Ziar Unirea, anul XXVIII, nr. de propagandă 25, 13 decembrie 1918, Blaj

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


 Coloana 1 

          Informațiuni.

Cătră vechii abonați ai

               „Unirei”.

    În zilele aceste abonații nostri

vechi au fost revercați să-și achite

restanțele. Recercarea e iscălită.

pentru Achidieceză, de însuș pă-

rintele Dr. VASILE SUCIU,

căruia îi muțămim pentru acest

sprijin.

    Rugăm și noi, cu toată inzis-

tența, să se achite restanțele, în-

trucât e posibil, încă în de-

cursul acestei iuni. Publicul

s'a putut convinge, de jertfele ce

le-am adus --- și se vor mai aduce

încă --- pentruca ziarul nostru să

apară zilnic.

    Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

trebuì să se aranjeze definitiv,

extinzându-și și numărul mem-

brilor conzorțiului și pe al acelora

din redacție.

    Până atunci insă daraverurile

materiale trebuiesc limpezite.

    Credem, că cititorii noștri vor

înțelege de data asta, îndrep-

tățirea cererei noastre.

    Avem, numai în Arhidieceză,

e restanță de aproape 60 (șase-

zeci) mii coroane, cu care

sumă s'ar puteà pe de-

pim apariția și redactarea ire-

proșabila a ziarului.

    Și în celealite dieceze am

rugat pe II. L.L. parinții Epis-

copi, să binevoiască a ne sprijini

la cititorii noștri, pentru a ne puteà

încassà restanțele încă în de-

cursul lunei Decemvrie crt.

    Credem, că rugarea noastră

justă, nu va sunà înzadar, mai

ales în aceste zile de sărbători

naționale înălțătoare.

                       Redacția „Unirii”.

   Pomenirea Maj. Sale Re-

gelui Ferdinand I. în li-

turghie și funcțiunile reli-

gioase. Cetim în „ Drapelul„:

Consistorul episcopesc gr.-cat.

de Lugoj, întrunit în ședința

de azi, raportându-se la actul

prin care a abdicat fostul

Rege Carol la tronul Unga-

riei, declarână că va respectà

hotărîrea aprobarea la ce se va

hotări, raportându-se mai

departe la hotărîrea Adundrii

naționale din Alba-Iulia, prin

care de o parte ne-am des-

făcut de Ungaria și de altă

parte ne am unit cu România,

s'a decis că, de acì înainte

atât la sf. liturghie cât și la

celelalte funcțiuni, unde se

face pomenirea suveranului,

să se amintească Regele Fer-

dinand I., ceeace se va aduce

la cunoștința prin o pastorală

specială.

   După cum suntem infor-

mați și Ilustritatea Sa vicarul

Dr. Suciu a luat dispoziții

similare.


 Coloana 2 

 * Episcopii maghiari pen-

tru intregitatea Ungariei.

Episcopul romano-catolic al

Ardealului, contele Gustav Maj-

láth, a prezentat nunciului papal

din Viena di Bonso un memo-

rand, în care expune primejdia,

ce amenintă catolicismul arde-

lean, la caz, dacă Ardealul ar

fi anexat României. Din foile

maghiare aflăm, că și calvinii

și celealalte confesiuni maghiare

au luat hotărirea, ca prin me-

morande și deputații să stâr-

nească la coreligionarii lor din

Anglia, Franța, Olanda, simpatii

față de intregitatea statului ma-

ghiar și dominația ungurească.

Ziaristica maghiară leagă puține

nădejdi di intervențiile acestea

ecelesiastice.                              

   Cu toate acestea ținem să

accentuăm, că dipă informații

absolut autentice episcopatul

biserieii noastre a ținut să in-

formeze și până acuma nuncia-

tura asupra situației și e hotă-

rîtă, ca într'un memorand comun

să răstoarne argumentele aduse

de episcopul romano-catolic

contele Majláth împortivă Uni-

rei Ardealului cu regatul român.

*Funerariile canoniculul

Dr. V. Szmigelski au avut

loc ieri (Meircuri), la orele zece

a. m. Sicriul a fost adus în ca-

tedrală unde au oficiat prohodul

părinții canoniei Dr. Izidor

Marcu și Dr. Iacob Radu cu

mare azistență de preoți. Res-

ponzoriile le-a executat cu pre-

ciziune corul de curând aicătuit,

sub conducerea dlui Hopârtean.

   Predica funebrală a ținut-o

părintele canonic Dr. Izidor

Marcu.                                   

* Apáthy comisar suprem

peste Ardeal. Guvernul ma-

ghiar, a numit pe profesorul

Apáthy István comisar su-

prem peste Ardeal. Numirea

aceasta e de însemnătate nulă,

dupăce guvernul român din

Sibiiu nu e aplicat să recunoască

nici un fel de comisar numit

de guvernul din Pesta.         

„Menjetek Romániába”.

Această stereotipică „biciușcă”,

cu care am fost tractați decenii

dearândul, dacă voiește și bu-

nui Damnezeu, cum voim noi, e

pe cea mai bună cale, că se

înfăptuiască. In ziua memora-

bilă de 1 Decemvrie a. c. întreg

poporul român din Ungaria în

un glas s'a declarat pentru tre-

cerea la România cu toate te-

ritoarele locuite de ei: De ce

se mai supără nu s'a făcut alta,

decât s'a urmat sfatul lor. Ce

vor mai face acum domnii pro-

fesori de prin școlile medii,

cari nu au mai siăbit pe bieții

elevi români din „marș afară

în România”, la cine și unde ti

vor mai trimite judecătorii, cari

nu cunoșteau limba poporului,

pe ceice nu știau limba ma-

 Coloana 3 

ghiară? Ce grav se răsbună

tractarea barbară, de care am

avut parte din copilărie până

în bătrănețe. Va fi liniștit

acum acel director de gimnaziu

care pretindeà dela elevii ro-

mâni să vorbească în familie

chiar și în limba maghiară.

Tiranizarea a încetat. Ce vor

începe acum tiranii, cari nu mai

au material de tiranizat și altă

materie, nu știu („Drapelul”).

* Marele premiu Nobel de

astădată va fi oferit lui Wilson.

° In Germania au murit de

foame 50 000 oameni.              


 Coloana 4 

* Congresul tehnicilor ro-

mâni se va ținea în 16 crt. în

Sibiiu.                                       

° Conferența de pace se va

începe la 17 Decemvrie.       

* Anglia cere 200 miliarde, ca

despăgubire de războiu.

D-na Susana Pop n,

Oltean, preoteasă văduvă în

Năoiu, a donat Fondului inter-

natului Vancean de fetițe suma

de 50 cor. drept cunună nepe-

ritoare pe sicruil soțulai său

Simion. Pentru care faptă pri-

mească sincera mulțămită a di-

recțiunii.                                        


 în jos și drept 

MAI NOU.

_____    

     Administrația com. Târnava-mică a fost preluată

de Conziliul Național Român din Diciosânmărtin. In

fruntea comitatului a fost constituit di Marcian Căluțiu,

comisar al poporului.                                                           


*                                           


     Comitetul dirigent din Sibiiu a hotărât să nu ac-

cepte propounerea guvernului unguresc de-a instituì un

comisar al său peste Transilvania. Idea insă ca gu-

vernul să-și trimită un ministru plenipotențiar pe lângă

guvernul român în persoana comitelui suprem din Arad,

Varjassi, e primită cu simpatii in cercurile românești.       


*                                            


     Delegația ovreilor din Transilvania s'a prezintat

azi la Conziliul Dirigent din Sibiiu, declarând, că se

supun întru toate nouăi Stăpâniri și vor să fie cetă-

țeni loiali.                                                                         


*                                             


     Fruntașii Sașilor se vor întrunì astăzi într'o con-

sfătuire ca să-și preciseze atitudinea lor față cu noua

situație a lucrurilor.                                                           


*                                             


     Statul major al armatei române a trimis la Sibiiu

un atașat militar special ca să stea la dispoziția Con-

ziliului dirigent de acolo.                                 (A. T. R.)  


*                                            


     În Aiud au sosit un batalion de Săcui, cari se

poartă provocător cu garda noastră de acolo. Ste-

garul Baciu a intervenit la vicecomitele, se pare însă

că fără rezultat. Dl Baciu a cerut telefonice un ba-

talion dela Blaj, unul dela Alba-Iulia. ---- Și până la

sosirea armatei române, în așteptarea căreia s'au pos-

tat Săcuii la Aiud --- Conziliile și Legionarii noștri

vor luà toate măsurile de lipsă pentru a face inofen-

zivă petrecerea Săcuilor la Aiud.                                    


*                                            


     Trimisul nostru special ne comunică din Uioara

următoarele știri:                                                             

     Trupele românești au sosit dela Murăș-Ludoș,

prin satele din stânga Murășului ; însuflețirea

sătenilor noștri la trecerea armatei nu se poate

descrie. Toate satele, cu mic cu mare, s'au ală-

turat la trupe și le-au petrecut cu cântece și cu

voie bună până la întrarea în Uioara. Întrarea

în oraș a fost un triumf adevărat. Colonelul

Fotino, comandantul armatelor, e încântat, iar

fericirea Românilor uioreni e la cuime.              

                                                                                                                  

Proprietar și Editor:                                      

Consiliul Național Român din Blaj.                       

Redactor : Ovidiu Hulea. --- Administrator : Nicolae Negruțiu.

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                       

Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.

Transcription saved

Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


 Coloana 1 

          Informațiuni.

Cătră vechii abonați ai

               „Unirei”.

    În zilele aceste abonații nostri

vechi au fost revercați să-și achite

restanțele. Recercarea e iscălită.

pentru Achidieceză, de însuș pă-

rintele Dr. VASILE SUCIU,

căruia îi muțămim pentru acest

sprijin.

    Rugăm și noi, cu toată inzis-

tența, să se achite restanțele, în-

trucât e posibil, încă în de-

cursul acestei iuni. Publicul

s'a putut convinge, de jertfele ce

le-am adus --- și se vor mai aduce

încă --- pentruca ziarul nostru să

apară zilnic.

    Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

trebuì să se aranjeze definitiv,

extinzându-și și numărul mem-

brilor conzorțiului și pe al acelora

din redacție.

    Până atunci insă daraverurile

materiale trebuiesc limpezite.

    Credem, că cititorii noștri vor

înțelege de data asta, îndrep-

tățirea cererei noastre.

    Avem, numai în Arhidieceză,

e restanță de aproape 60 (șase-

zeci) mii coroane, cu care

sumă s'ar puteà pe de-

pim apariția și redactarea ire-

proșabila a ziarului.

    Și în celealite dieceze am

rugat pe II. L.L. parinții Epis-

copi, să binevoiască a ne sprijini

la cititorii noștri, pentru a ne puteà

încassà restanțele încă în de-

cursul lunei Decemvrie crt.

    Credem, că rugarea noastră

justă, nu va sunà înzadar, mai

ales în aceste zile de sărbători

naționale înălțătoare.

                       Redacția „Unirii”.

   Pomenirea Maj. Sale Re-

gelui Ferdinand I. în li-

turghie și funcțiunile reli-

gioase. Cetim în „ Drapelul„:

Consistorul episcopesc gr.-cat.

de Lugoj, întrunit în ședința

de azi, raportându-se la actul

prin care a abdicat fostul

Rege Carol la tronul Unga-

riei, declarână că va respectà

hotărîrea aprobarea la ce se va

hotări, raportându-se mai

departe la hotărîrea Adundrii

naționale din Alba-Iulia, prin

care de o parte ne-am des-

făcut de Ungaria și de altă

parte ne am unit cu România,

s'a decis că, de acì înainte

atât la sf. liturghie cât și la

celelalte funcțiuni, unde se

face pomenirea suveranului,

să se amintească Regele Fer-

dinand I., ceeace se va aduce

la cunoștința prin o pastorală

specială.

   După cum suntem infor-

mați și Ilustritatea Sa vicarul

Dr. Suciu a luat dispoziții

similare.


 Coloana 2 

 * Episcopii maghiari pen-

tru intregitatea Ungariei.

Episcopul romano-catolic al

Ardealului, contele Gustav Maj-

láth, a prezentat nunciului papal

din Viena di Bonso un memo-

rand, în care expune primejdia,

ce amenintă catolicismul arde-

lean, la caz, dacă Ardealul ar

fi anexat României. Din foile

maghiare aflăm, că și calvinii

și celealalte confesiuni maghiare

au luat hotărirea, ca prin me-

morande și deputații să stâr-

nească la coreligionarii lor din

Anglia, Franța, Olanda, simpatii

față de intregitatea statului ma-

ghiar și dominația ungurească.

Ziaristica maghiară leagă puține

nădejdi di intervențiile acestea

ecelesiastice.                              

   Cu toate acestea ținem să

accentuăm, că dipă informații

absolut autentice episcopatul

biserieii noastre a ținut să in-

formeze și până acuma nuncia-

tura asupra situației și e hotă-

rîtă, ca într'un memorand comun

să răstoarne argumentele aduse

de episcopul romano-catolic

contele Majláth împortivă Uni-

rei Ardealului cu regatul român.

*Funerariile canoniculul

Dr. V. Szmigelski au avut

loc ieri (Meircuri), la orele zece

a. m. Sicriul a fost adus în ca-

tedrală unde au oficiat prohodul

părinții canoniei Dr. Izidor

Marcu și Dr. Iacob Radu cu

mare azistență de preoți. Res-

ponzoriile le-a executat cu pre-

ciziune corul de curând aicătuit,

sub conducerea dlui Hopârtean.

   Predica funebrală a ținut-o

părintele canonic Dr. Izidor

Marcu.                                   

* Apáthy comisar suprem

peste Ardeal. Guvernul ma-

ghiar, a numit pe profesorul

Apáthy István comisar su-

prem peste Ardeal. Numirea

aceasta e de însemnătate nulă,

dupăce guvernul român din

Sibiiu nu e aplicat să recunoască

nici un fel de comisar numit

de guvernul din Pesta.         

„Menjetek Romániába”.

Această stereotipică „biciușcă”,

cu care am fost tractați decenii

dearândul, dacă voiește și bu-

nui Damnezeu, cum voim noi, e

pe cea mai bună cale, că se

înfăptuiască. In ziua memora-

bilă de 1 Decemvrie a. c. întreg

poporul român din Ungaria în

un glas s'a declarat pentru tre-

cerea la România cu toate te-

ritoarele locuite de ei: De ce

se mai supără nu s'a făcut alta,

decât s'a urmat sfatul lor. Ce

vor mai face acum domnii pro-

fesori de prin școlile medii,

cari nu au mai siăbit pe bieții

elevi români din „marș afară

în România”, la cine și unde ti

vor mai trimite judecătorii, cari

nu cunoșteau limba poporului,

pe ceice nu știau limba ma-

 Coloana 3 

ghiară? Ce grav se răsbună

tractarea barbară, de care am

avut parte din copilărie până

în bătrănețe. Va fi liniștit

acum acel director de gimnaziu

care pretindeà dela elevii ro-

mâni să vorbească în familie

chiar și în limba maghiară.

Tiranizarea a încetat. Ce vor

începe acum tiranii, cari nu mai

au material de tiranizat și altă

materie, nu știu („Drapelul”).

* Marele premiu Nobel de

astădată va fi oferit lui Wilson.

° In Germania au murit de

foame 50 000 oameni.              


 Coloana 4 

* Congresul tehnicilor ro-

mâni se va ținea în 16 crt. în

Sibiiu.                                       

° Conferența de pace se va

începe la 17 Decemvrie.       

* Anglia cere 200 miliarde, ca

despăgubire de războiu.

D-na Susana Pop n,

Oltean, preoteasă văduvă în

Năoiu, a donat Fondului inter-

natului Vancean de fetițe suma

de 50 cor. drept cunună nepe-

ritoare pe sicruil soțulai său

Simion. Pentru care faptă pri-

mească sincera mulțămită a di-

recțiunii.                                        


 în jos și drept 

MAI NOU.

_____    

     Administrația com. Târnava-mică a fost preluată

de Conziliul Național Român din Diciosânmărtin. In

fruntea comitatului a fost constituit di Marcian Căluțiu,

comisar al poporului.                                                           


*                                           


     Comitetul dirigent din Sibiiu a hotărât să nu ac-

cepte propounerea guvernului unguresc de-a instituì un

comisar al său peste Transilvania. Idea insă ca gu-

vernul să-și trimită un ministru plenipotențiar pe lângă

guvernul român în persoana comitelui suprem din Arad,

Varjassi, e primită cu simpatii in cercurile românești.       


*                                            


     Delegația ovreilor din Transilvania s'a prezintat

azi la Conziliul Dirigent din Sibiiu, declarând, că se

supun întru toate nouăi Stăpâniri și vor să fie cetă-

țeni loiali.                                                                         


*                                             


     Fruntașii Sașilor se vor întrunì astăzi într'o con-

sfătuire ca să-și preciseze atitudinea lor față cu noua

situație a lucrurilor.                                                           


*                                             


     Statul major al armatei române a trimis la Sibiiu

un atașat militar special ca să stea la dispoziția Con-

ziliului dirigent de acolo.                                 (A. T. R.)  


*                                            


     În Aiud au sosit un batalion de Săcui, cari se

poartă provocător cu garda noastră de acolo. Ste-

garul Baciu a intervenit la vicecomitele, se pare însă

că fără rezultat. Dl Baciu a cerut telefonice un ba-

talion dela Blaj, unul dela Alba-Iulia. ---- Și până la

sosirea armatei române, în așteptarea căreia s'au pos-

tat Săcuii la Aiud --- Conziliile și Legionarii noștri

vor luà toate măsurile de lipsă pentru a face inofen-

zivă petrecerea Săcuilor la Aiud.                                    


*                                            


     Trimisul nostru special ne comunică din Uioara

următoarele știri:                                                             

     Trupele românești au sosit dela Murăș-Ludoș,

prin satele din stânga Murășului ; însuflețirea

sătenilor noștri la trecerea armatei nu se poate

descrie. Toate satele, cu mic cu mare, s'au ală-

turat la trupe și le-au petrecut cu cântece și cu

voie bună până la întrarea în Uioara. Întrarea

în oraș a fost un triumf adevărat. Colonelul

Fotino, comandantul armatelor, e încântat, iar

fericirea Românilor uioreni e la cuime.              

                                                                                                                  

Proprietar și Editor:                                      

Consiliul Național Român din Blaj.                       

Redactor : Ovidiu Hulea. --- Administrator : Nicolae Negruțiu.

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                       

Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


Transcription history
 • May 14, 2018 19:12:56 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.

     Pomenirea Maj. Sale Re-

  gelui Ferdinand I. în li-

  turghie și funcțiunile reli-

  gioase. Cetim în „ Drapelul„:

  Consistorul episcopesc gr.-cat.

  de Lugoj, întrunit în ședința

  de azi, raportându-se la actul

  prin care a abdicat fostul

  Rege Carol la tronul Unga-

  riei, declarână că va respectà

  hotărîrea aprobarea la ce se va

  hotări, raportându-se mai

  departe la hotărîrea Adundrii

  naționale din Alba-Iulia, prin

  care de o parte ne-am des-

  făcut de Ungaria și de altă

  parte ne am unit cu România,

  s'a decis că, de acì înainte

  atât la sf. liturghie cât și la

  celelalte funcțiuni, unde se

  face pomenirea suveranului,

  să se amintească Regele Fer-

  dinand I., ceeace se va aduce

  la cunoștința prin o pastorală

  specială.

     După cum suntem infor-

  mați și Ilustritatea Sa vicarul

  Dr. Suciu a luat dispoziții

  similare.


   Coloana 2 

   * Episcopii maghiari pen-

  tru intregitatea Ungariei.

  Episcopul romano-catolic al

  Ardealului, contele Gustav Maj-

  láth, a prezentat nunciului papal

  din Viena di Bonso un memo-

  rand, în care expune primejdia,

  ce amenintă catolicismul arde-

  lean, la caz, dacă Ardealul ar

  fi anexat României. Din foile

  maghiare aflăm, că și calvinii

  și celealalte confesiuni maghiare

  au luat hotărirea, ca prin me-

  morande și deputații să stâr-

  nească la coreligionarii lor din

  Anglia, Franța, Olanda, simpatii

  față de intregitatea statului ma-

  ghiar și dominația ungurească.

  Ziaristica maghiară leagă puține

  nădejdi di intervențiile acestea

  ecelesiastice.                              

     Cu toate acestea ținem să

  accentuăm, că dipă informații

  absolut autentice episcopatul

  biserieii noastre a ținut să in-

  formeze și până acuma nuncia-

  tura asupra situației și e hotă-

  rîtă, ca într'un memorand comun

  să răstoarne argumentele aduse

  de episcopul romano-catolic

  contele Majláth împortivă Uni-

  rei Ardealului cu regatul român.

  *Funerariile canoniculul

  Dr. V. Szmigelski au avut

  loc ieri (Meircuri), la orele zece

  a. m. Sicriul a fost adus în ca-

  tedrală unde au oficiat prohodul

  părinții canoniei Dr. Izidor

  Marcu și Dr. Iacob Radu cu

  mare azistență de preoți. Res-

  ponzoriile le-a executat cu pre-

  ciziune corul de curând aicătuit,

  sub conducerea dlui Hopârtean.

     Predica funebrală a ținut-o

  părintele canonic Dr. Izidor

  Marcu.                                   

  * Apáthy comisar suprem

  peste Ardeal. Guvernul ma-

  ghiar, a numit pe profesorul

  Apáthy István comisar su-

  prem peste Ardeal. Numirea

  aceasta e de însemnătate nulă,

  dupăce guvernul român din

  Sibiiu nu e aplicat să recunoască

  nici un fel de comisar numit

  de guvernul din Pesta.         

  „Menjetek Romániába”.

  Această stereotipică „biciușcă”,

  cu care am fost tractați decenii

  dearândul, dacă voiește și bu-

  nui Damnezeu, cum voim noi, e

  pe cea mai bună cale, că se

  înfăptuiască. In ziua memora-

  bilă de 1 Decemvrie a. c. întreg

  poporul român din Ungaria în

  un glas s'a declarat pentru tre-

  cerea la România cu toate te-

  ritoarele locuite de ei: De ce

  se mai supără nu s'a făcut alta,

  decât s'a urmat sfatul lor. Ce

  vor mai face acum domnii pro-

  fesori de prin școlile medii,

  cari nu au mai siăbit pe bieții

  elevi români din „marș afară

  în România”, la cine și unde ti

  vor mai trimite judecătorii, cari

  nu cunoșteau limba poporului,

  pe ceice nu știau limba ma-

   Coloana 3 

  ghiară? Ce grav se răsbună

  tractarea barbară, de care am

  avut parte din copilărie până

  în bătrănețe. Va fi liniștit

  acum acel director de gimnaziu

  care pretindeà dela elevii ro-

  mâni să vorbească în familie

  chiar și în limba maghiară.

  Tiranizarea a încetat. Ce vor

  începe acum tiranii, cari nu mai

  au material de tiranizat și altă

  materie, nu știu („Drapelul”).

  * Marele premiu Nobel de

  astădată va fi oferit lui Wilson.

  ° In Germania au murit de

  foame 50 000 oameni.              


   Coloana 4 

  * Congresul tehnicilor ro-

  mâni se va ținea în 16 crt. în

  Sibiiu.                                       

  ° Conferența de pace se va

  începe la 17 Decemvrie.       

  * Anglia cere 200 miliarde, ca

  despăgubire de războiu.

  D-na Susana Pop n,

  Oltean, preoteasă văduvă în

  Năoiu, a donat Fondului inter-

  natului Vancean de fetițe suma

  de 50 cor. drept cunună nepe-

  ritoare pe sicruil soțulai său

  Simion. Pentru care faptă pri-

  mească sincera mulțămită a di-

  recțiunii.                                        


   în jos și drept 

  MAI NOU.

  _____    

       Administrația com. Târnava-mică a fost preluată

  de Conziliul Național Român din Diciosânmărtin. In

  fruntea comitatului a fost constituit di Marcian Căluțiu,

  comisar al poporului.                                                           


  *                                           


       Comitetul dirigent din Sibiiu a hotărât să nu ac-

  cepte propounerea guvernului unguresc de-a instituì un

  comisar al său peste Transilvania. Idea insă ca gu-

  vernul să-și trimită un ministru plenipotențiar pe lângă

  guvernul român în persoana comitelui suprem din Arad,

  Varjassi, e primită cu simpatii in cercurile românești.       


  *                                            


       Delegația ovreilor din Transilvania s'a prezintat

  azi la Conziliul Dirigent din Sibiiu, declarând, că se

  supun întru toate nouăi Stăpâniri și vor să fie cetă-

  țeni loiali.                                                                         


  *                                             


       Fruntașii Sașilor se vor întrunì astăzi într'o con-

  sfătuire ca să-și preciseze atitudinea lor față cu noua

  situație a lucrurilor.                                                           


  *                                             


       Statul major al armatei române a trimis la Sibiiu

  un atașat militar special ca să stea la dispoziția Con-

  ziliului dirigent de acolo.                                 (A. T. R.)  


  *                                            


       În Aiud au sosit un batalion de Săcui, cari se

  poartă provocător cu garda noastră de acolo. Ste-

  garul Baciu a intervenit la vicecomitele, se pare însă

  că fără rezultat. Dl Baciu a cerut telefonice un ba-

  talion dela Blaj, unul dela Alba-Iulia. ---- Și până la

  sosirea armatei române, în așteptarea căreia s'au pos-

  tat Săcuii la Aiud --- Conziliile și Legionarii noștri

  vor luà toate măsurile de lipsă pentru a face inofen-

  zivă petrecerea Săcuilor la Aiud.                                    


  *                                            


       Trimisul nostru special ne comunică din Uioara

  următoarele știri:                                                             

       Trupele românești au sosit dela Murăș-Ludoș,

  prin satele din stânga Murășului ; însuflețirea

  sătenilor noștri la trecerea armatei nu se poate

  descrie. Toate satele, cu mic cu mare, s'au ală-

  turat la trupe și le-au petrecut cu cântece și cu

  voie bună până la întrarea în Uioara. Întrarea

  în oraș a fost un triumf adevărat. Colonelul

  Fotino, comandantul armatelor, e încântat, iar

  fericirea Românilor uioreni e la cuime.              

                                                                                                                    

  Proprietar și Editor:                                      

  Consiliul Național Român din Blaj.                       

  Redactor : Ovidiu Hulea. --- Administrator : Nicolae Negruțiu.

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.

 • May 14, 2018 19:11:19 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.

     Pomenirea Maj. Sale Re-

  gelui Ferdinand I. în li-

  turghie și funcțiunile reli-

  gioase. Cetim în „ Drapelul„:

  Consistorul episcopesc gr.-cat.

  de Lugoj, întrunit în ședința

  de azi, raportându-se la actul

  prin care a abdicat fostul

  Rege Carol la tronul Unga-

  riei, declarână că va respectà

  hotărîrea aprobarea la ce se va

  hotări, raportându-se mai

  departe la hotărîrea Adundrii

  naționale din Alba-Iulia, prin

  care de o parte ne-am des-

  făcut de Ungaria și de altă

  parte ne am unit cu România,

  s'a decis că, de acì înainte

  atât la sf. liturghie cât și la

  celelalte funcțiuni, unde se

  face pomenirea suveranului,

  să se amintească Regele Fer-

  dinand I., ceeace se va aduce

  la cunoștința prin o pastorală

  specială.

     După cum suntem infor-

  mați și Ilustritatea Sa vicarul

  Dr. Suciu a luat dispoziții

  similare.


   Coloana 2 

   * Episcopii maghiari pen-

  tru intregitatea Ungariei.

  Episcopul romano-catolic al

  Ardealului, contele Gustav Maj-

  láth, a prezentat nunciului papal

  din Viena di Bonso un memo-

  rand, în care expune primejdia,

  ce amenintă catolicismul arde-

  lean, la caz, dacă Ardealul ar

  fi anexat României. Din foile

  maghiare aflăm, că și calvinii

  și celealalte confesiuni maghiare

  au luat hotărirea, ca prin me-

  morande și deputații să stâr-

  nească la coreligionarii lor din

  Anglia, Franța, Olanda, simpatii

  față de intregitatea statului ma-

  ghiar și dominația ungurească.

  Ziaristica maghiară leagă puține

  nădejdi di intervențiile acestea

  ecelesiastice.                              

     Cu toate acestea ținem să

  accentuăm, că dipă informații

  absolut autentice episcopatul

  biserieii noastre a ținut să in-

  formeze și până acuma nuncia-

  tura asupra situației și e hotă-

  rîtă, ca într'un memorand comun

  să răstoarne argumentele aduse

  de episcopul romano-catolic

  contele Majláth împortivă Uni-

  rei Ardealului cu regatul român.

  *Funerariile canoniculul

  Dr. V. Szmigelski au avut

  loc ieri (Meircuri), la orele zece

  a. m. Sicriul a fost adus în ca-

  tedrală unde au oficiat prohodul

  părinții canoniei Dr. Izidor

  Marcu și Dr. Iacob Radu cu

  mare azistență de preoți. Res-

  ponzoriile le-a executat cu pre-

  ciziune corul de curând aicătuit,

  sub conducerea dlui Hopârtean.

     Predica funebrală a ținut-o

  părintele canonic Dr. Izidor

  Marcu.                                   

  * Apáthy comisar suprem

  peste Ardeal. Guvernul ma-

  ghiar, a numit pe profesorul

  Apáthy István comisar su-

  prem peste Ardeal. Numirea

  aceasta e de însemnătate nulă,

  dupăce guvernul român din

  Sibiiu nu e aplicat să recunoască

  nici un fel de comisar numit

  de guvernul din Pesta.         

  „Menjetek Romániába”.

  Această stereotipică „biciușcă”,

  cu care am fost tractați decenii

  dearândul, dacă voiește și bu-

  nui Damnezeu, cum voim noi, e

  pe cea mai bună cale, că se

  înfăptuiască. In ziua memora-

  bilă de 1 Decemvrie a. c. întreg

  poporul român din Ungaria în

  un glas s'a declarat pentru tre-

  cerea la România cu toate te-

  ritoarele locuite de ei: De ce

  se mai supără nu s'a făcut alta,

  decât s'a urmat sfatul lor. Ce

  vor mai face acum domnii pro-

  fesori de prin școlile medii,

  cari nu au mai siăbit pe bieții

  elevi români din „marș afară

  în România”, la cine și unde ti

  vor mai trimite judecătorii, cari

  nu cunoșteau limba poporului,

  pe ceice nu știau limba ma-

   Coloana 3 

  ghiară? Ce grav se răsbună

  tractarea barbară, de care am

  avut parte din copilărie până

  în bătrănețe. Va fi liniștit

  acum acel director de gimnaziu

  care pretindeà dela elevii ro-

  mâni să vorbească în familie

  chiar și în limba maghiară.

  Tiranizarea a încetat. Ce vor

  începe acum tiranii, cari nu mai

  au material de tiranizat și altă

  materie, nu știu („Drapelul”).

  * Marele premiu Nobel de

  astădată va fi oferit lui Wilson.

  ° In Germania au murit de

  foame 50 000 oameni.              


   Coloana 4 

  * Congresul tehnicilor ro-

  mâni se va ținea în 16 crt. în

  Sibiiu.                                       

  ° Conferența de pace se va

  începe la 17 Decemvrie.       

  * Anglia cere 200 miliarde, ca

  despăgubire de războiu.

  D-na Susana Pop n,

  Oltean, preoteasă văduvă în

  Năoiu, a donat Fondului inter-

  natului Vancean de fetițe suma

  de 50 cor. drept cunună nepe-

  ritoare pe sicruil soțulai său

  Simion. Pentru care faptă pri-

  mească sincera mulțămită a di-

  recțiunii.                                        


   în jos și drept 

  MAI NOU.

  _____    

       Administrația com. Târnava-mică a fost preluată

  de Conziliul Național Român din Diciosânmărtin. In

  fruntea comitatului a fost constituit di Marcian Căluțiu,

  comisar al poporului.                                                           


  *                                           


       Comitetul dirigent din Sibiiu a hotărât să nu ac-

  cepte propounerea guvernului unguresc de-a instituì un

  comisar al său peste Transilvania. Idea insă ca gu-

  vernul să-și trimită un ministru plenipotențiar pe lângă

  guvernul român în persoana comitelui suprem din Arad,

  Varjassi, e primită cu simpatii in cercurile românești.       


  *                                            


       Delegația ovreilor din Transilvania s'a prezintat

  azi la Conziliul Dirigent din Sibiiu, declarând, că se

  supun întru toate nouăi Stăpâniri și vor să fie cetă-

  țeni loiali.                                                                         


  *                                             


       Fruntașii Sașilor se vor întrunì astăzi într'o con-

  sfătuire ca să-și preciseze atitudinea lor față cu noua

  situație a lucrurilor.                                                           


  *                                             


       Statul major al armatei române a trimis la Sibiiu

  un atașat militar special ca să stea la dispoziția Con-

  ziliului dirigent de acolo.                                 (A. T. R.)  


  *                                            


       În Aiud au sosit un batalion de Săcui, cari se

  poartă provocător cu garda noastră de acolo. Ste-

  garul Baciu a intervenit la vicecomitele, se pare însă

  că fără rezultat. Dl Baciu a cerut telefonice un ba-

  talion dela Blaj, unul dela Alba-Iulia. ---- Și până la

  sosirea armatei române, în așteptarea căreia s'au pos-

  tat Săcuii la Aiud --- Conziliile și Legionarii noștri

  vor luà toate măsurile de lipsă pentru a face inofen-

  zivă petrecerea Săcuilor la Aiud.                                    


  *                                            


       Trimisul nostru special ne comunică din Uioara

  următoarele știri:                                                             

       Trupele românești au sosit dela Murăș-Ludoș,

  prin satele din stânga Murășului ; însuflețirea

  sătenilor noștri la trecerea armatei nu se poate

  descrie. Toate satele, cu mic cu mare, s'au ală-

  turat la trupe și le-au petrecut cu cântece și cu

  voie bună până la întrarea în Uioara. Întrarea

  în oraș a fost un triumf adevărat. Colonelul

  Fotino, comandantul armatelor, e încântat, iar

  fericirea Românilor uioreni e la cuime.              

                                                                                        

  Proprietar și Editor

                                                                                        

                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


 • May 14, 2018 19:03:24 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.

     Pomenirea Maj. Sale Re-

  gelui Ferdinand I. în li-

  turghie și funcțiunile reli-

  gioase. Cetim în „ Drapelul„:

  Consistorul episcopesc gr.-cat.

  de Lugoj, întrunit în ședința

  de azi, raportându-se la actul

  prin care a abdicat fostul

  Rege Carol la tronul Unga-

  riei, declarână că va respectà

  hotărîrea aprobarea la ce se va

  hotări, raportându-se mai

  departe la hotărîrea Adundrii

  naționale din Alba-Iulia, prin

  care de o parte ne-am des-

  făcut de Ungaria și de altă

  parte ne am unit cu România,

  s'a decis că, de acì înainte

  atât la sf. liturghie cât și la

  celelalte funcțiuni, unde se

  face pomenirea suveranului,

  să se amintească Regele Fer-

  dinand I., ceeace se va aduce

  la cunoștința prin o pastorală

  specială.

     După cum suntem infor-

  mați și Ilustritatea Sa vicarul

  Dr. Suciu a luat dispoziții

  similare.


   Coloana 2 

   * Episcopii maghiari pen-

  tru intregitatea Ungariei.

  Episcopul romano-catolic al

  Ardealului, contele Gustav Maj-

  láth, a prezentat nunciului papal

  din Viena di Bonso un memo-

  rand, în care expune primejdia,

  ce amenintă catolicismul arde-

  lean, la caz, dacă Ardealul ar

  fi anexat României. Din foile

  maghiare aflăm, că și calvinii

  și celealalte confesiuni maghiare

  au luat hotărirea, ca prin me-

  morande și deputații să stâr-

  nească la coreligionarii lor din

  Anglia, Franța, Olanda, simpatii

  față de intregitatea statului ma-

  ghiar și dominația ungurească.

  Ziaristica maghiară leagă puține

  nădejdi di intervențiile acestea

  ecelesiastice.                              

     Cu toate acestea ținem să

  accentuăm, că dipă informații

  absolut autentice episcopatul

  biserieii noastre a ținut să in-

  formeze și până acuma nuncia-

  tura asupra situației și e hotă-

  rîtă, ca într'un memorand comun

  să răstoarne argumentele aduse

  de episcopul romano-catolic

  contele Majláth împortivă Uni-

  rei Ardealului cu regatul român.

  *Funerariile canoniculul

  Dr. V. Szmigelski au avut

  loc ieri (Meircuri), la orele zece

  a. m. Sicriul a fost adus în ca-

  tedrală unde au oficiat prohodul

  părinții canoniei Dr. Izidor

  Marcu și Dr. Iacob Radu cu

  mare azistență de preoți. Res-

  ponzoriile le-a executat cu pre-

  ciziune corul de curând aicătuit,

  sub conducerea dlui Hopârtean.

     Predica funebrală a ținut-o

  părintele canonic Dr. Izidor

  Marcu.                                   

  * Apáthy comisar suprem

  peste Ardeal. Guvernul ma-

  ghiar, a numit pe profesorul

  Apáthy István comisar su-

  prem peste Ardeal. Numirea

  aceasta e de însemnătate nulă,

  dupăce guvernul român din

  Sibiiu nu e aplicat să recunoască

  nici un fel de comisar numit

  de guvernul din Pesta.         

  „Menjetek Romániába”.

  Această stereotipică „biciușcă”,

  cu care am fost tractați decenii

  dearândul, dacă voiește și bu-

  nui Damnezeu, cum voim noi, e

  pe cea mai bună cale, că se

  înfăptuiască. In ziua memora-

  bilă de 1 Decemvrie a. c. întreg

  poporul român din Ungaria în

  un glas s'a declarat pentru tre-

  cerea la România cu toate te-

  ritoarele locuite de ei: De ce

  se mai supără nu s'a făcut alta,

  decât s'a urmat sfatul lor. Ce

  vor mai face acum domnii pro-

  fesori de prin școlile medii,

  cari nu au mai siăbit pe bieții

  elevi români din „marș afară

  în România”, la cine și unde ti

  vor mai trimite judecătorii, cari

  nu cunoșteau limba poporului,

  pe ceice nu știau limba ma-

   Coloana 3 

  ghiară? Ce grav se răsbună

  tractarea barbară, de care am

  avut parte din copilărie până

  în bătrănețe. Va fi liniștit

  acum acel director de gimnaziu

  care pretindeà dela elevii ro-

  mâni să vorbească în familie

  chiar și în limba maghiară.

  Tiranizarea a încetat. Ce vor

  începe acum tiranii, cari nu mai

  au material de tiranizat și altă

  materie, nu știu („Drapelul”).

  * Marele premiu Nobel de

  astădată va fi oferit lui Wilson.

  ° In Germania au murit de

  foame 50 000 oameni.              


   Coloana 4 

  * Congresul tehnicilor ro-

  mâni se va ținea în 16 crt. în

  Sibiiu.                                       

  ° Conferența de pace se va

  începe la 17 Decemvrie.       

  * Anglia cere 200 miliarde, ca

  despăgubire de războiu.

  D-na Susana Pop n,

  Oltean, preoteasă văduvă în

  Năoiu, a donat Fondului inter-

  natului Vancean de fetițe suma

  de 50 cor. drept cunună nepe-

  ritoare pe sicruil soțulai său

  Simion. Pentru care faptă pri-

  mească sincera mulțămită a di-

  recțiunii.                                        


   în jos și drept 

  MAI NOU.

  _____    

       Administrația com. Târnava-mică a fost preluată

  de Conziliul Național Român din Diciosânmărtin. In

  fruntea comitatului a fost constituit di Marcian Căluțiu,

  comisar al poporului.                                                           


  *                                           


       Comitetul dirigent din Sibiiu a hotărât să nu ac-

  cepte propounerea guvernului unguresc de-a instituì un

  comisar al său peste Transilvania. Idea insă ca gu-

  vernul să-și trimită un ministru plenipotențiar pe lângă

  guvernul român în persoana comitelui suprem din Arad,

  Varjassi, e primită cu simpatii in cercurile românești.       


  *                                            


       Delegația ovreilor din Transilvania s'a prezintat

  azi la Conziliul Dirigent din Sibiiu, declarând, că se

  supun întru toate nouăi Stăpâniri și vor să fie cetă-

  țeni loiali.                                                                         


  *                                             


       Fruntașii Sașilor se vor întrunì astăzi într'o con-

  sfătuire ca să-și preciseze atitudinea lor față cu noua

  situație a lucrurilor.                                                           


  *                                             


       Statul major al armatei române a trimis la Sibiiu

  un atașat militar special ca să stea la dispoziția Con-

  ziliului dirigent de acolo.                                 (A. T. R.)  


  *                                            


       În Aiud au sosit un batalion de Săcui, cari se

  poartă provocător cu garda noastră de acolo. Ste-

  garul Baciu a intervenit la vicecomitele, se pare însă

  că fără rezultat. Dl Baciu a cerut telefonice un ba-

  talion dela Blaj, unul dela Alba-Iulia. ---- Și până la

  sosirea armatei române, în așteptarea căreia s'au pos-

  tat Săcuii la Aiud --- Conziliile și Legionarii noștri

  vor luà toate măsurile de lipsă pentru a face inofen-

  zivă petrecerea Săcuilor la Aiud.                                    


  *                                            


       Trimisul nostru special ne comunică din Uioara

  următoarele știri:                                                             

       Trupele românești au sosit dela Murăș-Ludoș,

  prin satele din stânga Murășului ; însuflețirea

  sătenilor noștri la trecerea armatei nu se poate

  descrie. Toate satele, cu mic cu mare, s'au ală-

  turat la trupe și le-au petrecut cu cântece și cu

  voie bună până la întrarea în Uioara. Întrarea

  în oraș a fost un triumf adevărat. Colonelul

  Fotino, comandantul armatelor, e încântat, iar

  fericirea Românilor uioreni e la cuime.              


                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


 • May 14, 2018 19:00:10 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.

     Pomenirea Maj. Sale Re-

  gelui Ferdinand I. în li-

  turghie și funcțiunile reli-

  gioase. Cetim în „ Drapelul„:

  Consistorul episcopesc gr.-cat.

  de Lugoj, întrunit în ședința

  de azi, raportându-se la actul

  prin care a abdicat fostul

  Rege Carol la tronul Unga-

  riei, declarână că va respectà

  hotărîrea aprobarea la ce se va

  hotări, raportându-se mai

  departe la hotărîrea Adundrii

  naționale din Alba-Iulia, prin

  care de o parte ne-am des-

  făcut de Ungaria și de altă

  parte ne am unit cu România,

  s'a decis că, de acì înainte

  atât la sf. liturghie cât și la

  celelalte funcțiuni, unde se

  face pomenirea suveranului,

  să se amintească Regele Fer-

  dinand I., ceeace se va aduce

  la cunoștința prin o pastorală

  specială.

     După cum suntem infor-

  mați și Ilustritatea Sa vicarul

  Dr. Suciu a luat dispoziții

  similare.


   Coloana 2 

   * Episcopii maghiari pen-

  tru intregitatea Ungariei.

  Episcopul romano-catolic al

  Ardealului, contele Gustav Maj-

  láth, a prezentat nunciului papal

  din Viena di Bonso un memo-

  rand, în care expune primejdia,

  ce amenintă catolicismul arde-

  lean, la caz, dacă Ardealul ar

  fi anexat României. Din foile

  maghiare aflăm, că și calvinii

  și celealalte confesiuni maghiare

  au luat hotărirea, ca prin me-

  morande și deputații să stâr-

  nească la coreligionarii lor din

  Anglia, Franța, Olanda, simpatii

  față de intregitatea statului ma-

  ghiar și dominația ungurească.

  Ziaristica maghiară leagă puține

  nădejdi di intervențiile acestea

  ecelesiastice.                              

     Cu toate acestea ținem să

  accentuăm, că dipă informații

  absolut autentice episcopatul

  biserieii noastre a ținut să in-

  formeze și până acuma nuncia-

  tura asupra situației și e hotă-

  rîtă, ca într'un memorand comun

  să răstoarne argumentele aduse

  de episcopul romano-catolic

  contele Majláth împortivă Uni-

  rei Ardealului cu regatul român.

  *Funerariile canoniculul

  Dr. V. Szmigelski au avut

  loc ieri (Meircuri), la orele zece

  a. m. Sicriul a fost adus în ca-

  tedrală unde au oficiat prohodul

  părinții canoniei Dr. Izidor

  Marcu și Dr. Iacob Radu cu

  mare azistență de preoți. Res-

  ponzoriile le-a executat cu pre-

  ciziune corul de curând aicătuit,

  sub conducerea dlui Hopârtean.

     Predica funebrală a ținut-o

  părintele canonic Dr. Izidor

  Marcu.                                   

  * Apáthy comisar suprem

  peste Ardeal. Guvernul ma-

  ghiar, a numit pe profesorul

  Apáthy István comisar su-

  prem peste Ardeal. Numirea

  aceasta e de însemnătate nulă,

  dupăce guvernul român din

  Sibiiu nu e aplicat să recunoască

  nici un fel de comisar numit

  de guvernul din Pesta.         

  „Menjetek Romániába”.

  Această stereotipică „biciușcă”,

  cu care am fost tractați decenii

  dearândul, dacă voiește și bu-

  nui Damnezeu, cum voim noi, e

  pe cea mai bună cale, că se

  înfăptuiască. In ziua memora-

  bilă de 1 Decemvrie a. c. întreg

  poporul român din Ungaria în

  un glas s'a declarat pentru tre-

  cerea la România cu toate te-

  ritoarele locuite de ei: De ce

  se mai supără nu s'a făcut alta,

  decât s'a urmat sfatul lor. Ce

  vor mai face acum domnii pro-

  fesori de prin școlile medii,

  cari nu au mai siăbit pe bieții

  elevi români din „marș afară

  în România”, la cine și unde ti

  vor mai trimite judecătorii, cari

  nu cunoșteau limba poporului,

  pe ceice nu știau limba ma-

   Coloana 3 

  ghiară? Ce grav se răsbună

  tractarea barbară, de care am

  avut parte din copilărie până

  în bătrănețe. Va fi liniștit

  acum acel director de gimnaziu

  care pretindeà dela elevii ro-

  mâni să vorbească în familie

  chiar și în limba maghiară.

  Tiranizarea a încetat. Ce vor

  începe acum tiranii, cari nu mai

  au material de tiranizat și altă

  materie, nu știu („Drapelul”).

  * Marele premiu Nobel de

  astădată va fi oferit lui Wilson.

  ° In Germania au murit de

  foame 50 000 oameni.              


   Coloana 4 

  * Congresul tehnicilor ro-

  mâni se va ținea în 16 crt. în

  Sibiiu.                                       

  ° Conferența de pace se va

  începe la 17 Decemvrie.       

  * Anglia cere 200 miliarde, ca

  despăgubire de războiu.

  D-na Susana Pop n,

  Oltean, preoteasă văduvă în

  Năoiu, a donat Fondului inter-

  natului Vancean de fetițe suma

  de 50 cor. drept cunună nepe-

  ritoare pe sicruil soțulai său

  Simion. Pentru care faptă pri-

  mească sincera mulțămită a di-

  recțiunii.                                        


   în jos și drept 

  MAI NOU.

  _____    

       Administrația com. Târnava-mică a fost preluată

  de Conziliul Național Român din Diciosânmărtin. In

  fruntea comitatului a fost constituit di Marcian Căluțiu,

  comisar al poporului.                                                           


  *                                           


       Comitetul dirigent din Sibiiu a hotărât să nu ac-

  cepte propounerea guvernului unguresc de-a instituì un

  comisar al său peste Transilvania. Idea insă ca gu-

  vernul să-și trimită un ministru plenipotențiar pe lângă

  guvernul român în persoana comitelui suprem din Arad,

  Varjassi, e primită cu simpatii in cercurile românești.       


  *                                            


       Delegația ovreilor din Transilvania s'a prezintat

  azi la Conziliul Dirigent din Sibiiu, declarând, că se

  supun întru toate nouăi Stăpâniri și vor să fie cetă-

  țeni loiali.                                                                         


  *                                             


       Fruntașii Sașilor se vor întrunì astăzi într'o con-

  sfătuire ca să-și preciseze atitudinea lor față cu noua

  situație a lucrurilor.                                                           


  *                                             


       Statul major al armatei române a trimis la Sibiiu

  un atașat militar special ca să stea la dispoziția Con-

  ziliului dirigent de acolo.                                 (A. T. R.)  


  *                                            


       În Aiud au sosit un batalion de Săcui, cari se

  poartă provocător cu garda noastră de acolo. Ste-

  garul Baciu a intervenit la vicecomitele, se pare însă

  că fără rezultat. Dl Baciu a cerut telefonice un ba-

  talion dela Blaj, unul dela Alba-Iulia. ---- Și până la

  sosirea armatei române, în așteptarea căreia s'au pos-

  tat Săcuii la Aiud --- Conziliile și Legionarii noștri

  vor luà toate măsurile de lipsă pentru a face inofen-

  zivă petrecerea Săcuilor la Aiud.                                    


  *                                            


       Trimisul nostru special ne comunică din Uioara

  următoarele știri:                                                             

                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


 • May 14, 2018 18:57:31 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.

     Pomenirea Maj. Sale Re-

  gelui Ferdinand I. în li-

  turghie și funcțiunile reli-

  gioase. Cetim în „ Drapelul„:

  Consistorul episcopesc gr.-cat.

  de Lugoj, întrunit în ședința

  de azi, raportându-se la actul

  prin care a abdicat fostul

  Rege Carol la tronul Unga-

  riei, declarână că va respectà

  hotărîrea aprobarea la ce se va

  hotări, raportându-se mai

  departe la hotărîrea Adundrii

  naționale din Alba-Iulia, prin

  care de o parte ne-am des-

  făcut de Ungaria și de altă

  parte ne am unit cu România,

  s'a decis că, de acì înainte

  atât la sf. liturghie cât și la

  celelalte funcțiuni, unde se

  face pomenirea suveranului,

  să se amintească Regele Fer-

  dinand I., ceeace se va aduce

  la cunoștința prin o pastorală

  specială.

     După cum suntem infor-

  mați și Ilustritatea Sa vicarul

  Dr. Suciu a luat dispoziții

  similare.


   Coloana 2 

   * Episcopii maghiari pen-

  tru intregitatea Ungariei.

  Episcopul romano-catolic al

  Ardealului, contele Gustav Maj-

  láth, a prezentat nunciului papal

  din Viena di Bonso un memo-

  rand, în care expune primejdia,

  ce amenintă catolicismul arde-

  lean, la caz, dacă Ardealul ar

  fi anexat României. Din foile

  maghiare aflăm, că și calvinii

  și celealalte confesiuni maghiare

  au luat hotărirea, ca prin me-

  morande și deputații să stâr-

  nească la coreligionarii lor din

  Anglia, Franța, Olanda, simpatii

  față de intregitatea statului ma-

  ghiar și dominația ungurească.

  Ziaristica maghiară leagă puține

  nădejdi di intervențiile acestea

  ecelesiastice.                              

     Cu toate acestea ținem să

  accentuăm, că dipă informații

  absolut autentice episcopatul

  biserieii noastre a ținut să in-

  formeze și până acuma nuncia-

  tura asupra situației și e hotă-

  rîtă, ca într'un memorand comun

  să răstoarne argumentele aduse

  de episcopul romano-catolic

  contele Majláth împortivă Uni-

  rei Ardealului cu regatul român.

  *Funerariile canoniculul

  Dr. V. Szmigelski au avut

  loc ieri (Meircuri), la orele zece

  a. m. Sicriul a fost adus în ca-

  tedrală unde au oficiat prohodul

  părinții canoniei Dr. Izidor

  Marcu și Dr. Iacob Radu cu

  mare azistență de preoți. Res-

  ponzoriile le-a executat cu pre-

  ciziune corul de curând aicătuit,

  sub conducerea dlui Hopârtean.

     Predica funebrală a ținut-o

  părintele canonic Dr. Izidor

  Marcu.                                   

  * Apáthy comisar suprem

  peste Ardeal. Guvernul ma-

  ghiar, a numit pe profesorul

  Apáthy István comisar su-

  prem peste Ardeal. Numirea

  aceasta e de însemnătate nulă,

  dupăce guvernul român din

  Sibiiu nu e aplicat să recunoască

  nici un fel de comisar numit

  de guvernul din Pesta.         

  „Menjetek Romániába”.

  Această stereotipică „biciușcă”,

  cu care am fost tractați decenii

  dearândul, dacă voiește și bu-

  nui Damnezeu, cum voim noi, e

  pe cea mai bună cale, că se

  înfăptuiască. In ziua memora-

  bilă de 1 Decemvrie a. c. întreg

  poporul român din Ungaria în

  un glas s'a declarat pentru tre-

  cerea la România cu toate te-

  ritoarele locuite de ei: De ce

  se mai supără nu s'a făcut alta,

  decât s'a urmat sfatul lor. Ce

  vor mai face acum domnii pro-

  fesori de prin școlile medii,

  cari nu au mai siăbit pe bieții

  elevi români din „marș afară

  în România”, la cine și unde ti

  vor mai trimite judecătorii, cari

  nu cunoșteau limba poporului,

  pe ceice nu știau limba ma-

   Coloana 3 

  ghiară? Ce grav se răsbună

  tractarea barbară, de care am

  avut parte din copilărie până

  în bătrănețe. Va fi liniștit

  acum acel director de gimnaziu

  care pretindeà dela elevii ro-

  mâni să vorbească în familie

  chiar și în limba maghiară.

  Tiranizarea a încetat. Ce vor

  începe acum tiranii, cari nu mai

  au material de tiranizat și altă

  materie, nu știu („Drapelul”).

  * Marele premiu Nobel de

  astădată va fi oferit lui Wilson.

  ° In Germania au murit de

  foame 50 000 oameni.              


   Coloana 4 

  * Congresul tehnicilor ro-

  mâni se va ținea în 16 crt. în

  Sibiiu.                                       

  ° Conferența de pace se va

  începe la 17 Decemvrie.       

  * Anglia cere 200 miliarde, ca

  despăgubire de războiu.

  D-na Susana Pop n,

  Oltean, preoteasă văduvă în

  Năoiu, a donat Fondului inter-

  natului Vancean de fetițe suma

  de 50 cor. drept cunună nepe-

  ritoare pe sicruil soțulai său

  Simion. Pentru care faptă pri-

  mească sincera mulțămită a di-

  recțiunii.                                        


   în jos și drept 

  MAI NOU.

  _____    

       Administrația com. Târnava-mică a fost preluată

  de Conziliul Național Român din Diciosânmărtin. In

  fruntea comitatului a fost constituit di Marcian Căluțiu,

  comisar al poporului.                                                           


  *                                           


       Comitetul dirigent din Sibiiu a hotărât să nu ac-

  cepte propounerea guvernului unguresc de-a instituì un

  comisar al său peste Transilvania. Idea insă ca gu-

  vernul să-și trimită un ministru plenipotențiar pe lângă

  guvernul român în persoana comitelui suprem din Arad,

  Varjassi, e primită cu simpatii in cercurile românești.       


  *                                            


       Delegația ovreilor din Transilvania s'a prezintat

  azi la Conziliul Dirigent din Sibiiu, declarând, că se

  supun întru toate nouăi Stăpâniri și vor să fie cetă-

  țeni loiali.                                                                         


  *                                             


       Fruntașii Sașilor se vor întrunì astăzi într'o con-

  sfătuire ca să-și preciseze atitudinea lor față cu noua

  situație a lucrurilor.                                                           


  *                                             


       Statul major al armatei române a trimis la Sibiiu

  un atașat militar special ca să stea la dispoziția Con-

  ziliului dirigent de acolo.                                 (A. T. R.)  


  *


       În Aiud au sosit un batalion de Săcui, cari se

  poartă provocător cu garda noastră de acolo.

                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


 • May 14, 2018 18:53:15 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.

     Pomenirea Maj. Sale Re-

  gelui Ferdinand I. în li-

  turghie și funcțiunile reli-

  gioase. Cetim în „ Drapelul„:

  Consistorul episcopesc gr.-cat.

  de Lugoj, întrunit în ședința

  de azi, raportându-se la actul

  prin care a abdicat fostul

  Rege Carol la tronul Unga-

  riei, declarână că va respectà

  hotărîrea aprobarea la ce se va

  hotări, raportându-se mai

  departe la hotărîrea Adundrii

  naționale din Alba-Iulia, prin

  care de o parte ne-am des-

  făcut de Ungaria și de altă

  parte ne am unit cu România,

  s'a decis că, de acì înainte

  atât la sf. liturghie cât și la

  celelalte funcțiuni, unde se

  face pomenirea suveranului,

  să se amintească Regele Fer-

  dinand I., ceeace se va aduce

  la cunoștința prin o pastorală

  specială.

     După cum suntem infor-

  mați și Ilustritatea Sa vicarul

  Dr. Suciu a luat dispoziții

  similare.


   Coloana 2 

   * Episcopii maghiari pen-

  tru intregitatea Ungariei.

  Episcopul romano-catolic al

  Ardealului, contele Gustav Maj-

  láth, a prezentat nunciului papal

  din Viena di Bonso un memo-

  rand, în care expune primejdia,

  ce amenintă catolicismul arde-

  lean, la caz, dacă Ardealul ar

  fi anexat României. Din foile

  maghiare aflăm, că și calvinii

  și celealalte confesiuni maghiare

  au luat hotărirea, ca prin me-

  morande și deputații să stâr-

  nească la coreligionarii lor din

  Anglia, Franța, Olanda, simpatii

  față de intregitatea statului ma-

  ghiar și dominația ungurească.

  Ziaristica maghiară leagă puține

  nădejdi di intervențiile acestea

  ecelesiastice.                              

     Cu toate acestea ținem să

  accentuăm, că dipă informații

  absolut autentice episcopatul

  biserieii noastre a ținut să in-

  formeze și până acuma nuncia-

  tura asupra situației și e hotă-

  rîtă, ca într'un memorand comun

  să răstoarne argumentele aduse

  de episcopul romano-catolic

  contele Majláth împortivă Uni-

  rei Ardealului cu regatul român.

  *Funerariile canoniculul

  Dr. V. Szmigelski au avut

  loc ieri (Meircuri), la orele zece

  a. m. Sicriul a fost adus în ca-

  tedrală unde au oficiat prohodul

  părinții canoniei Dr. Izidor

  Marcu și Dr. Iacob Radu cu

  mare azistență de preoți. Res-

  ponzoriile le-a executat cu pre-

  ciziune corul de curând aicătuit,

  sub conducerea dlui Hopârtean.

     Predica funebrală a ținut-o

  părintele canonic Dr. Izidor

  Marcu.                                   

  * Apáthy comisar suprem

  peste Ardeal. Guvernul ma-

  ghiar, a numit pe profesorul

  Apáthy István comisar su-

  prem peste Ardeal. Numirea

  aceasta e de însemnătate nulă,

  dupăce guvernul român din

  Sibiiu nu e aplicat să recunoască

  nici un fel de comisar numit

  de guvernul din Pesta.         

  „Menjetek Romániába”.

  Această stereotipică „biciușcă”,

  cu care am fost tractați decenii

  dearândul, dacă voiește și bu-

  nui Damnezeu, cum voim noi, e

  pe cea mai bună cale, că se

  înfăptuiască. In ziua memora-

  bilă de 1 Decemvrie a. c. întreg

  poporul român din Ungaria în

  un glas s'a declarat pentru tre-

  cerea la România cu toate te-

  ritoarele locuite de ei: De ce

  se mai supără nu s'a făcut alta,

  decât s'a urmat sfatul lor. Ce

  vor mai face acum domnii pro-

  fesori de prin școlile medii,

  cari nu au mai siăbit pe bieții

  elevi români din „marș afară

  în România”, la cine și unde ti

  vor mai trimite judecătorii, cari

  nu cunoșteau limba poporului,

  pe ceice nu știau limba ma-

   Coloana 3 

  ghiară? Ce grav se răsbună

  tractarea barbară, de care am

  avut parte din copilărie până

  în bătrănețe. Va fi liniștit

  acum acel director de gimnaziu

  care pretindeà dela elevii ro-

  mâni să vorbească în familie

  chiar și în limba maghiară.

  Tiranizarea a încetat. Ce vor

  începe acum tiranii, cari nu mai

  au material de tiranizat și altă

  materie, nu știu („Drapelul”).

  * Marele premiu Nobel de

  astădată va fi oferit lui Wilson.

  ° In Germania au murit de

  foame 50 000 oameni.              


   Coloana 4 

  * Congresul tehnicilor ro-

  mâni se va ținea în 16 crt. în

  Sibiiu.                                       

  ° Conferența de pace se va

  începe la 17 Decemvrie.       

  * Anglia cere 200 miliarde, ca

  despăgubire de războiu.

  D-na Susana Pop n,

  Oltean, preoteasă văduvă în

  Năoiu, a donat Fondului inter-

  natului Vancean de fetițe suma

  de 50 cor. drept cunună nepe-

  ritoare pe sicruil soțulai său

  Simion. Pentru care faptă pri-

  mească sincera mulțămită a di-

  recțiunii.                                        


   în jos și drept 

  MAI NOU.

  _____    

       Administrația com. Târnava-mică a fost preluată

  de Conziliul Național Român din Diciosânmărtin. In

  fruntea comitatului a fost constituit di Marcian Căluțiu,

  comisar al poporului.                                                           


  *                                           


       Comitetul dirigent din Sibiiu a hotărât să nu ac-

  cepte propounerea guvernului unguresc de-a instituì un

  comisar al său peste Transilvania. Idea insă ca gu-

  vernul să-și trimită un ministru plenipotențiar pe lângă

  guvernul român în persoana comitelui suprem din Arad,

  Varjassi, e primită cu simpatii in cercurile românești.       

                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


 • May 14, 2018 18:49:17 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.

     Pomenirea Maj. Sale Re-

  gelui Ferdinand I. în li-

  turghie și funcțiunile reli-

  gioase. Cetim în „ Drapelul„:

  Consistorul episcopesc gr.-cat.

  de Lugoj, întrunit în ședința

  de azi, raportându-se la actul

  prin care a abdicat fostul

  Rege Carol la tronul Unga-

  riei, declarână că va respectà

  hotărîrea aprobarea la ce se va

  hotări, raportându-se mai

  departe la hotărîrea Adundrii

  naționale din Alba-Iulia, prin

  care de o parte ne-am des-

  făcut de Ungaria și de altă

  parte ne am unit cu România,

  s'a decis că, de acì înainte

  atât la sf. liturghie cât și la

  celelalte funcțiuni, unde se

  face pomenirea suveranului,

  să se amintească Regele Fer-

  dinand I., ceeace se va aduce

  la cunoștința prin o pastorală

  specială.

     După cum suntem infor-

  mați și Ilustritatea Sa vicarul

  Dr. Suciu a luat dispoziții

  similare.


   Coloana 2 

   * Episcopii maghiari pen-

  tru intregitatea Ungariei.

  Episcopul romano-catolic al

  Ardealului, contele Gustav Maj-

  láth, a prezentat nunciului papal

  din Viena di Bonso un memo-

  rand, în care expune primejdia,

  ce amenintă catolicismul arde-

  lean, la caz, dacă Ardealul ar

  fi anexat României. Din foile

  maghiare aflăm, că și calvinii

  și celealalte confesiuni maghiare

  au luat hotărirea, ca prin me-

  morande și deputații să stâr-

  nească la coreligionarii lor din

  Anglia, Franța, Olanda, simpatii

  față de intregitatea statului ma-

  ghiar și dominația ungurească.

  Ziaristica maghiară leagă puține

  nădejdi di intervențiile acestea

  ecelesiastice.                              

     Cu toate acestea ținem să

  accentuăm, că dipă informații

  absolut autentice episcopatul

  biserieii noastre a ținut să in-

  formeze și până acuma nuncia-

  tura asupra situației și e hotă-

  rîtă, ca într'un memorand comun

  să răstoarne argumentele aduse

  de episcopul romano-catolic

  contele Majláth împortivă Uni-

  rei Ardealului cu regatul român.

  *Funerariile canoniculul

  Dr. V. Szmigelski au avut

  loc ieri (Meircuri), la orele zece

  a. m. Sicriul a fost adus în ca-

  tedrală unde au oficiat prohodul

  părinții canoniei Dr. Izidor

  Marcu și Dr. Iacob Radu cu

  mare azistență de preoți. Res-

  ponzoriile le-a executat cu pre-

  ciziune corul de curând aicătuit,

  sub conducerea dlui Hopârtean.

     Predica funebrală a ținut-o

  părintele canonic Dr. Izidor

  Marcu.                                   

  * Apáthy comisar suprem

  peste Ardeal. Guvernul ma-

  ghiar, a numit pe profesorul

  Apáthy István comisar su-

  prem peste Ardeal. Numirea

  aceasta e de însemnătate nulă,

  dupăce guvernul român din

  Sibiiu nu e aplicat să recunoască

  nici un fel de comisar numit

  de guvernul din Pesta.         

  „Menjetek Romániába”.

  Această stereotipică „biciușcă”,

  cu care am fost tractați decenii

  dearândul, dacă voiește și bu-

  nui Damnezeu, cum voim noi, e

  pe cea mai bună cale, că se

  înfăptuiască. In ziua memora-

  bilă de 1 Decemvrie a. c. întreg

  poporul român din Ungaria în

  un glas s'a declarat pentru tre-

  cerea la România cu toate te-

  ritoarele locuite de ei: De ce

  se mai supără nu s'a făcut alta,

  decât s'a urmat sfatul lor. Ce

  vor mai face acum domnii pro-

  fesori de prin școlile medii,

  cari nu au mai siăbit pe bieții

  elevi români din „marș afară

  în România”, la cine și unde ti

  vor mai trimite judecătorii, cari

  nu cunoșteau limba poporului,

  pe ceice nu știau limba ma-

   Coloana 3 

  ghiară? Ce grav se răsbună

  tractarea barbară, de care am

  avut parte din copilărie până

  în bătrănețe. Va fi liniștit

  acum acel director de gimnaziu

  care pretindeà dela elevii ro-

  mâni să vorbească în familie

  chiar și în limba maghiară.

  Tiranizarea a încetat. Ce vor

  începe acum tiranii, cari nu mai

  au material de tiranizat și altă

  materie, nu știu („Drapelul”).

  * Marele premiu Nobel de

  astădată va fi oferit lui Wilson.

  ° In Germania au murit de

  foame 50 000 oameni.              


   Coloana 4 

  * Congresul tehnicilor ro-

  mâni se va ținea în 16 crt. în

  Sibiiu.                                       

  ° Conferența de pace se va

  începe la 17 Decemvrie.       

  * Anglia cere 200 miliarde, ca

  despăgubire de războiu.

  D-na Susana Pop n,

  Oltean, preoteasă văduvă în

  Năoiu, a donat Fondului inter-

  natului Vancean de fetițe suma

  de 50 cor. drept cunună nepe-

  ritoare pe sicruil soțulai său

  Simion. Pentru care faptă pri-

  mească sincera mulțămită a di-

  recțiunii.                                        


   în jos și drept 


                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


 • May 14, 2018 18:45:40 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.

     Pomenirea Maj. Sale Re-

  gelui Ferdinand I. în li-

  turghie și funcțiunile reli-

  gioase. Cetim în „ Drapelul„:

  Consistorul episcopesc gr.-cat.

  de Lugoj, întrunit în ședința

  de azi, raportându-se la actul

  prin care a abdicat fostul

  Rege Carol la tronul Unga-

  riei, declarână că va respectà

  hotărîrea aprobarea la ce se va

  hotări, raportându-se mai

  departe la hotărîrea Adundrii

  naționale din Alba-Iulia, prin

  care de o parte ne-am des-

  făcut de Ungaria și de altă

  parte ne am unit cu România,

  s'a decis că, de acì înainte

  atât la sf. liturghie cât și la

  celelalte funcțiuni, unde se

  face pomenirea suveranului,

  să se amintească Regele Fer-

  dinand I., ceeace se va aduce

  la cunoștința prin o pastorală

  specială.

     După cum suntem infor-

  mați și Ilustritatea Sa vicarul

  Dr. Suciu a luat dispoziții

  similare.


   Coloana 2 

   * Episcopii maghiari pen-

  tru intregitatea Ungariei.

  Episcopul romano-catolic al

  Ardealului, contele Gustav Maj-

  láth, a prezentat nunciului papal

  din Viena di Bonso un memo-

  rand, în care expune primejdia,

  ce amenintă catolicismul arde-

  lean, la caz, dacă Ardealul ar

  fi anexat României. Din foile

  maghiare aflăm, că și calvinii

  și celealalte confesiuni maghiare

  au luat hotărirea, ca prin me-

  morande și deputații să stâr-

  nească la coreligionarii lor din

  Anglia, Franța, Olanda, simpatii

  față de intregitatea statului ma-

  ghiar și dominația ungurească.

  Ziaristica maghiară leagă puține

  nădejdi di intervențiile acestea

  ecelesiastice.                              

     Cu toate acestea ținem să

  accentuăm, că dipă informații

  absolut autentice episcopatul

  biserieii noastre a ținut să in-

  formeze și până acuma nuncia-

  tura asupra situației și e hotă-

  rîtă, ca într'un memorand comun

  să răstoarne argumentele aduse

  de episcopul romano-catolic

  contele Majláth împortivă Uni-

  rei Ardealului cu regatul român.

  *Funerariile canoniculul

  Dr. V. Szmigelski au avut

  loc ieri (Meircuri), la orele zece

  a. m. Sicriul a fost adus în ca-

  tedrală unde au oficiat prohodul

  părinții canoniei Dr. Izidor

  Marcu și Dr. Iacob Radu cu

  mare azistență de preoți. Res-

  ponzoriile le-a executat cu pre-

  ciziune corul de curând aicătuit,

  sub conducerea dlui Hopârtean.

     Predica funebrală a ținut-o

  părintele canonic Dr. Izidor

  Marcu.                                   

  * Apáthy comisar suprem

  peste Ardeal. Guvernul ma-

  ghiar, a numit pe profesorul

  Apáthy István comisar su-

  prem peste Ardeal. Numirea

  aceasta e de însemnătate nulă,

  dupăce guvernul român din

  Sibiiu nu e aplicat să recunoască

  nici un fel de comisar numit

  de guvernul din Pesta.         

  „Menjetek Romániába”.

  Această stereotipică „biciușcă”,

  cu care am fost tractați decenii

  dearândul, dacă voiește și bu-

  nui Damnezeu, cum voim noi, e

  pe cea mai bună cale, că se

  înfăptuiască. In ziua memora-

  bilă de 1 Decemvrie a. c. întreg

  poporul român din Ungaria în

  un glas s'a declarat pentru tre-

  cerea la România cu toate te-

  ritoarele locuite de ei: De ce

  se mai supără nu s'a făcut alta,

  decât s'a urmat sfatul lor. Ce

  vor mai face acum domnii pro-

  fesori de prin școlile medii,

  cari nu au mai siăbit pe bieții

  elevi români din „marș afară

  în România”, la cine și unde ti

  vor mai trimite judecătorii, cari

  nu cunoșteau limba poporului,

  pe ceice nu știau limba ma-

   Coloana 3 

  ghiară? Ce grav se răsbună

  tractarea barbară, de care am

  avut parte din copilărie până

  în bătrănețe. Va fi liniștit

  acum acel director de gimnaziu

  care pretindeà dela elevii ro-

  mâni să vorbească în familie

  chiar și în limba maghiară.

  Tiranizarea a încetat. Ce vor

  începe acum tiranii, cari nu mai

  au material de tiranizat și altă

  materie, nu știu („Drapelul”).

  * Marele premiu Nobel de

  astădată va fi oferit lui Wilson.

  ° In Germania au murit de

  foame 50 000 oameni.              


   Coloana 4 


   în jos și drept 


                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


 • May 14, 2018 18:44:40 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.

     Pomenirea Maj. Sale Re-

  gelui Ferdinand I. în li-

  turghie și funcțiunile reli-

  gioase. Cetim în „ Drapelul„:

  Consistorul episcopesc gr.-cat.

  de Lugoj, întrunit în ședința

  de azi, raportându-se la actul

  prin care a abdicat fostul

  Rege Carol la tronul Unga-

  riei, declarână că va respectà

  hotărîrea aprobarea la ce se va

  hotări, raportându-se mai

  departe la hotărîrea Adundrii

  naționale din Alba-Iulia, prin

  care de o parte ne-am des-

  făcut de Ungaria și de altă

  parte ne am unit cu România,

  s'a decis că, de acì înainte

  atât la sf. liturghie cât și la

  celelalte funcțiuni, unde se

  face pomenirea suveranului,

  să se amintească Regele Fer-

  dinand I., ceeace se va aduce

  la cunoștința prin o pastorală

  specială.

     După cum suntem infor-

  mați și Ilustritatea Sa vicarul

  Dr. Suciu a luat dispoziții

  similare.


   Coloana 2 

   * Episcopii maghiari pen-

  tru intregitatea Ungariei.

  Episcopul romano-catolic al

  Ardealului, contele Gustav Maj-

  láth, a prezentat nunciului papal

  din Viena di Bonso un memo-

  rand, în care expune primejdia,

  ce amenintă catolicismul arde-

  lean, la caz, dacă Ardealul ar

  fi anexat României. Din foile

  maghiare aflăm, că și calvinii

  și celealalte confesiuni maghiare

  au luat hotărirea, ca prin me-

  morande și deputații să stâr-

  nească la coreligionarii lor din

  Anglia, Franța, Olanda, simpatii

  față de intregitatea statului ma-

  ghiar și dominația ungurească.

  Ziaristica maghiară leagă puține

  nădejdi di intervențiile acestea

  ecelesiastice.                              

     Cu toate acestea ținem să

  accentuăm, că dipă informații

  absolut autentice episcopatul

  biserieii noastre a ținut să in-

  formeze și până acuma nuncia-

  tura asupra situației și e hotă-

  rîtă, ca într'un memorand comun

  să răstoarne argumentele aduse

  de episcopul romano-catolic

  contele Majláth împortivă Uni-

  rei Ardealului cu regatul român.

  *Funerariile canoniculul

  Dr. V. Szmigelski au avut

  loc ieri (Meircuri), la orele zece

  a. m. Sicriul a fost adus în ca-

  tedrală unde au oficiat prohodul

  părinții canoniei Dr. Izidor

  Marcu și Dr. Iacob Radu cu

  mare azistență de preoți. Res-

  ponzoriile le-a executat cu pre-

  ciziune corul de curând aicătuit,

  sub conducerea dlui Hopârtean.

     Predica funebrală a ținut-o

  părintele canonic Dr. Izidor

  Marcu.                                   

  * Apáthy comisar suprem

  peste Ardeal. Guvernul ma-

  ghiar, a numit pe profesorul

  Apáthy István comisar su-

  prem peste Ardeal. Numirea

  aceasta e de însemnătate nulă,

  dupăce guvernul român din

  Sibiiu nu e aplicat să recunoască

  nici un fel de comisar numit

  de guvernul din Pesta.         

  „Menjetek Romániába”.

  Această stereotipică „biciușcă”,

  cu care am fost tractați decenii

  dearândul, dacă voiește și bu-

  nui Damnezeu, cum voim noi, e

  pe cea mai bună cale, că se

  înfăptuiască. In ziua memora-

  bilă de 1 Decemvrie a. c. întreg

  poporul român din Ungaria în

  un glas s'a declarat pentru tre-

  cerea la România cu toate te-

  ritoarele locuite de ei: De ce

  se mai supără nu s'a făcut alta,

  decât s'a urmat sfatul lor. Ce

  vor mai face acum domnii pro-

  fesori de prin școlile medii,

  cari nu au mai siăbit pe bieții

  elevi români din „marș afară

  în România”, la cine și unde ti

  vor mai trimite judecătorii, cari

  nu cunoșteau limba poporului,

  pe ceice nu știau limba ma-

   Coloana 3 

  ghiară? Ce grav se răsbună

  tractarea barbară, de care am

  avut parte din copilărie până

  în bătrănețe. Va fi liniștit

  acum acel director de gimnaziu

  care pretindeà dela elevii ro-

  mâni să vorbească în familie

  chiar și în limba maghiară.

  Tiranizarea a încetat. Ce vor

  începe acum tiranii, cari nu mai

  au material de tiranizat și altă

  materie, nu știu („Drapelul”).

  * Marele premiu Nobel de

  astădată va fi oferit lui Wilson.   Coloana 4 


   în jos și drept 


                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


 • May 14, 2018 18:42:47 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.

     Pomenirea Maj. Sale Re-

  gelui Ferdinand I. în li-

  turghie și funcțiunile reli-

  gioase. Cetim în „ Drapelul„:

  Consistorul episcopesc gr.-cat.

  de Lugoj, întrunit în ședința

  de azi, raportându-se la actul

  prin care a abdicat fostul

  Rege Carol la tronul Unga-

  riei, declarână că va respectà

  hotărîrea aprobarea la ce se va

  hotări, raportându-se mai

  departe la hotărîrea Adundrii

  naționale din Alba-Iulia, prin

  care de o parte ne-am des-

  făcut de Ungaria și de altă

  parte ne am unit cu România,

  s'a decis că, de acì înainte

  atât la sf. liturghie cât și la

  celelalte funcțiuni, unde se

  face pomenirea suveranului,

  să se amintească Regele Fer-

  dinand I., ceeace se va aduce

  la cunoștința prin o pastorală

  specială.

     După cum suntem infor-

  mați și Ilustritatea Sa vicarul

  Dr. Suciu a luat dispoziții

  similare.


   Coloana 2 

   * Episcopii maghiari pen-

  tru intregitatea Ungariei.

  Episcopul romano-catolic al

  Ardealului, contele Gustav Maj-

  láth, a prezentat nunciului papal

  din Viena di Bonso un memo-

  rand, în care expune primejdia,

  ce amenintă catolicismul arde-

  lean, la caz, dacă Ardealul ar

  fi anexat României. Din foile

  maghiare aflăm, că și calvinii

  și celealalte confesiuni maghiare

  au luat hotărirea, ca prin me-

  morande și deputații să stâr-

  nească la coreligionarii lor din

  Anglia, Franța, Olanda, simpatii

  față de intregitatea statului ma-

  ghiar și dominația ungurească.

  Ziaristica maghiară leagă puține

  nădejdi di intervențiile acestea

  ecelesiastice.                              

     Cu toate acestea ținem să

  accentuăm, că dipă informații

  absolut autentice episcopatul

  biserieii noastre a ținut să in-

  formeze și până acuma nuncia-

  tura asupra situației și e hotă-

  rîtă, ca într'un memorand comun

  să răstoarne argumentele aduse

  de episcopul romano-catolic

  contele Majláth împortivă Uni-

  rei Ardealului cu regatul român.

  *Funerariile canoniculul

  Dr. V. Szmigelski au avut

  loc ieri (Meircuri), la orele zece

  a. m. Sicriul a fost adus în ca-

  tedrală unde au oficiat prohodul

  părinții canoniei Dr. Izidor

  Marcu și Dr. Iacob Radu cu

  mare azistență de preoți. Res-

  ponzoriile le-a executat cu pre-

  ciziune corul de curând aicătuit,

  sub conducerea dlui Hopârtean.

     Predica funebrală a ținut-o

  părintele canonic Dr. Izidor

  Marcu.                                   

  * Apáthy comisar suprem

  peste Ardeal. Guvernul ma-

  ghiar, a numit pe profesorul

  Apáthy István comisar su-

  prem peste Ardeal. Numirea

  aceasta e de însemnătate nulă,

  dupăce guvernul român din

  Sibiiu nu e aplicat să recunoască

  nici un fel de comisar numit

  de guvernul din Pesta.         

  „Menjetek Romániába”.

  Această stereotipică „biciușcă”,

  cu care am fost tractați decenii

  dearândul, dacă voiește și bu-

  nui Damnezeu, cum voim noi, e

  pe cea mai bună cale, că se

  înfăptuiască. In ziua memora-

  bilă de 1 Decemvrie a. c. întreg

  poporul român din Ungaria în

  un glas s'a declarat pentru tre-

  cerea la România cu toate te-

  ritoarele locuite de ei: De ce

  se mai supără nu s'a făcut alta,

  decât s'a urmat sfatul lor. Ce

  vor mai face acum domnii pro-

  fesori de prin școlile medii,

  cari nu au mai siăbit pe bieții

  elevi români din „marș afară

  în România”, la cine și unde ti

  vor mai trimite judecătorii, cari

  nu cunoșteau limba poporului,

  pe ceice nu știau limba ma-

   Coloana 3 

  ghiară? Ce grav se răsbună

  tractarea barbară, de care am

  avut parte din copilărie până

  în bătrănețe. Va fi liniștit

  acum acel director de gimnaziu

  care pretindeà


   Coloana 4 


   în jos și drept 


                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


 • May 14, 2018 18:22:10 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.

     Pomenirea Maj. Sale Re-

  gelui Ferdinand I. în li-

  turghie și funcțiunile reli-

  gioase. Cetim în „ Drapelul„:

  Consistorul episcopesc gr.-cat.

  de Lugoj, întrunit în ședința

  de azi, raportându-se la actul

  prin care a abdicat fostul

  Rege Carol la tronul Unga-

  riei, declarână că va respectà

  hotărîrea aprobarea la ce se va

  hotări, raportându-se mai

  departe la hotărîrea Adundrii

  naționale din Alba-Iulia, prin

  care de o parte ne-am des-

  făcut de Ungaria și de altă

  parte ne am unit cu România,

  s'a decis că, de acì înainte

  atât la sf. liturghie cât și la

  celelalte funcțiuni, unde se

  face pomenirea suveranului,

  să se amintească Regele Fer-

  dinand I., ceeace se va aduce

  la cunoștința prin o pastorală

  specială.

     După cum suntem infor-

  mați și Ilustritatea Sa vicarul

  Dr. Suciu a luat dispoziții

  similare.


   Coloana 2 

   * Episcopii maghiari pen-

  tru intregitatea Ungariei.

  Episcopul romano-catolic al

  Ardealului, contele Gustav Maj-

  láth, a prezentat nunciului papal

  din Viena di Bonso un memo-

  rand, în care expune primejdia,

  ce amenintă catolicismul arde-

  lean, la caz, dacă Ardealul ar

  fi anexat României. Din foile

  maghiare aflăm, că și calvinii

  și celealalte confesiuni maghiare

  au luat hotărirea, ca prin me-

  morande și deputații să stâr-

  nească la coreligionarii lor din

  Anglia, Franța, Olanda, simpatii

  față de intregitatea statului ma-

  ghiar și dominația ungurească.

  Ziaristica maghiară leagă puține

  nădejdi di intervențiile acestea

  ecelesiastice.                              

     Cu toate acestea ținem să

  accentuăm, că dipă informații

  absolut autentice episcopatul

  biserieii noastre a ținut să in-

  formeze și până acuma nuncia-

  tura asupra situației și e hotă-

  rîtă, ca într'un memorand comun

  să răstoarne argumentele aduse

  de episcopul romano-catolic

  contele Majláth împortivă Uni-

  rei Ardealului cu regatul român.

  *Funerariile canoniculul

  Dr. V. Szmigelski au avut

  loc ieri (Meircuri), la orele zece

  a. m. Sicriul a fost adus în ca-

  tedrală unde au oficiat prohodul

  părinții canoniei Dr. Izidor

  Marcu și Dr. Iacob Radu cu

  mare azistență de preoți. Res-

  ponzoriile le-a executat cu pre-

  ciziune corul de curând aicătuit,

  sub conducerea dlui Hopârtean.

     Predica funebrală a ținut-o

  părintele canonic Dr. Izidor

  Marcu.                                   

  * Apáthy comisar suprem

  peste Ardeal. Guvernul ma-

  ghiar, a numit pe profesorul

  Apáthy István comisar su-

  prem peste Ardeal. Numirea

  aceasta e de însemnătate nulă,

  dupăce guvernul român din

  Sibiiu nu e aplicat să recunoască

  nici un fel de comisar numit

  de guvernul din Pesta.         

  „Menjetek Romániába”.

  Această stereotipică „biciușcă”,

  cu care am fost tractați decenii

  dearândul, dacă voiește și bu-

  nui Damnezeu, cum voim noi, e

  pe cea mai bună cale, că se

  înfăptuiască. In ziua memora-

  bilă de 1 Decemvrie a. c. întreg

  poporul român din Ungaria în

  un glas s'a declarat pentru tre-

  cerea la România cu toate te-

  ritoarele locuite de ei: De ce

  se mai supără nu s'a făcut alta,

  decât s'a urmat sfatul lor. Ce

  vor mai face acum domnii pro-

  fesori de prin școlile medii,

  cari nu au mai siăbit pe bieții

  elevi români din „marș afară

  în România”, la cine și unde ti

  vor mai trimite judecătorii, cari

  nu cunoșteau limba poporului,

  pe ceice nu știau limba ma-

   Coloana 3 


   Coloana 4 


   în jos și drept 


                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


 • May 14, 2018 18:18:15 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.

     Pomenirea Maj. Sale Re-

  gelui Ferdinand I. în li-

  turghie și funcțiunile reli-

  gioase. Cetim în „ Drapelul„:

  Consistorul episcopesc gr.-cat.

  de Lugoj, întrunit în ședința

  de azi, raportându-se la actul

  prin care a abdicat fostul

  Rege Carol la tronul Unga-

  riei, declarână că va respectà

  hotărîrea aprobarea la ce se va

  hotări, raportându-se mai

  departe la hotărîrea Adundrii

  naționale din Alba-Iulia, prin

  care de o parte ne-am des-

  făcut de Ungaria și de altă

  parte ne am unit cu România,

  s'a decis că, de acì înainte

  atât la sf. liturghie cât și la

  celelalte funcțiuni, unde se

  face pomenirea suveranului,

  să se amintească Regele Fer-

  dinand I., ceeace se va aduce

  la cunoștința prin o pastorală

  specială.

     După cum suntem infor-

  mați și Ilustritatea Sa vicarul

  Dr. Suciu a luat dispoziții

  similare.


   Coloana 2 

   * Episcopii maghiari pen-

  tru intregitatea Ungariei.

  Episcopul romano-catolic al

  Ardealului, contele Gustav Maj-

  láth, a prezentat nunciului papal

  din Viena di Bonso un memo-

  rand, în care expune primejdia,

  ce amenintă catolicismul arde-

  lean, la caz, dacă Ardealul ar

  fi anexat României. Din foile

  maghiare aflăm, că și calvinii

  și celealalte confesiuni maghiare

  au luat hotărirea, ca prin me-

  morande și deputații să stâr-

  nească la coreligionarii lor din

  Anglia, Franța, Olanda, simpatii

  față de intregitatea statului ma-

  ghiar și dominația ungurească.

  Ziaristica maghiară leagă puține

  nădejdi di intervențiile acestea

  ecelesiastice.                              

     Cu toate acestea ținem să

  accentuăm, că dipă informații

  absolut autentice episcopatul

  biserieii noastre a ținut să in-

  formeze și până acuma nuncia-

  tura asupra situației și e hotă-

  rîtă, ca într'un memorand comun

  să răstoarne argumentele aduse

  de episcopul romano-catolic

  contele Majláth împortivă Uni-

  rei Ardealului cu regatul român.

  *Funerariile canoniculul

  Dr. V. Szmigelski au avut

  loc ieri (Meircuri), la orele zece

  a. m. Sicriul a fost adus în ca-

  tedrală unde au oficiat prohodul

  părinții canoniei Dr. Izidor

  Marcu și Dr. Iacob Radu cu

  mare azistență de preoți. Res-

  ponzoriile le-a executat cu pre-

  ciziune corul de curând aicătuit,

  sub conducerea dlui Hopârtean.

     Predica funebrală a ținut-o

  părintele canonic Dr. Izidor

  Marcu.                                   

  * Apáthy comisar suprem

  peste Ardeal. Guvernul ma-

  ghiar, a numit pe profesorul

  Apáthy István comisar su-

  prem peste Ardeal. Numirea

  aceasta e de însemnătate nulă,

  dupăce guvernul român din

  Sibiiu nu e aplicat să recunoască

  nici un fel de comisar numit

  de guvernul din Pesta.         

   Coloana 3 


   Coloana 4 


   în jos și drept 


                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


 • May 14, 2018 18:16:22 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.

     Pomenirea Maj. Sale Re-

  gelui Ferdinand I. în li-

  turghie și funcțiunile reli-

  gioase. Cetim în „ Drapelul„:

  Consistorul episcopesc gr.-cat.

  de Lugoj, întrunit în ședința

  de azi, raportându-se la actul

  prin care a abdicat fostul

  Rege Carol la tronul Unga-

  riei, declarână că va respectà

  hotărîrea aprobarea la ce se va

  hotări, raportându-se mai

  departe la hotărîrea Adundrii

  naționale din Alba-Iulia, prin

  care de o parte ne-am des-

  făcut de Ungaria și de altă

  parte ne am unit cu România,

  s'a decis că, de acì înainte

  atât la sf. liturghie cât și la

  celelalte funcțiuni, unde se

  face pomenirea suveranului,

  să se amintească Regele Fer-

  dinand I., ceeace se va aduce

  la cunoștința prin o pastorală

  specială.

     După cum suntem infor-

  mați și Ilustritatea Sa vicarul

  Dr. Suciu a luat dispoziții

  similare.


   Coloana 2 

   * Episcopii maghiari pen-

  tru intregitatea Ungariei.

  Episcopul romano-catolic al

  Ardealului, contele Gustav Maj-

  láth, a prezentat nunciului papal

  din Viena di Bonso un memo-

  rand, în care expune primejdia,

  ce amenintă catolicismul arde-

  lean, la caz, dacă Ardealul ar

  fi anexat României. Din foile

  maghiare aflăm, că și calvinii

  și celealalte confesiuni maghiare

  au luat hotărirea, ca prin me-

  morande și deputații să stâr-

  nească la coreligionarii lor din

  Anglia, Franța, Olanda, simpatii

  față de intregitatea statului ma-

  ghiar și dominația ungurească.

  Ziaristica maghiară leagă puține

  nădejdi di intervențiile acestea

  ecelesiastice.                              

     Cu toate acestea ținem să

  accentuăm, că dipă informații

  absolut autentice episcopatul

  biserieii noastre a ținut să in-

  formeze și până acuma nuncia-

  tura asupra situației și e hotă-

  rîtă, ca într'un memorand comun

  să răstoarne argumentele aduse

  de episcopul romano-catolic

  contele Majláth împortivă Uni-

  rei Ardealului cu regatul român.

  *Funerariile canoniculul

  Dr. V. Szmigelski au avut

  loc ieri (Meircuri), la orele zece

  a. m. Sicriul a fost adus în ca-

  tedrală unde au oficiat prohodul

  părinții canoniei Dr. Izidor

  Marcu și Dr. Iacob Radu cu

  mare azistență de preoți. Res-

  ponzoriile le-a executat cu pre-

  ciziune corul de curând aicătuit,

  sub conducerea dlui Hopârtean.

     Predica funebrală a ținut-o

  părintele canonic Dr. Izidor

  Marcu.                                   

   Coloana 3 


   Coloana 4 


   în jos și drept 


                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


 • May 14, 2018 18:13:08 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.

     Pomenirea Maj. Sale Re-

  gelui Ferdinand I. în li-

  turghie și funcțiunile reli-

  gioase. Cetim în „ Drapelul„:

  Consistorul episcopesc gr.-cat.

  de Lugoj, întrunit în ședința

  de azi, raportându-se la actul

  prin care a abdicat fostul

  Rege Carol la tronul Unga-

  riei, declarână că va respectà

  hotărîrea aprobarea la ce se va

  hotări, raportându-se mai

  departe la hotărîrea Adundrii

  naționale din Alba-Iulia, prin

  care de o parte ne-am des-

  făcut de Ungaria și de altă

  parte ne am unit cu România,

  s'a decis că, de acì înainte

  atât la sf. liturghie cât și la

  celelalte funcțiuni, unde se

  face pomenirea suveranului,

  să se amintească Regele Fer-

  dinand I., ceeace se va aduce

  la cunoștința prin o pastorală

  specială.

     După cum suntem infor-

  mați și Ilustritatea Sa vicarul

  Dr. Suciu a luat dispoziții

  similare.


   Coloana 2 

   * Episcopii maghiari pen-

  tru intregitatea Ungariei.

  Episcopul romano-catolic al

  Ardealului, contele Gustav Maj-

  láth, a prezentat nunciului papal

  din Viena di Bonso un memo-

  rand, în care expune primejdia,

  ce amenintă catolicismul arde-

  lean, la caz, dacă Ardealul ar

  fi anexat României. Din foile

  maghiare aflăm, că și calvinii

  și celealalte confesiuni maghiare

  au luat hotărirea, ca prin me-

  morande și deputații să stâr-

  nească la coreligionarii lor din

  Anglia, Franța, Olanda, simpatii

  față de intregitatea statului ma-

  ghiar și dominația ungurească.

  Ziaristica maghiară leagă puține

  nădejdi di intervențiile acestea

  ecelesiastice.                              

     Cu toate acestea ținem să

  accentuăm, că dipă informații

  absolut autentice episcopatul

  biserieii noastre a ținut să in-

  formeze și până acuma nuncia-

  tura asupra situației și e hotă-

  rîtă, ca într'un memorand comun

  să răstoarne argumentele aduse

  de episcopul romano-catolic

  contele Majláth împortivă Uni-

  rei Ardealului cu regatul român.


   Coloana 3 


   Coloana 4 


   în jos și drept 


                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


 • May 14, 2018 18:10:35 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.

     Pomenirea Maj. Sale Re-

  gelui Ferdinand I. în li-

  turghie și funcțiunile reli-

  gioase. Cetim în „ Drapelul„:

  Consistorul episcopesc gr.-cat.

  de Lugoj, întrunit în ședința

  de azi, raportându-se la actul

  prin care a abdicat fostul

  Rege Carol la tronul Unga-

  riei, declarână că va respectà

  hotărîrea aprobarea la ce se va

  hotări, raportându-se mai

  departe la hotărîrea Adundrii

  naționale din Alba-Iulia, prin

  care de o parte ne-am des-

  făcut de Ungaria și de altă

  parte ne am unit cu România,

  s'a decis că, de acì înainte

  atât la sf. liturghie cât și la

  celelalte funcțiuni, unde se

  face pomenirea suveranului,

  să se amintească Regele Fer-

  dinand I., ceeace se va aduce

  la cunoștința prin o pastorală

  specială.

     După cum suntem infor-

  mați și Ilustritatea Sa vicarul

  Dr. Suciu a luat dispoziții

  similare.


   Coloana 2 

   * Episcopii maghiari pen-

  tru intregitatea Ungariei.

  Episcopul romano-catolic al

  Ardealului, contele Gustav Maj-

  láth, a prezentat nunciului papal

  din Viena di Bonso un memo-

  rand, în care expune primejdia,

  ce amenintă catolicismul arde-

  lean, la caz, dacă Ardealul ar

  fi anexat României. Din foile

  maghiare aflăm, că și calvinii

  și celealalte confesiuni maghiare

  au luat hotărirea, ca prin me-

  morande și deputații să stâr-

  nească la coreligionarii lor din

  Anglia, Franța, Olanda, simpatii

  față de intregitatea statului ma-

  ghiar și dominația ungurească.

  Ziaristica maghiară leagă puține

  nădejdi di intervențiile acestea

  ecelesiastice.                              

   Coloana 3 


   Coloana 4 


   în jos și drept 


                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


 • May 14, 2018 18:04:34 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.

     Pomenirea Maj. Sale Re-

  gelui Ferdinand I. în li-

  turghie și funcțiunile reli-

  gioase. Cetim în „ Drapelul„:

  Consistorul episcopesc gr.-cat.

  de Lugoj, întrunit în ședința

  de azi, raportându-se la actul

  prin care a abdicat fostul

  Rege Carol la tronul Unga-

  riei, declarână că va respectà

  hotărîrea aprobarea la ce se va

  hotări, raportându-se mai

  departe la hotărîrea Adundrii

  naționale din Alba-Iulia, prin

  care de o parte ne-am des-

  făcut de Ungaria și de altă

  parte ne am unit cu România,

  s'a decis că, de acì înainte

  atât la sf. liturghie cât și la

  celelalte funcțiuni, unde se

  face pomenirea suveranului,

  să se amintească Regele Fer-

  dinand I., ceeace se va aduce

  la cunoștința prin o pastorală

  specială.   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


   în jos și drept 


                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


 • May 14, 2018 17:58:19 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


   în jos și drept 


                                                                                                                                                                                         

  Tipografia Semin. tcol. gr. cat. din Blaj.


 • May 14, 2018 17:55:12 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


   în jos și drept 


                                                                                                                                                        


 • May 14, 2018 17:54:13 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.

      Și în celealite dieceze am

  rugat pe II. L.L. parinții Epis-

  copi, să binevoiască a ne sprijini

  la cititorii noștri, pentru a ne puteà

  încassà restanțele încă în de-

  cursul lunei Decemvrie crt.

      Credem, că rugarea noastră

  justă, nu va sunà înzadar, mai

  ales în aceste zile de sărbători

  naționale înălțătoare.

                         Redacția „Unirii”.


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


   în jos și drept 


 • May 14, 2018 17:51:40 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.

      Avem, numai în Arhidieceză,

  e restanță de aproape 60 (șase-

  zeci) mii coroane, cu care

  sumă s'ar puteà pe de-

  pim apariția și redactarea ire-

  proșabila a ziarului.


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


   în jos și drept 


 • May 14, 2018 17:49:55 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.

      Cu 1 Ianuarie 1919. ziarul va

  trebuì să se aranjeze definitiv,

  extinzându-și și numărul mem-

  brilor conzorțiului și pe al acelora

  din redacție.

      Până atunci insă daraverurile

  materiale trebuiesc limpezite.

      Credem, că cititorii noștri vor

  înțelege de data asta, îndrep-

  tățirea cererei noastre.


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


   în jos și drept 


 • May 14, 2018 17:47:56 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.

      Rugăm și noi, cu toată inzis-

  tența, să se achite restanțele, în-

  trucât e posibil, încă în de-

  cursul acestei iuni. Publicul

  s'a putut convinge, de jertfele ce

  le-am adus --- și se vor mai aduce

  încă --- pentruca ziarul nostru să

  apară zilnic.


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


   în jos și drept 


 • May 14, 2018 17:42:34 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 

            Informațiuni.

  Cătră vechii abonați ai

                 „Unirei”.

      În zilele aceste abonații nostri

  vechi au fost revercați să-și achite

  restanțele. Recercarea e iscălită.

  pentru Achidieceză, de însuș pă-

  rintele Dr. VASILE SUCIU,

  căruia îi muțămim pentru acest

  sprijin.


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


   în jos și drept 


 • May 14, 2018 17:39:03 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.


   Coloana 1 


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


   în jos și drept 


 • May 14, 2018 17:34:47 Paraskevas Dimitropoulos

  Pag. 2                                                                  U N I R E A                                               Nr de propagandă 25.Description

Save description
 • 46.1752778||23.91444439999998||

  Blaj, judeţul Alba, România

 • 45.7983273||24.1255826||

  Sibiiu, România

 • 46.1865606||21.3122677||

  Arad, România

 • 46.0732725||23.5804886||

  Alba Iulia, România

 • 46.3820809||23.8520705||

  Uioara, România

 • 46.3086633||23.724558||

  Aiud, România

Location(s)
 • Document location Blaj, judeţul Alba, România
 • Additional document location Sibiiu, România
 • Additional document location Arad, România
 • Additional document location Alba Iulia, România
 • Additional document location Uioara, România
 • Additional document location Aiud, România


ID
6267 / 71159
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Manache Valentin
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Magyar
 • Română


 • Home FrontNotes and questions

Login to leave a note