Ziarul Unirea, anul XXVIII, nr. de propagandă 18, 4 decembrie 1918, Blaj

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

      Anul XXVIII.            BLAJ, Miercuri 4 Decemvrie 1918.            Nr de propagandă 18.


                                                                U N I R E A

                                                  ZIAR NATIONAL COTIDIAN

 Coloana 1 

                 UNIRE
          necondiţionată

au cerut cei 1228 delegaţi
ai tuturor ţinuturilor româneşti.
Unire fără nici o restricţie, a
trigat uriaşa mulţime de pe
Câmpul lui Horea.
     Şi mulţimea ara azi pumn de
fier! A arătat îndeajuns, de ce 
e capabila, când vrea. Iar azi 
vrea Unirea, dar Unirea curată,
lipsită de rezervaţii şi dictată
de interesul curat al populaţiei 
româneşti de pretutindeni.
Aceasta i-s'a dat. E treaba
ei mai departe, să grijească ca
Unirea numai astfel si se facă,
după cum a cerut. Cu priviri
de oţel va veghia, ca Unirea
să fie a tuturor Românilor: din
Regat, Transilvania, Bucovina
ai Basarabia, sub un Căpitan,
cu o corporaţie legiuitoare, cu
drepturi şi datorinţe egale şi
nai ales cu sprijin egal, împr-
mutat.
    Toţi pentru unul si unul pentru
toţi e lozinca zilei de azi. O
comandă, un guvern, un control
reclamă toată suflarea româ-

nească în uriaşele prefaceri ale
zilelor noastre.
     În faţa acestui curs nou dc
idei sa înceteze ideologia de
curs contrar.
    A sosit momentul, ca de creş-
tet să prindem prilejul pentru
a clădi o operă perfectă. Nici
o consideraţie particulară să nu
conturbe străduinţele noastre
curate! Tot natul să-şi revi-
zuească principiile zilei de ieri
şi tot cele are scrupuli de res-
ponsabilitatea oficiului, să caute
a se aşeză in cadrele nuoii
ideologii.
    Numai uniţi, total, radical uniţi
cu toţi Rumânii teritorului ro-
mânesc putem privi cu încre-
dere In viitorul acestui neam.
    Avem patru guverne in patru
părţi, ne-am dărăburit puterile
în patru, iar duşmanii Îşi vor
concentra forţele lor la spatele
noastre cu sprijin împrumutat.
     Să învăţăm dela Unguri. În
48 au unit Ardealul necondi-
ţionat cu Ungaria. Credeţi, că
dacă Ungurii ardeleni şi-ar fi
rezervat o umbră numai de au-
tonomie eram aserviţi? Încă şi
azi ne mai trânteam, dar nu su-
combam.
    Deci veghiaţi, ca Unirea noa-
stră să fie deplină, necondiţio-
nată şi neturburată de veleităţi,
cari in marile prefaceri trebuie
să dispară, ca negura în faţa
razelor de soare.
                            Dr. Octavian Prie. Coloana 2-3 sus 

                                                                 Telegrama Adunării naţionale
                                                                                    cătră

                                                                      M. S. Regele Ferdinand.


Adunarea naţionala a Românilor
din Transilvania, Bănat şl Ţara un-
gureasca in glorioasa
cetate a lui MIHAI VITEAZUL, a
declarat, într'un elan de entu-
ziasm fără margini, UNIREA teri-
toriilor sale cu Regatul României.
Vestindu- Vă hotărârea aceasta, care
încoronează aspiraţiile de veacuri
ale Neamulni românesc, rugăm pe
Maiestatea Voastră, primiţi oma-
giile ce venim a le exprima cu pro-
fundă supunere.

Trăiască M. S. Regele FERDINAND!
Trăiască M. S. Regina MARIA!
Trăiască Augusta Lor Familie!
Trăiască ROMÂNIA MARE!

 .Coloana 2-3 jos 


       Poporul la Alba-Iulia.
    Poporul nostru — mândru ca
nici odată — s'a manifestat mai
pre sus de toate aşteptările. —
Pe o vreme de iarnă mizera-
bilă, cu zăpadă şi apă, au venit
din toate părţile româneşti su-
tele, miile şi zecile de mii: pe
jos, călăări, cu căruţe şi cu tre-
nurile. Am văzut la Alba-Iulia
căciulile Maramurăşului, pălă-
riile Câmpiei, cuşmele Bănatului,
sumanele ţării Bârsei şi ale
Poienarilor. — Satele din jur
au venit toate Ia grupe puter-
nice, cu steaguri tricolore, cu
tăbliţe, unele cu banderii de
călăreţi, cu muzică etc.
     Ce splendidă a fost inşiruirea
de gardişti români mai ales găr-
zile în sumane albe ale Moţi-
lor, înşiruite pe tot drumul dela
poarta Carol, de-alungul cetăţii
lui Mihai Viteazul, până la ie-
şirea pe câmpul de exerciţiu al
reg. 50 unde avea să se adune
mulţimea. — Eternă pagubă, că
aceea mândră defilare a popo-
rului nu a putut fi lînvecinicită
cu ajutorul unui film! Nu ştim
dacă vom avea prilej să mai
vedem cândva atâta frumuseţă,
atâta mândrie şi atâta trezvie a
poporului nostru, ca de astă
dată la Alba-Iulia.
Dacă ar întrebi cineva: cât
de mare a fost numărul celor
ce au fost de faţă la Alba-Iulia
— aş răspunde: nu ştiu. Au
putut să fie 80.000, au putut st
fie 90-100.000. Pe câmpul de
exerciţiu, unde a fost adunarea,
era o mare de capete, o mare
de steaguri şi tăbliţe tricolore.
    Când au început oratorii impro-
vizaţi, pe la orele 12, să vor-
bească de pe cele 4 tribune, şi
a început mulţimea să se gru-
peze In jurul tribunelor — ţi-se
părea, că în jurul flecarei tri-
bune e tot acelaş număr de

 Coloana 4 

capete, care il evaluai înainte
pentru mulţimea de pe câmpul
întreg!

    A fost însă un defect al or-
ganizaţiei nu ştim din a cui
vină, că abia târziu sau gândit
oamenii si dea şi oarecare
hrană sufletească mulţimei adu-
nate. Tribunele au stat goale,
până cătră orele 12, când citiva
oratori Improvizaţi văzând ne-
răbdarea poporului au început
si-i vorbească, tâlcuindu-i rostul
acestei zile mari. De pe tribuna
centrală a început să vorbească
dl Dr. A. Vlad, de pe celelalte
tribune: păr. Şt.Roşian (despre
preţul libertăţii naţionale), Dr.
V. Macaveiu (despre unirea
tuturor Românilor), Dr. Victor
Bontescu (despre frumseţa zilei
de astăzi), Dr. Silviu Dragomir,
Dr. Grosda, etc.
    Pe la 1 oră apărură pe tri-
buna principală episcopii Cristea
şi Hossu. Mulţimea se grupă
în jurul tribunei. Episcopul

Cristea făcu istoricul acestei
zile mari, vorbind poporului
din cele 4 laturi ale tribunei,
iar episcopul Hossu ceti proiec-
tul de rezoluţie al adnării
delegaţilor.
    Sosiri înr-aceea si alţi tri-
mişi ai adunării delegaţilor:
deputitul Vaida, reprezentantul
socialist, Jumanca, a cărui vor-
bire frumoasă merită remarcare
deosebită, advocatul Dr. Lazar
etc. Deosebit entuziasm au pro-
vocat vorbirile delegatului Bu-
covinei, Protopovici ş ale dele-
gatului Basarabiei, Pantilimon
Halipa.
    Ţinuta poporului nostru a
impus mai ales străinilor! Noi
constatăm că nu ne-am înşelat
nici de astă dată în poporul
nostru: In trezvia, în simţul lui
de ordine şi de ascultare!
                                   Raportor.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
            S'a prăbuşit
cu sgomot surd uriaşa clădire a
puterilor centrale. Şi a fost
firesc aşa. Orice clădire de
felul acesta — mai curând ori
mai tărziu pârâie trozneşte din
încheieturi, se prăbuşeşte cu

Transcription saved

      Anul XXVIII.            BLAJ, Miercuri 4 Decemvrie 1918.            Nr de propagandă 18.


                                                                U N I R E A

                                                  ZIAR NATIONAL COTIDIAN

 Coloana 1 

                 UNIRE
          necondiţionată

au cerut cei 1228 delegaţi
ai tuturor ţinuturilor româneşti.
Unire fără nici o restricţie, a
trigat uriaşa mulţime de pe
Câmpul lui Horea.
     Şi mulţimea ara azi pumn de
fier! A arătat îndeajuns, de ce 
e capabila, când vrea. Iar azi 
vrea Unirea, dar Unirea curată,
lipsită de rezervaţii şi dictată
de interesul curat al populaţiei 
româneşti de pretutindeni.
Aceasta i-s'a dat. E treaba
ei mai departe, să grijească ca
Unirea numai astfel si se facă,
după cum a cerut. Cu priviri
de oţel va veghia, ca Unirea
să fie a tuturor Românilor: din
Regat, Transilvania, Bucovina
ai Basarabia, sub un Căpitan,
cu o corporaţie legiuitoare, cu
drepturi şi datorinţe egale şi
nai ales cu sprijin egal, împr-
mutat.
    Toţi pentru unul si unul pentru
toţi e lozinca zilei de azi. O
comandă, un guvern, un control
reclamă toată suflarea româ-

nească în uriaşele prefaceri ale
zilelor noastre.
     În faţa acestui curs nou dc
idei sa înceteze ideologia de
curs contrar.
    A sosit momentul, ca de creş-
tet să prindem prilejul pentru
a clădi o operă perfectă. Nici
o consideraţie particulară să nu
conturbe străduinţele noastre
curate! Tot natul să-şi revi-
zuească principiile zilei de ieri
şi tot cele are scrupuli de res-
ponsabilitatea oficiului, să caute
a se aşeză in cadrele nuoii
ideologii.
    Numai uniţi, total, radical uniţi
cu toţi Rumânii teritorului ro-
mânesc putem privi cu încre-
dere In viitorul acestui neam.
    Avem patru guverne in patru
părţi, ne-am dărăburit puterile
în patru, iar duşmanii Îşi vor
concentra forţele lor la spatele
noastre cu sprijin împrumutat.
     Să învăţăm dela Unguri. În
48 au unit Ardealul necondi-
ţionat cu Ungaria. Credeţi, că
dacă Ungurii ardeleni şi-ar fi
rezervat o umbră numai de au-
tonomie eram aserviţi? Încă şi
azi ne mai trânteam, dar nu su-
combam.
    Deci veghiaţi, ca Unirea noa-
stră să fie deplină, necondiţio-
nată şi neturburată de veleităţi,
cari in marile prefaceri trebuie
să dispară, ca negura în faţa
razelor de soare.
                            Dr. Octavian Prie. Coloana 2-3 sus 

                                                                 Telegrama Adunării naţionale
                                                                                    cătră

                                                                      M. S. Regele Ferdinand.


Adunarea naţionala a Românilor
din Transilvania, Bănat şl Ţara un-
gureasca in glorioasa
cetate a lui MIHAI VITEAZUL, a
declarat, într'un elan de entu-
ziasm fără margini, UNIREA teri-
toriilor sale cu Regatul României.
Vestindu- Vă hotărârea aceasta, care
încoronează aspiraţiile de veacuri
ale Neamulni românesc, rugăm pe
Maiestatea Voastră, primiţi oma-
giile ce venim a le exprima cu pro-
fundă supunere.

Trăiască M. S. Regele FERDINAND!
Trăiască M. S. Regina MARIA!
Trăiască Augusta Lor Familie!
Trăiască ROMÂNIA MARE!

 .Coloana 2-3 jos 


       Poporul la Alba-Iulia.
    Poporul nostru — mândru ca
nici odată — s'a manifestat mai
pre sus de toate aşteptările. —
Pe o vreme de iarnă mizera-
bilă, cu zăpadă şi apă, au venit
din toate părţile româneşti su-
tele, miile şi zecile de mii: pe
jos, călăări, cu căruţe şi cu tre-
nurile. Am văzut la Alba-Iulia
căciulile Maramurăşului, pălă-
riile Câmpiei, cuşmele Bănatului,
sumanele ţării Bârsei şi ale
Poienarilor. — Satele din jur
au venit toate Ia grupe puter-
nice, cu steaguri tricolore, cu
tăbliţe, unele cu banderii de
călăreţi, cu muzică etc.
     Ce splendidă a fost inşiruirea
de gardişti români mai ales găr-
zile în sumane albe ale Moţi-
lor, înşiruite pe tot drumul dela
poarta Carol, de-alungul cetăţii
lui Mihai Viteazul, până la ie-
şirea pe câmpul de exerciţiu al
reg. 50 unde avea să se adune
mulţimea. — Eternă pagubă, că
aceea mândră defilare a popo-
rului nu a putut fi lînvecinicită
cu ajutorul unui film! Nu ştim
dacă vom avea prilej să mai
vedem cândva atâta frumuseţă,
atâta mândrie şi atâta trezvie a
poporului nostru, ca de astă
dată la Alba-Iulia.
Dacă ar întrebi cineva: cât
de mare a fost numărul celor
ce au fost de faţă la Alba-Iulia
— aş răspunde: nu ştiu. Au
putut să fie 80.000, au putut st
fie 90-100.000. Pe câmpul de
exerciţiu, unde a fost adunarea,
era o mare de capete, o mare
de steaguri şi tăbliţe tricolore.
    Când au început oratorii impro-
vizaţi, pe la orele 12, să vor-
bească de pe cele 4 tribune, şi
a început mulţimea să se gru-
peze In jurul tribunelor — ţi-se
părea, că în jurul flecarei tri-
bune e tot acelaş număr de

 Coloana 4 

capete, care il evaluai înainte
pentru mulţimea de pe câmpul
întreg!

    A fost însă un defect al or-
ganizaţiei nu ştim din a cui
vină, că abia târziu sau gândit
oamenii si dea şi oarecare
hrană sufletească mulţimei adu-
nate. Tribunele au stat goale,
până cătră orele 12, când citiva
oratori Improvizaţi văzând ne-
răbdarea poporului au început
si-i vorbească, tâlcuindu-i rostul
acestei zile mari. De pe tribuna
centrală a început să vorbească
dl Dr. A. Vlad, de pe celelalte
tribune: păr. Şt.Roşian (despre
preţul libertăţii naţionale), Dr.
V. Macaveiu (despre unirea
tuturor Românilor), Dr. Victor
Bontescu (despre frumseţa zilei
de astăzi), Dr. Silviu Dragomir,
Dr. Grosda, etc.
    Pe la 1 oră apărură pe tri-
buna principală episcopii Cristea
şi Hossu. Mulţimea se grupă
în jurul tribunei. Episcopul

Cristea făcu istoricul acestei
zile mari, vorbind poporului
din cele 4 laturi ale tribunei,
iar episcopul Hossu ceti proiec-
tul de rezoluţie al adnării
delegaţilor.
    Sosiri înr-aceea si alţi tri-
mişi ai adunării delegaţilor:
deputitul Vaida, reprezentantul
socialist, Jumanca, a cărui vor-
bire frumoasă merită remarcare
deosebită, advocatul Dr. Lazar
etc. Deosebit entuziasm au pro-
vocat vorbirile delegatului Bu-
covinei, Protopovici ş ale dele-
gatului Basarabiei, Pantilimon
Halipa.
    Ţinuta poporului nostru a
impus mai ales străinilor! Noi
constatăm că nu ne-am înşelat
nici de astă dată în poporul
nostru: In trezvia, în simţul lui
de ordine şi de ascultare!
                                   Raportor.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
            S'a prăbuşit
cu sgomot surd uriaşa clădire a
puterilor centrale. Şi a fost
firesc aşa. Orice clădire de
felul acesta — mai curând ori
mai tărziu pârâie trozneşte din
încheieturi, se prăbuşeşte cu


Transcription history
 • July 3, 2017 11:29:24 WWI_Ro_Wiki_Team

        Anul XXVIII.            BLAJ, Miercuri 4 Decemvrie 1918.            Nr de propagandă 18.


                                                                  U N I R E A

                                                    ZIAR NATIONAL COTIDIAN

   Coloana 1 

                   UNIRE
            necondiţionată

  au cerut cei 1228 delegaţi
  ai tuturor ţinuturilor româneşti.
  Unire fără nici o restricţie, a
  trigat uriaşa mulţime de pe
  Câmpul lui Horea.
       Şi mulţimea ara azi pumn de
  fier! A arătat îndeajuns, de ce 
  e capabila, când vrea. Iar azi 
  vrea Unirea, dar Unirea curată,
  lipsită de rezervaţii şi dictată
  de interesul curat al populaţiei 
  româneşti de pretutindeni.
  Aceasta i-s'a dat. E treaba
  ei mai departe, să grijească ca
  Unirea numai astfel si se facă,
  după cum a cerut. Cu priviri
  de oţel va veghia, ca Unirea
  să fie a tuturor Românilor: din
  Regat, Transilvania, Bucovina
  ai Basarabia, sub un Căpitan,
  cu o corporaţie legiuitoare, cu
  drepturi şi datorinţe egale şi
  nai ales cu sprijin egal, împr-
  mutat.
      Toţi pentru unul si unul pentru
  toţi e lozinca zilei de azi. O
  comandă, un guvern, un control
  reclamă toată suflarea româ-

  nească în uriaşele prefaceri ale
  zilelor noastre.
       În faţa acestui curs nou dc
  idei sa înceteze ideologia de
  curs contrar.
      A sosit momentul, ca de creş-
  tet să prindem prilejul pentru
  a clădi o operă perfectă. Nici
  o consideraţie particulară să nu
  conturbe străduinţele noastre
  curate! Tot natul să-şi revi-
  zuească principiile zilei de ieri
  şi tot cele are scrupuli de res-
  ponsabilitatea oficiului, să caute
  a se aşeză in cadrele nuoii
  ideologii.
      Numai uniţi, total, radical uniţi
  cu toţi Rumânii teritorului ro-
  mânesc putem privi cu încre-
  dere In viitorul acestui neam.
      Avem patru guverne in patru
  părţi, ne-am dărăburit puterile
  în patru, iar duşmanii Îşi vor
  concentra forţele lor la spatele
  noastre cu sprijin împrumutat.
       Să învăţăm dela Unguri. În
  48 au unit Ardealul necondi-
  ţionat cu Ungaria. Credeţi, că
  dacă Ungurii ardeleni şi-ar fi
  rezervat o umbră numai de au-
  tonomie eram aserviţi? Încă şi
  azi ne mai trânteam, dar nu su-
  combam.
      Deci veghiaţi, ca Unirea noa-
  stră să fie deplină, necondiţio-
  nată şi neturburată de veleităţi,
  cari in marile prefaceri trebuie
  să dispară, ca negura în faţa
  razelor de soare.
                              Dr. Octavian Prie.   Coloana 2-3 sus 

                                                                   Telegrama Adunării naţionale
                                                                                      cătră

                                                                        M. S. Regele Ferdinand.


  Adunarea naţionala a Românilor
  din Transilvania, Bănat şl Ţara un-
  gureasca in glorioasa
  cetate a lui MIHAI VITEAZUL, a
  declarat, într'un elan de entu-
  ziasm fără margini, UNIREA teri-
  toriilor sale cu Regatul României.
  Vestindu- Vă hotărârea aceasta, care
  încoronează aspiraţiile de veacuri
  ale Neamulni românesc, rugăm pe
  Maiestatea Voastră, primiţi oma-
  giile ce venim a le exprima cu pro-
  fundă supunere.

  Trăiască M. S. Regele FERDINAND!
  Trăiască M. S. Regina MARIA!
  Trăiască Augusta Lor Familie!
  Trăiască ROMÂNIA MARE!

   .Coloana 2-3 jos 


         Poporul la Alba-Iulia.
      Poporul nostru — mândru ca
  nici odată — s'a manifestat mai
  pre sus de toate aşteptările. —
  Pe o vreme de iarnă mizera-
  bilă, cu zăpadă şi apă, au venit
  din toate părţile româneşti su-
  tele, miile şi zecile de mii: pe
  jos, călăări, cu căruţe şi cu tre-
  nurile. Am văzut la Alba-Iulia
  căciulile Maramurăşului, pălă-
  riile Câmpiei, cuşmele Bănatului,
  sumanele ţării Bârsei şi ale
  Poienarilor. — Satele din jur
  au venit toate Ia grupe puter-
  nice, cu steaguri tricolore, cu
  tăbliţe, unele cu banderii de
  călăreţi, cu muzică etc.
       Ce splendidă a fost inşiruirea
  de gardişti români mai ales găr-
  zile în sumane albe ale Moţi-
  lor, înşiruite pe tot drumul dela
  poarta Carol, de-alungul cetăţii
  lui Mihai Viteazul, până la ie-
  şirea pe câmpul de exerciţiu al
  reg. 50 unde avea să se adune
  mulţimea. — Eternă pagubă, că
  aceea mândră defilare a popo-
  rului nu a putut fi lînvecinicită
  cu ajutorul unui film! Nu ştim
  dacă vom avea prilej să mai
  vedem cândva atâta frumuseţă,
  atâta mândrie şi atâta trezvie a
  poporului nostru, ca de astă
  dată la Alba-Iulia.
  Dacă ar întrebi cineva: cât
  de mare a fost numărul celor
  ce au fost de faţă la Alba-Iulia
  — aş răspunde: nu ştiu. Au
  putut să fie 80.000, au putut st
  fie 90-100.000. Pe câmpul de
  exerciţiu, unde a fost adunarea,
  era o mare de capete, o mare
  de steaguri şi tăbliţe tricolore.
      Când au început oratorii impro-
  vizaţi, pe la orele 12, să vor-
  bească de pe cele 4 tribune, şi
  a început mulţimea să se gru-
  peze In jurul tribunelor — ţi-se
  părea, că în jurul flecarei tri-
  bune e tot acelaş număr de

   Coloana 4 

  capete, care il evaluai înainte
  pentru mulţimea de pe câmpul
  întreg!

      A fost însă un defect al or-
  ganizaţiei nu ştim din a cui
  vină, că abia târziu sau gândit
  oamenii si dea şi oarecare
  hrană sufletească mulţimei adu-
  nate. Tribunele au stat goale,
  până cătră orele 12, când citiva
  oratori Improvizaţi văzând ne-
  răbdarea poporului au început
  si-i vorbească, tâlcuindu-i rostul
  acestei zile mari. De pe tribuna
  centrală a început să vorbească
  dl Dr. A. Vlad, de pe celelalte
  tribune: păr. Şt.Roşian (despre
  preţul libertăţii naţionale), Dr.
  V. Macaveiu (despre unirea
  tuturor Românilor), Dr. Victor
  Bontescu (despre frumseţa zilei
  de astăzi), Dr. Silviu Dragomir,
  Dr. Grosda, etc.
      Pe la 1 oră apărură pe tri-
  buna principală episcopii Cristea
  şi Hossu. Mulţimea se grupă
  în jurul tribunei. Episcopul

  Cristea făcu istoricul acestei
  zile mari, vorbind poporului
  din cele 4 laturi ale tribunei,
  iar episcopul Hossu ceti proiec-
  tul de rezoluţie al adnării
  delegaţilor.
      Sosiri înr-aceea si alţi tri-
  mişi ai adunării delegaţilor:
  deputitul Vaida, reprezentantul
  socialist, Jumanca, a cărui vor-
  bire frumoasă merită remarcare
  deosebită, advocatul Dr. Lazar
  etc. Deosebit entuziasm au pro-
  vocat vorbirile delegatului Bu-
  covinei, Protopovici ş ale dele-
  gatului Basarabiei, Pantilimon
  Halipa.
      Ţinuta poporului nostru a
  impus mai ales străinilor! Noi
  constatăm că nu ne-am înşelat
  nici de astă dată în poporul
  nostru: In trezvia, în simţul lui
  de ordine şi de ascultare!
                                     Raportor.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
              S'a prăbuşit
  cu sgomot surd uriaşa clădire a
  puterilor centrale. Şi a fost
  firesc aşa. Orice clădire de
  felul acesta — mai curând ori
  mai tărziu pârâie trozneşte din
  încheieturi, se prăbuşeşte cu


 • July 3, 2017 11:13:58 WWI_Ro_Wiki_Team

        Anul XXVIII.            BLAJ, Miercuri 4 Decemvrie 1918.            Nr de propagandă 18.


                                                                  U N I R E A

                                                    ZIAR NATIONAL COTIDIAN

   Coloana 1 

                   UNIRE
            necondiţionată

  au cerut cei 1228 delegaţi
  ai tuturor ţinuturilor româneşti.
  Unire fără nici o restricţie, a
  trigat uriaşa mulţime de pe
  Câmpul lui Horea.
       Şi mulţimea ara azi pumn de
  fier! A arătat îndeajuns, de ce 
  e capabila, când vrea. Iar azi 
  vrea Unirea, dar Unirea curată,
  lipsită de rezervaţii şi dictată
  de interesul curat al populaţiei 
  româneşti de pretutindeni.
  Aceasta i-s'a dat. E treaba
  ei mai departe, să grijească ca
  Unirea numai astfel si se facă,
  după cum a cerut. Cu priviri
  de oţel va veghia, ca Unirea
  să fie a tuturor Românilor: din
  Regat, Transilvania, Bucovina
  ai Basarabia, sub un Căpitan,
  cu o corporaţie legiuitoare, cu
  drepturi şi datorinţe egale şi
  nai ales cu sprijin egal, împr-
  mutat.
      Toţi pentru unul si unul pentru
  toţi e lozinca zilei de azi. O
  comandă, un guvern, un control
  reclamă toată suflarea româ-

  nească în uriaşele prefaceri ale
  zilelor noastre.
       În faţa acestui curs nou dc
  idei sa înceteze ideologia de
  curs contrar.
      A sosit momentul, ca de creş-
  tet să prindem prilejul pentru
  a clădi o operă perfectă. Nici
  o consideraţie particulară să nu
  conturbe străduinţele noastre
  curate! Tot natul să-şi revi-
  zuească principiile zilei de ieri
  şi tot cele are scrupuli de res-
  ponsabilitatea oficiului, să caute
  a se aşeză in cadrele nuoii
  ideologii.
      Numai uniţi, total, radical uniţi
  cu toţi Rumânii teritorului ro-
  mânesc putem privi cu încre-
  dere In viitorul acestui neam.
      Avem patru guverne in patru
  părţi, ne-am dărăburit puterile
  în patru, iar duşmanii Îşi vor
  concentra forţele lor la spatele
  noastre cu sprijin împrumutat.
       Să învăţăm dela Unguri. În
  48 au unit Ardealul necondi-
  ţionat cu Ungaria. Credeţi, că
  dacă Ungurii ardeleni şi-ar fi
  rezervat o umbră numai de au-
  tonomie eram aserviţi? Încă şi
  azi ne mai trânteam, dar nu su-
  combam.
      Deci veghiaţi, ca Unirea noa-
  stră să fie deplină, necondiţio-
  nată şi neturburată de veleităţi,
  cari in marile prefaceri trebuie
  să dispară, ca negura în faţa
  razelor de soare.
                              Dr. Octavian Prie.   Coloana 2-3 

                                                                   Telegrama Adunării naţionale
                                                                                      cătră

                                                                        M. S. Regele Ferdinand.


  Adunarea naţionala a Românilor
  din Transilvania, Bănat şl Ţara un-
  gureasca in glorioasa
  cetate a lui MIHAI VITEAZUL, a
  declarat, într'un elan de entu-
  ziasm fără margini, UNIREA teri-
  toriilor sale cu Regatul României.
  Vestindu- Vă hotărârea aceasta, care
  încoronează aspiraţiile de veacuri
  ale Neamulni românesc, rugăm pe
  Maiestatea Voastră, primiţi oma-
  giile ce venim a le exprima cu pro-
  fundă supunere.

  Trăiască M. S. Regele FERDINAND!
  Trăiască M. S. Regina MARIA!
  Trăiască Augusta Lor Familie!
  Trăiască ROMÂNIA MARE!


   Coloana 4 

  capete, care il evaluai înainte
  pentru mulţimea de pe câmpul
  întreg!

      A fost însă un defect al or-
  ganizaţiei nu ştim din a cui
  vină, că abia târziu sau gândit
  oamenii si dea şi oarecare
  hrană sufletească mulţimei adu-
  nate. Tribunele au stat goale,
  până cătră orele 12, când citiva
  oratori Improvizaţi văzând ne-
  răbdarea poporului au început
  si-i vorbească, tâlcuindu-i rostul
  acestei zile mari. De pe tribuna
  centrală a început să vorbească
  dl Dr. A. Vlad, de pe celelalte
  tribune: păr. Şt.Roşian (despre
  preţul libertăţii naţionale), Dr.
  V. Macaveiu (despre unirea
  tuturor Românilor), Dr. Victor
  Bontescu (despre frumseţa zilei
  de astăzi), Dr. Silviu Dragomir,
  Dr. Grosda, etc.
      Pe la 1 oră apărură pe tri-
  buna principală episcopii Cristea
  şi Hossu. Mulţimea se grupă
  In jurul tribunei. Episcopul


Description

Save description
 • 46.1752778||23.91444439999998||

  Blaj, judeţul Alba, România

 • 46.08592642775965||23.59269208750004||

  Alba Iulia

Location(s)
 • Document location Blaj, judeţul Alba, România
 • Additional document location Alba Iulia
Login and add location


ID
6267 / 71154
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Manache Valentin
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


December 1, 1918 – December 1, 1918
Login to edit the languages
 • Română

Login to edit the fronts

Login to add keywords
 • Home Front
 • Marea Unire

 • ro.wikipedia.orgUnirea de la 1 decembrie 1918 reprezintă Ziua Națională a României, celebrată anual ca zi națională din 1990. Sărbătoarea aniversează Marea Adunare Națională de la Alba Iulia...
Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note