Ziarul Libertatea, anul XIII, nr.35, 17-30 iulie 1914, Orăştie

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Libertatea

---8---

Nr. 33 --- 1914.


 Coloana 1 


Pentru viieri

     a apărut o carte de mare

     valoare: „Cultivarea viiei,

     manuarea vinului, morburile

     și vindecarea lor”.

     E revăzută de dl ministru

     r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

     VIII -- 1. Se capătă la au-

     tor pentru 2 cor. plus 20

     fil porto.

Librăriile au rabatul cuvenit.

D. GRAUR

în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

(1375) 9---10


Alt cal perdut.

     Am perdut un cal galbin,

breaz pe nas, urechea dreaptă

ciontată de vîro, picioarele din

napoi amîndoue pintenoage. S'a

perdut din munții Cugirului, de

vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

scrisul cari îi va da o resplată

cuvenită.

George Marginean

Cugir (Kudzsir)

(1413) 1----2


Çăsătorie.

     Un învățător de 35 ani,

bine situat, pe calea aceasta

dorește a face cunoștință, în

scop de căsătorie, a unei dom-

nișoare de etate potrivită, ori

a unei văduve tineră, cultă,

onestă, bună econoamă și să

aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

Ofertele serioase și cu poze, să

se trimită la administrația zia-

rului sub deviza : Invățătorul.

Discreția e obligătoare pentru

ambe părțile.          (1408) 4 ---3


Garduri, tare ieftine!

Producția indigenă!

Fără păreche potrivit!


(1219) Ușor de manuat! 16--46

Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

Țesetura de drot „HUNGARIA”

e neîntrecutp, distinsă!

Să face din drot răsuciț. Prețul

pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

Să comandă numai la fabricantul

Alexandru Haidecker

fabrică de funii de drot

și de garduri de drot în

Budapesta, VIII., Üllői-ut 48/85

Serviciu repede, favorabil și punctuos,

--- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


 Coloana 2 


Local pentru comerciu

     să află de vînzare, care e

la un loc potrivit cu comuni-

cațiune bună. foarte apt pen-

tru boltă, trafică, crîșmă,

precum și alte întreprinderi. A-

ceste drepturi se folosesc și a-

cum cu o întoarcere foarte bună.

Adresa se poate afla la admi-

nistrația acestei foi. Să se acludă

marcă pentru răspuns.                

                                       (1411) 3---3


VINURU

vechi și noi --- de vîndut!

     Adresați-Vă cu toată încre

derea la proprietarul de vii din

Șiria (Világos), PETRU BENEA,

căci Vă trimite numai vinuri

bune, curate și pe lîngă pre-

țurile cele mai moderate!

Anul 1911. Vinuri vechi:

Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

Rizling Anul 1911 72, 1912 60

Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

Anul 1913. Vinuri noui:

Vin alb -.46

Rizling -.48

Șiller -.50

Rachie de trevere (comină) K. 1.60

Rachie de comină, specialit. K. 2.20


Prețurile sunt semnate după li

tru, în fileri. Vinurile și rachia

să expedează sub îngrijirea pro-

prie, dela 50 litri în sus, cu

rambursă. Vase împrumutea

pe timp de 2 luni. Pentru cali-

tatea vinului garantez:            

PETRU BENEA

proprietar de vii în Șiria

Világos, (Arad. m.)


(1211) 23---


MEDICII

recomandă ea foarte potrivit

leac contra tusei

KAISER

Caramele

pectorale

cu cei „3 brazl”.

Milioane de înși le folo-

sesc în contra

T  U  S  E  I

răgușelei, guturaiului,

flegmei șitusei măgăresti,

6100 de atestate auten-

tic. de not. publ.,

garantează efectul sigut.

Sunt bonboane cu un

gust foarte plăcut !

Se găsesc în pachete de 20

și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

în Orăștie Apot. N. VLAD.

în Dobra Apot. W. UNBE-

RATH,  și în alte apotece.


VREI SĂ CÎȘTIGI?...

     Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

Coroane 100.000'---

este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

25 AUGUST a. c. și

un milion

va fi cîștigul principal și totodată și cel mai mare dinb

lume, care va sorți la tragerea din

27 DECEMVRIE a. c.,

iar 400.000'---, 75.000'---, 25.000'---, etc. la tragerile din

5 și 6 Octomvrie. Tot lozul cîștigă necondiționat, așadară

nici un risic, nici o perdere la mijloc!

6 trageri la an:

25 Febr, 25 Apr., 25 Iun., 25 Aug., 25 Oct. și 27 Dec.

Nime să nu întîrzie a-și cumpăra cel puțin unul-două din lozurile aces-

tea înainte de proxima tragere. Pentru a înlesni fiecarul cumpăra-

rea acestor lozuri, le vindem de prezent pe prețul rndus de: 36 rate

lunare a 6.40 cor., per bucată. Dar vindem și două lozuri împărechiate,

adecă unul dela Banca hipotecarp ungară cu 6 trageri la an și unul dela

Prima cassă de păstrare pastavă din patrie cu 3 trageri la an, --- adecă îm-

preună cu 9 trageri la an, pe 40 de rate lunare a 10 cor.                                 

Cor. 1,000.000'---, 500.000'---, 400 000.---, 300.000'---, 3 á 200 000 ---, 2 á

10.000'---, 2 á 75.000'---, 50.000'---, 30 000 ---, 3 á 25.000'---, 6 á 10'000'--- cor.

     După solvirea ratei prime, îmediat i-se trimite cumpărătorului lista

de rate regală, care conține condițiunile și în care se întroduc numerii

lozurilor cumpărate. Pe baza aceleia, cumpărătorul participă la joc, privindu-l

eventualele cîștiguri exclusiv pe el chiar și însinte de a fi achitat toate ratele

lunare, adecă prețul lozurilor.                                                                                    

     Cine ne asignează primele 3 rate de-odată, acelui îi cvităm excep-

țional rata a 4-a gratuit. Explicațiuni amănunț fe l-se trimit la cerere oricul

franco. Notăm în fine că 130 MILIOANE face suma totală ce se distribue

ca cîștiguri până la sfirștiul jocului.                                                                      

     Tot omul să-și încerce norocul ! Cupărați lozurile împărechiate ! Mai

stați la îndoială, că lozurile ce oferim n'ar prezinta cele mai extraordinare

șanse de cîștig, ipreunate fiind cu cel mai bun sistem de păstrare? Banii

nu se perd după 6 clase ca la loteria de classe, ci onul ai același loz, în

caz de noroc, se poate trage și de mai multe-ori cu cîștig, căci lozurile aces-

tea nu-și pierd valoarea. Ele sunt garantate și din partea statului, sub a ca-

rui controlă se întîmplă și tragerile, fiind publice.                                              

Rugăm respectuos P. T. cetitori a adresa comandele la adresa:

ÚSTREDNA BANCA ücastinny spolok

Budapest, József-körut 31-a.


„HOTEL DEAK FERENCZ”, de rangul prim!

Hotel liniștit, ce-

tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.                                     


THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC, Chicago, III.

Capital și surplus 3 milioane de dollari.

Fonduri peste 30 milioane de dollari.

Singura mare bancă de stat in West, cari își are secție românească.

După depuneri soivește 3& interese.

Trimiteri de bani prin telegram

gratis

500 coroane

ori sume mai mari trimitem prin telegram fără vre-o suprasolvire, iar banii

în ziua următoare îi plătim în țara veche                                                             

Spese pentru telegram nu luăm !

     Noi nu numai că promitem, ci banii în ziua următoare îi și plătim

primitorului, pentru-că noi banii îi trimitem de-adreptul din Chicago cu tele-

gram.   ---   n vreme ce banii trimiși prin a ți bancheri sunt pe cale cu posta

la New-York, noi i-am și plătit edja în țară --- Trimiterile prin postă, mul-

țumită unul mod până acum necunoscut, îi plătim în țară cu 4---5 zile mai

repede ca ori-și cine altul.  ---  Cearcă și te vei convinge. --- După fiecare

trimitere, dăm fiacăruia rețepisul postal original din țară.  ---  Cere coaia  de

trimitere (maniorcă).                                                                                                 

THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC

39 So La Salle Str. Conrel Monroe, Chicago, III.

(Vis-à-vis de Consulatul Austroungar)


 în jos 

Pentru economi!


Pravuri de îngrășat porcii, vitele cornute, cai, oi si capre, 1 pa-

chet 60 fil. --- „PERONOSPIN”, praf gata pentru

strepitul viilor. 1 pachet 50 fileri, destul la 10 ferii de apă ---

tra cloțanilor și a șoarecilor, 60 fil. ---- Unsoare galbină pentru păduchi la vite, 1 cor. --- „C H E A G” pentru închegarea laptelui

la prepararea brînzei 1 doză 1 cor. Ajunge pentru 600 litre lapte. --- Comandele de 6 cor. să trimit franco. Scriați legibil adresa.

Toate acestea să capătă dela: CORNEL DEMETER, apotecar în ORĂȘTIE (Szászváros).


Redactor resp.: Cornel Muntean.

Editura și tiparul Tipografiei Nouă I. Moța, Orăștie

Transcription saved

Libertatea

---8---

Nr. 33 --- 1914.


 Coloana 1 


Pentru viieri

     a apărut o carte de mare

     valoare: „Cultivarea viiei,

     manuarea vinului, morburile

     și vindecarea lor”.

     E revăzută de dl ministru

     r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

     VIII -- 1. Se capătă la au-

     tor pentru 2 cor. plus 20

     fil porto.

Librăriile au rabatul cuvenit.

D. GRAUR

în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

(1375) 9---10


Alt cal perdut.

     Am perdut un cal galbin,

breaz pe nas, urechea dreaptă

ciontată de vîro, picioarele din

napoi amîndoue pintenoage. S'a

perdut din munții Cugirului, de

vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

scrisul cari îi va da o resplată

cuvenită.

George Marginean

Cugir (Kudzsir)

(1413) 1----2


Çăsătorie.

     Un învățător de 35 ani,

bine situat, pe calea aceasta

dorește a face cunoștință, în

scop de căsătorie, a unei dom-

nișoare de etate potrivită, ori

a unei văduve tineră, cultă,

onestă, bună econoamă și să

aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

Ofertele serioase și cu poze, să

se trimită la administrația zia-

rului sub deviza : Invățătorul.

Discreția e obligătoare pentru

ambe părțile.          (1408) 4 ---3


Garduri, tare ieftine!

Producția indigenă!

Fără păreche potrivit!


(1219) Ușor de manuat! 16--46

Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

Țesetura de drot „HUNGARIA”

e neîntrecutp, distinsă!

Să face din drot răsuciț. Prețul

pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

Să comandă numai la fabricantul

Alexandru Haidecker

fabrică de funii de drot

și de garduri de drot în

Budapesta, VIII., Üllői-ut 48/85

Serviciu repede, favorabil și punctuos,

--- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


 Coloana 2 


Local pentru comerciu

     să află de vînzare, care e

la un loc potrivit cu comuni-

cațiune bună. foarte apt pen-

tru boltă, trafică, crîșmă,

precum și alte întreprinderi. A-

ceste drepturi se folosesc și a-

cum cu o întoarcere foarte bună.

Adresa se poate afla la admi-

nistrația acestei foi. Să se acludă

marcă pentru răspuns.                

                                       (1411) 3---3


VINURU

vechi și noi --- de vîndut!

     Adresați-Vă cu toată încre

derea la proprietarul de vii din

Șiria (Világos), PETRU BENEA,

căci Vă trimite numai vinuri

bune, curate și pe lîngă pre-

țurile cele mai moderate!

Anul 1911. Vinuri vechi:

Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

Rizling Anul 1911 72, 1912 60

Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

Anul 1913. Vinuri noui:

Vin alb -.46

Rizling -.48

Șiller -.50

Rachie de trevere (comină) K. 1.60

Rachie de comină, specialit. K. 2.20


Prețurile sunt semnate după li

tru, în fileri. Vinurile și rachia

să expedează sub îngrijirea pro-

prie, dela 50 litri în sus, cu

rambursă. Vase împrumutea

pe timp de 2 luni. Pentru cali-

tatea vinului garantez:            

PETRU BENEA

proprietar de vii în Șiria

Világos, (Arad. m.)


(1211) 23---


MEDICII

recomandă ea foarte potrivit

leac contra tusei

KAISER

Caramele

pectorale

cu cei „3 brazl”.

Milioane de înși le folo-

sesc în contra

T  U  S  E  I

răgușelei, guturaiului,

flegmei șitusei măgăresti,

6100 de atestate auten-

tic. de not. publ.,

garantează efectul sigut.

Sunt bonboane cu un

gust foarte plăcut !

Se găsesc în pachete de 20

și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

în Orăștie Apot. N. VLAD.

în Dobra Apot. W. UNBE-

RATH,  și în alte apotece.


VREI SĂ CÎȘTIGI?...

     Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

Coroane 100.000'---

este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

25 AUGUST a. c. și

un milion

va fi cîștigul principal și totodată și cel mai mare dinb

lume, care va sorți la tragerea din

27 DECEMVRIE a. c.,

iar 400.000'---, 75.000'---, 25.000'---, etc. la tragerile din

5 și 6 Octomvrie. Tot lozul cîștigă necondiționat, așadară

nici un risic, nici o perdere la mijloc!

6 trageri la an:

25 Febr, 25 Apr., 25 Iun., 25 Aug., 25 Oct. și 27 Dec.

Nime să nu întîrzie a-și cumpăra cel puțin unul-două din lozurile aces-

tea înainte de proxima tragere. Pentru a înlesni fiecarul cumpăra-

rea acestor lozuri, le vindem de prezent pe prețul rndus de: 36 rate

lunare a 6.40 cor., per bucată. Dar vindem și două lozuri împărechiate,

adecă unul dela Banca hipotecarp ungară cu 6 trageri la an și unul dela

Prima cassă de păstrare pastavă din patrie cu 3 trageri la an, --- adecă îm-

preună cu 9 trageri la an, pe 40 de rate lunare a 10 cor.                                 

Cor. 1,000.000'---, 500.000'---, 400 000.---, 300.000'---, 3 á 200 000 ---, 2 á

10.000'---, 2 á 75.000'---, 50.000'---, 30 000 ---, 3 á 25.000'---, 6 á 10'000'--- cor.

     După solvirea ratei prime, îmediat i-se trimite cumpărătorului lista

de rate regală, care conține condițiunile și în care se întroduc numerii

lozurilor cumpărate. Pe baza aceleia, cumpărătorul participă la joc, privindu-l

eventualele cîștiguri exclusiv pe el chiar și însinte de a fi achitat toate ratele

lunare, adecă prețul lozurilor.                                                                                    

     Cine ne asignează primele 3 rate de-odată, acelui îi cvităm excep-

țional rata a 4-a gratuit. Explicațiuni amănunț fe l-se trimit la cerere oricul

franco. Notăm în fine că 130 MILIOANE face suma totală ce se distribue

ca cîștiguri până la sfirștiul jocului.                                                                      

     Tot omul să-și încerce norocul ! Cupărați lozurile împărechiate ! Mai

stați la îndoială, că lozurile ce oferim n'ar prezinta cele mai extraordinare

șanse de cîștig, ipreunate fiind cu cel mai bun sistem de păstrare? Banii

nu se perd după 6 clase ca la loteria de classe, ci onul ai același loz, în

caz de noroc, se poate trage și de mai multe-ori cu cîștig, căci lozurile aces-

tea nu-și pierd valoarea. Ele sunt garantate și din partea statului, sub a ca-

rui controlă se întîmplă și tragerile, fiind publice.                                              

Rugăm respectuos P. T. cetitori a adresa comandele la adresa:

ÚSTREDNA BANCA ücastinny spolok

Budapest, József-körut 31-a.


„HOTEL DEAK FERENCZ”, de rangul prim!

Hotel liniștit, ce-

tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.                                     


THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC, Chicago, III.

Capital și surplus 3 milioane de dollari.

Fonduri peste 30 milioane de dollari.

Singura mare bancă de stat in West, cari își are secție românească.

După depuneri soivește 3& interese.

Trimiteri de bani prin telegram

gratis

500 coroane

ori sume mai mari trimitem prin telegram fără vre-o suprasolvire, iar banii

în ziua următoare îi plătim în țara veche                                                             

Spese pentru telegram nu luăm !

     Noi nu numai că promitem, ci banii în ziua următoare îi și plătim

primitorului, pentru-că noi banii îi trimitem de-adreptul din Chicago cu tele-

gram.   ---   n vreme ce banii trimiși prin a ți bancheri sunt pe cale cu posta

la New-York, noi i-am și plătit edja în țară --- Trimiterile prin postă, mul-

țumită unul mod până acum necunoscut, îi plătim în țară cu 4---5 zile mai

repede ca ori-și cine altul.  ---  Cearcă și te vei convinge. --- După fiecare

trimitere, dăm fiacăruia rețepisul postal original din țară.  ---  Cere coaia  de

trimitere (maniorcă).                                                                                                 

THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC

39 So La Salle Str. Conrel Monroe, Chicago, III.

(Vis-à-vis de Consulatul Austroungar)


 în jos 

Pentru economi!


Pravuri de îngrășat porcii, vitele cornute, cai, oi si capre, 1 pa-

chet 60 fil. --- „PERONOSPIN”, praf gata pentru

strepitul viilor. 1 pachet 50 fileri, destul la 10 ferii de apă ---

tra cloțanilor și a șoarecilor, 60 fil. ---- Unsoare galbină pentru păduchi la vite, 1 cor. --- „C H E A G” pentru închegarea laptelui

la prepararea brînzei 1 doză 1 cor. Ajunge pentru 600 litre lapte. --- Comandele de 6 cor. să trimit franco. Scriați legibil adresa.

Toate acestea să capătă dela: CORNEL DEMETER, apotecar în ORĂȘTIE (Szászváros).


Redactor resp.: Cornel Muntean.

Editura și tiparul Tipografiei Nouă I. Moța, Orăștie


Transcription history
 • May 18, 2018 07:07:02 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllői-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


  MEDICII

  recomandă ea foarte potrivit

  leac contra tusei

  KAISER

  Caramele

  pectorale

  cu cei „3 brazl”.

  Milioane de înși le folo-

  sesc în contra

  T  U  S  E  I

  răgușelei, guturaiului,

  flegmei șitusei măgăresti,

  6100 de atestate auten-

  tic. de not. publ.,

  garantează efectul sigut.

  Sunt bonboane cu un

  gust foarte plăcut !

  Se găsesc în pachete de 20

  și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

  în Orăștie Apot. N. VLAD.

  în Dobra Apot. W. UNBE-

  RATH,  și în alte apotece.


  VREI SĂ CÎȘTIGI?...

       Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

  cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

  Coroane 100.000'---

  este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

  hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

  25 AUGUST a. c. și

  un milion

  va fi cîștigul principal și totodată și cel mai mare dinb

  lume, care va sorți la tragerea din

  27 DECEMVRIE a. c.,

  iar 400.000'---, 75.000'---, 25.000'---, etc. la tragerile din

  5 și 6 Octomvrie. Tot lozul cîștigă necondiționat, așadară

  nici un risic, nici o perdere la mijloc!

  6 trageri la an:

  25 Febr, 25 Apr., 25 Iun., 25 Aug., 25 Oct. și 27 Dec.

  Nime să nu întîrzie a-și cumpăra cel puțin unul-două din lozurile aces-

  tea înainte de proxima tragere. Pentru a înlesni fiecarul cumpăra-

  rea acestor lozuri, le vindem de prezent pe prețul rndus de: 36 rate

  lunare a 6.40 cor., per bucată. Dar vindem și două lozuri împărechiate,

  adecă unul dela Banca hipotecarp ungară cu 6 trageri la an și unul dela

  Prima cassă de păstrare pastavă din patrie cu 3 trageri la an, --- adecă îm-

  preună cu 9 trageri la an, pe 40 de rate lunare a 10 cor.                                 

  Cor. 1,000.000'---, 500.000'---, 400 000.---, 300.000'---, 3 á 200 000 ---, 2 á

  10.000'---, 2 á 75.000'---, 50.000'---, 30 000 ---, 3 á 25.000'---, 6 á 10'000'--- cor.

       După solvirea ratei prime, îmediat i-se trimite cumpărătorului lista

  de rate regală, care conține condițiunile și în care se întroduc numerii

  lozurilor cumpărate. Pe baza aceleia, cumpărătorul participă la joc, privindu-l

  eventualele cîștiguri exclusiv pe el chiar și însinte de a fi achitat toate ratele

  lunare, adecă prețul lozurilor.                                                                                    

       Cine ne asignează primele 3 rate de-odată, acelui îi cvităm excep-

  țional rata a 4-a gratuit. Explicațiuni amănunț fe l-se trimit la cerere oricul

  franco. Notăm în fine că 130 MILIOANE face suma totală ce se distribue

  ca cîștiguri până la sfirștiul jocului.                                                                      

       Tot omul să-și încerce norocul ! Cupărați lozurile împărechiate ! Mai

  stați la îndoială, că lozurile ce oferim n'ar prezinta cele mai extraordinare

  șanse de cîștig, ipreunate fiind cu cel mai bun sistem de păstrare? Banii

  nu se perd după 6 clase ca la loteria de classe, ci onul ai același loz, în

  caz de noroc, se poate trage și de mai multe-ori cu cîștig, căci lozurile aces-

  tea nu-și pierd valoarea. Ele sunt garantate și din partea statului, sub a ca-

  rui controlă se întîmplă și tragerile, fiind publice.                                              

  Rugăm respectuos P. T. cetitori a adresa comandele la adresa:

  ÚSTREDNA BANCA ücastinny spolok

  Budapest, József-körut 31-a.


  „HOTEL DEAK FERENCZ”, de rangul prim!

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.                                     


  THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC, Chicago, III.

  Capital și surplus 3 milioane de dollari.

  Fonduri peste 30 milioane de dollari.

  Singura mare bancă de stat in West, cari își are secție românească.

  După depuneri soivește 3& interese.

  Trimiteri de bani prin telegram

  gratis

  500 coroane

  ori sume mai mari trimitem prin telegram fără vre-o suprasolvire, iar banii

  în ziua următoare îi plătim în țara veche                                                             

  Spese pentru telegram nu luăm !

       Noi nu numai că promitem, ci banii în ziua următoare îi și plătim

  primitorului, pentru-că noi banii îi trimitem de-adreptul din Chicago cu tele-

  gram.   ---   n vreme ce banii trimiși prin a ți bancheri sunt pe cale cu posta

  la New-York, noi i-am și plătit edja în țară --- Trimiterile prin postă, mul-

  țumită unul mod până acum necunoscut, îi plătim în țară cu 4---5 zile mai

  repede ca ori-și cine altul.  ---  Cearcă și te vei convinge. --- După fiecare

  trimitere, dăm fiacăruia rețepisul postal original din țară.  ---  Cere coaia  de

  trimitere (maniorcă).                                                                                                 

  THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC

  39 So La Salle Str. Conrel Monroe, Chicago, III.

  (Vis-à-vis de Consulatul Austroungar)


   în jos 

  Pentru economi!


  Pravuri de îngrășat porcii, vitele cornute, cai, oi si capre, 1 pa-

  chet 60 fil. --- „PERONOSPIN”, praf gata pentru

  strepitul viilor. 1 pachet 50 fileri, destul la 10 ferii de apă ---

  tra cloțanilor și a șoarecilor, 60 fil. ---- Unsoare galbină pentru păduchi la vite, 1 cor. --- „C H E A G” pentru închegarea laptelui

  la prepararea brînzei 1 doză 1 cor. Ajunge pentru 600 litre lapte. --- Comandele de 6 cor. să trimit franco. Scriați legibil adresa.

  Toate acestea să capătă dela: CORNEL DEMETER, apotecar în ORĂȘTIE (Szászváros).


  Redactor resp.: Cornel Muntean.

  Editura și tiparul Tipografiei Nouă I. Moța, Orăștie

 • May 18, 2018 06:26:18 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


  MEDICII

  recomandă ea foarte potrivit

  leac contra tusei

  KAISER

  Caramele

  pectorale

  cu cei „3 brazl”.

  Milioane de înși le folo-

  sesc în contra

  T  U  S  E  I

  răgușelei, guturaiului,

  flegmei șitusei măgăresti,

  6100 de atestate auten-

  tic. de not. publ.,

  garantează efectul sigut.

  Sunt bonboane cu un

  gust foarte plăcut !

  Se găsesc în pachete de 20

  și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

  în Orăștie Apot. N. VLAD.

  în Dobra Apot. W. UNBE-

  RATH,  și în alte apotece.


  VREI SĂ CÎȘTIGI?...

       Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

  cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

  Coroane 100.000'---

  este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

  hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

  25 AUGUST a. c. și

  un milion

  va fi cîștigul principal și totodată și cel mai mare dinb

  lume, care va sorți la tragerea din

  27 DECEMVRIE a. c.,

  iar 400.000'---, 75.000'---, 25.000'---, etc. la tragerile din

  5 și 6 Octomvrie. Tot lozul cîștigă necondiționat, așadară

  nici un risic, nici o perdere la mijloc!

  6 trageri la an:

  25 Febr, 25 Apr., 25 Iun., 25 Aug., 25 Oct. și 27 Dec.

  Nime să nu întîrzie a-și cumpăra cel puțin unul-două din lozurile aces-

  tea înainte de proxima tragere. Pentru a înlesni fiecarul cumpăra-

  rea acestor lozuri, le vindem de prezent pe prețul rndus de: 36 rate

  lunare a 6.40 cor., per bucată. Dar vindem și două lozuri împărechiate,

  adecă unul dela Banca hipotecarp ungară cu 6 trageri la an și unul dela

  Prima cassă de păstrare pastavă din patrie cu 3 trageri la an, --- adecă îm-

  preună cu 9 trageri la an, pe 40 de rate lunare a 10 cor.                                 

  Cor. 1,000.000'---, 500.000'---, 400 000.---, 300.000'---, 3 á 200 000 ---, 2 á

  10.000'---, 2 á 75.000'---, 50.000'---, 30 000 ---, 3 á 25.000'---, 6 á 10'000'--- cor.

       După solvirea ratei prime, îmediat i-se trimite cumpărătorului lista

  de rate regală, care conține condițiunile și în care se întroduc numerii

  lozurilor cumpărate. Pe baza aceleia, cumpărătorul participă la joc, privindu-l

  eventualele cîștiguri exclusiv pe el chiar și însinte de a fi achitat toate ratele

  lunare, adecă prețul lozurilor.                                                                                    

       Cine ne asignează primele 3 rate de-odată, acelui îi cvităm excep-

  țional rata a 4-a gratuit. Explicațiuni amănunț fe l-se trimit la cerere oricul

  franco. Notăm în fine că 130 MILIOANE face suma totală ce se distribue

  ca cîștiguri până la sfirștiul jocului.                                                                      

       Tot omul să-și încerce norocul ! Cupărați lozurile împărechiate ! Mai

  stați la îndoială, că lozurile ce oferim n'ar prezinta cele mai extraordinare

  șanse de cîștig, ipreunate fiind cu cel mai bun sistem de păstrare? Banii

  nu se perd după 6 clase ca la loteria de classe, ci onul ai același loz, în

  caz de noroc, se poate trage și de mai multe-ori cu cîștig, căci lozurile aces-

  tea nu-și pierd valoarea. Ele sunt garantate și din partea statului, sub a ca-

  rui controlă se întîmplă și tragerile, fiind publice.                                              

  Rugăm respectuos P. T. cetitori a adresa comandele la adresa:

  ÚSTREDNA BANCA ücastinny spolok

  Budapest, József-körut 31-a.


  „HOTEL DEAK FERENCZ”, de rangul prim!

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.                                     


  THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC, Chicago, III.

  Capital și surplus 3 milioane de dollari.

  Fonduri peste 30 milioane de dollari.

  Singura mare bancă de stat in West, cari își are secție românească.

  După depuneri soivește 3& interese.

  Trimiteri de bani prin telegram

  gratis

  500 coroane

  ori sume mai mari trimitem prin telegram fără vre-o suprasolvire, iar banii

  în ziua următoare îi plătim în țara veche                                                             

  Spese pentru telegram nu luăm !

       Noi nu numai că promitem, ci banii în ziua următoare îi și plătim

  primitorului, pentru-că noi banii îi trimitem de-adreptul din Chicago cu tele-

  gram.   ---   n vreme ce banii trimiși prin a ți bancheri sunt pe cale cu posta

  la New-York, noi i-am și plătit edja în țară --- Trimiterile prin postă, mul-

  țumită unul mod până acum necunoscut, îi plătim în țară cu 4---5 zile mai

  repede ca ori-și cine altul.  ---  Cearcă și te vei convinge. --- După fiecare

  trimitere, dăm fiacăruia rețepisul postal original din țară.  ---  Cere coaia  de

  trimitere (maniorcă).                                                                                                 

  THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC

  39 So La Salle Str. Conrel Monroe, Chicago, III.

  (Vis-à-vis de Consulatul Austroungar)


   în jos 

  Pentru economi!


  Pravuri de îngrășat porcii, vitele cornute, cai, oi si capre, 1 pa-

  chet 60 fil. --- „PERONOSPIN”, praf gata pentru

  strepitul viilor. 1 pachet 50 fileri, destul la 10 ferii de apă ---

  tra cloțanilor și a șoarecilor, 60 fil. ---- Unsoare galbină pentru păduchi la vite, 1 cor. --- „C H E A G” pentru închegarea laptelui

  la prepararea brînzei 1 doză 1 cor. Ajunge pentru 600 litre lapte. --- Comandele de 6 cor. să trimit franco. Scriați legibil adresa.

  Toate acestea să capătă dela: CORNEL DEMETER, apotecar în ORĂȘTIE (Szászváros).


  Redactor resp.: Cornel Muntean.

  Editura și tiparul Tipografiei Nouă I. Moța, Orăștie


 • May 18, 2018 06:16:32 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


  MEDICII

  recomandă ea foarte potrivit

  leac contra tusei

  KAISER

  Caramele

  pectorale

  cu cei „3 brazl”.

  Milioane de înși le folo-

  sesc în contra

  T  U  S  E  I

  răgușelei, guturaiului,

  flegmei șitusei măgăresti,

  6100 de atestate auten-

  tic. de not. publ.,

  garantează efectul sigut.

  Sunt bonboane cu un

  gust foarte plăcut !

  Se găsesc în pachete de 20

  și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

  în Orăștie Apot. N. VLAD.

  în Dobra Apot. W. UNBE-

  RATH,  și în alte apotece.


  VREI SĂ CÎȘTIGI?...

       Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

  cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

  Coroane 100.000'---

  este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

  hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

  25 AUGUST a. c. și

  un milion

  va fi cîștigul principal și totodată și cel mai mare dinb

  lume, care va sorți la tragerea din

  27 DECEMVRIE a. c.,

  iar 400.000'---, 75.000'---, 25.000'---, etc. la tragerile din

  5 și 6 Octomvrie. Tot lozul cîștigă necondiționat, așadară

  nici un risic, nici o perdere la mijloc!

  6 trageri la an:

  25 Febr, 25 Apr., 25 Iun., 25 Aug., 25 Oct. și 27 Dec.

  Nime să nu întîrzie a-și cumpăra cel puțin unul-două din lozurile aces-

  tea înainte de proxima tragere. Pentru a înlesni fiecarul cumpăra-

  rea acestor lozuri, le vindem de prezent pe prețul rndus de: 36 rate

  lunare a 6.40 cor., per bucată. Dar vindem și două lozuri împărechiate,

  adecă unul dela Banca hipotecarp ungară cu 6 trageri la an și unul dela

  Prima cassă de păstrare pastavă din patrie cu 3 trageri la an, --- adecă îm-

  preună cu 9 trageri la an, pe 40 de rate lunare a 10 cor.                                 

  Cor. 1,000.000'---, 500.000'---, 400 000.---, 300.000'---, 3 á 200 000 ---, 2 á

  10.000'---, 2 á 75.000'---, 50.000'---, 30 000 ---, 3 á 25.000'---, 6 á 10'000'--- cor.

       După solvirea ratei prime, îmediat i-se trimite cumpărătorului lista

  de rate regală, care conține condițiunile și în care se întroduc numerii

  lozurilor cumpărate. Pe baza aceleia, cumpărătorul participă la joc, privindu-l

  eventualele cîștiguri exclusiv pe el chiar și însinte de a fi achitat toate ratele

  lunare, adecă prețul lozurilor.                                                                                    

       Cine ne asignează primele 3 rate de-odată, acelui îi cvităm excep-

  țional rata a 4-a gratuit. Explicațiuni amănunț fe l-se trimit la cerere oricul

  franco. Notăm în fine că 130 MILIOANE face suma totală ce se distribue

  ca cîștiguri până la sfirștiul jocului.                                                                      

       Tot omul să-și încerce norocul ! Cupărați lozurile împărechiate ! Mai

  stați la îndoială, că lozurile ce oferim n'ar prezinta cele mai extraordinare

  șanse de cîștig, ipreunate fiind cu cel mai bun sistem de păstrare? Banii

  nu se perd după 6 clase ca la loteria de classe, ci onul ai același loz, în

  caz de noroc, se poate trage și de mai multe-ori cu cîștig, căci lozurile aces-

  tea nu-și pierd valoarea. Ele sunt garantate și din partea statului, sub a ca-

  rui controlă se întîmplă și tragerile, fiind publice.                                              

  Rugăm respectuos P. T. cetitori a adresa comandele la adresa:

  ÚSTREDNA BANCA ücastinny spolok

  Budapest, József-körut 31-a.


  „HOTEL DEAK FERENCZ”, de rangul prim!

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.                                     


  THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC, Chicago, III.

  Capital și surplus 3 milioane de dollari.

  Fonduri peste 30 milioane de dollari.

  Singura mare bancă de stat in West, cari își are secție românească.

  După depuneri soivește 3& interese.

  Trimiteri de bani prin telegram

  gratis

  500 coroane

  ori sume mai mari trimitem prin telegram fără vre-o suprasolvire, iar banii

  în ziua următoare îi plătim în țara veche                                                             

  Spese pentru telegram nu luăm !

       Noi nu numai că promitem, ci banii în ziua următoare îi și plătim

  primitorului, pentru-că noi banii îi trimitem de-adreptul din Chicago cu tele-

  gram.   ---   n vreme ce banii trimiși prin a ți bancheri sunt pe cale cu posta

  la New-York, noi i-am și plătit edja în țară --- Trimiterile prin postă, mul-

  țumită unul mod până acum necunoscut, îi plătim în țară cu 4---5 zile mai

  repede ca ori-și cine altul.  ---  Cearcă și te vei convinge. --- După fiecare

  trimitere, dăm fiacăruia rețepisul postal original din țară.  ---  Cere coaia  de

  trimitere (maniorcă).                                                                                                 

  THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC

  39 So La Salle Str. Conrel Monroe, Chicago, III.

  (Vis-à-vis de Consulatul Austroungar)


 • May 18, 2018 06:14:26 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


  MEDICII

  recomandă ea foarte potrivit

  leac contra tusei

  KAISER

  Caramele

  pectorale

  cu cei „3 brazl”.

  Milioane de înși le folo-

  sesc în contra

  T  U  S  E  I

  răgușelei, guturaiului,

  flegmei șitusei măgăresti,

  6100 de atestate auten-

  tic. de not. publ.,

  garantează efectul sigut.

  Sunt bonboane cu un

  gust foarte plăcut !

  Se găsesc în pachete de 20

  și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

  în Orăștie Apot. N. VLAD.

  în Dobra Apot. W. UNBE-

  RATH,  și în alte apotece.


  VREI SĂ CÎȘTIGI?...

       Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

  cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

  Coroane 100.000'---

  este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

  hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

  25 AUGUST a. c. și

  un milion

  va fi cîștigul principal și totodată și cel mai mare dinb

  lume, care va sorți la tragerea din

  27 DECEMVRIE a. c.,

  iar 400.000'---, 75.000'---, 25.000'---, etc. la tragerile din

  5 și 6 Octomvrie. Tot lozul cîștigă necondiționat, așadară

  nici un risic, nici o perdere la mijloc!

  6 trageri la an:

  25 Febr, 25 Apr., 25 Iun., 25 Aug., 25 Oct. și 27 Dec.

  Nime să nu întîrzie a-și cumpăra cel puțin unul-două din lozurile aces-

  tea înainte de proxima tragere. Pentru a înlesni fiecarul cumpăra-

  rea acestor lozuri, le vindem de prezent pe prețul rndus de: 36 rate

  lunare a 6.40 cor., per bucată. Dar vindem și două lozuri împărechiate,

  adecă unul dela Banca hipotecarp ungară cu 6 trageri la an și unul dela

  Prima cassă de păstrare pastavă din patrie cu 3 trageri la an, --- adecă îm-

  preună cu 9 trageri la an, pe 40 de rate lunare a 10 cor.                                 

  Cor. 1,000.000'---, 500.000'---, 400 000.---, 300.000'---, 3 á 200 000 ---, 2 á

  10.000'---, 2 á 75.000'---, 50.000'---, 30 000 ---, 3 á 25.000'---, 6 á 10'000'--- cor.

       După solvirea ratei prime, îmediat i-se trimite cumpărătorului lista

  de rate regală, care conține condițiunile și în care se întroduc numerii

  lozurilor cumpărate. Pe baza aceleia, cumpărătorul participă la joc, privindu-l

  eventualele cîștiguri exclusiv pe el chiar și însinte de a fi achitat toate ratele

  lunare, adecă prețul lozurilor.                                                                                    

       Cine ne asignează primele 3 rate de-odată, acelui îi cvităm excep-

  țional rata a 4-a gratuit. Explicațiuni amănunț fe l-se trimit la cerere oricul

  franco. Notăm în fine că 130 MILIOANE face suma totală ce se distribue

  ca cîștiguri până la sfirștiul jocului.                                                                      

       Tot omul să-și încerce norocul ! Cupărați lozurile împărechiate ! Mai

  stați la îndoială, că lozurile ce oferim n'ar prezinta cele mai extraordinare

  șanse de cîștig, ipreunate fiind cu cel mai bun sistem de păstrare? Banii

  nu se perd după 6 clase ca la loteria de classe, ci onul ai același loz, în

  caz de noroc, se poate trage și de mai multe-ori cu cîștig, căci lozurile aces-

  tea nu-și pierd valoarea. Ele sunt garantate și din partea statului, sub a ca-

  rui controlă se întîmplă și tragerile, fiind publice.                                              

  Rugăm respectuos P. T. cetitori a adresa comandele la adresa:

  ÚSTREDNA BANCA ücastinny spolok

  Budapest, József-körut 31-a.


  „HOTEL DEAK FERENCZ”, de rangul prim!

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.                                     


  THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC, Chicago, III.

  Capital și surplus 3 milioane de dollari.

  Fonduri peste 30 milioane de dollari.

  Singura mare bancă de stat in West, cari își are secție românească.

  După depuneri soivește 3& interese.

  Trimiteri de bani prin telegram

  gratis

  500 coroane

  ori sume mai mari trimitem prin telegram fără vre-o suprasolvire, iar banii

  în ziua următoare îi plătim în țara veche                                                             

  Spese pentru telegram nu luăm !

       Noi nu numai că promitem, ci banii în ziua următoare îi și plătim

  primitorului, pentru-că noi banii îi trimitem de-adreptul din Chicago cu tele-

  gram.   ---   n vreme ce banii trimiși prin a ți bancheri sunt pe cale cu posta

  la New-York, noi i-am și plătit edja în țară --- Trimiterile prin postă, mul-

  țumită unul mod până


 • May 18, 2018 06:11:36 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


  MEDICII

  recomandă ea foarte potrivit

  leac contra tusei

  KAISER

  Caramele

  pectorale

  cu cei „3 brazl”.

  Milioane de înși le folo-

  sesc în contra

  T  U  S  E  I

  răgușelei, guturaiului,

  flegmei șitusei măgăresti,

  6100 de atestate auten-

  tic. de not. publ.,

  garantează efectul sigut.

  Sunt bonboane cu un

  gust foarte plăcut !

  Se găsesc în pachete de 20

  și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

  în Orăștie Apot. N. VLAD.

  în Dobra Apot. W. UNBE-

  RATH,  și în alte apotece.


  VREI SĂ CÎȘTIGI?...

       Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

  cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

  Coroane 100.000'---

  este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

  hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

  25 AUGUST a. c. și

  un milion

  va fi cîștigul principal și totodată și cel mai mare dinb

  lume, care va sorți la tragerea din

  27 DECEMVRIE a. c.,

  iar 400.000'---, 75.000'---, 25.000'---, etc. la tragerile din

  5 și 6 Octomvrie. Tot lozul cîștigă necondiționat, așadară

  nici un risic, nici o perdere la mijloc!

  6 trageri la an:

  25 Febr, 25 Apr., 25 Iun., 25 Aug., 25 Oct. și 27 Dec.

  Nime să nu întîrzie a-și cumpăra cel puțin unul-două din lozurile aces-

  tea înainte de proxima tragere. Pentru a înlesni fiecarul cumpăra-

  rea acestor lozuri, le vindem de prezent pe prețul rndus de: 36 rate

  lunare a 6.40 cor., per bucată. Dar vindem și două lozuri împărechiate,

  adecă unul dela Banca hipotecarp ungară cu 6 trageri la an și unul dela

  Prima cassă de păstrare pastavă din patrie cu 3 trageri la an, --- adecă îm-

  preună cu 9 trageri la an, pe 40 de rate lunare a 10 cor.                                 

  Cor. 1,000.000'---, 500.000'---, 400 000.---, 300.000'---, 3 á 200 000 ---, 2 á

  10.000'---, 2 á 75.000'---, 50.000'---, 30 000 ---, 3 á 25.000'---, 6 á 10'000'--- cor.

       După solvirea ratei prime, îmediat i-se trimite cumpărătorului lista

  de rate regală, care conține condițiunile și în care se întroduc numerii

  lozurilor cumpărate. Pe baza aceleia, cumpărătorul participă la joc, privindu-l

  eventualele cîștiguri exclusiv pe el chiar și însinte de a fi achitat toate ratele

  lunare, adecă prețul lozurilor.                                                                                    

       Cine ne asignează primele 3 rate de-odată, acelui îi cvităm excep-

  țional rata a 4-a gratuit. Explicațiuni amănunț fe l-se trimit la cerere oricul

  franco. Notăm în fine că 130 MILIOANE face suma totală ce se distribue

  ca cîștiguri până la sfirștiul jocului.                                                                      

       Tot omul să-și încerce norocul ! Cupărați lozurile împărechiate ! Mai

  stați la îndoială, că lozurile ce oferim n'ar prezinta cele mai extraordinare

  șanse de cîștig, ipreunate fiind cu cel mai bun sistem de păstrare? Banii

  nu se perd după 6 clase ca la loteria de classe, ci onul ai același loz, în

  caz de noroc, se poate trage și de mai multe-ori cu cîștig, căci lozurile aces-

  tea nu-și pierd valoarea. Ele sunt garantate și din partea statului, sub a ca-

  rui controlă se întîmplă și tragerile, fiind publice.                                              

  Rugăm respectuos P. T. cetitori a adresa comandele la adresa:

  ÚSTREDNA BANCA ücastinny spolok

  Budapest, József-körut 31-a.


  „HOTEL DEAK FERENCZ”, de rangul prim!

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.                                     


  THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC, Chicago, III.

  Capital și surplus 3 milioane de dollari.

  Fonduri peste 30 milioane de dollari.

  Singura mare bancă de stat in West, cari își are secție românească.

  După depuneri soivește 3& interese.

  Trimiteri de bani prin telegram

  gratis

  500 coroane

  ori sume mai mari trimitem prin telegram


 • May 18, 2018 06:10:04 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


  MEDICII

  recomandă ea foarte potrivit

  leac contra tusei

  KAISER

  Caramele

  pectorale

  cu cei „3 brazl”.

  Milioane de înși le folo-

  sesc în contra

  T  U  S  E  I

  răgușelei, guturaiului,

  flegmei șitusei măgăresti,

  6100 de atestate auten-

  tic. de not. publ.,

  garantează efectul sigut.

  Sunt bonboane cu un

  gust foarte plăcut !

  Se găsesc în pachete de 20

  și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

  în Orăștie Apot. N. VLAD.

  în Dobra Apot. W. UNBE-

  RATH,  și în alte apotece.


  VREI SĂ CÎȘTIGI?...

       Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

  cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

  Coroane 100.000'---

  este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

  hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

  25 AUGUST a. c. și

  un milion

  va fi cîștigul principal și totodată și cel mai mare dinb

  lume, care va sorți la tragerea din

  27 DECEMVRIE a. c.,

  iar 400.000'---, 75.000'---, 25.000'---, etc. la tragerile din

  5 și 6 Octomvrie. Tot lozul cîștigă necondiționat, așadară

  nici un risic, nici o perdere la mijloc!

  6 trageri la an:

  25 Febr, 25 Apr., 25 Iun., 25 Aug., 25 Oct. și 27 Dec.

  Nime să nu întîrzie a-și cumpăra cel puțin unul-două din lozurile aces-

  tea înainte de proxima tragere. Pentru a înlesni fiecarul cumpăra-

  rea acestor lozuri, le vindem de prezent pe prețul rndus de: 36 rate

  lunare a 6.40 cor., per bucată. Dar vindem și două lozuri împărechiate,

  adecă unul dela Banca hipotecarp ungară cu 6 trageri la an și unul dela

  Prima cassă de păstrare pastavă din patrie cu 3 trageri la an, --- adecă îm-

  preună cu 9 trageri la an, pe 40 de rate lunare a 10 cor.                                 

  Cor. 1,000.000'---, 500.000'---, 400 000.---, 300.000'---, 3 á 200 000 ---, 2 á

  10.000'---, 2 á 75.000'---, 50.000'---, 30 000 ---, 3 á 25.000'---, 6 á 10'000'--- cor.

       După solvirea ratei prime, îmediat i-se trimite cumpărătorului lista

  de rate regală, care conține condițiunile și în care se întroduc numerii

  lozurilor cumpărate. Pe baza aceleia, cumpărătorul participă la joc, privindu-l

  eventualele cîștiguri exclusiv pe el chiar și însinte de a fi achitat toate ratele

  lunare, adecă prețul lozurilor.                                                                                    

       Cine ne asignează primele 3 rate de-odată, acelui îi cvităm excep-

  țional rata a 4-a gratuit. Explicațiuni amănunț fe l-se trimit la cerere oricul

  franco. Notăm în fine că 130 MILIOANE face suma totală ce se distribue

  ca cîștiguri până la sfirștiul jocului.                                                                      

       Tot omul să-și încerce norocul ! Cupărați lozurile împărechiate ! Mai

  stați la îndoială, că lozurile ce oferim n'ar prezinta cele mai extraordinare

  șanse de cîștig, ipreunate fiind cu cel mai bun sistem de păstrare? Banii

  nu se perd după 6 clase ca la loteria de classe, ci onul ai același loz, în

  caz de noroc, se poate trage și de mai multe-ori cu cîștig, căci lozurile aces-

  tea nu-și pierd valoarea. Ele sunt garantate și din partea statului, sub a ca-

  rui controlă se întîmplă și tragerile, fiind publice.                                              

  Rugăm respectuos P. T. cetitori a adresa comandele la adresa:

  ÚSTREDNA BANCA ücastinny spolok

  Budapest, József-körut 31-a.


  „HOTEL DEAK FERENCZ”, de rangul prim!

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.                                     


 • May 18, 2018 06:08:08 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


  MEDICII

  recomandă ea foarte potrivit

  leac contra tusei

  KAISER

  Caramele

  pectorale

  cu cei „3 brazl”.

  Milioane de înși le folo-

  sesc în contra

  T  U  S  E  I

  răgușelei, guturaiului,

  flegmei șitusei măgăresti,

  6100 de atestate auten-

  tic. de not. publ.,

  garantează efectul sigut.

  Sunt bonboane cu un

  gust foarte plăcut !

  Se găsesc în pachete de 20

  și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

  în Orăștie Apot. N. VLAD.

  în Dobra Apot. W. UNBE-

  RATH,  și în alte apotece.


  VREI SĂ CÎȘTIGI?...

       Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

  cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

  Coroane 100.000'---

  este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

  hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

  25 AUGUST a. c. și

  un milion

  va fi cîștigul principal și totodată și cel mai mare dinb

  lume, care va sorți la tragerea din

  27 DECEMVRIE a. c.,

  iar 400.000'---, 75.000'---, 25.000'---, etc. la tragerile din

  5 și 6 Octomvrie. Tot lozul cîștigă necondiționat, așadară

  nici un risic, nici o perdere la mijloc!

  6 trageri la an:

  25 Febr, 25 Apr., 25 Iun., 25 Aug., 25 Oct. și 27 Dec.

  Nime să nu întîrzie a-și cumpăra cel puțin unul-două din lozurile aces-

  tea înainte de proxima tragere. Pentru a înlesni fiecarul cumpăra-

  rea acestor lozuri, le vindem de prezent pe prețul rndus de: 36 rate

  lunare a 6.40 cor., per bucată. Dar vindem și două lozuri împărechiate,

  adecă unul dela Banca hipotecarp ungară cu 6 trageri la an și unul dela

  Prima cassă de păstrare pastavă din patrie cu 3 trageri la an, --- adecă îm-

  preună cu 9 trageri la an, pe 40 de rate lunare a 10 cor.                                 

  Cor. 1,000.000'---, 500.000'---, 400 000.---, 300.000'---, 3 á 200 000 ---, 2 á

  10.000'---, 2 á 75.000'---, 50.000'---, 30 000 ---, 3 á 25.000'---, 6 á 10'000'--- cor.

       După solvirea ratei prime, îmediat i-se trimite cumpărătorului lista

  de rate regală, care conține condițiunile și în care se întroduc numerii

  lozurilor cumpărate. Pe baza aceleia, cumpărătorul participă la joc, privindu-l

  eventualele cîștiguri exclusiv pe el chiar și însinte de a fi achitat toate ratele

  lunare, adecă prețul lozurilor.                                                                                    

       Cine ne asignează primele 3 rate de-odată, acelui îi cvităm excep-

  țional rata a 4-a gratuit. Explicațiuni amănunț fe l-se trimit la cerere oricul

  franco. Notăm în fine că 130 MILIOANE face suma totală ce se distribue

  ca cîștiguri până la sfirștiul jocului.                                                                      

       Tot omul să-și încerce norocul ! Cupărați lozurile împărechiate ! Mai

  stați la îndoială, că lozurile ce oferim n'ar prezinta cele mai extraordinare

  șanse de cîștig, ipreunate fiind cu cel mai bun sistem de păstrare? Banii

  nu se perd după 6 clase ca la loteria de classe, ci onul ai același loz, în

  caz de noroc, se poate trage și de mai multe-ori cu cîștig, căci lozurile aces-

  tea nu-și pierd valoarea. Ele sunt garantate și din partea statului, sub a ca-

  rui controlă se întîmplă și tragerile, fiind publice.                                              

  Rugăm respectuos P. T. cetitori a adresa comandele la adresa:

  ÚSTREDNA BANCA ücastinny spolok

  Budapest, József-körut 31-a.


 • May 18, 2018 06:07:03 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


  MEDICII

  recomandă ea foarte potrivit

  leac contra tusei

  KAISER

  Caramele

  pectorale

  cu cei „3 brazl”.

  Milioane de înși le folo-

  sesc în contra

  T  U  S  E  I

  răgușelei, guturaiului,

  flegmei șitusei măgăresti,

  6100 de atestate auten-

  tic. de not. publ.,

  garantează efectul sigut.

  Sunt bonboane cu un

  gust foarte plăcut !

  Se găsesc în pachete de 20

  și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

  în Orăștie Apot. N. VLAD.

  în Dobra Apot. W. UNBE-

  RATH,  și în alte apotece.


  VREI SĂ CÎȘTIGI?...

       Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

  cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

  Coroane 100.000'---

  este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

  hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

  25 AUGUST a. c. și

  un milion

  va fi cîștigul principal și totodată și cel mai mare dinb

  lume, care va sorți la tragerea din

  27 DECEMVRIE a. c.,

  iar 400.000'---, 75.000'---, 25.000'---, etc. la tragerile din

  5 și 6 Octomvrie. Tot lozul cîștigă necondiționat, așadară

  nici un risic, nici o perdere la mijloc!

  6 trageri la an:

  25 Febr, 25 Apr., 25 Iun., 25 Aug., 25 Oct. și 27 Dec.

  Nime să nu întîrzie a-și cumpăra cel puțin unul-două din lozurile aces-

  tea înainte de proxima tragere. Pentru a înlesni fiecarul cumpăra-

  rea acestor lozuri, le vindem de prezent pe prețul rndus de: 36 rate

  lunare a 6.40 cor., per bucată. Dar vindem și două lozuri împărechiate,

  adecă unul dela Banca hipotecarp ungară cu 6 trageri la an și unul dela

  Prima cassă de păstrare pastavă din patrie cu 3 trageri la an, --- adecă îm-

  preună cu 9 trageri la an, pe 40 de rate lunare a 10 cor.                                 

  Cor. 1,000.000'---, 500.000'---, 400 000.---, 300.000'---, 3 á 200 000 ---, 2 á

  10.000'---, 2 á 75.000'---, 50.000'---, 30 000 ---, 3 á 25.000'---, 6 á 10'000'--- cor.

       După solvirea ratei prime, îmediat i-se trimite cumpărătorului lista

  de rate regală, care conține condițiunile și în care se întroduc numerii

  lozurilor cumpărate. Pe baza aceleia, cumpărătorul participă la joc, privindu-l

  eventualele cîștiguri exclusiv pe el chiar și însinte de a fi achitat toate ratele

  lunare, adecă prețul lozurilor.                                                                                    

       Cine ne asignează primele 3 rate de-odată, acelui îi cvităm excep-

  țional rata a 4-a gratuit. Explicațiuni amănunț fe l-se trimit la cerere oricul

  franco. Notăm în fine că 130 MILIOANE face suma totală ce se distribue

  ca cîștiguri până la sfirștiul jocului.                                                                      

       Tot omul să-și încerce norocul ! Cupărați lozurile împărechiate ! Mai

  stați la îndoială, că lozurile ce oferim n'ar prezinta cele mai extraordinare

  șanse de cîștig, ipreunate fiind cu cel mai bun sistem de păstrare? Banii

  nu se perd după 6 clase ca la loteria de classe, ci onul ai același loz, în

  caz de noroc, se poate trage și de mai multe-ori cu cîștig, căci lozurile aces-

  tea nu-și pierd valoarea. Ele sunt garantate și din partea statului, sub a ca-

  rui controlă se întîmplă și tragerile, fiind publice.                                              


 • May 18, 2018 06:05:50 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


  MEDICII

  recomandă ea foarte potrivit

  leac contra tusei

  KAISER

  Caramele

  pectorale

  cu cei „3 brazl”.

  Milioane de înși le folo-

  sesc în contra

  T  U  S  E  I

  răgușelei, guturaiului,

  flegmei șitusei măgăresti,

  6100 de atestate auten-

  tic. de not. publ.,

  garantează efectul sigut.

  Sunt bonboane cu un

  gust foarte plăcut !

  Se găsesc în pachete de 20

  și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

  în Orăștie Apot. N. VLAD.

  în Dobra Apot. W. UNBE-

  RATH,  și în alte apotece.


  VREI SĂ CÎȘTIGI?...

       Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

  cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

  Coroane 100.000'---

  este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

  hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

  25 AUGUST a. c. și

  un milion

  va fi cîștigul principal și totodată și cel mai mare dinb

  lume, care va sorți la tragerea din

  27 DECEMVRIE a. c.,

  iar 400.000'---, 75.000'---, 25.000'---, etc. la tragerile din

  5 și 6 Octomvrie. Tot lozul cîștigă necondiționat, așadară

  nici un risic, nici o perdere la mijloc!

  6 trageri la an:

  25 Febr, 25 Apr., 25 Iun., 25 Aug., 25 Oct. și 27 Dec.

  Nime să nu întîrzie a-și cumpăra cel puțin unul-două din lozurile aces-

  tea înainte de proxima tragere. Pentru a înlesni fiecarul cumpăra-

  rea acestor lozuri, le vindem de prezent pe prețul rndus de: 36 rate

  lunare a 6.40 cor., per bucată. Dar vindem și două lozuri împărechiate,

  adecă unul dela Banca hipotecarp ungară cu 6 trageri la an și unul dela

  Prima cassă de păstrare pastavă din patrie cu 3 trageri la an, --- adecă îm-

  preună cu 9 trageri la an, pe 40 de rate lunare a 10 cor.                                 

  Cor. 1,000.000'---, 500.000'---, 400 000.---, 300.000'---, 3 á 200 000 ---, 2 á

  10.000'---, 2 á 75.000'---, 50.000'---, 30 000 ---, 3 á 25.000'---, 6 á 10'000'--- cor.

       După solvirea ratei prime, îmediat i-se trimite cumpărătorului lista

  de rate regală, care conține condițiunile și în care se întroduc numerii

  lozurilor cumpărate. Pe baza aceleia, cumpărătorul participă la joc, privindu-l

  eventualele cîștiguri exclusiv pe el chiar și însinte de a fi achitat toate ratele

  lunare, adecă prețul lozurilor.                                                                                    

       Cine ne asignează primele 3 rate de-odată, acelui îi cvităm excep-

  țional rata a 4-a gratuit. Explicațiuni amănunț fe l-se trimit la cerere oricul

  franco. Notăm în fine că 130 MILIOANE face suma totală ce se distribue

  ca cîștiguri până la sfirștiul jocului.                                                                      

       Tot omul să-și încerce norocul ! Cupărați lozurile împărechiate ! Mai

  stați la îndoială, că lozurile ce oferim n'ar prezinta cele mai extraordinare

  șanse de cîștig, ipreunate fiind cu cel mai bun sistem de păstrare? Banii

  nu se perd după 6 clase ca la loteria de classe, ci onul ai același loz, în • May 18, 2018 06:03:58 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


  MEDICII

  recomandă ea foarte potrivit

  leac contra tusei

  KAISER

  Caramele

  pectorale

  cu cei „3 brazl”.

  Milioane de înși le folo-

  sesc în contra

  T  U  S  E  I

  răgușelei, guturaiului,

  flegmei șitusei măgăresti,

  6100 de atestate auten-

  tic. de not. publ.,

  garantează efectul sigut.

  Sunt bonboane cu un

  gust foarte plăcut !

  Se găsesc în pachete de 20

  și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

  în Orăștie Apot. N. VLAD.

  în Dobra Apot. W. UNBE-

  RATH,  și în alte apotece.


  VREI SĂ CÎȘTIGI?...

       Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

  cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

  Coroane 100.000'---

  este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

  hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

  25 AUGUST a. c. și

  un milion

  va fi cîștigul principal și totodată și cel mai mare dinb

  lume, care va sorți la tragerea din

  27 DECEMVRIE a. c.,

  iar 400.000'---, 75.000'---, 25.000'---, etc. la tragerile din

  5 și 6 Octomvrie. Tot lozul cîștigă necondiționat, așadară

  nici un risic, nici o perdere la mijloc!

  6 trageri la an:

  25 Febr, 25 Apr., 25 Iun., 25 Aug., 25 Oct. și 27 Dec.

  Nime să nu întîrzie a-și cumpăra cel puțin unul-două din lozurile aces-

  tea înainte de proxima tragere. Pentru a înlesni fiecarul cumpăra-

  rea acestor lozuri, le vindem de prezent pe prețul rndus de: 36 rate

  lunare a 6.40 cor., per bucată. Dar vindem și două lozuri împărechiate,

  adecă unul dela Banca hipotecarp ungară cu 6 trageri la an și unul dela

  Prima cassă de păstrare pastavă din patrie cu 3 trageri la an, --- adecă îm-

  preună cu 9 trageri la an, pe 40 de rate lunare a 10 cor.                                 

  Cor. 1,000.000'---, 500.000'---, 400 000.---, 300.000'---, 3 á 200 000 ---, 2 á

  10.000'---, 2 á 75.000'---, 50.000'---, 30 000 ---, 3 á 25.000'---, 6 á 10'000'--- cor.

       După solvirea ratei prime, îmediat i-se trimite cumpărătorului lista

  de rate regală, care conține condițiunile și în care se întroduc numerii

  lozurilor cumpărate. Pe baza aceleia, cumpărătorul participă la joc, privindu-l

  eventualele cîștiguri exclusiv pe el chiar și însinte de a fi achitat toate ratele

  lunare, adecă prețul lozurilor.                                                                                    

       Cine ne asignează primele 3 rate de-odată, acelui îi cvităm excep-

  țional rata a 4-a gratuit. Explicațiuni amănunț fe l-se trimit la cerere oricul

  franco. Notăm în fine că 130 MILIOANE face suma totală ce se distribue

  ca cîștiguri până la sfirștiul jocului.                                                                      


 • May 18, 2018 06:02:18 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


  MEDICII

  recomandă ea foarte potrivit

  leac contra tusei

  KAISER

  Caramele

  pectorale

  cu cei „3 brazl”.

  Milioane de înși le folo-

  sesc în contra

  T  U  S  E  I

  răgușelei, guturaiului,

  flegmei șitusei măgăresti,

  6100 de atestate auten-

  tic. de not. publ.,

  garantează efectul sigut.

  Sunt bonboane cu un

  gust foarte plăcut !

  Se găsesc în pachete de 20

  și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

  în Orăștie Apot. N. VLAD.

  în Dobra Apot. W. UNBE-

  RATH,  și în alte apotece.


  VREI SĂ CÎȘTIGI?...

       Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

  cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

  Coroane 100.000'---

  este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

  hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

  25 AUGUST a. c. și

  un milion

  va fi cîștigul principal și totodată și cel mai mare dinb

  lume, care va sorți la tragerea din

  27 DECEMVRIE a. c.,

  iar 400.000'---, 75.000'---, 25.000'---, etc. la tragerile din

  5 și 6 Octomvrie. Tot lozul cîștigă necondiționat, așadară

  nici un risic, nici o perdere la mijloc!

  6 trageri la an:

  25 Febr, 25 Apr., 25 Iun., 25 Aug., 25 Oct. și 27 Dec.

  Nime să nu întîrzie a-și cumpăra cel puțin unul-două din lozurile aces-

  tea înainte de proxima tragere. Pentru a înlesni fiecarul cumpăra-

  rea acestor lozuri, le vindem de prezent pe prețul rndus de: 36 rate

  lunare a 6.40 cor., per bucată. Dar vindem și două lozuri împărechiate,

  adecă unul dela Banca hipotecarp ungară cu 6 trageri la an și unul dela

  Prima cassă de păstrare pastavă din patrie cu 3 trageri la an, --- adecă îm-

  preună cu 9 trageri la an, pe 40 de rate lunare a 10 cor.                                 

  Cor. 1,000.000'---, 500.000'---, 400 000.---, 300.000'---, 3 á 200 000 ---, 2 á

  10.000'---, 2 á 75.000'---, 50.000'---, 30 000 ---, 3 á 25.000'---, 6 á 10'000'--- cor.

       După solvirea ratei prime, îmediat i-se trimite cumpărătorului lista

  de rate regală, care conține condițiunile și în care se întroduc numerii

  lozurilor cumpărate. Pe baza aceleia, cumpărătorul participă la joc, privindu-l

  eventualele cîștiguri exclusiv pe el chiar și însinte de a fi achitat toate ratele

  lunare, adecă prețul lozurilor.                                                                                    


 • May 18, 2018 05:58:43 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


  MEDICII

  recomandă ea foarte potrivit

  leac contra tusei

  KAISER

  Caramele

  pectorale

  cu cei „3 brazl”.

  Milioane de înși le folo-

  sesc în contra

  T  U  S  E  I

  răgușelei, guturaiului,

  flegmei șitusei măgăresti,

  6100 de atestate auten-

  tic. de not. publ.,

  garantează efectul sigut.

  Sunt bonboane cu un

  gust foarte plăcut !

  Se găsesc în pachete de 20

  și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

  în Orăștie Apot. N. VLAD.

  în Dobra Apot. W. UNBE-

  RATH,  și în alte apotece.


  VREI SĂ CÎȘTIGI?...

       Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

  cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

  Coroane 100.000'---

  este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

  hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

  25 AUGUST a. c. și

  un milion

  va fi cîștigul principal și totodată și cel mai mare dinb

  lume, care va sorți la tragerea din

  27 DECEMVRIE a. c.,

  iar 400.000'---, 75.000'---, 25.000'---, etc. la tragerile din

  5 și 6 Octomvrie. Tot lozul cîștigă necondiționat, așadară

  nici un risic, nici o perdere la mijloc!

  6 trageri la an:

  25 Febr, 25 Apr., 25 Iun., 25 Aug., 25 Oct. și 27 Dec.

  Nime să nu întîrzie a-și cumpăra cel puțin unul-două din lozurile aces-

  tea înainte de proxima tragere. Pentru a înlesni fiecarul cumpăra-

  rea acestor lozuri, le vindem de prezent pe prețul rndus de: 36 rate

  lunare a 6.40 cor., per bucată. Dar vindem și două lozuri împărechiate,

  adecă unul dela Banca hipotecarp ungară cu 6 trageri la an și unul dela

  Prima cassă de păstrare pastavă din patrie cu 3 trageri la an, --- adecă îm-

  preună cu 9 trageri la an, pe 40 de rate lunare a 10 cor.                                 

  Cor. 1,000.000'---, 500.000'---, 400 000.---, 300.000'---, 3 á 200 000 ---, 2 á

  10.000'---, 2 á 75.000'---, 50.000'---, 30 000 ---, 3 á 25.000'---, 6 á 10'000'--- cor.


 • May 18, 2018 05:56:43 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


  MEDICII

  recomandă ea foarte potrivit

  leac contra tusei

  KAISER

  Caramele

  pectorale

  cu cei „3 brazl”.

  Milioane de înși le folo-

  sesc în contra

  T  U  S  E  I

  răgușelei, guturaiului,

  flegmei șitusei măgăresti,

  6100 de atestate auten-

  tic. de not. publ.,

  garantează efectul sigut.

  Sunt bonboane cu un

  gust foarte plăcut !

  Se găsesc în pachete de 20

  și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

  în Orăștie Apot. N. VLAD.

  în Dobra Apot. W. UNBE-

  RATH,  și în alte apotece.


  VREI SĂ CÎȘTIGI?...

       Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

  cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

  Coroane 100.000'---

  este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

  hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

  25 AUGUST a. c. și

  un milion

  va fi cîștigul principal și totodată și cel mai mare dinb

  lume, care va sorți la tragerea din

  27 DECEMVRIE a. c.,

  iar 400.000'---, 75.000'---, 25.000'---, etc. la tragerile din

  5 și 6 Octomvrie. Tot lozul cîștigă necondiționat, așadară

  nici un risic, nici o perdere la mijloc!

  6 trageri la an:

  25 Febr, 25 Apr., 25 Iun., 25 Aug., 25 Oct. și 27 Dec.

  Nime să nu întîrzie a-și cumpăra cel puțin unul-două din lozurile aces-

  tea înainte de proxima tragere. Pentru a înlesni fiecarul cumpăra-

  rea acestor lozuri, le vindem de prezent pe prețul rndus de: 36 rate

  lunare a 6.40 cor., per bucată. Dar vindem și două lozuri împărechiate,

  adecă unul dela Banca hipotecarp ungară cu 6 trageri la an și unul dela

  Prima cassă de păstrare pastavă din patrie cu 3 trageri la an, --- adecă îm-

  preună cu 9 trageri la an, pe 40 de rate lunare a 10 cor.                                 


 • May 18, 2018 05:53:02 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


  MEDICII

  recomandă ea foarte potrivit

  leac contra tusei

  KAISER

  Caramele

  pectorale

  cu cei „3 brazl”.

  Milioane de înși le folo-

  sesc în contra

  T  U  S  E  I

  răgușelei, guturaiului,

  flegmei șitusei măgăresti,

  6100 de atestate auten-

  tic. de not. publ.,

  garantează efectul sigut.

  Sunt bonboane cu un

  gust foarte plăcut !

  Se găsesc în pachete de 20

  și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

  în Orăștie Apot. N. VLAD.

  în Dobra Apot. W. UNBE-

  RATH,  și în alte apotece.


  VREI SĂ CÎȘTIGI?...

       Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

  cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

  Coroane 100.000'---

  este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

  hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

  25 AUGUST a. c. și

  un milion

  va fi cîștigul principal și totodată și cel mai mare dinb

  lume, care va sorți la tragerea din

  27 DECEMVRIE a. c.,

  iar 400.000'---, 75.000'---, 25.000'---, etc. la tragerile din


 • May 18, 2018 05:51:41 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


  MEDICII

  recomandă ea foarte potrivit

  leac contra tusei

  KAISER

  Caramele

  pectorale

  cu cei „3 brazl”.

  Milioane de înși le folo-

  sesc în contra

  T  U  S  E  I

  răgușelei, guturaiului,

  flegmei șitusei măgăresti,

  6100 de atestate auten-

  tic. de not. publ.,

  garantează efectul sigut.

  Sunt bonboane cu un

  gust foarte plăcut !

  Se găsesc în pachete de 20

  și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

  în Orăștie Apot. N. VLAD.

  în Dobra Apot. W. UNBE-

  RATH,  și în alte apotece.


  VREI SĂ CÎȘTIGI?...

       Atunci deschide portiță norocului, comandînd fără amînare

  cel puțin unul sau două din lozurile ce oferim mai jos.

  Coroane 100.000'---

  este cîștigul al doilea al lozurilor cu premie convertite dela Banca

  hipotecară ungară, care va ieși la sorți la tragerea din

  25 AUGUST a. c. și

  un milion


 • May 18, 2018 05:49:09 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


  MEDICII

  recomandă ea foarte potrivit

  leac contra tusei

  KAISER

  Caramele

  pectorale

  cu cei „3 brazl”.

  Milioane de înși le folo-

  sesc în contra

  T  U  S  E  I

  răgușelei, guturaiului,

  flegmei șitusei măgăresti,

  6100 de atestate auten-

  tic. de not. publ.,

  garantează efectul sigut.

  Sunt bonboane cu un

  gust foarte plăcut !

  Se găsesc în pachete de 20

  și 40 fil., și în doze de 40 fil. :

  în Orăștie Apot. N. VLAD.

  în Dobra Apot. W. UNBE-

  RATH,  și în alte apotece.


 • May 18, 2018 05:44:54 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialit. K. 2.20


  Prețurile sunt semnate după li

  tru, în fileri. Vinurile și rachia

  să expedează sub îngrijirea pro-

  prie, dela 50 litri în sus, cu

  rambursă. Vase împrumutea

  pe timp de 2 luni. Pentru cali-

  tatea vinului garantez:            

  PETRU BENEA

  proprietar de vii în Șiria

  Világos, (Arad. m.)


  (1211) 23---


 • May 18, 2018 05:42:43 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


  VINURU

  vechi și noi --- de vîndut!

       Adresați-Vă cu toată încre

  derea la proprietarul de vii din

  Șiria (Világos), PETRU BENEA,

  căci Vă trimite numai vinuri

  bune, curate și pe lîngă pre-

  țurile cele mai moderate!

  Anul 1911. Vinuri vechi:

  Vin alb Anul 1911 70, 1912 60

  Rizling Anul 1911 72, 1912 60

  Roșu de Miniș 1911 1.00 1912 90

  Carbenet Anul 1911 1.10 1912 ---

  Anul 1913. Vinuri noui:

  Vin alb -.46

  Rizling -.48

  Șiller -.50

  Rachie de trevere (comină) K. 1.60

  Rachie de comină, specialii. K. 2.20


 • May 18, 2018 05:39:22 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună. foarte apt pen-

  tru boltă, trafică, crîșmă,

  precum și alte întreprinderi. A-

  ceste drepturi se folosesc și a-

  cum cu o întoarcere foarte bună.

  Adresa se poate afla la admi-

  nistrația acestei foi. Să se acludă

  marcă pentru răspuns.                

                                         (1411) 3---3


 • May 18, 2018 05:37:57 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


   Coloana 1 


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


   Coloana 2 


  Local pentru comerciu

       să află de vînzare, care e

  la un loc potrivit cu comuni-

  cațiune bună.


 • May 18, 2018 05:36:41 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că

  Țesetura de drot „HUNGARIA”

  e neîntrecutp, distinsă!

  Să face din drot răsuciț. Prețul

  pe metrul pătrat 32 fileri și mai mult.

  Să comandă numai la fabricantul

  Alexandru Haidecker

  fabrică de funii de drot

  și de garduri de drot în

  Budapesta, VIII., Üllőt-ut 48/85

  Serviciu repede, favorabil și punctuos,

  --- Catalog ilustrat gratis și franco ! ---


 • May 18, 2018 05:34:48 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


  Garduri, tare ieftine!

  Producția indigenă!

  Fără păreche potrivit!


  (1219) Ușor de manuat! 16--46

  Nenumărate scriseri de malțumită adeveresc că


 • May 18, 2018 05:33:48 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve tineră, cultă,

  onestă, bună econoamă și să

  aibă și 5 -- 6000 cor. avere. ---

  Ofertele serioase și cu poze, să

  se trimită la administrația zia-

  rului sub deviza : Invățătorul.

  Discreția e obligătoare pentru

  ambe părțile.          (1408) 4 ---3


 • May 18, 2018 05:32:33 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.

  George Marginean

  Cugir (Kudzsir)

  (1413) 1----2


  Çăsătorie.

       Un învățător de 35 ani,

  bine situat, pe calea aceasta

  dorește a face cunoștință, în

  scop de căsătorie, a unei dom-

  nișoare de etate potrivită, ori

  a unei văduve


 • May 18, 2018 05:30:59 Paraskevas Dimitropoulos

  Libertatea

  ---8---

  Nr. 33 --- 1914.


  Pentru viieri

       a apărut o carte de mare

       valoare: „Cultivarea viiei,

       manuarea vinului, morburile

       și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

       r. u., sub nr. 96-780 --- 1912

       VIII -- 1. Se capătă la au-

       tor pentru 2 cor. plus 20

       fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit.

  D. GRAUR

  în Somlyógyőrtelek (com. Szliágy)

  (1375) 9---10


  Alt cal perdut.

       Am perdut un cal galbin,

  breaz pe nas, urechea dreaptă

  ciontată de vîro, picioarele din

  napoi amîndoue pintenoage. S'a

  perdut din munții Cugirului, de

  vre-o 4 săptămîni. Cel ce l'ar

  fi aflat, să-l înștiințeze la sub-

  scrisul cari îi va da o resplată

  cuvenită.


Description

Save description
 • 45.85||23.200000000000045||

  Orăștie, România

 • 47.2955426||22.7914193||

  Somlyógyőrtelek (Giurtelecu Șimleului, România)

 • 45.8370606||23.3675078||

  Cugir/Kudzsir, România

 • 47.4852297||19.0721302||

  Budapesta, Ungaria

 • 46.2611318||21.5955911||

  Világos (Șiria, România)

 • 45.908333||22.622222||

  Dobra, județul Hunedoara, România

 • 41.8808194||-87.6321287||

  Chicago, IL

Location(s)
 • Document location Orăștie, România
 • Additional document location Somlyógyőrtelek (Giurtelecu Șimleului, România)
 • Additional document location Cugir/Kudzsir, România
 • Additional document location Budapesta, Ungaria
 • Additional document location Világos (Șiria, România)
 • Additional document location Dobra, județul Hunedoara, România
 • Additional document location Chicago, IL


ID
6267 / 71134
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Manache Valentin
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • English
 • Magyar
 • Română


 • Home FrontNotes and questions

Login to leave a note