Ziarul Libertatea, anul XIII, nr.35, 17-30 iulie 1914, Orăştie

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Nr. 33

7

Libertatea.


fiecare din ele tot felul de cărți

alese, plăcute și folositoare la ce-

tit. Unele numai de petrecere, al-

tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


32 cărți,

pentru 12 cor.


I. Poezii:

V. Alexandri: Doine - .30 fileri

„ Dumbrava roșie (legendă) - .30

„ Ostașii nostri, eroice - .30

„ Legende - .60

D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

„ Cîntece de vitejie - 1.

„ Blăstăm de mamă - .16 fileri

„ Pe pămintul Turcului - .16

„ Fata craiului din cetini - .08

„ Draga mamii - .20

M. Eminescu: Poezii - .60

Oct. Goga: Poezii - .60

G. Rosetti: Din inimă - .30

Al. Vlăhuță: Iubire -.30

II. Nuvele:

Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

A. Theurie: Din tinerețe -.30

I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

I. Adam: Din viață -.30

III. Povești:

I. Creangă: Moș Nichifor -.30

„ Harap alb -.30

„ Din copilărie -.60

D. Stăncescu: La gura sobii -.30

Andersen: Povești alese -.30

IV. Anecdote și glume:

A Pan: Năstratin Hogea -.30

„ Șezătoare la țară I. -.30

„ Povestea vorbii I. -.30

Esop: Fabule -.60

D. Speranță: Anecodte împănate -.30

P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


     Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

de nuvele, 5 cărți de povești și

6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

pentru 12 cor. Destul, ca un în-

ceput de bibliotecă !


     In numărul viitor vom arăta

planul bibliotecei de 25 cor., care

dă pentru acea sump și cîteva ro-

mane și cărți de știință, iar din

felurile de sus, mai lulte și mai

mari.


Bibliotecă de 25 cor:

I. Poezii:

V. Alexandri: Doine -.30

„ Legende -.60

„ Ostașii nostri -.30

D. Bolintinean: Legende ist. -.30

G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

„ Blăstăm de mamă -.16

„ Pe pămîntul Turcului -.16

„ Fata craiului din cetini -.08

„ Draga mamii -.20

„ Fulger -.10

M. Eminescu: Poezii -.60

Oct. Goga: Poezii -.60

Radu Rosetti: Din inimă -.30

Al. Vlăhuță: Iubire -.30

Artur Stavri: Poezii -.30

G. Rotică: Poezii -.60


II. Romane:

Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


III. Nuvele:

Al. Ciura: Icoane 1.20

M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

Cehov: Povestiri alese -.30

Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

Andersen: Carte de chipuri

fără chipuri -.30

E. Gârlean: Odată -.30


IV. Povești.

I. Creangă: Opere complecte

5 volume 1.50

D. Stăncescu? La gura sobii -.30

Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

Andersen: Povești alese -.30

Fl. Marion: Paserile noastre -.30

Esop: Viața și pildele lui -.30


V. Știință:

Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


VI. Istorie.

„Eroii nostri”, povestea nea-

mului romănesc, broș. I., II.

și III. -.90


VII. Anecdote, glume, fabule:

A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

„ Nastratin Hogea -.30

„ Șezătoare la țară -.30

G. Sion: 100 Fabule -.60

T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

„ Anecdote împănate -.30

Dialogul Țiganului cu sf. Petru

la ușa raiului -.50


VIII. Teatru:

Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


IX. Poezii poporale:

S. Bornemisa: „Cele mai

frumoase” -.60

Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


     Adecă 16 cărți de poezii, 2 ro-

mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

torie, 7 cărți de anecdote și glume,

4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

destul de frumoasă!                         


Pentru 50 cor.

     Toate cărțile înșirate la biblio-

teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

următoarele volume mai mari și

prețioase, anume :                         

     La volumele de Poezii, pe lîngă

cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

să mai adaug următoarele volume:


G. Coșbuc: Balade și Idile 3.--

„ Fire de tort 2.50

M. Eminescu: Poezii (vol.

mare ilustrat) 2.--

Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2.--

Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2.--


     La Nuvelele înșirate la bibl. de

25 cor. se adaug următoarele vo-

lume mari:                                        

M. Sadovean: Floare ofilită 2.--

Caragiale: Momente, schițe,

amintiri 2.--


„H A T I E G A N A”

institut de credit și economii, societ. pe acții,

în Hațeg (Hátszeg),

primește și fructifură depuneri:

     până la 1000 cor. cu 5%

     dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %

     dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

de an, cu 6%.                                                            

(1409) 3---12                             D i r e c ț i u n e a.


S. Aldea: Pe drumul

Bărăganului 1.50

Delavrancea: Paraziții 1.50

Slavici: Nuvele (vol. I.) 1.50

I. Agîrbicianu: Schițe și povestiri 2.--


     La Romane mai dăm?

Al Vlăhuță: Dan 1.20

M. Sadoveanu: Șoimii 2.--

     Adecă: pentru 50 cor. vei primi

o bibliotecă: de 24 volume poezii,

(printre cari 5 volume mari); 4 vo-

lume de romane, 14 volume de nu-

vele (printre cari 6 volume mari),

6 volume de povești, 2 de știință,

7 de anecdote și glume, 4 de tea-

tru, 1 de poezii poporale. De tot

66 volume, mari și mici. Deci o

bibliotecă frumoasă!                 

*

     Pentru postă nu trebue trimis

nimic, căci cărțile merg în pachet,

și posta și-o plătește cumpărătorul

la scoaterea pachetului.                   

*

     Dacă cineva are unele din căr-

țile inșirate în cutare bibliotecă pe

care ar dori să și-o cumpere, le

poate înlocul cu altele, de

acelaș preț din altă listă

de bibliotecă. De nu se mai po-

trivește prețul, adauge ce să cade

după prețul cărții înlocuite.            

     Serisori și bani trimieți pe a-

dresa:                                                 

LIBRĂRIA Dr. BORNEMISA

Orăștie--Szászváros.


„Atelierul de țesături

și cursături romănești”

din Orăștie (Szászváros)

dă împrumut:                    

     pentru serate și baluri: por-

turi femcești : de Orăștie, Pă-

dureancă și Tulgheș, pentru

taxa de folosință a costumului

cor. 10 --- plus spesele de porto.

Costume de Călușeri pentru taxa

de folosință a unui cestum

cor. 5.--- plus spesele de porto.

Are de vînzare:                             

costume complecte port de

T u l g h e ș  a  cor. 100.---

costume complecte port de

O r ă ș t i e  a  cor.  160.---

costume complecte port de

P ă d u r e a n c ă  a  cor.  120.---

Primește comande de tot felul și

execută după modele din Atelier.

(1134) 7 --


Berson e cel mai bun

călcatu  ... 


Nr. 909 - 914

Concurs de licitație.

Primăria comunală din Vaidei,

pe baza hotărîrii reprezentanței

comunale, cîștigînd dreptul, dă

în arîndă teritoriul de vînat din

comuna Vaidei în 9 August 1914

la 10 oare.                                      

     Prețul de strigare 100 cor.

     Condițiile de licitație se pot

privi în decursul oarelor ofi-

cioase în cancelaria comunală.

     Vaidei în 20 Iulie 1914.

Balogh Geza hjző.

Nistor Ioan primar.

(1414) 1 --- 1


„ P E A N A „

bancă poporală în Pianul-de-jos.


Convocare.

     La adunarea generală ordi-

nară a băncii noastre poporale

„Peana„ , care se va ținea în

30 Aug. a. c. în comuna Pianul

de jos, localul școalei românești,

se convoacă a se presenta toți

membrii acționari și a-și validita

drepturile lor confrom normelor

statutare.                                           

     Obiectele de pertractat:

1. Statorirea bilanțului

2. Punerea în activitate sau

disolvarea definitivă a băncii.

Pianul inferior 25 VII. 914.

Sabin Savu not. p. și director

Savu M. Savu acționur

(1451) 1---1


PALMA

Călcâiul elastic

observați trăinicia lui!


1308

Transcription saved

Nr. 33

7

Libertatea.


fiecare din ele tot felul de cărți

alese, plăcute și folositoare la ce-

tit. Unele numai de petrecere, al-

tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


32 cărți,

pentru 12 cor.


I. Poezii:

V. Alexandri: Doine - .30 fileri

„ Dumbrava roșie (legendă) - .30

„ Ostașii nostri, eroice - .30

„ Legende - .60

D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

„ Cîntece de vitejie - 1.

„ Blăstăm de mamă - .16 fileri

„ Pe pămintul Turcului - .16

„ Fata craiului din cetini - .08

„ Draga mamii - .20

M. Eminescu: Poezii - .60

Oct. Goga: Poezii - .60

G. Rosetti: Din inimă - .30

Al. Vlăhuță: Iubire -.30

II. Nuvele:

Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

A. Theurie: Din tinerețe -.30

I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

I. Adam: Din viață -.30

III. Povești:

I. Creangă: Moș Nichifor -.30

„ Harap alb -.30

„ Din copilărie -.60

D. Stăncescu: La gura sobii -.30

Andersen: Povești alese -.30

IV. Anecdote și glume:

A Pan: Năstratin Hogea -.30

„ Șezătoare la țară I. -.30

„ Povestea vorbii I. -.30

Esop: Fabule -.60

D. Speranță: Anecodte împănate -.30

P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


     Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

de nuvele, 5 cărți de povești și

6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

pentru 12 cor. Destul, ca un în-

ceput de bibliotecă !


     In numărul viitor vom arăta

planul bibliotecei de 25 cor., care

dă pentru acea sump și cîteva ro-

mane și cărți de știință, iar din

felurile de sus, mai lulte și mai

mari.


Bibliotecă de 25 cor:

I. Poezii:

V. Alexandri: Doine -.30

„ Legende -.60

„ Ostașii nostri -.30

D. Bolintinean: Legende ist. -.30

G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

„ Blăstăm de mamă -.16

„ Pe pămîntul Turcului -.16

„ Fata craiului din cetini -.08

„ Draga mamii -.20

„ Fulger -.10

M. Eminescu: Poezii -.60

Oct. Goga: Poezii -.60

Radu Rosetti: Din inimă -.30

Al. Vlăhuță: Iubire -.30

Artur Stavri: Poezii -.30

G. Rotică: Poezii -.60


II. Romane:

Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


III. Nuvele:

Al. Ciura: Icoane 1.20

M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

Cehov: Povestiri alese -.30

Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

Andersen: Carte de chipuri

fără chipuri -.30

E. Gârlean: Odată -.30


IV. Povești.

I. Creangă: Opere complecte

5 volume 1.50

D. Stăncescu? La gura sobii -.30

Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

Andersen: Povești alese -.30

Fl. Marion: Paserile noastre -.30

Esop: Viața și pildele lui -.30


V. Știință:

Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


VI. Istorie.

„Eroii nostri”, povestea nea-

mului romănesc, broș. I., II.

și III. -.90


VII. Anecdote, glume, fabule:

A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

„ Nastratin Hogea -.30

„ Șezătoare la țară -.30

G. Sion: 100 Fabule -.60

T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

„ Anecdote împănate -.30

Dialogul Țiganului cu sf. Petru

la ușa raiului -.50


VIII. Teatru:

Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


IX. Poezii poporale:

S. Bornemisa: „Cele mai

frumoase” -.60

Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


     Adecă 16 cărți de poezii, 2 ro-

mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

torie, 7 cărți de anecdote și glume,

4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

destul de frumoasă!                         


Pentru 50 cor.

     Toate cărțile înșirate la biblio-

teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

următoarele volume mai mari și

prețioase, anume :                         

     La volumele de Poezii, pe lîngă

cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

să mai adaug următoarele volume:


G. Coșbuc: Balade și Idile 3.--

„ Fire de tort 2.50

M. Eminescu: Poezii (vol.

mare ilustrat) 2.--

Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2.--

Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2.--


     La Nuvelele înșirate la bibl. de

25 cor. se adaug următoarele vo-

lume mari:                                        

M. Sadovean: Floare ofilită 2.--

Caragiale: Momente, schițe,

amintiri 2.--


„H A T I E G A N A”

institut de credit și economii, societ. pe acții,

în Hațeg (Hátszeg),

primește și fructifură depuneri:

     până la 1000 cor. cu 5%

     dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %

     dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

de an, cu 6%.                                                            

(1409) 3---12                             D i r e c ț i u n e a.


S. Aldea: Pe drumul

Bărăganului 1.50

Delavrancea: Paraziții 1.50

Slavici: Nuvele (vol. I.) 1.50

I. Agîrbicianu: Schițe și povestiri 2.--


     La Romane mai dăm?

Al Vlăhuță: Dan 1.20

M. Sadoveanu: Șoimii 2.--

     Adecă: pentru 50 cor. vei primi

o bibliotecă: de 24 volume poezii,

(printre cari 5 volume mari); 4 vo-

lume de romane, 14 volume de nu-

vele (printre cari 6 volume mari),

6 volume de povești, 2 de știință,

7 de anecdote și glume, 4 de tea-

tru, 1 de poezii poporale. De tot

66 volume, mari și mici. Deci o

bibliotecă frumoasă!                 

*

     Pentru postă nu trebue trimis

nimic, căci cărțile merg în pachet,

și posta și-o plătește cumpărătorul

la scoaterea pachetului.                   

*

     Dacă cineva are unele din căr-

țile inșirate în cutare bibliotecă pe

care ar dori să și-o cumpere, le

poate înlocul cu altele, de

acelaș preț din altă listă

de bibliotecă. De nu se mai po-

trivește prețul, adauge ce să cade

după prețul cărții înlocuite.            

     Serisori și bani trimieți pe a-

dresa:                                                 

LIBRĂRIA Dr. BORNEMISA

Orăștie--Szászváros.


„Atelierul de țesături

și cursături romănești”

din Orăștie (Szászváros)

dă împrumut:                    

     pentru serate și baluri: por-

turi femcești : de Orăștie, Pă-

dureancă și Tulgheș, pentru

taxa de folosință a costumului

cor. 10 --- plus spesele de porto.

Costume de Călușeri pentru taxa

de folosință a unui cestum

cor. 5.--- plus spesele de porto.

Are de vînzare:                             

costume complecte port de

T u l g h e ș  a  cor. 100.---

costume complecte port de

O r ă ș t i e  a  cor.  160.---

costume complecte port de

P ă d u r e a n c ă  a  cor.  120.---

Primește comande de tot felul și

execută după modele din Atelier.

(1134) 7 --


Berson e cel mai bun

călcatu  ... 


Nr. 909 - 914

Concurs de licitație.

Primăria comunală din Vaidei,

pe baza hotărîrii reprezentanței

comunale, cîștigînd dreptul, dă

în arîndă teritoriul de vînat din

comuna Vaidei în 9 August 1914

la 10 oare.                                      

     Prețul de strigare 100 cor.

     Condițiile de licitație se pot

privi în decursul oarelor ofi-

cioase în cancelaria comunală.

     Vaidei în 20 Iulie 1914.

Balogh Geza hjző.

Nistor Ioan primar.

(1414) 1 --- 1


„ P E A N A „

bancă poporală în Pianul-de-jos.


Convocare.

     La adunarea generală ordi-

nară a băncii noastre poporale

„Peana„ , care se va ținea în

30 Aug. a. c. în comuna Pianul

de jos, localul școalei românești,

se convoacă a se presenta toți

membrii acționari și a-și validita

drepturile lor confrom normelor

statutare.                                           

     Obiectele de pertractat:

1. Statorirea bilanțului

2. Punerea în activitate sau

disolvarea definitivă a băncii.

Pianul inferior 25 VII. 914.

Sabin Savu not. p. și director

Savu M. Savu acționur

(1451) 1---1


PALMA

Călcâiul elastic

observați trăinicia lui!


1308


Transcription history
 • May 18, 2018 07:00:32 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


  VIII. Teatru:

  Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

  E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

  Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

  Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


  IX. Poezii poporale:

  S. Bornemisa: „Cele mai

  frumoase” -.60

  Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


       Adecă 16 cărți de poezii, 2 ro-

  mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

  povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

  torie, 7 cărți de anecdote și glume,

  4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

  porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

  destul de frumoasă!                         


  Pentru 50 cor.

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:


  G. Coșbuc: Balade și Idile 3.--

  „ Fire de tort 2.50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) 2.--

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2.--

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2.--


       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        

  M. Sadovean: Floare ofilită 2.--

  Caragiale: Momente, schițe,

  amintiri 2.--


  „H A T I E G A N A”

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),

  primește și fructifură depuneri:

       până la 1000 cor. cu 5%

       dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %

       dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 3---12                             D i r e c ț i u n e a.


  S. Aldea: Pe drumul

  Bărăganului 1.50

  Delavrancea: Paraziții 1.50

  Slavici: Nuvele (vol. I.) 1.50

  I. Agîrbicianu: Schițe și povestiri 2.--


       La Romane mai dăm?

  Al Vlăhuță: Dan 1.20

  M. Sadoveanu: Șoimii 2.--

       Adecă: pentru 50 cor. vei primi

  o bibliotecă: de 24 volume poezii,

  (printre cari 5 volume mari); 4 vo-

  lume de romane, 14 volume de nu-

  vele (printre cari 6 volume mari),

  6 volume de povești, 2 de știință,

  7 de anecdote și glume, 4 de tea-

  tru, 1 de poezii poporale. De tot

  66 volume, mari și mici. Deci o

  bibliotecă frumoasă!                 

  *

       Pentru postă nu trebue trimis

  nimic, căci cărțile merg în pachet,

  și posta și-o plătește cumpărătorul

  la scoaterea pachetului.                   

  *

       Dacă cineva are unele din căr-

  țile inșirate în cutare bibliotecă pe

  care ar dori să și-o cumpere, le

  poate înlocul cu altele, de

  acelaș preț din altă listă

  de bibliotecă. De nu se mai po-

  trivește prețul, adauge ce să cade

  după prețul cărții înlocuite.            

       Serisori și bani trimieți pe a-

  dresa:                                                 

  LIBRĂRIA Dr. BORNEMISA

  Orăștie--Szászváros.


  „Atelierul de țesături

  și cursături romănești”

  din Orăștie (Szászváros)

  dă împrumut:                    

       pentru serate și baluri: por-

  turi femcești : de Orăștie, Pă-

  dureancă și Tulgheș, pentru

  taxa de folosință a costumului

  cor. 10 --- plus spesele de porto.

  Costume de Călușeri pentru taxa

  de folosință a unui cestum

  cor. 5.--- plus spesele de porto.

  Are de vînzare:                             

  costume complecte port de

  T u l g h e ș  a  cor. 100.---

  costume complecte port de

  O r ă ș t i e  a  cor.  160.---

  costume complecte port de

  P ă d u r e a n c ă  a  cor.  120.---

  Primește comande de tot felul și

  execută după modele din Atelier.

  (1134) 7 --


  Berson e cel mai bun

  călcatu  ... 


  Nr. 909 - 914

  Concurs de licitație.

  Primăria comunală din Vaidei,

  pe baza hotărîrii reprezentanței

  comunale, cîștigînd dreptul, dă

  în arîndă teritoriul de vînat din

  comuna Vaidei în 9 August 1914

  la 10 oare.                                      

       Prețul de strigare 100 cor.

       Condițiile de licitație se pot

  privi în decursul oarelor ofi-

  cioase în cancelaria comunală.

       Vaidei în 20 Iulie 1914.

  Balogh Geza hjző.

  Nistor Ioan primar.

  (1414) 1 --- 1


  „ P E A N A „

  bancă poporală în Pianul-de-jos.


  Convocare.

       La adunarea generală ordi-

  nară a băncii noastre poporale

  „Peana„ , care se va ținea în

  30 Aug. a. c. în comuna Pianul

  de jos, localul școalei românești,

  se convoacă a se presenta toți

  membrii acționari și a-și validita

  drepturile lor confrom normelor

  statutare.                                           

       Obiectele de pertractat:

  1. Statorirea bilanțului

  2. Punerea în activitate sau

  disolvarea definitivă a băncii.

  Pianul inferior 25 VII. 914.

  Sabin Savu not. p. și director

  Savu M. Savu acționur

  (1451) 1---1


  PALMA

  Călcâiul elastic

  observați trăinicia lui!


  1308

 • May 18, 2018 05:25:54 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


  VIII. Teatru:

  Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

  E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

  Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

  Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


  IX. Poezii poporale:

  S. Bornemisa: „CEle mai

  frumoase” -.60

  Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


       AdecăQ 16 cărți de poezii, 2 ro-

  mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

  povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

  torie, 7 cărți de anecdote și glume,

  4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

  porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

  destul de frumoasă!                         


  Pentru 50 cor.

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:


  G. Coșbuc: Balade și Idile 3.--

  „ Fire de tort 2.50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) 2.--

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2.--

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2.--


       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        

  M. Sadovean: Floare ofilită 2.--

  Caragiale: Momente, schițe,

  amintiri 2.--


  „H A T I E G A N A”

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),

  primește și fructifură depuneri:

       până la 1000 cor. cu 5%

       dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %

       dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 3---12                             D i r e c ț i u n e a.


  S. Aldea: Pe drumul

  Bărăganului 1.50

  Delavrancea: Paraziții 1.50

  Slavici: Nuvele (vol. I.) 1.50

  I. Agîrbicianu: Schițe și povestiri 2.--


       La Romane mai dăm?

  Al Vlăhuță: Dan 1.20

  M. Sadoveanu: Șoimii 2.--

       Adecă: pentru 50 cor. vei primi

  o bibliotecă: de 24 volume poezii,

  (printre cari 5 volume mari); 4 vo-

  lume de romane, 14 volume de nu-

  vele (printre cari 6 volume mari),

  6 volume de povești, 2 de știință,

  7 de anecdote și glume, 4 de tea-

  tru, 1 de poezii poporale. De tot

  66 volume, mari și mici. Deci o

  bibliotecă frumoasă!                 

  *

       Pentru postă nu trebue trimis

  nimic, căci cărțile merg în pachet,

  și posta și-o plătește cumpărătorul

  la scoaterea pachetului.                   

  *

       Dacă cineva are unele din căr-

  țile inșirate în cutare bibliotecă pe

  care ar dori să și-o cumpere, le

  poate înlocul cu altele, de

  acelaș preț din altă listă

  de bibliotecă. De nu se mai po-

  trivește prețul, adauge ce să cade

  după prețul cărții înlocuite.            

       Serisori și bani trimieți pe a-

  dresa:                                                 

  LIBRĂRIA Dr. BORNEMISA

  Orăștie--Szászváros.


  „Atelierul de țesături

  și cursături romănești”

  din Orăștie (Szászváros)

  dă împrumut:                    

       pentru serate și baluri: por-

  turi femcești : de Orăștie, Pă-

  dureancă și Tulgheș, pentru

  taxa de folosință a costumului

  cor. 10 --- plus spesele de porto.

  Costume de Călușeri pentru taxa

  de folosință a unui cestum

  cor. 5.--- plus spesele de porto.

  Are de vînzare:                             

  costume complecte port de

  T u l g h e ș  a  cor. 100.---

  costume complecte port de

  O r ă ș t i e  a  cor.  160.---

  costume complecte port de

  P ă d u r e a n c ă  a  cor.  120.---

  Primește comande de tot felul și

  execută după modele din Atelier.

  (1134) 7 --


  Berson e cel mai bun

  călcatu  ... 


  Nr. 909 - 914

  Concurs de licitație.

  Primăria comunală din Vaidei,

  pe baza hotărîrii reprezentanței

  comunale, cîștigînd dreptul, dă

  în arîndă teritoriul de vînat din

  comuna Vaidei în 9 August 1914

  la 10 oare.                                      

       Prețul de strigare 100 cor.

       Condițiile de licitație se pot

  privi în decursul oarelor ofi-

  cioase în cancelaria comunală.

       Vaidei în 20 Iulie 1914.

  Balogh Geza hjző.

  Nistor Ioan primar.

  (1414) 1 --- 1


  „ P E A N A „

  bancă poporală în Pianul-de-jos.


  Convocare.

       La adunarea generală ordi-

  nară a băncii noastre poporale

  „Peana„ , care se va ținea în

  30 Aug. a. c. în comuna Pianul

  de jos, localul școalei românești,

  se convoacă a se presenta toți

  membrii acționari și a-și validita

  drepturile lor confrom normelor

  statutare.                                           

       Obiectele de pertractat:

  1. Statorirea bilanțului

  2. Punerea în activitate sau

  disolvarea definitivă a băncii.

  Pianul inferior 25 VII. 914.

  Sabin Savu not. p. și director

  Savu M. Savu acționur

  (1451) 1---1


  PALMA

  Călcâiul elastic

  observați trăinicia lui!


  1308


 • May 18, 2018 05:25:31 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


  VIII. Teatru:

  Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

  E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

  Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

  Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


  IX. Poezii poporale:

  S. Bornemisa: „CEle mai

  frumoase” -.60

  Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


       AdecăQ 16 cărți de poezii, 2 ro-

  mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

  povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

  torie, 7 cărți de anecdote și glume,

  4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

  porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

  destul de frumoasă!                         


  Pentru 50 cor.

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:


  G. Coșbuc: Balade și Idile 3.--

  „ Fire de tort 2.50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) 2.--

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2.--

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2.--


       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        

  M. Sadovean: Floare ofilită 2.--

  Caragiale: Momente, schițe,

  amintiri 2.--


  „H A T I E G A N A”

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),

  primește și fructifură depuneri:

       până la 1000 cor. cu 5%

       dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %

       dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 3---12                             D i r e c ț i u n e a.


  S. Aldea: Pe drumul

  Bărăganului 1.50

  Delavrancea: Paraziții 1.50

  Slavici: Nuvele (vol. I.) 1.50

  I. Agîrbicianu: Schițe și povestiri 2.--


       La Romane mai dăm?

  Al Vlăhuță: Dan 1.20

  M. Sadoveanu: Șoimii 2.--

       Adecă: pentru 50 cor. vei primi

  o bibliotecă: de 24 volume poezii,

  (printre cari 5 volume mari); 4 vo-

  lume de romane, 14 volume de nu-

  vele (printre cari 6 volume mari),

  6 volume de povești, 2 de știință,

  7 de anecdote și glume, 4 de tea-

  tru, 1 de poezii poporale. De tot

  66 volume, mari și mici. Deci o

  bibliotecă frumoasă!                 

  *

       Pentru postă nu trebue trimis

  nimic, căci cărțile merg în pachet,

  și posta și-o plătește cumpărătorul

  la scoaterea pachetului.                   

  *

       Dacă cineva are unele din căr-

  țile inșirate în cutare bibliotecă pe

  care ar dori să și-o cumpere, le

  poate înlocul cu altele, de

  acelaș preț din altă listă

  de bibliotecă. De nu se mai po-

  trivește prețul, adauge ce să cade

  după prețul cărții înlocuite.            

       Serisori și bani trimieți pe a-

  dresa:                                                 

  LIBRĂRIA Dr. BORNEMISA

  Orăștie--Szászváros.


  „Atelierul de țesături

  și cursături romănești”

  din Orăștie (Szászváros)

  dă împrumut:                    

       pentru serate și baluri: por-

  turi femcești : de Orăștie, Pă-

  dureancă și Tulgheș, pentru

  taxa de folosință a costumului

  cor. 10 --- plus spesele de porto.

  Costume de Călușeri pentru taxa

  de folosință a unui cestum

  cor. 5.--- plus spesele de porto.

  Are de vînzare:                             

  costume complecte port de

  T u l g h e ș  a  cor. 100.---

  costume complecte port de

  O r ă ș t i e  a  cor.  160.---

  costume complecte port de

  P ă d u r e a n c ă  a  cor.  120.---

  Primește comande de tot felul și

  execută după modele din Atelier.

  (1134) 7 --


  Berson e cel mai bun

  călcatu  ... 


  Nr. 909 - 914

  Concurs de licitație.

  Primăria comunală din Vaidei,

  pe baza hotărîrii reprezentanței

  comunale, cîștigînd dreptul, dă

  în arîndă teritoriul de vînat din

  comuna Vaidei în 9 August 1914

  la 10 oare.                                      

       Prețul de strigare 100 cor.

       Condițiile de licitație se pot

  privi în decursul oarelor ofi-

  cioase în cancelaria comunală.

       Vaidei în 20 Iulie 1914.

  Balogh Geza hjző.

  Nistor Ioan primar.

  (1414) 1 --- 1


  „ P E A N A „

  bancă poporală în Pianul-de-jos.


  Convocare.

       La adunarea generală ordi-

  nară a băncii noastre poporale

  „Peana„ , care se va ținea în

  30 Aug. a. c. în comuna Pianul

  de jos, localul școalei românești,

  se convoacă a se presenta toți

  membrii acționari și a-și validita

  drepturile lor confrom normelor

  statutare.                                           

       Obiectele de pertractat:

  1. Statorirea bilanțului

  2. Punerea în activitate sau

  disolvarea definitivă a băncii.

  Pianul inferior 25 VII. 914.

  Sabin Savu not. p. și director

  Savu M. Savu acționur

  (1451) 1---1


 • May 18, 2018 05:21:42 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


  VIII. Teatru:

  Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

  E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

  Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

  Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


  IX. Poezii poporale:

  S. Bornemisa: „CEle mai

  frumoase” -.60

  Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


       AdecăQ 16 cărți de poezii, 2 ro-

  mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

  povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

  torie, 7 cărți de anecdote și glume,

  4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

  porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

  destul de frumoasă!                         


  Pentru 50 cor.

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:


  G. Coșbuc: Balade și Idile 3.--

  „ Fire de tort 2.50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) 2.--

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2.--

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2.--


       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        

  M. Sadovean: Floare ofilită 2.--

  Caragiale: Momente, schițe,

  amintiri 2.--


  „H A T I E G A N A”

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),

  primește și fructifură depuneri:

       până la 1000 cor. cu 5%

       dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %

       dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 3---12                             D i r e c ț i u n e a.


  S. Aldea: Pe drumul

  Bărăganului 1.50

  Delavrancea: Paraziții 1.50

  Slavici: Nuvele (vol. I.) 1.50

  I. Agîrbicianu: Schițe și povestiri 2.--


       La Romane mai dăm?

  Al Vlăhuță: Dan 1.20

  M. Sadoveanu: Șoimii 2.--

       Adecă: pentru 50 cor. vei primi

  o bibliotecă: de 24 volume poezii,

  (printre cari 5 volume mari); 4 vo-

  lume de romane, 14 volume de nu-

  vele (printre cari 6 volume mari),

  6 volume de povești, 2 de știință,

  7 de anecdote și glume, 4 de tea-

  tru, 1 de poezii poporale. De tot

  66 volume, mari și mici. Deci o

  bibliotecă frumoasă!                 

  *

       Pentru postă nu trebue trimis

  nimic, căci cărțile merg în pachet,

  și posta și-o plătește cumpărătorul

  la scoaterea pachetului.                   

  *

       Dacă cineva are unele din căr-

  țile inșirate în cutare bibliotecă pe

  care ar dori să și-o cumpere, le

  poate înlocul cu altele, de

  acelaș preț din altă listă

  de bibliotecă. De nu se mai po-

  trivește prețul, adauge ce să cade

  după prețul cărții înlocuite.            

       Serisori și bani trimieți pe a-

  dresa:                                                 

  LIBRĂRIA Dr. BORNEMISA

  Orăștie--Szászváros.


  „Atelierul de țesături

  și cursături romănești”

  din Orăștie (Szászváros)

  dă împrumut:                    

       pentru serate și baluri: por-

  turi femcești : de Orăștie, Pă-

  dureancă și Tulgheș, pentru

  taxa de folosință a costumului

  cor. 10 --- plus spesele de porto.

  Costume de Călușeri pentru taxa

  de folosință a unui cestum

  cor. 5.--- plus spesele de porto.

  Are de vînzare:                             

  costume complecte port de

  T u l g h e ș  a  cor. 100.---

  costume complecte port de

  O r ă ș t i e  a  cor.  160.---

  costume complecte port de

  P ă d u r e a n c ă  a  cor.  120.---

  Primește comande de tot felul și

  execută după modele din Atelier.

  (1134) 7 --


  Berson e cel mai bun

  călcatu  ... 


  Nr. 909 - 914

  Concurs de licitație.

  Primăria comunală din Vaidei,

  pe baza hotărîrii reprezentanței

  comunale, cîștigînd dreptul, dă

  în arîndă teritoriul de vînat din

  comuna Vaidei în 9 August 1914

  la 10 oare.                                      


 • May 18, 2018 05:20:01 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


  VIII. Teatru:

  Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

  E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

  Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

  Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


  IX. Poezii poporale:

  S. Bornemisa: „CEle mai

  frumoase” -.60

  Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


       AdecăQ 16 cărți de poezii, 2 ro-

  mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

  povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

  torie, 7 cărți de anecdote și glume,

  4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

  porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

  destul de frumoasă!                         


  Pentru 50 cor.

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:


  G. Coșbuc: Balade și Idile 3.--

  „ Fire de tort 2.50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) 2.--

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2.--

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2.--


       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        

  M. Sadovean: Floare ofilită 2.--

  Caragiale: Momente, schițe,

  amintiri 2.--


  „H A T I E G A N A”

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),

  primește și fructifură depuneri:

       până la 1000 cor. cu 5%

       dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %

       dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 3---12                             D i r e c ț i u n e a.


  S. Aldea: Pe drumul

  Bărăganului 1.50

  Delavrancea: Paraziții 1.50

  Slavici: Nuvele (vol. I.) 1.50

  I. Agîrbicianu: Schițe și povestiri 2.--


       La Romane mai dăm?

  Al Vlăhuță: Dan 1.20

  M. Sadoveanu: Șoimii 2.--

       Adecă: pentru 50 cor. vei primi

  o bibliotecă: de 24 volume poezii,

  (printre cari 5 volume mari); 4 vo-

  lume de romane, 14 volume de nu-

  vele (printre cari 6 volume mari),

  6 volume de povești, 2 de știință,

  7 de anecdote și glume, 4 de tea-

  tru, 1 de poezii poporale. De tot

  66 volume, mari și mici. Deci o

  bibliotecă frumoasă!                 

  *

       Pentru postă nu trebue trimis

  nimic, căci cărțile merg în pachet,

  și posta și-o plătește cumpărătorul

  la scoaterea pachetului.                   

  *

       Dacă cineva are unele din căr-

  țile inșirate în cutare bibliotecă pe

  care ar dori să și-o cumpere, le

  poate înlocul cu altele, de

  acelaș preț din altă listă

  de bibliotecă. De nu se mai po-

  trivește prețul, adauge ce să cade

  după prețul cărții înlocuite.            

       Serisori și bani trimieți pe a-

  dresa:                                                 

  LIBRĂRIA Dr. BORNEMISA

  Orăștie--Szászváros.


  „Atelierul de țesături

  și cursături romănești”

  din Orăștie (Szászváros)

  dă împrumut:                    

       pentru serate și baluri: por-

  turi femcești : de Orăștie, Pă-

  dureancă și Tulgheș, pentru

  taxa de folosință a costumului

  cor. 10 --- plus spesele de porto.

  Costume de Călușeri pentru taxa

  de folosință a unui cestum

  cor. 5.--- plus spesele de porto.

  Are de vînzare:                             

  costume complecte port de

  T u l g h e ș  a  cor. 100.---

  costume complecte port de

  O r ă ș t i e  a  cor.  160.---

  costume complecte port de

  P ă d u r e a n c ă  a  cor.  120.---

  Primește comande de tot felul și

  execută după modele din Atelier.

  (1134) 7 --


 • May 18, 2018 05:19:04 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


  VIII. Teatru:

  Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

  E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

  Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

  Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


  IX. Poezii poporale:

  S. Bornemisa: „CEle mai

  frumoase” -.60

  Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


       AdecăQ 16 cărți de poezii, 2 ro-

  mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

  povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

  torie, 7 cărți de anecdote și glume,

  4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

  porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

  destul de frumoasă!                         


  Pentru 50 cor.

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:


  G. Coșbuc: Balade și Idile 3.--

  „ Fire de tort 2.50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) 2.--

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2.--

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2.--


       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        

  M. Sadovean: Floare ofilită 2.--

  Caragiale: Momente, schițe,

  amintiri 2.--


  „H A T I E G A N A”

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),

  primește și fructifură depuneri:

       până la 1000 cor. cu 5%

       dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %

       dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 3---12                             D i r e c ț i u n e a.


  S. Aldea: Pe drumul

  Bărăganului 1.50

  Delavrancea: Paraziții 1.50

  Slavici: Nuvele (vol. I.) 1.50

  I. Agîrbicianu: Schițe și povestiri 2.--


       La Romane mai dăm?

  Al Vlăhuță: Dan 1.20

  M. Sadoveanu: Șoimii 2.--

       Adecă: pentru 50 cor. vei primi

  o bibliotecă: de 24 volume poezii,

  (printre cari 5 volume mari); 4 vo-

  lume de romane, 14 volume de nu-

  vele (printre cari 6 volume mari),

  6 volume de povești, 2 de știință,

  7 de anecdote și glume, 4 de tea-

  tru, 1 de poezii poporale. De tot

  66 volume, mari și mici. Deci o

  bibliotecă frumoasă!                 

  *

       Pentru postă nu trebue trimis

  nimic, căci cărțile merg în pachet,

  și posta și-o plătește cumpărătorul

  la scoaterea pachetului.                   

  *

       Dacă cineva are unele din căr-

  țile inșirate în cutare bibliotecă pe

  care ar dori să și-o cumpere, le

  poate înlocul cu altele, de

  acelaș preț din altă listă

  de bibliotecă. De nu se mai po-

  trivește prețul, adauge ce să cade

  după prețul cărții înlocuite.            

       Serisori și bani trimieți pe a-

  dresa:                                                 

  LIBRĂRIA Dr. BORNEMISA

  Orăștie--Szászváros.


  „Atelierul de țesături

  și cursături romănești”

  din Orăștie (Szászváros)

  dă împrumut:                    

       pentru serate și baluri: por-

  turi femcești : de Orăștie, Pă-

  dureancă și Tulgheș, pentru

  taxa de folosință a costumului

  cor. 10 --- plus spesele de porto.

  Costume de Călușeri pentru taxa

  de folosință a unui cestum

  cor. 5.--- plus spesele de porto.

  Are de vînzare:                             

  costume complecte port de

  T u l g h e ș  a  cor. 100.---


 • May 18, 2018 05:17:14 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


  VIII. Teatru:

  Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

  E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

  Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

  Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


  IX. Poezii poporale:

  S. Bornemisa: „CEle mai

  frumoase” -.60

  Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


       AdecăQ 16 cărți de poezii, 2 ro-

  mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

  povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

  torie, 7 cărți de anecdote și glume,

  4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

  porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

  destul de frumoasă!                         


  Pentru 50 cor.

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:


  G. Coșbuc: Balade și Idile 3.--

  „ Fire de tort 2.50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) 2.--

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2.--

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2.--


       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        

  M. Sadovean: Floare ofilită 2.--

  Caragiale: Momente, schițe,

  amintiri 2.--


  „H A T I E G A N A”

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),

  primește și fructifură depuneri:

       până la 1000 cor. cu 5%

       dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %

       dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 3---12                             D i r e c ț i u n e a.


  S. Aldea: Pe drumul

  Bărăganului 1.50

  Delavrancea: Paraziții 1.50

  Slavici: Nuvele (vol. I.) 1.50

  I. Agîrbicianu: Schițe și povestiri 2.--


       La Romane mai dăm?

  Al Vlăhuță: Dan 1.20

  M. Sadoveanu: Șoimii 2.--

       Adecă: pentru 50 cor. vei primi

  o bibliotecă: de 24 volume poezii,

  (printre cari 5 volume mari); 4 vo-

  lume de romane, 14 volume de nu-

  vele (printre cari 6 volume mari),

  6 volume de povești, 2 de știință,

  7 de anecdote și glume, 4 de tea-

  tru, 1 de poezii poporale. De tot

  66 volume, mari și mici. Deci o

  bibliotecă frumoasă!                 

  *

       Pentru postă nu trebue trimis

  nimic, căci cărțile merg în pachet,

  și posta și-o plătește cumpărătorul

  la scoaterea pachetului.                   

  *

       Dacă cineva are unele din căr-

  țile inșirate în cutare bibliotecă pe

  care ar dori să și-o cumpere, le

  poate înlocul cu altele, de

  acelaș preț din altă listă

  de bibliotecă. De nu se mai po-

  trivește prețul, adauge ce să cade

  după prețul cărții înlocuite.            

       Serisori și bani trimieți pe a-

  dresa:                                                 

  LIBRĂRIA Dr. BORNEMISA

  Orăștie--Szászváros.


  „Atelierul de țesături

  și cursături romănești”

  din Orăștie (Szászváros)

  dă împrumut:                    


 • May 18, 2018 05:15:55 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


  VIII. Teatru:

  Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

  E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

  Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

  Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


  IX. Poezii poporale:

  S. Bornemisa: „CEle mai

  frumoase” -.60

  Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


       AdecăQ 16 cărți de poezii, 2 ro-

  mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

  povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

  torie, 7 cărți de anecdote și glume,

  4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

  porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

  destul de frumoasă!                         


  Pentru 50 cor.

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:


  G. Coșbuc: Balade și Idile 3.--

  „ Fire de tort 2.50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) 2.--

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2.--

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2.--


       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        

  M. Sadovean: Floare ofilită 2.--

  Caragiale: Momente, schițe,

  amintiri 2.--


  „H A T I E G A N A”

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),

  primește și fructifură depuneri:

       până la 1000 cor. cu 5%

       dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %

       dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 3---12                             D i r e c ț i u n e a.


  S. Aldea: Pe drumul

  Bărăganului 1.50

  Delavrancea: Paraziții 1.50

  Slavici: Nuvele (vol. I.) 1.50

  I. Agîrbicianu: Schițe și povestiri 2.--


       La Romane mai dăm?

  Al Vlăhuță: Dan 1.20

  M. Sadoveanu: Șoimii 2.--

       Adecă: pentru 50 cor. vei primi

  o bibliotecă: de 24 volume poezii,

  (printre cari 5 volume mari); 4 vo-

  lume de romane, 14 volume de nu-

  vele (printre cari 6 volume mari),

  6 volume de povești, 2 de știință,

  7 de anecdote și glume, 4 de tea-

  tru, 1 de poezii poporale. De tot

  66 volume, mari și mici. Deci o

  bibliotecă frumoasă!                 

  *

       Pentru postă nu trebue trimis

  nimic, căci cărțile merg în pachet,

  și posta și-o plătește cumpărătorul

  la scoaterea pachetului.                   

  *

       Dacă cineva are unele din căr-

  țile inșirate în cutare bibliotecă pe

  care ar dori să și-o cumpere, le

  poate înlocul cu altele, de

  acelaș preț din altă listă

  de bibliotecă. De nu se mai po-

  trivește prețul, adauge ce să cade

  după prețul cărții înlocuite.            


 • May 18, 2018 05:13:54 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


  VIII. Teatru:

  Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

  E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

  Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

  Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


  IX. Poezii poporale:

  S. Bornemisa: „CEle mai

  frumoase” -.60

  Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


       AdecăQ 16 cărți de poezii, 2 ro-

  mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

  povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

  torie, 7 cărți de anecdote și glume,

  4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

  porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

  destul de frumoasă!                         


  Pentru 50 cor.

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:


  G. Coșbuc: Balade și Idile 3.--

  „ Fire de tort 2.50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) 2.--

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2.--

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2.--


       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        

  M. Sadovean: Floare ofilită 2.--

  Caragiale: Momente, schițe,

  amintiri 2.--


  „H A T I E G A N A”

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),

  primește și fructifură depuneri:

       până la 1000 cor. cu 5%

       dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %

       dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 3---12                             D i r e c ț i u n e a.


  S. Aldea: Pe drumul

  Bărăganului 1.50

  Delavrancea: Paraziții 1.50

  Slavici: Nuvele (vol. I.) 1.50

  I. Agîrbicianu: Schițe și povestiri 2.--


       La Romane mai dăm?

  Al Vlăhuță: Dan 1.20

  M. Sadoveanu: Șoimii 2.--

       Adecă: pentru 50 cor. vei primi

  o bibliotecă: de 24 volume poezii,

  (printre cari 5 volume mari); 4 vo-

  lume de romane, 14 volume de nu-

  vele (printre cari 6 volume mari),

  6 volume de povești, 2 de știință,

  7 de anecdote și glume, 4 de tea-

  tru, 1 de poezii poporale. De tot

  66 volume, mari și mici. Deci o

  bibliotecă frumoasă!                 


 • May 18, 2018 05:10:49 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


  VIII. Teatru:

  Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

  E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

  Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

  Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


  IX. Poezii poporale:

  S. Bornemisa: „CEle mai

  frumoase” -.60

  Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


       AdecăQ 16 cărți de poezii, 2 ro-

  mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

  povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

  torie, 7 cărți de anecdote și glume,

  4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

  porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

  destul de frumoasă!                         


  Pentru 50 cor.

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:


  G. Coșbuc: Balade și Idile 3.--

  „ Fire de tort 2.50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) 2.--

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2.--

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2.--


       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        

  M. Sadovean: Floare ofilită 2.--

  Caragiale: Momente, schițe,

  amintiri 2.--


  „H A T I E G A N A”

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),

  primește și fructifură depuneri:

       până la 1000 cor. cu 5%

       dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %

       dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 3---12                             D i r e c ț i u n e a.


 • May 18, 2018 05:10:29 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


  VIII. Teatru:

  Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

  E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

  Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

  Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


  IX. Poezii poporale:

  S. Bornemisa: „CEle mai

  frumoase” -.60

  Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


       AdecăQ 16 cărți de poezii, 2 ro-

  mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

  povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

  torie, 7 cărți de anecdote și glume,

  4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

  porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

  destul de frumoasă!                         


  Pentru 50 cor.

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:


  G. Coșbuc: Balade și Idile 3.--

  „ Fire de tort 2.50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) 2.--

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2.--

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2.--


       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        

  M. Sadovean: Floare ofilită 2.--

  Caragiale: Momente, schițe,

  amintiri 2.--


  „H A T I E G A N A”

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),

  primește și fructifură depuneri:

       până la 1000 cor. cu 5%

       dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %

       dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            


 • May 18, 2018 05:08:26 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


  VIII. Teatru:

  Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

  E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

  Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

  Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


  IX. Poezii poporale:

  S. Bornemisa: „CEle mai

  frumoase” -.60

  Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


       AdecăQ 16 cărți de poezii, 2 ro-

  mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

  povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

  torie, 7 cărți de anecdote și glume,

  4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

  porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

  destul de frumoasă!                         


  Pentru 50 cor.

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:


  G. Coșbuc: Balade și Idile 3.--

  „ Fire de tort 2.50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) 2.--

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2.--

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2.--


       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        

  M. Sadovean: Floare ofilită 2.--

  Caragiale: Momente, schițe,

  amintiri 2.--


 • May 18, 2018 05:07:57 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


  VIII. Teatru:

  Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

  E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

  Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

  Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


  IX. Poezii poporale:

  S. Bornemisa: „CEle mai

  frumoase” -.60

  Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


       AdecăQ 16 cărți de poezii, 2 ro-

  mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

  povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

  torie, 7 cărți de anecdote și glume,

  4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

  porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

  destul de frumoasă!                         


  Pentru 50 cor.

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:


  G. Coșbuc: Balade și Idile 3.--

  „ Fire de tort 2.50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) 2.--

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2.--

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2.--


       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        


 • May 18, 2018 05:06:35 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


  VIII. Teatru:

  Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

  E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

  Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

  Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


  IX. Poezii poporale:

  S. Bornemisa: „CEle mai

  frumoase” -.60

  Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


       AdecăQ 16 cărți de poezii, 2 ro-

  mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

  povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

  torie, 7 cărți de anecdote și glume,

  4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

  porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

  destul de frumoasă!                         


  Pentru 50 cor.

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:


 • May 18, 2018 05:04:59 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


  VIII. Teatru:

  Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

  E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

  Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

  Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


  IX. Poezii poporale:

  S. Bornemisa: „CEle mai

  frumoase” -.60

  Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


       AdecăQ 16 cărți de poezii, 2 ro-

  mane, 8 cărți de nuvele, 6 cărți de

  povești, 2 cărți de știință, 3 de is-

  torie, 7 cărți de anecdote și glume,

  4 cărți de teatru și 2 de poezii po-

  porale. De tot 50 cărți. O bibliotecă

  destul de frumoasă!                         


 • May 18, 2018 05:03:34 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


  VIII. Teatru:

  Ios. Vulcan: Soare cu ploaie -.40

  E. Suciu: Nunta Țiganului -.60

  Cosmar: Unde dai și unde creapă -.50

  Z. Bărsan: Cănele și Pisica -.40


  IX. Poezii poporale:

  S. Bornemisa: „CEle mai

  frumoase” -.60

  Iarnik-Bârsan: Poezii poporale 1.30


 • May 18, 2018 05:02:10 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


  IV. Povești.

  I. Creangă: Opere complecte

  5 volume 1.50

  D. Stăncescu? La gura sobii -.30

  Carm. Sylva: Poveșt. Peleșului -.60

  Andersen: Povești alese -.30

  Fl. Marion: Paserile noastre -.30

  Esop: Viața și pildele lui -.30


  V. Știință:

  Dr. Ureche: Dușmanii nostri -.30

  B. P. Hașdeu: Sic cogito 1.20


  VI. Istorie.

  „Eroii nostri”, povestea nea-

  mului romănesc, broș. I., II.

  și III. -.90


  VII. Anecdote, glume, fabule:

  A. Pan: Povestea vorbii, vol. I. -.30

  „ Nastratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară -.30

  G. Sion: 100 Fabule -.60

  T. Speranță: Anecdote, vol. I. 2.--

  „ Anecdote împănate -.30

  Dialogul Țiganului cu sf. Petru

  la ușa raiului -.50


 • May 18, 2018 04:58:18 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


  II. Romane:

  Fr. Coppee: Poveste tristă -.60

  Sandu-Aldea: Două neamuri 1.50


  III. Nuvele:

  Al. Ciura: Icoane 1.20

  M. Sadovean: Pov. de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din durerile lumii -.30

  Carm. Sylva: De prin veacuri -.30

  Cehov: Povestiri alese -.30

  Putlitz: Ce povestește pădurea -.30

  Andersen: Carte de chipuri

  fără chipuri -.30

  E. Gârlean: Odată -.30


 • May 18, 2018 04:56:09 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


       In numărul viitor vom arăta

  planul bibliotecei de 25 cor., care

  dă pentru acea sump și cîteva ro-

  mane și cărți de știință, iar din

  felurile de sus, mai lulte și mai

  mari.


  Bibliotecă de 25 cor:

  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine -.30

  „ Legende -.60

  „ Ostașii nostri -.30

  D. Bolintinean: Legende ist. -.30

  G. Coșbunc: Ziarul unui perdevară -.80

  „ Blăstăm de mamă -.16

  „ Pe pămîntul Turcului -.16

  „ Fata craiului din cetini -.08

  „ Draga mamii -.20

  „ Fulger -.10

  M. Eminescu: Poezii -.60

  Oct. Goga: Poezii -.60

  Radu Rosetti: Din inimă -.30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  Artur Stavri: Poezii -.30

  G. Rotică: Poezii -.60


 • May 18, 2018 04:52:46 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30

  III. Povești:

  I. Creangă: Moș Nichifor -.30

  „ Harap alb -.30

  „ Din copilărie -.60

  D. Stăncescu: La gura sobii -.30

  Andersen: Povești alese -.30

  IV. Anecdote și glume:

  A Pan: Năstratin Hogea -.30

  „ Șezătoare la țară I. -.30

  „ Povestea vorbii I. -.30

  Esop: Fabule -.60

  D. Speranță: Anecodte împănate -.30

  P. Dulfu: Legenda Țiganilor -.30


       Adecă: 15 cărți de poezii, 6 cărți

  de nuvele, 5 cărți de povești și

  6 cărți glumețe ! De tot 32 cărți

  pentru 12 cor. Destul, ca un în-

  ceput de bibliotecă !


 • May 18, 2018 04:50:06 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30

  II. Nuvele:

  Carmen Sylva: De prin veacuri I. -.30

  M. Sadoveanu: Povest, de sărbători -.30

  Al. Vlăhuță: Din tinerețe -.30

  A. Theurie: Din tinerețe -.30

  I. Popovici  Bănăț. Din Viața mes. -.60

  I. Adam: Din viață -.30


 • May 18, 2018 04:48:53 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33

  7

  Libertatea.


  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  32 cărți,

  pentru 12 cor.


  I. Poezii:

  V. Alexandri: Doine - .30 fileri

  „ Dumbrava roșie (legendă) - .30

  „ Ostașii nostri, eroice - .30

  „ Legende - .60

  D. Bolintinean : Legende istorice - 30. fileri

  G. Cobușc: Ziarul unui perde vară - 80. fileri

  „ Cîntece de vitejie - 1.

  „ Blăstăm de mamă - .16 fileri

  „ Pe pămintul Turcului - .16

  „ Fata craiului din cetini - .08

  „ Draga mamii - .20

  M. Eminescu: Poezii - .60

  Oct. Goga: Poezii - .60

  G. Rosetti: Din inimă - .30

  Al. Vlăhuță: Iubire -.30


Description

Save description
 • 45.85||23.200000000000045||

  Orăştie/Szászváros, România

 • 45.6068844||22.9493625||

  Hațeg/Hátszeg, România

 • 46.9502975||25.7568596||

  Tulgheș, România

Location(s)
 • Document location Orăştie/Szászváros, România
 • Additional document location Hațeg/Hátszeg, România
 • Additional document location Tulgheș, România
Login and add location


ID
6267 / 71133
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Manache Valentin
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Română

Login to edit the fronts

Login to add keywords
 • Home Front

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note