Ziarul Libertatea, anul XIII, nr.35, 17-30 iulie 1914, Orăştie

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


 Coloana 1 

S î r b i a  dar  acea legătură privește

numai un atac  ce i ar venì din parte

b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

nută  a  se  amesteca.

                             __________

Despre Bulgaria

     să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

potriva războiului și a amestecului

în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

Regele Ferdinand spune că se ține

de promisiune și va mobiliza,   de

aceea  poporul  amenință  de  nou

cu răscoală și amenință  pe  Rege,

că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                        __________

            Comisari guverniali

                           _____

     Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

          peste  întregi   capete  de  țară.

                           _____

     Pentru  ca  poruncile  guvernului

și  ale   comandel   militare,   să   fie

supraveghiale cu mai mare asprime

și duse în deplinire cît mai repede,

--- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

părți  de  țără  Comisari   guverniali

pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

vremilor   de   pace.

     Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


 Coloana 2 

nate   cu   comisari   guverniali    Și

anume :

     Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

vonia  și  Dalmația.   Apoi :

     Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

     Prefectul   Timișorii   Alexandru

I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

     Peste  Ardeal  e  numit  comisar

Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

tului  Turda-Arleș.

     Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

Romănia   și  Sîrbia.

     In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

ca să le poată supraveghia mai bine.

                             ________

Schimbatu-s'au  ori  nu

    focuri  de  tunuri?

     Cele dintîi știri așa  au  spus,

Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

dului,  ---  în decursul nopții spre

Duminecă,   auzeau   de-alungul

Dunării  mereu  pușcături.

     Acum  sa  spune  că  acelea

au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

     Alții țin  a  ști  că  au  fost

focuri   trase   țără   știrea   celor

mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

fi  trase.

                       ________


 în jos și în stânga 

„LIBERTATEA”

     iese de 2 ori pe săptămînă în timpul războiului.

     Nu putem șăsa pe oamenii nostri să aștepte o săptămână întreagă

după știrile de pe cîmpul de războiu, de aceea conducerea foii noastre

a hotărît, a scoate foaia de 2 ori pe săptămînă în acest timp de furtună

grozavă. Un număr va ieșì Linia, altul Joja. În fiecare Marți și în fiecare

Vineri, abonații își pot afla foile în poșta lor.

     Numărul de față îl capătă toți abonații, dar numărul de Luni viitoare,

numae aceia cari au trimis plata pentru el.

     Cei ce n'au trimis încă plata pentru foaia regulată pe jumătatea

a doua, se trimită și aceea, că astfel li se oprește foaia de Joia.

     == Pune-ți vă barem 2 din cari aveți foaia regulată și trimiteți și după

numărul de Lunia, dacă unuia fecăruia vi-ar fi prea mult a abona și acel număr.

     == Abonații regulați, dați în samă împărțilorului de foi în co-

mună să nu-vă dee foaia la nime altul în mână, decît d-voastre!

Că de nu cine vă ia foaia dela împărțitor, nu vi-o mai dă, și

ve năcăjiți apoi pe noi, zicînd că nu vi-am trimis'o. De aici să trimit

foile foiarte regulat la toți cei în drept.

     === Indemnați și pe alții a-și abona foile, ca să-și aibă fiecare

foaia sa, să nu fie silit a să cere, ori a vă lua dela postar, foaia

dvoastre. Numai atunci veți fi pe pace de - oaspeții nepoftiți la

foaia dvoastră.

     -- Abonații noi (cari azi nu au foile noastre deloc), să trimită : 2 cor.

50 fil. pe jumătate de an pentru foile regulate (fără Bobîrnaci, sau 3 cor. cu

Bobîrnaci), și încă 1 cor. 50. pentru numărul de războiu pe 2 luni.

                                                       __________


 Coloana 3 


N O U T Ă Ț I                

     Petrecerile și întrunirile de

ori-ce fel, --- după legea cea ose-

bită ce este în vigoare acum în

țară, în zile de războiu, --- nu mai

pot fi ținute în nici un fel ; --- nici

întruniri bisericești, decît cu  ș t i r e

ș i  s u p r a v e g h e r e  p o l i ț i a l ă !

(Asta pentru ca nu cumva sub cu-

vînt de petreceri ori întrunîri bise-

ricești să se adune la un loc oa-

meni cu gînduri ascunse și să coacă

acolo ceva planuri neiertate).

     Spre știre tuturor pe cari îi

privește.                                       


Foile sub pază aspră.                         

     Marți, în Săptămîna de față, s'a

dat tuturor foilor înștiințare dela

procuratura de care să țin (pentru

foile din Ardeal, procuratura dela

Cluj), că de acì încolo, de cînd a

întrat starea de războiu pentru țară,

--- ele nu mai stau sub suprave-

gherea acelei procuraturi dela Cluj,

ci fiecare foaie e trecută sub con-

trola procurorului de lîngă tribu-

nalul de care se ține orașul în care

iese foaia. (Noi dela Orăștie, stăm

sub controla procuraturei din Deva).

     Ceea-ce înseamnă, că de azi

încolo --- până nu vor înceta aceste

stări tulburi și primejdioase, ---

pentru ori-ce greșeli politice pe care

procurorul le-ar afla în cele scrise

în foaie, nu vom mai fi duși na-

intea Curții cu jurați din Cluj, ci

pe calea cea mai scurtă, trași la

răspundere naintea tribunalului de

rînd din Deva, care te judecă fără

a mai asculta părerea cutător jurați.

     Mai nou ni se cere ca foaia,

nainte de tipărire, s'o arătăm po-

liției locale, spre aprobare.

     Iertare pentru fugarii mili

tari, Foaia oficioasă de odată cu mo-

bilizarea parțială a armatei, publică

patru decrete (hotărîri) împărătești

prin cari Maestatea Sa dă iertare

tuturor fugarilor militari.                         

     In aceste hotărîri se spune

între altele :                                             

     „Cețănilor Austriei și Unga-

riei, precum și celor din Bosnia și

Herțegovina, cari până la publica-

rea mobilizării au fost osîndiți (pe-

depsiți) pentru că  n u  s ' a u  p r e-

z e n t a t  l a  a s e n t a r e  s a u  l a

s u p r a v i z i t a ț i e  o r i  p e n t r u c ă

d u p ă - c e  a u  f o s t  a s e n t a ț i,

a u  f u g i t  d e  m i l i ț i e  s a u  c ă

p r i n  m i j l o a c e  n e i e r t a t e  a u

s c ă p a t  d e  s e r v i c i u l  m i l i t a r,

întrucît pedeapsa nu și au împli-

nit o încă, --- p e d e a p s a  c ă -

p ă t a t ă  li-se iartă, --- iar față

de cei ce stau sub cercetare

dar nu li-s'a adus încă jude-

cata pentru aceste fapte, ori-ce cer-

cetare mai departe sau procedură

împotriva lor,  s e  s i s t e a z ă.        

     Acei cari nu sunt încă nici pe-

depsiți, nici trași în judecată, ci nu-

mai  u r m ă r i ț i  ori se pot aștepta

de-a fi urmăriți pentru faptele de

mai sus, nu vor fi trași la răspun-

dere și pedepiți, dacă se vor su-

pune acum legii și în scopul acesta


 Coloana 4 


se vor înștiința numai de cît în

persoană pentru asentare ori ser-

viciu militar, diregătoriilor politice

de cari se țin”...                                    


Telegramele trimise                           

ce trenul!                                      

     Duminecă, după ce s'a aflat că

dară Sîmbătă seara Sîrbia n'a dat

răspuns mulțumitor, --- la poste și

telegraful din toată Impărăția s'a

îngrămădit atîta lucru, încît, pos-

tarii n'au răzbit cu el nici lucrînd

neîntrerupt și ziua și noaptea. Fie-

care om avea de telegrafiat colo

ori colo, la un fiiu, la un tată, sau

în ceva treburi grabnice.               

     Dar nicăiri această îngrămă-

dire a postei n'a fost așa uriașă

ca în  V i e n a, în inima Impărăției.

Aci au î n t r e i t personalul de slujbă,

și deși tot trei inși lucrau acolo

unde păn'aci unul, --- tot n'au răz-

bit a trimite telegramele ce li s'au

dat, --- ci la 11 ore seara, telegra-

mele ce s'au dat până la acel timp,

au fost trimise cu trenul spre ora-

șele cărore le sunau ! Iar în acele

erașe s'a dat poruncă ca stafeți

anume, să plece îndată cu ele prin

oraș și să le ducă celor pe cari

îi priveau. Adecă : în Viena al dat

hîrtia scrisă cu cuvintele cutari cari

să fie telegrafiate colo ori colo.

In loc să le trimită prin drot, a tri-

mis hîrtia ta însași la orașul din

vorbă și aceea să fie dusă adresa-

tului de adreptul.                              

     Dar și încoace e lucru colosal

de mult cu telegramele și cu posta

peste tot.                                                


     Călătoria cu trenurile

noastre, restrînsă. In vederea

războiului, direcțiunea căilor ferate

a dat o publicațiune, prin oare se

aduce le cunoștință, că comunicația

pe căile ferate ungare, începînd cu

ziua de 28 Iulie (Marți), este  r e s-

t r î n s ă. Pe unele ilnii ferate e

oprită de tot călătoria, fiind a-

cele trenuri/puse cu totului în slujba

armatei. Pe aceste trenuri abia măr-

furi de acele s'au mai putut trimite

de Marți începînd, cari până  V i-

e n e r i  d i m i n e a ț a  pot ajunge încă

la locul adresat. Tot așa e și cu

trenurile de persoane. S'au dat bi-

lete de tren numai acelor călători,

cari până  J o i  l a  m i e z u l  n o p ț i i

pot sosì la locul unde voesc să

călătorească.                                

     Aceste oprită ordinațiuni se înțelege,

privesc acele linii ferate, pe cari

nu e numai restrînsă comunicația,

ci e de adreptul  o p r i t ă.


     Vești din Belgrad. Oameni

ce-au venit mai pe urmă din Bel-

grad, spun că Sîrbii se retrag din

acest oraș, pe care nu sun în stare

să'l apere de tunurile austriece ce'l

vor bombarda de pe celalalt țărm

al Dunării.                                            

     Cînd se începe războiul vor

pune pe cetate steag alb, în semn

de predare. Armata sîrbească se

va retrage în lăuntrul țării și aici

va astepta pe ai noștri Toți minis-

trii și gam. regală au plecat din

Belgrad la Niș, a doua capitală a

Transcription saved

Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


 Coloana 1 

S î r b i a  dar  acea legătură privește

numai un atac  ce i ar venì din parte

b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

nută  a  se  amesteca.

                             __________

Despre Bulgaria

     să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

potriva războiului și a amestecului

în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

Regele Ferdinand spune că se ține

de promisiune și va mobiliza,   de

aceea  poporul  amenință  de  nou

cu răscoală și amenință  pe  Rege,

că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                        __________

            Comisari guverniali

                           _____

     Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

          peste  întregi   capete  de  țară.

                           _____

     Pentru  ca  poruncile  guvernului

și  ale   comandel   militare,   să   fie

supraveghiale cu mai mare asprime

și duse în deplinire cît mai repede,

--- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

părți  de  țără  Comisari   guverniali

pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

vremilor   de   pace.

     Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


 Coloana 2 

nate   cu   comisari   guverniali    Și

anume :

     Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

vonia  și  Dalmația.   Apoi :

     Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

     Prefectul   Timișorii   Alexandru

I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

     Peste  Ardeal  e  numit  comisar

Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

tului  Turda-Arleș.

     Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

Romănia   și  Sîrbia.

     In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

ca să le poată supraveghia mai bine.

                             ________

Schimbatu-s'au  ori  nu

    focuri  de  tunuri?

     Cele dintîi știri așa  au  spus,

Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

dului,  ---  în decursul nopții spre

Duminecă,   auzeau   de-alungul

Dunării  mereu  pușcături.

     Acum  sa  spune  că  acelea

au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

     Alții țin  a  ști  că  au  fost

focuri   trase   țără   știrea   celor

mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

fi  trase.

                       ________


 în jos și în stânga 

„LIBERTATEA”

     iese de 2 ori pe săptămînă în timpul războiului.

     Nu putem șăsa pe oamenii nostri să aștepte o săptămână întreagă

după știrile de pe cîmpul de războiu, de aceea conducerea foii noastre

a hotărît, a scoate foaia de 2 ori pe săptămînă în acest timp de furtună

grozavă. Un număr va ieșì Linia, altul Joja. În fiecare Marți și în fiecare

Vineri, abonații își pot afla foile în poșta lor.

     Numărul de față îl capătă toți abonații, dar numărul de Luni viitoare,

numae aceia cari au trimis plata pentru el.

     Cei ce n'au trimis încă plata pentru foaia regulată pe jumătatea

a doua, se trimită și aceea, că astfel li se oprește foaia de Joia.

     == Pune-ți vă barem 2 din cari aveți foaia regulată și trimiteți și după

numărul de Lunia, dacă unuia fecăruia vi-ar fi prea mult a abona și acel număr.

     == Abonații regulați, dați în samă împărțilorului de foi în co-

mună să nu-vă dee foaia la nime altul în mână, decît d-voastre!

Că de nu cine vă ia foaia dela împărțitor, nu vi-o mai dă, și

ve năcăjiți apoi pe noi, zicînd că nu vi-am trimis'o. De aici să trimit

foile foiarte regulat la toți cei în drept.

     === Indemnați și pe alții a-și abona foile, ca să-și aibă fiecare

foaia sa, să nu fie silit a să cere, ori a vă lua dela postar, foaia

dvoastre. Numai atunci veți fi pe pace de - oaspeții nepoftiți la

foaia dvoastră.

     -- Abonații noi (cari azi nu au foile noastre deloc), să trimită : 2 cor.

50 fil. pe jumătate de an pentru foile regulate (fără Bobîrnaci, sau 3 cor. cu

Bobîrnaci), și încă 1 cor. 50. pentru numărul de războiu pe 2 luni.

                                                       __________


 Coloana 3 


N O U T Ă Ț I                

     Petrecerile și întrunirile de

ori-ce fel, --- după legea cea ose-

bită ce este în vigoare acum în

țară, în zile de războiu, --- nu mai

pot fi ținute în nici un fel ; --- nici

întruniri bisericești, decît cu  ș t i r e

ș i  s u p r a v e g h e r e  p o l i ț i a l ă !

(Asta pentru ca nu cumva sub cu-

vînt de petreceri ori întrunîri bise-

ricești să se adune la un loc oa-

meni cu gînduri ascunse și să coacă

acolo ceva planuri neiertate).

     Spre știre tuturor pe cari îi

privește.                                       


Foile sub pază aspră.                         

     Marți, în Săptămîna de față, s'a

dat tuturor foilor înștiințare dela

procuratura de care să țin (pentru

foile din Ardeal, procuratura dela

Cluj), că de acì încolo, de cînd a

întrat starea de războiu pentru țară,

--- ele nu mai stau sub suprave-

gherea acelei procuraturi dela Cluj,

ci fiecare foaie e trecută sub con-

trola procurorului de lîngă tribu-

nalul de care se ține orașul în care

iese foaia. (Noi dela Orăștie, stăm

sub controla procuraturei din Deva).

     Ceea-ce înseamnă, că de azi

încolo --- până nu vor înceta aceste

stări tulburi și primejdioase, ---

pentru ori-ce greșeli politice pe care

procurorul le-ar afla în cele scrise

în foaie, nu vom mai fi duși na-

intea Curții cu jurați din Cluj, ci

pe calea cea mai scurtă, trași la

răspundere naintea tribunalului de

rînd din Deva, care te judecă fără

a mai asculta părerea cutător jurați.

     Mai nou ni se cere ca foaia,

nainte de tipărire, s'o arătăm po-

liției locale, spre aprobare.

     Iertare pentru fugarii mili

tari, Foaia oficioasă de odată cu mo-

bilizarea parțială a armatei, publică

patru decrete (hotărîri) împărătești

prin cari Maestatea Sa dă iertare

tuturor fugarilor militari.                         

     In aceste hotărîri se spune

între altele :                                             

     „Cețănilor Austriei și Unga-

riei, precum și celor din Bosnia și

Herțegovina, cari până la publica-

rea mobilizării au fost osîndiți (pe-

depsiți) pentru că  n u  s ' a u  p r e-

z e n t a t  l a  a s e n t a r e  s a u  l a

s u p r a v i z i t a ț i e  o r i  p e n t r u c ă

d u p ă - c e  a u  f o s t  a s e n t a ț i,

a u  f u g i t  d e  m i l i ț i e  s a u  c ă

p r i n  m i j l o a c e  n e i e r t a t e  a u

s c ă p a t  d e  s e r v i c i u l  m i l i t a r,

întrucît pedeapsa nu și au împli-

nit o încă, --- p e d e a p s a  c ă -

p ă t a t ă  li-se iartă, --- iar față

de cei ce stau sub cercetare

dar nu li-s'a adus încă jude-

cata pentru aceste fapte, ori-ce cer-

cetare mai departe sau procedură

împotriva lor,  s e  s i s t e a z ă.        

     Acei cari nu sunt încă nici pe-

depsiți, nici trași în judecată, ci nu-

mai  u r m ă r i ț i  ori se pot aștepta

de-a fi urmăriți pentru faptele de

mai sus, nu vor fi trași la răspun-

dere și pedepiți, dacă se vor su-

pune acum legii și în scopul acesta


 Coloana 4 


se vor înștiința numai de cît în

persoană pentru asentare ori ser-

viciu militar, diregătoriilor politice

de cari se țin”...                                    


Telegramele trimise                           

ce trenul!                                      

     Duminecă, după ce s'a aflat că

dară Sîmbătă seara Sîrbia n'a dat

răspuns mulțumitor, --- la poste și

telegraful din toată Impărăția s'a

îngrămădit atîta lucru, încît, pos-

tarii n'au răzbit cu el nici lucrînd

neîntrerupt și ziua și noaptea. Fie-

care om avea de telegrafiat colo

ori colo, la un fiiu, la un tată, sau

în ceva treburi grabnice.               

     Dar nicăiri această îngrămă-

dire a postei n'a fost așa uriașă

ca în  V i e n a, în inima Impărăției.

Aci au î n t r e i t personalul de slujbă,

și deși tot trei inși lucrau acolo

unde păn'aci unul, --- tot n'au răz-

bit a trimite telegramele ce li s'au

dat, --- ci la 11 ore seara, telegra-

mele ce s'au dat până la acel timp,

au fost trimise cu trenul spre ora-

șele cărore le sunau ! Iar în acele

erașe s'a dat poruncă ca stafeți

anume, să plece îndată cu ele prin

oraș și să le ducă celor pe cari

îi priveau. Adecă : în Viena al dat

hîrtia scrisă cu cuvintele cutari cari

să fie telegrafiate colo ori colo.

In loc să le trimită prin drot, a tri-

mis hîrtia ta însași la orașul din

vorbă și aceea să fie dusă adresa-

tului de adreptul.                              

     Dar și încoace e lucru colosal

de mult cu telegramele și cu posta

peste tot.                                                


     Călătoria cu trenurile

noastre, restrînsă. In vederea

războiului, direcțiunea căilor ferate

a dat o publicațiune, prin oare se

aduce le cunoștință, că comunicația

pe căile ferate ungare, începînd cu

ziua de 28 Iulie (Marți), este  r e s-

t r î n s ă. Pe unele ilnii ferate e

oprită de tot călătoria, fiind a-

cele trenuri/puse cu totului în slujba

armatei. Pe aceste trenuri abia măr-

furi de acele s'au mai putut trimite

de Marți începînd, cari până  V i-

e n e r i  d i m i n e a ț a  pot ajunge încă

la locul adresat. Tot așa e și cu

trenurile de persoane. S'au dat bi-

lete de tren numai acelor călători,

cari până  J o i  l a  m i e z u l  n o p ț i i

pot sosì la locul unde voesc să

călătorească.                                

     Aceste oprită ordinațiuni se înțelege,

privesc acele linii ferate, pe cari

nu e numai restrînsă comunicația,

ci e de adreptul  o p r i t ă.


     Vești din Belgrad. Oameni

ce-au venit mai pe urmă din Bel-

grad, spun că Sîrbii se retrag din

acest oraș, pe care nu sun în stare

să'l apere de tunurile austriece ce'l

vor bombarda de pe celalalt țărm

al Dunării.                                            

     Cînd se începe războiul vor

pune pe cetate steag alb, în semn

de predare. Armata sîrbească se

va retrage în lăuntrul țării și aici

va astepta pe ai noștri Toți minis-

trii și gam. regală au plecat din

Belgrad la Niș, a doua capitală a


Transcription history
 • May 18, 2018 01:03:02 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________

  Schimbatu-s'au  ori  nu

      focuri  de  tunuri?

       Cele dintîi știri așa  au  spus,

  Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

  mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

  resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

  dului,  ---  în decursul nopții spre

  Duminecă,   auzeau   de-alungul

  Dunării  mereu  pușcături.

       Acum  sa  spune  că  acelea

  au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

  plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

  zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

       Alții țin  a  ști  că  au  fost

  focuri   trase   țără   știrea   celor

  mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

  duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

  fi  trase.

                         ________


   în jos și în stânga 

  „LIBERTATEA”

       iese de 2 ori pe săptămînă în timpul războiului.

       Nu putem șăsa pe oamenii nostri să aștepte o săptămână întreagă

  după știrile de pe cîmpul de războiu, de aceea conducerea foii noastre

  a hotărît, a scoate foaia de 2 ori pe săptămînă în acest timp de furtună

  grozavă. Un număr va ieșì Linia, altul Joja. În fiecare Marți și în fiecare

  Vineri, abonații își pot afla foile în poșta lor.

       Numărul de față îl capătă toți abonații, dar numărul de Luni viitoare,

  numae aceia cari au trimis plata pentru el.

       Cei ce n'au trimis încă plata pentru foaia regulată pe jumătatea

  a doua, se trimită și aceea, că astfel li se oprește foaia de Joia.

       == Pune-ți vă barem 2 din cari aveți foaia regulată și trimiteți și după

  numărul de Lunia, dacă unuia fecăruia vi-ar fi prea mult a abona și acel număr.

       == Abonații regulați, dați în samă împărțilorului de foi în co-

  mună să nu-vă dee foaia la nime altul în mână, decît d-voastre!

  Că de nu cine vă ia foaia dela împărțitor, nu vi-o mai dă, și

  ve năcăjiți apoi pe noi, zicînd că nu vi-am trimis'o. De aici să trimit

  foile foiarte regulat la toți cei în drept.

       === Indemnați și pe alții a-și abona foile, ca să-și aibă fiecare

  foaia sa, să nu fie silit a să cere, ori a vă lua dela postar, foaia

  dvoastre. Numai atunci veți fi pe pace de - oaspeții nepoftiți la

  foaia dvoastră.

       -- Abonații noi (cari azi nu au foile noastre deloc), să trimită : 2 cor.

  50 fil. pe jumătate de an pentru foile regulate (fără Bobîrnaci, sau 3 cor. cu

  Bobîrnaci), și încă 1 cor. 50. pentru numărul de războiu pe 2 luni.

                                                         __________


   Coloana 3 


  N O U T Ă Ț I                

       Petrecerile și întrunirile de

  ori-ce fel, --- după legea cea ose-

  bită ce este în vigoare acum în

  țară, în zile de războiu, --- nu mai

  pot fi ținute în nici un fel ; --- nici

  întruniri bisericești, decît cu  ș t i r e

  ș i  s u p r a v e g h e r e  p o l i ț i a l ă !

  (Asta pentru ca nu cumva sub cu-

  vînt de petreceri ori întrunîri bise-

  ricești să se adune la un loc oa-

  meni cu gînduri ascunse și să coacă

  acolo ceva planuri neiertate).

       Spre știre tuturor pe cari îi

  privește.                                       


  Foile sub pază aspră.                         

       Marți, în Săptămîna de față, s'a

  dat tuturor foilor înștiințare dela

  procuratura de care să țin (pentru

  foile din Ardeal, procuratura dela

  Cluj), că de acì încolo, de cînd a

  întrat starea de războiu pentru țară,

  --- ele nu mai stau sub suprave-

  gherea acelei procuraturi dela Cluj,

  ci fiecare foaie e trecută sub con-

  trola procurorului de lîngă tribu-

  nalul de care se ține orașul în care

  iese foaia. (Noi dela Orăștie, stăm

  sub controla procuraturei din Deva).

       Ceea-ce înseamnă, că de azi

  încolo --- până nu vor înceta aceste

  stări tulburi și primejdioase, ---

  pentru ori-ce greșeli politice pe care

  procurorul le-ar afla în cele scrise

  în foaie, nu vom mai fi duși na-

  intea Curții cu jurați din Cluj, ci

  pe calea cea mai scurtă, trași la

  răspundere naintea tribunalului de

  rînd din Deva, care te judecă fără

  a mai asculta părerea cutător jurați.

       Mai nou ni se cere ca foaia,

  nainte de tipărire, s'o arătăm po-

  liției locale, spre aprobare.

       Iertare pentru fugarii mili

  tari, Foaia oficioasă de odată cu mo-

  bilizarea parțială a armatei, publică

  patru decrete (hotărîri) împărătești

  prin cari Maestatea Sa dă iertare

  tuturor fugarilor militari.                         

       In aceste hotărîri se spune

  între altele :                                             

       „Cețănilor Austriei și Unga-

  riei, precum și celor din Bosnia și

  Herțegovina, cari până la publica-

  rea mobilizării au fost osîndiți (pe-

  depsiți) pentru că  n u  s ' a u  p r e-

  z e n t a t  l a  a s e n t a r e  s a u  l a

  s u p r a v i z i t a ț i e  o r i  p e n t r u c ă

  d u p ă - c e  a u  f o s t  a s e n t a ț i,

  a u  f u g i t  d e  m i l i ț i e  s a u  c ă

  p r i n  m i j l o a c e  n e i e r t a t e  a u

  s c ă p a t  d e  s e r v i c i u l  m i l i t a r,

  întrucît pedeapsa nu și au împli-

  nit o încă, --- p e d e a p s a  c ă -

  p ă t a t ă  li-se iartă, --- iar față

  de cei ce stau sub cercetare

  dar nu li-s'a adus încă jude-

  cata pentru aceste fapte, ori-ce cer-

  cetare mai departe sau procedură

  împotriva lor,  s e  s i s t e a z ă.        

       Acei cari nu sunt încă nici pe-

  depsiți, nici trași în judecată, ci nu-

  mai  u r m ă r i ț i  ori se pot aștepta

  de-a fi urmăriți pentru faptele de

  mai sus, nu vor fi trași la răspun-

  dere și pedepiți, dacă se vor su-

  pune acum legii și în scopul acesta


   Coloana 4 


  se vor înștiința numai de cît în

  persoană pentru asentare ori ser-

  viciu militar, diregătoriilor politice

  de cari se țin”...                                    


  Telegramele trimise                           

  ce trenul!                                      

       Duminecă, după ce s'a aflat că

  dară Sîmbătă seara Sîrbia n'a dat

  răspuns mulțumitor, --- la poste și

  telegraful din toată Impărăția s'a

  îngrămădit atîta lucru, încît, pos-

  tarii n'au răzbit cu el nici lucrînd

  neîntrerupt și ziua și noaptea. Fie-

  care om avea de telegrafiat colo

  ori colo, la un fiiu, la un tată, sau

  în ceva treburi grabnice.               

       Dar nicăiri această îngrămă-

  dire a postei n'a fost așa uriașă

  ca în  V i e n a, în inima Impărăției.

  Aci au î n t r e i t personalul de slujbă,

  și deși tot trei inși lucrau acolo

  unde păn'aci unul, --- tot n'au răz-

  bit a trimite telegramele ce li s'au

  dat, --- ci la 11 ore seara, telegra-

  mele ce s'au dat până la acel timp,

  au fost trimise cu trenul spre ora-

  șele cărore le sunau ! Iar în acele

  erașe s'a dat poruncă ca stafeți

  anume, să plece îndată cu ele prin

  oraș și să le ducă celor pe cari

  îi priveau. Adecă : în Viena al dat

  hîrtia scrisă cu cuvintele cutari cari

  să fie telegrafiate colo ori colo.

  In loc să le trimită prin drot, a tri-

  mis hîrtia ta însași la orașul din

  vorbă și aceea să fie dusă adresa-

  tului de adreptul.                              

       Dar și încoace e lucru colosal

  de mult cu telegramele și cu posta

  peste tot.                                                


       Călătoria cu trenurile

  noastre, restrînsă. In vederea

  războiului, direcțiunea căilor ferate

  a dat o publicațiune, prin oare se

  aduce le cunoștință, că comunicația

  pe căile ferate ungare, începînd cu

  ziua de 28 Iulie (Marți), este  r e s-

  t r î n s ă. Pe unele ilnii ferate e

  oprită de tot călătoria, fiind a-

  cele trenuri/puse cu totului în slujba

  armatei. Pe aceste trenuri abia măr-

  furi de acele s'au mai putut trimite

  de Marți începînd, cari până  V i-

  e n e r i  d i m i n e a ț a  pot ajunge încă

  la locul adresat. Tot așa e și cu

  trenurile de persoane. S'au dat bi-

  lete de tren numai acelor călători,

  cari până  J o i  l a  m i e z u l  n o p ț i i

  pot sosì la locul unde voesc să

  călătorească.                                

       Aceste oprită ordinațiuni se înțelege,

  privesc acele linii ferate, pe cari

  nu e numai restrînsă comunicația,

  ci e de adreptul  o p r i t ă.


       Vești din Belgrad. Oameni

  ce-au venit mai pe urmă din Bel-

  grad, spun că Sîrbii se retrag din

  acest oraș, pe care nu sun în stare

  să'l apere de tunurile austriece ce'l

  vor bombarda de pe celalalt țărm

  al Dunării.                                            

       Cînd se începe războiul vor

  pune pe cetate steag alb, în semn

  de predare. Armata sîrbească se

  va retrage în lăuntrul țării și aici

  va astepta pe ai noștri Toți minis-

  trii și gam. regală au plecat din

  Belgrad la Niș, a doua capitală a

 • May 18, 2018 00:59:51 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________

  Schimbatu-s'au  ori  nu

      focuri  de  tunuri?

       Cele dintîi știri așa  au  spus,

  Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

  mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

  resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

  dului,  ---  în decursul nopții spre

  Duminecă,   auzeau   de-alungul

  Dunării  mereu  pușcături.

       Acum  sa  spune  că  acelea

  au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

  plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

  zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

       Alții țin  a  ști  că  au  fost

  focuri   trase   țără   știrea   celor

  mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

  duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

  fi  trase.

                         ________


   în jos și în stânga 

  „LIBERTATEA”

       iese de 2 ori pe săptămînă în timpul războiului.

       Nu putem șăsa pe oamenii nostri să aștepte o săptămână întreagă

  după știrile de pe cîmpul de războiu, de aceea conducerea foii noastre

  a hotărît, a scoate foaia de 2 ori pe săptămînă în acest timp de furtună

  grozavă. Un număr va ieșì Linia, altul Joja. În fiecare Marți și în fiecare

  Vineri, abonații își pot afla foile în poșta lor.

       Numărul de față îl capătă toți abonații, dar numărul de Luni viitoare,

  numae aceia cari au trimis plata pentru el.

       Cei ce n'au trimis încă plata pentru foaia regulată pe jumătatea

  a doua, se trimită și aceea, că astfel li se oprește foaia de Joia.

       == Pune-ți vă barem 2 din cari aveți foaia regulată și trimiteți și după

  numărul de Lunia, dacă unuia fecăruia vi-ar fi prea mult a abona și acel număr.

       == Abonații regulați, dați în samă împărțilorului de foi în co-

  mună să nu-vă dee foaia la nime altul în mână, decît d-voastre!

  Că de nu cine vă ia foaia dela împărțitor, nu vi-o mai dă, și

  ve năcăjiți apoi pe noi, zicînd că nu vi-am trimis'o. De aici să trimit

  foile foiarte regulat la toți cei în drept.

       === Indemnați și pe alții a-și abona foile, ca să-și aibă fiecare

  foaia sa, să nu fie silit a să cere, ori a vă lua dela postar, foaia

  dvoastre. Numai atunci veți fi pe pace de - oaspeții nepoftiți la

  foaia dvoastră.

       -- Abonații noi (cari azi nu au foile noastre deloc), să trimită : 2 cor.

  50 fil. pe jumătate de an pentru foile regulate (fără Bobîrnaci, sau 3 cor. cu

  Bobîrnaci), și încă 1 cor. 50. pentru numărul de războiu pe 2 luni.

                                                         __________


   Coloana 3 


  N O U T Ă Ț I                

       Petrecerile și întrunirile de

  ori-ce fel, --- după legea cea ose-

  bită ce este în vigoare acum în

  țară, în zile de războiu, --- nu mai

  pot fi ținute în nici un fel ; --- nici

  întruniri bisericești, decît cu  ș t i r e

  ș i  s u p r a v e g h e r e  p o l i ț i a l ă !

  (Asta pentru ca nu cumva sub cu-

  vînt de petreceri ori întrunîri bise-

  ricești să se adune la un loc oa-

  meni cu gînduri ascunse și să coacă

  acolo ceva planuri neiertate).

       Spre știre tuturor pe cari îi

  privește.                                       


  Foile sub pază aspră.                         

       Marți, în Săptămîna de față, s'a

  dat tuturor foilor înștiințare dela

  procuratura de care să țin (pentru

  foile din Ardeal, procuratura dela

  Cluj), că de acì încolo, de cînd a

  întrat starea de războiu pentru țară,

  --- ele nu mai stau sub suprave-

  gherea acelei procuraturi dela Cluj,

  ci fiecare foaie e trecută sub con-

  trola procurorului de lîngă tribu-

  nalul de care se ține orașul în care

  iese foaia. (Noi dela Orăștie, stăm

  sub controla procuraturei din Deva).

       Ceea-ce înseamnă, că de azi

  încolo --- până nu vor înceta aceste

  stări tulburi și primejdioase, ---

  pentru ori-ce greșeli politice pe care

  procurorul le-ar afla în cele scrise

  în foaie, nu vom mai fi duși na-

  intea Curții cu jurați din Cluj, ci

  pe calea cea mai scurtă, trași la

  răspundere naintea tribunalului de

  rînd din Deva, care te judecă fără

  a mai asculta părerea cutător jurați.

       Mai nou ni se cere ca foaia,

  nainte de tipărire, s'o arătăm po-

  liției locale, spre aprobare.

       Iertare pentru fugarii mili

  tari, Foaia oficioasă de odată cu mo-

  bilizarea parțială a armatei, publică

  patru decrete (hotărîri) împărătești

  prin cari Maestatea Sa dă iertare

  tuturor fugarilor militari.                         

       In aceste hotărîri se spune

  între altele :                                             

       „Cețănilor Austriei și Unga-

  riei, precum și celor din Bosnia și

  Herțegovina, cari până la publica-

  rea mobilizării au fost osîndiți (pe-

  depsiți) pentru că  n u  s ' a u  p r e-

  z e n t a t  l a  a s e n t a r e  s a u  l a

  s u p r a v i z i t a ț i e  o r i  p e n t r u c ă

  d u p ă - c e  a u  f o s t  a s e n t a ț i,

  a u  f u g i t  d e  m i l i ț i e  s a u  c ă

  p r i n  m i j l o a c e  n e i e r t a t e  a u

  s c ă p a t  d e  s e r v i c i u l  m i l i t a r,

  întrucît pedeapsa nu și au împli-

  nit o încă, --- p e d e a p s a  c ă -

  p ă t a t ă  li-se iartă, --- iar față

  de cei ce stau sub cercetare

  dar nu li-s'a adus încă jude-

  cata pentru aceste fapte, ori-ce cer-

  cetare mai departe sau procedură

  împotriva lor,  s e  s i s t e a z ă.        

       Acei cari nu sunt încă nici pe-

  depsiți, nici trași în judecată, ci nu-

  mai  u r m ă r i ț i  ori se pot aștepta

  de-a fi urmăriți pentru faptele de

  mai sus, nu vor fi trași la răspun-

  dere și pedepiți, dacă se vor su-

  pune acum legii și în scopul acesta


   Coloana 4 


  se vor înștiința numai de cît în

  persoană pentru asentare ori ser-

  viciu militar, diregătoriilor politice

  de cari se țin”...                                    


  Telegramele trimise                           

  ce trenul!                                      

       Duminecă, după ce s'a aflat că

  dară Sîmbătă seara Sîrbia n'a dat

  răspuns mulțumitor, --- la poste și

  telegraful din toată Impărăția s'a

  îngrămădit atîta lucru, încît, pos-

  tarii n'au răzbit cu el nici lucrînd

  neîntrerupt și ziua și noaptea. Fie-

  care om avea de telegrafiat colo

  ori colo, la un fiiu, la un tată, sau

  în ceva treburi grabnice.               

       Dar nicăiri această îngrămă-

  dire a postei n'a fost așa uriașă

  ca în  V i e n a, în inima Impărăției.

  Aci au î n t r e i t personalul de slujbă,

  și deși tot trei inși lucrau acolo

  unde păn'aci unul, --- tot n'au răz-

  bit a trimite telegramele ce li s'au

  dat, --- ci la 11 ore seara, telegra-

  mele ce s'au dat până la acel timp,

  au fost trimise cu trenul spre ora-

  șele cărore le sunau ! Iar în acele

  erașe s'a dat poruncă ca stafeți

  anume, să plece îndată cu ele prin

  oraș și să le ducă celor pe cari

  îi priveau. Adecă : în Viena al dat

  hîrtia scrisă cu cuvintele cutari cari

  să fie telegrafiate colo ori colo.

  In loc să le trimită prin drot, a tri-

  mis hîrtia ta însași la orașul din

  vorbă și aceea să fie dusă adresa-

  tului de adreptul.                              

       Dar și încoace e lucru colosal

  de mult cu telegramele și cu posta

  peste tot.                                                


       Călătoria cu trenurile

  noastre, restrînsă. In vederea

  războiului, direcțiunea căilor ferate

  a dat o publicațiune, prin oare se

  aduce le cunoștință, că comunicația

  pe căile ferate ungare, începînd cu

  ziua de 28 Iulie (Marți), este  r e s-

  t r î n s ă. Pe unele ilnii ferate e

  oprită de tot călătoria, fiind a-

  cele trenuri/puse cu totului în slujba

  armatei. Pe aceste trenuri abia măr-

  furi de acele s'au mai putut trimite

  de Marți începînd, cari până  V i-

  e n e r i  d i m i n e a ț a  pot ajunge încă

  la locul adresat. Tot așa e și cu

  trenurile de persoane. S'au dat bi-

  lete de tren numai acelor călători,

  cari până  J o i  l a  m i e z u l  n o p ț i i

  pot sosì la locul unde voesc să

  călătorească.                                


 • May 18, 2018 00:42:18 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________

  Schimbatu-s'au  ori  nu

      focuri  de  tunuri?

       Cele dintîi știri așa  au  spus,

  Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

  mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

  resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

  dului,  ---  în decursul nopții spre

  Duminecă,   auzeau   de-alungul

  Dunării  mereu  pușcături.

       Acum  sa  spune  că  acelea

  au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

  plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

  zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

       Alții țin  a  ști  că  au  fost

  focuri   trase   țără   știrea   celor

  mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

  duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

  fi  trase.

                         ________


   în jos și în stânga 

  „LIBERTATEA”

       iese de 2 ori pe săptămînă în timpul războiului.

       Nu putem șăsa pe oamenii nostri să aștepte o săptămână întreagă

  după știrile de pe cîmpul de războiu, de aceea conducerea foii noastre

  a hotărît, a scoate foaia de 2 ori pe săptămînă în acest timp de furtună

  grozavă. Un număr va ieșì Linia, altul Joja. În fiecare Marți și în fiecare

  Vineri, abonații își pot afla foile în poșta lor.

       Numărul de față îl capătă toți abonații, dar numărul de Luni viitoare,

  numae aceia cari au trimis plata pentru el.

       Cei ce n'au trimis încă plata pentru foaia regulată pe jumătatea

  a doua, se trimită și aceea, că astfel li se oprește foaia de Joia.

       == Pune-ți vă barem 2 din cari aveți foaia regulată și trimiteți și după

  numărul de Lunia, dacă unuia fecăruia vi-ar fi prea mult a abona și acel număr.

       == Abonații regulați, dați în samă împărțilorului de foi în co-

  mună să nu-vă dee foaia la nime altul în mână, decît d-voastre!

  Că de nu cine vă ia foaia dela împărțitor, nu vi-o mai dă, și

  ve năcăjiți apoi pe noi, zicînd că nu vi-am trimis'o. De aici să trimit

  foile foiarte regulat la toți cei în drept.

       === Indemnați și pe alții a-și abona foile, ca să-și aibă fiecare

  foaia sa, să nu fie silit a să cere, ori a vă lua dela postar, foaia

  dvoastre. Numai atunci veți fi pe pace de - oaspeții nepoftiți la

  foaia dvoastră.

       -- Abonații noi (cari azi nu au foile noastre deloc), să trimită : 2 cor.

  50 fil. pe jumătate de an pentru foile regulate (fără Bobîrnaci, sau 3 cor. cu

  Bobîrnaci), și încă 1 cor. 50. pentru numărul de războiu pe 2 luni.

                                                         __________


   Coloana 3 


  N O U T Ă Ț I                

       Petrecerile și întrunirile de

  ori-ce fel, --- după legea cea ose-

  bită ce este în vigoare acum în

  țară, în zile de războiu, --- nu mai

  pot fi ținute în nici un fel ; --- nici

  întruniri bisericești, decît cu  ș t i r e

  ș i  s u p r a v e g h e r e  p o l i ț i a l ă !

  (Asta pentru ca nu cumva sub cu-

  vînt de petreceri ori întrunîri bise-

  ricești să se adune la un loc oa-

  meni cu gînduri ascunse și să coacă

  acolo ceva planuri neiertate).

       Spre știre tuturor pe cari îi

  privește.                                       


  Foile sub pază aspră.                         

       Marți, în Săptămîna de față, s'a

  dat tuturor foilor înștiințare dela

  procuratura de care să țin (pentru

  foile din Ardeal, procuratura dela

  Cluj), că de acì încolo, de cînd a

  întrat starea de războiu pentru țară,

  --- ele nu mai stau sub suprave-

  gherea acelei procuraturi dela Cluj,

  ci fiecare foaie e trecută sub con-

  trola procurorului de lîngă tribu-

  nalul de care se ține orașul în care

  iese foaia. (Noi dela Orăștie, stăm

  sub controla procuraturei din Deva).

       Ceea-ce înseamnă, că de azi

  încolo --- până nu vor înceta aceste

  stări tulburi și primejdioase, ---

  pentru ori-ce greșeli politice pe care

  procurorul le-ar afla în cele scrise

  în foaie, nu vom mai fi duși na-

  intea Curții cu jurați din Cluj, ci

  pe calea cea mai scurtă, trași la

  răspundere naintea tribunalului de

  rînd din Deva, care te judecă fără

  a mai asculta părerea cutător jurați.

       Mai nou ni se cere ca foaia,

  nainte de tipărire, s'o arătăm po-

  liției locale, spre aprobare.

       Iertare pentru fugarii mili

  tari, Foaia oficioasă de odată cu mo-

  bilizarea parțială a armatei, publică

  patru decrete (hotărîri) împărătești

  prin cari Maestatea Sa dă iertare

  tuturor fugarilor militari.                         

       In aceste hotărîri se spune

  între altele :                                             

       „Cețănilor Austriei și Unga-

  riei, precum și celor din Bosnia și

  Herțegovina, cari până la publica-

  rea mobilizării au fost osîndiți (pe-

  depsiți) pentru că  n u  s ' a u  p r e-

  z e n t a t  l a  a s e n t a r e  s a u  l a

  s u p r a v i z i t a ț i e  o r i  p e n t r u c ă

  d u p ă - c e  a u  f o s t  a s e n t a ț i,

  a u  f u g i t  d e  m i l i ț i e  s a u  c ă

  p r i n  m i j l o a c e  n e i e r t a t e  a u

  s c ă p a t  d e  s e r v i c i u l  m i l i t a r,

  întrucît pedeapsa nu și au împli-

  nit o încă, --- p e d e a p s a  c ă -

  p ă t a t ă  li-se iartă, --- iar față

  de cei ce stau sub cercetare

  dar nu li-s'a adus încă jude-

  cata pentru aceste fapte, ori-ce cer-

  cetare mai departe sau procedură

  împotriva lor,  s e  s i s t e a z ă.        

       Acei cari nu sunt încă nici pe-

  depsiți, nici trași în judecată, ci nu-

  mai  u r m ă r i ț i  ori se pot aștepta

  de-a fi urmăriți pentru faptele de

  mai sus, nu vor fi trași la răspun-

  dere și pedepiți, dacă se vor su-

  pune acum legii și în scopul acesta


   Coloana 4 


  se vor înștiința numai de cît în

  persoană pentru asentare ori ser-

  viciu militar, diregătoriilor politice

  de cari se țin”...                                    


  Telegramele trimise                           

  ce trenul!                                      

       Duminecă, după ce s'a aflat că

  dară Sîmbătă seara Sîrbia n'a dat

  răspuns mulțumitor, --- la poste și

  telegraful din toată Impărăția s'a

  îngrămădit atîta lucru, încît, pos-

  tarii n'au răzbit cu el nici lucrînd

  neîntrerupt și ziua și noaptea. Fie-

  care om avea de telegrafiat colo

  ori colo, la un fiiu, la un tată, sau

  în ceva treburi grabnice.               

       Dar nicăiri această îngrămă-

  dire a postei n'a fost așa uriașă

  ca în  V i e n a, în inima Impărăției.

  Aci au î n t r e i t personalul de slujbă,

  și deși tot trei inși lucrau acolo

  unde păn'aci unul, --- tot n'au răz-

  bit a trimite telegramele ce li s'au

  dat, --- ci la 11 ore seara, telegra-

  mele ce s'au dat până la acel timp,

  au fost trimise cu trenul spre ora-

  șele cărore le sunau ! Iar în acele

  erașe s'a dat poruncă ca stafeți

  anume, să plece îndată cu ele prin

  oraș și să le ducă celor pe cari

  îi priveau. Adecă : în Viena al dat

  hîrtia scrisă cu cuvintele cutari cari

  să fie telegrafiate colo ori colo.


 • May 18, 2018 00:39:00 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________

  Schimbatu-s'au  ori  nu

      focuri  de  tunuri?

       Cele dintîi știri așa  au  spus,

  Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

  mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

  resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

  dului,  ---  în decursul nopții spre

  Duminecă,   auzeau   de-alungul

  Dunării  mereu  pușcături.

       Acum  sa  spune  că  acelea

  au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

  plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

  zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

       Alții țin  a  ști  că  au  fost

  focuri   trase   țără   știrea   celor

  mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

  duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

  fi  trase.

                         ________


   în jos și în stânga 

  „LIBERTATEA”

       iese de 2 ori pe săptămînă în timpul războiului.

       Nu putem șăsa pe oamenii nostri să aștepte o săptămână întreagă

  după știrile de pe cîmpul de războiu, de aceea conducerea foii noastre

  a hotărît, a scoate foaia de 2 ori pe săptămînă în acest timp de furtună

  grozavă. Un număr va ieșì Linia, altul Joja. În fiecare Marți și în fiecare

  Vineri, abonații își pot afla foile în poșta lor.

       Numărul de față îl capătă toți abonații, dar numărul de Luni viitoare,

  numae aceia cari au trimis plata pentru el.

       Cei ce n'au trimis încă plata pentru foaia regulată pe jumătatea

  a doua, se trimită și aceea, că astfel li se oprește foaia de Joia.

       == Pune-ți vă barem 2 din cari aveți foaia regulată și trimiteți și după

  numărul de Lunia, dacă unuia fecăruia vi-ar fi prea mult a abona și acel număr.

       == Abonații regulați, dați în samă împărțilorului de foi în co-

  mună să nu-vă dee foaia la nime altul în mână, decît d-voastre!

  Că de nu cine vă ia foaia dela împărțitor, nu vi-o mai dă, și

  ve năcăjiți apoi pe noi, zicînd că nu vi-am trimis'o. De aici să trimit

  foile foiarte regulat la toți cei în drept.

       === Indemnați și pe alții a-și abona foile, ca să-și aibă fiecare

  foaia sa, să nu fie silit a să cere, ori a vă lua dela postar, foaia

  dvoastre. Numai atunci veți fi pe pace de - oaspeții nepoftiți la

  foaia dvoastră.

       -- Abonații noi (cari azi nu au foile noastre deloc), să trimită : 2 cor.

  50 fil. pe jumătate de an pentru foile regulate (fără Bobîrnaci, sau 3 cor. cu

  Bobîrnaci), și încă 1 cor. 50. pentru numărul de războiu pe 2 luni.

                                                         __________


   Coloana 3 


  N O U T Ă Ț I                

       Petrecerile și întrunirile de

  ori-ce fel, --- după legea cea ose-

  bită ce este în vigoare acum în

  țară, în zile de războiu, --- nu mai

  pot fi ținute în nici un fel ; --- nici

  întruniri bisericești, decît cu  ș t i r e

  ș i  s u p r a v e g h e r e  p o l i ț i a l ă !

  (Asta pentru ca nu cumva sub cu-

  vînt de petreceri ori întrunîri bise-

  ricești să se adune la un loc oa-

  meni cu gînduri ascunse și să coacă

  acolo ceva planuri neiertate).

       Spre știre tuturor pe cari îi

  privește.                                       


  Foile sub pază aspră.                         

       Marți, în Săptămîna de față, s'a

  dat tuturor foilor înștiințare dela

  procuratura de care să țin (pentru

  foile din Ardeal, procuratura dela

  Cluj), că de acì încolo, de cînd a

  întrat starea de războiu pentru țară,

  --- ele nu mai stau sub suprave-

  gherea acelei procuraturi dela Cluj,

  ci fiecare foaie e trecută sub con-

  trola procurorului de lîngă tribu-

  nalul de care se ține orașul în care

  iese foaia. (Noi dela Orăștie, stăm

  sub controla procuraturei din Deva).

       Ceea-ce înseamnă, că de azi

  încolo --- până nu vor înceta aceste

  stări tulburi și primejdioase, ---

  pentru ori-ce greșeli politice pe care

  procurorul le-ar afla în cele scrise

  în foaie, nu vom mai fi duși na-

  intea Curții cu jurați din Cluj, ci

  pe calea cea mai scurtă, trași la

  răspundere naintea tribunalului de

  rînd din Deva, care te judecă fără

  a mai asculta părerea cutător jurați.

       Mai nou ni se cere ca foaia,

  nainte de tipărire, s'o arătăm po-

  liției locale, spre aprobare.

       Iertare pentru fugarii mili

  tari, Foaia oficioasă de odată cu mo-

  bilizarea parțială a armatei, publică

  patru decrete (hotărîri) împărătești

  prin cari Maestatea Sa dă iertare

  tuturor fugarilor militari.                         

       In aceste hotărîri se spune

  între altele :                                             

       „Cețănilor Austriei și Unga-

  riei, precum și celor din Bosnia și

  Herțegovina, cari până la publica-

  rea mobilizării au fost osîndiți (pe-

  depsiți) pentru că  n u  s ' a u  p r e-

  z e n t a t  l a  a s e n t a r e  s a u  l a

  s u p r a v i z i t a ț i e  o r i  p e n t r u c ă

  d u p ă - c e  a u  f o s t  a s e n t a ț i,

  a u  f u g i t  d e  m i l i ț i e  s a u  c ă

  p r i n  m i j l o a c e  n e i e r t a t e  a u

  s c ă p a t  d e  s e r v i c i u l  m i l i t a r,

  întrucît pedeapsa nu și au împli-

  nit o încă, --- p e d e a p s a  c ă -

  p ă t a t ă  li-se iartă, --- iar față

  de cei ce stau sub cercetare

  dar nu li-s'a adus încă jude-

  cata pentru aceste fapte, ori-ce cer-

  cetare mai departe sau procedură

  împotriva lor,  s e  s i s t e a z ă.        

       Acei cari nu sunt încă nici pe-

  depsiți, nici trași în judecată, ci nu-

  mai  u r m ă r i ț i  ori se pot aștepta

  de-a fi urmăriți pentru faptele de

  mai sus, nu vor fi trași la răspun-

  dere și pedepiți, dacă se vor su-

  pune acum legii și în scopul acesta


   Coloana 4 


  se vor înștiința numai de cît în

  persoană pentru asentare ori ser-

  viciu militar, diregătoriilor politice

  de cari se țin”...                                    


  Telegramele trimise                           

  ce trenul!                                      

       Duminecă, după ce s'a aflat că

  dară Sîmbătă seara Sîrbia n'a dat

  răspuns mulțumitor, --- la poste și

  telegraful din toată Impărăția s'a

  îngrămădit atîta lucru, încît, pos-

  tarii n'au răzbit cu el nici lucrînd

  neîntrerupt și ziua și noaptea. Fie-

  care om avea de telegrafiat colo

  ori colo, la un fiiu, la un tată, sau

  în ceva treburi grabnice.               


 • May 18, 2018 00:35:31 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________

  Schimbatu-s'au  ori  nu

      focuri  de  tunuri?

       Cele dintîi știri așa  au  spus,

  Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

  mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

  resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

  dului,  ---  în decursul nopții spre

  Duminecă,   auzeau   de-alungul

  Dunării  mereu  pușcături.

       Acum  sa  spune  că  acelea

  au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

  plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

  zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

       Alții țin  a  ști  că  au  fost

  focuri   trase   țără   știrea   celor

  mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

  duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

  fi  trase.

                         ________


   în jos și în stânga 

  „LIBERTATEA”

       iese de 2 ori pe săptămînă în timpul războiului.

       Nu putem șăsa pe oamenii nostri să aștepte o săptămână întreagă

  după știrile de pe cîmpul de războiu, de aceea conducerea foii noastre

  a hotărît, a scoate foaia de 2 ori pe săptămînă în acest timp de furtună

  grozavă. Un număr va ieșì Linia, altul Joja. În fiecare Marți și în fiecare

  Vineri, abonații își pot afla foile în poșta lor.

       Numărul de față îl capătă toți abonații, dar numărul de Luni viitoare,

  numae aceia cari au trimis plata pentru el.

       Cei ce n'au trimis încă plata pentru foaia regulată pe jumătatea

  a doua, se trimită și aceea, că astfel li se oprește foaia de Joia.

       == Pune-ți vă barem 2 din cari aveți foaia regulată și trimiteți și după

  numărul de Lunia, dacă unuia fecăruia vi-ar fi prea mult a abona și acel număr.

       == Abonații regulați, dați în samă împărțilorului de foi în co-

  mună să nu-vă dee foaia la nime altul în mână, decît d-voastre!

  Că de nu cine vă ia foaia dela împărțitor, nu vi-o mai dă, și

  ve năcăjiți apoi pe noi, zicînd că nu vi-am trimis'o. De aici să trimit

  foile foiarte regulat la toți cei în drept.

       === Indemnați și pe alții a-și abona foile, ca să-și aibă fiecare

  foaia sa, să nu fie silit a să cere, ori a vă lua dela postar, foaia

  dvoastre. Numai atunci veți fi pe pace de - oaspeții nepoftiți la

  foaia dvoastră.

       -- Abonații noi (cari azi nu au foile noastre deloc), să trimită : 2 cor.

  50 fil. pe jumătate de an pentru foile regulate (fără Bobîrnaci, sau 3 cor. cu

  Bobîrnaci), și încă 1 cor. 50. pentru numărul de războiu pe 2 luni.

                                                         __________


   Coloana 3 


  N O U T Ă Ț I                

       Petrecerile și întrunirile de

  ori-ce fel, --- după legea cea ose-

  bită ce este în vigoare acum în

  țară, în zile de războiu, --- nu mai

  pot fi ținute în nici un fel ; --- nici

  întruniri bisericești, decît cu  ș t i r e

  ș i  s u p r a v e g h e r e  p o l i ț i a l ă !

  (Asta pentru ca nu cumva sub cu-

  vînt de petreceri ori întrunîri bise-

  ricești să se adune la un loc oa-

  meni cu gînduri ascunse și să coacă

  acolo ceva planuri neiertate).

       Spre știre tuturor pe cari îi

  privește.                                       


  Foile sub pază aspră.                         

       Marți, în Săptămîna de față, s'a

  dat tuturor foilor înștiințare dela

  procuratura de care să țin (pentru

  foile din Ardeal, procuratura dela

  Cluj), că de acì încolo, de cînd a

  întrat starea de războiu pentru țară,

  --- ele nu mai stau sub suprave-

  gherea acelei procuraturi dela Cluj,

  ci fiecare foaie e trecută sub con-

  trola procurorului de lîngă tribu-

  nalul de care se ține orașul în care

  iese foaia. (Noi dela Orăștie, stăm

  sub controla procuraturei din Deva).

       Ceea-ce înseamnă, că de azi

  încolo --- până nu vor înceta aceste

  stări tulburi și primejdioase, ---

  pentru ori-ce greșeli politice pe care

  procurorul le-ar afla în cele scrise

  în foaie, nu vom mai fi duși na-

  intea Curții cu jurați din Cluj, ci

  pe calea cea mai scurtă, trași la

  răspundere naintea tribunalului de

  rînd din Deva, care te judecă fără

  a mai asculta părerea cutător jurați.

       Mai nou ni se cere ca foaia,

  nainte de tipărire, s'o arătăm po-

  liției locale, spre aprobare.

       Iertare pentru fugarii mili

  tari, Foaia oficioasă de odată cu mo-

  bilizarea parțială a armatei, publică

  patru decrete (hotărîri) împărătești

  prin cari Maestatea Sa dă iertare

  tuturor fugarilor militari.                         

       In aceste hotărîri se spune

  între altele :                                             

       „Cețănilor Austriei și Unga-

  riei, precum și celor din Bosnia și

  Herțegovina, cari până la publica-

  rea mobilizării au fost osîndiți (pe-

  depsiți) pentru că  n u  s ' a u  p r e-

  z e n t a t  l a  a s e n t a r e  s a u  l a

  s u p r a v i z i t a ț i e  o r i  p e n t r u c ă

  d u p ă - c e  a u  f o s t  a s e n t a ț i,

  a u  f u g i t  d e  m i l i ț i e  s a u  c ă

  p r i n  m i j l o a c e  n e i e r t a t e  a u

  s c ă p a t  d e  s e r v i c i u l  m i l i t a r,

  întrucît pedeapsa nu și au împli-

  nit o încă, --- p e d e a p s a  c ă -

  p ă t a t ă  li-se iartă, --- iar față

  de cei ce stau sub cercetare

  dar nu li-s'a adus încă jude-

  cata pentru aceste fapte, ori-ce cer-

  cetare mai departe sau procedură

  împotriva lor,  s e  s i s t e a z ă.        

       Acei cari nu sunt încă nici pe-

  depsiți, nici trași în judecată, ci nu-

  mai  u r m ă r i ț i  ori se pot aștepta

  de-a fi urmăriți pentru faptele de

  mai sus, nu vor fi trași la răspun-

  dere și pedepiți, dacă se vor su-

  pune acum legii și în scopul acesta


   Coloana 4 
 • May 18, 2018 00:33:41 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________

  Schimbatu-s'au  ori  nu

      focuri  de  tunuri?

       Cele dintîi știri așa  au  spus,

  Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

  mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

  resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

  dului,  ---  în decursul nopții spre

  Duminecă,   auzeau   de-alungul

  Dunării  mereu  pușcături.

       Acum  sa  spune  că  acelea

  au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

  plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

  zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

       Alții țin  a  ști  că  au  fost

  focuri   trase   țără   știrea   celor

  mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

  duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

  fi  trase.

                         ________


   în jos și în stânga 

  „LIBERTATEA”

       iese de 2 ori pe săptămînă în timpul războiului.

       Nu putem șăsa pe oamenii nostri să aștepte o săptămână întreagă

  după știrile de pe cîmpul de războiu, de aceea conducerea foii noastre

  a hotărît, a scoate foaia de 2 ori pe săptămînă în acest timp de furtună

  grozavă. Un număr va ieșì Linia, altul Joja. În fiecare Marți și în fiecare

  Vineri, abonații își pot afla foile în poșta lor.

       Numărul de față îl capătă toți abonații, dar numărul de Luni viitoare,

  numae aceia cari au trimis plata pentru el.

       Cei ce n'au trimis încă plata pentru foaia regulată pe jumătatea

  a doua, se trimită și aceea, că astfel li se oprește foaia de Joia.

       == Pune-ți vă barem 2 din cari aveți foaia regulată și trimiteți și după

  numărul de Lunia, dacă unuia fecăruia vi-ar fi prea mult a abona și acel număr.

       == Abonații regulați, dați în samă împărțilorului de foi în co-

  mună să nu-vă dee foaia la nime altul în mână, decît d-voastre!

  Că de nu cine vă ia foaia dela împărțitor, nu vi-o mai dă, și

  ve năcăjiți apoi pe noi, zicînd că nu vi-am trimis'o. De aici să trimit

  foile foiarte regulat la toți cei în drept.

       === Indemnați și pe alții a-și abona foile, ca să-și aibă fiecare

  foaia sa, să nu fie silit a să cere, ori a vă lua dela postar, foaia

  dvoastre. Numai atunci veți fi pe pace de - oaspeții nepoftiți la

  foaia dvoastră.

       -- Abonații noi (cari azi nu au foile noastre deloc), să trimită : 2 cor.

  50 fil. pe jumătate de an pentru foile regulate (fără Bobîrnaci, sau 3 cor. cu

  Bobîrnaci), și încă 1 cor. 50. pentru numărul de războiu pe 2 luni.

                                                         __________


   Coloana 3 


  N O U T Ă Ț I                

       Petrecerile și întrunirile de

  ori-ce fel, --- după legea cea ose-

  bită ce este în vigoare acum în

  țară, în zile de războiu, --- nu mai

  pot fi ținute în nici un fel ; --- nici

  întruniri bisericești, decît cu  ș t i r e

  ș i  s u p r a v e g h e r e  p o l i ț i a l ă !

  (Asta pentru ca nu cumva sub cu-

  vînt de petreceri ori întrunîri bise-

  ricești să se adune la un loc oa-

  meni cu gînduri ascunse și să coacă

  acolo ceva planuri neiertate).

       Spre știre tuturor pe cari îi

  privește.                                       


  Foile sub pază aspră.                         

       Marți, în Săptămîna de față, s'a

  dat tuturor foilor înștiințare dela

  procuratura de care să țin (pentru

  foile din Ardeal, procuratura dela

  Cluj), că de acì încolo, de cînd a

  întrat starea de războiu pentru țară,

  --- ele nu mai stau sub suprave-

  gherea acelei procuraturi dela Cluj,

  ci fiecare foaie e trecută sub con-

  trola procurorului de lîngă tribu-

  nalul de care se ține orașul în care

  iese foaia. (Noi dela Orăștie, stăm

  sub controla procuraturei din Deva).

       Ceea-ce înseamnă, că de azi

  încolo --- până nu vor înceta aceste

  stări tulburi și primejdioase, ---

  pentru ori-ce greșeli politice pe care

  procurorul le-ar afla în cele scrise

  în foaie, nu vom mai fi duși na-

  intea Curții cu jurați din Cluj, ci

  pe calea cea mai scurtă, trași la

  răspundere naintea tribunalului de

  rînd din Deva, care te judecă fără

  a mai asculta părerea cutător jurați.

       Mai nou ni se cere ca foaia,

  nainte de tipărire, s'o arătăm po-

  liției locale, spre aprobare.

       Iertare pentru fugarii mili

  tari, Foaia oficioasă de odată cu mo-

  bilizarea parțială a armatei, publică

  patru decrete (hotărîri) împărătești

  prin cari Maestatea Sa dă iertare

  tuturor fugarilor militari.                         

       In aceste hotărîri se spune

  între altele :                                             

       „Cețănilor Austriei și Unga-

  riei, precum și celor din Bosnia și

  Herțegovina, cari până la publica-

  rea mobilizării au fost osîndiți (pe-

  depsiți) pentru că  n u  s ' a u  p r e-

  z e n t a t  l a  a s e n t a r e  s a u  l a

  s u p r a v i z i t a ț i e  o r i  p e n t r u c ă

  d u p ă - c e  a u  f o s t  a s e n t a ț i,

  a u  f u g i t  d e  m i l i ț i e  s a u  c ă

  p r i n  m i j l o a c e  n e i e r t a t e  a u

  s c ă p a t  d e  s e r v i c i u l  m i l i t a r,

  întrucît pedeapsa nu și au împli-

  nit o încă, --- p e d e a p s a  c ă -

  p ă t a t ă  li-se iartă, --- iar față

  de cei ce stau sub cercetare

  dar nu li-s'a adus încă jude-

  cata pentru aceste fapte, ori-ce cer-

  cetare mai departe sau procedură

  împotriva lor,  s e  s i s t e a z ă.        


   Coloana 4 
 • May 18, 2018 00:29:38 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________

  Schimbatu-s'au  ori  nu

      focuri  de  tunuri?

       Cele dintîi știri așa  au  spus,

  Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

  mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

  resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

  dului,  ---  în decursul nopții spre

  Duminecă,   auzeau   de-alungul

  Dunării  mereu  pușcături.

       Acum  sa  spune  că  acelea

  au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

  plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

  zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

       Alții țin  a  ști  că  au  fost

  focuri   trase   țără   știrea   celor

  mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

  duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

  fi  trase.

                         ________


   în jos și în stânga 

  „LIBERTATEA”

       iese de 2 ori pe săptămînă în timpul războiului.

       Nu putem șăsa pe oamenii nostri să aștepte o săptămână întreagă

  după știrile de pe cîmpul de războiu, de aceea conducerea foii noastre

  a hotărît, a scoate foaia de 2 ori pe săptămînă în acest timp de furtună

  grozavă. Un număr va ieșì Linia, altul Joja. În fiecare Marți și în fiecare

  Vineri, abonații își pot afla foile în poșta lor.

       Numărul de față îl capătă toți abonații, dar numărul de Luni viitoare,

  numae aceia cari au trimis plata pentru el.

       Cei ce n'au trimis încă plata pentru foaia regulată pe jumătatea

  a doua, se trimită și aceea, că astfel li se oprește foaia de Joia.

       == Pune-ți vă barem 2 din cari aveți foaia regulată și trimiteți și după

  numărul de Lunia, dacă unuia fecăruia vi-ar fi prea mult a abona și acel număr.

       == Abonații regulați, dați în samă împărțilorului de foi în co-

  mună să nu-vă dee foaia la nime altul în mână, decît d-voastre!

  Că de nu cine vă ia foaia dela împărțitor, nu vi-o mai dă, și

  ve năcăjiți apoi pe noi, zicînd că nu vi-am trimis'o. De aici să trimit

  foile foiarte regulat la toți cei în drept.

       === Indemnați și pe alții a-și abona foile, ca să-și aibă fiecare

  foaia sa, să nu fie silit a să cere, ori a vă lua dela postar, foaia

  dvoastre. Numai atunci veți fi pe pace de - oaspeții nepoftiți la

  foaia dvoastră.

       -- Abonații noi (cari azi nu au foile noastre deloc), să trimită : 2 cor.

  50 fil. pe jumătate de an pentru foile regulate (fără Bobîrnaci, sau 3 cor. cu

  Bobîrnaci), și încă 1 cor. 50. pentru numărul de războiu pe 2 luni.

                                                         __________


   Coloana 3 


  N O U T Ă Ț I                

       Petrecerile și întrunirile de

  ori-ce fel, --- după legea cea ose-

  bită ce este în vigoare acum în

  țară, în zile de războiu, --- nu mai

  pot fi ținute în nici un fel ; --- nici

  întruniri bisericești, decît cu  ș t i r e

  ș i  s u p r a v e g h e r e  p o l i ț i a l ă !

  (Asta pentru ca nu cumva sub cu-

  vînt de petreceri ori întrunîri bise-

  ricești să se adune la un loc oa-

  meni cu gînduri ascunse și să coacă

  acolo ceva planuri neiertate).

       Spre știre tuturor pe cari îi

  privește.                                       


  Foile sub pază aspră.                         

       Marți, în Săptămîna de față, s'a

  dat tuturor foilor înștiințare dela

  procuratura de care să țin (pentru

  foile din Ardeal, procuratura dela

  Cluj), că de acì încolo, de cînd a

  întrat starea de războiu pentru țară,

  --- ele nu mai stau sub suprave-

  gherea acelei procuraturi dela Cluj,

  ci fiecare foaie e trecută sub con-

  trola procurorului de lîngă tribu-

  nalul de care se ține orașul în care

  iese foaia. (Noi dela Orăștie, stăm

  sub controla procuraturei din Deva).

       Ceea-ce înseamnă, că de azi

  încolo --- până nu vor înceta aceste

  stări tulburi și primejdioase, ---

  pentru ori-ce greșeli politice pe care

  procurorul le-ar afla în cele scrise

  în foaie, nu vom mai fi duși na-

  intea Curții cu jurați din Cluj, ci

  pe calea cea mai scurtă, trași la

  răspundere naintea tribunalului de

  rînd din Deva, care te judecă fără

  a mai asculta părerea cutător jurați.

       Mai nou ni se cere ca foaia,

  nainte de tipărire, s'o arătăm po-

  liției locale, spre aprobare.

       Iertare pentru fugarii mili

  tari, Foaia oficioasă de odată cu mo-

  bilizarea parțială a armatei, publică

  patru decrete (hotărîri) împărătești

  prin cari Maestatea Sa dă iertare

  tuturor fugarilor militari.                         

       In aceste hotărîri se spune

  între altele :                                             


   Coloana 4 
 • May 18, 2018 00:22:08 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________

  Schimbatu-s'au  ori  nu

      focuri  de  tunuri?

       Cele dintîi știri așa  au  spus,

  Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

  mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

  resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

  dului,  ---  în decursul nopții spre

  Duminecă,   auzeau   de-alungul

  Dunării  mereu  pușcături.

       Acum  sa  spune  că  acelea

  au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

  plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

  zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

       Alții țin  a  ști  că  au  fost

  focuri   trase   țără   știrea   celor

  mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

  duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

  fi  trase.

                         ________


   în jos și în stânga 

  „LIBERTATEA”

       iese de 2 ori pe săptămînă în timpul războiului.

       Nu putem șăsa pe oamenii nostri să aștepte o săptămână întreagă

  după știrile de pe cîmpul de războiu, de aceea conducerea foii noastre

  a hotărît, a scoate foaia de 2 ori pe săptămînă în acest timp de furtună

  grozavă. Un număr va ieșì Linia, altul Joja. În fiecare Marți și în fiecare

  Vineri, abonații își pot afla foile în poșta lor.

       Numărul de față îl capătă toți abonații, dar numărul de Luni viitoare,

  numae aceia cari au trimis plata pentru el.

       Cei ce n'au trimis încă plata pentru foaia regulată pe jumătatea

  a doua, se trimită și aceea, că astfel li se oprește foaia de Joia.

       == Pune-ți vă barem 2 din cari aveți foaia regulată și trimiteți și după

  numărul de Lunia, dacă unuia fecăruia vi-ar fi prea mult a abona și acel număr.

       == Abonații regulați, dați în samă împărțilorului de foi în co-

  mună să nu-vă dee foaia la nime altul în mână, decît d-voastre!

  Că de nu cine vă ia foaia dela împărțitor, nu vi-o mai dă, și

  ve năcăjiți apoi pe noi, zicînd că nu vi-am trimis'o. De aici să trimit

  foile foiarte regulat la toți cei în drept.

       === Indemnați și pe alții a-și abona foile, ca să-și aibă fiecare

  foaia sa, să nu fie silit a să cere, ori a vă lua dela postar, foaia

  dvoastre. Numai atunci veți fi pe pace de - oaspeții nepoftiți la

  foaia dvoastră.

       -- Abonații noi (cari azi nu au foile noastre deloc), să trimită : 2 cor.

  50 fil. pe jumătate de an pentru foile regulate (fără Bobîrnaci, sau 3 cor. cu

  Bobîrnaci), și încă 1 cor. 50. pentru numărul de războiu pe 2 luni.

                                                         __________


   Coloana 3 


  N O U T Ă Ț I                

       Petrecerile și întrunirile de

  ori-ce fel, --- după legea cea ose-

  bită ce este în vigoare acum în

  țară, în zile de războiu, --- nu mai

  pot fi ținute în nici un fel ; --- nici

  întruniri bisericești, decît cu  ș t i r e

  ș i  s u p r a v e g h e r e  p o l i ț i a l ă !

  (Asta pentru ca nu cumva sub cu-

  vînt de petreceri ori întrunîri bise-

  ricești să se adune la un loc oa-

  meni cu gînduri ascunse și să coacă

  acolo ceva planuri neiertate).

       Spre știre tuturor pe cari îi

  privește.                                       


  Foile sub pază aspră.                         

       Marți, în Săptămîna de față, s'a

  dat tuturor foilor înștiințare dela

  procuratura de care să țin (pentru

  foile din Ardeal, procuratura dela

  Cluj), că de acì încolo, de cînd a

  întrat starea de războiu pentru țară,

  --- ele nu mai stau sub suprave-

  gherea acelei procuraturi dela Cluj,

  ci fiecare foaie e trecută sub con-

  trola procurorului de lîngă tribu-

  nalul de care se ține orașul în care

  iese foaia. (Noi dela Orăștie, stăm

  sub controla procuraturei din Deva).


   Coloana 4 
 • May 18, 2018 00:19:17 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________

  Schimbatu-s'au  ori  nu

      focuri  de  tunuri?

       Cele dintîi știri așa  au  spus,

  Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

  mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

  resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

  dului,  ---  în decursul nopții spre

  Duminecă,   auzeau   de-alungul

  Dunării  mereu  pușcături.

       Acum  sa  spune  că  acelea

  au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

  plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

  zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

       Alții țin  a  ști  că  au  fost

  focuri   trase   țără   știrea   celor

  mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

  duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

  fi  trase.

                         ________


   în jos și în stânga 

  „LIBERTATEA”

       iese de 2 ori pe săptămînă în timpul războiului.

       Nu putem șăsa pe oamenii nostri să aștepte o săptămână întreagă

  după știrile de pe cîmpul de războiu, de aceea conducerea foii noastre

  a hotărît, a scoate foaia de 2 ori pe săptămînă în acest timp de furtună

  grozavă. Un număr va ieșì Linia, altul Joja. În fiecare Marți și în fiecare

  Vineri, abonații își pot afla foile în poșta lor.

       Numărul de față îl capătă toți abonații, dar numărul de Luni viitoare,

  numae aceia cari au trimis plata pentru el.

       Cei ce n'au trimis încă plata pentru foaia regulată pe jumătatea

  a doua, se trimită și aceea, că astfel li se oprește foaia de Joia.

       == Pune-ți vă barem 2 din cari aveți foaia regulată și trimiteți și după

  numărul de Lunia, dacă unuia fecăruia vi-ar fi prea mult a abona și acel număr.

       == Abonații regulați, dați în samă împărțilorului de foi în co-

  mună să nu-vă dee foaia la nime altul în mână, decît d-voastre!

  Că de nu cine vă ia foaia dela împărțitor, nu vi-o mai dă, și

  ve năcăjiți apoi pe noi, zicînd că nu vi-am trimis'o. De aici să trimit

  foile foiarte regulat la toți cei în drept.

       === Indemnați și pe alții a-și abona foile, ca să-și aibă fiecare

  foaia sa, să nu fie silit a să cere, ori a vă lua dela postar, foaia

  dvoastre. Numai atunci veți fi pe pace de - oaspeții nepoftiți la

  foaia dvoastră.

       -- Abonații noi (cari azi nu au foile noastre deloc), să trimită : 2 cor.

  50 fil. pe jumătate de an pentru foile regulate (fără Bobîrnaci, sau 3 cor. cu

  Bobîrnaci), și încă 1 cor. 50. pentru numărul de războiu pe 2 luni.

                                                         __________


   Coloana 3 


  N O U T Ă Ț I                

       Petrecerile și întrunirile de

  ori-ce fel, --- după legea cea ose-

  bită ce este în vigoare acum în

  țară, în zile de războiu, --- nu mai

  pot fi ținute în nici un fel ; --- nici

  întruniri bisericești, decît cu  ș t i r e

  ș i  s u p r a v e g h e r e  p o l i ț i a l ă !

  (Asta pentru ca nu cumva sub cu-

  vînt de petreceri ori întrunîri bise-

  ricești să se adune la un loc oa-

  meni cu gînduri ascunse și să coacă

  acolo ceva planuri neiertate).

       Spre știre tuturor pe cari îi

  privește.                                       


   Coloana 4 
 • May 18, 2018 00:14:54 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________

  Schimbatu-s'au  ori  nu

      focuri  de  tunuri?

       Cele dintîi știri așa  au  spus,

  Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

  mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

  resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

  dului,  ---  în decursul nopții spre

  Duminecă,   auzeau   de-alungul

  Dunării  mereu  pușcături.

       Acum  sa  spune  că  acelea

  au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

  plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

  zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

       Alții țin  a  ști  că  au  fost

  focuri   trase   țără   știrea   celor

  mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

  duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

  fi  trase.

                         ________


   în jos și în stânga 

  „LIBERTATEA”

       iese de 2 ori pe săptămînă în timpul războiului.

       Nu putem șăsa pe oamenii nostri să aștepte o săptămână întreagă

  după știrile de pe cîmpul de războiu, de aceea conducerea foii noastre

  a hotărît, a scoate foaia de 2 ori pe săptămînă în acest timp de furtună

  grozavă. Un număr va ieșì Linia, altul Joja. În fiecare Marți și în fiecare

  Vineri, abonații își pot afla foile în poșta lor.

       Numărul de față îl capătă toți abonații, dar numărul de Luni viitoare,

  numae aceia cari au trimis plata pentru el.

       Cei ce n'au trimis încă plata pentru foaia regulată pe jumătatea

  a doua, se trimită și aceea, că astfel li se oprește foaia de Joia.

       == Pune-ți vă barem 2 din cari aveți foaia regulată și trimiteți și după

  numărul de Lunia, dacă unuia fecăruia vi-ar fi prea mult a abona și acel număr.

       == Abonații regulați, dați în samă împărțilorului de foi în co-

  mună să nu-vă dee foaia la nime altul în mână, decît d-voastre!

  Că de nu cine vă ia foaia dela împărțitor, nu vi-o mai dă, și

  ve năcăjiți apoi pe noi, zicînd că nu vi-am trimis'o. De aici să trimit

  foile foiarte regulat la toți cei în drept.

       === Indemnați și pe alții a-și abona foile, ca să-și aibă fiecare

  foaia sa, să nu fie silit a să cere, ori a vă lua dela postar, foaia

  dvoastre. Numai atunci veți fi pe pace de - oaspeții nepoftiți la

  foaia dvoastră.

       -- Abonații noi (cari azi nu au foile noastre deloc), să trimită : 2 cor.

  50 fil. pe jumătate de an pentru foile regulate (fără Bobîrnaci, sau 3 cor. cu

  Bobîrnaci), și încă 1 cor. 50. pentru numărul de războiu pe 2 luni.

                                                         __________


   Coloana 3 
   Coloana 4 
 • May 18, 2018 00:14:38 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________

  Schimbatu-s'au  ori  nu

      focuri  de  tunuri?

       Cele dintîi știri așa  au  spus,

  Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

  mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

  resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

  dului,  ---  în decursul nopții spre

  Duminecă,   auzeau   de-alungul

  Dunării  mereu  pușcături.

       Acum  sa  spune  că  acelea

  au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

  plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

  zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

       Alții țin  a  ști  că  au  fost

  focuri   trase   țără   știrea   celor

  mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

  duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

  fi  trase.

                         ________


   în jos și în stânga 

  „LIBERTATEA”

       iese de 2 ori pe săptămînă în timpul războiului.

       Nu putem șăsa pe oamenii nostri să aștepte o săptămână întreagă

  după știrile de pe cîmpul de războiu, de aceea conducerea foii noastre

  a hotărît, a scoate foaia de 2 ori pe săptămînă în acest timp de furtună

  grozavă. Un număr va ieșì Linia, altul Joja. În fiecare Marți și în fiecare

  Vineri, abonații își pot afla foile în poșta lor.

       Numărul de față îl capătă toți abonații, dar numărul de Luni viitoare,

  numae aceia cari au trimis plata pentru el.

       Cei ce n'au trimis încă plata pentru foaia regulată pe jumătatea

  a doua, se trimită și aceea, că astfel li se oprește foaia de Joia.

       == Pune-ți vă barem 2 din cari aveți foaia regulată și trimiteți și după

  numărul de Lunia, dacă unuia fecăruia vi-ar fi prea mult a abona și acel număr.

       == Abonații regulați, dați în samă împărțilorului de foi în co-

  mună să nu-vă dee foaia la nime altul în mână, decît d-voastre!

  Că de nu cine vă ia foaia dela împărțitor, nu vi-o mai dă, și

  ve năcăjiți apoi pe noi, zicînd că nu vi-am trimis'o. De aici să trimit

  foile foiarte regulat la toți cei în drept.

       === Indemnați și pe alții a-și abona foile, ca să-și aibă fiecare

  foaia sa, să nu fie silit a să cere, ori a vă lua dela postar, foaia

  dvoastre. Numai atunci veți fi pe pace de - oaspeții nepoftiți la

  foaia dvoastră.

       -- Abonații noi (cari azi nu au foile noastre deloc), să trimită : 2 cor.

  50 fil. pe jumătate de an pentru foile regulate (fără Bobîrnaci, sau 3 cor. cu

  Bobîrnaci), și încă 1 cor. 50. pentru numărul de războiu pe 2 luni.

                                                         __________


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 18, 2018 00:12:02 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________

  Schimbatu-s'au  ori  nu

      focuri  de  tunuri?

       Cele dintîi știri așa  au  spus,

  Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

  mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

  resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

  dului,  ---  în decursul nopții spre

  Duminecă,   auzeau   de-alungul

  Dunării  mereu  pușcături.

       Acum  sa  spune  că  acelea

  au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

  plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

  zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

       Alții țin  a  ști  că  au  fost

  focuri   trase   țără   știrea   celor

  mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

  duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

  fi  trase.

                         ________


   în jos și în stânga 

  „LIBERTATEA”

       iese de 2 ori pe săptămînă în timpul războiului.

       Nu putem șăsa pe oamenii nostri să aștepte o săptămână întreagă

  după știrile de pe cîmpul de războiu, de aceea conducerea foii noastre

  a hotărît, a scoate foaia de 2 ori pe săptămînă în acest timp de furtună

  grozavă. Un număr va ieșì Linia, altul Joja. În fiecare Marți și în fiecare

  Vineri, abonații își pot afla foile în poșta lor.

       Numărul de față îl capătă toți abonații, dar numărul de Luni viitoare,

  numae aceia cari au trimis plata pentru el.

       Cei ce n'au trimis încă plata pentru foaia regulată pe jumătatea

  a doua, se trimită și aceea, că astfel li se oprește foaia de Joia.

       == Pune-ți vă barem 2 din cari aveți foaia regulată și trimiteți și după

  numărul de Lunia, dacă unuia fecăruia vi-ar fi prea mult a abona și acel număr.

       == Abonații regulați, dați în samă împărțilorului de foi în co-

  mună să nu-vă dee foaia la nime altul în mână, decît d-voastre!

  Că de nu cine vă ia foaia dela împărțitor, nu vi-o mai dă, și

  ve năcăjiți apoi pe noi, zicînd că nu vi-am trimis'o. De aici să trimit

  foile foiarte regulat la toți cei în drept.


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 18, 2018 00:10:07 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________

  Schimbatu-s'au  ori  nu

      focuri  de  tunuri?

       Cele dintîi știri așa  au  spus,

  Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

  mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

  resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

  dului,  ---  în decursul nopții spre

  Duminecă,   auzeau   de-alungul

  Dunării  mereu  pușcături.

       Acum  sa  spune  că  acelea

  au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

  plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

  zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

       Alții țin  a  ști  că  au  fost

  focuri   trase   țără   știrea   celor

  mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

  duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

  fi  trase.

                         ________


   în jos și în stânga 

  „LIBERTATEA”

       iese de 2 ori pe săptămînă în timpul războiului.

       Nu putem șăsa pe oamenii nostri să aștepte o săptămână întreagă

  după știrile de pe cîmpul de războiu, de aceea conducerea foii noastre

  a hotărît, a scoate foaia de 2 ori pe săptămînă în acest timp de furtună

  grozavă. Un număr va ieșì Linia, altul Joja. În fiecare Marți și în fiecare

  Vineri, abonații își pot afla foile în poșta lor.

       Numărul de față îl capătă toți abonații, dar numărul de Luni viitoare,

  numae aceia cari au trimis plata pentru el.

       Cei ce n'au trimis încă plata pentru foaia regulată pe jumătatea

  a doua, se trimită și aceea, că astfel li se oprește foaia de Joia.

       == Pune-ți vă barem 2 din cari aveți foaia regulată și trimiteți și după

  numărul de Lunia, dacă unuia fecăruia vi-ar fi prea mult a abona și acel număr.


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 18, 2018 00:08:11 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________

  Schimbatu-s'au  ori  nu

      focuri  de  tunuri?

       Cele dintîi știri așa  au  spus,

  Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

  mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

  resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

  dului,  ---  în decursul nopții spre

  Duminecă,   auzeau   de-alungul

  Dunării  mereu  pușcături.

       Acum  sa  spune  că  acelea

  au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

  plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

  zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

       Alții țin  a  ști  că  au  fost

  focuri   trase   țără   știrea   celor

  mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

  duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

  fi  trase.

                         ________


   în jos și în stânga 

  „LIBERTATEA”

       iese de 2 ori pe săptămînă în timpul războiului.

       Nu putem șăsa pe oamenii nostri să aștepte o săptămână întreagă

  după știrile de pe cîmpul de războiu, de aceea conducerea foii noastre

  a hotărît, a scoate foaia de 2 ori pe săptămînă în acest timp de furtună

  grozavă. Un număr va ieșì Linia, altul Joja. În fiecare Marți și în fiecare

  Vineri, abonații își pot afla foile în poșta lor.


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 17, 2018 23:43:49 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________

  Schimbatu-s'au  ori  nu

      focuri  de  tunuri?

       Cele dintîi știri așa  au  spus,

  Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

  mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

  resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

  dului,  ---  în decursul nopții spre

  Duminecă,   auzeau   de-alungul

  Dunării  mereu  pușcături.

       Acum  sa  spune  că  acelea

  au  putut  fi  bubuiturile unor ex-

  plozii  (aprinderi  de  materii  ar-

  zătoare)  dar  nu  focuri  de  tun.

       Alții țin  a  ști  că  au  fost

  focuri   trase   țără   știrea   celor

  mai  mari,  ---  și  acum  le  tăgă-

  duesc,  căci  n'au   fost   iertat  a

  fi  trase.

                         ________


   în jos și în stânga 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 17, 2018 23:42:16 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________

  Schimbatu-s'au  ori  nu

      focuri  de  tunuri?

       Cele dintîi știri așa  au  spus,

  Că   locuitorii   din   Semlin   (Zi-

  mony),   oraș  pe   țărmul   ungu-

  resc  al  Dunării  în fața   Belgra-

  dului,  ---  în decursul nopții spre

  Duminecă,   auzeau   de-alungul

  Dunării  mereu  pușcături.


   în jos și în stânga 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 17, 2018 23:40:32 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becicherecul  mare.

       Prefectul   Timișorii   Alexandru

  I o a n o v i c i,  e numit comisar peste

  comitatele   Carașseverin   și  Timiș.

       Peste  Ardeal  e  numit  comisar

  Nicolau  B e t e g h,  fișpanul  comita-

  tului  Turda-Arleș.

       Aceștia  pentrju  părțile  de  țară

  ardelene  și  ungurene  ce  trag  spre

  Romănia   și  Sîrbia.

       In  Croația  Slavonia   apoi   o p t

  c o m i s a r i,  cu   cercuri   mai  mici,

  ca să le poată supraveghia mai bine.

                               ________


   în jos și în stânga 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 17, 2018 23:38:00 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 

  nate   cu   comisari   guverniali    Și

  anume :

       Baronul   T a l i a n   B é l a,  e  nu-

  mit  comisar  guvernial pe  lîngă  ge-

  neralisimul armatel,  în  Croația-Sla-

  vonia  și  Dalmația.   Apoi :

       Prefectul   (fișpanul)   Torontalu-

  lui  Ludovic   D e l l i m a n i c  e  nu-

  mit  comisar peste 2 comitate : Baci-

  Bodrog  și  Torontal, avîndu-și scau-

  nu-l  ăn  Becucherecul  mare.


   în jos și în stânga 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 17, 2018 23:35:43 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________

              Comisari guverniali

                             _____

       Mai-mari  peste  2  --  3  fișpani,  ba

            peste  întregi   capete  de  țară.

                             _____

       Pentru  ca  poruncile  guvernului

  și  ale   comandel   militare,   să   fie

  supraveghiale cu mai mare asprime

  și duse în deplinire cît mai repede,

  --- sfatul ministrilor ținut Sîmbătă în

  25 Iul, a hotărîl a numì peste anumite

  părți  de  țără  Comisari   guverniali

  pe  vremea  asta  de  războiu. Ei stau

  peste  fișpani  și  razimă  pe  puterea

  armată  și  au  drepturi  mai  largi  de-

  cît  fișpanii   sau   alți   deregători   al

  vremilor   de   pace.

       Mai  ales  parțile  de  mlază  zi  ale

  țării,  apropiate  de  S î r b i a  și  cele

  vecine  R o m ă n i e i,  au  fost   împă


   Coloana 2 


   în jos și în stânga 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 17, 2018 23:22:14 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________

  Despre Bulgaria

       să  scrie:  Bulgaria  în   urma  le-

  găturilor  ce  le  are  cu  Monarchia,

  voește  cu  ori-ce  preț să mobilizeze

  și  ea,  dar poporul bulgar, care nu a

  uitat  încă  mizeria  și  suferințele din

  războiul  purtat  anul   trecut,   e   îm-

  potriva războiului și a amestecului

  în trebile Austro Ungariei cu Serbia.

  Regele Ferdinand spune că se ține

  de promisiune și va mobiliza,   de

  aceea  poporul  amenință  de  nou

  cu răscoală și amenință  pe  Rege,

  că  de  va  face  iar  de  capul  lui, va

  păți  întocmai  ca  și  prințul   Batten-

  berg.  Se  spune  că Ferdinand peste

  8  zile  nu va  mai fi regele  Bulgariei.

                          __________


   Coloana 2 


   în jos și în stânga 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 17, 2018 23:18:43 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  S î r b i a  dar  acea legătură privește

  numai un atac  ce i ar venì din parte

  b u l g a r ă  la   care  ar   fi   daotare

  Grecia   a-i   sări   Sîrbiei  în  ajutor.

  Dar  față  de  altă   putere,   nu  e  ți-

  nută  a  se  amesteca.

                               __________


   Coloana 2 


   în jos și în stânga 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 17, 2018 23:16:45 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 


   Coloana 2 


   în jos și în stânga 


   Coloana 3 


   Coloana 4 Description

Save description
 • 45.85||23.200000000000045||

  Orăștie, România

 • 39.074208||21.824312||

  Grecia

 • 42.733883||25.48583||

  Bulgaria

 • 44.016521||21.005859||

  Sîrbia

 • 45.2875033||18.803048||

  Croația-Slavonia

 • 43.5174865||16.4454098||

  Dalmația

 • 45.773295||19.1151469||

  Comitatul Bács-Bodrog, Ungaria (astăzi Sîrbia)

 • 46.2491812||20.1579234||

  Comitatul Torontál, Ungaria

 • 45.3815612||20.3685737||

  Becicherecu Mare (Nagybecskerek, astăzi Zrenjanin, Voivodina, Sîrbia)

 • 45.1139646||22.0740993||

  Județul Caraș-Severin, România

 • 45.8138902||21.3331055||

  Județul Timiș, România

 • 45.943161||24.96676||

  Ardeal/Transilvania (Erdély)

 • 46.564676||23.7971063||

  Turda-Arleș, România

 • 44.8532094||20.3555646||

  Semlin/Zimony (astăzi Zemun, Belgrad, Sîrbia)

 • 44.786568||20.4489216||

  Belgrad, Sîrbia

 • 45.8662574||22.9143737||

  Deva, România

 • 46.7712101||23.6236353||

  Cluj, România

 • 48.2081743||16.3738189||

  Viena, Austria

 • 43.3209022||21.8957589||

  Niș, Sîrbia

Location(s)
 • Document location Orăștie, România
 • Additional document location Grecia
 • Additional document location Bulgaria
 • Additional document location Sîrbia
 • Additional document location Croația-Slavonia
 • Additional document location Dalmația
 • Additional document location Comitatul Bács-Bodrog, Ungaria (astăzi Sîrbia)
 • Additional document location Comitatul Torontál, Ungaria
 • Additional document location Becicherecu Mare (Nagybecskerek, astăzi Zrenjanin, Voivodina, Sîrbia)
 • Additional document location Județul Caraș-Severin, România
 • Additional document location Județul Timiș, România
 • Additional document location Ardeal/Transilvania (Erdély)
 • Additional document location Turda-Arleș, România
 • Additional document location Semlin/Zimony (astăzi Zemun, Belgrad, Sîrbia)
 • Additional document location Belgrad, Sîrbia
 • Additional document location Deva, România
 • Additional document location Cluj, România
 • Additional document location Viena, Austria
 • Additional document location Niș, Sîrbia
Login and add location


ID
6267 / 71131
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Manache Valentin
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Deutsch
 • Magyar
 • Română

Login to edit the fronts

Login to add keywords
 • Home Front

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note