Ziarul Libertatea, anul XIII, nr.35, 17-30 iulie 1914, Orăştie

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


 Coloana 1 

Corabie maghiară

                                  ---- prinsă !

     Din Semlin se telegrafiză la

28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

prins corabia a II-a a Societății

de navinare (plutire) pe Dunăre,

și pe căpitanul ei, un anume

Molnár, ungur, l'au arestat.

                __________

Retrași la Niș.

     --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

     Curtea Regală și ministeriile și

înaltele deregătorii de stat și ar-

chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

prețioase) și vistieria, totul a fost

cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

plomații țărilor streine, conzulii și

ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

grad la Niș.

     Nișșul a și fost declarat de  c a-

p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

domnesc), --- că Belgradul prea ea

la marginea țării și prea în gurile

tunurilor dușmane în ori-ce zile

de primejdie.


Unde se țin Sîrbii?

     După   știri   primite   din   Sîrbia

armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

Aci iși fac întărituri, să încing cu

șanțuri și cred că vor putea ținea

pept cu destulă putere atacurilor

armatei austroungare.

     Armata sîrbească așteaptă la

Semednria. Din Zimony vine știrea

că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

demn  de  crezămînt,  că  o  parte

mare din armata sîrbească se adună

la  S e m e n d r i a.

     Trenurile în Serbia sunt puse

toate în slujba miliției. Abia odată

pe zi pot călători și alte persoane.

     --- In Belgrad au venit în întîia

zi de mobilizare o miie de volun-

tari, --- adecă bărbați cari n'au

fost chemați sub arme și n'ar fi

datori a merge la războiu, dar se

înștiințează de voe bună să fie și

ei trimiși în foc pentru țară.

     --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

m a t e i  sîrbești avea, după cere-

rea Austroungariei, să publice Du-

minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

declarația ce i-o cerea ultimatul.

     In loc de aceea a adus -- po-

runca de mobilizare a Regelui sîr-

besc, porunca de a prinde arma

contra Austroungariei !

                        ________

                                Armata Sîrbiei

este astăzi, cu totul, ceva peste

250.000 de oameni. Cu mari în-

cordări, poate grămădì sub stea-

gurile țării și 300.000. --- Austro-

ungaria prin cît a mobilizat până

acum, are sub steaguri deja vre-o

800.000 de oameni, --- așadar pu-

terea Sîrbiei în fața acestei mul-

țimi uriașe a armatelor noastre, e

mică de tot.

     Mai adauge la asta, că armele

Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

aproape toate de cele folosite în

războiul contra Turcilor și apoi a

Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

așa bune și acurate ca o armă

nouă.

                       ________

 Coloana 2 

O corabie a Romăniei,                        

„Basarab”, în slujba Austro-

Ungariei și a Serbiei.             

_____

     Duminecă dimineața era deja

întreruptă comunicația cu Serbia.

Trenurile și vapoarele s'au oprit,

nu mai treceau nici oamenii nici

marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

stăteau pe malul drept, la Belgrad

sute de supuși austro-ungari, iar pe

cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

treacă în țara lor până nu e pri-

mejdia mare, --- dar nu era chip,

căci vapoarele sîrbești și ale noastre

poruncă aspră aveau să nu se

miște dela țărmi, fiind stare de răz-

boì între cele două țări. Așa s'a

întîmplat că coarbia romănească

„Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

năre între Belgrad și Semlin, a

ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

Căpitanul corăbiei a fost rugat de

diregătoriile din Semlin să treacă pe

supușil austro ungari din Belgrad.

Numai decît corabia română a ple-

cat după ei, a încărcat aporape

două mii de oameni trecîndu-i pe

celalalt țărm, la Semlin. De aici

a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

dus la Belgrad. Bieții oameni

desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

știau cum să mulțămească bravului

căpitan român.                                       

__________

Statariu le Petervaradin                

     Din Neoplanta (între Sîrbii din

josul Ungariei) se telegrafiază cu

date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

boiu, cînd ori ce judecată pentru

ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

de lipsă asta pentru că ținutul e

plin de Sîrbi și e loc însemnat din

punct de vedere militar.                

     L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

părituri vestitoare) lipite pe păreți.

     Crimele pe care le urmărește

în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

zertare), îndemn la lucruri contrare

cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

onare  contra  armatei  proprii,  și

altele.                                                    

     In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

revolverul asupra căpitanului seu,

--- dar camarazil lui l'au împede-

cat a trage. Soldatul era beat, ori

se  îmbetase  anume.                      

     Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

judeca la moarte. Acesta va fi cel

dintîi omorît în puterea statariului.


                             Arestări din greu.

--- Poliția din acele părți, a por-

nit goană de stîrpire asupra tutu-

ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

la ură contra altui neam) din acel

ținut.A arestat până acum 15 preoți,

mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

tecari.                                                     

Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

ș u l  S e m l i n !                                     

__________


 dreapta și sus 

Mai nou.                                                                                                

-- Știrile  de  Joi  dimineața. --                        

Deschiderea   focului !   ---   Cetatea   Kalimegdan   în  flacări

aprisă  de  șrapnelele  armatei  noastre. --- Belgradul  cu-

prins.  ---  Focul  l'au  deschis  monitoarele  (corăbiile  de  pe

Dunăre).                                                  


 Coloana 3 

     Despre   deschiderea   focului

asupra   Belgradului,   foile   din

Pesta  aduc  azi,   Joi  dimineața,

următoarele știri:                         

     Bombardarea (batera cu

tunurile) a orașului Belgrad

s'a început  Mercuri  la  o-

rele  1  după  miezul  nop-

ții! Două monitoare au în-

ceput  a  trage  cu  tunul!  

     Căci   Sîrbii   temîndu-și

podul   ce   leagă   Belgradul,

la  oara  1  din  noapte,   au

zvîrlit  podul  în  aer  cu

dinamită !                               

     Podul  s'a  stricat  la

capul   despre   Belgrad,

dar   nu   s'a   nimicit   de

tot. Atunci au început ai

nostri  a  trage  cu  tunul.

     Sîrbii  au  răspuns  și  ei  cu

trageri  de  tun.    Casa  de  vamă

din  Semlin  a  fost   nimerită  de

doue gloanțe de tun. Peste gară

au  zburat  alte  gloanțe,  fără  a

o  nimerì.                                          

     Apoi,  după  acest  întîi  salut

al  tunurilor, a urmat, în tăcerea

nopții,   liniște,   până  la  oara  4

dimineața,  cînd  a  început  a  se

face  ziuă.                                        

     Trei  monitoare  (vase  de  pe

Dunăre)  se  plimbau  manevr-nd

grele  și  par'că  furioase,   ---   pe

Dunăre.                                            

     La  ora  3  și  3  minute,  ele  au

deschis  focul  de  nou :   au   dat

una   după   altă   șeptesprece   puș-

cături  de  tun  ce  zguduiau  văzdu-

hul   și   c u t r e m u r a u  D u n ă-

r e a !  Pușcăturile mergeau asu-

pra întăriturei Kalimegdan, din

cetatea de lîngă Belgrad.            

     Din Șemlin vedem cum Ka-

limegdan arde !                               

     La acest timp turnurile au-

stroungare bat încă numai ce-

tatea Belgradului (așezată pe

un munte la stînga orașului),

orașul însuș nu e bătut, căci

din oraș nu a tras nimeni fo-

curi.                                           

     E ziuă.                                

     --- Acum se vede bine ce

s'a făcut cu podul care leagă

Belgradul cu Semlinul peste

Dunăre: El în partea despre

Semlin e pleact într'o lature la

piciorul al 4-lea. Sdrobirea lui

cu totul nu a reușit (Sîrbii au

vrut să-l rupă, ca să nu poată

trece pe el armata austroun-

gară). Se spune că trenurile nu

mai pot merge pe pod, dar ar-

mată pedestră poate încă.       

     La   or  4  și   16  minute  se

aude  o  nouă  pușcătură  de  tun,

---  apoi  iară  liniște.                       


 Coloana 4 


     Până la ora 4 și trei sfer-

turi s'au dat 29 pușcături de

tun, cari au fost mai mult răs-

puns la încercarea ⋅ Sîrbilor de

a nimic podul de peste Dunăre.

     Spre ora cinci dimineața,

s'a început bombardarea de nou.

     Sîrbii răspund acum și ei,

și căteva pușcături ale lor au ni-

merit monitoarele noastre, dar nu

le-au  făcut  nici  o  stricăciune.      


Belgradul cuprins!

     O telegramă sosită Mercuri

la amiaz în Pesta, din Semlin,

spune  că  acolo  au  știrea,  că

pe acea vreme (ieri spre amiaz)

armatele austroungare au intrat

în  Belgrad,  pe  care  l'au  putut

cuprinde fără împotrivire.           


Intrarea în Belgrad                    

     s'a făcut Mercuri cătră a-

miaz   De  dimineața  a  început

trecerea  trupelor  peste  Dunăre

și   a   curs   într'una,   fâră   împo-

trivire  din  parte  sîrbească.           

     In frunte a întrat  c a v a l e-

r i a,   apoi   regimentele   de   pe-

destrași.                                             

     Primarul  li-a  ieșit  nainte,

rugîndu-i  ca  cetățenilor  pacinici

r ă m a ș i  î n  o r a ș,  să  nu  li  se

facă  nimic.                                        

*                         

     --- Intrevenirea mai nouă a

A n g l i e i  și a  R u s i e i  pe lîngă

Austroungaria,  de  a împedeca

războiul.   ---  a   fost   respinsă!

Monarchia spune: acum numai

armele  mai  au  ascultare!        

*                         

     --- In Belgrad arde o școală,

casarma   finanților   și   hotelul

„Moscva”.  Magazinul  de  arme

din  cetate,  a  fost  pușcat  tot

ruine.                                           

________                   

N'o   fi   încurcătură                               

mai   mare  ?                                  

     Ziarul  „Neues  Viener  Abend-

blatt”  scrie: Oameni pricepători și

cunoscători ai stărilor noastrem spun

că:  armata  austroungară  e  m a i

p r e g ă t i t ă  a z i  c a   o r i-c î n d,

d e  a  î n t r a  î n  l u p t ă. Putem privi

cu încredere în viitor și avem toată

încrederea nu numai în Germania,

aliata noastră cedincioasă,   ci   și

în Italia, care încă ne-a asigurat de

prietenia ei. Cea mai mare încredere

trebue  s'o  avem  în  noi  înșine,  în

puterea noastr, chiar și în starea

cea  mai  încurcată,  deși,  de  î n-

c u r c ă r i   m a i   s e r i o a s e,   n u

p r e a  e  n ă d e j d e!                            

________                           

Transcription saved

Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


 Coloana 1 

Corabie maghiară

                                  ---- prinsă !

     Din Semlin se telegrafiză la

28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

prins corabia a II-a a Societății

de navinare (plutire) pe Dunăre,

și pe căpitanul ei, un anume

Molnár, ungur, l'au arestat.

                __________

Retrași la Niș.

     --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

     Curtea Regală și ministeriile și

înaltele deregătorii de stat și ar-

chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

prețioase) și vistieria, totul a fost

cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

plomații țărilor streine, conzulii și

ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

grad la Niș.

     Nișșul a și fost declarat de  c a-

p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

domnesc), --- că Belgradul prea ea

la marginea țării și prea în gurile

tunurilor dușmane în ori-ce zile

de primejdie.


Unde se țin Sîrbii?

     După   știri   primite   din   Sîrbia

armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

Aci iși fac întărituri, să încing cu

șanțuri și cred că vor putea ținea

pept cu destulă putere atacurilor

armatei austroungare.

     Armata sîrbească așteaptă la

Semednria. Din Zimony vine știrea

că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

demn  de  crezămînt,  că  o  parte

mare din armata sîrbească se adună

la  S e m e n d r i a.

     Trenurile în Serbia sunt puse

toate în slujba miliției. Abia odată

pe zi pot călători și alte persoane.

     --- In Belgrad au venit în întîia

zi de mobilizare o miie de volun-

tari, --- adecă bărbați cari n'au

fost chemați sub arme și n'ar fi

datori a merge la războiu, dar se

înștiințează de voe bună să fie și

ei trimiși în foc pentru țară.

     --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

m a t e i  sîrbești avea, după cere-

rea Austroungariei, să publice Du-

minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

declarația ce i-o cerea ultimatul.

     In loc de aceea a adus -- po-

runca de mobilizare a Regelui sîr-

besc, porunca de a prinde arma

contra Austroungariei !

                        ________

                                Armata Sîrbiei

este astăzi, cu totul, ceva peste

250.000 de oameni. Cu mari în-

cordări, poate grămădì sub stea-

gurile țării și 300.000. --- Austro-

ungaria prin cît a mobilizat până

acum, are sub steaguri deja vre-o

800.000 de oameni, --- așadar pu-

terea Sîrbiei în fața acestei mul-

țimi uriașe a armatelor noastre, e

mică de tot.

     Mai adauge la asta, că armele

Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

aproape toate de cele folosite în

războiul contra Turcilor și apoi a

Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

așa bune și acurate ca o armă

nouă.

                       ________

 Coloana 2 

O corabie a Romăniei,                        

„Basarab”, în slujba Austro-

Ungariei și a Serbiei.             

_____

     Duminecă dimineața era deja

întreruptă comunicația cu Serbia.

Trenurile și vapoarele s'au oprit,

nu mai treceau nici oamenii nici

marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

stăteau pe malul drept, la Belgrad

sute de supuși austro-ungari, iar pe

cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

treacă în țara lor până nu e pri-

mejdia mare, --- dar nu era chip,

căci vapoarele sîrbești și ale noastre

poruncă aspră aveau să nu se

miște dela țărmi, fiind stare de răz-

boì între cele două țări. Așa s'a

întîmplat că coarbia romănească

„Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

năre între Belgrad și Semlin, a

ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

Căpitanul corăbiei a fost rugat de

diregătoriile din Semlin să treacă pe

supușil austro ungari din Belgrad.

Numai decît corabia română a ple-

cat după ei, a încărcat aporape

două mii de oameni trecîndu-i pe

celalalt țărm, la Semlin. De aici

a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

dus la Belgrad. Bieții oameni

desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

știau cum să mulțămească bravului

căpitan român.                                       

__________

Statariu le Petervaradin                

     Din Neoplanta (între Sîrbii din

josul Ungariei) se telegrafiază cu

date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

boiu, cînd ori ce judecată pentru

ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

de lipsă asta pentru că ținutul e

plin de Sîrbi și e loc însemnat din

punct de vedere militar.                

     L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

părituri vestitoare) lipite pe păreți.

     Crimele pe care le urmărește

în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

zertare), îndemn la lucruri contrare

cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

onare  contra  armatei  proprii,  și

altele.                                                    

     In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

revolverul asupra căpitanului seu,

--- dar camarazil lui l'au împede-

cat a trage. Soldatul era beat, ori

se  îmbetase  anume.                      

     Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

judeca la moarte. Acesta va fi cel

dintîi omorît în puterea statariului.


                             Arestări din greu.

--- Poliția din acele părți, a por-

nit goană de stîrpire asupra tutu-

ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

la ură contra altui neam) din acel

ținut.A arestat până acum 15 preoți,

mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

tecari.                                                     

Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

ș u l  S e m l i n !                                     

__________


 dreapta și sus 

Mai nou.                                                                                                

-- Știrile  de  Joi  dimineața. --                        

Deschiderea   focului !   ---   Cetatea   Kalimegdan   în  flacări

aprisă  de  șrapnelele  armatei  noastre. --- Belgradul  cu-

prins.  ---  Focul  l'au  deschis  monitoarele  (corăbiile  de  pe

Dunăre).                                                  


 Coloana 3 

     Despre   deschiderea   focului

asupra   Belgradului,   foile   din

Pesta  aduc  azi,   Joi  dimineața,

următoarele știri:                         

     Bombardarea (batera cu

tunurile) a orașului Belgrad

s'a început  Mercuri  la  o-

rele  1  după  miezul  nop-

ții! Două monitoare au în-

ceput  a  trage  cu  tunul!  

     Căci   Sîrbii   temîndu-și

podul   ce   leagă   Belgradul,

la  oara  1  din  noapte,   au

zvîrlit  podul  în  aer  cu

dinamită !                               

     Podul  s'a  stricat  la

capul   despre   Belgrad,

dar   nu   s'a   nimicit   de

tot. Atunci au început ai

nostri  a  trage  cu  tunul.

     Sîrbii  au  răspuns  și  ei  cu

trageri  de  tun.    Casa  de  vamă

din  Semlin  a  fost   nimerită  de

doue gloanțe de tun. Peste gară

au  zburat  alte  gloanțe,  fără  a

o  nimerì.                                          

     Apoi,  după  acest  întîi  salut

al  tunurilor, a urmat, în tăcerea

nopții,   liniște,   până  la  oara  4

dimineața,  cînd  a  început  a  se

face  ziuă.                                        

     Trei  monitoare  (vase  de  pe

Dunăre)  se  plimbau  manevr-nd

grele  și  par'că  furioase,   ---   pe

Dunăre.                                            

     La  ora  3  și  3  minute,  ele  au

deschis  focul  de  nou :   au   dat

una   după   altă   șeptesprece   puș-

cături  de  tun  ce  zguduiau  văzdu-

hul   și   c u t r e m u r a u  D u n ă-

r e a !  Pușcăturile mergeau asu-

pra întăriturei Kalimegdan, din

cetatea de lîngă Belgrad.            

     Din Șemlin vedem cum Ka-

limegdan arde !                               

     La acest timp turnurile au-

stroungare bat încă numai ce-

tatea Belgradului (așezată pe

un munte la stînga orașului),

orașul însuș nu e bătut, căci

din oraș nu a tras nimeni fo-

curi.                                           

     E ziuă.                                

     --- Acum se vede bine ce

s'a făcut cu podul care leagă

Belgradul cu Semlinul peste

Dunăre: El în partea despre

Semlin e pleact într'o lature la

piciorul al 4-lea. Sdrobirea lui

cu totul nu a reușit (Sîrbii au

vrut să-l rupă, ca să nu poată

trece pe el armata austroun-

gară). Se spune că trenurile nu

mai pot merge pe pod, dar ar-

mată pedestră poate încă.       

     La   or  4  și   16  minute  se

aude  o  nouă  pușcătură  de  tun,

---  apoi  iară  liniște.                       


 Coloana 4 


     Până la ora 4 și trei sfer-

turi s'au dat 29 pușcături de

tun, cari au fost mai mult răs-

puns la încercarea ⋅ Sîrbilor de

a nimic podul de peste Dunăre.

     Spre ora cinci dimineața,

s'a început bombardarea de nou.

     Sîrbii răspund acum și ei,

și căteva pușcături ale lor au ni-

merit monitoarele noastre, dar nu

le-au  făcut  nici  o  stricăciune.      


Belgradul cuprins!

     O telegramă sosită Mercuri

la amiaz în Pesta, din Semlin,

spune  că  acolo  au  știrea,  că

pe acea vreme (ieri spre amiaz)

armatele austroungare au intrat

în  Belgrad,  pe  care  l'au  putut

cuprinde fără împotrivire.           


Intrarea în Belgrad                    

     s'a făcut Mercuri cătră a-

miaz   De  dimineața  a  început

trecerea  trupelor  peste  Dunăre

și   a   curs   într'una,   fâră   împo-

trivire  din  parte  sîrbească.           

     In frunte a întrat  c a v a l e-

r i a,   apoi   regimentele   de   pe-

destrași.                                             

     Primarul  li-a  ieșit  nainte,

rugîndu-i  ca  cetățenilor  pacinici

r ă m a ș i  î n  o r a ș,  să  nu  li  se

facă  nimic.                                        

*                         

     --- Intrevenirea mai nouă a

A n g l i e i  și a  R u s i e i  pe lîngă

Austroungaria,  de  a împedeca

războiul.   ---  a   fost   respinsă!

Monarchia spune: acum numai

armele  mai  au  ascultare!        

*                         

     --- In Belgrad arde o școală,

casarma   finanților   și   hotelul

„Moscva”.  Magazinul  de  arme

din  cetate,  a  fost  pușcat  tot

ruine.                                           

________                   

N'o   fi   încurcătură                               

mai   mare  ?                                  

     Ziarul  „Neues  Viener  Abend-

blatt”  scrie: Oameni pricepători și

cunoscători ai stărilor noastrem spun

că:  armata  austroungară  e  m a i

p r e g ă t i t ă  a z i  c a   o r i-c î n d,

d e  a  î n t r a  î n  l u p t ă. Putem privi

cu încredere în viitor și avem toată

încrederea nu numai în Germania,

aliata noastră cedincioasă,   ci   și

în Italia, care încă ne-a asigurat de

prietenia ei. Cea mai mare încredere

trebue  s'o  avem  în  noi  înșine,  în

puterea noastr, chiar și în starea

cea  mai  încurcată,  deși,  de  î n-

c u r c ă r i   m a i   s e r i o a s e,   n u

p r e a  e  n ă d e j d e!                            

________                           


Transcription history
 • May 17, 2018 10:16:27 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin                

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    

       In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

  s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

  revolverul asupra căpitanului seu,

  --- dar camarazil lui l'au împede-

  cat a trage. Soldatul era beat, ori

  se  îmbetase  anume.                      

       Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

  tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

  judeca la moarte. Acesta va fi cel

  dintîi omorît în puterea statariului.


                               Arestări din greu.

  --- Poliția din acele părți, a por-

  nit goană de stîrpire asupra tutu-

  ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

  la ură contra altui neam) din acel

  ținut.A arestat până acum 15 preoți,

  mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

  tecari.                                                     

  Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

  riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

  C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

  ș u l  S e m l i n !                                     

  __________


   dreapta și sus 

  Mai nou.                                                                                                

  -- Știrile  de  Joi  dimineața. --                        

  Deschiderea   focului !   ---   Cetatea   Kalimegdan   în  flacări

  aprisă  de  șrapnelele  armatei  noastre. --- Belgradul  cu-

  prins.  ---  Focul  l'au  deschis  monitoarele  (corăbiile  de  pe

  Dunăre).                                                  


   Coloana 3 

       Despre   deschiderea   focului

  asupra   Belgradului,   foile   din

  Pesta  aduc  azi,   Joi  dimineața,

  următoarele știri:                         

       Bombardarea (batera cu

  tunurile) a orașului Belgrad

  s'a început  Mercuri  la  o-

  rele  1  după  miezul  nop-

  ții! Două monitoare au în-

  ceput  a  trage  cu  tunul!  

       Căci   Sîrbii   temîndu-și

  podul   ce   leagă   Belgradul,

  la  oara  1  din  noapte,   au

  zvîrlit  podul  în  aer  cu

  dinamită !                               

       Podul  s'a  stricat  la

  capul   despre   Belgrad,

  dar   nu   s'a   nimicit   de

  tot. Atunci au început ai

  nostri  a  trage  cu  tunul.

       Sîrbii  au  răspuns  și  ei  cu

  trageri  de  tun.    Casa  de  vamă

  din  Semlin  a  fost   nimerită  de

  doue gloanțe de tun. Peste gară

  au  zburat  alte  gloanțe,  fără  a

  o  nimerì.                                          

       Apoi,  după  acest  întîi  salut

  al  tunurilor, a urmat, în tăcerea

  nopții,   liniște,   până  la  oara  4

  dimineața,  cînd  a  început  a  se

  face  ziuă.                                        

       Trei  monitoare  (vase  de  pe

  Dunăre)  se  plimbau  manevr-nd

  grele  și  par'că  furioase,   ---   pe

  Dunăre.                                            

       La  ora  3  și  3  minute,  ele  au

  deschis  focul  de  nou :   au   dat

  una   după   altă   șeptesprece   puș-

  cături  de  tun  ce  zguduiau  văzdu-

  hul   și   c u t r e m u r a u  D u n ă-

  r e a !  Pușcăturile mergeau asu-

  pra întăriturei Kalimegdan, din

  cetatea de lîngă Belgrad.            

       Din Șemlin vedem cum Ka-

  limegdan arde !                               

       La acest timp turnurile au-

  stroungare bat încă numai ce-

  tatea Belgradului (așezată pe

  un munte la stînga orașului),

  orașul însuș nu e bătut, căci

  din oraș nu a tras nimeni fo-

  curi.                                           

       E ziuă.                                

       --- Acum se vede bine ce

  s'a făcut cu podul care leagă

  Belgradul cu Semlinul peste

  Dunăre: El în partea despre

  Semlin e pleact într'o lature la

  piciorul al 4-lea. Sdrobirea lui

  cu totul nu a reușit (Sîrbii au

  vrut să-l rupă, ca să nu poată

  trece pe el armata austroun-

  gară). Se spune că trenurile nu

  mai pot merge pe pod, dar ar-

  mată pedestră poate încă.       

       La   or  4  și   16  minute  se

  aude  o  nouă  pușcătură  de  tun,

  ---  apoi  iară  liniște.                       


   Coloana 4 


       Până la ora 4 și trei sfer-

  turi s'au dat 29 pușcături de

  tun, cari au fost mai mult răs-

  puns la încercarea ⋅ Sîrbilor de

  a nimic podul de peste Dunăre.

       Spre ora cinci dimineața,

  s'a început bombardarea de nou.

       Sîrbii răspund acum și ei,

  și căteva pușcături ale lor au ni-

  merit monitoarele noastre, dar nu

  le-au  făcut  nici  o  stricăciune.      


  Belgradul cuprins!

       O telegramă sosită Mercuri

  la amiaz în Pesta, din Semlin,

  spune  că  acolo  au  știrea,  că

  pe acea vreme (ieri spre amiaz)

  armatele austroungare au intrat

  în  Belgrad,  pe  care  l'au  putut

  cuprinde fără împotrivire.           


  Intrarea în Belgrad                    

       s'a făcut Mercuri cătră a-

  miaz   De  dimineața  a  început

  trecerea  trupelor  peste  Dunăre

  și   a   curs   într'una,   fâră   împo-

  trivire  din  parte  sîrbească.           

       In frunte a întrat  c a v a l e-

  r i a,   apoi   regimentele   de   pe-

  destrași.                                             

       Primarul  li-a  ieșit  nainte,

  rugîndu-i  ca  cetățenilor  pacinici

  r ă m a ș i  î n  o r a ș,  să  nu  li  se

  facă  nimic.                                        

  *                         

       --- Intrevenirea mai nouă a

  A n g l i e i  și a  R u s i e i  pe lîngă

  Austroungaria,  de  a împedeca

  războiul.   ---  a   fost   respinsă!

  Monarchia spune: acum numai

  armele  mai  au  ascultare!        

  *                         

       --- In Belgrad arde o școală,

  casarma   finanților   și   hotelul

  „Moscva”.  Magazinul  de  arme

  din  cetate,  a  fost  pușcat  tot

  ruine.                                           

  ________                   

  N'o   fi   încurcătură                               

  mai   mare  ?                                  

       Ziarul  „Neues  Viener  Abend-

  blatt”  scrie: Oameni pricepători și

  cunoscători ai stărilor noastrem spun

  că:  armata  austroungară  e  m a i

  p r e g ă t i t ă  a z i  c a   o r i-c î n d,

  d e  a  î n t r a  î n  l u p t ă. Putem privi

  cu încredere în viitor și avem toată

  încrederea nu numai în Germania,

  aliata noastră cedincioasă,   ci   și

  în Italia, care încă ne-a asigurat de

  prietenia ei. Cea mai mare încredere

  trebue  s'o  avem  în  noi  înșine,  în

  puterea noastr, chiar și în starea

  cea  mai  încurcată,  deși,  de  î n-

  c u r c ă r i   m a i   s e r i o a s e,   n u

  p r e a  e  n ă d e j d e!                            

  ________                           

 • May 17, 2018 10:12:10 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin                

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    

       In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

  s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

  revolverul asupra căpitanului seu,

  --- dar camarazil lui l'au împede-

  cat a trage. Soldatul era beat, ori

  se  îmbetase  anume.                      

       Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

  tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

  judeca la moarte. Acesta va fi cel

  dintîi omorît în puterea statariului.


                               Arestări din greu.

  --- Poliția din acele părți, a por-

  nit goană de stîrpire asupra tutu-

  ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

  la ură contra altui neam) din acel

  ținut.A arestat până acum 15 preoți,

  mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

  tecari.                                                     

  Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

  riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

  C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

  ș u l  S e m l i n !                                     

  __________


   dreapta și sus 

  Mai nou.                                                                                                

  -- Știrile  de  Joi  dimineața. --                        

  Deschiderea   focului !   ---   Cetatea   Kalimegdan   în  flacări

  aprisă  de  șrapnelele  armatei  noastre. --- Belgradul  cu-

  prins.  ---  Focul  l'au  deschis  monitoarele  (corăbiile  de  pe

  Dunăre).                                                  


   Coloana 3 

       Despre   deschiderea   focului

  asupra   Belgradului,   foile   din

  Pesta  aduc  azi,   Joi  dimineața,

  următoarele știri:                         

       Bombardarea (batera cu

  tunurile) a orașului Belgrad

  s'a început  Mercuri  la  o-

  rele  1  după  miezul  nop-

  ții! Două monitoare au în-

  ceput  a  trage  cu  tunul!  

       Căci   Sîrbii   temîndu-și

  podul   ce   leagă   Belgradul,

  la  oara  1  din  noapte,   au

  zvîrlit  podul  în  aer  cu

  dinamită !                               

       Podul  s'a  stricat  la

  capul   despre   Belgrad,

  dar   nu   s'a   nimicit   de

  tot. Atunci au început ai

  nostri  a  trage  cu  tunul.

       Sîrbii  au  răspuns  și  ei  cu

  trageri  de  tun.    Casa  de  vamă

  din  Semlin  a  fost   nimerită  de

  doue gloanțe de tun. Peste gară

  au  zburat  alte  gloanțe,  fără  a

  o  nimerì.                                          

       Apoi,  după  acest  întîi  salut

  al  tunurilor, a urmat, în tăcerea

  nopții,   liniște,   până  la  oara  4

  dimineața,  cînd  a  început  a  se

  face  ziuă.                                        

       Trei  monitoare  (vase  de  pe

  Dunăre)  se  plimbau  manevr-nd

  grele  și  par'că  furioase,   ---   pe

  Dunăre.                                            

       La  ora  3  și  3  minute,  ele  au

  deschis  focul  de  nou :   au   dat

  una   după   altă   șeptesprece   puș-

  cături  de  tun  ce  zguduiau  văzdu-

  hul   și   c u t r e m u r a u  D u n ă-

  r e a !  Pușcăturile mergeau asu-

  pra întăriturei Kalimegdan, din

  cetatea de lîngă Belgrad.            

       Din Șemlin vedem cum Ka-

  limegdan arde !                               

       La acest timp turnurile au-

  stroungare bat încă numai ce-

  tatea Belgradului (așezată pe

  un munte la stînga orașului),

  orașul însuș nu e bătut, căci

  din oraș nu a tras nimeni fo-

  curi.                                           

       E ziuă.                                

       --- Acum se vede bine ce

  s'a făcut cu podul care leagă

  Belgradul cu Semlinul peste

  Dunăre: El în partea despre

  Semlin e pleact într'o lature la

  piciorul al 4-lea. Sdrobirea lui

  cu totul nu a reușit (Sîrbii au

  vrut să-l rupă, ca să nu poată

  trece pe el armata austroun-

  gară). Se spune că trenurile nu

  mai pot merge pe pod, dar ar-

  mată pedestră poate încă.       

       La   or  4  și   16  minute  se

  aude  o  nouă  pușcătură  de  tun,

  ---  apoi  iară  liniște.                       


   Coloana 4 


       Până la ora 4 și trei sfer-

  turi s'au dat 29 pușcături de

  tun, cari au fost mai mult răs-

  puns la încercarea ⋅ Sîrbilor de

  a nimic podul de peste Dunăre.

       Spre ora cinci dimineața,

  s'a început bombardarea de nou.

       Sîrbii răspund acum și ei,

  și căteva pușcături ale lor au ni-

  merit monitoarele noastre, dar nu

  le-au  făcut  nici  o  stricăciune.      


  Belgradul cuprins!

       O telegramă sosită Mercuri

  la amiaz în Pesta, din Semlin,

  spune  că  acolo  au  știrea,  că

  pe acea vreme (ieri spre amiaz)

  armatele austroungare au intrat

  în  Belgrad,  pe  care  l'au  putut

  cuprinde fără împotrivire.           


  Intrarea în Belgrad                    

       s'a făcut Mercuri cătră a-

  miaz   De  dimineața  a  început

  trecerea  trupelor  peste  Dunăre

  și   a   curs   într'una,   fâră   împo-

  trivire  din  parte  sîrbească.           

       In frunte a întrat  c a v a l e-

  r i a,   apoi   regimentele   de   pe-

  destrași.                                             

       Primarul  li-a  ieșit  nainte,

  rugîndu-i  ca  cetățenilor  pacinici

  r ă m a ș i  î n  o r a ș,  să  nu  li  se

  facă  nimic.                                        

  *                         

       --- Intrevenirea mai nouă a

  A n g l i e i  și a  R u s i e i  pe lîngă

  Austroungaria,  de  a împedeca

  războiul.   ---  a   fost   respinsă!

  Monarchia spune: acum numai

  armele  mai  au  ascultare!        

  *                         

       --- In Belgrad arde o școală,

  casarma   finanților   și   hotelul

  „Moscva”.  Magazinul  de  arme

  din  cetate,  a  fost  pușcat  tot

  ruine.                                           

  ________                   


 • May 17, 2018 10:11:06 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin                

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    

       In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

  s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

  revolverul asupra căpitanului seu,

  --- dar camarazil lui l'au împede-

  cat a trage. Soldatul era beat, ori

  se  îmbetase  anume.                      

       Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

  tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

  judeca la moarte. Acesta va fi cel

  dintîi omorît în puterea statariului.


                               Arestări din greu.

  --- Poliția din acele părți, a por-

  nit goană de stîrpire asupra tutu-

  ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

  la ură contra altui neam) din acel

  ținut.A arestat până acum 15 preoți,

  mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

  tecari.                                                     

  Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

  riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

  C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

  ș u l  S e m l i n !                                     

  __________


   dreapta și sus 

  Mai nou.                                                                                                

  -- Știrile  de  Joi  dimineața. --                        

  Deschiderea   focului !   ---   Cetatea   Kalimegdan   în  flacări

  aprisă  de  șrapnelele  armatei  noastre. --- Belgradul  cu-

  prins.  ---  Focul  l'au  deschis  monitoarele  (corăbiile  de  pe

  Dunăre).                                                  


   Coloana 3 

       Despre   deschiderea   focului

  asupra   Belgradului,   foile   din

  Pesta  aduc  azi,   Joi  dimineața,

  următoarele știri:                         

       Bombardarea (batera cu

  tunurile) a orașului Belgrad

  s'a început  Mercuri  la  o-

  rele  1  după  miezul  nop-

  ții! Două monitoare au în-

  ceput  a  trage  cu  tunul!  

       Căci   Sîrbii   temîndu-și

  podul   ce   leagă   Belgradul,

  la  oara  1  din  noapte,   au

  zvîrlit  podul  în  aer  cu

  dinamită !                               

       Podul  s'a  stricat  la

  capul   despre   Belgrad,

  dar   nu   s'a   nimicit   de

  tot. Atunci au început ai

  nostri  a  trage  cu  tunul.

       Sîrbii  au  răspuns  și  ei  cu

  trageri  de  tun.    Casa  de  vamă

  din  Semlin  a  fost   nimerită  de

  doue gloanțe de tun. Peste gară

  au  zburat  alte  gloanțe,  fără  a

  o  nimerì.                                          

       Apoi,  după  acest  întîi  salut

  al  tunurilor, a urmat, în tăcerea

  nopții,   liniște,   până  la  oara  4

  dimineața,  cînd  a  început  a  se

  face  ziuă.                                        

       Trei  monitoare  (vase  de  pe

  Dunăre)  se  plimbau  manevr-nd

  grele  și  par'că  furioase,   ---   pe

  Dunăre.                                            

       La  ora  3  și  3  minute,  ele  au

  deschis  focul  de  nou :   au   dat

  una   după   altă   șeptesprece   puș-

  cături  de  tun  ce  zguduiau  văzdu-

  hul   și   c u t r e m u r a u  D u n ă-

  r e a !  Pușcăturile mergeau asu-

  pra întăriturei Kalimegdan, din

  cetatea de lîngă Belgrad.            

       Din Șemlin vedem cum Ka-

  limegdan arde !                               

       La acest timp turnurile au-

  stroungare bat încă numai ce-

  tatea Belgradului (așezată pe

  un munte la stînga orașului),

  orașul însuș nu e bătut, căci

  din oraș nu a tras nimeni fo-

  curi.                                           

       E ziuă.                                

       --- Acum se vede bine ce

  s'a făcut cu podul care leagă

  Belgradul cu Semlinul peste

  Dunăre: El în partea despre

  Semlin e pleact într'o lature la

  piciorul al 4-lea. Sdrobirea lui

  cu totul nu a reușit (Sîrbii au

  vrut să-l rupă, ca să nu poată

  trece pe el armata austroun-

  gară). Se spune că trenurile nu

  mai pot merge pe pod, dar ar-

  mată pedestră poate încă.       

       La   or  4  și   16  minute  se

  aude  o  nouă  pușcătură  de  tun,

  ---  apoi  iară  liniște.                       


   Coloana 4 


       Până la ora 4 și trei sfer-

  turi s'au dat 29 pușcături de

  tun, cari au fost mai mult răs-

  puns la încercarea ⋅ Sîrbilor de

  a nimic podul de peste Dunăre.

       Spre ora cinci dimineața,

  s'a început bombardarea de nou.

       Sîrbii răspund acum și ei,

  și căteva pușcături ale lor au ni-

  merit monitoarele noastre, dar nu

  le-au  făcut  nici  o  stricăciune.      


  Belgradul cuprins!

       O telegramă sosită Mercuri

  la amiaz în Pesta, din Semlin,

  spune  că  acolo  au  știrea,  că

  pe acea vreme (ieri spre amiaz)

  armatele austroungare au intrat

  în  Belgrad,  pe  care  l'au  putut

  cuprinde fără împotrivire.           


  Intrarea în Belgrad                    

       s'a făcut Mercuri cătră a-

  miaz   De  dimineața  a  început

  trecerea  trupelor  peste  Dunăre

  și   a   curs   într'una,   fâră   împo-

  trivire  din  parte  sîrbească.           

       In frunte a întrat  c a v a l e-

  r i a,   apoi   regimentele   de   pe-

  destrași.                                             

       Primarul  li-a  ieșit  nainte,

  rugîndu-i  ca  cetățenilor  pacinici

  r ă m a ș i  î n  o r a ș,  să  nu  li  se

  facă  nimic.                                        

  *                         

       --- Intrevenirea mai nouă a

  A n g l i e i  și a  R u s i e i  pe lîngă

  Austroungaria,  de  a împedeca

  războiul.   ---  a   fost   respinsă!

  Monarchia spune: acum numai

  armele  mai  au  ascultare!        


 • May 17, 2018 10:09:53 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin                

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    

       In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

  s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

  revolverul asupra căpitanului seu,

  --- dar camarazil lui l'au împede-

  cat a trage. Soldatul era beat, ori

  se  îmbetase  anume.                      

       Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

  tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

  judeca la moarte. Acesta va fi cel

  dintîi omorît în puterea statariului.


                               Arestări din greu.

  --- Poliția din acele părți, a por-

  nit goană de stîrpire asupra tutu-

  ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

  la ură contra altui neam) din acel

  ținut.A arestat până acum 15 preoți,

  mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

  tecari.                                                     

  Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

  riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

  C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

  ș u l  S e m l i n !                                     

  __________


   dreapta și sus 

  Mai nou.                                                                                                

  -- Știrile  de  Joi  dimineața. --                        

  Deschiderea   focului !   ---   Cetatea   Kalimegdan   în  flacări

  aprisă  de  șrapnelele  armatei  noastre. --- Belgradul  cu-

  prins.  ---  Focul  l'au  deschis  monitoarele  (corăbiile  de  pe

  Dunăre).                                                  


   Coloana 3 

       Despre   deschiderea   focului

  asupra   Belgradului,   foile   din

  Pesta  aduc  azi,   Joi  dimineața,

  următoarele știri:                         

       Bombardarea (batera cu

  tunurile) a orașului Belgrad

  s'a început  Mercuri  la  o-

  rele  1  după  miezul  nop-

  ții! Două monitoare au în-

  ceput  a  trage  cu  tunul!  

       Căci   Sîrbii   temîndu-și

  podul   ce   leagă   Belgradul,

  la  oara  1  din  noapte,   au

  zvîrlit  podul  în  aer  cu

  dinamită !                               

       Podul  s'a  stricat  la

  capul   despre   Belgrad,

  dar   nu   s'a   nimicit   de

  tot. Atunci au început ai

  nostri  a  trage  cu  tunul.

       Sîrbii  au  răspuns  și  ei  cu

  trageri  de  tun.    Casa  de  vamă

  din  Semlin  a  fost   nimerită  de

  doue gloanțe de tun. Peste gară

  au  zburat  alte  gloanțe,  fără  a

  o  nimerì.                                          

       Apoi,  după  acest  întîi  salut

  al  tunurilor, a urmat, în tăcerea

  nopții,   liniște,   până  la  oara  4

  dimineața,  cînd  a  început  a  se

  face  ziuă.                                        

       Trei  monitoare  (vase  de  pe

  Dunăre)  se  plimbau  manevr-nd

  grele  și  par'că  furioase,   ---   pe

  Dunăre.                                            

       La  ora  3  și  3  minute,  ele  au

  deschis  focul  de  nou :   au   dat

  una   după   altă   șeptesprece   puș-

  cături  de  tun  ce  zguduiau  văzdu-

  hul   și   c u t r e m u r a u  D u n ă-

  r e a !  Pușcăturile mergeau asu-

  pra întăriturei Kalimegdan, din

  cetatea de lîngă Belgrad.            

       Din Șemlin vedem cum Ka-

  limegdan arde !                               

       La acest timp turnurile au-

  stroungare bat încă numai ce-

  tatea Belgradului (așezată pe

  un munte la stînga orașului),

  orașul însuș nu e bătut, căci

  din oraș nu a tras nimeni fo-

  curi.                                           

       E ziuă.                                

       --- Acum se vede bine ce

  s'a făcut cu podul care leagă

  Belgradul cu Semlinul peste

  Dunăre: El în partea despre

  Semlin e pleact într'o lature la

  piciorul al 4-lea. Sdrobirea lui

  cu totul nu a reușit (Sîrbii au

  vrut să-l rupă, ca să nu poată

  trece pe el armata austroun-

  gară). Se spune că trenurile nu

  mai pot merge pe pod, dar ar-

  mată pedestră poate încă.       

       La   or  4  și   16  minute  se

  aude  o  nouă  pușcătură  de  tun,

  ---  apoi  iară  liniște.                       


   Coloana 4 


       Până la ora 4 și trei sfer-

  turi s'au dat 29 pușcături de

  tun, cari au fost mai mult răs-

  puns la încercarea ⋅ Sîrbilor de

  a nimic podul de peste Dunăre.

       Spre ora cinci dimineața,

  s'a început bombardarea de nou.

       Sîrbii răspund acum și ei,

  și căteva pușcături ale lor au ni-

  merit monitoarele noastre, dar nu

  le-au  făcut  nici  o  stricăciune.      


  Belgradul cuprins!

       O telegramă sosită Mercuri

  la amiaz în Pesta, din Semlin,

  spune  că  acolo  au  știrea,  că

  pe acea vreme (ieri spre amiaz)

  armatele austroungare au intrat

  în  Belgrad,  pe  care  l'au  putut

  cuprinde fără împotrivire.           


  Intrarea în Belgrad                    

       s'a făcut Mercuri cătră a-

  miaz   De  dimineața  a  început

  trecerea  trupelor  peste  Dunăre

  și   a   curs   într'una,   fâră   împo-

  trivire  din  parte  sîrbească.           

       In frunte a întrat  c a v a l e-

  r i a,   apoi   regimentele   de   pe-

  destrași.                                             

       Primarul  li-a  ieșit  nainte,

  rugîndu-i  ca  cetățenilor  pacinici

  r ă m a ș i  î n  o r a ș,  să  nu  li  se

  facă  nimic.                                        

  *                         


 • May 17, 2018 10:08:23 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin                

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    

       In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

  s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

  revolverul asupra căpitanului seu,

  --- dar camarazil lui l'au împede-

  cat a trage. Soldatul era beat, ori

  se  îmbetase  anume.                      

       Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

  tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

  judeca la moarte. Acesta va fi cel

  dintîi omorît în puterea statariului.


                               Arestări din greu.

  --- Poliția din acele părți, a por-

  nit goană de stîrpire asupra tutu-

  ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

  la ură contra altui neam) din acel

  ținut.A arestat până acum 15 preoți,

  mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

  tecari.                                                     

  Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

  riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

  C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

  ș u l  S e m l i n !                                     

  __________


   dreapta și sus 

  Mai nou.                                                                                                

  -- Știrile  de  Joi  dimineața. --                        

  Deschiderea   focului !   ---   Cetatea   Kalimegdan   în  flacări

  aprisă  de  șrapnelele  armatei  noastre. --- Belgradul  cu-

  prins.  ---  Focul  l'au  deschis  monitoarele  (corăbiile  de  pe

  Dunăre).                                                  


   Coloana 3 

       Despre   deschiderea   focului

  asupra   Belgradului,   foile   din

  Pesta  aduc  azi,   Joi  dimineața,

  următoarele știri:                         

       Bombardarea (batera cu

  tunurile) a orașului Belgrad

  s'a început  Mercuri  la  o-

  rele  1  după  miezul  nop-

  ții! Două monitoare au în-

  ceput  a  trage  cu  tunul!  

       Căci   Sîrbii   temîndu-și

  podul   ce   leagă   Belgradul,

  la  oara  1  din  noapte,   au

  zvîrlit  podul  în  aer  cu

  dinamită !                               

       Podul  s'a  stricat  la

  capul   despre   Belgrad,

  dar   nu   s'a   nimicit   de

  tot. Atunci au început ai

  nostri  a  trage  cu  tunul.

       Sîrbii  au  răspuns  și  ei  cu

  trageri  de  tun.    Casa  de  vamă

  din  Semlin  a  fost   nimerită  de

  doue gloanțe de tun. Peste gară

  au  zburat  alte  gloanțe,  fără  a

  o  nimerì.                                          

       Apoi,  după  acest  întîi  salut

  al  tunurilor, a urmat, în tăcerea

  nopții,   liniște,   până  la  oara  4

  dimineața,  cînd  a  început  a  se

  face  ziuă.                                        

       Trei  monitoare  (vase  de  pe

  Dunăre)  se  plimbau  manevr-nd

  grele  și  par'că  furioase,   ---   pe

  Dunăre.                                            

       La  ora  3  și  3  minute,  ele  au

  deschis  focul  de  nou :   au   dat

  una   după   altă   șeptesprece   puș-

  cături  de  tun  ce  zguduiau  văzdu-

  hul   și   c u t r e m u r a u  D u n ă-

  r e a !  Pușcăturile mergeau asu-

  pra întăriturei Kalimegdan, din

  cetatea de lîngă Belgrad.            

       Din Șemlin vedem cum Ka-

  limegdan arde !                               

       La acest timp turnurile au-

  stroungare bat încă numai ce-

  tatea Belgradului (așezată pe

  un munte la stînga orașului),

  orașul însuș nu e bătut, căci

  din oraș nu a tras nimeni fo-

  curi.                                           

       E ziuă.                                

       --- Acum se vede bine ce

  s'a făcut cu podul care leagă

  Belgradul cu Semlinul peste

  Dunăre: El în partea despre

  Semlin e pleact într'o lature la

  piciorul al 4-lea. Sdrobirea lui

  cu totul nu a reușit (Sîrbii au

  vrut să-l rupă, ca să nu poată

  trece pe el armata austroun-

  gară). Se spune că trenurile nu

  mai pot merge pe pod, dar ar-

  mată pedestră poate încă.       

       La   or  4  și   16  minute  se

  aude  o  nouă  pușcătură  de  tun,

  ---  apoi  iară  liniște.                       


   Coloana 4 


       Până la ora 4 și trei sfer-

  turi s'au dat 29 pușcături de

  tun, cari au fost mai mult răs-

  puns la încercarea ⋅ Sîrbilor de

  a nimic podul de peste Dunăre.

       Spre ora cinci dimineața,

  s'a început bombardarea de nou.

       Sîrbii răspund acum și ei,

  și căteva pușcături ale lor au ni-

  merit monitoarele noastre, dar nu

  le-au  făcut  nici  o  stricăciune.      


  Belgradul cuprins!

       O telegramă sosită Mercuri

  la amiaz în Pesta, din Semlin,

  spune  că  acolo  au  știrea,  că

  pe acea vreme (ieri spre amiaz)

  armatele austroungare au intrat

  în  Belgrad,  pe  care  l'au  putut

  cuprinde fără împotrivire.           


  Intrarea în Belgrad                    

       s'a făcut Mercuri cătră a-

  miaz   De  dimineața  a  început

  trecerea  trupelor  peste  Dunăre

  și   a   curs   într'una,   fâră   împo-

  trivire  din  parte  sîrbească.           


 • May 17, 2018 10:01:40 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin                

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    

       In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

  s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

  revolverul asupra căpitanului seu,

  --- dar camarazil lui l'au împede-

  cat a trage. Soldatul era beat, ori

  se  îmbetase  anume.                      

       Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

  tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

  judeca la moarte. Acesta va fi cel

  dintîi omorît în puterea statariului.


                               Arestări din greu.

  --- Poliția din acele părți, a por-

  nit goană de stîrpire asupra tutu-

  ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

  la ură contra altui neam) din acel

  ținut.A arestat până acum 15 preoți,

  mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

  tecari.                                                     

  Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

  riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

  C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

  ș u l  S e m l i n !                                     

  __________


   dreapta și sus 

  Mai nou.                                                                                                

  -- Știrile  de  Joi  dimineața. --                        

  Deschiderea   focului !   ---   Cetatea   Kalimegdan   în  flacări

  aprisă  de  șrapnelele  armatei  noastre. --- Belgradul  cu-

  prins.  ---  Focul  l'au  deschis  monitoarele  (corăbiile  de  pe

  Dunăre).                                                  


   Coloana 3 

       Despre   deschiderea   focului

  asupra   Belgradului,   foile   din

  Pesta  aduc  azi,   Joi  dimineața,

  următoarele știri:                         

       Bombardarea (batera cu

  tunurile) a orașului Belgrad

  s'a început  Mercuri  la  o-

  rele  1  după  miezul  nop-

  ții! Două monitoare au în-

  ceput  a  trage  cu  tunul!  

       Căci   Sîrbii   temîndu-și

  podul   ce   leagă   Belgradul,

  la  oara  1  din  noapte,   au

  zvîrlit  podul  în  aer  cu

  dinamită !                               

       Podul  s'a  stricat  la

  capul   despre   Belgrad,

  dar   nu   s'a   nimicit   de

  tot. Atunci au început ai

  nostri  a  trage  cu  tunul.

       Sîrbii  au  răspuns  și  ei  cu

  trageri  de  tun.    Casa  de  vamă

  din  Semlin  a  fost   nimerită  de

  doue gloanțe de tun. Peste gară

  au  zburat  alte  gloanțe,  fără  a

  o  nimerì.                                          

       Apoi,  după  acest  întîi  salut

  al  tunurilor, a urmat, în tăcerea

  nopții,   liniște,   până  la  oara  4

  dimineața,  cînd  a  început  a  se

  face  ziuă.                                        

       Trei  monitoare  (vase  de  pe

  Dunăre)  se  plimbau  manevr-nd

  grele  și  par'că  furioase,   ---   pe

  Dunăre.                                            

       La  ora  3  și  3  minute,  ele  au

  deschis  focul  de  nou :   au   dat

  una   după   altă   șeptesprece   puș-

  cături  de  tun  ce  zguduiau  văzdu-

  hul   și   c u t r e m u r a u  D u n ă-

  r e a !  Pușcăturile mergeau asu-

  pra întăriturei Kalimegdan, din

  cetatea de lîngă Belgrad.            

       Din Șemlin vedem cum Ka-

  limegdan arde !                               

       La acest timp turnurile au-

  stroungare bat încă numai ce-

  tatea Belgradului (așezată pe

  un munte la stînga orașului),

  orașul însuș nu e bătut, căci

  din oraș nu a tras nimeni fo-

  curi.                                           

       E ziuă.                                

       --- Acum se vede bine ce

  s'a făcut cu podul care leagă

  Belgradul cu Semlinul peste

  Dunăre: El în partea despre

  Semlin e pleact într'o lature la

  piciorul al 4-lea. Sdrobirea lui

  cu totul nu a reușit (Sîrbii au

  vrut să-l rupă, ca să nu poată

  trece pe el armata austroun-

  gară). Se spune că trenurile nu

  mai pot merge pe pod, dar ar-

  mată pedestră poate încă.       

       La   or  4  și   16  minute  se

  aude  o  nouă  pușcătură  de  tun,

  ---  apoi  iară  liniște.                       


   Coloana 4 


       Până la ora 4 și trei sfer-

  turi s'au dat 29 pușcături de

  tun, cari au fost mai mult răs-

  puns la încercarea ⋅ Sîrbilor de

  a nimic podul de peste Dunăre.

       Spre ora cinci dimineața,

  s'a început bombardarea de nou.

       Sîrbii răspund acum și ei,

  și căteva pușcături ale lor au ni-

  merit monitoarele noastre, dar nu

  le-au  făcut  nici  o  stricăciune.      


 • May 17, 2018 09:56:19 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin                

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    

       In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

  s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

  revolverul asupra căpitanului seu,

  --- dar camarazil lui l'au împede-

  cat a trage. Soldatul era beat, ori

  se  îmbetase  anume.                      

       Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

  tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

  judeca la moarte. Acesta va fi cel

  dintîi omorît în puterea statariului.


                               Arestări din greu.

  --- Poliția din acele părți, a por-

  nit goană de stîrpire asupra tutu-

  ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

  la ură contra altui neam) din acel

  ținut.A arestat până acum 15 preoți,

  mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

  tecari.                                                     

  Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

  riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

  C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

  ș u l  S e m l i n !                                     

  __________


   dreapta și sus 

  Mai nou.                                                                                                

  -- Știrile  de  Joi  dimineața. --                        

  Deschiderea   focului !   ---   Cetatea   Kalimegdan   în  flacări

  aprisă  de  șrapnelele  armatei  noastre. --- Belgradul  cu-

  prins.  ---  Focul  l'au  deschis  monitoarele  (corăbiile  de  pe

  Dunăre).                                                  


   Coloana 3 

       Despre   deschiderea   focului

  asupra   Belgradului,   foile   din

  Pesta  aduc  azi,   Joi  dimineața,

  următoarele știri:                         

       Bombardarea (batera cu

  tunurile) a orașului Belgrad

  s'a început  Mercuri  la  o-

  rele  1  după  miezul  nop-

  ții! Două monitoare au în-

  ceput  a  trage  cu  tunul!  

       Căci   Sîrbii   temîndu-și

  podul   ce   leagă   Belgradul,

  la  oara  1  din  noapte,   au

  zvîrlit  podul  în  aer  cu

  dinamită !                               

       Podul  s'a  stricat  la

  capul   despre   Belgrad,

  dar   nu   s'a   nimicit   de

  tot. Atunci au început ai

  nostri  a  trage  cu  tunul.

       Sîrbii  au  răspuns  și  ei  cu

  trageri  de  tun.    Casa  de  vamă

  din  Semlin  a  fost   nimerită  de

  doue gloanțe de tun. Peste gară

  au  zburat  alte  gloanțe,  fără  a

  o  nimerì.                                          

       Apoi,  după  acest  întîi  salut

  al  tunurilor, a urmat, în tăcerea

  nopții,   liniște,   până  la  oara  4

  dimineața,  cînd  a  început  a  se

  face  ziuă.                                        

       Trei  monitoare  (vase  de  pe

  Dunăre)  se  plimbau  manevr-nd

  grele  și  par'că  furioase,   ---   pe

  Dunăre.                                            

       La  ora  3  și  3  minute,  ele  au

  deschis  focul  de  nou :   au   dat

  una   după   altă   șeptesprece   puș-

  cături  de  tun  ce  zguduiau  văzdu-

  hul   și   c u t r e m u r a u  D u n ă-

  r e a !  Pușcăturile mergeau asu-

  pra întăriturei Kalimegdan, din

  cetatea de lîngă Belgrad.            

       Din Șemlin vedem cum Ka-

  limegdan arde !                               

       La acest timp turnurile au-

  stroungare bat încă numai ce-

  tatea Belgradului (așezată pe

  un munte la stînga orașului),

  orașul însuș nu e bătut, căci

  din oraș nu a tras nimeni fo-

  curi.                                           

       E ziuă.                                

       --- Acum se vede bine ce

  s'a făcut cu podul care leagă

  Belgradul cu Semlinul peste

  Dunăre: El în partea despre

  Semlin e pleact într'o lature la

  piciorul al 4-lea. Sdrobirea lui

  cu totul nu a reușit (Sîrbii au

  vrut să-l rupă, ca să nu poată

  trece pe el armata austroun-

  gară). Se spune că trenurile nu

  mai pot merge pe pod, dar ar-

  mată pedestră poate încă.       

       La   or  4  și   16  minute  se

  aude  o  nouă  pușcătură  de  tun,

  ---  apoi  iară  liniște.                       


   Coloana 4 


       Până la ora 4 și trei sfer-

  turi s'au dat 29 pușcături de

  tun, cari au fost mai mult răs-

  puns la încercarea 


 • May 17, 2018 00:29:45 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin                

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    

       In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

  s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

  revolverul asupra căpitanului seu,

  --- dar camarazil lui l'au împede-

  cat a trage. Soldatul era beat, ori

  se  îmbetase  anume.                      

       Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

  tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

  judeca la moarte. Acesta va fi cel

  dintîi omorît în puterea statariului.


                               Arestări din greu.

  --- Poliția din acele părți, a por-

  nit goană de stîrpire asupra tutu-

  ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

  la ură contra altui neam) din acel

  ținut.A arestat până acum 15 preoți,

  mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

  tecari.                                                     

  Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

  riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

  C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

  ș u l  S e m l i n !                                     

  __________


   dreapta și sus 

  Mai nou.                                                                                                

  -- Știrile  de  Joi  dimineața. --                        

  Deschiderea   focului !   ---   Cetatea   Kalimegdan   în  flacări

  aprisă  de  șrapnelele  armatei  noastre. --- Belgradul  cu-

  prins.  ---  Focul  l'au  deschis  monitoarele  (corăbiile  de  pe

  Dunăre).                                                  


   Coloana 3 

       Despre   deschiderea   focului

  asupra   Belgradului,   foile   din

  Pesta  aduc  azi,   Joi  dimineața,

  următoarele știri:                         

       Bombardarea (batera cu

  tunurile) a orașului Belgrad

  s'a început  Mercuri  la  o-

  rele  1  după  miezul  nop-

  ții! Două monitoare au în-

  ceput  a  trage  cu  tunul!  

       Căci   Sîrbii   temîndu-și

  podul   ce   leagă   Belgradul,

  la  oara  1  din  noapte,   au

  zvîrlit  podul  în  aer  cu

  dinamită !                               

       Podul  s'a  stricat  la

  capul   despre   Belgrad,

  dar   nu   s'a   nimicit   de

  tot. Atunci au început ai

  nostri  a  trage  cu  tunul.

       Sîrbii  au  răspuns  și  ei  cu

  trageri  de  tun.    Casa  de  vamă

  din  Semlin  a  fost   nimerită  de

  doue gloanțe de tun. Peste gară

  au  zburat  alte  gloanțe,  fără  a

  o  nimerì.                                          

       Apoi,  după  acest  întîi  salut

  al  tunurilor, a urmat, în tăcerea

  nopții,   liniște,   până  la  oara  4

  dimineața,  cînd  a  început  a  se

  face  ziuă.                                        

       Trei  monitoare  (vase  de  pe

  Dunăre)  se  plimbau  manevr-nd

  grele  și  par'că  furioase,   ---   pe

  Dunăre.                                            

       La  ora  3  și  3  minute,  ele  au

  deschis  focul  de  nou :   au   dat

  una   după   altă   șeptesprece   puș-

  cături  de  tun  ce  zguduiau  văzdu-

  hul   și   c u t r e m u r a u  D u n ă-

  r e a !  Pușcăturile mergeau asu-

  pra întăriturei Kalimegdan, din

  cetatea de lîngă Belgrad.            

       Din Șemlin vedem cum Ka-

  limegdan arde !                               

       La acest timp turnurile au-

  stroungare bat încă numai ce-

  tatea Belgradului (așezată pe

  un munte la stînga orașului),

  orașul însuș nu e bătut, căci

  din oraș nu a tras nimeni fo-

  curi.                                           

       E ziuă.                                

       --- Acum se vede bine ce

  s'a făcut cu podul care leagă

  Belgradul cu Semlinul peste

  Dunăre: El în partea despre

  Semlin e pleact într'o lature la

  piciorul al 4-lea. Sdrobirea lui

  cu totul nu a reușit (Sîrbii au

  vrut să-l rupă, ca să nu poată

  trece pe el armata austroun-

  gară). Se spune că trenurile nu

  mai pot merge pe pod, dar ar-

  mată pedestră poate încă.       

       La   or  4  și   16  minute  se

  aude  o  nouă  pușcătură  de  tun,

  ---  apoi  iară  liniște.                       


   Coloana 4  • May 17, 2018 00:28:54 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin                

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    

       In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

  s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

  revolverul asupra căpitanului seu,

  --- dar camarazil lui l'au împede-

  cat a trage. Soldatul era beat, ori

  se  îmbetase  anume.                      

       Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

  tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

  judeca la moarte. Acesta va fi cel

  dintîi omorît în puterea statariului.


                               Arestări din greu.

  --- Poliția din acele părți, a por-

  nit goană de stîrpire asupra tutu-

  ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

  la ură contra altui neam) din acel

  ținut.A arestat până acum 15 preoți,

  mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

  tecari.                                                     

  Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

  riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

  C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

  ș u l  S e m l i n !                                     

  __________


   dreapta și sus 

  Mai nou.                                                                                                

  -- Știrile  de  Joi  dimineața. --                        

  Deschiderea   focului !   ---   Cetatea   Kalimegdan   în  flacări

  aprisă  de  șrapnelele  armatei  noastre. --- Belgradul  cu-

  prins.  ---  Focul  l'au  deschis  monitoarele  (corăbiile  de  pe

  Dunăre).                                                  


   Coloana 3 

       Despre   deschiderea   focului

  asupra   Belgradului,   foile   din

  Pesta  aduc  azi,   Joi  dimineața,

  următoarele știri:                         

       Bombardarea (batera cu

  tunurile) a orașului Belgrad

  s'a început  Mercuri  la  o-

  rele  1  după  miezul  nop-

  ții! Două monitoare au în-

  ceput  a  trage  cu  tunul!  

       Căci   Sîrbii   temîndu-și

  podul   ce   leagă   Belgradul,

  la  oara  1  din  noapte,   au

  zvîrlit  podul  în  aer  cu

  dinamită !                               

       Podul  s'a  stricat  la

  capul   despre   Belgrad,

  dar   nu   s'a   nimicit   de

  tot. Atunci au început ai

  nostri  a  trage  cu  tunul.

       Sîrbii  au  răspuns  și  ei  cu

  trageri  de  tun.    Casa  de  vamă

  din  Semlin  a  fost   nimerită  de

  doue gloanțe de tun. Peste gară

  au  zburat  alte  gloanțe,  fără  a

  o  nimerì.                                          

       Apoi,  după  acest  întîi  salut

  al  tunurilor, a urmat, în tăcerea

  nopții,   liniște,   până  la  oara  4

  dimineața,  cînd  a  început  a  se

  face  ziuă.                                        

       Trei  monitoare  (vase  de  pe

  Dunăre)  se  plimbau  manevr-nd

  grele  și  par'că  furioase,   ---   pe

  Dunăre.                                            

       La  ora  3  și  3  minute,  ele  au

  deschis  focul  de  nou :   au   dat

  una   după   altă   șeptesprece   puș-

  cături  de  tun  ce  zguduiau  văzdu-

  hul   și   c u t r e m u r a u  D u n ă-

  r e a !  Pușcăturile mergeau asu-

  pra întăriturei Kalimegdan, din

  cetatea de lîngă Belgrad.            

       Din Șemlin vedem cum Ka-

  limegdan arde !                               

       La acest timp turnurile au-

  stroungare bat încă numai ce-

  tatea Belgradului (așezată pe

  un munte la stînga orașului),

  orașul însuș nu e bătut, căci

  din oraș nu a tras nimeni fo-

  curi.                                           

       E ziuă.                                

       --- Acum se vede bine ce

  s'a făcut cu podul care leagă

  Belgradul cu Semlinul peste

  Dunăre: El în partea despre

  Semlin e pleact într'o lature la

  piciorul al 4-lea. Sdrpborea lui

  cu totul nu a reușit (Sîrbii au

  vrut să-l rupă, ca să nu poată

  trece pe el armata austroun-

  gară). Se spune că trenurile nu

  mai pot merge pe pod, dar ar-

  mată pedestră poate încă.       

       La   or  4  și   16  minute  se

  aude  o  nouă  pușcătură  de  tun,

  ---  apoi  iară  liniște.                       


   Coloana 4  • May 17, 2018 00:28:21 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin                

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    

       In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

  s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

  revolverul asupra căpitanului seu,

  --- dar camarazil lui l'au împede-

  cat a trage. Soldatul era beat, ori

  se  îmbetase  anume.                      

       Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

  tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

  judeca la moarte. Acesta va fi cel

  dintîi omorît în puterea statariului.


                               Arestări din greu.

  --- Poliția din acele părți, a por-

  nit goană de stîrpire asupra tutu-

  ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

  la ură contra altui neam) din acel

  ținut.A arestat până acum 15 preoți,

  mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

  tecari.                                                     

  Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

  riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

  C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

  ș u l  S e m l i n !                                     

  __________


   dreapta și sus 

  Mai nou.                                                                                                

  -- Știrile  de  Joi  dimineața. --                        

  Deschiderea   focului !   ---   Cetatea   Kalimegdan   în  flacări

  aprisă  de  șrapnelele  armatei  noastre. --- Belgradul  cu-

  prins.  ---  Focul  l'au  deschis  monitoarele  (corăbiile  de  pe

  Dunăre).                                                  


   Coloana 3 

       Despre   deschiderea   focului

  asupra   Belgradului,   foile   din

  Pesta  aduc  azi,   Joi  dimineața,

  următoarele știri:                         

       Bombardarea (batera cu

  tunurile) a orașului Belgrad

  s'a început  Mercuri  la  o-

  rele  1  după  miezul  nop-

  ții! Două monitoare au în-

  ceput  a  trage  cu  tunul!  

       Căci   Sîrbii   temîndu-și

  podul   ce   leagă   Belgradul,

  la  oara  1  din  noapte,   au

  zvîrlit  podul  în  aer  cu

  dinamită !                               

       Podul  s'a  stricat  la

  capul   despre   Belgrad,

  dar   nu   s'a   nimicit   de

  tot. Atunci au început ai

  nostri  a  trage  cu  tunul.

       Sîrbii  au  răspuns  și  ei  cu

  trageri  de  tun.    Casa  de  vamă

  din  Semlin  a  fost   nimerită  de

  doue gloanțe de tun. Peste gară

  au  zburat  alte  gloanțe,  fără  a

  o  nimerì.                                          

       Apoi,  după  acest  întîi  salut

  al  tunurilor, a urmat, în tăcerea

  nopții,   liniște,   până  la  oara  4

  dimineața,  cînd  a  început  a  se

  face  ziuă.                                        

       Trei  monitoare  (vase  de  pe

  Dunăre)  se  plimbau  manevr-nd

  grele  și  par'că  furioase,   ---   pe

  Dunăre.                                            

       La  ora  3  și  3  minute,  ele  au

  deschis  focul  de  nou :   au   dat

  una   după   altă   șeptesprece   puș-

  cături  de  tun  ce  zguduiau  văzdu-

  hul   și   c u t r e m u r a u  D u n ă-

  r e a !  Pușcăturile mergeau asu-

  pra întăriturei Kalimegdan, din

  cetatea de lîngă Belgrad.            

       Din Șemlin vedem cum Ka-

  limegdan arde !                               

       La acest timp turnurile au-

  stroungare bat încă numai ce-

  tatea Belgradului (așezată pe

  un munte la stînga orașului),

  orașul însuș nu e bătut, căci

  din oraș nu a tras nimeni fo-

  curi.                                           

       E ziuă.                                

       --- Acum se vede bine ce

  s'a făcut cu podul care leagă

  Belgradul cu Semlinul peste

  Dunăre: El în partea despre

  Semlin e pleact într'o lature la

  piciorul al 4-lea. Sdrpborea lui

  cu totul nu a reușit (Sîrbii au

  vrut să-l rupă, ca să nu poată

  trece pe el armata austroun-

  gară). Se spune că trenurile nu

  mai pot merge pe pod, dar ar-

  mată pedestră poate încă.       


   Coloana 4  • May 17, 2018 00:26:07 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin                

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    

       In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

  s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

  revolverul asupra căpitanului seu,

  --- dar camarazil lui l'au împede-

  cat a trage. Soldatul era beat, ori

  se  îmbetase  anume.                      

       Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

  tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

  judeca la moarte. Acesta va fi cel

  dintîi omorît în puterea statariului.


                               Arestări din greu.

  --- Poliția din acele părți, a por-

  nit goană de stîrpire asupra tutu-

  ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

  la ură contra altui neam) din acel

  ținut.A arestat până acum 15 preoți,

  mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

  tecari.                                                     

  Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

  riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

  C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

  ș u l  S e m l i n !                                     

  __________


   dreapta și sus 

  Mai nou.                                                                                                

  -- Știrile  de  Joi  dimineața. --                        

  Deschiderea   focului !   ---   Cetatea   Kalimegdan   în  flacări

  aprisă  de  șrapnelele  armatei  noastre. --- Belgradul  cu-

  prins.  ---  Focul  l'au  deschis  monitoarele  (corăbiile  de  pe

  Dunăre).                                                  


   Coloana 3 

       Despre   deschiderea   focului

  asupra   Belgradului,   foile   din

  Pesta  aduc  azi,   Joi  dimineața,

  următoarele știri:                         

       Bombardarea (batera cu

  tunurile) a orașului Belgrad

  s'a început  Mercuri  la  o-

  rele  1  după  miezul  nop-

  ții! Două monitoare au în-

  ceput  a  trage  cu  tunul!  

       Căci   Sîrbii   temîndu-și

  podul   ce   leagă   Belgradul,

  la  oara  1  din  noapte,   au

  zvîrlit  podul  în  aer  cu

  dinamită !                               

       Podul  s'a  stricat  la

  capul   despre   Belgrad,

  dar   nu   s'a   nimicit   de

  tot. Atunci au început ai

  nostri  a  trage  cu  tunul.

       Sîrbii  au  răspuns  și  ei  cu

  trageri  de  tun.    Casa  de  vamă

  din  Semlin  a  fost   nimerită  de

  doue gloanțe de tun. Peste gară

  au  zburat  alte  gloanțe,  fără  a

  o  nimerì.                                          

       Apoi,  după  acest  întîi  salut

  al  tunurilor, a urmat, în tăcerea

  nopții,   liniște,   până  la  oara  4

  dimineața,  cînd  a  început  a  se

  face  ziuă.                                        

       Trei  monitoare  (vase  de  pe

  Dunăre)  se  plimbau  manevr-nd

  grele  și  par'că  furioase,   ---   pe

  Dunăre.                                            

       La  ora  3  și  3  minute,  ele  au

  deschis  focul  de  nou :   au   dat

  una   după   altă   șeptesprece   puș-

  cături  de  tun  ce  zguduiau  văzdu-

  hul   și   c u t r e m u r a u  D u n ă-

  r e a !  Pușcăturile mergeau asu-

  pra întăriturei Kalimegdan, din

  cetatea de lîngă Belgrad.            

       Din Șemlin vedem cum Ka-

  limegdan arde !                               

       La acest timp turnurile au-

  stroungare bat încă numai ce-

  tatea Belgradului (așezată pe

  un munte la stînga orașului),

  orașul însuș nu e bătut, căci

  din oraș nu a tras nimeni fo-

  curi.                                           

       E ziuă.                                


   Coloana 4  • May 17, 2018 00:22:59 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin                

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    

       In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

  s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

  revolverul asupra căpitanului seu,

  --- dar camarazil lui l'au împede-

  cat a trage. Soldatul era beat, ori

  se  îmbetase  anume.                      

       Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

  tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

  judeca la moarte. Acesta va fi cel

  dintîi omorît în puterea statariului.


                               Arestări din greu.

  --- Poliția din acele părți, a por-

  nit goană de stîrpire asupra tutu-

  ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

  la ură contra altui neam) din acel

  ținut.A arestat până acum 15 preoți,

  mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

  tecari.                                                     

  Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

  riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

  C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

  ș u l  S e m l i n !                                     

  __________


   dreapta și sus 

  Mai nou.                                                                                                

  -- Știrile  de  Joi  dimineața. --                        

  Deschiderea   focului !   ---   Cetatea   Kalimegdan   în  flacări

  aprisă  de  șrapnelele  armatei  noastre. --- Belgradul  cu-

  prins.  ---  Focul  l'au  deschis  monitoarele  (corăbiile  de  pe

  Dunăre).                                                  


   Coloana 3 

       Despre   deschiderea   focului

  asupra   Belgradului,   foile   din

  Pesta  aduc  azi,   Joi  dimineața,

  următoarele știri:                         

       Bombardarea (batera cu

  tunurile) a orașului Belgrad

  s'a început  Mercuri  la  o-

  rele  1  după  miezul  nop-

  ții! Două monitoare au în-

  ceput  a  trage  cu  tunul!  

       Căci   Sîrbii   temîndu-și

  podul   ce   leagă   Belgradul,

  la  oara  1  din  noapte,   au

  zvîrlit  podul  în  aer  cu

  dinamită !                               

       Podul  s'a  stricat  la

  capul   despre   Belgrad,

  dar   nu   s'a   nimicit   de

  tot. Atunci au început ai

  nostri  a  trage  cu  tunul.

       Sîrbii  au  răspuns  și  ei  cu

  trageri  de  tun.    Casa  de  vamă

  din  Semlin  a  fost   nimerită  de

  doue gloanțe de tun. Peste gară

  au  zburat  alte  gloanțe,  fără  a

  o  nimerì.                                          

       Apoi,  după  acest  întîi  salut

  al  tunurilor, a urmat, în tăcerea

  nopții,   liniște,   până  la  oara  4

  dimineața,  cînd  a  început  a  se

  face  ziuă.                                        

       Trei  monitoare  (vase  de  pe

  Dunăre)  se  plimbau  manevr-nd

  grele  și  par'că  furioase,   ---   pe

  Dunăre.                                            


   Coloana 4  • May 17, 2018 00:21:02 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin                

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    

       In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

  s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

  revolverul asupra căpitanului seu,

  --- dar camarazil lui l'au împede-

  cat a trage. Soldatul era beat, ori

  se  îmbetase  anume.                      

       Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

  tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

  judeca la moarte. Acesta va fi cel

  dintîi omorît în puterea statariului.


                               Arestări din greu.

  --- Poliția din acele părți, a por-

  nit goană de stîrpire asupra tutu-

  ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

  la ură contra altui neam) din acel

  ținut.A arestat până acum 15 preoți,

  mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

  tecari.                                                     

  Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

  riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

  C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

  ș u l  S e m l i n !                                     

  __________


   dreapta și sus 

  Mai nou.                                                                                                

  -- Știrile  de  Joi  dimineața. --                        

  Deschiderea   focului !   ---   Cetatea   Kalimegdan   în  flacări

  aprisă  de  șrapnelele  armatei  noastre. --- Belgradul  cu-

  prins.  ---  Focul  l'au  deschis  monitoarele  (corăbiile  de  pe

  Dunăre).                                                  


   Coloana 3 

       Despre   deschiderea   focului

  asupra   Belgradului,   foile   din

  Pesta  aduc  azi,   Joi  dimineața,

  următoarele știri:                         

       Bombardarea (batera cu

  tunurile) a orașului Belgrad

  s'a început  Mercuri  la  o-

  rele  1  după  miezul  nop-

  ții! Două monitoare au în-

  ceput  a  trage  cu  tunul!  

       Căci   Sîrbii   temîndu-și

  podul   ce   leagă   Belgradul,

  la  oara  1  din  noapte,   au

  zvîrlit  podul  în  aer  cu

  dinamită !                               

       Podul  s'a  stricat  la

  capul   despre   Belgrad,

  dar   nu   s'a   nimicit   de

  tot. Atunci au început ai

  nostri  a  trage  cu  tunul.

       Sîrbii  au  răspuns  și  ei  cu

  trageri  de  tun.    Casa  de  vamă

  din  Semlin  a  fost   nimerită  de

  doue gloanțe de tun. Peste gară

  au  zburat  alte  gloanțe,  fără  a

  o  nimerì.                                          


   Coloana 4  • May 17, 2018 00:11:28 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin                

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    

       In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

  s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

  revolverul asupra căpitanului seu,

  --- dar camarazil lui l'au împede-

  cat a trage. Soldatul era beat, ori

  se  îmbetase  anume.                      

       Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

  tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

  judeca la moarte. Acesta va fi cel

  dintîi omorît în puterea statariului.


                               Arestări din greu.

  --- Poliția din acele părți, a por-

  nit goană de stîrpire asupra tutu-

  ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

  la ură contra altui neam) din acel

  ținut.A arestat până acum 15 preoți,

  mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

  tecari.                                                     

  Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

  riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

  C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

  ș u l  S e m l i n !                                     

  __________


   dreapta și sus 

  Mai nou.                                                                                                

  -- Știrile  de  Joi  dimineața. --                        

  Deschiderea   focului !   ---   Cetatea   Kalimegdan   în  flacări

  aprisă  de  șrapnelele  armatei  noastre. --- Belgradul  cu-

  prins.  ---  Focul  l'au  deschis  monitoarele  (corăbiile  de  pe

  Dunăre).                                                  


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 17, 2018 00:06:53 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin                

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    

       In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

  s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

  revolverul asupra căpitanului seu,

  --- dar camarazil lui l'au împede-

  cat a trage. Soldatul era beat, ori

  se  îmbetase  anume.                      

       Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

  tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

  judeca la moarte. Acesta va fi cel

  dintîi omorît în puterea statariului.


  Arestări din greu.

  --- Poliția din acele părți, a por-

  nit goană de stîrpire asupra tutu-

  ror „agitatorilo” (celor ce ațîță

  la ură contra altui neam) din acel

  ținut.A arestat până acum 15 preoți,

  mai  mulți  medici.  notari  și  apo-

  tecari.                                                     

  Mai   nou   se   veșteste,   că   stata-

  riul  s'a  publicat  pentru  î n t r e a g ă

  C r o a ț i a-S l a v o n i a  ș i  î n  o r a-

  ș u l  S e m l i n !                                     

  __________


   dreapta și sus 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 17, 2018 00:03:12 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    

       In  28  Iulie  sara  la  orele  8,  u n

  s o l d a t  d e  r î n d  s î r b, a ridicat

  revolverul asupra căpitanului seu,

  --- dar camarazil lui l'au împede-

  cat a trage. Soldatul era beat, ori

  se  îmbetase  anume.                      

       Nenorocitul  va  fi  dus  naintea

  tribunalului  de  războiu,  care  îl  va

  judeca la moarte. Acesta va fi cel

  dintîi omorît în puterea statariului.


   dreapta și sus 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 17, 2018 00:00:44 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                

       L u n i  s e a r a  s'a  p u b l i c a t

  s t a t a r i u l  p r i n  v e s t i r e  c u

  g r a i u l, --- apoi și prin placate (ti-

  părituri vestitoare) lipite pe păreți.

       Crimele pe care le urmărește

  în întîia linie sînt : ațîțare, fugă (de-

  zertare), îndemn la lucruri contrare

  cu ordinea (rînduială) militară, șpi-

  onare  contra  armatei  proprii,  și

  altele.                                                    


   dreapta și sus 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 16, 2018 23:54:12 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       

  __________

  Statariu le Petervaradin

       Din Neoplanta (între Sîrbii din

  josul Ungariei) se telegrafiază cu

  date de 29 Iulie :  I n  î n t r e a g ă

  I m p ă r ă ț i a,  l a  P e t e r v a r a d i n

  s ' a  p u b l i c a t  m a i  î n t î i  s t a t a-

  ruil!   (Standrecht, dreptul de răz-

  boiu, cînd ori ce judecată pentru

  ori-ce   crimă,   e   una   și   scurtă  :

  m o a r t e a  p r i n  g l o n ț !) S'a aflat

  de lipsă asta pentru că ținutul e

  plin de Sîrbi și e loc însemnat din

  punct de vedere militar.                


   dreapta și sus 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 16, 2018 23:49:32 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 

  O corabie a Romăniei,                        

  „Basarab”, în slujba Austro-

  Ungariei și a Serbiei.             

  _____

       Duminecă dimineața era deja

  întreruptă comunicația cu Serbia.

  Trenurile și vapoarele s'au oprit,

  nu mai treceau nici oamenii nici

  marfă peste Dunăre. Desnădăjduiți

  stăteau pe malul drept, la Belgrad

  sute de supuși austro-ungari, iar pe

  cel stîng, la Zimony, alte sute de ce-

  tățeni sîrbi, dorind și unii alții să

  treacă în țara lor până nu e pri-

  mejdia mare, --- dar nu era chip,

  căci vapoarele sîrbești și ale noastre

  poruncă aspră aveau să nu se

  miște dela țărmi, fiind stare de răz-

  boì între cele două țări. Așa s'a

  întîmplat că coarbia romănească

  „Basarab” ce tocmai trecea pe Du-

  năre între Belgrad și Semlin, a

  ajuns în Slujba țărilor învrăzjbite.

  Căpitanul corăbiei a fost rugat de

  diregătoriile din Semlin să treacă pe

  supușil austro ungari din Belgrad.

  Numai decît corabia română a ple-

  cat după ei, a încărcat aporape

  două mii de oameni trecîndu-i pe

  celalalt țărm, la Semlin. De aici

  a luat apoi pe cetățenii sîrbi și i-a

  dus la Belgrad. Bieții oameni

  desnădăjduiți și năcăjiți nu mai

  știau cum să mulțămească bravului

  căpitan român.                                       


   dreapta și sus 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 16, 2018 23:41:55 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 


  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________

                                  Armata Sîrbiei

  este astăzi, cu totul, ceva peste

  250.000 de oameni. Cu mari în-

  cordări, poate grămădì sub stea-

  gurile țării și 300.000. --- Austro-

  ungaria prin cît a mobilizat până

  acum, are sub steaguri deja vre-o

  800.000 de oameni, --- așadar pu-

  terea Sîrbiei în fața acestei mul-

  țimi uriașe a armatelor noastre, e

  mică de tot.

       Mai adauge la asta, că armele

  Sîrbilor, și puștile și tunurile, sunt

  aproape toate de cele folosite în

  războiul contra Turcilor și apoi a

  Bulgarilor, prin urmare nu mai sunt

  așa bune și acurate ca o armă

  nouă.

                         ________

   Coloana 2 


   dreapta și sus 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 16, 2018 23:36:57 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 


  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________


   Coloana 2 


   dreapta și sus 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 16, 2018 23:36:12 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 


  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.

       In loc de aceea a adus -- po-

  runca de mobilizare a Regelui sîr-

  besc, porunca de a prinde arma

  contra Austroungariei !

                          ________


   Coloana 2 


   dreapta și sus 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 16, 2018 23:35:31 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 


  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


  Unde se țin Sîrbii?

       După   știri   primite   din   Sîrbia

  armatele  sîrbești  iși  adună  puterile

  la  90  kilometri  în  jos  de  Belgrad.

  Aci iși fac întărituri, să încing cu

  șanțuri și cred că vor putea ținea

  pept cu destulă putere atacurilor

  armatei austroungare.

       Armata sîrbească așteaptă la

  Semednria. Din Zimony vine știrea

  că  acolo  s'a  lățit  vestea  din  izvor

  demn  de  crezămînt,  că  o  parte

  mare din armata sîrbească se adună

  la  S e m e n d r i a.

       Trenurile în Serbia sunt puse

  toate în slujba miliției. Abia odată

  pe zi pot călători și alte persoane.

       --- In Belgrad au venit în întîia

  zi de mobilizare o miie de volun-

  tari, --- adecă bărbați cari n'au

  fost chemați sub arme și n'ar fi

  datori a merge la războiu, dar se

  înștiințează de voe bună să fie și

  ei trimiși în foc pentru țară.

       --- F o a i a  o f i c i o a s ă  a  a r-

  m a t e i  sîrbești avea, după cere-

  rea Austroungariei, să publice Du-

  minecă (26 Iul. n.) pe fața întîie

  declarația ce i-o cerea ultimatul.


   Coloana 2 


   dreapta și sus 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 16, 2018 23:26:48 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 


  Corabie maghiară

                                    ---- prinsă !

       Din Semlin se telegrafiză la

  28 Iulie, că la Sabaț, Sîrbii au

  prins corabia a II-a a Societății

  de navinare (plutire) pe Dunăre,

  și pe căpitanul ei, un anume

  Molnár, ungur, l'au arestat.

                  __________

  Retrași la Niș.

       --  Noua  capitală  a  Sîrbiei. ---

       Curtea Regală și ministeriile și

  înaltele deregătorii de stat și ar-

  chivele Statului, (lăzile cu scrisorile

  prețioase) și vistieria, totul a fost

  cărat  din  Belgrad  la  Niș,  oraș

  cam  l a  m i j l o c u l  ț ă r i i.  Și di-

  plomații țărilor streine, conzulii și

  ambasadorii, s'au strămutat din Bel-

  grad la Niș.

       Nișșul a și fost declarat de  c a-

  p i t a l ă  a țării (orașul cu scaunul

  domnesc), --- că Belgradul prea ea

  la marginea țării și prea în gurile

  tunurilor dușmane în ori-ce zile

  de primejdie.


   Coloana 2 


   dreapta și sus 


   Coloana 3 


   Coloana 4  • May 16, 2018 23:11:07 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 33.                                                                          --- 3 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 


  Corabie maghiară

  ---- prinsă !

       Din Semlin se te


   Coloana 2 


   dreapta și sus 


   Coloana 3 


   Coloana 4 Description

Save description
 • 45.85||23.200000000000045||

  Orăștie, România

 • 41.87194||12.56738||

  Italia

 • 44.8532094||20.3555646||

  Semlin/Zimony (Zemun, Belgrad, Sîrbia)

 • 44.786568||20.4489216||

  Belgrad, Sîrbia

 • 43.3209022||21.8957589||

  Niș, Sîrbia

 • 44.6658941||20.9335169||

  Semendria, Sîrbia

 • 45.2671352||19.8335496||

  Neoplanta (Novi Sad, Voivodina, Sîrbia)

 • 45.2360972||19.8861725||

  Petervaradin (Petrovaradin, Voivodina, Sîrbia)

 • 45.2875033||18.803048||

  Croația-Slavonia

 • 44.823333|| 20.450278||

  Cetatea Kalemegdan, Belgrad, Sîrbia

 • 47.4480001||19.4618128||

  Pesta, Ungaria

Location(s)
 • Document location Orăștie, România
 • Additional document location Italia
 • Additional document location Semlin/Zimony (Zemun, Belgrad, Sîrbia)
 • Additional document location Belgrad, Sîrbia
 • Additional document location Niș, Sîrbia
 • Additional document location Semendria, Sîrbia
 • Additional document location Neoplanta (Novi Sad, Voivodina, Sîrbia)
 • Additional document location Petervaradin (Petrovaradin, Voivodina, Sîrbia)
 • Additional document location Croația-Slavonia
 • Additional document location Cetatea Kalemegdan, Belgrad, Sîrbia
 • Additional document location Pesta, Ungaria
Login and add location


ID
6267 / 71129
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Manache Valentin
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Deutsch
 • Magyar
 • Română

Login to edit the fronts

Login to add keywords
 • Home Front

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note