Ziarul Libertatea, anul XIII, nr.35, 17-30 iulie 1914, Orăştie

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


 Coloana 1 

     --- Ba ziarul „Neue Freie

Prese” din Viena, află, că stră-

duințele puterilor mari de a împe-

deca războiul, sun făgăduitoare.

Anglia din parte întreitei în-

țelegeri și Italia din partea tri-

plei-alianțe, își pun toate pute-

rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

dela un pas pripit, de a mo-

biliza și a se arunca și ea în

războiu.

     Acest scop îl urmărește

și Impăratul Wilhelm, care

ci-că a trimis în săptămîna asta

pe o persoană de rang foarte înalt

dela Curtea sa, la Curtea Țarului

rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

p a c e !

     Că izbuti-vă cu stăruința sa

asta, până în clipele de față,

nu se știe.

                   __________

         Rusia mobilizează?

                       _____

     O telegramă din Berlin, spune

cu data de Marți (28 Iulie):

     In cercurile politice de aici

așa se știe, că Rusia a rîn-

duit mobilizarea pe lungul

hotarului Galiliei (Austriei) și a

celui german !  Trei cercuri mili-

tare vin aci în vorbă, din cari

fucare cuprinde mai multe Cor-

puri de armată.

     Cercul de Vilna, cu ale sale

corpuri, amenința hotarele germane,

așemenea și cercul de Varșovia,

--- iar cercul de Kiew amenință

hotarele austriace. In cercul de

Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

Varșovia 5 corpuri, în cel de

Kiew corpuri,. Avînd în vedere

că unul din aceste corpuri cade

însă adinc în lăuntrul Rusiei,

în vorbă pot veni 12 corpuri,

cari sunt mai aporape și mai cu-

rînd gata de împins la hotare.

     Despre corpurile acestea dela

hotare, se cire din Berlin unui ziar

din Pesta următoarele:

     Corpurile dela hotare ale Ru-

siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

(învățate, pregătite), și-s înzestrate

cu cavalerie (armată de călăreți)

tare. lar ca număr, aceste corpuri

ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

s u s  de ale noastre austriece și

de cele germane.

     Cu toate acestea, nu trebue să

ne umplem de griji pe urma aces-

tor fapte. Depărtările mari îngre-

ună peste măsură mobilizarea (la

Ruși) și pregătirea armatei.

     --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

a primit știrea din un oraș rusesc

dela hotare, că din stațiile aproape

de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

g o a n e l e  de tren au fost trase în

lăuntrul țării.

     --- Din Berlin se scrie, că la înce-

putul acestei săptămîni, supușii ruși


 Coloana 2 

obligați încă față de armată și a-

flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

pitala germană                                 

     Tat așa au fost chemați din alte

părți de țară.                                    

     -- Ziarele de Marți din Paris,

scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

l i s s i m (cel mai mare general co-

mandant) peste armata rusească.  

     -- „Echo de Paris” află că

și comandanții corpurilor de ar-

mată franceză, cari erau cumva

duși la scălzi, -- au primit porunci

telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

p o s t u r i l e  l o r !                       

__________

Francia și războiul.                   

     Din Paris se scrie lui „Az

Est” : Vă pot da știri din locuri

bine cunoscătoare.                  

     Despre Rusia să ține aici

(la Paris) că ea dorește foarte

t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

tria va ataca pe Sîrbia !                     

     O ceată de demonstrați (fran-

cezi din Paris) azi, în 28 Iulie

la amiaz, mergînd lărmuitori

î n a i n t e a  a m b a s a d e i  a u s-

t r i a c e, au ars un steab austriac!

     Poliția i-a rispit. Ei s'au res-

firat strigînd: „Trăiască  F r a n-

c i a !,   Trăiască  R u s i a !,    Tra-

iască  S î r b i a !”                            

     Un politic de rang înalt mi-a

spus:                                                

     --- După-ce Rusia nu rămîne

nepăsătoare, --- și noi, Fran-

cezii, vom fi tîrîți în

războiu ! Primim acest lucru,

rămînînd răspunderea asupra ce-

lui ce l'a provocat!                           

*

     --- Președintele  F r an c i e i,  a-

flîndu-se în Rusia pe vremea ulti-

matului Austriei, deși avea să

meargă să mai cerceteze pe Re-

gele Șvediei, --- n ' a  m a i  m e r s

ș i  p e  l a  a c e l a, ci, schimbîndu-și

planul, s'a întors pe calea cea mai

scurtă la Paris!..

__________

Maestatea Sa, vrea să                    

meargă în tabără!                 

     Din Ischl --- locul de scaldă la

care petrece în timpul de față Ma-

eastatea Sa bătrînul nostru Impărat

și Rege, --- se trimite știrea, că

Luni Maestatea Sa a spus de odată

celor din jurul seu, că --- a r  v r e a

s ă  s e  d u c ă  d i n  I s c h l...        

     Surtenii crezînd că Domnitorul

are dorința de a merge acasă la

Viena ori la Schönbrun, au cercat

șă l  desmînte  de  a  pleca,  spu-

nîndu-i:                                            

     --- Dar, Maestate, aerul în Viena

e acum așa de ferbinte și de în-

cărcat de praf, că ușor poate fi

stricăcios sănătății Mestății voastre.


 Coloana 3 

     -- Dar nu la Viena voiu să

plec, --- a răspuns Maestatea Sa,

--- ci pe cîmpul de luptă în mij-

locul oștilor mele...                       

     Toată lumea a rămas adînc miș-

cată de acest gînd și de această

dorință a Meastății Sale, de a se

vedea încă în mijlocul oștilor, în

tre cari de ani de zile n'a mai

fost aici la manevre, --- deși ăi

plăcea acest lucru și în fiecare an

mergea cu atîta drag la manevrele

cele mari în două-trei puncte ale

Impărăției Sale.                                   

__________

Ministrii români

BRĂTIANU și PORUMBARU

despre ținuta Romăniei.

_____

     Conzulii puterilor streine află-

tori în București, au întrebat unii

la București pe ministrul de externe

al Romăniei E. Porumbarualții

la Sinaia pe prim ministrul Româ-

niei : I. Brătianucare va fi ținuta

României față de războiul austro-

ungaro-sîrb ?                                       

     Ministrii  P o r u m b a r u  și  B r a-

ț i a n u  au răspuns astfle :             

     România va sta liniștită față

de războiul austro-ungaro-sîrb, în-

trucît războiul nu va atinge nici

una din trebile cari o privesc și

pe ea. România nu are nici un

fel de înțeles de alianță (tovărășie

de arme) nici cu Austria, nici cu

Sîrbia, care s'o oblige ca să în-

ire și ea în război.   R o m â n i a

e  p r i e t e n ă  ș i  c u  A u s t r i a  ș i

c u  S e r b i a,  a ș a  c ă  n i m i c  n u  o

î n d r e p t ă ț e ș t e  s ă  s e  î n v r ă j-

b e a s c ă   o r i   c u   u n a   o r i   c u

c e e a l a l t ă.                                            

     Nu va putea înse rămînea nepă-

sătoare România atunci, dacă din

urmările acestui răsboi, s'ar întîm-

pla vreo schimbare în cumpăna

stărilor din Balcani.                       

     In acest caz, de ori unde ar

veni încercarea de a se schimba

această cumpănă, România e gata

de a păși ca să apere, cum va pu-

tea mai bine, pacea balcanică, pen-

tru ținerea căreia ea e una cu toate

țările din Balcani.                                

 Se naște întrebarea, cum s'ar

putea atinge cumpăna balcanică

stabilită prin pacea dela București?

     Sunt trei căi.

     Intii, dacă  B u l g a r i a  ar întra

și ea în războiu, ceea ce însă nu

credem, doar Bulgaria a declarat

că ea va păstra cu totul ținută

p a c i n i c ă.  Pe de altă parte su-

părările (pentru ciocnirile dela gra-

niță) dintre Romănia și Bulgaria,

sunt pe cale de a se împăca cu

bine.                                                

     Al doilea: dacă  T u r c i a  ar

porni împotriva  G r e c i e i. Dar -

ceasta încă nu se prea poate, în-

tru cit să știe, că înțelegerea greco-

turcă e pe cale bună.

     A  t r e i a  a r  f i :   o cucerire de

hotar   din   partea   Austriei   în

Sîrbia.                                             

     Deocamdată însă nu se poate

spune că aceasta se va întîmpla.

Austria a declarat, că ea nu ur-

mărește nici o cucerire de terito-


 Coloana 4 

riu. Dacă totuși așa ceva

s'ar întîmpla, și cumpăna

din Balcani ar fi schimbată

pe urma războiului austro-

ungarosîrb, Romănia va a-

păra, după cum am spus, această

cumpănă prin pășirea ei!                

     Dacă Austroungaria ar cu-

prinde hotare sîrbești și

în urmă lucrul acesta va fi adus

înaintea unei conferințe eu-

ropene, Romănia, dacă va vent

vorba acolo despre aceasta în le-

gătură cu pacea dela București,

va avea cuvîntul ei de spus-

în această conferință și va

apăra din toate puterile ei pacea

dela București !                               

     Cu alte cuvinte: Sîrbia poate fi

turtită  e c o n o m i c e ș t e  de Austro-

ungaria, dar hotar nu are să peardă

căci atunci s'ai amesteca și alte țări

vecine.                                                 

*                               

     S'a zvonit nu mai prin

Romănia, și pe la noi, că gu-

vernul român ar fi  r î n d u i t

m o b i l i z a r e a  a  d o u ă  c o r-

p u r i  d e  a r m a t ă. Cetim azi

în  „U n i v e r s u l” din București,

că  știrea  aceast  nu  e  adevă-

rată. Este însă adevarat --- spune

foaia dela București, că s'au luat

unele măsuri militare, poruncite

de împrejurări                                

__________                   

Intîiul    sînge    vărsat!      

___                         

     V i e n a,  27 Iulie. --- Lîngă

Cubinul Timișan, trupele sîrb-

bești  cari  se  aflau  pe  va-

poare  pe  Dunăre,  au  tras

focuri asupra trupelor aus-

troungare de pe țărm.         

     Li-s'a răspuns asemenea

cu focuri. S' încins o luptă

deși neînsemnata, avînd nu-

mai puțini răniți.                     

     S e m l i n,   27  Iulie. --- Azi,

Luni dimineața, mulți cetățeni

austroungari, căutîndu-și scă-

pare din oraș (din Belgrad) s'au

urcat   pe   vapoare,   cari   să-i

treacă  pe  țărmul  unguresc  la

Șemlin.                                          

     De pe malul sîrbesc

s'au tras focuri asupra

lor. Cei cari se aflau pe

3 bărci (luntri) mai a-

proape de țărmul sîr-

esc, au fost suprinși de

mare  spaimă. Bărcile

s'au răsturnat și mulți

dintre    refugiați    s'au

înecat în Dunăre !             

     Șemlin, 28 Iulie. --- Asară

la oarele 7 un vapor unguresc

de  călători,  vrînd  să  între  în

canalul dela „Porțile de Fier”,

mai mulți soldați sîrbi

de pe țărmuri au tras

o salvă de pușcături a-

supra    vaporului,    ră-

nind pe mai mulți că-

lători.                             

     Indată vaporul s'a lăsat de

mers mai departe în susul Du-

năr  i  și  s'a  înapoiat  în  apele

romănești.                                   

________                   

Transcription saved

LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


 Coloana 1 

     --- Ba ziarul „Neue Freie

Prese” din Viena, află, că stră-

duințele puterilor mari de a împe-

deca războiul, sun făgăduitoare.

Anglia din parte întreitei în-

țelegeri și Italia din partea tri-

plei-alianțe, își pun toate pute-

rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

dela un pas pripit, de a mo-

biliza și a se arunca și ea în

războiu.

     Acest scop îl urmărește

și Impăratul Wilhelm, care

ci-că a trimis în săptămîna asta

pe o persoană de rang foarte înalt

dela Curtea sa, la Curtea Țarului

rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

p a c e !

     Că izbuti-vă cu stăruința sa

asta, până în clipele de față,

nu se știe.

                   __________

         Rusia mobilizează?

                       _____

     O telegramă din Berlin, spune

cu data de Marți (28 Iulie):

     In cercurile politice de aici

așa se știe, că Rusia a rîn-

duit mobilizarea pe lungul

hotarului Galiliei (Austriei) și a

celui german !  Trei cercuri mili-

tare vin aci în vorbă, din cari

fucare cuprinde mai multe Cor-

puri de armată.

     Cercul de Vilna, cu ale sale

corpuri, amenința hotarele germane,

așemenea și cercul de Varșovia,

--- iar cercul de Kiew amenință

hotarele austriace. In cercul de

Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

Varșovia 5 corpuri, în cel de

Kiew corpuri,. Avînd în vedere

că unul din aceste corpuri cade

însă adinc în lăuntrul Rusiei,

în vorbă pot veni 12 corpuri,

cari sunt mai aporape și mai cu-

rînd gata de împins la hotare.

     Despre corpurile acestea dela

hotare, se cire din Berlin unui ziar

din Pesta următoarele:

     Corpurile dela hotare ale Ru-

siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

(învățate, pregătite), și-s înzestrate

cu cavalerie (armată de călăreți)

tare. lar ca număr, aceste corpuri

ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

s u s  de ale noastre austriece și

de cele germane.

     Cu toate acestea, nu trebue să

ne umplem de griji pe urma aces-

tor fapte. Depărtările mari îngre-

ună peste măsură mobilizarea (la

Ruși) și pregătirea armatei.

     --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

a primit știrea din un oraș rusesc

dela hotare, că din stațiile aproape

de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

g o a n e l e  de tren au fost trase în

lăuntrul țării.

     --- Din Berlin se scrie, că la înce-

putul acestei săptămîni, supușii ruși


 Coloana 2 

obligați încă față de armată și a-

flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

pitala germană                                 

     Tat așa au fost chemați din alte

părți de țară.                                    

     -- Ziarele de Marți din Paris,

scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

l i s s i m (cel mai mare general co-

mandant) peste armata rusească.  

     -- „Echo de Paris” află că

și comandanții corpurilor de ar-

mată franceză, cari erau cumva

duși la scălzi, -- au primit porunci

telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

p o s t u r i l e  l o r !                       

__________

Francia și războiul.                   

     Din Paris se scrie lui „Az

Est” : Vă pot da știri din locuri

bine cunoscătoare.                  

     Despre Rusia să ține aici

(la Paris) că ea dorește foarte

t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

tria va ataca pe Sîrbia !                     

     O ceată de demonstrați (fran-

cezi din Paris) azi, în 28 Iulie

la amiaz, mergînd lărmuitori

î n a i n t e a  a m b a s a d e i  a u s-

t r i a c e, au ars un steab austriac!

     Poliția i-a rispit. Ei s'au res-

firat strigînd: „Trăiască  F r a n-

c i a !,   Trăiască  R u s i a !,    Tra-

iască  S î r b i a !”                            

     Un politic de rang înalt mi-a

spus:                                                

     --- După-ce Rusia nu rămîne

nepăsătoare, --- și noi, Fran-

cezii, vom fi tîrîți în

războiu ! Primim acest lucru,

rămînînd răspunderea asupra ce-

lui ce l'a provocat!                           

*

     --- Președintele  F r an c i e i,  a-

flîndu-se în Rusia pe vremea ulti-

matului Austriei, deși avea să

meargă să mai cerceteze pe Re-

gele Șvediei, --- n ' a  m a i  m e r s

ș i  p e  l a  a c e l a, ci, schimbîndu-și

planul, s'a întors pe calea cea mai

scurtă la Paris!..

__________

Maestatea Sa, vrea să                    

meargă în tabără!                 

     Din Ischl --- locul de scaldă la

care petrece în timpul de față Ma-

eastatea Sa bătrînul nostru Impărat

și Rege, --- se trimite știrea, că

Luni Maestatea Sa a spus de odată

celor din jurul seu, că --- a r  v r e a

s ă  s e  d u c ă  d i n  I s c h l...        

     Surtenii crezînd că Domnitorul

are dorința de a merge acasă la

Viena ori la Schönbrun, au cercat

șă l  desmînte  de  a  pleca,  spu-

nîndu-i:                                            

     --- Dar, Maestate, aerul în Viena

e acum așa de ferbinte și de în-

cărcat de praf, că ușor poate fi

stricăcios sănătății Mestății voastre.


 Coloana 3 

     -- Dar nu la Viena voiu să

plec, --- a răspuns Maestatea Sa,

--- ci pe cîmpul de luptă în mij-

locul oștilor mele...                       

     Toată lumea a rămas adînc miș-

cată de acest gînd și de această

dorință a Meastății Sale, de a se

vedea încă în mijlocul oștilor, în

tre cari de ani de zile n'a mai

fost aici la manevre, --- deși ăi

plăcea acest lucru și în fiecare an

mergea cu atîta drag la manevrele

cele mari în două-trei puncte ale

Impărăției Sale.                                   

__________

Ministrii români

BRĂTIANU și PORUMBARU

despre ținuta Romăniei.

_____

     Conzulii puterilor streine află-

tori în București, au întrebat unii

la București pe ministrul de externe

al Romăniei E. Porumbarualții

la Sinaia pe prim ministrul Româ-

niei : I. Brătianucare va fi ținuta

României față de războiul austro-

ungaro-sîrb ?                                       

     Ministrii  P o r u m b a r u  și  B r a-

ț i a n u  au răspuns astfle :             

     România va sta liniștită față

de războiul austro-ungaro-sîrb, în-

trucît războiul nu va atinge nici

una din trebile cari o privesc și

pe ea. România nu are nici un

fel de înțeles de alianță (tovărășie

de arme) nici cu Austria, nici cu

Sîrbia, care s'o oblige ca să în-

ire și ea în război.   R o m â n i a

e  p r i e t e n ă  ș i  c u  A u s t r i a  ș i

c u  S e r b i a,  a ș a  c ă  n i m i c  n u  o

î n d r e p t ă ț e ș t e  s ă  s e  î n v r ă j-

b e a s c ă   o r i   c u   u n a   o r i   c u

c e e a l a l t ă.                                            

     Nu va putea înse rămînea nepă-

sătoare România atunci, dacă din

urmările acestui răsboi, s'ar întîm-

pla vreo schimbare în cumpăna

stărilor din Balcani.                       

     In acest caz, de ori unde ar

veni încercarea de a se schimba

această cumpănă, România e gata

de a păși ca să apere, cum va pu-

tea mai bine, pacea balcanică, pen-

tru ținerea căreia ea e una cu toate

țările din Balcani.                                

 Se naște întrebarea, cum s'ar

putea atinge cumpăna balcanică

stabilită prin pacea dela București?

     Sunt trei căi.

     Intii, dacă  B u l g a r i a  ar întra

și ea în războiu, ceea ce însă nu

credem, doar Bulgaria a declarat

că ea va păstra cu totul ținută

p a c i n i c ă.  Pe de altă parte su-

părările (pentru ciocnirile dela gra-

niță) dintre Romănia și Bulgaria,

sunt pe cale de a se împăca cu

bine.                                                

     Al doilea: dacă  T u r c i a  ar

porni împotriva  G r e c i e i. Dar -

ceasta încă nu se prea poate, în-

tru cit să știe, că înțelegerea greco-

turcă e pe cale bună.

     A  t r e i a  a r  f i :   o cucerire de

hotar   din   partea   Austriei   în

Sîrbia.                                             

     Deocamdată însă nu se poate

spune că aceasta se va întîmpla.

Austria a declarat, că ea nu ur-

mărește nici o cucerire de terito-


 Coloana 4 

riu. Dacă totuși așa ceva

s'ar întîmpla, și cumpăna

din Balcani ar fi schimbată

pe urma războiului austro-

ungarosîrb, Romănia va a-

păra, după cum am spus, această

cumpănă prin pășirea ei!                

     Dacă Austroungaria ar cu-

prinde hotare sîrbești și

în urmă lucrul acesta va fi adus

înaintea unei conferințe eu-

ropene, Romănia, dacă va vent

vorba acolo despre aceasta în le-

gătură cu pacea dela București,

va avea cuvîntul ei de spus-

în această conferință și va

apăra din toate puterile ei pacea

dela București !                               

     Cu alte cuvinte: Sîrbia poate fi

turtită  e c o n o m i c e ș t e  de Austro-

ungaria, dar hotar nu are să peardă

căci atunci s'ai amesteca și alte țări

vecine.                                                 

*                               

     S'a zvonit nu mai prin

Romănia, și pe la noi, că gu-

vernul român ar fi  r î n d u i t

m o b i l i z a r e a  a  d o u ă  c o r-

p u r i  d e  a r m a t ă. Cetim azi

în  „U n i v e r s u l” din București,

că  știrea  aceast  nu  e  adevă-

rată. Este însă adevarat --- spune

foaia dela București, că s'au luat

unele măsuri militare, poruncite

de împrejurări                                

__________                   

Intîiul    sînge    vărsat!      

___                         

     V i e n a,  27 Iulie. --- Lîngă

Cubinul Timișan, trupele sîrb-

bești  cari  se  aflau  pe  va-

poare  pe  Dunăre,  au  tras

focuri asupra trupelor aus-

troungare de pe țărm.         

     Li-s'a răspuns asemenea

cu focuri. S' încins o luptă

deși neînsemnata, avînd nu-

mai puțini răniți.                     

     S e m l i n,   27  Iulie. --- Azi,

Luni dimineața, mulți cetățeni

austroungari, căutîndu-și scă-

pare din oraș (din Belgrad) s'au

urcat   pe   vapoare,   cari   să-i

treacă  pe  țărmul  unguresc  la

Șemlin.                                          

     De pe malul sîrbesc

s'au tras focuri asupra

lor. Cei cari se aflau pe

3 bărci (luntri) mai a-

proape de țărmul sîr-

esc, au fost suprinși de

mare  spaimă. Bărcile

s'au răsturnat și mulți

dintre    refugiați    s'au

înecat în Dunăre !             

     Șemlin, 28 Iulie. --- Asară

la oarele 7 un vapor unguresc

de  călători,  vrînd  să  între  în

canalul dela „Porțile de Fier”,

mai mulți soldați sîrbi

de pe țărmuri au tras

o salvă de pușcături a-

supra    vaporului,    ră-

nind pe mai mulți că-

lători.                             

     Indată vaporul s'a lăsat de

mers mai departe în susul Du-

năr  i  și  s'a  înapoiat  în  apele

romănești.                                   

________                   


Transcription history
 • May 16, 2018 14:29:36 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       

  __________

  Francia și războiul.                   

       Din Paris se scrie lui „Az

  Est” : Vă pot da știri din locuri

  bine cunoscătoare.                  

       Despre Rusia să ține aici

  (la Paris) că ea dorește foarte

  t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

  tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

  tria va ataca pe Sîrbia !                     

       O ceată de demonstrați (fran-

  cezi din Paris) azi, în 28 Iulie

  la amiaz, mergînd lărmuitori

  î n a i n t e a  a m b a s a d e i  a u s-

  t r i a c e, au ars un steab austriac!

       Poliția i-a rispit. Ei s'au res-

  firat strigînd: „Trăiască  F r a n-

  c i a !,   Trăiască  R u s i a !,    Tra-

  iască  S î r b i a !”                            

       Un politic de rang înalt mi-a

  spus:                                                

       --- După-ce Rusia nu rămîne

  nepăsătoare, --- și noi, Fran-

  cezii, vom fi tîrîți în

  războiu ! Primim acest lucru,

  rămînînd răspunderea asupra ce-

  lui ce l'a provocat!                           

  *

       --- Președintele  F r an c i e i,  a-

  flîndu-se în Rusia pe vremea ulti-

  matului Austriei, deși avea să

  meargă să mai cerceteze pe Re-

  gele Șvediei, --- n ' a  m a i  m e r s

  ș i  p e  l a  a c e l a, ci, schimbîndu-și

  planul, s'a întors pe calea cea mai

  scurtă la Paris!..

  __________

  Maestatea Sa, vrea să                    

  meargă în tabără!                 

       Din Ischl --- locul de scaldă la

  care petrece în timpul de față Ma-

  eastatea Sa bătrînul nostru Impărat

  și Rege, --- se trimite știrea, că

  Luni Maestatea Sa a spus de odată

  celor din jurul seu, că --- a r  v r e a

  s ă  s e  d u c ă  d i n  I s c h l...        

       Surtenii crezînd că Domnitorul

  are dorința de a merge acasă la

  Viena ori la Schönbrun, au cercat

  șă l  desmînte  de  a  pleca,  spu-

  nîndu-i:                                            

       --- Dar, Maestate, aerul în Viena

  e acum așa de ferbinte și de în-

  cărcat de praf, că ușor poate fi

  stricăcios sănătății Mestății voastre.


   Coloana 3 

       -- Dar nu la Viena voiu să

  plec, --- a răspuns Maestatea Sa,

  --- ci pe cîmpul de luptă în mij-

  locul oștilor mele...                       

       Toată lumea a rămas adînc miș-

  cată de acest gînd și de această

  dorință a Meastății Sale, de a se

  vedea încă în mijlocul oștilor, în

  tre cari de ani de zile n'a mai

  fost aici la manevre, --- deși ăi

  plăcea acest lucru și în fiecare an

  mergea cu atîta drag la manevrele

  cele mari în două-trei puncte ale

  Impărăției Sale.                                   

  __________

  Ministrii români

  BRĂTIANU și PORUMBARU

  despre ținuta Romăniei.

  _____

       Conzulii puterilor streine află-

  tori în București, au întrebat unii

  la București pe ministrul de externe

  al Romăniei E. Porumbarualții

  la Sinaia pe prim ministrul Româ-

  niei : I. Brătianucare va fi ținuta

  României față de războiul austro-

  ungaro-sîrb ?                                       

       Ministrii  P o r u m b a r u  și  B r a-

  ț i a n u  au răspuns astfle :             

       România va sta liniștită față

  de războiul austro-ungaro-sîrb, în-

  trucît războiul nu va atinge nici

  una din trebile cari o privesc și

  pe ea. România nu are nici un

  fel de înțeles de alianță (tovărășie

  de arme) nici cu Austria, nici cu

  Sîrbia, care s'o oblige ca să în-

  ire și ea în război.   R o m â n i a

  e  p r i e t e n ă  ș i  c u  A u s t r i a  ș i

  c u  S e r b i a,  a ș a  c ă  n i m i c  n u  o

  î n d r e p t ă ț e ș t e  s ă  s e  î n v r ă j-

  b e a s c ă   o r i   c u   u n a   o r i   c u

  c e e a l a l t ă.                                            

       Nu va putea înse rămînea nepă-

  sătoare România atunci, dacă din

  urmările acestui răsboi, s'ar întîm-

  pla vreo schimbare în cumpăna

  stărilor din Balcani.                       

       In acest caz, de ori unde ar

  veni încercarea de a se schimba

  această cumpănă, România e gata

  de a păși ca să apere, cum va pu-

  tea mai bine, pacea balcanică, pen-

  tru ținerea căreia ea e una cu toate

  țările din Balcani.                                

   Se naște întrebarea, cum s'ar

  putea atinge cumpăna balcanică

  stabilită prin pacea dela București?

       Sunt trei căi.

       Intii, dacă  B u l g a r i a  ar întra

  și ea în războiu, ceea ce însă nu

  credem, doar Bulgaria a declarat

  că ea va păstra cu totul ținută

  p a c i n i c ă.  Pe de altă parte su-

  părările (pentru ciocnirile dela gra-

  niță) dintre Romănia și Bulgaria,

  sunt pe cale de a se împăca cu

  bine.                                                

       Al doilea: dacă  T u r c i a  ar

  porni împotriva  G r e c i e i. Dar -

  ceasta încă nu se prea poate, în-

  tru cit să știe, că înțelegerea greco-

  turcă e pe cale bună.

       A  t r e i a  a r  f i :   o cucerire de

  hotar   din   partea   Austriei   în

  Sîrbia.                                             

       Deocamdată însă nu se poate

  spune că aceasta se va întîmpla.

  Austria a declarat, că ea nu ur-

  mărește nici o cucerire de terito-


   Coloana 4 

  riu. Dacă totuși așa ceva

  s'ar întîmpla, și cumpăna

  din Balcani ar fi schimbată

  pe urma războiului austro-

  ungarosîrb, Romănia va a-

  păra, după cum am spus, această

  cumpănă prin pășirea ei!                

       Dacă Austroungaria ar cu-

  prinde hotare sîrbești și

  în urmă lucrul acesta va fi adus

  înaintea unei conferințe eu-

  ropene, Romănia, dacă va vent

  vorba acolo despre aceasta în le-

  gătură cu pacea dela București,

  va avea cuvîntul ei de spus-

  în această conferință și va

  apăra din toate puterile ei pacea

  dela București !                               

       Cu alte cuvinte: Sîrbia poate fi

  turtită  e c o n o m i c e ș t e  de Austro-

  ungaria, dar hotar nu are să peardă

  căci atunci s'ai amesteca și alte țări

  vecine.                                                 

  *                               

       S'a zvonit nu mai prin

  Romănia, și pe la noi, că gu-

  vernul român ar fi  r î n d u i t

  m o b i l i z a r e a  a  d o u ă  c o r-

  p u r i  d e  a r m a t ă. Cetim azi

  în  „U n i v e r s u l” din București,

  că  știrea  aceast  nu  e  adevă-

  rată. Este însă adevarat --- spune

  foaia dela București, că s'au luat

  unele măsuri militare, poruncite

  de împrejurări                                

  __________                   

  Intîiul    sînge    vărsat!      

  ___                         

       V i e n a,  27 Iulie. --- Lîngă

  Cubinul Timișan, trupele sîrb-

  bești  cari  se  aflau  pe  va-

  poare  pe  Dunăre,  au  tras

  focuri asupra trupelor aus-

  troungare de pe țărm.         

       Li-s'a răspuns asemenea

  cu focuri. S' încins o luptă

  deși neînsemnata, avînd nu-

  mai puțini răniți.                     

       S e m l i n,   27  Iulie. --- Azi,

  Luni dimineața, mulți cetățeni

  austroungari, căutîndu-și scă-

  pare din oraș (din Belgrad) s'au

  urcat   pe   vapoare,   cari   să-i

  treacă  pe  țărmul  unguresc  la

  Șemlin.                                          

       De pe malul sîrbesc

  s'au tras focuri asupra

  lor. Cei cari se aflau pe

  3 bărci (luntri) mai a-

  proape de țărmul sîr-

  esc, au fost suprinși de

  mare  spaimă. Bărcile

  s'au răsturnat și mulți

  dintre    refugiați    s'au

  înecat în Dunăre !             

       Șemlin, 28 Iulie. --- Asară

  la oarele 7 un vapor unguresc

  de  călători,  vrînd  să  între  în

  canalul dela „Porțile de Fier”,

  mai mulți soldați sîrbi

  de pe țărmuri au tras

  o salvă de pușcături a-

  supra    vaporului,    ră-

  nind pe mai mulți că-

  lători.                             

       Indată vaporul s'a lăsat de

  mers mai departe în susul Du-

  năr  i  și  s'a  înapoiat  în  apele

  romănești.                                   

  ________                   

 • May 16, 2018 14:29:23 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       

  __________

  Francia și războiul.                   

       Din Paris se scrie lui „Az

  Est” : Vă pot da știri din locuri

  bine cunoscătoare.                  

       Despre Rusia să ține aici

  (la Paris) că ea dorește foarte

  t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

  tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

  tria va ataca pe Sîrbia !                     

       O ceată de demonstrați (fran-

  cezi din Paris) azi, în 28 Iulie

  la amiaz, mergînd lărmuitori

  î n a i n t e a  a m b a s a d e i  a u s-

  t r i a c e, au ars un steab austriac!

       Poliția i-a rispit. Ei s'au res-

  firat strigînd: „Trăiască  F r a n-

  c i a !,   Trăiască  R u s i a !,    Tra-

  iască  S î r b i a !”                            

       Un politic de rang înalt mi-a

  spus:                                                

       --- După-ce Rusia nu rămîne

  nepăsătoare, --- și noi, Fran-

  cezii, vom fi tîrîți în

  războiu ! Primim acest lucru,

  rămînînd răspunderea asupra ce-

  lui ce l'a provocat!                           

  *

       --- Președintele  F r an c i e i,  a-

  flîndu-se în Rusia pe vremea ulti-

  matului Austriei, deși avea să

  meargă să mai cerceteze pe Re-

  gele Șvediei, --- n ' a  m a i  m e r s

  ș i  p e  l a  a c e l a, ci, schimbîndu-și

  planul, s'a întors pe calea cea mai

  scurtă la Paris!..

  __________

  Maestatea Sa, vrea să                    

  meargă în tabără!                 

       Din Ischl --- locul de scaldă la

  care petrece în timpul de față Ma-

  eastatea Sa bătrînul nostru Impărat

  și Rege, --- se trimite știrea, că

  Luni Maestatea Sa a spus de odată

  celor din jurul seu, că --- a r  v r e a

  s ă  s e  d u c ă  d i n  I s c h l...        

       Surtenii crezînd că Domnitorul

  are dorința de a merge acasă la

  Viena ori la Schönbrun, au cercat

  șă l  desmînte  de  a  pleca,  spu-

  nîndu-i:                                            

       --- Dar, Maestate, aerul în Viena

  e acum așa de ferbinte și de în-

  cărcat de praf, că ușor poate fi

  stricăcios sănătății Mestății voastre.


   Coloana 3 

       -- Dar nu la Viena voiu să

  plec, --- a răspuns Maestatea Sa,

  --- ci pe cîmpul de luptă în mij-

  locul oștilor mele...                       

       Toată lumea a rămas adînc miș-

  cată de acest gînd și de această

  dorință a Meastății Sale, de a se

  vedea încă în mijlocul oștilor, în

  tre cari de ani de zile n'a mai

  fost aici la manevre, --- deși ăi

  plăcea acest lucru și în fiecare an

  mergea cu atîta drag la manevrele

  cele mari în două-trei puncte ale

  Impărăției Sale.                                   

  __________

  Ministrii români

  BRĂTIANU și PORUMBARU

  despre ținuta Romăniei.

  _____

       Conzulii puterilor streine află-

  tori în București, au întrebat unii

  la București pe ministrul de externe

  al Romăniei E. Porumbarualții

  la Sinaia pe prim ministrul Româ-

  niei : I. Brătianucare va fi ținuta

  României față de războiul austro-

  ungaro-sîrb ?                                       

       Ministrii  P o r u m b a r u  și  B r a-

  ț i a n u  au răspuns astfle :             

       România va sta liniștită față

  de războiul austro-ungaro-sîrb, în-

  trucît războiul nu va atinge nici

  una din trebile cari o privesc și

  pe ea. România nu are nici un

  fel de înțeles de alianță (tovărășie

  de arme) nici cu Austria, nici cu

  Sîrbia, care s'o oblige ca să în-

  ire și ea în război.   R o m â n i a

  e  p r i e t e n ă  ș i  c u  A u s t r i a  ș i

  c u  S e r b i a,  a ș a  c ă  n i m i c  n u  o

  î n d r e p t ă ț e ș t e  s ă  s e  î n v r ă j-

  b e a s c ă   o r i   c u   u n a   o r i   c u

  c e e a l a l t ă.                                            

       Nu va putea înse rămînea nepă-

  sătoare România atunci, dacă din

  urmările acestui răsboi, s'ar întîm-

  pla vreo schimbare în cumpăna

  stărilor din Balcani.                       

       In acest caz, de ori unde ar

  veni încercarea de a se schimba

  această cumpănă, România e gata

  de a păși ca să apere, cum va pu-

  tea mai bine, pacea balcanică, pen-

  tru ținerea căreia ea e una cu toate

  țările din Balcani.                                

   Se naște întrebarea, cum s'ar

  putea atinge cumpăna balcanică

  stabilită prin pacea dela București?

       Sunt trei căi.

       Intii, dacă  B u l g a r i a  ar întra

  și ea în războiu, ceea ce însă nu

  credem, doar Bulgaria a declarat

  că ea va păstra cu totul ținută

  p a c i n i c ă.  Pe de altă parte su-

  părările (pentru ciocnirile dela gra-

  niță) dintre Romănia și Bulgaria,

  sunt pe cale de a se împăca cu

  bine.                                                

       Al doilea: dacă  T u r c i a  ar

  porni împotriva  G r e c i e i. Dar -

  ceasta încă nu se prea poate, în-

  tru cit să știe, că înțelegerea greco-

  turcă e pe cale bună.

       A  t r e i a  a r  f i :   o cucerire de

  hotar   din   partea   Austriei   în

  Sîrbia.                                             

       Deocamdată însă nu se poate

  spune că aceasta se va întîmpla.

  Austria a declarat, că ea nu ur-

  mărește nici o cucerire de terito-


   Coloana 4 

  riu. Dacă totuși așa ceva

  s'ar întîmpla, și cumpăna

  din Balcani ar fi schimbată

  pe urma războiului austro-

  ungarosîrb, Romănia va a-

  păra, după cum am spus, această

  cumpănă prin pășirea ei!                

       Dacă Austroungaria ar cu-

  prinde hotare sîrbești și

  în urmă lucrul acesta va fi adus

  înaintea unei conferințe eu-

  ropene, Romănia, dacă va vent

  vorba acolo despre aceasta în le-

  gătură cu pacea dela București,

  va avea cuvîntul ei de spus-

  în această conferință și va

  apăra din toate puterile ei pacea

  dela București !                               

       Cu alte cuvinte: Sîrbia poate fi

  turtită  e c o n o m i c e ș t e  de Austro-

  ungaria, dar hotar nu are să peardă

  căci atunci s'ai amesteca și alte țări

  vecine.                                                 

  *                               

       S'a zvonit nu mai prin

  Romănia, și pe la noi, că gu-

  vernul român ar fi  r î n d u i t

  m o b i l i z a r e a  a  d o u ă  c o r-

  p u r i  d e  a r m a t ă. Cetim azi

  în  „U n i v e r s u l” din București,

  că  știrea  aceast  nu  e  adevă-

  rată. Este însă adevarat --- spune

  foaia dela București, că s'au luat

  unele măsuri militare, poruncite

  de împrejurări                                

  __________                   

  Intîiul    sînge    vărsat!      

  ___                         

       V i e n a,  27 Iulie. --- Lîngă

  Cubinul Timișan, trupele sîrb-

  bești  cari  se  aflau  pe  va-

  poare  pe  Dunăre,  au  tras

  focuri asupra trupelor aus-

  troungare de pe țărm.         

       Li-s'a răspuns asemenea

  cu focuri. S' încins o luptă

  deși neînsemnata, avînd nu-

  mai puțini răniți.                     

       S e m l i n,   27  Iulie. --- Azi,

  Luni dimineața, mulți cetățeni

  austroungari, căutîndu-și scă-

  pare din oraș (din Belgrad) s'au

  urcat   pe   vapoare,   cari   să-i

  treacă  pe  țărmul  unguresc  la

  Șemlin.                                          

       De pe malul sîrbesc

  s'au tras focuri asupra

  lor. Cei cari se aflau pe

  3 bărci (luntri) mai a-

  proape de țărmul sîr-

  esc, au fost suprinși de

  mare  spaimă. Bărcile

  s'au răsturnat și mulți

  dintre    refugiați    s'au

  înecat în Dunăre !             

       Șemlin, 28 Iulie. --- Asară

  la oarele 7 un vapor unguresc

  de  călători,  vrînd  să  între  în

  canalul dela „Porțile de Fier”,

  mai mulți soldați sîrbi

  de pe țărmuri au tras

  o salvă de pușcături a-

  supra    vaporului,    ră-

  nind pe mai mulți că-

  lători.                             

       Indată vaporul s'a lăsat de

  mers mai departe în susul Du-

  năr  i  și  s'a  înapoiat  în  apele

  romănești.                                   


 • May 16, 2018 14:18:48 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       

  __________

  Francia și războiul.                   

       Din Paris se scrie lui „Az

  Est” : Vă pot da știri din locuri

  bine cunoscătoare.                  

       Despre Rusia să ține aici

  (la Paris) că ea dorește foarte

  t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

  tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

  tria va ataca pe Sîrbia !                     

       O ceată de demonstrați (fran-

  cezi din Paris) azi, în 28 Iulie

  la amiaz, mergînd lărmuitori

  î n a i n t e a  a m b a s a d e i  a u s-

  t r i a c e, au ars un steab austriac!

       Poliția i-a rispit. Ei s'au res-

  firat strigînd: „Trăiască  F r a n-

  c i a !,   Trăiască  R u s i a !,    Tra-

  iască  S î r b i a !”                            

       Un politic de rang înalt mi-a

  spus:                                                

       --- După-ce Rusia nu rămîne

  nepăsătoare, --- și noi, Fran-

  cezii, vom fi tîrîți în

  războiu ! Primim acest lucru,

  rămînînd răspunderea asupra ce-

  lui ce l'a provocat!                           

  *

       --- Președintele  F r an c i e i,  a-

  flîndu-se în Rusia pe vremea ulti-

  matului Austriei, deși avea să

  meargă să mai cerceteze pe Re-

  gele Șvediei, --- n ' a  m a i  m e r s

  ș i  p e  l a  a c e l a, ci, schimbîndu-și

  planul, s'a întors pe calea cea mai

  scurtă la Paris!..

  __________

  Maestatea Sa, vrea să                    

  meargă în tabără!                 

       Din Ischl --- locul de scaldă la

  care petrece în timpul de față Ma-

  eastatea Sa bătrînul nostru Impărat

  și Rege, --- se trimite știrea, că

  Luni Maestatea Sa a spus de odată

  celor din jurul seu, că --- a r  v r e a

  s ă  s e  d u c ă  d i n  I s c h l...        

       Surtenii crezînd că Domnitorul

  are dorința de a merge acasă la

  Viena ori la Schönbrun, au cercat

  șă l  desmînte  de  a  pleca,  spu-

  nîndu-i:                                            

       --- Dar, Maestate, aerul în Viena

  e acum așa de ferbinte și de în-

  cărcat de praf, că ușor poate fi

  stricăcios sănătății Mestății voastre.


   Coloana 3 

       -- Dar nu la Viena voiu să

  plec, --- a răspuns Maestatea Sa,

  --- ci pe cîmpul de luptă în mij-

  locul oștilor mele...                       

       Toată lumea a rămas adînc miș-

  cată de acest gînd și de această

  dorință a Meastății Sale, de a se

  vedea încă în mijlocul oștilor, în

  tre cari de ani de zile n'a mai

  fost aici la manevre, --- deși ăi

  plăcea acest lucru și în fiecare an

  mergea cu atîta drag la manevrele

  cele mari în două-trei puncte ale

  Impărăției Sale.                                   

  __________

  Ministrii români

  BRĂTIANU și PORUMBARU

  despre ținuta Romăniei.

  _____

       Conzulii puterilor streine află-

  tori în București, au întrebat unii

  la București pe ministrul de externe

  al Romăniei E. Porumbarualții

  la Sinaia pe prim ministrul Româ-

  niei : I. Brătianucare va fi ținuta

  României față de războiul austro-

  ungaro-sîrb ?                                       

       Ministrii  P o r u m b a r u  și  B r a-

  ț i a n u  au răspuns astfle :             

       România va sta liniștită față

  de războiul austro-ungaro-sîrb, în-

  trucît războiul nu va atinge nici

  una din trebile cari o privesc și

  pe ea. România nu are nici un

  fel de înțeles de alianță (tovărășie

  de arme) nici cu Austria, nici cu

  Sîrbia, care s'o oblige ca să în-

  ire și ea în război.   R o m â n i a

  e  p r i e t e n ă  ș i  c u  A u s t r i a  ș i

  c u  S e r b i a,  a ș a  c ă  n i m i c  n u  o

  î n d r e p t ă ț e ș t e  s ă  s e  î n v r ă j-

  b e a s c ă   o r i   c u   u n a   o r i   c u

  c e e a l a l t ă.                                            

       Nu va putea înse rămînea nepă-

  sătoare România atunci, dacă din

  urmările acestui răsboi, s'ar întîm-

  pla vreo schimbare în cumpăna

  stărilor din Balcani.                       

       In acest caz, de ori unde ar

  veni încercarea de a se schimba

  această cumpănă, România e gata

  de a păși ca să apere, cum va pu-

  tea mai bine, pacea balcanică, pen-

  tru ținerea căreia ea e una cu toate

  țările din Balcani.                                

   Se naște întrebarea, cum s'ar

  putea atinge cumpăna balcanică

  stabilită prin pacea dela București?

       Sunt trei căi.

       Intii, dacă  B u l g a r i a  ar întra

  și ea în războiu, ceea ce însă nu

  credem, doar Bulgaria a declarat

  că ea va păstra cu totul ținută

  p a c i n i c ă.  Pe de altă parte su-

  părările (pentru ciocnirile dela gra-

  niță) dintre Romănia și Bulgaria,

  sunt pe cale de a se împăca cu

  bine.                                                

       Al doilea: dacă  T u r c i a  ar

  porni împotriva  G r e c i e i. Dar -

  ceasta încă nu se prea poate, în-

  tru cit să știe, că înțelegerea greco-

  turcă e pe cale bună.

       A  t r e i a  a r  f i :   o cucerire de

  hotar   din   partea   Austriei   în

  Sîrbia.                                             

       Deocamdată însă nu se poate

  spune că aceasta se va întîmpla.

  Austria a declarat, că ea nu ur-

  mărește nici o cucerire de terito-


   Coloana 4 

  riu. Dacă totuși așa ceva

  s'ar întîmpla, și cumpăna

  din Balcani ar fi schimbată

  pe urma războiului austro-

  ungarosîrb, Romănia va a-

  păra, după cum am spus, această

  cumpănă prin pășirea ei!                

       Dacă Austroungaria ar cu-

  prinde hotare sîrbești și

  în urmă lucrul acesta va fi adus

  înaintea unei conferințe eu-

  ropene, Romănia, dacă va vent

  vorba acolo despre aceasta în le-

  gătură cu pacea dela București,

  va avea cuvîntul ei de spus-

  în această conferință și va

  apăra din toate puterile ei pacea

  dela București !                               

       Cu alte cuvinte: Sîrbia poate fi

  turtită  e c o n o m i c e ș t e  de Austro-

  ungaria, dar hotar nu are să peardă

  căci atunci s'ai amesteca și alte țări

  vecine.                                                 

  *                               

       S'a zvonit nu mai prin

  Romănia, și pe la noi, că gu-

  vernul român ar fi  r î n d u i t

  m o b i l i z a r e a  a  d o u ă  c o r-

  p u r i  d e  a r m a t ă. Cetim azi

  în  „U n i v e r s u l” din București,

  că  știrea  aceast  nu  e  adevă-

  rată. Este însă adevarat --- spune

  foaia dela București, că s'au luat

  unele măsuri militare, poruncite

  de împrejurări                                

  __________                   

  Intîiul    sînge    vărsat!      

  ___                         

       V i e n a,  27 Iulie. --- Lîngă

  Cubinul Timișan, trupele sîrb-

  bești  cari  se  aflau  pe  va-

  poare  pe  Dunăre,  au  tras

  focuri asupra trupelor aus-

  troungare de pe țărm.         

       Li-s'a răspuns asemenea

  cu focuri. S' încins o luptă

  deși neînsemnata, avînd nu-

  mai puțini răniți.                     

       S e m l i n,   27  Iulie. --- Azi,

  Luni dimineața, mulți cetățeni

  austroungari, căutîndu-și scă-

  pare din oraș (din Belgrad) s'au

  urcat   pe   vapoare,   cari   să-i

  treacă  pe  țărmul  unguresc  la

  Șemlin.                                          


 • May 16, 2018 14:17:06 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       

  __________

  Francia și războiul.                   

       Din Paris se scrie lui „Az

  Est” : Vă pot da știri din locuri

  bine cunoscătoare.                  

       Despre Rusia să ține aici

  (la Paris) că ea dorește foarte

  t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

  tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

  tria va ataca pe Sîrbia !                     

       O ceată de demonstrați (fran-

  cezi din Paris) azi, în 28 Iulie

  la amiaz, mergînd lărmuitori

  î n a i n t e a  a m b a s a d e i  a u s-

  t r i a c e, au ars un steab austriac!

       Poliția i-a rispit. Ei s'au res-

  firat strigînd: „Trăiască  F r a n-

  c i a !,   Trăiască  R u s i a !,    Tra-

  iască  S î r b i a !”                            

       Un politic de rang înalt mi-a

  spus:                                                

       --- După-ce Rusia nu rămîne

  nepăsătoare, --- și noi, Fran-

  cezii, vom fi tîrîți în

  războiu ! Primim acest lucru,

  rămînînd răspunderea asupra ce-

  lui ce l'a provocat!                           

  *

       --- Președintele  F r an c i e i,  a-

  flîndu-se în Rusia pe vremea ulti-

  matului Austriei, deși avea să

  meargă să mai cerceteze pe Re-

  gele Șvediei, --- n ' a  m a i  m e r s

  ș i  p e  l a  a c e l a, ci, schimbîndu-și

  planul, s'a întors pe calea cea mai

  scurtă la Paris!..

  __________

  Maestatea Sa, vrea să                    

  meargă în tabără!                 

       Din Ischl --- locul de scaldă la

  care petrece în timpul de față Ma-

  eastatea Sa bătrînul nostru Impărat

  și Rege, --- se trimite știrea, că

  Luni Maestatea Sa a spus de odată

  celor din jurul seu, că --- a r  v r e a

  s ă  s e  d u c ă  d i n  I s c h l...        

       Surtenii crezînd că Domnitorul

  are dorința de a merge acasă la

  Viena ori la Schönbrun, au cercat

  șă l  desmînte  de  a  pleca,  spu-

  nîndu-i:                                            

       --- Dar, Maestate, aerul în Viena

  e acum așa de ferbinte și de în-

  cărcat de praf, că ușor poate fi

  stricăcios sănătății Mestății voastre.


   Coloana 3 

       -- Dar nu la Viena voiu să

  plec, --- a răspuns Maestatea Sa,

  --- ci pe cîmpul de luptă în mij-

  locul oștilor mele...                       

       Toată lumea a rămas adînc miș-

  cată de acest gînd și de această

  dorință a Meastății Sale, de a se

  vedea încă în mijlocul oștilor, în

  tre cari de ani de zile n'a mai

  fost aici la manevre, --- deși ăi

  plăcea acest lucru și în fiecare an

  mergea cu atîta drag la manevrele

  cele mari în două-trei puncte ale

  Impărăției Sale.                                   

  __________

  Ministrii români

  BRĂTIANU și PORUMBARU

  despre ținuta Romăniei.

  _____

       Conzulii puterilor streine află-

  tori în București, au întrebat unii

  la București pe ministrul de externe

  al Romăniei E. Porumbarualții

  la Sinaia pe prim ministrul Româ-

  niei : I. Brătianucare va fi ținuta

  României față de războiul austro-

  ungaro-sîrb ?                                       

       Ministrii  P o r u m b a r u  și  B r a-

  ț i a n u  au răspuns astfle :             

       România va sta liniștită față

  de războiul austro-ungaro-sîrb, în-

  trucît războiul nu va atinge nici

  una din trebile cari o privesc și

  pe ea. România nu are nici un

  fel de înțeles de alianță (tovărășie

  de arme) nici cu Austria, nici cu

  Sîrbia, care s'o oblige ca să în-

  ire și ea în război.   R o m â n i a

  e  p r i e t e n ă  ș i  c u  A u s t r i a  ș i

  c u  S e r b i a,  a ș a  c ă  n i m i c  n u  o

  î n d r e p t ă ț e ș t e  s ă  s e  î n v r ă j-

  b e a s c ă   o r i   c u   u n a   o r i   c u

  c e e a l a l t ă.                                            

       Nu va putea înse rămînea nepă-

  sătoare România atunci, dacă din

  urmările acestui răsboi, s'ar întîm-

  pla vreo schimbare în cumpăna

  stărilor din Balcani.                       

       In acest caz, de ori unde ar

  veni încercarea de a se schimba

  această cumpănă, România e gata

  de a păși ca să apere, cum va pu-

  tea mai bine, pacea balcanică, pen-

  tru ținerea căreia ea e una cu toate

  țările din Balcani.                                

   Se naște întrebarea, cum s'ar

  putea atinge cumpăna balcanică

  stabilită prin pacea dela București?

       Sunt trei căi.

       Intii, dacă  B u l g a r i a  ar întra

  și ea în războiu, ceea ce însă nu

  credem, doar Bulgaria a declarat

  că ea va păstra cu totul ținută

  p a c i n i c ă.  Pe de altă parte su-

  părările (pentru ciocnirile dela gra-

  niță) dintre Romănia și Bulgaria,

  sunt pe cale de a se împăca cu

  bine.                                                

       Al doilea: dacă  T u r c i a  ar

  porni împotriva  G r e c i e i. Dar -

  ceasta încă nu se prea poate, în-

  tru cit să știe, că înțelegerea greco-

  turcă e pe cale bună.

       A  t r e i a  a r  f i :   o cucerire de

  hotar   din   partea   Austriei   în

  Sîrbia.                                             

       Deocamdată însă nu se poate

  spune că aceasta se va întîmpla.

  Austria a declarat, că ea nu ur-

  mărește nici o cucerire de terito-


   Coloana 4 

  riu. Dacă totuși așa ceva

  s'ar întîmpla, și cumpăna

  din Balcani ar fi schimbată

  pe urma războiului austro-

  ungarosîrb, Romănia va a-

  păra, după cum am spus, această

  cumpănă prin pășirea ei!                

       Dacă Austroungaria ar cu-

  prinde hotare sîrbești și

  în urmă lucrul acesta va fi adus

  înaintea unei conferințe eu-

  ropene, Romănia, dacă va vent

  vorba acolo despre aceasta în le-

  gătură cu pacea dela București,

  va avea cuvîntul ei de spus-

  în această conferință și va

  apăra din toate puterile ei pacea

  dela București !                               

       Cu alte cuvinte: Sîrbia poate fi

  turtită  e c o n o m i c e ș t e  de Austro-

  ungaria, dar hotar nu are să peardă

  căci atunci s'ai amesteca și alte țări

  vecine.                                                 

  *                               

       S'a zvonit nu mai prin

  Romănia, și pe la noi, că gu-

  vernul român ar fi  r î n d u i t

  m o b i l i z a r e a  a  d o u ă  c o r-

  p u r i  d e  a r m a t ă. Cetim azi

  în  „U n i v e r s u l” din București,

  că  știrea  aceast  nu  e  adevă-

  rată. Este însă adevarat --- spune

  foaia dela București, că s'au luat

  unele măsuri militare, poruncite

  de împrejurări                                

  __________                   

  Intîiul    sînge    vărsat!      

  ___                         

       V i e n a,  27 Iulie. --- Lîngă

  Cubinul Timișan, trupele sîrb-

  bești  cari  se  aflau  pe  va-

  poare  pe  Dunăre,  au  tras

  focuri asupra trupelor aus-

  troungare de pe țărm.         

       Li-s'a răspuns asemenea

  cu focuri. S' încins o luptă

  deși neînsemnata, avînd nu-

  mai puțini răniți.                     


 • May 16, 2018 14:13:49 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       

  __________

  Francia și războiul.                   

       Din Paris se scrie lui „Az

  Est” : Vă pot da știri din locuri

  bine cunoscătoare.                  

       Despre Rusia să ține aici

  (la Paris) că ea dorește foarte

  t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

  tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

  tria va ataca pe Sîrbia !                     

       O ceată de demonstrați (fran-

  cezi din Paris) azi, în 28 Iulie

  la amiaz, mergînd lărmuitori

  î n a i n t e a  a m b a s a d e i  a u s-

  t r i a c e, au ars un steab austriac!

       Poliția i-a rispit. Ei s'au res-

  firat strigînd: „Trăiască  F r a n-

  c i a !,   Trăiască  R u s i a !,    Tra-

  iască  S î r b i a !”                            

       Un politic de rang înalt mi-a

  spus:                                                

       --- După-ce Rusia nu rămîne

  nepăsătoare, --- și noi, Fran-

  cezii, vom fi tîrîți în

  războiu ! Primim acest lucru,

  rămînînd răspunderea asupra ce-

  lui ce l'a provocat!                           

  *

       --- Președintele  F r an c i e i,  a-

  flîndu-se în Rusia pe vremea ulti-

  matului Austriei, deși avea să

  meargă să mai cerceteze pe Re-

  gele Șvediei, --- n ' a  m a i  m e r s

  ș i  p e  l a  a c e l a, ci, schimbîndu-și

  planul, s'a întors pe calea cea mai

  scurtă la Paris!..

  __________

  Maestatea Sa, vrea să                    

  meargă în tabără!                 

       Din Ischl --- locul de scaldă la

  care petrece în timpul de față Ma-

  eastatea Sa bătrînul nostru Impărat

  și Rege, --- se trimite știrea, că

  Luni Maestatea Sa a spus de odată

  celor din jurul seu, că --- a r  v r e a

  s ă  s e  d u c ă  d i n  I s c h l...        

       Surtenii crezînd că Domnitorul

  are dorința de a merge acasă la

  Viena ori la Schönbrun, au cercat

  șă l  desmînte  de  a  pleca,  spu-

  nîndu-i:                                            

       --- Dar, Maestate, aerul în Viena

  e acum așa de ferbinte și de în-

  cărcat de praf, că ușor poate fi

  stricăcios sănătății Mestății voastre.


   Coloana 3 

       -- Dar nu la Viena voiu să

  plec, --- a răspuns Maestatea Sa,

  --- ci pe cîmpul de luptă în mij-

  locul oștilor mele...                       

       Toată lumea a rămas adînc miș-

  cată de acest gînd și de această

  dorință a Meastății Sale, de a se

  vedea încă în mijlocul oștilor, în

  tre cari de ani de zile n'a mai

  fost aici la manevre, --- deși ăi

  plăcea acest lucru și în fiecare an

  mergea cu atîta drag la manevrele

  cele mari în două-trei puncte ale

  Impărăției Sale.                                   

  __________

  Ministrii români

  BRĂTIANU și PORUMBARU

  despre ținuta Romăniei.

  _____

       Conzulii puterilor streine află-

  tori în București, au întrebat unii

  la București pe ministrul de externe

  al Romăniei E. Porumbarualții

  la Sinaia pe prim ministrul Româ-

  niei : I. Brătianucare va fi ținuta

  României față de războiul austro-

  ungaro-sîrb ?                                       

       Ministrii  P o r u m b a r u  și  B r a-

  ț i a n u  au răspuns astfle :             

       România va sta liniștită față

  de războiul austro-ungaro-sîrb, în-

  trucît războiul nu va atinge nici

  una din trebile cari o privesc și

  pe ea. România nu are nici un

  fel de înțeles de alianță (tovărășie

  de arme) nici cu Austria, nici cu

  Sîrbia, care s'o oblige ca să în-

  ire și ea în război.   R o m â n i a

  e  p r i e t e n ă  ș i  c u  A u s t r i a  ș i

  c u  S e r b i a,  a ș a  c ă  n i m i c  n u  o

  î n d r e p t ă ț e ș t e  s ă  s e  î n v r ă j-

  b e a s c ă   o r i   c u   u n a   o r i   c u

  c e e a l a l t ă.                                            

       Nu va putea înse rămînea nepă-

  sătoare România atunci, dacă din

  urmările acestui răsboi, s'ar întîm-

  pla vreo schimbare în cumpăna

  stărilor din Balcani.                       

       In acest caz, de ori unde ar

  veni încercarea de a se schimba

  această cumpănă, România e gata

  de a păși ca să apere, cum va pu-

  tea mai bine, pacea balcanică, pen-

  tru ținerea căreia ea e una cu toate

  țările din Balcani.                                

   Se naște întrebarea, cum s'ar

  putea atinge cumpăna balcanică

  stabilită prin pacea dela București?

       Sunt trei căi.

       Intii, dacă  B u l g a r i a  ar întra

  și ea în războiu, ceea ce însă nu

  credem, doar Bulgaria a declarat

  că ea va păstra cu totul ținută

  p a c i n i c ă.  Pe de altă parte su-

  părările (pentru ciocnirile dela gra-

  niță) dintre Romănia și Bulgaria,

  sunt pe cale de a se împăca cu

  bine.                                                

       Al doilea: dacă  T u r c i a  ar

  porni împotriva  G r e c i e i. Dar -

  ceasta încă nu se prea poate, în-

  tru cit să știe, că înțelegerea greco-

  turcă e pe cale bună.

       A  t r e i a  a r  f i :   o cucerire de

  hotar   din   partea   Austriei   în

  Sîrbia.                                             

       Deocamdată însă nu se poate

  spune că aceasta se va întîmpla.

  Austria a declarat, că ea nu ur-

  mărește nici o cucerire de terito-


   Coloana 4 

  riu. Dacă totuși așa ceva

  s'ar întîmpla, și cumpăna

  din Balcani ar fi schimbată

  pe urma războiului austro-

  ungarosîrb, Romănia va a-

  păra, după cum am spus, această

  cumpănă prin pășirea ei!                

       Dacă Austroungaria ar cu-

  prinde hotare sîrbești și

  în urmă lucrul acesta va fi adus

  înaintea unei conferințe eu-

  ropene, Romănia, dacă va vent

  vorba acolo despre aceasta în le-

  gătură cu pacea dela București,

  va avea cuvîntul ei de spus-

  în această conferință și va

  apăra din toate puterile ei pacea

  dela București !                               

       Cu alte cuvinte: Sîrbia poate fi

  turtită  e c o n o m i c e ș t e  de Austro-

  ungaria, dar hotar nu are să peardă

  căci atunci s'ai amesteca și alte țări

  vecine.                                                 

  *                               

       S'a zvonit nu mai prin

  Romănia, și pe la noi, că gu-

  vernul român ar fi  r î n d u i t

  m o b i l i z a r e a  a  d o u ă  c o r-

  p u r i  d e  a r m a t ă. Cetim azi

  în  „U n i v e r s u l” din București,

  că  știrea  aceast  nu  e  adevă-


 • May 16, 2018 14:11:24 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       

  __________

  Francia și războiul.                   

       Din Paris se scrie lui „Az

  Est” : Vă pot da știri din locuri

  bine cunoscătoare.                  

       Despre Rusia să ține aici

  (la Paris) că ea dorește foarte

  t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

  tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

  tria va ataca pe Sîrbia !                     

       O ceată de demonstrați (fran-

  cezi din Paris) azi, în 28 Iulie

  la amiaz, mergînd lărmuitori

  î n a i n t e a  a m b a s a d e i  a u s-

  t r i a c e, au ars un steab austriac!

       Poliția i-a rispit. Ei s'au res-

  firat strigînd: „Trăiască  F r a n-

  c i a !,   Trăiască  R u s i a !,    Tra-

  iască  S î r b i a !”                            

       Un politic de rang înalt mi-a

  spus:                                                

       --- După-ce Rusia nu rămîne

  nepăsătoare, --- și noi, Fran-

  cezii, vom fi tîrîți în

  războiu ! Primim acest lucru,

  rămînînd răspunderea asupra ce-

  lui ce l'a provocat!                           

  *

       --- Președintele  F r an c i e i,  a-

  flîndu-se în Rusia pe vremea ulti-

  matului Austriei, deși avea să

  meargă să mai cerceteze pe Re-

  gele Șvediei, --- n ' a  m a i  m e r s

  ș i  p e  l a  a c e l a, ci, schimbîndu-și

  planul, s'a întors pe calea cea mai

  scurtă la Paris!..

  __________

  Maestatea Sa, vrea să                    

  meargă în tabără!                 

       Din Ischl --- locul de scaldă la

  care petrece în timpul de față Ma-

  eastatea Sa bătrînul nostru Impărat

  și Rege, --- se trimite știrea, că

  Luni Maestatea Sa a spus de odată

  celor din jurul seu, că --- a r  v r e a

  s ă  s e  d u c ă  d i n  I s c h l...        

       Surtenii crezînd că Domnitorul

  are dorința de a merge acasă la

  Viena ori la Schönbrun, au cercat

  șă l  desmînte  de  a  pleca,  spu-

  nîndu-i:                                            

       --- Dar, Maestate, aerul în Viena

  e acum așa de ferbinte și de în-

  cărcat de praf, că ușor poate fi

  stricăcios sănătății Mestății voastre.


   Coloana 3 

       -- Dar nu la Viena voiu să

  plec, --- a răspuns Maestatea Sa,

  --- ci pe cîmpul de luptă în mij-

  locul oștilor mele...                       

       Toată lumea a rămas adînc miș-

  cată de acest gînd și de această

  dorință a Meastății Sale, de a se

  vedea încă în mijlocul oștilor, în

  tre cari de ani de zile n'a mai

  fost aici la manevre, --- deși ăi

  plăcea acest lucru și în fiecare an

  mergea cu atîta drag la manevrele

  cele mari în două-trei puncte ale

  Impărăției Sale.                                   

  __________

  Ministrii români

  BRĂTIANU și PORUMBARU

  despre ținuta Romăniei.

  _____

       Conzulii puterilor streine află-

  tori în București, au întrebat unii

  la București pe ministrul de externe

  al Romăniei E. Porumbarualții

  la Sinaia pe prim ministrul Româ-

  niei : I. Brătianucare va fi ținuta

  României față de războiul austro-

  ungaro-sîrb ?                                       

       Ministrii  P o r u m b a r u  și  B r a-

  ț i a n u  au răspuns astfle :             

       România va sta liniștită față

  de războiul austro-ungaro-sîrb, în-

  trucît războiul nu va atinge nici

  una din trebile cari o privesc și

  pe ea. România nu are nici un

  fel de înțeles de alianță (tovărășie

  de arme) nici cu Austria, nici cu

  Sîrbia, care s'o oblige ca să în-

  ire și ea în război.   R o m â n i a

  e  p r i e t e n ă  ș i  c u  A u s t r i a  ș i

  c u  S e r b i a,  a ș a  c ă  n i m i c  n u  o

  î n d r e p t ă ț e ș t e  s ă  s e  î n v r ă j-

  b e a s c ă   o r i   c u   u n a   o r i   c u

  c e e a l a l t ă.                                            

       Nu va putea înse rămînea nepă-

  sătoare România atunci, dacă din

  urmările acestui răsboi, s'ar întîm-

  pla vreo schimbare în cumpăna

  stărilor din Balcani.                       

       In acest caz, de ori unde ar

  veni încercarea de a se schimba

  această cumpănă, România e gata

  de a păși ca să apere, cum va pu-

  tea mai bine, pacea balcanică, pen-

  tru ținerea căreia ea e una cu toate

  țările din Balcani.                                

   Se naște întrebarea, cum s'ar

  putea atinge cumpăna balcanică

  stabilită prin pacea dela București?

       Sunt trei căi.

       Intii, dacă  B u l g a r i a  ar întra

  și ea în războiu, ceea ce însă nu

  credem, doar Bulgaria a declarat

  că ea va păstra cu totul ținută

  p a c i n i c ă.  Pe de altă parte su-

  părările (pentru ciocnirile dela gra-

  niță) dintre Romănia și Bulgaria,

  sunt pe cale de a se împăca cu

  bine.                                                

       Al doilea: dacă  T u r c i a  ar

  porni împotriva  G r e c i e i. Dar -

  ceasta încă nu se prea poate, în-

  tru cit să știe, că înțelegerea greco-

  turcă e pe cale bună.

       A  t r e i a  a r  f i :   o cucerire de

  hotar   din   partea   Austriei   în

  Sîrbia.                                             

       Deocamdată însă nu se poate

  spune că aceasta se va întîmpla.

  Austria a declarat, că ea nu ur-

  mărește nici o cucerire de terito-


   Coloana 4 

  riu. Dacă totuși așa ceva

  s'ar întîmpla, și cumpăna

  din Balcani ar fi schimbată

  pe urma războiului austro-

  ungarosîrb, Romănia va a-

  păra, după cum am spus, această

  cumpănă prin pășirea ei!                

       Dacă Austroungaria ar cu-

  prinde hotare sîrbești și

  în urmă lucrul acesta va fi adus

  înaintea unei conferințe eu-

  ropene, Romănia, dacă va vent

  vorba acolo despre aceasta în le-

  gătură cu pacea dela București,

  va avea cuvîntul ei de spus-

  în această conferință și va

  apăra din toate puterile ei pacea

  dela București !                                • May 16, 2018 14:03:24 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       

  __________

  Francia și războiul.                   

       Din Paris se scrie lui „Az

  Est” : Vă pot da știri din locuri

  bine cunoscătoare.                  

       Despre Rusia să ține aici

  (la Paris) că ea dorește foarte

  t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

  tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

  tria va ataca pe Sîrbia !                     

       O ceată de demonstrați (fran-

  cezi din Paris) azi, în 28 Iulie

  la amiaz, mergînd lărmuitori

  î n a i n t e a  a m b a s a d e i  a u s-

  t r i a c e, au ars un steab austriac!

       Poliția i-a rispit. Ei s'au res-

  firat strigînd: „Trăiască  F r a n-

  c i a !,   Trăiască  R u s i a !,    Tra-

  iască  S î r b i a !”                            

       Un politic de rang înalt mi-a

  spus:                                                

       --- După-ce Rusia nu rămîne

  nepăsătoare, --- și noi, Fran-

  cezii, vom fi tîrîți în

  războiu ! Primim acest lucru,

  rămînînd răspunderea asupra ce-

  lui ce l'a provocat!                           

  *

       --- Președintele  F r an c i e i,  a-

  flîndu-se în Rusia pe vremea ulti-

  matului Austriei, deși avea să

  meargă să mai cerceteze pe Re-

  gele Șvediei, --- n ' a  m a i  m e r s

  ș i  p e  l a  a c e l a, ci, schimbîndu-și

  planul, s'a întors pe calea cea mai

  scurtă la Paris!..

  __________

  Maestatea Sa, vrea să                    

  meargă în tabără!                 

       Din Ischl --- locul de scaldă la

  care petrece în timpul de față Ma-

  eastatea Sa bătrînul nostru Impărat

  și Rege, --- se trimite știrea, că

  Luni Maestatea Sa a spus de odată

  celor din jurul seu, că --- a r  v r e a

  s ă  s e  d u c ă  d i n  I s c h l...        

       Surtenii crezînd că Domnitorul

  are dorința de a merge acasă la

  Viena ori la Schönbrun, au cercat

  șă l  desmînte  de  a  pleca,  spu-

  nîndu-i:                                            

       --- Dar, Maestate, aerul în Viena

  e acum așa de ferbinte și de în-

  cărcat de praf, că ușor poate fi

  stricăcios sănătății Mestății voastre.


   Coloana 3 

       -- Dar nu la Viena voiu să

  plec, --- a răspuns Maestatea Sa,

  --- ci pe cîmpul de luptă în mij-

  locul oștilor mele...                       

       Toată lumea a rămas adînc miș-

  cată de acest gînd și de această

  dorință a Meastății Sale, de a se

  vedea încă în mijlocul oștilor, în

  tre cari de ani de zile n'a mai

  fost aici la manevre, --- deși ăi

  plăcea acest lucru și în fiecare an

  mergea cu atîta drag la manevrele

  cele mari în două-trei puncte ale

  Impărăției Sale.                                   

  __________

  Ministrii români

  BRĂTIANU și PORUMBARU

  despre ținuta Romăniei.

  _____

       Conzulii puterilor streine află-

  tori în București, au întrebat unii

  la București pe ministrul de externe

  al Romăniei E. Porumbarualții

  la Sinaia pe prim ministrul Româ-

  niei : I. Brătianucare va fi ținuta

  României față de războiul austro-

  ungaro-sîrb ?                                       

       Ministrii  P o r u m b a r u  și  B r a-

  ț i a n u  au răspuns astfle :             

       România va sta liniștită față

  de războiul austro-ungaro-sîrb, în-

  trucît războiul nu va atinge nici

  una din trebile cari o privesc și

  pe ea. România nu are nici un

  fel de înțeles de alianță (tovărășie

  de arme) nici cu Austria, nici cu

  Sîrbia, care s'o oblige ca să în-

  ire și ea în război.   R o m â n i a

  e  p r i e t e n ă  ș i  c u  A u s t r i a  ș i

  c u  S e r b i a,  a ș a  c ă  n i m i c  n u  o

  î n d r e p t ă ț e ș t e  s ă  s e  î n v r ă j-

  b e a s c ă   o r i   c u   u n a   o r i   c u

  c e e a l a l t ă.                                            

       Nu va putea înse rămînea nepă-

  sătoare România atunci, dacă din

  urmările acestui răsboi, s'ar întîm-

  pla vreo schimbare în cumpăna

  stărilor din Balcani.                       

       In acest caz, de ori unde ar

  veni încercarea de a se schimba

  această cumpănă, România e gata

  de a păși ca să apere, cum va pu-

  tea mai bine, pacea balcanică, pen-

  tru ținerea căreia ea e una cu toate

  țările din Balcani.                                

   Se naște întrebarea, cum s'ar

  putea atinge cumpăna balcanică

  stabilită prin pacea dela București?

       Sunt trei căi.

       Intii, dacă  B u l g a r i a  ar întra

  și ea în războiu, ceea ce însă nu

  credem, doar Bulgaria a declarat

  că ea va păstra cu totul ținută

  p a c i n i c ă.  Pe de altă parte su-

  părările (pentru ciocnirile dela gra-

  niță) dintre Romănia și Bulgaria,

  sunt pe cale de a se împăca cu

  bine.                                                

       Al doilea: dacă  T u r c i a  ar

  porni împotriva  G r e c i e i. Dar -

  ceasta încă nu se prea poate, în-

  tru cit să știe, că înțelegerea greco-

  turcă e pe cale bună.

       A  t r e i a  a r  f i :   o cucerire de

  hotar   din   partea   Austriei   în

  Sîrbia.                                             

       Deocamdată însă nu se poate

  spune că aceasta se va întîmpla.

  Austria a declarat, că ea nu ur-

  mărește nici o cucerire de terito-


   Coloana 4 


 • May 16, 2018 14:00:54 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       

  __________

  Francia și războiul.                   

       Din Paris se scrie lui „Az

  Est” : Vă pot da știri din locuri

  bine cunoscătoare.                  

       Despre Rusia să ține aici

  (la Paris) că ea dorește foarte

  t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

  tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

  tria va ataca pe Sîrbia !                     

       O ceată de demonstrați (fran-

  cezi din Paris) azi, în 28 Iulie

  la amiaz, mergînd lărmuitori

  î n a i n t e a  a m b a s a d e i  a u s-

  t r i a c e, au ars un steab austriac!

       Poliția i-a rispit. Ei s'au res-

  firat strigînd: „Trăiască  F r a n-

  c i a !,   Trăiască  R u s i a !,    Tra-

  iască  S î r b i a !”                            

       Un politic de rang înalt mi-a

  spus:                                                

       --- După-ce Rusia nu rămîne

  nepăsătoare, --- și noi, Fran-

  cezii, vom fi tîrîți în

  războiu ! Primim acest lucru,

  rămînînd răspunderea asupra ce-

  lui ce l'a provocat!                           

  *

       --- Președintele  F r an c i e i,  a-

  flîndu-se în Rusia pe vremea ulti-

  matului Austriei, deși avea să

  meargă să mai cerceteze pe Re-

  gele Șvediei, --- n ' a  m a i  m e r s

  ș i  p e  l a  a c e l a, ci, schimbîndu-și

  planul, s'a întors pe calea cea mai

  scurtă la Paris!..

  __________

  Maestatea Sa, vrea să                    

  meargă în tabără!                 

       Din Ischl --- locul de scaldă la

  care petrece în timpul de față Ma-

  eastatea Sa bătrînul nostru Impărat

  și Rege, --- se trimite știrea, că

  Luni Maestatea Sa a spus de odată

  celor din jurul seu, că --- a r  v r e a

  s ă  s e  d u c ă  d i n  I s c h l...        

       Surtenii crezînd că Domnitorul

  are dorința de a merge acasă la

  Viena ori la Schönbrun, au cercat

  șă l  desmînte  de  a  pleca,  spu-

  nîndu-i:                                            

       --- Dar, Maestate, aerul în Viena

  e acum așa de ferbinte și de în-

  cărcat de praf, că ușor poate fi

  stricăcios sănătății Mestății voastre.


   Coloana 3 

       -- Dar nu la Viena voiu să

  plec, --- a răspuns Maestatea Sa,

  --- ci pe cîmpul de luptă în mij-

  locul oștilor mele...                       

       Toată lumea a rămas adînc miș-

  cată de acest gînd și de această

  dorință a Meastății Sale, de a se

  vedea încă în mijlocul oștilor, în

  tre cari de ani de zile n'a mai

  fost aici la manevre, --- deși ăi

  plăcea acest lucru și în fiecare an

  mergea cu atîta drag la manevrele

  cele mari în două-trei puncte ale

  Impărăției Sale.                                   

  __________

  Ministrii români

  BRĂTIANU și PORUMBARU

  despre ținuta Romăniei.

  _____

       Conzulii puterilor streine află-

  tori în București, au întrebat unii

  la București pe ministrul de externe

  al Romăniei E. Porumbarualții

  la Sinaia pe prim ministrul Româ-

  niei : I. Brătianucare va fi ținuta

  României față de războiul austro-

  ungaro-sîrb ?                                       

       Ministrii  P o r u m b a r u  și  B r a-

  ț i a n u  au răspuns astfle :             

       România va sta liniștită față

  de războiul austro-ungaro-sîrb, în-

  trucît războiul nu va atinge nici

  una din trebile cari o privesc și

  pe ea. România nu are nici un

  fel de înțeles de alianță (tovărășie

  de arme) nici cu Austria, nici cu

  Sîrbia, care s'o oblige ca să în-

  ire și ea în război.   R o m â n i a

  e  p r i e t e n ă  ș i  c u  A u s t r i a  ș i

  c u  S e r b i a,  a ș a  c ă  n i m i c  n u  o

  î n d r e p t ă ț e ș t e  s ă  s e  î n v r ă j-

  b e a s c ă   o r i   c u   u n a   o r i   c u

  c e e a l a l t ă.                                            

       Nu va putea înse rămînea nepă-

  sătoare România atunci, dacă din

  urmările acestui răsboi, s'ar întîm-

  pla vreo schimbare în cumpăna

  stărilor din Balcani.                       

       In acest caz, de ori unde ar

  veni încercarea de a se schimba

  această cumpănă, România e gata

  de a păși ca să apere, cum va pu-

  tea mai bine, pacea balcanică, pen-

  tru ținerea căreia ea e una cu toate

  țările din Balcani.                                

   Se naște întrebarea, cum s'ar

  putea atinge cumpăna balcanică

  stabilită prin pacea dela București?

       Sunt trei căi.

       Intii, dacă  B u l g a r i a  ar întra

  și ea în războiu, ceea ce însă nu

  credem, doar Bulgaria a declarat

  că ea va păstra cu totul ținută

  p a c i n i c ă.  Pe de altă parte su-

  părările (pentru ciocnirile dela gra-

  niță) dintre Romănia și Bulgaria,

  sunt pe cale de a se împăca cu

  bine.                                                


   Coloana 4 


 • May 16, 2018 13:57:41 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       

  __________

  Francia și războiul.                   

       Din Paris se scrie lui „Az

  Est” : Vă pot da știri din locuri

  bine cunoscătoare.                  

       Despre Rusia să ține aici

  (la Paris) că ea dorește foarte

  t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

  tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

  tria va ataca pe Sîrbia !                     

       O ceată de demonstrați (fran-

  cezi din Paris) azi, în 28 Iulie

  la amiaz, mergînd lărmuitori

  î n a i n t e a  a m b a s a d e i  a u s-

  t r i a c e, au ars un steab austriac!

       Poliția i-a rispit. Ei s'au res-

  firat strigînd: „Trăiască  F r a n-

  c i a !,   Trăiască  R u s i a !,    Tra-

  iască  S î r b i a !”                            

       Un politic de rang înalt mi-a

  spus:                                                

       --- După-ce Rusia nu rămîne

  nepăsătoare, --- și noi, Fran-

  cezii, vom fi tîrîți în

  războiu ! Primim acest lucru,

  rămînînd răspunderea asupra ce-

  lui ce l'a provocat!                           

  *

       --- Președintele  F r an c i e i,  a-

  flîndu-se în Rusia pe vremea ulti-

  matului Austriei, deși avea să

  meargă să mai cerceteze pe Re-

  gele Șvediei, --- n ' a  m a i  m e r s

  ș i  p e  l a  a c e l a, ci, schimbîndu-și

  planul, s'a întors pe calea cea mai

  scurtă la Paris!..

  __________

  Maestatea Sa, vrea să                    

  meargă în tabără!                 

       Din Ischl --- locul de scaldă la

  care petrece în timpul de față Ma-

  eastatea Sa bătrînul nostru Impărat

  și Rege, --- se trimite știrea, că

  Luni Maestatea Sa a spus de odată

  celor din jurul seu, că --- a r  v r e a

  s ă  s e  d u c ă  d i n  I s c h l...        

       Surtenii crezînd că Domnitorul

  are dorința de a merge acasă la

  Viena ori la Schönbrun, au cercat

  șă l  desmînte  de  a  pleca,  spu-

  nîndu-i:                                            

       --- Dar, Maestate, aerul în Viena

  e acum așa de ferbinte și de în-

  cărcat de praf, că ușor poate fi

  stricăcios sănătății Mestății voastre.


   Coloana 3 

       -- Dar nu la Viena voiu să

  plec, --- a răspuns Maestatea Sa,

  --- ci pe cîmpul de luptă în mij-

  locul oștilor mele...                       

       Toată lumea a rămas adînc miș-

  cată de acest gînd și de această

  dorință a Meastății Sale, de a se

  vedea încă în mijlocul oștilor, în

  tre cari de ani de zile n'a mai

  fost aici la manevre, --- deși ăi

  plăcea acest lucru și în fiecare an

  mergea cu atîta drag la manevrele

  cele mari în două-trei puncte ale

  Impărăției Sale.                                   

  __________

  Ministrii români

  BRĂTIANU și PORUMBARU

  despre ținuta Romăniei.

  _____

       Conzulii puterilor streine află-

  tori în București, au întrebat unii

  la București pe ministrul de externe

  al Romăniei E. Porumbarualții

  la Sinaia pe prim ministrul Româ-

  niei : I. Brătianucare va fi ținuta

  României față de războiul austro-

  ungaro-sîrb ?                                       

       Ministrii  P o r u m b a r u  și  B r a-

  ț i a n u  au răspuns astfle :             

       România va sta liniștită față

  de războiul austro-ungaro-sîrb, în-

  trucît războiul nu va atinge nici

  una din trebile cari o privesc și

  pe ea. România nu are nici un

  fel de înțeles de alianță (tovărășie

  de arme) nici cu Austria, nici cu

  Sîrbia, care s'o oblige ca să în-

  ire și ea în război.   R o m â n i a

  e  p r i e t e n ă  ș i  c u  A u s t r i a  ș i

  c u  S e r b i a,  a ș a  c ă  n i m i c  n u  o

  î n d r e p t ă ț e ș t e  s ă  s e  î n v r ă j-

  b e a s c ă   o r i   c u   u n a   o r i   c u

  c e e a l a l t ă.                                            

       Nu va putea înse rămînea nepă-

  sătoare România atunci, dacă din

  urmările acestui răsboi, s'ar întîm-

  pla vreo schimbare în cumpăna

  stărilor din Balcani.                       


   Coloana 4 


 • May 16, 2018 13:53:48 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       

  __________

  Francia și războiul.                   

       Din Paris se scrie lui „Az

  Est” : Vă pot da știri din locuri

  bine cunoscătoare.                  

       Despre Rusia să ține aici

  (la Paris) că ea dorește foarte

  t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

  tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

  tria va ataca pe Sîrbia !                     

       O ceată de demonstrați (fran-

  cezi din Paris) azi, în 28 Iulie

  la amiaz, mergînd lărmuitori

  î n a i n t e a  a m b a s a d e i  a u s-

  t r i a c e, au ars un steab austriac!

       Poliția i-a rispit. Ei s'au res-

  firat strigînd: „Trăiască  F r a n-

  c i a !,   Trăiască  R u s i a !,    Tra-

  iască  S î r b i a !”                            

       Un politic de rang înalt mi-a

  spus:                                                

       --- După-ce Rusia nu rămîne

  nepăsătoare, --- și noi, Fran-

  cezii, vom fi tîrîți în

  războiu ! Primim acest lucru,

  rămînînd răspunderea asupra ce-

  lui ce l'a provocat!                           

  *

       --- Președintele  F r an c i e i,  a-

  flîndu-se în Rusia pe vremea ulti-

  matului Austriei, deși avea să

  meargă să mai cerceteze pe Re-

  gele Șvediei, --- n ' a  m a i  m e r s

  ș i  p e  l a  a c e l a, ci, schimbîndu-și

  planul, s'a întors pe calea cea mai

  scurtă la Paris!..

  __________

  Maestatea Sa, vrea să                    

  meargă în tabără!                 

       Din Ischl --- locul de scaldă la

  care petrece în timpul de față Ma-

  eastatea Sa bătrînul nostru Impărat

  și Rege, --- se trimite știrea, că

  Luni Maestatea Sa a spus de odată

  celor din jurul seu, că --- a r  v r e a

  s ă  s e  d u c ă  d i n  I s c h l...        

       Surtenii crezînd că Domnitorul

  are dorința de a merge acasă la

  Viena ori la Schönbrun, au cercat

  șă l  desmînte  de  a  pleca,  spu-

  nîndu-i:                                            

       --- Dar, Maestate, aerul în Viena

  e acum așa de ferbinte și de în-

  cărcat de praf, că ușor poate fi

  stricăcios sănătății Mestății voastre.


   Coloana 3 

       -- Dar nu la Viena voiu să

  plec, --- a răspuns Maestatea Sa,

  --- ci pe cîmpul de luptă în mij-

  locul oștilor mele...                       

       Toată lumea a rămas adînc miș-

  cată de acest gînd și de această

  dorință a Meastății Sale, de a se

  vedea încă în mijlocul oștilor, în

  tre cari de ani de zile n'a mai

  fost aici la manevre, --- deși ăi

  plăcea acest lucru și în fiecare an

  mergea cu atîta drag la manevrele

  cele mari în două-trei puncte ale

  Impărăției Sale.                                   

  __________

  Ministrii români

  BRĂTIANU și PORUMBARU

  despre ținuta Romăniei.

  _____

       Conzulii puterilor streine află-

  tori în București, au întrebat unii

  la București pe ministrul de externe

  al Romăniei E. Porumbarualții

  la Sinaia pe prim ministrul Româ-

  niei : I. Brătianucare va fi ținuta

  României față de războiul austro-

  ungaro-sîrb ?                                       

       Ministrii  P o r u m b a r u  și  B r a-

  ț i a n u  au răspuns astfle :             


   Coloana 4 


 • May 16, 2018 13:44:47 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       

  __________

  Francia și războiul.                   

       Din Paris se scrie lui „Az

  Est” : Vă pot da știri din locuri

  bine cunoscătoare.                  

       Despre Rusia să ține aici

  (la Paris) că ea dorește foarte

  t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

  tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

  tria va ataca pe Sîrbia !                     

       O ceată de demonstrați (fran-

  cezi din Paris) azi, în 28 Iulie

  la amiaz, mergînd lărmuitori

  î n a i n t e a  a m b a s a d e i  a u s-

  t r i a c e, au ars un steab austriac!

       Poliția i-a rispit. Ei s'au res-

  firat strigînd: „Trăiască  F r a n-

  c i a !,   Trăiască  R u s i a !,    Tra-

  iască  S î r b i a !”                            

       Un politic de rang înalt mi-a

  spus:                                                

       --- După-ce Rusia nu rămîne

  nepăsătoare, --- și noi, Fran-

  cezii, vom fi tîrîți în

  războiu ! Primim acest lucru,

  rămînînd răspunderea asupra ce-

  lui ce l'a provocat!                           

  *

       --- Președintele  F r an c i e i,  a-

  flîndu-se în Rusia pe vremea ulti-

  matului Austriei, deși avea să

  meargă să mai cerceteze pe Re-

  gele Șvediei, --- n ' a  m a i  m e r s

  ș i  p e  l a  a c e l a, ci, schimbîndu-și

  planul, s'a întors pe calea cea mai

  scurtă la Paris!..

  __________

  Maestatea Sa, vrea să                    

  meargă în tabără!                 

       Din Ischl --- locul de scaldă la

  care petrece în timpul de față Ma-

  eastatea Sa bătrînul nostru Impărat

  și Rege, --- se trimite știrea, că

  Luni Maestatea Sa a spus de odată

  celor din jurul seu, că --- a r  v r e a

  s ă  s e  d u c ă  d i n  I s c h l...        

       Surtenii crezînd că Domnitorul

  are dorința de a merge acasă la

  Viena ori la Schönbrun, au cercat

  șă l  desmînte  de  a  pleca,  spu-

  nîndu-i:                                            

       --- Dar, Maestate, aerul în Viena

  e acum așa de ferbinte și de în-

  cărcat de praf, că ușor poate fi

  stricăcios sănătății Mestății voastre.


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 16, 2018 13:42:53 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       

  __________

  Francia și războiul.                   

       Din Paris se scrie lui „Az

  Est” : Vă pot da știri din locuri

  bine cunoscătoare.                  

       Despre Rusia să ține aici

  (la Paris) că ea dorește foarte

  t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

  tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

  tria va ataca pe Sîrbia !                     

       O ceată de demonstrați (fran-

  cezi din Paris) azi, în 28 Iulie

  la amiaz, mergînd lărmuitori

  î n a i n t e a  a m b a s a d e i  a u s-

  t r i a c e, au ars un steab austriac!

       Poliția i-a rispit. Ei s'au res-

  firat strigînd: „Trăiască  F r a n-

  c i a !,   Trăiască  R u s i a !,    Tra-

  iască  S î r b i a !”                            

       Un politic de rang înalt mi-a

  spus:                                                

       --- După-ce Rusia nu rămîne

  nepăsătoare, --- și noi, Fran-

  cezii, vom fi tîrîți în

  războiu ! Primim acest lucru,

  rămînînd răspunderea asupra ce-

  lui ce l'a provocat!                           

  *

       --- Președintele  F r an c i e i,  a-

  flîndu-se în Rusia pe vremea ulti-

  matului Austriei, deși avea să

  meargă să mai cerceteze pe Re-

  gele Șvediei, --- n ' a  m a i  m e r s

  ș i  p e  l a  a c e l a, ci, schimbîndu-și

  planul, s'a întors pe calea cea mai

  scurtă la Paris!..

  __________

  Maestatea Sa, vrea să

  meargă în tabără!

       Din Ischl --- locul de scaldă la

  care petrece în timpul de față Ma-

  eastatea Sa bătrînul nostru Impărat

  și Rege, --- se trimite știrea, că

  Luni Maestatea Sa a spus de odată

  celor din jurul seu, că --- a r  v r e a

  s ă  s e  d u c ă  d i n  I s c h l...        

       Surtenii crezînd că Domnitorul

  are dorința de a merge acasă la

  Viena ori la Schönbrun, au cercat

  șă l  desmînte  de  a  pleca,  spu-

  nîndu-i:                                            


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 16, 2018 13:41:47 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       

  __________

  Francia și războiul.                   

       Din Paris se scrie lui „Az

  Est” : Vă pot da știri din locuri

  bine cunoscătoare.                  

       Despre Rusia să ține aici

  (la Paris) că ea dorește foarte

  t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

  tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

  tria va ataca pe Sîrbia !                     

       O ceată de demonstrați (fran-

  cezi din Paris) azi, în 28 Iulie

  la amiaz, mergînd lărmuitori

  î n a i n t e a  a m b a s a d e i  a u s-

  t r i a c e, au ars un steab austriac!

       Poliția i-a rispit. Ei s'au res-

  firat strigînd: „Trăiască  F r a n-

  c i a !,   Trăiască  R u s i a !,    Tra-

  iască  S î r b i a !”                            

       Un politic de rang înalt mi-a

  spus:                                                

       --- După-ce Rusia nu rămîne

  nepăsătoare, --- și noi, Fran-

  cezii, vom fi tîrîți în

  războiu ! Primim acest lucru,

  rămînînd răspunderea asupra ce-

  lui ce l'a provocat!                           

  *

       --- Președintele  F r an c i e i,  a-

  flîndu-se în Rusia pe vremea ulti-

  matului Austriei, deși avea să

  meargă să mai cerceteze pe Re-

  gele Șvediei, --- n ' a  m a i  m e r s

  ș i  p e  l a  a c e l a, ci, schimbîndu-și

  planul, s'a întors pe calea cea mai

  scurtă la Paris!..

  __________

  Maestatea Sa, vrea să

  meargă în tabără!

       Din Ischl --- locul de scaldă la

  care petrece în timpul de față Ma-

  eastatea Sa bătrînul nostru Impărat

  și Rege, --- se trimite știrea, că

  Luni Maestatea Sa a spus de odată

  celor din jurul seu, că --- a r  v r e a

  s ă  s e  d u c ă  d i n  I s c h l...        


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 16, 2018 13:40:21 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       

  __________

  Francia și războiul.                   

       Din Paris se scrie lui „Az

  Est” : Vă pot da știri din locuri

  bine cunoscătoare.                  

       Despre Rusia să ține aici

  (la Paris) că ea dorește foarte

  t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

  tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

  tria va ataca pe Sîrbia !                     

       O ceată de demonstrați (fran-

  cezi din Paris) azi, în 28 Iulie

  la amiaz, mergînd lărmuitori

  î n a i n t e a  a m b a s a d e i  a u s-

  t r i a c e, au ars un steab austriac!

       Poliția i-a rispit. Ei s'au res-

  firat strigînd: „Trăiască  F r a n-

  c i a !,   Trăiască  R u s i a !,    Tra-

  iască  S î r b i a !”                            

       Un politic de rang înalt mi-a

  spus:                                                

       --- După-ce Rusia nu rămîne

  nepăsătoare, --- și noi, Fran-

  cezii, vom fi tîrîți în

  războiu ! Primim acest lucru,

  rămînînd răspunderea asupra ce-

  lui ce l'a provocat!                           

  *

       --- Președintele  F r an c i e i,  a-

  flîndu-se în Rusia pe vremea ulti-

  matului Austriei, deși avea să

  meargă să mai cerceteze pe Re-

  gele Șvediei, --- n ' a  m a i  m e r s

  ș i  p e  l a  a c e l a, ci, schimbîndu-și

  planul, s'a întors pe calea cea mai

  scurtă la Paris!..

  __________


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 16, 2018 13:34:45 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       

  __________

  Francia și războiul.                   

       Din Paris se scrie lui „Az

  Est” : Vă pot da știri din locuri

  bine cunoscătoare.                  

       Despre Rusia să ține aici

  (la Paris) că ea dorește foarte

  t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

  tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

  tria va ataca pe Sîrbia !                     

       O ceată de demonstrați (fran-

  cezi din Paris) azi, în 28 Iulie


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 16, 2018 13:31:58 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       

  __________

  Francia și războiul.

       Din Paris se scrie lui „Az

  Est” : Vă pot da știri din locuri

  bine cunoscătoare.                  

       Despre Rusia să ține aici

  (la Paris) că ea dorește foarte

  t a r e  p a c e a, dar nu-și va pu-

  tea păstra neutralitatea, dacă Aus-

  tria va ataca pe Sîrbia !                     

       O ceată de demonstrați (fran-

  cezi din Paris) azi, în 28 Iulie


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 16, 2018 13:30:11 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  

       -- „Echo de Paris” află că

  și comandanții corpurilor de ar-

  mată franceză, cari erau cumva

  duși la scălzi, -- au primit porunci

  telegrafice, să  v i e  î n d a t ă  l a

  p o s t u r i l e  l o r !                       


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 16, 2018 13:28:59 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 

       Tat așa au fost chemați din alte

  părți de țară.                                    

       -- Ziarele de Marți din Paris,

  scriu, că  M a r e l e  D u c e  N i c o-

  l a e, a și fost numit ca  g e n e r a-

  l i s s i m (cel mai mare general co-

  mandant) peste armata rusească.  


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 16, 2018 13:27:35 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 

  obligați încă față de armată și a-

  flători în Berlin, --- a u  p r i m i t  p o-

  r u n c ă  t e l e g r a f i c ă  s ă  p l e c e

  acasă. Numai într'o singură zi, Luni,

  au plecat spre Rusia, vre-o 500 de

  rezerviști din ce-i cese aflau în ca-

  pitala germană                                 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 15, 2018 23:49:42 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.

       --- Din Berlin se scrie, că la înce-

  putul acestei săptămîni, supușii ruși


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 15, 2018 23:49:16 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.

       --- „Neue Fr. Presse” (din Viena)

  a primit știrea din un oraș rusesc

  dela hotare, că din stațiile aproape

  de hotare ale Rusiei,  t o a t e  v a-

  g o a n e l e  de tren au fost trase în

  lăuntrul țării.


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 15, 2018 23:48:20 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.

       Cu toate acestea, nu trebue să

  ne umplem de griji pe urma aces-

  tor fapte. Depărtările mari îngre-

  ună peste măsură mobilizarea (la

  Ruși) și pregătirea armatei.


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 15, 2018 23:47:28 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:

       Corpurile dela hotare ale Ru-

  siei, sînt  f o a r t e  b i n e  i n s t r u t a t e

  (învățate, pregătite), și-s înzestrate

  cu cavalerie (armată de călăreți)

  tare. lar ca număr, aceste corpuri

  ale armatei rusești, sînt  m a i  p r e-

  s u s  de ale noastre austriece și

  de cele germane.


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 15, 2018 23:45:54 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):

       In cercurile politice de aici

  așa se știe, că Rusia a rîn-

  duit mobilizarea pe lungul

  hotarului Galiliei (Austriei) și a

  celui german !  Trei cercuri mili-

  tare vin aci în vorbă, din cari

  fucare cuprinde mai multe Cor-

  puri de armată.

       Cercul de Vilna, cu ale sale

  corpuri, amenința hotarele germane,

  așemenea și cercul de Varșovia,

  --- iar cercul de Kiew amenință

  hotarele austriace. In cercul de

  Vilna sunt 4 corpuri, în cel de

  Varșovia 5 corpuri, în cel de

  Kiew corpuri,. Avînd în vedere

  că unul din aceste corpuri cade

  însă adinc în lăuntrul Rusiei,

  în vorbă pot veni 12 corpuri,

  cari sunt mai aporape și mai cu-

  rînd gata de împins la hotare.

       Despre corpurile acestea dela

  hotare, se cire din Berlin unui ziar

  din Pesta următoarele:


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 15, 2018 23:39:58 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                     __________

           Rusia mobilizează?

                         _____

       O telegramă din Berlin, spune

  cu data de Marți (28 Iulie):


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 15, 2018 23:38:38 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc,  d u c î n d u - i  ș i  o  s c r i-

  s o a r e  d e l a  I m p ă r a t  ș i  a-

  v î n d  s ă - l  r o a f e  s t ă r u i t o r

  p e n t r u  c a  s ă  r ă m î n ă  p e

  p a c e !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 15, 2018 20:45:35 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.

       Acest scop îl urmărește

  și Impăratul Wilhelm, care

  ci-că a trimis în săptămîna asta

  pe o persoană de rang foarte înalt

  dela Curtea sa, la Curtea Țarului

  rusesc, ducîndu-i și o scri-

  soare dela Impărat și a-

  vînd să-l roage stăruitor

  pentru ca să rămînă pe

  pace !

       Că izbuti-vă cu stăruința sa

  asta, până în clipele de față,

  nu se știe.

                        ________


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 15, 2018 20:41:03 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 

       --- Ba ziarul „Neue Freie

  Prese” din Viena, află, că stră-

  duințele puterilor mari de a împe-

  deca războiul, sun făgăduitoare.

  Anglia din parte întreitei în-

  țelegeri și Italia din partea tri-

  plei-alianțe, își pun toate pute-

  rile,  s ă  o p a c e a s c ă  p e  Rusia

  dela un pas pripit, de a mo-

  biliza și a se arunca și ea în

  războiu.


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 15, 2018 20:38:14 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 2 ---                                                                           Nr. 33


   Coloana 1 


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


Description

Save description
 • 45.85||23.200000000000045||

  Orăștie, România

 • 48.856614||2.3522219||

  Paris, Francia

 • 44.016521||21.005859||

  Sîrbia

 • 60.17190683953497||14.578559593750015||

  Șvedia

 • 47.7123805||13.6209459||

  Bad Ischl, Austria

 • 44.4267674||26.1025384||

  București, România

 • 42.733883||25.48583||

  Bulgaria

 • 39.074208||21.824312||

  Grecia

 • 38.963745||35.243322||

  Turcia

 • 44.786568||20.4489216||

  Belgrad, Sîrbia

 • 44.8532094||20.3555646||

  Semlin (Zemun, Belgrad, Sîrbia)

 • 48.2081743||16.3738189||

  Viena, Austria

 • 52.5200066||13.404954||

  Berlin, Germania

 • 55.743459567680645||38.166616306250035||

  Rusia

 • 54.6871555||25.2796514||

  Vilna, Lituania

 • 52.2296756||21.0122287||

  Varșovia, Polonia

 • 50.4501||30.5234||

  Kiew, Ucraina

Location(s)
 • Document location Orăștie, România
 • Additional document location Paris, Francia
 • Additional document location Sîrbia
 • Additional document location Șvedia
 • Additional document location Bad Ischl, Austria
 • Additional document location București, România
 • Additional document location Bulgaria
 • Additional document location Grecia
 • Additional document location Turcia
 • Additional document location Belgrad, Sîrbia
 • Additional document location Semlin (Zemun, Belgrad, Sîrbia)
 • Additional document location Viena, Austria
 • Additional document location Berlin, Germania
 • Additional document location Rusia
 • Additional document location Vilna, Lituania
 • Additional document location Varșovia, Polonia
 • Additional document location Kiew, Ucraina
Login and add location


ID
6267 / 71128
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Manache Valentin
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Deutsch
 • Français
 • Română

Login to edit the fronts

Login to add keywords
 • Home Front

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note