Ziarul Libertatea, anul XIII, nr.35, 17-30 iulie 1914, Orăştie

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

LIBERTATEA

 Coloana 1  sus 

Abonamentul:

Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


 Coloana 2 sus 

Foaie națională politică.

o o o

Apare în fiecare JOI.


 Coloana 3 sus 

I n s e r ț i u n i :

1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

 în centru 

Războiul s'a început!

Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


 Coloana 2 jos 

                 „Să hotărască armele!”

-- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

     Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

cercuri ale Impărăției:

     „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

     Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

cîțiva oameni.

     Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

nu mai primește!

                                             __________

                   Declararea oficioasă a războiului.

     Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

războiu Sîrbiei !

     După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

     Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

     ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

mirii cu războiul.

     Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


 Coloana 2 jos 

Răspunsul SÎrbiei                          

                 la nota austroungară

     In răspunsul pe care Sîrbia l'a

dat la nota austroungară, guvernul

stîmtoratei țări, a spus cam ur-

mătoarele:                                    

     Sîrbia e știutoare de ma-

rile ei interese (trebuințe și fo-

loase), și e pătrunsă de dorința

de-a ținea cu Impărăția vecină

legături sincere și corecte.       

     In urmare, guvernul Sîrbiei

se mărturiește pe sine a fi apli-

cat să implinească toate acele ce-

reri ale guvernului austroungar,

cari sunt menite să facă peste

putință faptele criminale și por-

nirile cari stîrnesc tulburări în

țările învecinate.                       

     Prin această ținută guver-

nul Sîrbiei vrea să dee do-

vadă, că e bine știutor de da-

torințele pe cari le are un stat

ce ține a fi un stat de civiliza-

ție și cultură.                            

     Aceste făgădueli sunt pe larg

desfășurate în răspunsul guvernu-

lui sîrbesc.                                         

     Dar ambasadorul Austriei, ba-

ronul Giesl, a spus că --- a t î t

n u  e  d e  a j u n s. Răspunsul acesta

n u  m u l ț u m e ș t e  pe guvernul

austroungar.                                      

____________

Anglia                             

cercînd a opri războiul!

     Stirile de Marți în săptă-

mîna de față spuneau, că An-

glia își pune în cumpănă taotă

vaza și greutatea ei, pentru

a împedeca războiul între

Austria și Sîrbia ! --- lar în-


 Coloana 3 jos 

trucît asta nu s'ar mia pu-

tea, apoi⋅cel puțin să-l loca-

lizeze, să-l mărginească la cele

doue puteri, împedecînd

p e  a l t e l e   a  s e  a m e s t e c a

î n t r e  e l e.                                      

     Secretarul de stat al ex-

ternelor (ministrul de externe)

al Angliei, s'a pus Luni și

Marți în atingere atît cu am-

basadorii întreitei înțelegeri

(Rusia și Francia, tovarășele

Angliei), cît și cu ai triplei-ali-

anțe, (Germania, Austria și

Italia) arătîndu-se aplicat, ei,

ministrul de externe al An-

gliei, a mijleci pacea  î n t r e  c e l e 

d o e u  s t a t e  c e r t a t e.               

     E de însemnat, că același

Grey, secretar de stat englez,

e acela, care la 1909, cînd

iar se ivise încordări între

Sîrbia și Austria, din pricina

alipirii Bosniei și Herțegovi-

nei la Austria, --- a condus

cu mult tact și noroc, per-

tractările de împăcare între

aceleași vecine certate.        

     Unii nădăjduiau să aibă

acelasi noroc și acum.          

________                  

Stafetul Impăratului                    

Wilhelm la Țarul.

     Telegramele de Marți (28 Iuș.)

spun, că, în această zi, între Im-

păratul Wilhelm al Germaniei

și Țarul Rusiei, s'au schimbat

foarte vii și îndelungi telegrame.

Cercurile politice țin de foarte

mare însămnătate pentru păs-

trarea păcii, aceste schimburi de

telegrame între cei doi Domnitori.

Transcription saved

Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

LIBERTATEA

 Coloana 1  sus 

Abonamentul:

Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


 Coloana 2 sus 

Foaie națională politică.

o o o

Apare în fiecare JOI.


 Coloana 3 sus 

I n s e r ț i u n i :

1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

 în centru 

Războiul s'a început!

Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


 Coloana 2 jos 

                 „Să hotărască armele!”

-- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

     Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

cercuri ale Impărăției:

     „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

     Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

cîțiva oameni.

     Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

nu mai primește!

                                             __________

                   Declararea oficioasă a războiului.

     Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

războiu Sîrbiei !

     După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

     Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

     ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

mirii cu războiul.

     Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


 Coloana 2 jos 

Răspunsul SÎrbiei                          

                 la nota austroungară

     In răspunsul pe care Sîrbia l'a

dat la nota austroungară, guvernul

stîmtoratei țări, a spus cam ur-

mătoarele:                                    

     Sîrbia e știutoare de ma-

rile ei interese (trebuințe și fo-

loase), și e pătrunsă de dorința

de-a ținea cu Impărăția vecină

legături sincere și corecte.       

     In urmare, guvernul Sîrbiei

se mărturiește pe sine a fi apli-

cat să implinească toate acele ce-

reri ale guvernului austroungar,

cari sunt menite să facă peste

putință faptele criminale și por-

nirile cari stîrnesc tulburări în

țările învecinate.                       

     Prin această ținută guver-

nul Sîrbiei vrea să dee do-

vadă, că e bine știutor de da-

torințele pe cari le are un stat

ce ține a fi un stat de civiliza-

ție și cultură.                            

     Aceste făgădueli sunt pe larg

desfășurate în răspunsul guvernu-

lui sîrbesc.                                         

     Dar ambasadorul Austriei, ba-

ronul Giesl, a spus că --- a t î t

n u  e  d e  a j u n s. Răspunsul acesta

n u  m u l ț u m e ș t e  pe guvernul

austroungar.                                      

____________

Anglia                             

cercînd a opri războiul!

     Stirile de Marți în săptă-

mîna de față spuneau, că An-

glia își pune în cumpănă taotă

vaza și greutatea ei, pentru

a împedeca războiul între

Austria și Sîrbia ! --- lar în-


 Coloana 3 jos 

trucît asta nu s'ar mia pu-

tea, apoi⋅cel puțin să-l loca-

lizeze, să-l mărginească la cele

doue puteri, împedecînd

p e  a l t e l e   a  s e  a m e s t e c a

î n t r e  e l e.                                      

     Secretarul de stat al ex-

ternelor (ministrul de externe)

al Angliei, s'a pus Luni și

Marți în atingere atît cu am-

basadorii întreitei înțelegeri

(Rusia și Francia, tovarășele

Angliei), cît și cu ai triplei-ali-

anțe, (Germania, Austria și

Italia) arătîndu-se aplicat, ei,

ministrul de externe al An-

gliei, a mijleci pacea  î n t r e  c e l e 

d o e u  s t a t e  c e r t a t e.               

     E de însemnat, că același

Grey, secretar de stat englez,

e acela, care la 1909, cînd

iar se ivise încordări între

Sîrbia și Austria, din pricina

alipirii Bosniei și Herțegovi-

nei la Austria, --- a condus

cu mult tact și noroc, per-

tractările de împăcare între

aceleași vecine certate.        

     Unii nădăjduiau să aibă

acelasi noroc și acum.          

________                  

Stafetul Impăratului                    

Wilhelm la Țarul.

     Telegramele de Marți (28 Iuș.)

spun, că, în această zi, între Im-

păratul Wilhelm al Germaniei

și Țarul Rusiei, s'au schimbat

foarte vii și îndelungi telegrame.

Cercurile politice țin de foarte

mare însămnătate pentru păs-

trarea păcii, aceste schimburi de

telegrame între cei doi Domnitori.


Transcription history
 • May 15, 2018 20:30:05 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !

       După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

  tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

       Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

  încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

       ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

  mirii cu războiul.

       Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

  hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


   Coloana 2 jos 

  Răspunsul SÎrbiei                          

                   la nota austroungară

       In răspunsul pe care Sîrbia l'a

  dat la nota austroungară, guvernul

  stîmtoratei țări, a spus cam ur-

  mătoarele:                                    

       Sîrbia e știutoare de ma-

  rile ei interese (trebuințe și fo-

  loase), și e pătrunsă de dorința

  de-a ținea cu Impărăția vecină

  legături sincere și corecte.       

       In urmare, guvernul Sîrbiei

  se mărturiește pe sine a fi apli-

  cat să implinească toate acele ce-

  reri ale guvernului austroungar,

  cari sunt menite să facă peste

  putință faptele criminale și por-

  nirile cari stîrnesc tulburări în

  țările învecinate.                       

       Prin această ținută guver-

  nul Sîrbiei vrea să dee do-

  vadă, că e bine știutor de da-

  torințele pe cari le are un stat

  ce ține a fi un stat de civiliza-

  ție și cultură.                            

       Aceste făgădueli sunt pe larg

  desfășurate în răspunsul guvernu-

  lui sîrbesc.                                         

       Dar ambasadorul Austriei, ba-

  ronul Giesl, a spus că --- a t î t

  n u  e  d e  a j u n s. Răspunsul acesta

  n u  m u l ț u m e ș t e  pe guvernul

  austroungar.                                      

  ____________

  Anglia                             

  cercînd a opri războiul!

       Stirile de Marți în săptă-

  mîna de față spuneau, că An-

  glia își pune în cumpănă taotă

  vaza și greutatea ei, pentru

  a împedeca războiul între

  Austria și Sîrbia ! --- lar în-


   Coloana 3 jos 

  trucît asta nu s'ar mia pu-

  tea, apoi⋅cel puțin să-l loca-

  lizeze, să-l mărginească la cele

  doue puteri, împedecînd

  p e  a l t e l e   a  s e  a m e s t e c a

  î n t r e  e l e.                                      

       Secretarul de stat al ex-

  ternelor (ministrul de externe)

  al Angliei, s'a pus Luni și

  Marți în atingere atît cu am-

  basadorii întreitei înțelegeri

  (Rusia și Francia, tovarășele

  Angliei), cît și cu ai triplei-ali-

  anțe, (Germania, Austria și

  Italia) arătîndu-se aplicat, ei,

  ministrul de externe al An-

  gliei, a mijleci pacea  î n t r e  c e l e 

  d o e u  s t a t e  c e r t a t e.               

       E de însemnat, că același

  Grey, secretar de stat englez,

  e acela, care la 1909, cînd

  iar se ivise încordări între

  Sîrbia și Austria, din pricina

  alipirii Bosniei și Herțegovi-

  nei la Austria, --- a condus

  cu mult tact și noroc, per-

  tractările de împăcare între

  aceleași vecine certate.        

       Unii nădăjduiau să aibă

  acelasi noroc și acum.          

  ________                  

  Stafetul Impăratului                    

  Wilhelm la Țarul.

       Telegramele de Marți (28 Iuș.)

  spun, că, în această zi, între Im-

  păratul Wilhelm al Germaniei

  și Țarul Rusiei, s'au schimbat

  foarte vii și îndelungi telegrame.

  Cercurile politice țin de foarte

  mare însămnătate pentru păs-

  trarea păcii, aceste schimburi de

  telegrame între cei doi Domnitori.

 • May 15, 2018 20:27:36 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !

       După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

  tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

       Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

  încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

       ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

  mirii cu războiul.

       Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

  hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


   Coloana 2 jos 

  Răspunsul SÎrbiei                          

                   la nota austroungară

       In răspunsul pe care Sîrbia l'a

  dat la nota austroungară, guvernul

  stîmtoratei țări, a spus cam ur-

  mătoarele:                                    

       Sîrbia e știutoare de ma-

  rile ei interese (trebuințe și fo-

  loase), și e pătrunsă de dorința

  de-a ținea cu Impărăția vecină

  legături sincere și corecte.       

       In urmare, guvernul Sîrbiei

  se mărturiește pe sine a fi apli-

  cat să implinească toate acele ce-

  reri ale guvernului austroungar,

  cari sunt menite să facă peste

  putință faptele criminale și por-

  nirile cari stîrnesc tulburări în

  țările învecinate.                       

       Prin această ținută guver-

  nul Sîrbiei vrea să dee do-

  vadă, că e bine știutor de da-

  torințele pe cari le are un stat

  ce ține a fi un stat de civiliza-

  ție și cultură.                            

       Aceste făgădueli sunt pe larg

  desfășurate în răspunsul guvernu-

  lui sîrbesc.                                         

       Dar ambasadorul Austriei, ba-

  ronul Giesl, a spus că --- a t î t

  n u  e  d e  a j u n s. Răspunsul acesta

  n u  m u l ț u m e ș t e  pe guvernul

  austroungar.                                      

  ____________

  Anglia                             

  cercînd a opri războiul!

       Stirile de Marți în săptă-

  mîna de față spuneau, că An-

  glia își pune în cumpănă taotă

  vaza și greutatea ei, pentru

  a împedeca războiul între

  Austria și Sîrbia ! --- lar în-


   Coloana 3 jos 

  trucît asta nu s'ar mia pu-

  tea, apoi⋅cel puțin să-l loca-

  lizeze, să-l mărginească la cele

  doue puteri, împedecînd

  p e  a l t e l e   a  s e  a m e s t e c a

  î n t r e  e l e.                                      

       Secretarul de stat al ex-

  ternelor (ministrul de externe)

  al Angliei, s'a pus Luni și

  Marți în atingere atît cu am-

  basadorii întreitei înțelegeri

  (Rusia și Francia, tovarășele

  Angliei), cît și cu ai triplei-ali-

  anțe, (Germania, Austria și

  Italia) arătîndu-se aplicat, ei,

  ministrul de externe al An-

  gliei, a mijleci pacea  î n t r e  c e l e 

  d o e u  s t a t e  c e r t a t e.               

       E de însemnat, că același

  Grey, secretar de stat englez,

  e acela, care la 1909, cînd

  iar se ivise încordări între

  Sîrbia și Austria, din pricina

  alipirii Bosniei și Herțegovi-

  nei la Austria, --- a condus

  cu mult tact și noroc, per-

  tractările de împăcare între

  aceleași vecine certate.        

       Unii nădăjduiau să aibă

  acelasi noroc și acum.          


 • May 15, 2018 20:23:47 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !

       După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

  tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

       Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

  încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

       ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

  mirii cu războiul.

       Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

  hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


   Coloana 2 jos 

  Răspunsul SÎrbiei                          

                   la nota austroungară

       In răspunsul pe care Sîrbia l'a

  dat la nota austroungară, guvernul

  stîmtoratei țări, a spus cam ur-

  mătoarele:                                    

       Sîrbia e știutoare de ma-

  rile ei interese (trebuințe și fo-

  loase), și e pătrunsă de dorința

  de-a ținea cu Impărăția vecină

  legături sincere și corecte.       

       In urmare, guvernul Sîrbiei

  se mărturiește pe sine a fi apli-

  cat să implinească toate acele ce-

  reri ale guvernului austroungar,

  cari sunt menite să facă peste

  putință faptele criminale și por-

  nirile cari stîrnesc tulburări în

  țările învecinate.                       

       Prin această ținută guver-

  nul Sîrbiei vrea să dee do-

  vadă, că e bine știutor de da-

  torințele pe cari le are un stat

  ce ține a fi un stat de civiliza-

  ție și cultură.                            

       Aceste făgădueli sunt pe larg

  desfășurate în răspunsul guvernu-

  lui sîrbesc.                                         

       Dar ambasadorul Austriei, ba-

  ronul Giesl, a spus că --- a t î t

  n u  e  d e  a j u n s. Răspunsul acesta

  n u  m u l ț u m e ș t e  pe guvernul

  austroungar.                                      

  ____________

  Anglia                             

  cercînd a opri războiul!

       Stirile de Marți în săptă-

  mîna de față spuneau, că An-

  glia își pune în cumpănă taotă

  vaza și greutatea ei, pentru

  a împedeca războiul între

  Austria și Sîrbia ! --- lar în-


   Coloana 3 jos 

  trucît asta nu s'ar mia pu-

  tea, apoi⋅cel puțin să-l loca-

  lizeze, să-l mărginească la cele

  doue puteri, împedecînd

  p e  a l t e l e   a  s e  a m e s t e c a

  î n t r e  e l e.                                      

       Secretarul de stat al ex-

  ternelor (ministrul de externe)

  al Angliei, s'a pus Luni și

  Marți în atingere atît cu am-

  basadorii întreitei înțelegeri

  (Rusia și Francia, tovarășele

  Angliei), cît și cu ai triplei-ali-

  anțe, (Germania, Austria și

  Italia) arătîndu-se aplicat, ei,

  ministrul de externe al An-

  gliei, a mijleci pacea  î n t r e  c e l e 

  d o e u  s t a t e  c e r t a t e.               

       E de însemnat, că același

  Grey, secretar de stat englez,

  e acela, care la 1909, cînd


 • May 15, 2018 20:21:42 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !

       După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

  tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

       Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

  încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

       ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

  mirii cu războiul.

       Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

  hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


   Coloana 2 jos 

  Răspunsul SÎrbiei                          

                   la nota austroungară

       In răspunsul pe care Sîrbia l'a

  dat la nota austroungară, guvernul

  stîmtoratei țări, a spus cam ur-

  mătoarele:                                    

       Sîrbia e știutoare de ma-

  rile ei interese (trebuințe și fo-

  loase), și e pătrunsă de dorința

  de-a ținea cu Impărăția vecină

  legături sincere și corecte.       

       In urmare, guvernul Sîrbiei

  se mărturiește pe sine a fi apli-

  cat să implinească toate acele ce-

  reri ale guvernului austroungar,

  cari sunt menite să facă peste

  putință faptele criminale și por-

  nirile cari stîrnesc tulburări în

  țările învecinate.                       

       Prin această ținută guver-

  nul Sîrbiei vrea să dee do-

  vadă, că e bine știutor de da-

  torințele pe cari le are un stat

  ce ține a fi un stat de civiliza-

  ție și cultură.                            

       Aceste făgădueli sunt pe larg

  desfășurate în răspunsul guvernu-

  lui sîrbesc.                                         

       Dar ambasadorul Austriei, ba-

  ronul Giesl, a spus că --- a t î t

  n u  e  d e  a j u n s. Răspunsul acesta

  n u  m u l ț u m e ș t e  pe guvernul

  austroungar.                                      

  ____________

  Anglia                             

  cercînd a opri războiul!

       Stirile de Marți în săptă-

  mîna de față spuneau, că An-

  glia își pune în cumpănă taotă

  vaza și greutatea ei, pentru

  a împedeca războiul între

  Austria și Sîrbia ! --- lar în-


   Coloana 3 jos 

  trucît asta nu s'ar mia pu-

  tea, apoi⋅cel puțin să-l loca-

  lizeze, să-l mărginească la cele

  doue puteri, împedecînd

  p e  a l t e l e   a  s e  a m e s t e c a

  î n t r e  e l e.                                      

       Secretarul de stat al ex-

  ternelor (ministrul de externe)

  al Angliei, s'a pus Luni și

  Marți în atingere atît cu am-

  basadorii întreitei înțelegeri

  (Rusia și Francia, tovarășele

  Angliei), cît și cu ai triplei-ali-

  anțe, (Germania, Austria și

  Italia) arătîndu-se aplicat, ei,

  ministrul de externe al An-

  gliei, a mijleci pacea între cele

  doeu state certate.                   


 • May 15, 2018 20:16:25 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !

       După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

  tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

       Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

  încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

       ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

  mirii cu războiul.

       Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

  hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


   Coloana 2 jos 

  Răspunsul SÎrbiei                          

                   la nota austroungară

       In răspunsul pe care Sîrbia l'a

  dat la nota austroungară, guvernul

  stîmtoratei țări, a spus cam ur-

  mătoarele:                                    

       Sîrbia e știutoare de ma-

  rile ei interese (trebuințe și fo-

  loase), și e pătrunsă de dorința

  de-a ținea cu Impărăția vecină

  legături sincere și corecte.       

       In urmare, guvernul Sîrbiei

  se mărturiește pe sine a fi apli-

  cat să implinească toate acele ce-

  reri ale guvernului austroungar,

  cari sunt menite să facă peste

  putință faptele criminale și por-

  nirile cari stîrnesc tulburări în

  țările învecinate.                       

       Prin această ținută guver-

  nul Sîrbiei vrea să dee do-

  vadă, că e bine știutor de da-

  torințele pe cari le are un stat

  ce ține a fi un stat de civiliza-

  ție și cultură.                            

       Aceste făgădueli sunt pe larg

  desfășurate în răspunsul guvernu-

  lui sîrbesc.                                         

       Dar ambasadorul Austriei, ba-

  ronul Giesl, a spus că --- a t î t

  n u  e  d e  a j u n s. Răspunsul acesta

  n u  m u l ț u m e ș t e  pe guvernul

  austroungar.                                      

  ____________

  Anglia                             

  cercînd a opri războiul!

       Stirile de Marți în săptă-

  mîna de față spuneau, că An-

  glia își pune în cumpănă taotă

  vaza și greutatea ei, pentru

  a împedeca războiul între

  Austria și Sîrbia ! --- lar în-


   Coloana 3 jos 

  trucît asta nu s'ar mia pu-

  tea, apoi⋅cel


 • May 15, 2018 20:15:59 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !

       După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

  tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

       Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

  încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

       ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

  mirii cu războiul.

       Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

  hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


   Coloana 2 jos 

  Răspunsul SÎrbiei                          

                   la nota austroungară

       In răspunsul pe care Sîrbia l'a

  dat la nota austroungară, guvernul

  stîmtoratei țări, a spus cam ur-

  mătoarele:                                    

       Sîrbia e știutoare de ma-

  rile ei interese (trebuințe și fo-

  loase), și e pătrunsă de dorința

  de-a ținea cu Impărăția vecină

  legături sincere și corecte.       

       In urmare, guvernul Sîrbiei

  se mărturiește pe sine a fi apli-

  cat să implinească toate acele ce-

  reri ale guvernului austroungar,

  cari sunt menite să facă peste

  putință faptele criminale și por-

  nirile cari stîrnesc tulburări în

  țările învecinate.                       

       Prin această ținută guver-

  nul Sîrbiei vrea să dee do-

  vadă, că e bine știutor de da-

  torințele pe cari le are un stat

  ce ține a fi un stat de civiliza-

  ție și cultură.                            

       Aceste făgădueli sunt pe larg

  desfășurate în răspunsul guvernu-

  lui sîrbesc.                                         

       Dar ambasadorul Austriei, ba-

  ronul Giesl, a spus că --- a t î t

  n u  e  d e  a j u n s. Răspunsul acesta

  n u  m u l ț u m e ș t e  pe guvernul

  austroungar.                                      

  ____________

  Anglia                             

  cercînd a opri războiul!

       Stirile de Marți în săptă-

  mîna de față spuneau, că An-

  glia își pune în cumpănă taotă

  vaza și greutatea ei, pentru

  a împedeca războiul între

  Austria și Sîrbia ! --- lar în-


   Coloana 3 jos 

  trucît asta nu s'ar mia pu-

  tea, apoi


 • May 15, 2018 20:15:00 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !

       După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

  tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

       Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

  încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

       ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

  mirii cu războiul.

       Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

  hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


   Coloana 2 jos 

  Răspunsul SÎrbiei                          

                   la nota austroungară

       In răspunsul pe care Sîrbia l'a

  dat la nota austroungară, guvernul

  stîmtoratei țări, a spus cam ur-

  mătoarele:                                    

       Sîrbia e știutoare de ma-

  rile ei interese (trebuințe și fo-

  loase), și e pătrunsă de dorința

  de-a ținea cu Impărăția vecină

  legături sincere și corecte.       

       In urmare, guvernul Sîrbiei

  se mărturiește pe sine a fi apli-

  cat să implinească toate acele ce-

  reri ale guvernului austroungar,

  cari sunt menite să facă peste

  putință faptele criminale și por-

  nirile cari stîrnesc tulburări în

  țările învecinate.                       

       Prin această ținută guver-

  nul Sîrbiei vrea să dee do-

  vadă, că e bine știutor de da-

  torințele pe cari le are un stat

  ce ține a fi un stat de civiliza-

  ție și cultură.                            

       Aceste făgădueli sunt pe larg

  desfășurate în răspunsul guvernu-

  lui sîrbesc.                                         

       Dar ambasadorul Austriei, ba-

  ronul Giesl, a spus că --- a t î t

  n u  e  d e  a j u n s. Răspunsul acesta

  n u  m u l ț u m e ș t e  pe guvernul

  austroungar.                                      

  ____________

  Anglia                             

  cercînd a opri războiul!

       Stirile de Marți în săptă-

  mîna de față spuneau, că An-

  glia își pune în cumpănă taotă

  vaza și greutatea ei, pentru

  a împedeca războiul între

  Austria și Sîrbia ! --- lar în-


   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 20:14:47 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !

       După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

  tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

       Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

  încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

       ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

  mirii cu războiul.

       Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

  hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


   Coloana 2 jos 

  Răspunsul SÎrbiei                          

                   la nota austroungară

       In răspunsul pe care Sîrbia l'a

  dat la nota austroungară, guvernul

  stîmtoratei țări, a spus cam ur-

  mătoarele:                                    

       Sîrbia e știutoare de ma-

  rile ei interese (trebuințe și fo-

  loase), și e pătrunsă de dorința

  de-a ținea cu Impărăția vecină

  legături sincere și corecte.       

       In urmare, guvernul Sîrbiei

  se mărturiește pe sine a fi apli-

  cat să implinească toate acele ce-

  reri ale guvernului austroungar,

  cari sunt menite să facă peste

  putință faptele criminale și por-

  nirile cari stîrnesc tulburări în

  țările învecinate.                       

       Prin această ținută guver-

  nul Sîrbiei vrea să dee do-

  vadă, că e bine știutor de da-

  torințele pe cari le are un stat

  ce ține a fi un stat de civiliza-

  ție și cultură.                            

       Aceste făgădueli sunt pe larg

  desfășurate în răspunsul guvernu-

  lui sîrbesc.                                         

       Dar ambasadorul Austriei, ba-

  ronul Giesl, a spus că --- a t î t

  n u  e  d e  a j u n s. Răspunsul acesta

  n u  m u l ț u m e ș t e  pe guvernul

  austroungar.                                      

  ____________

  Anglia

  cercînd a opri războiul!

       Stirile de Marți în săptă-

  mîna de față spuneau, că An-

  glia își pune în cumpănă taotă

  vaza și greutatea ei, pentru

  a împedeca războiul între

  Austria și Sîrbia ! --- lar în-


   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 20:14:07 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !

       După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

  tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

       Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

  încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

       ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

  mirii cu războiul.

       Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

  hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


   Coloana 2 jos 

  Răspunsul SÎrbiei                          

                   la nota austroungară

       In răspunsul pe care Sîrbia l'a

  dat la nota austroungară, guvernul

  stîmtoratei țări, a spus cam ur-

  mătoarele:                                    

       Sîrbia e știutoare de ma-

  rile ei interese (trebuințe și fo-

  loase), și e pătrunsă de dorința

  de-a ținea cu Impărăția vecină

  legături sincere și corecte.       

       In urmare, guvernul Sîrbiei

  se mărturiește pe sine a fi apli-

  cat să implinească toate acele ce-

  reri ale guvernului austroungar,

  cari sunt menite să facă peste

  putință faptele criminale și por-

  nirile cari stîrnesc tulburări în

  țările învecinate.                       

       Prin această ținută guver-

  nul Sîrbiei vrea să dee do-

  vadă, că e bine știutor de da-

  torințele pe cari le are un stat

  ce ține a fi un stat de civiliza-

  ție și cultură.                            

       Aceste făgădueli sunt pe larg

  desfășurate în răspunsul guvernu-

  lui sîrbesc.                                         

       Dar ambasadorul Austriei, ba-

  ronul Giesl, a spus că --- a t î t

  n u  e  d e  a j u n s. Răspunsul acesta

  n u  m u l ț u m e ș t e  pe guvernul

  austroungar.                                      

  ____________

  Anglia

  cercînd a opri războiul!

       Stirile de Marți în săptă-

  mîna de față spuneau, că An-

  glia își pune în cumpănă taotă

  vaza și greutatea ei, pentru


   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 20:13:02 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !

       După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

  tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

       Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

  încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

       ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

  mirii cu războiul.

       Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

  hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


   Coloana 2 jos 

  Răspunsul SÎrbiei                          

                   la nota austroungară

       In răspunsul pe care Sîrbia l'a

  dat la nota austroungară, guvernul

  stîmtoratei țări, a spus cam ur-

  mătoarele:                                    

       Sîrbia e știutoare de ma-

  rile ei interese (trebuințe și fo-

  loase), și e pătrunsă de dorința

  de-a ținea cu Impărăția vecină

  legături sincere și corecte.       

       In urmare, guvernul Sîrbiei

  se mărturiește pe sine a fi apli-

  cat să implinească toate acele ce-

  reri ale guvernului austroungar,

  cari sunt menite să facă peste

  putință faptele criminale și por-

  nirile cari stîrnesc tulburări în

  țările învecinate.                       

       Prin această ținută guver-

  nul Sîrbiei vrea să dee do-

  vadă, că e bine știutor de da-

  torințele pe cari le are un stat

  ce ține a fi un stat de civiliza-

  ție și cultură.                            

       Aceste făgădueli sunt pe larg

  desfășurate în răspunsul guvernu-

  lui sîrbesc.                                         

       Dar ambasadorul Austriei, ba-

  ronul Giesl, a spus că --- a t î t

  n u  e  d e  a j u n s. Răspunsul acesta

  n u  m u l ț u m e ș t e  pe guvernul

  austroungar.                                      

  ____________   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 20:11:18 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !

       După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

  tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

       Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

  încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

       ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

  mirii cu războiul.

       Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

  hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


   Coloana 2 jos 

  Răspunsul SÎrbiei                          

                   la nota austroungară

       In răspunsul pe care Sîrbia l'a

  dat la nota austroungară, guvernul

  stîmtoratei țări, a spus cam ur-

  mătoarele:                                    

       Sîrbia e știutoare de ma-

  rile ei interese (trebuințe și fo-

  loase), și e pătrunsă de dorința

  de-a ținea cu Impărăția vecină

  legături sincere și corecte.       

       In urmare, guvernul Sîrbiei

  se mărturiește pe sine a fi apli-

  cat să implinească toate acele ce-

  reri ale guvernului austroungar,

  cari sunt menite să facă peste

  putință faptele criminale și por-

  nirile cari stîrnesc tulburări în

  țările învecinate.                       

       Prin această ținută guver-

  nul Sîrbiei vrea să dee do-

  vadă, că e bine știutor de da-

  torințele pe cari le are un stat

  ce ține a fi un stat de civiliza-

  ție și cultură.                            


   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 20:10:21 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !

       După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

  tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

       Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

  încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

       ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

  mirii cu războiul.

       Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

  hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


   Coloana 2 jos 

  Răspunsul SÎrbiei                          

                   la nota austroungară

       In răspunsul pe care Sîrbia l'a

  dat la nota austroungară, guvernul

  stîmtoratei țări, a spus cam ur-

  mătoarele:                                    

       Sîrbia e știutoare de ma-

  rile ei interese (trebuințe și fo-

  loase), și e pătrunsă de dorința

  de-a ținea cu Impărăția vecină

  legături sincere și corecte.       

       In urmare, guvernul Sîrbiei

  se mărturiește pe sine a fi apli-

  cat să implinească toate acele ce-

  reri ale guvernului austroungar,

  cari sunt menite să facă peste

  putință faptele criminale și por-

  nirile cari stîrnesc tulburări în

  țările învecinate.                       


   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 20:08:52 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !

       După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

  tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

       Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

  încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

       ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

  mirii cu războiul.

       Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

  hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


   Coloana 2 jos 

  Răspunsul SÎrbiei                          

                   la nota austroungară

       In răspunsul pe care Sîrbia l'a

  dat la nota austroungară, guvernul

  stîmtoratei țări, a spus cam ur-

  mătoarele:                                    

       Sîrbia e știutoare de ma-

  rile ei interese (trebuințe și fo-

  loase), și e pătrunsă de dorința

  de-a ținea cu Impărăția vecină

  legături sincere și corecte.       


   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 20:08:32 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !

       După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

  tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

       Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

  încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

       ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

  mirii cu războiul.

       Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

  hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


   Coloana 2 jos 

  Răspunsul SÎrbiei

  la nota austroungară

       In răspunsul pe care Sîrbia l'a

  dat la nota austroungară, guvernul

  stîmtoratei țări, a spus cam ur-

  mătoarele:                                    

       Sîrbia e știutoare de ma-

  rile ei interese (trebuințe și fo-

  loase), și e pătrunsă de dorința

  de-a ținea cu Impărăția vecină

  legături sincere și corecte.       


   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 20:02:53 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !

       După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

  tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

       Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

  încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.

       ---- In armata sîrbească se arată înecputurile nemulțu-

  mirii cu războiul.

       Trupele de pe Valea-Vardarului ferb și-s neliniștite. Au

  hrană rea; rezerviștii nu vin decît anevoios și de sîlă.


   Coloana 2 jos 

   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 19:56:55 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !

       După 12 ore dela declarare, s'a început adevăra-

  tul războiu, adecă azi, Mercuri, dimineața la 4 ore.

       Despre întîmplările de pe cîmpul de războiu, nu au sosit

  încă știri sigure. In 2 - 3 zile le om avea.


   Coloana 2 jos 

   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 19:55:43 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.

       Azi Autroungaria nici nu mai stă de vorbă cu Sîrbia pe

  cale diplomatică, ba nici mijlocire între sine și vecina sa,

  nu mai primește!

                                               __________

                     Declararea oficioasă a războiului.

       Budapesta, 29 Iulie n. --- Ieri, Marți, dup'amiaz

  la orele 4 s'a făcut declararea (vestirea) oficioasă de

  războiu Sîrbiei !


   Coloana 2 jos 

   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 19:53:17 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.


   Coloana 2 jos 

   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 19:52:05 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  APare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...

       Așa se vorbește azi în Viena. Și ci-că să chiar voiască azi

  Sîrbia a se supune la tot ce i-s'a cerut întîi,  n u   s ' a r   m a i

  p r i m i   s u p u n e a   e i.   Ea a scăpat clipa cînd putea scăpa

  destul de ușor încă, dînd niște declarații pe hîrtie și jertfind

  cîțiva oameni.


   Coloana 2 jos 

   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 19:49:04 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  APare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:

       „De azi încolo lucrarea diplomației europene se poate restringe

  numai la aceea, ca să localiseze (să opăcească) războiul numai

  între Sîrbia și Austria, ca se nu se întindă și mai departe. Nu

  mai poate fi nici macar vorbă de aceea, ca să nu

  atacăm pe Sîrbia! Soartea e trasă. Războiul cu Sîrbia nu

  se mai poate încungiura! Austroungaria mai vorbește cu

  Sîrbia, numai în limba tunurilor, --- până la zdrobite. De

  aci încolo numai lucrarea armată mai are loc”...


   Coloana 2 jos 

   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 19:45:20 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  APare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care

  zice că reoglindesc părerile ce domnesc azi în cele mai înalte

  cercuri ale Impărăției:   Coloana 2 jos 

   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 19:34:48 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  APare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

                   „Să hotărască armele!”

  -- impărăția nu se mai tîrgue cu Sîrbia. --

       Un barbăt politic înalt, diplomat, din Viena, a spus Marți

  corespondentului unui ziar din Pesta următoarele cuvinte, care


   Coloana 2 jos 

   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 19:33:27 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  APare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

  Războiul s'a început!

  Austroungaria a declarat (a vestit) războiu Sîrbiei după toate formele

  și Mercuri în 29 Iulie, s'a început focul asupra Sîrbiei! ---- Toate stră-

  duințele Angliei și Italiei de a împedeca încăerarea, au rămas zadar-

  nice. ---- Bulgaria, România și Grecia, neutre. ---- In Rușia și Francia

  e mare pornire de a întra în fioroasa horă a focului, ce va cuprinde

  atunci toată Europa! ---- Cei dintîi căzuți. ----


   Coloana 2 jos 

   Coloana 2 jos 

   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 19:31:03 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  APare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====

   în centru 

   Coloana 2 jos 

   Coloana 2 jos 

   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 19:29:14 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  APare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

   în centru 

   Coloana 2 jos 

   Coloana 2 jos 

   Coloana 3 jos 


 • May 15, 2018 19:11:31 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 17/30 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 35.

  LIBERTATEA

   Coloana 1  sus 

   Coloana 2 sus 


   Coloana 3 sus 

   în centru 

   Coloana 2 jos 

   Coloana 2 jos 

   Coloana 3 jos 


Description

Save description
 • 45.85||23.200000000000045||

  Orăștie, România

 • 47.497912||19.040235||

  Budapesta, Ungaria

 • 40.98407888323694||22.3152393492187||

  Valea Vardarului

 • 51.165691||10.451526||

  Germania

 • 41.87194||12.56738||

  Italia

 • 43.915886||17.679076||

  Bosnia și Herțegovina

 • 44.016521||21.005859||

  Sîrbia

 • 42.733883||25.48583||

  Bulgaria

 • 39.074208||21.824312||

  Grecia

 • 55.72866322583381||38.69766225000001||

  Rusia

 • 46.227638||2.213749||

  Francia

 • 52.3555177||-1.1743197||

  Anglia

 • 47.4480001||19.4618128||

  Pesta, Ungaria

Location(s)
 • Document location Orăștie, România
 • Additional document location Budapesta, Ungaria
 • Additional document location Valea Vardarului
 • Additional document location Germania
 • Additional document location Italia
 • Additional document location Bosnia și Herțegovina
 • Additional document location Sîrbia
 • Additional document location Bulgaria
 • Additional document location Grecia
 • Additional document location Rusia
 • Additional document location Francia
 • Additional document location Anglia
 • Additional document location Pesta, Ungaria
Login and add location


ID
6267 / 71127
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Manache Valentin
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Română

Login to edit the fronts

Login to add keywords
 • Home Front

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note