Ziarul Libertatea, anul XIII, nr.32, 14/27 iulie 1914, Orăştie

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


 Coloana 1 

     Paza podurilor și tunelelor

     pe liniile ferate, ba și pe cele

ale drumurilor de frunte din țară,

e tot mai mare în zilele din urmă.

De pildă drumul ferat ce duce la

Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

luri (sfredelituri în munte, pe sub

pămînt). Toate aceste tunele sînt

azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

la un cap, doi la altul, ca să nu

se poată apropia nimerea cu gînd

rău de ele.


                              *


Abonaților

     li se face cunoseul, că acei cari

până Sîmbătă în săptămîna de

față, nu au trimis plata nainte

pentru foi pe iumătatea a doua

a anului, --- nu li se mai trimit

foile noastre.

     În zilele de năcaz în cari în-

trăm, nu putem trimite foi pe cre-

dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

pe postă, pe lucri, pe tot.

     Fără privire la persoană, oprim

tuturor cari n'au trimis banii!

     Numărul de Joi în săptămîna

asta, îl vor mai primi încă toți.

Dar dup'aceea numai cei ce au

plătit înainte!

     Spre binevoitoare luare de cu-

noștința.


           Grecia mobilizează?

     Ziarul bulgar »Dnevnic«

primește în 24 Iul. din Santi

știrea, că:

     Trenul ce vine din Grecia

(spre Bulgaria) ieri nu a

venit! Așa se vede, că Grecia

mobilizează !

     La manevrele ținute în

Drama, au luat parte o di-

vizie întreagă de armată gre-

cească.


Paza Ministeriului de războiu.

     De Miercuri în săptămîna tre-

cută, palatul Ministeriulul de răz-

boiu din Viena, este păzit aspru

de vardă militară. Căci au fost vă-

zute cîteva figuri deochiate învîr-

tindu-se în preajma lui, --- și e

teamă să nu fie niște puitori de

de bombe, cari să voiască a tri-

mite în văzduh ministeriul cu toți

cei din el.


Scrisoarea lui Tisza cătră

              foile mari.

     Joi (23 Iulie) directorii foilor

mari din Pesta au primit următoa-

rea scrisoare, trimisă lor din po-

runca ministrului președînte Tisza:

Președinția Ministeriului

reg. ung. Secția presei.

                       Budapesta 23 Iulie.

     M. St Dle Redactor.

     Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

dinte a face împărtășiri foarte

însemnate gazetelor, din încre-

dințărea lui am onoare a vă ruga, să

binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

11 seara.

                                 Cu devotament

                           Alfrad Draschke Lazar

                                 consilier minist.

     Adecă: știind ministrul preșe-

dinie, că Joi a fost dată în samă

scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

 Coloana 2 

mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

mat pe seara după 10 ore pe con-

ducătorii foilor mari, spre a le spune

ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

derea stărilor foarte gingașe, pline

de primejdi pentru patrie, în care

a fost împinsă împărăția prin scri-

soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

bune a nu mai ataca guvernul, ci

a-l chiar sprigini în lucrarea mare

ce se pregătește în numele țării

întregi.                                              

     Gazetarii din împotrivire (koșu-

tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

vor face dară așa, dacă patria le

cere această călcare pe înimă.

     Arată și acest pas, cît de grea

și gingașă e starea în care se află

țara în aceste zile după trimiterea

la Belgrad a ultimatului.                 

============================

8 cărți mari

                          cu: numai 9 cor.

„FOAIA INTERESANTĂ”

pe anii

1906, 1907, 1908, 1909, 1910

1911, 1912, și 1913,

legată în volume întregi (cărți de

sine). Fiecare an dă o carte de 200

fețe șo mai mult cu sute de chi-

puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

poezii poporale, glume si altele, ---

plăcute, ușoare de înțeles pentru

ori-ce om din popor.                     

     Ori-care din aceste volume, (fie-

care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

de pe cîte un an), ---- legat în table

moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

sau toate la un loc.                          

---- Prețul cîte unei cărți (volum)

de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

acasă franco (posta plătită).

     2 volume (ori care) să trimit

în pachet de postă franco-recoman-

dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

     3 volume (ori-care) să trimit

în pachet franco-recomandat pentru

numai 4 cor.                                          

     4 volume (ori-care) să trimit

franco-recomandat pentru 5 cor.

     Toate 8 volume să tri

mit pentru numai 9 coroane !

--- Pentru America și România

fiecare volum costă 2 coroane.

=== Fără bani nu să trimit nimănui,

nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

     Să pot căpăta dela Administra-

ția „Libertatea” din Orăștie, sau

dela „Librăria Națională” de aici.

=================================

Pentru recruți !

     Recruții cari voesc să se pre-

gălească pentru armată nainte ca,

să le fie mai ușor serviciul, să co-

mande dela „Librăria Națio-

nală” S. Bornemisa, Orăștile,

cartea cea mai de lipsă la miliție,

așa numita.                                    

„V O R S C H U L E”

sau Școala pregătitoare pentru puș-

cat. Cartea aceasta e foarte folo-

lositoare pentru fiecare soldat și

are de ea neapărată lipsă fiecare

șarge pentru instruarea soldaților.

P r e ț u l: 45 fileri franco.

==============================

„Eroii Nostri” Nr. 3

     au ieșit de sub tipar și să afla

de vînzare la adminst. „Libertatea”

și la „Librăria Națională” S


 Coloana 3 

Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

și 5 fil. de porto.                              

     Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

moasa poveste a descălecării Români-

lor din Țara Făgărașului sub R a d u

N e g r u și apoi a celor din Maramu-

răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

mânii, lupte din cari Românii au ie-

șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

unguresc Carol Robert in munții Car-

pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

haine de slugă a mai scăpat de ei cu

fuga ! In curînd o armată a regelui un-

guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

vic, care plecasă însuși în capul altel

oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

se întoarce din drum napoi !            

     Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

mului!                                                 

     Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

cor. trimise franco.                             


22 mustre de rugări

pentru scăpat dela cătănie,

     --- să găsesc gata în cartea

acum ieșită de sub tipar, întoc-

mită de dl sublocotenent Alexiu

Hamat din Alba-Iulia, ---- care îți

arată sub ce titlu (pe ce cuvînt)

poți scăpa de slujba mili-

tară regulată și să fil trecut

în rezerva supletoare (de 8 săptă-

mîni).                                                 

     Pe 22 de temeiuri ai dreptul

a-ți cere slobozirea dela miliție, și

toate sunt arătate în această folo-

stioare carte, și pentru fiecare ți-se

dă mustra de rugare gata.                

     Cartea, 7 coale de tipar ---- să

trimite franco dela Librăria

Națională S. Bornemisa din

Orăstie (Szászváros) pentru 2 cor.


Foarte frumoasă

e icoana națională :

„Intrarea lui Mihai-Viteazul

în Alba-Iulia”

pusă în vinzare de Librăria Națională

din Orăștie. E icoană mare, de 60 cm,

lată, 45 cm. naltă, lucrată in colori

arătînd pe Mihai cum vine calare în-

cungiurat de generalii sei, și întrînd

prin poarta de sus a cetății, unde-i

iese în cale Episcopul catolic și mai

marii cetății de-l primesc închinîndu-

i-se. Clipă mareață, doar cea mai mă-

reață în istoria neamului nostru !       

     Prețul icoanei e: 2 cor. 50 fil. tri-

misă franco, sau 2.75 franco-r e c o-

m a n d a t (cînd ești sigur că nu ți se

perde pe postă). Cel ce ia 10 de-o-

dată, le capătă cu 21 c o r. franco!


     Tot așa de frumos și mare, și tot

cu același preț să capătă dela aceeași

Librărie: Chipul eroilor ela 1784:

Horia, Cloșca și Crișan !

     Cumpărați-le cu toții și n'o să vă

rău pară de banii dați pentru ele !     


     „Țiganul la vînat”, vesela come-

die scrisă în versuri de istețul scriitor

poporal di Emanuil S u c i u, învățător

în Măgărei, a ieșit de sub tipar in e-

diție nouă, la Tipografia foii „L i b e r-

t a t e a” din Orăștie. ---- La urmă e a-

dausă și reușita anecdotă „A r d e 'n

ț i g ă n i e!”, scrisă asemenea în versuri.

     A ieșit o broșură de 40 pagini, ti-

păriță frumos, și se vinde pentru pre-

țul de 40 fileri, --- dînd nu numai o

 Coloana 4 

cetire plăcută, dar cea dintîi pitînd fi

și jucată ca teatru, foarte petrivit mai

ales la sate.                                             

     Se află de vînzare la „L i b r ă r i a

S. B o r n e m i s a” în Orăștie. Cu posta

cu tot 45 fil. cărticica.                                


Biblioteci poporale.                               

     Fiindcă mulți, voind a-și face

un început de b i b l i o t e c ă (dulă-

piorul cu cărți, care e martor că

în casa în cara el se află, e să-

lășluită știință și dragoste de carte,

prin urmare lumina, cultura !), și

nu știu ce să aleagă, de aceea

„L i b r ă r i a  N a ț.  S.  B o r n e m i s a”

din Orăștie, a ales ea grupe potri-

vite de cărți, care să formeze u n

b u n  î n c e p u t  d e  b i b l i o t e c ă

în casa celul ce n'are încă.                   

     Și pentru ca și cetitorii nostri

din popor, mai puțin bogați, să-și

poată lua un șir frumos de cărți

cu bani puțini, Librăria îmbie ur-

mătoarele biblioteci : de 12 cor., de

25 cor., și de 50 cor., punînd în

fiecare din ele tot felul de cărți

alese, plăcute și folositoare la ce-

tit. Unele numai de petrecere, al-

tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


Pentru 50 cor.                                    

     Toate cărțile înșirate la biblio-

teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

următoarele volume mai mari și

prețioase, anume :                         

     La volumele de Poezii, pe lîngă

cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

să mai adaug următoarele volume:

G. Coșbuc: Balade și Idile            3⋅---

”         Fire de tort                2⋅50

M. Eminescu: Poezii (vol.

mare ilustrat) . . . . . 2⋅---

Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2⋅---

Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2⋅---

     La Nuvelele înșirate la bibl. de

25 cor. se adaug următoarele vo-

lume mari:                                        

M. Sadovean: Floare ofiliță 2⋅---

Caragiale: Momente, schițe,

amintiri, . . . . . . . 2⋅---

S. Aldea: Pe drumul              

Bărăganului . . . . . . 1⋅50

Delavrancea: Paraziții  . . 1⋅50

Slavici: Nuvele (vol. I.)  . . 1.50

I Agîrbivianu: Schițe și povestiri 2⋅---

     La Romane mai dăm:       

Al. Vlăhuță:  Dan   .  .  .  . 1⋅20

M. Sadoveanu: Șoimii  . . 2⋅---

     Adecă: pentru 50 cor. vei primi

o bibliotecă: de 24 volume poezii,

(printre cari 5 volume mari); 4 vo-

lume de romane, 14 volume de nu-

vele (printre cari 6 volume mari),

6 volume de povești, 2 de știință,

7 de anecdote și glume, 4 de tea-

tru 1 de poezii poporale. De tot

66 volume, mari și mici. Deci o

bibliotecă frumoasă!                  


     Pentru postă nu trebue trimis

nimic, căci cărțile merg în pachet,

și posta și-o plătește cumpărătorul

la scoaterea pachetului.                    


     Dacă cineva are unele din căr-

țile înșirate în cutare bibliotecă pe

care ar dori să și-o cumpere, l e

p o a t e  î n l o c u l  c u  a l t e l e,  d e

a c e l a ș  p r e ț  d i n  a l t ă  l i s t ă

d e  b i b l i o t e c ă. De nu se mai po-

trivește prețul, adauge ce să cade

după prețul cărții înlocuite.                 

     Scrisori și bani trimiteți pe a-

dresa:                                                      

LIBRĂRIA Dr. BORNEMISA

Orăștie---Szászváros    

Transcription saved

LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


 Coloana 1 

     Paza podurilor și tunelelor

     pe liniile ferate, ba și pe cele

ale drumurilor de frunte din țară,

e tot mai mare în zilele din urmă.

De pildă drumul ferat ce duce la

Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

luri (sfredelituri în munte, pe sub

pămînt). Toate aceste tunele sînt

azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

la un cap, doi la altul, ca să nu

se poată apropia nimerea cu gînd

rău de ele.


                              *


Abonaților

     li se face cunoseul, că acei cari

până Sîmbătă în săptămîna de

față, nu au trimis plata nainte

pentru foi pe iumătatea a doua

a anului, --- nu li se mai trimit

foile noastre.

     În zilele de năcaz în cari în-

trăm, nu putem trimite foi pe cre-

dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

pe postă, pe lucri, pe tot.

     Fără privire la persoană, oprim

tuturor cari n'au trimis banii!

     Numărul de Joi în săptămîna

asta, îl vor mai primi încă toți.

Dar dup'aceea numai cei ce au

plătit înainte!

     Spre binevoitoare luare de cu-

noștința.


           Grecia mobilizează?

     Ziarul bulgar »Dnevnic«

primește în 24 Iul. din Santi

știrea, că:

     Trenul ce vine din Grecia

(spre Bulgaria) ieri nu a

venit! Așa se vede, că Grecia

mobilizează !

     La manevrele ținute în

Drama, au luat parte o di-

vizie întreagă de armată gre-

cească.


Paza Ministeriului de războiu.

     De Miercuri în săptămîna tre-

cută, palatul Ministeriulul de răz-

boiu din Viena, este păzit aspru

de vardă militară. Căci au fost vă-

zute cîteva figuri deochiate învîr-

tindu-se în preajma lui, --- și e

teamă să nu fie niște puitori de

de bombe, cari să voiască a tri-

mite în văzduh ministeriul cu toți

cei din el.


Scrisoarea lui Tisza cătră

              foile mari.

     Joi (23 Iulie) directorii foilor

mari din Pesta au primit următoa-

rea scrisoare, trimisă lor din po-

runca ministrului președînte Tisza:

Președinția Ministeriului

reg. ung. Secția presei.

                       Budapesta 23 Iulie.

     M. St Dle Redactor.

     Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

dinte a face împărtășiri foarte

însemnate gazetelor, din încre-

dințărea lui am onoare a vă ruga, să

binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

11 seara.

                                 Cu devotament

                           Alfrad Draschke Lazar

                                 consilier minist.

     Adecă: știind ministrul preșe-

dinie, că Joi a fost dată în samă

scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

 Coloana 2 

mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

mat pe seara după 10 ore pe con-

ducătorii foilor mari, spre a le spune

ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

derea stărilor foarte gingașe, pline

de primejdi pentru patrie, în care

a fost împinsă împărăția prin scri-

soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

bune a nu mai ataca guvernul, ci

a-l chiar sprigini în lucrarea mare

ce se pregătește în numele țării

întregi.                                              

     Gazetarii din împotrivire (koșu-

tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

vor face dară așa, dacă patria le

cere această călcare pe înimă.

     Arată și acest pas, cît de grea

și gingașă e starea în care se află

țara în aceste zile după trimiterea

la Belgrad a ultimatului.                 

============================

8 cărți mari

                          cu: numai 9 cor.

„FOAIA INTERESANTĂ”

pe anii

1906, 1907, 1908, 1909, 1910

1911, 1912, și 1913,

legată în volume întregi (cărți de

sine). Fiecare an dă o carte de 200

fețe șo mai mult cu sute de chi-

puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

poezii poporale, glume si altele, ---

plăcute, ușoare de înțeles pentru

ori-ce om din popor.                     

     Ori-care din aceste volume, (fie-

care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

de pe cîte un an), ---- legat în table

moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

sau toate la un loc.                          

---- Prețul cîte unei cărți (volum)

de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

acasă franco (posta plătită).

     2 volume (ori care) să trimit

în pachet de postă franco-recoman-

dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

     3 volume (ori-care) să trimit

în pachet franco-recomandat pentru

numai 4 cor.                                          

     4 volume (ori-care) să trimit

franco-recomandat pentru 5 cor.

     Toate 8 volume să tri

mit pentru numai 9 coroane !

--- Pentru America și România

fiecare volum costă 2 coroane.

=== Fără bani nu să trimit nimănui,

nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

     Să pot căpăta dela Administra-

ția „Libertatea” din Orăștie, sau

dela „Librăria Națională” de aici.

=================================

Pentru recruți !

     Recruții cari voesc să se pre-

gălească pentru armată nainte ca,

să le fie mai ușor serviciul, să co-

mande dela „Librăria Națio-

nală” S. Bornemisa, Orăștile,

cartea cea mai de lipsă la miliție,

așa numita.                                    

„V O R S C H U L E”

sau Școala pregătitoare pentru puș-

cat. Cartea aceasta e foarte folo-

lositoare pentru fiecare soldat și

are de ea neapărată lipsă fiecare

șarge pentru instruarea soldaților.

P r e ț u l: 45 fileri franco.

==============================

„Eroii Nostri” Nr. 3

     au ieșit de sub tipar și să afla

de vînzare la adminst. „Libertatea”

și la „Librăria Națională” S


 Coloana 3 

Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

și 5 fil. de porto.                              

     Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

moasa poveste a descălecării Români-

lor din Țara Făgărașului sub R a d u

N e g r u și apoi a celor din Maramu-

răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

mânii, lupte din cari Românii au ie-

șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

unguresc Carol Robert in munții Car-

pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

haine de slugă a mai scăpat de ei cu

fuga ! In curînd o armată a regelui un-

guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

vic, care plecasă însuși în capul altel

oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

se întoarce din drum napoi !            

     Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

mului!                                                 

     Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

cor. trimise franco.                             


22 mustre de rugări

pentru scăpat dela cătănie,

     --- să găsesc gata în cartea

acum ieșită de sub tipar, întoc-

mită de dl sublocotenent Alexiu

Hamat din Alba-Iulia, ---- care îți

arată sub ce titlu (pe ce cuvînt)

poți scăpa de slujba mili-

tară regulată și să fil trecut

în rezerva supletoare (de 8 săptă-

mîni).                                                 

     Pe 22 de temeiuri ai dreptul

a-ți cere slobozirea dela miliție, și

toate sunt arătate în această folo-

stioare carte, și pentru fiecare ți-se

dă mustra de rugare gata.                

     Cartea, 7 coale de tipar ---- să

trimite franco dela Librăria

Națională S. Bornemisa din

Orăstie (Szászváros) pentru 2 cor.


Foarte frumoasă

e icoana națională :

„Intrarea lui Mihai-Viteazul

în Alba-Iulia”

pusă în vinzare de Librăria Națională

din Orăștie. E icoană mare, de 60 cm,

lată, 45 cm. naltă, lucrată in colori

arătînd pe Mihai cum vine calare în-

cungiurat de generalii sei, și întrînd

prin poarta de sus a cetății, unde-i

iese în cale Episcopul catolic și mai

marii cetății de-l primesc închinîndu-

i-se. Clipă mareață, doar cea mai mă-

reață în istoria neamului nostru !       

     Prețul icoanei e: 2 cor. 50 fil. tri-

misă franco, sau 2.75 franco-r e c o-

m a n d a t (cînd ești sigur că nu ți se

perde pe postă). Cel ce ia 10 de-o-

dată, le capătă cu 21 c o r. franco!


     Tot așa de frumos și mare, și tot

cu același preț să capătă dela aceeași

Librărie: Chipul eroilor ela 1784:

Horia, Cloșca și Crișan !

     Cumpărați-le cu toții și n'o să vă

rău pară de banii dați pentru ele !     


     „Țiganul la vînat”, vesela come-

die scrisă în versuri de istețul scriitor

poporal di Emanuil S u c i u, învățător

în Măgărei, a ieșit de sub tipar in e-

diție nouă, la Tipografia foii „L i b e r-

t a t e a” din Orăștie. ---- La urmă e a-

dausă și reușita anecdotă „A r d e 'n

ț i g ă n i e!”, scrisă asemenea în versuri.

     A ieșit o broșură de 40 pagini, ti-

păriță frumos, și se vinde pentru pre-

țul de 40 fileri, --- dînd nu numai o

 Coloana 4 

cetire plăcută, dar cea dintîi pitînd fi

și jucată ca teatru, foarte petrivit mai

ales la sate.                                             

     Se află de vînzare la „L i b r ă r i a

S. B o r n e m i s a” în Orăștie. Cu posta

cu tot 45 fil. cărticica.                                


Biblioteci poporale.                               

     Fiindcă mulți, voind a-și face

un început de b i b l i o t e c ă (dulă-

piorul cu cărți, care e martor că

în casa în cara el se află, e să-

lășluită știință și dragoste de carte,

prin urmare lumina, cultura !), și

nu știu ce să aleagă, de aceea

„L i b r ă r i a  N a ț.  S.  B o r n e m i s a”

din Orăștie, a ales ea grupe potri-

vite de cărți, care să formeze u n

b u n  î n c e p u t  d e  b i b l i o t e c ă

în casa celul ce n'are încă.                   

     Și pentru ca și cetitorii nostri

din popor, mai puțin bogați, să-și

poată lua un șir frumos de cărți

cu bani puțini, Librăria îmbie ur-

mătoarele biblioteci : de 12 cor., de

25 cor., și de 50 cor., punînd în

fiecare din ele tot felul de cărți

alese, plăcute și folositoare la ce-

tit. Unele numai de petrecere, al-

tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


Pentru 50 cor.                                    

     Toate cărțile înșirate la biblio-

teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

următoarele volume mai mari și

prețioase, anume :                         

     La volumele de Poezii, pe lîngă

cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

să mai adaug următoarele volume:

G. Coșbuc: Balade și Idile            3⋅---

”         Fire de tort                2⋅50

M. Eminescu: Poezii (vol.

mare ilustrat) . . . . . 2⋅---

Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2⋅---

Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2⋅---

     La Nuvelele înșirate la bibl. de

25 cor. se adaug următoarele vo-

lume mari:                                        

M. Sadovean: Floare ofiliță 2⋅---

Caragiale: Momente, schițe,

amintiri, . . . . . . . 2⋅---

S. Aldea: Pe drumul              

Bărăganului . . . . . . 1⋅50

Delavrancea: Paraziții  . . 1⋅50

Slavici: Nuvele (vol. I.)  . . 1.50

I Agîrbivianu: Schițe și povestiri 2⋅---

     La Romane mai dăm:       

Al. Vlăhuță:  Dan   .  .  .  . 1⋅20

M. Sadoveanu: Șoimii  . . 2⋅---

     Adecă: pentru 50 cor. vei primi

o bibliotecă: de 24 volume poezii,

(printre cari 5 volume mari); 4 vo-

lume de romane, 14 volume de nu-

vele (printre cari 6 volume mari),

6 volume de povești, 2 de știință,

7 de anecdote și glume, 4 de tea-

tru 1 de poezii poporale. De tot

66 volume, mari și mici. Deci o

bibliotecă frumoasă!                  


     Pentru postă nu trebue trimis

nimic, căci cărțile merg în pachet,

și posta și-o plătește cumpărătorul

la scoaterea pachetului.                    


     Dacă cineva are unele din căr-

țile înșirate în cutare bibliotecă pe

care ar dori să și-o cumpere, l e

p o a t e  î n l o c u l  c u  a l t e l e,  d e

a c e l a ș  p r e ț  d i n  a l t ă  l i s t ă

d e  b i b l i o t e c ă. De nu se mai po-

trivește prețul, adauge ce să cade

după prețul cărții înlocuite.                 

     Scrisori și bani trimiteți pe a-

dresa:                                                      

LIBRĂRIA Dr. BORNEMISA

Orăștie---Szászváros    


Transcription history
 • May 14, 2018 21:05:55 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 

  Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

  și 5 fil. de porto.                              

       Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

  moasa poveste a descălecării Români-

  lor din Țara Făgărașului sub R a d u

  N e g r u și apoi a celor din Maramu-

  răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

  Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

  tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

  mânii, lupte din cari Românii au ie-

  șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

  unguresc Carol Robert in munții Car-

  pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

  haine de slugă a mai scăpat de ei cu

  fuga ! In curînd o armată a regelui un-

  guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

  bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

  ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

  vic, care plecasă însuși în capul altel

  oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

  se întoarce din drum napoi !            

       Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

  mului!                                                 

       Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

  Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

  cor. trimise franco.                             


  22 mustre de rugări

  pentru scăpat dela cătănie,

       --- să găsesc gata în cartea

  acum ieșită de sub tipar, întoc-

  mită de dl sublocotenent Alexiu

  Hamat din Alba-Iulia, ---- care îți

  arată sub ce titlu (pe ce cuvînt)

  poți scăpa de slujba mili-

  tară regulată și să fil trecut

  în rezerva supletoare (de 8 săptă-

  mîni).                                                 

       Pe 22 de temeiuri ai dreptul

  a-ți cere slobozirea dela miliție, și

  toate sunt arătate în această folo-

  stioare carte, și pentru fiecare ți-se

  dă mustra de rugare gata.                

       Cartea, 7 coale de tipar ---- să

  trimite franco dela Librăria

  Națională S. Bornemisa din

  Orăstie (Szászváros) pentru 2 cor.


  Foarte frumoasă

  e icoana națională :

  „Intrarea lui Mihai-Viteazul

  în Alba-Iulia”

  pusă în vinzare de Librăria Națională

  din Orăștie. E icoană mare, de 60 cm,

  lată, 45 cm. naltă, lucrată in colori

  arătînd pe Mihai cum vine calare în-

  cungiurat de generalii sei, și întrînd

  prin poarta de sus a cetății, unde-i

  iese în cale Episcopul catolic și mai

  marii cetății de-l primesc închinîndu-

  i-se. Clipă mareață, doar cea mai mă-

  reață în istoria neamului nostru !       

       Prețul icoanei e: 2 cor. 50 fil. tri-

  misă franco, sau 2.75 franco-r e c o-

  m a n d a t (cînd ești sigur că nu ți se

  perde pe postă). Cel ce ia 10 de-o-

  dată, le capătă cu 21 c o r. franco!


       Tot așa de frumos și mare, și tot

  cu același preț să capătă dela aceeași

  Librărie: Chipul eroilor ela 1784:

  Horia, Cloșca și Crișan !

       Cumpărați-le cu toții și n'o să vă

  rău pară de banii dați pentru ele !     


       „Țiganul la vînat”, vesela come-

  die scrisă în versuri de istețul scriitor

  poporal di Emanuil S u c i u, învățător

  în Măgărei, a ieșit de sub tipar in e-

  diție nouă, la Tipografia foii „L i b e r-

  t a t e a” din Orăștie. ---- La urmă e a-

  dausă și reușita anecdotă „A r d e 'n

  ț i g ă n i e!”, scrisă asemenea în versuri.

       A ieșit o broșură de 40 pagini, ti-

  păriță frumos, și se vinde pentru pre-

  țul de 40 fileri, --- dînd nu numai o

   Coloana 4 

  cetire plăcută, dar cea dintîi pitînd fi

  și jucată ca teatru, foarte petrivit mai

  ales la sate.                                             

       Se află de vînzare la „L i b r ă r i a

  S. B o r n e m i s a” în Orăștie. Cu posta

  cu tot 45 fil. cărticica.                                


  Biblioteci poporale.                               

       Fiindcă mulți, voind a-și face

  un început de b i b l i o t e c ă (dulă-

  piorul cu cărți, care e martor că

  în casa în cara el se află, e să-

  lășluită știință și dragoste de carte,

  prin urmare lumina, cultura !), și

  nu știu ce să aleagă, de aceea

  „L i b r ă r i a  N a ț.  S.  B o r n e m i s a”

  din Orăștie, a ales ea grupe potri-

  vite de cărți, care să formeze u n

  b u n  î n c e p u t  d e  b i b l i o t e c ă

  în casa celul ce n'are încă.                   

       Și pentru ca și cetitorii nostri

  din popor, mai puțin bogați, să-și

  poată lua un șir frumos de cărți

  cu bani puțini, Librăria îmbie ur-

  mătoarele biblioteci : de 12 cor., de

  25 cor., și de 50 cor., punînd în

  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  Pentru 50 cor.                                    

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:

  G. Coșbuc: Balade și Idile            3⋅---

  ”         Fire de tort                2⋅50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) . . . . . 2⋅---

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2⋅---

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2⋅---

       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        

  M. Sadovean: Floare ofiliță 2⋅---

  Caragiale: Momente, schițe,

  amintiri, . . . . . . . 2⋅---

  S. Aldea: Pe drumul              

  Bărăganului . . . . . . 1⋅50

  Delavrancea: Paraziții  . . 1⋅50

  Slavici: Nuvele (vol. I.)  . . 1.50

  I Agîrbivianu: Schițe și povestiri 2⋅---

       La Romane mai dăm:       

  Al. Vlăhuță:  Dan   .  .  .  . 1⋅20

  M. Sadoveanu: Șoimii  . . 2⋅---

       Adecă: pentru 50 cor. vei primi

  o bibliotecă: de 24 volume poezii,

  (printre cari 5 volume mari); 4 vo-

  lume de romane, 14 volume de nu-

  vele (printre cari 6 volume mari),

  6 volume de povești, 2 de știință,

  7 de anecdote și glume, 4 de tea-

  tru 1 de poezii poporale. De tot

  66 volume, mari și mici. Deci o

  bibliotecă frumoasă!                  


       Pentru postă nu trebue trimis

  nimic, căci cărțile merg în pachet,

  și posta și-o plătește cumpărătorul

  la scoaterea pachetului.                    


       Dacă cineva are unele din căr-

  țile înșirate în cutare bibliotecă pe

  care ar dori să și-o cumpere, l e

  p o a t e  î n l o c u l  c u  a l t e l e,  d e

  a c e l a ș  p r e ț  d i n  a l t ă  l i s t ă

  d e  b i b l i o t e c ă. De nu se mai po-

  trivește prețul, adauge ce să cade

  după prețul cărții înlocuite.                 

       Scrisori și bani trimiteți pe a-

  dresa:                                                      

  LIBRĂRIA Dr. BORNEMISA

  Orăștie---Szászváros    

 • May 14, 2018 21:03:28 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 

  Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

  și 5 fil. de porto.                              

       Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

  moasa poveste a descălecării Români-

  lor din Țara Făgărașului sub R a d u

  N e g r u și apoi a celor din Maramu-

  răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

  Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

  tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

  mânii, lupte din cari Românii au ie-

  șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

  unguresc Carol Robert in munții Car-

  pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

  haine de slugă a mai scăpat de ei cu

  fuga ! In curînd o armată a regelui un-

  guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

  bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

  ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

  vic, care plecasă însuși în capul altel

  oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

  se întoarce din drum napoi !            

       Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

  mului!                                                 

       Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

  Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

  cor. trimise franco.                             


  22 mustre de rugări

  pentru scăpat dela cătănie,

       --- să găsesc gata în cartea

  acum ieșită de sub tipar, întoc-

  mită de dl sublocotenent Alexiu

  Hamat din Alba-Iulia, ---- care îți

  arată sub ce titlu (pe ce cuvînt)

  poți scăpa de slujba mili-

  tară regulată și să fil trecut

  în rezerva supletoare (de 8 săptă-

  mîni).                                                 

       Pe 22 de temeiuri ai dreptul

  a-ți cere slobozirea dela miliție, și

  toate sunt arătate în această folo-

  stioare carte, și pentru fiecare ți-se

  dă mustra de rugare gata.                

       Cartea, 7 coale de tipar ---- să

  trimite franco dela Librăria

  Națională S. Bornemisa din

  Orăstie (Szászváros) pentru 2 cor.


  Foarte frumoasă

  e icoana națională :

  „Intrarea lui Mihai-Viteazul

  în Alba-Iulia”

  pusă în vinzare de Librăria Națională

  din Orăștie. E icoană mare, de 60 cm,

  lată, 45 cm. naltă, lucrată in colori

  arătînd pe Mihai cum vine calare în-

  cungiurat de generalii sei, și întrînd

  prin poarta de sus a cetății, unde-i

  iese în cale Episcopul catolic și mai

  marii cetății de-l primesc închinîndu-

  i-se. Clipă mareață, doar cea mai mă-

  reață în istoria neamului nostru !       

       Prețul icoanei e: 2 cor. 50 fil. tri-

  misă franco, sau 2.75 franco-r e c o-

  m a n d a t (cînd ești sigur că nu ți se

  perde pe postă). Cel ce ia 10 de-o-

  dată, le capătă cu 21 c o r. franco!


       Tot așa de frumos și mare, și tot

  cu același preț să capătă dela aceeași

  Librărie: Chipul eroilor ela 1784:

  Horia, Cloșca și Crișan !

       Cumpărați-le cu toții și n'o să vă

  rău pară de banii dați pentru ele !     


       „Țiganul la vînat”, vesela come-

  die scrisă în versuri de istețul scriitor

  poporal di Emanuil S u c i u, învățător

  în Măgărei, a ieșit de sub tipar in e-

  diție nouă, la Tipografia foii „L i b e r-

  t a t e a” din Orăștie. ---- La urmă e a-

  dausă și reușita anecdotă „A r d e 'n

  ț i g ă n i e!”, scrisă asemenea în versuri.

       A ieșit o broșură de 40 pagini, ti-

  păriță frumos, și se vinde pentru pre-

  țul de 40 fileri, --- dînd nu numai o

   Coloana 4 

  cetire plăcută, dar cea dintîi pitînd fi

  și jucată ca teatru, foarte petrivit mai

  ales la sate.                                             

       Se află de vînzare la „L i b r ă r i a

  S. B o r n e m i s a” în Orăștie. Cu posta

  cu tot 45 fil. cărticica.                                


  Biblioteci poporale.                               

       Fiindcă mulți, voind a-și face

  un început de b i b l i o t e c ă (dulă-

  piorul cu cărți, care e martor că

  în casa în cara el se află, e să-

  lășluită știință și dragoste de carte,

  prin urmare lumina, cultura !), și

  nu știu ce să aleagă, de aceea

  „L i b r ă r i a  N a ț.  S.  B o r n e m i s a”

  din Orăștie, a ales ea grupe potri-

  vite de cărți, care să formeze u n

  b u n  î n c e p u t  d e  b i b l i o t e c ă

  în casa celul ce n'are încă.                   

       Și pentru ca și cetitorii nostri

  din popor, mai puțin bogați, să-și

  poată lua un șir frumos de cărți

  cu bani puțini, Librăria îmbie ur-

  mătoarele biblioteci : de 12 cor., de

  25 cor., și de 50 cor., punînd în

  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  Pentru 50 cor.                                    

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:

  G. Coșbuc: Balade și Idile            3⋅---

  ”         Fire de tort                2⋅50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) . . . . . 2⋅---

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2⋅---

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2⋅---

       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        

  M. Sadovean: Floare ofiliță 2⋅---

  Caragiale: Momente, schițe,

  amintiri, . . . . . . . 2⋅---

  S. Aldea: Pe drumul              

  Bărăganului . . . . . . 1⋅50

  Delavrancea: Paraziții  . . 1⋅50

  Slavici: Nuvele (vol. I.)  . . 1.50

  I Agîrbivianu: Schițe și povestiri 2⋅---

       La Romane mai dăm:       

  Al. Vlăhuță:  Dan   .  .  .  . 1⋅20

  M. Sadoveanu: Șoimii  . . 2⋅---

       Adecă: pentru 50 cor. vei primi

  o bibliotecă: de 24 volume poezii,

  (printre cari 5 volume mari); 4 vo-

  lume de romane, 14 volume de nu-

  vele (printre cari 6 volume mari),

  6 volume de povești, 2 de știință,

  7 de anecdote și glume, 4 de tea-

  tru 1 de poezii poporale. De tot

  66 volume, mari și mici. Deci o

  bibliotecă frumoasă!                  


       Pentru postă nu trebue trimis

  nimic, căci cărțile merg în pachet,

  și posta și-o plătește cumpărătorul

  la scoaterea pachetului.                    


 • May 14, 2018 21:01:11 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 

  Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

  și 5 fil. de porto.                              

       Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

  moasa poveste a descălecării Români-

  lor din Țara Făgărașului sub R a d u

  N e g r u și apoi a celor din Maramu-

  răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

  Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

  tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

  mânii, lupte din cari Românii au ie-

  șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

  unguresc Carol Robert in munții Car-

  pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

  haine de slugă a mai scăpat de ei cu

  fuga ! In curînd o armată a regelui un-

  guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

  bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

  ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

  vic, care plecasă însuși în capul altel

  oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

  se întoarce din drum napoi !            

       Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

  mului!                                                 

       Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

  Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

  cor. trimise franco.                             


  22 mustre de rugări

  pentru scăpat dela cătănie,

       --- să găsesc gata în cartea

  acum ieșită de sub tipar, întoc-

  mită de dl sublocotenent Alexiu

  Hamat din Alba-Iulia, ---- care îți

  arată sub ce titlu (pe ce cuvînt)

  poți scăpa de slujba mili-

  tară regulată și să fil trecut

  în rezerva supletoare (de 8 săptă-

  mîni).                                                 

       Pe 22 de temeiuri ai dreptul

  a-ți cere slobozirea dela miliție, și

  toate sunt arătate în această folo-

  stioare carte, și pentru fiecare ți-se

  dă mustra de rugare gata.                

       Cartea, 7 coale de tipar ---- să

  trimite franco dela Librăria

  Națională S. Bornemisa din

  Orăstie (Szászváros) pentru 2 cor.


  Foarte frumoasă

  e icoana națională :

  „Intrarea lui Mihai-Viteazul

  în Alba-Iulia”

  pusă în vinzare de Librăria Națională

  din Orăștie. E icoană mare, de 60 cm,

  lată, 45 cm. naltă, lucrată in colori

  arătînd pe Mihai cum vine calare în-

  cungiurat de generalii sei, și întrînd

  prin poarta de sus a cetății, unde-i

  iese în cale Episcopul catolic și mai

  marii cetății de-l primesc închinîndu-

  i-se. Clipă mareață, doar cea mai mă-

  reață în istoria neamului nostru !       

       Prețul icoanei e: 2 cor. 50 fil. tri-

  misă franco, sau 2.75 franco-r e c o-

  m a n d a t (cînd ești sigur că nu ți se

  perde pe postă). Cel ce ia 10 de-o-

  dată, le capătă cu 21 c o r. franco!


       Tot așa de frumos și mare, și tot

  cu același preț să capătă dela aceeași

  Librărie: Chipul eroilor ela 1784:

  Horia, Cloșca și Crișan !

       Cumpărați-le cu toții și n'o să vă

  rău pară de banii dați pentru ele !     


       „Țiganul la vînat”, vesela come-

  die scrisă în versuri de istețul scriitor

  poporal di Emanuil S u c i u, învățător

  în Măgărei, a ieșit de sub tipar in e-

  diție nouă, la Tipografia foii „L i b e r-

  t a t e a” din Orăștie. ---- La urmă e a-

  dausă și reușita anecdotă „A r d e 'n

  ț i g ă n i e!”, scrisă asemenea în versuri.

       A ieșit o broșură de 40 pagini, ti-

  păriță frumos, și se vinde pentru pre-

  țul de 40 fileri, --- dînd nu numai o

   Coloana 4 

  cetire plăcută, dar cea dintîi pitînd fi

  și jucată ca teatru, foarte petrivit mai

  ales la sate.                                             

       Se află de vînzare la „L i b r ă r i a

  S. B o r n e m i s a” în Orăștie. Cu posta

  cu tot 45 fil. cărticica.                                


  Biblioteci poporale.                               

       Fiindcă mulți, voind a-și face

  un început de b i b l i o t e c ă (dulă-

  piorul cu cărți, care e martor că

  în casa în cara el se află, e să-

  lășluită știință și dragoste de carte,

  prin urmare lumina, cultura !), și

  nu știu ce să aleagă, de aceea

  „L i b r ă r i a  N a ț.  S.  B o r n e m i s a”

  din Orăștie, a ales ea grupe potri-

  vite de cărți, care să formeze u n

  b u n  î n c e p u t  d e  b i b l i o t e c ă

  în casa celul ce n'are încă.                   

       Și pentru ca și cetitorii nostri

  din popor, mai puțin bogați, să-și

  poată lua un șir frumos de cărți

  cu bani puțini, Librăria îmbie ur-

  mătoarele biblioteci : de 12 cor., de

  25 cor., și de 50 cor., punînd în

  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  Pentru 50 cor.                                    

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:

  G. Coșbuc: Balade și Idile            3⋅---

  ”         Fire de tort                2⋅50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) . . . . . 2⋅---

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2⋅---

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2⋅---

       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        

  M. Sadovean: Floare ofiliță 2⋅---

  Caragiale: Momente, schițe,

  amintiri, . . . . . . . 2⋅---

  S. Aldea: Pe drumul              

  Bărăganului . . . . . . 1⋅50

  Delavrancea: Paraziții  . . 1⋅50

  Slavici: Nuvele (vol. I.)  . . 1.50

  I Agîrbivianu: Schițe și povestiri 2⋅---

       La Romane mai dăm:

  Al. Vlăhuță:  Dan   .  .  .  . 1⋅20

  M. Sadoveanu: Șoimii  . . 2⋅---


 • May 14, 2018 20:57:06 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 

  Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

  și 5 fil. de porto.                              

       Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

  moasa poveste a descălecării Români-

  lor din Țara Făgărașului sub R a d u

  N e g r u și apoi a celor din Maramu-

  răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

  Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

  tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

  mânii, lupte din cari Românii au ie-

  șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

  unguresc Carol Robert in munții Car-

  pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

  haine de slugă a mai scăpat de ei cu

  fuga ! In curînd o armată a regelui un-

  guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

  bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

  ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

  vic, care plecasă însuși în capul altel

  oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

  se întoarce din drum napoi !            

       Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

  mului!                                                 

       Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

  Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

  cor. trimise franco.                             


  22 mustre de rugări

  pentru scăpat dela cătănie,

       --- să găsesc gata în cartea

  acum ieșită de sub tipar, întoc-

  mită de dl sublocotenent Alexiu

  Hamat din Alba-Iulia, ---- care îți

  arată sub ce titlu (pe ce cuvînt)

  poți scăpa de slujba mili-

  tară regulată și să fil trecut

  în rezerva supletoare (de 8 săptă-

  mîni).                                                 

       Pe 22 de temeiuri ai dreptul

  a-ți cere slobozirea dela miliție, și

  toate sunt arătate în această folo-

  stioare carte, și pentru fiecare ți-se

  dă mustra de rugare gata.                

       Cartea, 7 coale de tipar ---- să

  trimite franco dela Librăria

  Națională S. Bornemisa din

  Orăstie (Szászváros) pentru 2 cor.


  Foarte frumoasă

  e icoana națională :

  „Intrarea lui Mihai-Viteazul

  în Alba-Iulia”

  pusă în vinzare de Librăria Națională

  din Orăștie. E icoană mare, de 60 cm,

  lată, 45 cm. naltă, lucrată in colori

  arătînd pe Mihai cum vine calare în-

  cungiurat de generalii sei, și întrînd

  prin poarta de sus a cetății, unde-i

  iese în cale Episcopul catolic și mai

  marii cetății de-l primesc închinîndu-

  i-se. Clipă mareață, doar cea mai mă-

  reață în istoria neamului nostru !       

       Prețul icoanei e: 2 cor. 50 fil. tri-

  misă franco, sau 2.75 franco-r e c o-

  m a n d a t (cînd ești sigur că nu ți se

  perde pe postă). Cel ce ia 10 de-o-

  dată, le capătă cu 21 c o r. franco!


       Tot așa de frumos și mare, și tot

  cu același preț să capătă dela aceeași

  Librărie: Chipul eroilor ela 1784:

  Horia, Cloșca și Crișan !

       Cumpărați-le cu toții și n'o să vă

  rău pară de banii dați pentru ele !     


       „Țiganul la vînat”, vesela come-

  die scrisă în versuri de istețul scriitor

  poporal di Emanuil S u c i u, învățător

  în Măgărei, a ieșit de sub tipar in e-

  diție nouă, la Tipografia foii „L i b e r-

  t a t e a” din Orăștie. ---- La urmă e a-

  dausă și reușita anecdotă „A r d e 'n

  ț i g ă n i e!”, scrisă asemenea în versuri.

       A ieșit o broșură de 40 pagini, ti-

  păriță frumos, și se vinde pentru pre-

  țul de 40 fileri, --- dînd nu numai o

   Coloana 4 

  cetire plăcută, dar cea dintîi pitînd fi

  și jucată ca teatru, foarte petrivit mai

  ales la sate.                                             

       Se află de vînzare la „L i b r ă r i a

  S. B o r n e m i s a” în Orăștie. Cu posta

  cu tot 45 fil. cărticica.                                


  Biblioteci poporale.                               

       Fiindcă mulți, voind a-și face

  un început de b i b l i o t e c ă (dulă-

  piorul cu cărți, care e martor că

  în casa în cara el se află, e să-

  lășluită știință și dragoste de carte,

  prin urmare lumina, cultura !), și

  nu știu ce să aleagă, de aceea

  „L i b r ă r i a  N a ț.  S.  B o r n e m i s a”

  din Orăștie, a ales ea grupe potri-

  vite de cărți, care să formeze u n

  b u n  î n c e p u t  d e  b i b l i o t e c ă

  în casa celul ce n'are încă.                   

       Și pentru ca și cetitorii nostri

  din popor, mai puțin bogați, să-și

  poată lua un șir frumos de cărți

  cu bani puțini, Librăria îmbie ur-

  mătoarele biblioteci : de 12 cor., de

  25 cor., și de 50 cor., punînd în

  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  Pentru 50 cor.                                    

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:

  G. Coșbuc: Balade și Idile            3⋅---

  ”         Fire de tort                2⋅50

  M. Eminescu: Poezii (vol.

  mare ilustrat) . . . . . 2⋅---

  Oct. Goga: Poezii (vol. mare) 2⋅---

  Al. Vlahuță: Poezii (vol. mare) 2⋅---

       La Nuvelele înșirate la bibl. de

  25 cor. se adaug următoarele vo-

  lume mari:                                        


 • May 14, 2018 20:54:40 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 

  Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

  și 5 fil. de porto.                              

       Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

  moasa poveste a descălecării Români-

  lor din Țara Făgărașului sub R a d u

  N e g r u și apoi a celor din Maramu-

  răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

  Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

  tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

  mânii, lupte din cari Românii au ie-

  șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

  unguresc Carol Robert in munții Car-

  pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

  haine de slugă a mai scăpat de ei cu

  fuga ! In curînd o armată a regelui un-

  guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

  bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

  ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

  vic, care plecasă însuși în capul altel

  oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

  se întoarce din drum napoi !            

       Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

  mului!                                                 

       Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

  Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

  cor. trimise franco.                             


  22 mustre de rugări

  pentru scăpat dela cătănie,

       --- să găsesc gata în cartea

  acum ieșită de sub tipar, întoc-

  mită de dl sublocotenent Alexiu

  Hamat din Alba-Iulia, ---- care îți

  arată sub ce titlu (pe ce cuvînt)

  poți scăpa de slujba mili-

  tară regulată și să fil trecut

  în rezerva supletoare (de 8 săptă-

  mîni).                                                 

       Pe 22 de temeiuri ai dreptul

  a-ți cere slobozirea dela miliție, și

  toate sunt arătate în această folo-

  stioare carte, și pentru fiecare ți-se

  dă mustra de rugare gata.                

       Cartea, 7 coale de tipar ---- să

  trimite franco dela Librăria

  Națională S. Bornemisa din

  Orăstie (Szászváros) pentru 2 cor.


  Foarte frumoasă

  e icoana națională :

  „Intrarea lui Mihai-Viteazul

  în Alba-Iulia”

  pusă în vinzare de Librăria Națională

  din Orăștie. E icoană mare, de 60 cm,

  lată, 45 cm. naltă, lucrată in colori

  arătînd pe Mihai cum vine calare în-

  cungiurat de generalii sei, și întrînd

  prin poarta de sus a cetății, unde-i

  iese în cale Episcopul catolic și mai

  marii cetății de-l primesc închinîndu-

  i-se. Clipă mareață, doar cea mai mă-

  reață în istoria neamului nostru !       

       Prețul icoanei e: 2 cor. 50 fil. tri-

  misă franco, sau 2.75 franco-r e c o-

  m a n d a t (cînd ești sigur că nu ți se

  perde pe postă). Cel ce ia 10 de-o-

  dată, le capătă cu 21 c o r. franco!


       Tot așa de frumos și mare, și tot

  cu același preț să capătă dela aceeași

  Librărie: Chipul eroilor ela 1784:

  Horia, Cloșca și Crișan !

       Cumpărați-le cu toții și n'o să vă

  rău pară de banii dați pentru ele !     


       „Țiganul la vînat”, vesela come-

  die scrisă în versuri de istețul scriitor

  poporal di Emanuil S u c i u, învățător

  în Măgărei, a ieșit de sub tipar in e-

  diție nouă, la Tipografia foii „L i b e r-

  t a t e a” din Orăștie. ---- La urmă e a-

  dausă și reușita anecdotă „A r d e 'n

  ț i g ă n i e!”, scrisă asemenea în versuri.

       A ieșit o broșură de 40 pagini, ti-

  păriță frumos, și se vinde pentru pre-

  țul de 40 fileri, --- dînd nu numai o

   Coloana 4 

  cetire plăcută, dar cea dintîi pitînd fi

  și jucată ca teatru, foarte petrivit mai

  ales la sate.                                             

       Se află de vînzare la „L i b r ă r i a

  S. B o r n e m i s a” în Orăștie. Cu posta

  cu tot 45 fil. cărticica.                                


  Biblioteci poporale.                               

       Fiindcă mulți, voind a-și face

  un început de b i b l i o t e c ă (dulă-

  piorul cu cărți, care e martor că

  în casa în cara el se află, e să-

  lășluită știință și dragoste de carte,

  prin urmare lumina, cultura !), și

  nu știu ce să aleagă, de aceea

  „L i b r ă r i a  N a ț.  S.  B o r n e m i s a”

  din Orăștie, a ales ea grupe potri-

  vite de cărți, care să formeze u n

  b u n  î n c e p u t  d e  b i b l i o t e c ă

  în casa celul ce n'are încă.                   

       Și pentru ca și cetitorii nostri

  din popor, mai puțin bogați, să-și

  poată lua un șir frumos de cărți

  cu bani puțini, Librăria îmbie ur-

  mătoarele biblioteci : de 12 cor., de

  25 cor., și de 50 cor., punînd în

  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  Pentru 50 cor.                                    

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:

  G. Coșbuc: Balade și Idile            3---

  ”         Fire de tort                250


 • May 14, 2018 20:53:35 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 

  Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

  și 5 fil. de porto.                              

       Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

  moasa poveste a descălecării Români-

  lor din Țara Făgărașului sub R a d u

  N e g r u și apoi a celor din Maramu-

  răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

  Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

  tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

  mânii, lupte din cari Românii au ie-

  șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

  unguresc Carol Robert in munții Car-

  pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

  haine de slugă a mai scăpat de ei cu

  fuga ! In curînd o armată a regelui un-

  guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

  bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

  ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

  vic, care plecasă însuși în capul altel

  oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

  se întoarce din drum napoi !            

       Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

  mului!                                                 

       Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

  Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

  cor. trimise franco.                             


  22 mustre de rugări

  pentru scăpat dela cătănie,

       --- să găsesc gata în cartea

  acum ieșită de sub tipar, întoc-

  mită de dl sublocotenent Alexiu

  Hamat din Alba-Iulia, ---- care îți

  arată sub ce titlu (pe ce cuvînt)

  poți scăpa de slujba mili-

  tară regulată și să fil trecut

  în rezerva supletoare (de 8 săptă-

  mîni).                                                 

       Pe 22 de temeiuri ai dreptul

  a-ți cere slobozirea dela miliție, și

  toate sunt arătate în această folo-

  stioare carte, și pentru fiecare ți-se

  dă mustra de rugare gata.                

       Cartea, 7 coale de tipar ---- să

  trimite franco dela Librăria

  Națională S. Bornemisa din

  Orăstie (Szászváros) pentru 2 cor.


  Foarte frumoasă

  e icoana națională :

  „Intrarea lui Mihai-Viteazul

  în Alba-Iulia”

  pusă în vinzare de Librăria Națională

  din Orăștie. E icoană mare, de 60 cm,

  lată, 45 cm. naltă, lucrată in colori

  arătînd pe Mihai cum vine calare în-

  cungiurat de generalii sei, și întrînd

  prin poarta de sus a cetății, unde-i

  iese în cale Episcopul catolic și mai

  marii cetății de-l primesc închinîndu-

  i-se. Clipă mareață, doar cea mai mă-

  reață în istoria neamului nostru !       

       Prețul icoanei e: 2 cor. 50 fil. tri-

  misă franco, sau 2.75 franco-r e c o-

  m a n d a t (cînd ești sigur că nu ți se

  perde pe postă). Cel ce ia 10 de-o-

  dată, le capătă cu 21 c o r. franco!


       Tot așa de frumos și mare, și tot

  cu același preț să capătă dela aceeași

  Librărie: Chipul eroilor ela 1784:

  Horia, Cloșca și Crișan !

       Cumpărați-le cu toții și n'o să vă

  rău pară de banii dați pentru ele !     


       „Țiganul la vînat”, vesela come-

  die scrisă în versuri de istețul scriitor

  poporal di Emanuil S u c i u, învățător

  în Măgărei, a ieșit de sub tipar in e-

  diție nouă, la Tipografia foii „L i b e r-

  t a t e a” din Orăștie. ---- La urmă e a-

  dausă și reușita anecdotă „A r d e 'n

  ț i g ă n i e!”, scrisă asemenea în versuri.

       A ieșit o broșură de 40 pagini, ti-

  păriță frumos, și se vinde pentru pre-

  țul de 40 fileri, --- dînd nu numai o

   Coloana 4 

  cetire plăcută, dar cea dintîi pitînd fi

  și jucată ca teatru, foarte petrivit mai

  ales la sate.                                             

       Se află de vînzare la „L i b r ă r i a

  S. B o r n e m i s a” în Orăștie. Cu posta

  cu tot 45 fil. cărticica.                                


  Biblioteci poporale.                               

       Fiindcă mulți, voind a-și face

  un început de b i b l i o t e c ă (dulă-

  piorul cu cărți, care e martor că

  în casa în cara el se află, e să-

  lășluită știință și dragoste de carte,

  prin urmare lumina, cultura !), și

  nu știu ce să aleagă, de aceea

  „L i b r ă r i a  N a ț.  S.  B o r n e m i s a”

  din Orăștie, a ales ea grupe potri-

  vite de cărți, care să formeze u n

  b u n  î n c e p u t  d e  b i b l i o t e c ă

  în casa celul ce n'are încă.                   

       Și pentru ca și cetitorii nostri

  din popor, mai puțin bogați, să-și

  poată lua un șir frumos de cărți

  cu bani puțini, Librăria îmbie ur-

  mătoarele biblioteci : de 12 cor., de

  25 cor., și de 50 cor., punînd în

  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


  Pentru 50 cor.                                    

       Toate cărțile înșirate la biblio-

  teca de 25 cor. (vezi „Foaia Inte-

  resantă” No 22), --- și pe lîngă ele

  următoarele volume mai mari și

  prețioase, anume :                         

       La volumele de Poezii, pe lîngă

  cele înșirate la biblioteca de 25 cor.

  să mai adaug următoarele volume:


 • May 14, 2018 20:51:34 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 

  Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

  și 5 fil. de porto.                              

       Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

  moasa poveste a descălecării Români-

  lor din Țara Făgărașului sub R a d u

  N e g r u și apoi a celor din Maramu-

  răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

  Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

  tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

  mânii, lupte din cari Românii au ie-

  șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

  unguresc Carol Robert in munții Car-

  pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

  haine de slugă a mai scăpat de ei cu

  fuga ! In curînd o armată a regelui un-

  guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

  bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

  ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

  vic, care plecasă însuși în capul altel

  oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

  se întoarce din drum napoi !            

       Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

  mului!                                                 

       Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

  Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

  cor. trimise franco.                             


  22 mustre de rugări

  pentru scăpat dela cătănie,

       --- să găsesc gata în cartea

  acum ieșită de sub tipar, întoc-

  mită de dl sublocotenent Alexiu

  Hamat din Alba-Iulia, ---- care îți

  arată sub ce titlu (pe ce cuvînt)

  poți scăpa de slujba mili-

  tară regulată și să fil trecut

  în rezerva supletoare (de 8 săptă-

  mîni).                                                 

       Pe 22 de temeiuri ai dreptul

  a-ți cere slobozirea dela miliție, și

  toate sunt arătate în această folo-

  stioare carte, și pentru fiecare ți-se

  dă mustra de rugare gata.                

       Cartea, 7 coale de tipar ---- să

  trimite franco dela Librăria

  Națională S. Bornemisa din

  Orăstie (Szászváros) pentru 2 cor.


  Foarte frumoasă

  e icoana națională :

  „Intrarea lui Mihai-Viteazul

  în Alba-Iulia”

  pusă în vinzare de Librăria Națională

  din Orăștie. E icoană mare, de 60 cm,

  lată, 45 cm. naltă, lucrată in colori

  arătînd pe Mihai cum vine calare în-

  cungiurat de generalii sei, și întrînd

  prin poarta de sus a cetății, unde-i

  iese în cale Episcopul catolic și mai

  marii cetății de-l primesc închinîndu-

  i-se. Clipă mareață, doar cea mai mă-

  reață în istoria neamului nostru !       

       Prețul icoanei e: 2 cor. 50 fil. tri-

  misă franco, sau 2.75 franco-r e c o-

  m a n d a t (cînd ești sigur că nu ți se

  perde pe postă). Cel ce ia 10 de-o-

  dată, le capătă cu 21 c o r. franco!


       Tot așa de frumos și mare, și tot

  cu același preț să capătă dela aceeași

  Librărie: Chipul eroilor ela 1784:

  Horia, Cloșca și Crișan !

       Cumpărați-le cu toții și n'o să vă

  rău pară de banii dați pentru ele !     


       „Țiganul la vînat”, vesela come-

  die scrisă în versuri de istețul scriitor

  poporal di Emanuil S u c i u, învățător

  în Măgărei, a ieșit de sub tipar in e-

  diție nouă, la Tipografia foii „L i b e r-

  t a t e a” din Orăștie. ---- La urmă e a-

  dausă și reușita anecdotă „A r d e 'n

  ț i g ă n i e!”, scrisă asemenea în versuri.

       A ieșit o broșură de 40 pagini, ti-

  păriță frumos, și se vinde pentru pre-

  țul de 40 fileri, --- dînd nu numai o

   Coloana 4 

  cetire plăcută, dar cea dintîi pitînd fi

  și jucată ca teatru, foarte petrivit mai

  ales la sate.                                             

       Se află de vînzare la „L i b r ă r i a

  S. B o r n e m i s a” în Orăștie. Cu posta

  cu tot 45 fil. cărticica.                                


  Biblioteci poporale.                               

       Fiindcă mulți, voind a-și face

  un început de b i b l i o t e c ă (dulă-

  piorul cu cărți, care e martor că

  în casa în cara el se află, e să-

  lășluită știință și dragoste de carte,

  prin urmare lumina, cultura !), și

  nu știu ce să aleagă, de aceea

  „L i b r ă r i a  N a ț.  S.  B o r n e m i s a”

  din Orăștie, a ales ea grupe potri-

  vite de cărți, care să formeze u n

  b u n  î n c e p u t  d e  b i b l i o t e c ă

  în casa celul ce n'are încă.                   

       Și pentru ca și cetitorii nostri

  din popor, mai puțin bogați, să-și

  poată lua un șir frumos de cărți

  cu bani puțini, Librăria îmbie ur-

  mătoarele biblioteci : de 12 cor., de

  25 cor., și de 50 cor., punînd în

  fiecare din ele tot felul de cărți

  alese, plăcute și folositoare la ce-

  tit. Unele numai de petrecere, al-

  tele de învățătură. Iaca ce îmbie:


 • May 14, 2018 20:19:47 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 

  Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

  și 5 fil. de porto.                              

       Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

  moasa poveste a descălecării Români-

  lor din Țara Făgărașului sub R a d u

  N e g r u și apoi a celor din Maramu-

  răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

  Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

  tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

  mânii, lupte din cari Românii au ie-

  șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

  unguresc Carol Robert in munții Car-

  pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

  haine de slugă a mai scăpat de ei cu

  fuga ! In curînd o armată a regelui un-

  guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

  bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

  ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

  vic, care plecasă însuși în capul altel

  oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

  se întoarce din drum napoi !            

       Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

  mului!                                                 

       Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

  Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

  cor. trimise franco.                             


  22 mustre de rugări

  pentru scăpat dela cătănie,

       --- să găsesc gata în cartea

  acum ieșită de sub tipar, întoc-

  mită de dl sublocotenent Alexiu

  Hamat din Alba-Iulia, ---- care îți

  arată sub ce titlu (pe ce cuvînt)

  poți scăpa de slujba mili-

  tară regulată și să fil trecut

  în rezerva supletoare (de 8 săptă-

  mîni).                                                 

       Pe 22 de temeiuri ai dreptul

  a-ți cere slobozirea dela miliție, și

  toate sunt arătate în această folo-

  stioare carte, și pentru fiecare ți-se

  dă mustra de rugare gata.                

       Cartea, 7 coale de tipar ---- să

  trimite franco dela Librăria

  Națională S. Bornemisa din

  Orăstie (Szászváros) pentru 2 cor.


  Foarte frumoasă

  e icoana națională :

  „Intrarea lui Mihai-Viteazul

  în Alba-Iulia”

  pusă în vinzare de Librăria Națională

  din Orăștie. E icoană mare, de 60 cm,

  lată, 45 cm. naltă, lucrată in colori

  arătînd pe Mihai cum vine calare în-

  cungiurat de generalii sei, și întrînd

  prin poarta de sus a cetății, unde-i

  iese în cale Episcopul catolic și mai

  marii cetății de-l primesc închinîndu-

  i-se. Clipă mareață, doar cea mai mă-

  reață în istoria neamului nostru !       

       Prețul icoanei e: 2 cor. 50 fil. tri-

  misă franco, sau 2.75 franco-r e c o-

  m a n d a t (cînd ești sigur că nu ți se

  perde pe postă). Cel ce ia 10 de-o-

  dată, le capătă cu 21 c o r. franco!


       Tot așa de frumos și mare, și tot

  cu același preț să capătă dela aceeași

  Librărie: Chipul eroilor ela 1784:

  Horia, Cloșca și Crișan !

       Cumpărați-le cu toții și n'o să vă

  rău pară de banii dați pentru ele !     


       „Țiganul la vînat”, vesela come-

  die scrisă în versuri de istețul scriitor

  poporal di Emanuil S u c i u, învățător

  în Măgărei, a ieșit de sub tipar in e-

  diție nouă, la Tipografia foii „L i b e r-

  t a t e a” din Orăștie. ---- La urmă e a-

  dausă și reușita anecdotă „A r d e 'n

  ț i g ă n i e!”, scrisă asemenea în versuri.

       A ieșit o broșură de 40 pagini, ti-

  păriță frumos, și se vinde pentru pre-

  țul de 40 fileri, --- dînd nu numai o

   Coloana 4 


 • May 14, 2018 20:17:30 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 

  Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

  și 5 fil. de porto.                              

       Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

  moasa poveste a descălecării Români-

  lor din Țara Făgărașului sub R a d u

  N e g r u și apoi a celor din Maramu-

  răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

  Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

  tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

  mânii, lupte din cari Românii au ie-

  șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

  unguresc Carol Robert in munții Car-

  pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

  haine de slugă a mai scăpat de ei cu

  fuga ! In curînd o armată a regelui un-

  guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

  bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

  ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

  vic, care plecasă însuși în capul altel

  oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

  se întoarce din drum napoi !            

       Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

  mului!                                                 

       Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

  Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

  cor. trimise franco.                             


  22 mustre de rugări

  pentru scăpat dela cătănie,

       --- să găsesc gata în cartea

  acum ieșită de sub tipar, întoc-

  mită de dl sublocotenent Alexiu

  Hamat din Alba-Iulia, ---- care îți

  arată sub ce titlu (pe ce cuvînt)

  poți scăpa de slujba mili-

  tară regulată și să fil trecut

  în rezerva supletoare (de 8 săptă-

  mîni).                                                 

       Pe 22 de temeiuri ai dreptul

  a-ți cere slobozirea dela miliție, și

  toate sunt arătate în această folo-

  stioare carte, și pentru fiecare ți-se

  dă mustra de rugare gata.                

       Cartea, 7 coale de tipar ---- să

  trimite franco dela Librăria

  Națională S. Bornemisa din

  Orăstie (Szászváros) pentru 2 cor.


  Foarte frumoasă

  e icoana națională :

  „Intrarea lui Mihai-Viteazul

  în Alba-Iulia”

  pusă în vinzare de Librăria Națională

  din Orăștie. E icoană mare, de 60 cm,

  lată, 45 cm. naltă, lucrată in colori

  arătînd pe Mihai cum vine calare în-

  cungiurat de generalii sei, și întrînd

  prin poarta de sus a cetății, unde-i

  iese în cale Episcopul catolic și mai

  marii cetății de-l primesc închinîndu-

  i-se. Clipă mareață, doar cea mai mă-

  reață în istoria neamului nostru !       

       Prețul icoanei e: 2 cor. 50 fil. tri-

  misă franco, sau 2.75 franco-r e c o-

  m a n d a t (cînd ești sigur că nu ți se

  perde pe postă). Cel ce ia 10 de-o-

  dată, le capătă cu 21 c o r. franco!


       Tot așa de frumos și mare, și tot

  cu același preț să capătă dela aceeași

  Librărie: Chipul eroilor ela 1784:

  Horia, Cloșca și Crișan !

       Cumpărați-le cu toții și n'o să vă

  rău pară de banii dați pentru ele !     


       „Țiganul la vînat”, vesela come-

  die scrisă în versuri de istețul scriitor

  poporal di Emanuil S u c i u, învățător

  în Măgărei, a ieșit de sub tipar in e-

  diție nouă, la Tipografia foii „L i b e r-

  t a t e a” din Orăștie. ---- La urmă e a-

  dausă și reușita anecdotă „A r d e 'n

  ț i g ă n i e!”, scrisă asemenea în versuri.

   Coloana 4 


 • May 14, 2018 20:15:20 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 

  Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

  și 5 fil. de porto.                              

       Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

  moasa poveste a descălecării Români-

  lor din Țara Făgărașului sub R a d u

  N e g r u și apoi a celor din Maramu-

  răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

  Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

  tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

  mânii, lupte din cari Românii au ie-

  șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

  unguresc Carol Robert in munții Car-

  pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

  haine de slugă a mai scăpat de ei cu

  fuga ! In curînd o armată a regelui un-

  guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

  bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

  ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

  vic, care plecasă însuși în capul altel

  oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

  se întoarce din drum napoi !            

       Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

  mului!                                                 

       Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

  Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

  cor. trimise franco.                             


  22 mustre de rugări

  pentru scăpat dela cătănie,

       --- să găsesc gata în cartea

  acum ieșită de sub tipar, întoc-

  mită de dl sublocotenent Alexiu

  Hamat din Alba-Iulia, ---- care îți

  arată sub ce titlu (pe ce cuvînt)

  poți scăpa de slujba mili-

  tară regulată și să fil trecut

  în rezerva supletoare (de 8 săptă-

  mîni).                                                 

       Pe 22 de temeiuri ai dreptul

  a-ți cere slobozirea dela miliție, și

  toate sunt arătate în această folo-

  stioare carte, și pentru fiecare ți-se

  dă mustra de rugare gata.                

       Cartea, 7 coale de tipar ---- să

  trimite franco dela Librăria

  Națională S. Bornemisa din

  Orăstie (Szászváros) pentru 2 cor.


  Foarte frumoasă

  e icoana națională :

  „Intrarea lui Mihai-Viteazul

  în Alba-Iulia”

  pusă în vinzare de Librăria Națională

  din Orăștie. E icoană mare, de 60 cm,

  lată, 45 cm. naltă, lucrată in colori

  arătînd pe Mihai cum vine calare în-

  cungiurat de generalii sei, și întrînd

  prin poarta de sus a cetății, unde-i

  iese în cale Episcopul catolic și mai

  marii cetății de-l primesc închinîndu-

  i-se. Clipă mareață, doar cea mai mă-

  reață în istoria neamului nostru !       

       Prețul icoanei e: 2 cor. 50 fil. tri-

  misă franco, sau 2.75 franco-r e c o-

  m a n d a t (cînd ești sigur că nu ți se

  perde pe postă). Cel ce ia 10 de-o-

  dată, le capătă cu 21 c o r. franco!


       Tot așa de frumos și mare, și tot

  cu același preț să capătă dela aceeași

  Librărie: Chipul eroilor ela 1784:

  Horia, Cloșca și Crișan !

       Cumpărați-le cu toții și n'o să vă

  rău pară de banii dați pentru ele !     

   Coloana 4 


 • May 14, 2018 20:13:58 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 

  Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

  și 5 fil. de porto.                              

       Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

  moasa poveste a descălecării Români-

  lor din Țara Făgărașului sub R a d u

  N e g r u și apoi a celor din Maramu-

  răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

  Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

  tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

  mânii, lupte din cari Românii au ie-

  șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

  unguresc Carol Robert in munții Car-

  pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

  haine de slugă a mai scăpat de ei cu

  fuga ! In curînd o armată a regelui un-

  guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

  bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

  ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

  vic, care plecasă însuși în capul altel

  oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

  se întoarce din drum napoi !            

       Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

  mului!                                                 

       Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

  Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

  cor. trimise franco.                             


  22 mustre de rugări

  pentru scăpat dela cătănie,

       --- să găsesc gata în cartea

  acum ieșită de sub tipar, întoc-

  mită de dl sublocotenent Alexiu

  Hamat din Alba-Iulia, ---- care îți

  arată sub ce titlu (pe ce cuvînt)

  poți scăpa de slujba mili-

  tară regulată și să fil trecut

  în rezerva supletoare (de 8 săptă-

  mîni).                                                 

       Pe 22 de temeiuri ai dreptul

  a-ți cere slobozirea dela miliție, și

  toate sunt arătate în această folo-

  stioare carte, și pentru fiecare ți-se

  dă mustra de rugare gata.                

       Cartea, 7 coale de tipar ---- să

  trimite franco dela Librăria

  Națională S. Bornemisa din

  Orăstie (Szászváros) pentru 2 cor.


  Foarte frumoasă

  e icoana națională :

  „Intrarea lui Mihai-Viteazul

  în Alba-Iulia”

  pusă în vinzare de Librăria Națională

  din Orăștie. E icoană mare, de 60 cm,

  lată, 45 cm. naltă, lucrată in colori

  arătînd pe Mihai cum vine calare în-

  cungiurat de generalii sei, și întrînd

  prin poarta de sus a cetății, unde-i

  iese în cale Episcopul catolic și mai

  marii cetății de-l primesc închinîndu-

  i-se. Clipă mareață, doar cea mai mă-

  reață în istoria neamului nostru !       

       Prețul icoanei e: 2 cor. 50 fil. tri-

  misă franco, sau 2.75 franco-r e c o-

  m a n d a t (cînd ești sigur că nu ți se

  perde pe postă). Cel ce ia 10 de-o-

  dată, le capătă cu 21 c o r. franco!   Coloana 4 


 • May 14, 2018 20:13:00 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 

  Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

  și 5 fil. de porto.                              

       Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

  moasa poveste a descălecării Români-

  lor din Țara Făgărașului sub R a d u

  N e g r u și apoi a celor din Maramu-

  răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

  Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

  tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

  mânii, lupte din cari Românii au ie-

  șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

  unguresc Carol Robert in munții Car-

  pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

  haine de slugă a mai scăpat de ei cu

  fuga ! In curînd o armată a regelui un-

  guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

  bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

  ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

  vic, care plecasă însuși în capul altel

  oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

  se întoarce din drum napoi !            

       Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

  mului!                                                 

       Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

  Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

  cor. trimise franco.                             


  22 mustre de rugări

  pentru scăpat dela cătănie,

       --- să găsesc gata în cartea

  acum ieșită de sub tipar, întoc-

  mită de dl sublocotenent Alexiu

  Hamat din Alba-Iulia, ---- care îți

  arată sub ce titlu (pe ce cuvînt)

  poți scăpa de slujba mili-

  tară regulată și să fil trecut

  în rezerva supletoare (de 8 săptă-

  mîni).                                                 

       Pe 22 de temeiuri ai dreptul

  a-ți cere slobozirea dela miliție, și

  toate sunt arătate în această folo-

  stioare carte, și pentru fiecare ți-se

  dă mustra de rugare gata.                

       Cartea, 7 coale de tipar ---- să

  trimite franco dela Librăria

  Națională S. Bornemisa din

  Orăstie (Szászváros) pentru 2 cor.


  Foarte frumoasă

  e icoana națională :

  „Intrarea lui Mihai-Viteazul

  în Alba-Iulia”

  pusă în vinzare de Librăria Națională

  din Orăștie. E icoană mare, de 60 cm,

  lată, 45 cm. naltă, lucrată in colori

  arătînd pe Mihai cum vine calare în-

  cungiurat de generalii sei, și întrînd

  prin poarta de sus a cetății, unde-i

  iese în cale Episcopul catolic și mai

  marii cetății de-l primesc închinîndu-

  i-se. Clipă mareață, doar cea mai mă-

  reață în istoria neamului nostru !       

   Coloana 4 


 • May 14, 2018 20:09:18 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 

  Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

  și 5 fil. de porto.                              

       Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

  moasa poveste a descălecării Români-

  lor din Țara Făgărașului sub R a d u

  N e g r u și apoi a celor din Maramu-

  răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

  Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

  tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

  mânii, lupte din cari Românii au ie-

  șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

  unguresc Carol Robert in munții Car-

  pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

  haine de slugă a mai scăpat de ei cu

  fuga ! In curînd o armată a regelui un-

  guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

  bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

  ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

  vic, care plecasă însuși în capul altel

  oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

  se întoarce din drum napoi !            

       Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

  mului!                                                 

       Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

  Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

  cor. trimise franco.                             


  22 mustre de rugări

  pentru scăpat dela cătănie,

       --- să găsesc gata în cartea

  acum ieșită de sub tipar, întoc-

  mită de dl sublocotenent Alexiu

  Hamat din Alba-Iulia, ---- care îți

  arată sub ce titlu (pe ce cuvînt)

  poți scăpa de slujba mili-

  tară regulată și să fil trecut

  în rezerva supletoare (de 8 săptă-

  mîni).                                                 

       Pe 22 de temeiuri ai dreptul

  a-ți cere slobozirea dela miliție, și

  toate sunt arătate în această folo-

  stioare carte, și pentru fiecare ți-se

  dă mustra de rugare gata.                

   Coloana 4 


 • May 14, 2018 20:08:08 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 

  Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

  și 5 fil. de porto.                              

       Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

  moasa poveste a descălecării Români-

  lor din Țara Făgărașului sub R a d u

  N e g r u și apoi a celor din Maramu-

  răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

  Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

  tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

  mânii, lupte din cari Românii au ie-

  șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

  unguresc Carol Robert in munții Car-

  pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

  haine de slugă a mai scăpat de ei cu

  fuga ! In curînd o armată a regelui un-

  guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

  bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

  ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

  vic, care plecasă însuși în capul altel

  oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

  se întoarce din drum napoi !            

       Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

  mului!                                                 

       Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

  Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

  cor. trimise franco.                             


  22 mustre de rugări

  pentru scăpat dela cătănie,

       --- să găsesc gata în cartea

  acum ieșită de sub tipar, întoc-

  mită de dl sublocotenent Alexiu

  Hamat din Alba-Iulia, ---- care îți

  arată sub ce titlu (pe ce cuvînt)

  poți scăpa de slujba mili-

  tară regulată și să fil trecut

  în rezerva supletoare (de 8 săptă-

  mîni).                                                 

   Coloana 4 


 • May 14, 2018 20:06:02 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 

  Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

  și 5 fil. de porto.                              

       Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

  moasa poveste a descălecării Români-

  lor din Țara Făgărașului sub R a d u

  N e g r u și apoi a celor din Maramu-

  răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

  Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

  tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

  mânii, lupte din cari Românii au ie-

  șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

  unguresc Carol Robert in munții Car-

  pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

  haine de slugă a mai scăpat de ei cu

  fuga ! In curînd o armată a regelui un-

  guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

  bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

  ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

  vic, care plecasă însuși în capul altel

  oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

  se întoarce din drum napoi !            

       Sunt pagini mărețe din trecutul nea-

  mului!                                                 

       Broșura costă 30 fil. și 5 fil. porto.

  Toate 3 broșurile (1. 2. și 3.) costă 1

  cor. trimise franco.                                Coloana 4 


 • May 14, 2018 20:04:56 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 

  Bornemisa”, cu 30 fil. exemplarul

  și 5 fil. de porto.                              

       Broșura aceasta, a 3-a, cuprinde fru-

  moasa poveste a descălecării Români-

  lor din Țara Făgărașului sub R a d u

  N e g r u și apoi a celor din Maramu-

  răș sub D r a g o ș i u, întemeind statele

  Muntenia și Moldova ! Și apoi: în-

  tîiele lupte ale Ungurilor cu Ro-

  mânii, lupte din cari Românii au ie-

  șit minunat biruitori, zdrobind pe craiul

  unguresc Carol Robert in munții Car-

  pați, încît numai îmbrăcîndu-se în

  haine de slugă a mai scăpat de ei cu

  fuga ! In curînd o armată a regelui un-

  guresc L u d o v i c  c e l  M a r e e zdro-

  bite de Românii din Muntenia, -- ceea-

  ce spărie așa pe însuși Regele Ludo-

  vic, care plecasă însuși în capul altel

  oștiri, ca să bate pe Români, --- încît

  se întoarce din drum napoi !            

   Coloana 4 


 • May 14, 2018 19:44:30 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.

  ==============================

  „Eroii Nostri” Nr. 3

       au ieșit de sub tipar și să afla

  de vînzare la adminst. „Libertatea”

  și la „Librăria Națională” S


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 19:43:33 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    

  „V O R S C H U L E”

  sau Școala pregătitoare pentru puș-

  cat. Cartea aceasta e foarte folo-

  lositoare pentru fiecare soldat și

  are de ea neapărată lipsă fiecare

  șarge pentru instruarea soldaților.

  P r e ț u l: 45 fileri franco.


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 19:42:23 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.

       Să pot căpăta dela Administra-

  ția „Libertatea” din Orăștie, sau

  dela „Librăria Națională” de aici.

  =================================

  Pentru recruți !

       Recruții cari voesc să se pre-

  gălească pentru armată nainte ca,

  să le fie mai ușor serviciul, să co-

  mande dela „Librăria Națio-

  nală” S. Bornemisa, Orăștile,

  cartea cea mai de lipsă la miliție,

  așa numita.                                    


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 19:40:09 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          

       4 volume (ori-care) să trimit

  franco-recomandat pentru 5 cor.

       Toate 8 volume să tri

  mit pentru numai 9 coroane !

  --- Pentru America și România

  fiecare volum costă 2 coroane.

  === Fără bani nu să trimit nimănui,

  nici cu rambursă. Trimiteți banii nainte.


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 19:38:22 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          

  ---- Prețul cîte unei cărți (volum)

  de sine e 1 cor 40 fileri, trimia

  acasă franco (posta plătită).

       2 volume (ori care) să trimit

  în pachet de postă franco-recoman-

  dat, pentru 2 cor. 80 fileri.

       3 volume (ori-care) să trimit

  în pachet franco-recomandat pentru

  numai 4 cor.                                          


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 19:36:19 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”

  de pe cîte un an), ---- legat în table

  moi, să vînd singuratice, ori 2----3,

  sau toate la un loc.                          


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 19:35:41 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     

       Ori-care din aceste volume, (fie-

  care cuprinzînd „Foaia Interesantă”


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 19:34:59 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.

  „FOAIA INTERESANTĂ”

  pe anii

  1906, 1907, 1908, 1909, 1910

  1911, 1912, și 1913,

  legată în volume întregi (cărți de

  sine). Fiecare an dă o carte de 200

  fețe șo mai mult cu sute de chi-

  puri, sute de poezii, nuvele, schițe,

  poezii poporale, glume si altele, ---

  plăcute, ușoare de înțeles pentru

  ori-ce om din popor.                     


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 19:33:05 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 

  mâna guvernului sîrbesc, --- a che-

  mat pe seara după 10 ore pe con-

  ducătorii foilor mari, spre a le spune

  ce s'a întîmplat, și a-i ruga ca, în ve-

  derea stărilor foarte gingașe, pline

  de primejdi pentru patrie, în care

  a fost împinsă împărăția prin scri-

  soarea-ultimat din vorbă, --- să fie

  bune a nu mai ataca guvernul, ci

  a-l chiar sprigini în lucrarea mare

  ce se pregătește în numele țării

  întregi.                                              

       Gazetarii din împotrivire (koșu-

  tiștii și ceialalți i-au făgăduit că

  vor face dară așa, dacă patria le

  cere această călcare pe înimă.

       Arată și acest pas, cît de grea

  și gingașă e starea în care se află

  țara în aceste zile după trimiterea

  la Belgrad a ultimatului.                 

  ============================

  8 cărți mari

                            cu: numai 9 cor.


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 19:28:42 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

       Adecă: știind ministrul preșe-

  dinie, că Joi a fost dată în samă

  scrisoarea-ultimat a Împărăției, la

   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 19:28:04 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

                                   Cu devotament

                             Alfrad Draschke Lazar

                                   consilier minist.

   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 19:27:19 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.


  Scrisoarea lui Tisza cătră

                foile mari.

       Joi (23 Iulie) directorii foilor

  mari din Pesta au primit următoa-

  rea scrisoare, trimisă lor din po-

  runca ministrului președînte Tisza:

  Președinția Ministeriului

  reg. ung. Secția presei.

                         Budapesta 23 Iulie.

       M. St Dle Redactor.

       Avînd Exe. Sa dl ministru preșe-

  dinte a face împărtășiri foarte

  însemnate gazetelor, din încre-

  dințărea lui am onoare a vă ruga, să

  binevoiți a vă înfățișa în palatul pre-

  ședinției Ministeriului azi la orele 1/2 la

  11 seara.

   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 19:23:56 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.


  Paza Ministeriului de războiu.

       De Miercuri în săptămîna tre-

  cută, palatul Ministeriulul de răz-

  boiu din Viena, este păzit aspru

  de vardă militară. Căci au fost vă-

  zute cîteva figuri deochiate învîr-

  tindu-se în preajma lui, --- și e

  teamă să nu fie niște puitori de

  de bombe, cari să voiască a tri-

  mite în văzduh ministeriul cu toți

  cei din el.

   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 19:21:50 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

       În zilele de năcaz în cari în-

  trăm, nu putem trimite foi pe cre-

  dit, cheltuind dela noi pe hîrlie,

  pe postă, pe lucri, pe tot.

       Fără privire la persoană, oprim

  tuturor cari n'au trimis banii!

       Numărul de Joi în săptămîna

  asta, îl vor mai primi încă toți.

  Dar dup'aceea numai cei ce au

  plătit înainte!

       Spre binevoitoare luare de cu-

  noștința.


             Grecia mobilizează?

       Ziarul bulgar »Dnevnic«

  primește în 24 Iul. din Santi

  știrea, că:

       Trenul ce vine din Grecia

  (spre Bulgaria) ieri nu a

  venit! Așa se vede, că Grecia

  mobilizează !

       La manevrele ținute în

  Drama, au luat parte o di-

  vizie întreagă de armată gre-

  cească.

   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 19:17:31 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 

       Paza podurilor și tunelelor

       pe liniile ferate, ba și pe cele

  ale drumurilor de frunte din țară,

  e tot mai mare în zilele din urmă.

  De pildă drumul ferat ce duce la

  Petroșeni, trece prin vre o 9 tune-

  luri (sfredelituri în munte, pe sub

  pămînt). Toate aceste tunele sînt

  azi păzite de cîte 4 gendarmi, doi

  la un cap, doi la altul, ca să nu

  se poată apropia nimerea cu gînd

  rău de ele.


                                *


  Abonaților

       li se face cunoseul, că acei cari

  până Sîmbătă în săptămîna de

  față, nu au trimis plata nainte

  pentru foi pe iumătatea a doua

  a anului, --- nu li se mai trimit

  foile noastre.

   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 12:36:15 Paraskevas Dimitropoulos

  LIBERTATEA                                                               --- 6 ---                                                                           Nr. 32


   Coloana 1 


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 12:35:35 Paraskevas Dimitropoulos

   Coloana 1 


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


Description

Save description
 • 45.85||23.200000000000045||

  Orăștie, România

 • 48.2081743||16.3738189||

  Viena, Austria

 • 47.4480001||19.4618128||

  Pesta, Ungaria

 • 41.149001||24.1470796||

  Drama, Grecia

 • 44.786568||20.4489216||

  Belgrad, Sîrbia

Location(s)
 • Document location Orăștie, România
 • Additional document location Viena, Austria
 • Additional document location Pesta, Ungaria
 • Additional document location Drama, Grecia
 • Additional document location Belgrad, Sîrbia


ID
6267 / 71123
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Manache Valentin
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Deutsch
 • Română


 • Home FrontNotes and questions

Login to leave a note