Ziarul Libertatea, anul XIII, nr.32, 14/27 iulie 1914, Orăştie

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


 Coloana 1 

         Dăr la asta să nu să gîndească

familiile glotașilor. Cînd a ajuns

lucrul la atît, până atunci soartea

războiului s'a hotărît! Aceea

se hotărește în încăerările puter-

nice și sîngeroase ale armatei re-

gulate cu inimicul.

                     __________


Rusia și Francia

                ---   respinse.

         Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

cia au făcut încercare la Austro-

ungaria ---- prin conzulii lor din

Viena, ---- să lungească terminul

cel prea scurt al Ultimatului.

Cele două țări au zis: „Dă-ne

timp și prilegui să între-

venim la Belgrad, să fa-

cem pe Sîrbi a vă primì

cererile !...

         Austroungaria a răspuns că

nu poate ; a respins intrevenirea,

--- lucru ce i-se ia în nume de

rău de cele două puteri, cari

nădăjduiau a putea împăca pe

cele două certate.

                     __________


Icoană fioroasă.

Impletire grozavă de brațe

     și de arme, în Balcani!     


         De va izbucnì marele răz-

boiu european, apoi iaca ce poate

fi în jurul și în josul nostru:

         Bulgaria va fi pusă la

cale de Austria și Germania, să

atace Romănia, pentru a-i da

de lucru acolo și a nu putea

fi de vre un ajutor cumva Ru-

siei!

         Turcia va ataca pe Gre-

cia, pentru a o face să nu fie

de tolos ortacei sale Sîrbia,

ou care are legături de arme

         Italia va întra în Albania

și va ataca aci în coaste pe

Sîrbia, pentru ca asta să nu

poată sărì în coastele Austriei

și Ungariei.

         Așa în Balcani va fi o cum-

plită împletire de brațe vrășmă-

șite, o trîntă sălbatecă; om pe

om va sări punîndu-i genun-

chele 'n pept, --- și numai Dzeu

poate prevedea nainte, cai din

trîntași ar rămînea la urmă zdro-

biți la pămînt !

         Așa, avînd Sîrbia și Romă-

nia și Grecia de lucru acolo în

josul Dunărei, Austroungaria șo

Germania ar rămînea cu mînile

slobode de a să încăera cu Ru-

sia și Francia !

  O încăerare asemenea cum-

plită și greu de prevăzut că în

ce fel s'ar sfirșì !

                     __________


Gloatele


        vor fi chemate sub armă în

comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

raș-Severin, Timiș și Torontal.

                     __________


 centru 

Știrile de Duminecă.                                          

--- Cele maĭ nouă. ---

--- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


 Coloana 2 

Răspunsul Sîrbie

                      nu e mulțumitor.


       Sîmbătă după amiazi aproape

de orele 6, pe cînd îi era dară

terminul pus, ---- ministrul pre-

ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

fățișat la ambasadorul Austro-

Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

biei la Ultimat.                                

       Baronul Giesl, amasado-

rul Austroungariei, l'a cetit și

i-a și spus îndată ministrului-

președinte sîrbesc, că acest răs-

puns --- nu e mulțumitor !

       El, ambasadorul, potrivit po-

runcii ce are dela guvernul seu,

e silit dar să plece din Bel-

grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

ruperea legăturilor de

vecini pacinici și întra-

rea stării de războiu în-

tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

       Așa apoi cu ziua Sîmbătă

d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

și Austroungaria a întrat starea

de războiu. Se spune că armata

austroungară a și dat încă a-

tunci sara semnul începutului

războiului: trăgînd cîteva

pușcături de tun de pe

țărmul stîng ai Dunării

asupra Belgradului.    

       La asta din cipitala sîrbească

au răspuns alte cîteva pușcă-

turi de tun, ca un fel de salut.

Tunurile austriece spuneau:

--- Vă salutăm, neas-

tîmpăraților vecini, ve-

nim !                              

       Cele sîrbești răspundeau:

--- Suntem și noi aici,

vă așteptăm, veniți !

       Dar apoi din parte sîrbească

au încetat pușcăturile, --- căci

acolo lucrul era hotărit: Impo-

trivire în jurul Belgradului nu

se face! Orașul va fi predat

fără luptă. Că de primesc

lupta din el, --- apoi tunurile

austriace de pe țărmul stîng al

Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

besc de-l prăbușesc într'un mor-

man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

trieci să între în oraș, --- își

cruță orașul însuși. Toată Curtea,

vistieria statului și lucrurile de

preț și armata, s'a fost re-

tras deja în jos, în orașul

Craguievaț, care găzduește azi

pe Rege și conducerea țării.

       Incă Sîmbătă noaptea spre

Duminecă s'a făcut trecerea unei

părți a armatei noastre în Bel-

grad, ---- precum spun foile un-

gurești din Arad.                          


Generalul sîrb Putnic                      

prins în Ungaria!        


Voevodul Putnik general, ca-

pul statului major al armatei șîr-

bești, se afla în Gleichenberg cu

fiica sa, la scălzi. Vineri a căpătat


 Coloana 3 

telegrama de chemare acasă. In-

dată a plecat. In Graț s'a urcat

încă o doamnă în cupeul în care

se afla, înaltul ofițer sîrbesc. Cînd

trenul a ieșit, Sîmbătă după amiaz,

de pe pămînt austriac trecînd pe

cel unguresc, ---- doamna din cu-

peul generalului s'a dat jos și a

șoptit ceva călăuzului unguresc. In

scuri s'a lățit vesrea, că Voevodul

P u t n i k, capul statului major al

armatei sîrbești, se află pe tren !

Toată lumea începu a merge să-l

vadă ! Se îmbulza om pe om la

ușa cupeului voevodulul. Mirat de

asta, generalul frasă perdelele și

încuie ușa cupeului.                         

       Pe drum dol gendarmi se ur-

cară la o gară pe același vagon

și păziră acel cupeu. Fuseseră che

mați anume. Căci se înserase. Erau

aproape oarele 10 seara, cînd tre-

nul sosi la Pesta. Aci doi detectivi

și 2 gendarmi întrară în cupeul ge-

neralului, zicîndu i :

---- Provocăm pe Excelenția Ta

să ne urmezi. Suntem polițiști de

sta.                                                        

---- De ce ? întrebă aprins, pe

franțusește, generalul. Nu mă su-

un chemării voastre.                         

---- Atunci vom fi siliți a ne fo-

losì de forță (de putere).                   

---- Asta o puteți face ! ---- zise ge-

neralul și ridică mâna dreaptă sus.

       Polițiștii îl prinseră de braț pe

general. Fata țipă (zbieră) speriată.

Atunci detectivii lăsară brațul ge-

neralului spre a liniștì pe dșoara,

că nu i-se va întimplà niei un rău

tatălul ei.                                             

---- Excelență ! ---- ziseră apoi

detectivii generalului sîrbesc, ----

starea de războiu între Sîrbia și

Austroungaria a întrat dela 6 ore,

-- în urma acestei stări, te decia-

răm prisoner de războiu.            

--- Atunci mă supun, --- zi-

se înfrânt generalul...               

       Detectivii îl luară de braț și

plecară cu el. Și a fost dus în pa-

latul comandei militare din Buda,

unde e păzit.                                       

       Și va trebuì să steà, cu înima

ca tăiată de cuțite, capul statului

major, care diriguià planurile de

luptă, --- să steà și să privească

neputincios, din Budapesta, mișcă-

rile și luptele nesnădăjduite ale

oștirii patriei sale !                        

      ______________


Fuga din Belgrad

       Din Zimony --- orașul de pe

țărmul unguresc al Dunării în fața

Belgraduluo, se dă Sîmbătă urmă-

toarea telegramă :

       Zimony, 25 Iul. --- In decursul

serii a sosit aici o nouă corabie

din Belgrad, aducînt (peste Dunăre)

cetățenii austroungari, cari fug din

orașul sîrbesc pe pămînt ungar.

Corabia e plină, plină, de fugari.

Ei spun, că după plecarea baronu-

lui Giesl, a urmat o colosată fer-

bere în tot orașul. Soldații silesc

pe locuitori să plece cît se pate

mai repede din oraș ! Femeile

și copiii au plecat toți din

oraș ! Barbații cari numai sînt în

stare a purta arme, --- toți sînt

înarmați și, sub conducere de sol-

dați, sînt trimiși de pază, pentru

slujba de patrule, pe lingăriul Sava.

      ______________


 Coloana 4 

Cari regimente                           

se mobilizează?              

-----                                 

       Foaia oficioasă a rînduit mo-

bilizarea alor vre-o 8 corpuri de

armată. Pe cuprinsul fiecărui

corp se afișează (se lipesc pe

păreți) în orașe și în comune,

publicațiuni anume, ce privesc

pe cei obligați față de armată

în acel ținut. Să pot vedeà pe

la toa te primăriile.                  

       Primăria orașului Pesta a

afișat o publicațiune care arătă

că au căpătat porunca de mo-

bilizare regimentele de infante-

rie No 6. 23. 32. 38. 44. 52

68. 69. și 86 ce se țin de cor-

pul din Pesta. Apoi regimentele

de hușari 7. 8. 10. 13.

       Și toată artileria (tunarii),

toată cavaleria (husarii), hon-

vezii și taote trupele întregi-

toare și ajutătore de pe co-

prinsurile acestor regimente.

       Lă Arad, au poruncă de

mobilizare regimentele No 29.

33. 37. 39. 43. 46 61 și 101.

și toate trupele ce să țin de

ele. Și încă 6 corpuri. Corpul

12 din Ardeal nu e între are

părți de trupe în Bosnia.

       Trupele cari se află Bos-

nia-Herțegovina, sunt puse pe

picior de războiu și ele.             

       Așadar din Regimentul ro-

mânesc 64 dela Orăștie, numai

batalionul 3. aflători în Bosnia

e mobilizat. Toți rezeviștii ce

se țin de acel batalion, au fost

chemați sub arme și trimiși re-

pede la trupa lor.                        

       Celalte batailloane vor fi

mobilizate numai cînd s'ar de-

creta mobilizarea și mai departe.

       Corpul No 7. de armată (de

Arad) e cel care pleacă asupra

Sîrbiei în linia întîie.                   

________                     


Străduința cea mare

       a puterilor mari, este astăzi

numai una: Să localizeze răz-

boiul! Să-l facă adecă a se măr-

ginì între Austria și Sîrbia, și

să nu între în foc și alte state.

________                   

Despre mișcările trupelor

       nu e iertat să publicăm nimic,

--- anume că au plecat de colo și

de colo atîtea și atîtea trupe, că

ele sunt acum colo ori dincolo.

Numai ce se dă de însaș comanda

militară spre publicare.                   

       Comanda militară va da însă

foilor stiri de pe cămpul de răz-

boiu, pe cît va aftà de lipsă și că

publicarea lor nu e spre vre un

rău al armatei.                              

.                          

=== Numărul nostru viitor va ieșì

J o i, și atunci vom aveà știri intere-

sante de cîmpul de luptă.                 

       Spre cumpărare aflați foaia

„Libertatea” la vînzători în: Alba-

Iulia, Blaj, Hunedoara, Sibiiu, Bra-

șov, Hațeg, Brad, Lugoj, Seliște,

Dobra, Ilia, Lipova, Ghioroc, Șom-

cuta-mare, Beiuș, Vinț, Turda, Vîr-

șeț, Criștior, Lugoș, Baia-de-Criș,

și altele.                                              

__________                        

Transcription saved

Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


 Coloana 1 

         Dăr la asta să nu să gîndească

familiile glotașilor. Cînd a ajuns

lucrul la atît, până atunci soartea

războiului s'a hotărît! Aceea

se hotărește în încăerările puter-

nice și sîngeroase ale armatei re-

gulate cu inimicul.

                     __________


Rusia și Francia

                ---   respinse.

         Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

cia au făcut încercare la Austro-

ungaria ---- prin conzulii lor din

Viena, ---- să lungească terminul

cel prea scurt al Ultimatului.

Cele două țări au zis: „Dă-ne

timp și prilegui să între-

venim la Belgrad, să fa-

cem pe Sîrbi a vă primì

cererile !...

         Austroungaria a răspuns că

nu poate ; a respins intrevenirea,

--- lucru ce i-se ia în nume de

rău de cele două puteri, cari

nădăjduiau a putea împăca pe

cele două certate.

                     __________


Icoană fioroasă.

Impletire grozavă de brațe

     și de arme, în Balcani!     


         De va izbucnì marele răz-

boiu european, apoi iaca ce poate

fi în jurul și în josul nostru:

         Bulgaria va fi pusă la

cale de Austria și Germania, să

atace Romănia, pentru a-i da

de lucru acolo și a nu putea

fi de vre un ajutor cumva Ru-

siei!

         Turcia va ataca pe Gre-

cia, pentru a o face să nu fie

de tolos ortacei sale Sîrbia,

ou care are legături de arme

         Italia va întra în Albania

și va ataca aci în coaste pe

Sîrbia, pentru ca asta să nu

poată sărì în coastele Austriei

și Ungariei.

         Așa în Balcani va fi o cum-

plită împletire de brațe vrășmă-

șite, o trîntă sălbatecă; om pe

om va sări punîndu-i genun-

chele 'n pept, --- și numai Dzeu

poate prevedea nainte, cai din

trîntași ar rămînea la urmă zdro-

biți la pămînt !

         Așa, avînd Sîrbia și Romă-

nia și Grecia de lucru acolo în

josul Dunărei, Austroungaria șo

Germania ar rămînea cu mînile

slobode de a să încăera cu Ru-

sia și Francia !

  O încăerare asemenea cum-

plită și greu de prevăzut că în

ce fel s'ar sfirșì !

                     __________


Gloatele


        vor fi chemate sub armă în

comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

raș-Severin, Timiș și Torontal.

                     __________


 centru 

Știrile de Duminecă.                                          

--- Cele maĭ nouă. ---

--- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


 Coloana 2 

Răspunsul Sîrbie

                      nu e mulțumitor.


       Sîmbătă după amiazi aproape

de orele 6, pe cînd îi era dară

terminul pus, ---- ministrul pre-

ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

fățișat la ambasadorul Austro-

Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

biei la Ultimat.                                

       Baronul Giesl, amasado-

rul Austroungariei, l'a cetit și

i-a și spus îndată ministrului-

președinte sîrbesc, că acest răs-

puns --- nu e mulțumitor !

       El, ambasadorul, potrivit po-

runcii ce are dela guvernul seu,

e silit dar să plece din Bel-

grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

ruperea legăturilor de

vecini pacinici și întra-

rea stării de războiu în-

tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

       Așa apoi cu ziua Sîmbătă

d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

și Austroungaria a întrat starea

de războiu. Se spune că armata

austroungară a și dat încă a-

tunci sara semnul începutului

războiului: trăgînd cîteva

pușcături de tun de pe

țărmul stîng ai Dunării

asupra Belgradului.    

       La asta din cipitala sîrbească

au răspuns alte cîteva pușcă-

turi de tun, ca un fel de salut.

Tunurile austriece spuneau:

--- Vă salutăm, neas-

tîmpăraților vecini, ve-

nim !                              

       Cele sîrbești răspundeau:

--- Suntem și noi aici,

vă așteptăm, veniți !

       Dar apoi din parte sîrbească

au încetat pușcăturile, --- căci

acolo lucrul era hotărit: Impo-

trivire în jurul Belgradului nu

se face! Orașul va fi predat

fără luptă. Că de primesc

lupta din el, --- apoi tunurile

austriace de pe țărmul stîng al

Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

besc de-l prăbușesc într'un mor-

man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

trieci să între în oraș, --- își

cruță orașul însuși. Toată Curtea,

vistieria statului și lucrurile de

preț și armata, s'a fost re-

tras deja în jos, în orașul

Craguievaț, care găzduește azi

pe Rege și conducerea țării.

       Incă Sîmbătă noaptea spre

Duminecă s'a făcut trecerea unei

părți a armatei noastre în Bel-

grad, ---- precum spun foile un-

gurești din Arad.                          


Generalul sîrb Putnic                      

prins în Ungaria!        


Voevodul Putnik general, ca-

pul statului major al armatei șîr-

bești, se afla în Gleichenberg cu

fiica sa, la scălzi. Vineri a căpătat


 Coloana 3 

telegrama de chemare acasă. In-

dată a plecat. In Graț s'a urcat

încă o doamnă în cupeul în care

se afla, înaltul ofițer sîrbesc. Cînd

trenul a ieșit, Sîmbătă după amiaz,

de pe pămînt austriac trecînd pe

cel unguresc, ---- doamna din cu-

peul generalului s'a dat jos și a

șoptit ceva călăuzului unguresc. In

scuri s'a lățit vesrea, că Voevodul

P u t n i k, capul statului major al

armatei sîrbești, se află pe tren !

Toată lumea începu a merge să-l

vadă ! Se îmbulza om pe om la

ușa cupeului voevodulul. Mirat de

asta, generalul frasă perdelele și

încuie ușa cupeului.                         

       Pe drum dol gendarmi se ur-

cară la o gară pe același vagon

și păziră acel cupeu. Fuseseră che

mați anume. Căci se înserase. Erau

aproape oarele 10 seara, cînd tre-

nul sosi la Pesta. Aci doi detectivi

și 2 gendarmi întrară în cupeul ge-

neralului, zicîndu i :

---- Provocăm pe Excelenția Ta

să ne urmezi. Suntem polițiști de

sta.                                                        

---- De ce ? întrebă aprins, pe

franțusește, generalul. Nu mă su-

un chemării voastre.                         

---- Atunci vom fi siliți a ne fo-

losì de forță (de putere).                   

---- Asta o puteți face ! ---- zise ge-

neralul și ridică mâna dreaptă sus.

       Polițiștii îl prinseră de braț pe

general. Fata țipă (zbieră) speriată.

Atunci detectivii lăsară brațul ge-

neralului spre a liniștì pe dșoara,

că nu i-se va întimplà niei un rău

tatălul ei.                                             

---- Excelență ! ---- ziseră apoi

detectivii generalului sîrbesc, ----

starea de războiu între Sîrbia și

Austroungaria a întrat dela 6 ore,

-- în urma acestei stări, te decia-

răm prisoner de războiu.            

--- Atunci mă supun, --- zi-

se înfrânt generalul...               

       Detectivii îl luară de braț și

plecară cu el. Și a fost dus în pa-

latul comandei militare din Buda,

unde e păzit.                                       

       Și va trebuì să steà, cu înima

ca tăiată de cuțite, capul statului

major, care diriguià planurile de

luptă, --- să steà și să privească

neputincios, din Budapesta, mișcă-

rile și luptele nesnădăjduite ale

oștirii patriei sale !                        

      ______________


Fuga din Belgrad

       Din Zimony --- orașul de pe

țărmul unguresc al Dunării în fața

Belgraduluo, se dă Sîmbătă urmă-

toarea telegramă :

       Zimony, 25 Iul. --- In decursul

serii a sosit aici o nouă corabie

din Belgrad, aducînt (peste Dunăre)

cetățenii austroungari, cari fug din

orașul sîrbesc pe pămînt ungar.

Corabia e plină, plină, de fugari.

Ei spun, că după plecarea baronu-

lui Giesl, a urmat o colosată fer-

bere în tot orașul. Soldații silesc

pe locuitori să plece cît se pate

mai repede din oraș ! Femeile

și copiii au plecat toți din

oraș ! Barbații cari numai sînt în

stare a purta arme, --- toți sînt

înarmați și, sub conducere de sol-

dați, sînt trimiși de pază, pentru

slujba de patrule, pe lingăriul Sava.

      ______________


 Coloana 4 

Cari regimente                           

se mobilizează?              

-----                                 

       Foaia oficioasă a rînduit mo-

bilizarea alor vre-o 8 corpuri de

armată. Pe cuprinsul fiecărui

corp se afișează (se lipesc pe

păreți) în orașe și în comune,

publicațiuni anume, ce privesc

pe cei obligați față de armată

în acel ținut. Să pot vedeà pe

la toa te primăriile.                  

       Primăria orașului Pesta a

afișat o publicațiune care arătă

că au căpătat porunca de mo-

bilizare regimentele de infante-

rie No 6. 23. 32. 38. 44. 52

68. 69. și 86 ce se țin de cor-

pul din Pesta. Apoi regimentele

de hușari 7. 8. 10. 13.

       Și toată artileria (tunarii),

toată cavaleria (husarii), hon-

vezii și taote trupele întregi-

toare și ajutătore de pe co-

prinsurile acestor regimente.

       Lă Arad, au poruncă de

mobilizare regimentele No 29.

33. 37. 39. 43. 46 61 și 101.

și toate trupele ce să țin de

ele. Și încă 6 corpuri. Corpul

12 din Ardeal nu e între are

părți de trupe în Bosnia.

       Trupele cari se află Bos-

nia-Herțegovina, sunt puse pe

picior de războiu și ele.             

       Așadar din Regimentul ro-

mânesc 64 dela Orăștie, numai

batalionul 3. aflători în Bosnia

e mobilizat. Toți rezeviștii ce

se țin de acel batalion, au fost

chemați sub arme și trimiși re-

pede la trupa lor.                        

       Celalte batailloane vor fi

mobilizate numai cînd s'ar de-

creta mobilizarea și mai departe.

       Corpul No 7. de armată (de

Arad) e cel care pleacă asupra

Sîrbiei în linia întîie.                   

________                     


Străduința cea mare

       a puterilor mari, este astăzi

numai una: Să localizeze răz-

boiul! Să-l facă adecă a se măr-

ginì între Austria și Sîrbia, și

să nu între în foc și alte state.

________                   

Despre mișcările trupelor

       nu e iertat să publicăm nimic,

--- anume că au plecat de colo și

de colo atîtea și atîtea trupe, că

ele sunt acum colo ori dincolo.

Numai ce se dă de însaș comanda

militară spre publicare.                   

       Comanda militară va da însă

foilor stiri de pe cămpul de răz-

boiu, pe cît va aftà de lipsă și că

publicarea lor nu e spre vre un

rău al armatei.                              

.                          

=== Numărul nostru viitor va ieșì

J o i, și atunci vom aveà știri intere-

sante de cîmpul de luptă.                 

       Spre cumpărare aflați foaia

„Libertatea” la vînzători în: Alba-

Iulia, Blaj, Hunedoara, Sibiiu, Bra-

șov, Hațeg, Brad, Lugoj, Seliște,

Dobra, Ilia, Lipova, Ghioroc, Șom-

cuta-mare, Beiuș, Vinț, Turda, Vîr-

șeț, Criștior, Lugoș, Baia-de-Criș,

și altele.                                              

__________                        


Transcription history
 • May 14, 2018 11:57:14 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

         Așa apoi cu ziua Sîmbătă

  d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

  și Austroungaria a întrat starea

  de războiu. Se spune că armata

  austroungară a și dat încă a-

  tunci sara semnul începutului

  războiului: trăgînd cîteva

  pușcături de tun de pe

  țărmul stîng ai Dunării

  asupra Belgradului.    

         La asta din cipitala sîrbească

  au răspuns alte cîteva pușcă-

  turi de tun, ca un fel de salut.

  Tunurile austriece spuneau:

  --- Vă salutăm, neas-

  tîmpăraților vecini, ve-

  nim !                              

         Cele sîrbești răspundeau:

  --- Suntem și noi aici,

  vă așteptăm, veniți !

         Dar apoi din parte sîrbească

  au încetat pușcăturile, --- căci

  acolo lucrul era hotărit: Impo-

  trivire în jurul Belgradului nu

  se face! Orașul va fi predat

  fără luptă. Că de primesc

  lupta din el, --- apoi tunurile

  austriace de pe țărmul stîng al

  Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

  besc de-l prăbușesc într'un mor-

  man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

  trieci să între în oraș, --- își

  cruță orașul însuși. Toată Curtea,

  vistieria statului și lucrurile de

  preț și armata, s'a fost re-

  tras deja în jos, în orașul

  Craguievaț, care găzduește azi

  pe Rege și conducerea țării.

         Incă Sîmbătă noaptea spre

  Duminecă s'a făcut trecerea unei

  părți a armatei noastre în Bel-

  grad, ---- precum spun foile un-

  gurești din Arad.                          


  Generalul sîrb Putnic                      

  prins în Ungaria!        


  Voevodul Putnik general, ca-

  pul statului major al armatei șîr-

  bești, se afla în Gleichenberg cu

  fiica sa, la scălzi. Vineri a căpătat


   Coloana 3 

  telegrama de chemare acasă. In-

  dată a plecat. In Graț s'a urcat

  încă o doamnă în cupeul în care

  se afla, înaltul ofițer sîrbesc. Cînd

  trenul a ieșit, Sîmbătă după amiaz,

  de pe pămînt austriac trecînd pe

  cel unguresc, ---- doamna din cu-

  peul generalului s'a dat jos și a

  șoptit ceva călăuzului unguresc. In

  scuri s'a lățit vesrea, că Voevodul

  P u t n i k, capul statului major al

  armatei sîrbești, se află pe tren !

  Toată lumea începu a merge să-l

  vadă ! Se îmbulza om pe om la

  ușa cupeului voevodulul. Mirat de

  asta, generalul frasă perdelele și

  încuie ușa cupeului.                         

         Pe drum dol gendarmi se ur-

  cară la o gară pe același vagon

  și păziră acel cupeu. Fuseseră che

  mați anume. Căci se înserase. Erau

  aproape oarele 10 seara, cînd tre-

  nul sosi la Pesta. Aci doi detectivi

  și 2 gendarmi întrară în cupeul ge-

  neralului, zicîndu i :

  ---- Provocăm pe Excelenția Ta

  să ne urmezi. Suntem polițiști de

  sta.                                                        

  ---- De ce ? întrebă aprins, pe

  franțusește, generalul. Nu mă su-

  un chemării voastre.                         

  ---- Atunci vom fi siliți a ne fo-

  losì de forță (de putere).                   

  ---- Asta o puteți face ! ---- zise ge-

  neralul și ridică mâna dreaptă sus.

         Polițiștii îl prinseră de braț pe

  general. Fata țipă (zbieră) speriată.

  Atunci detectivii lăsară brațul ge-

  neralului spre a liniștì pe dșoara,

  că nu i-se va întimplà niei un rău

  tatălul ei.                                             

  ---- Excelență ! ---- ziseră apoi

  detectivii generalului sîrbesc, ----

  starea de războiu între Sîrbia și

  Austroungaria a întrat dela 6 ore,

  -- în urma acestei stări, te decia-

  răm prisoner de războiu.            

  --- Atunci mă supun, --- zi-

  se înfrânt generalul...               

         Detectivii îl luară de braț și

  plecară cu el. Și a fost dus în pa-

  latul comandei militare din Buda,

  unde e păzit.                                       

         Și va trebuì să steà, cu înima

  ca tăiată de cuțite, capul statului

  major, care diriguià planurile de

  luptă, --- să steà și să privească

  neputincios, din Budapesta, mișcă-

  rile și luptele nesnădăjduite ale

  oștirii patriei sale !                        

        ______________


  Fuga din Belgrad

         Din Zimony --- orașul de pe

  țărmul unguresc al Dunării în fața

  Belgraduluo, se dă Sîmbătă urmă-

  toarea telegramă :

         Zimony, 25 Iul. --- In decursul

  serii a sosit aici o nouă corabie

  din Belgrad, aducînt (peste Dunăre)

  cetățenii austroungari, cari fug din

  orașul sîrbesc pe pămînt ungar.

  Corabia e plină, plină, de fugari.

  Ei spun, că după plecarea baronu-

  lui Giesl, a urmat o colosată fer-

  bere în tot orașul. Soldații silesc

  pe locuitori să plece cît se pate

  mai repede din oraș ! Femeile

  și copiii au plecat toți din

  oraș ! Barbații cari numai sînt în

  stare a purta arme, --- toți sînt

  înarmați și, sub conducere de sol-

  dați, sînt trimiși de pază, pentru

  slujba de patrule, pe lingăriul Sava.

        ______________


   Coloana 4 

  Cari regimente                           

  se mobilizează?              

  -----                                 

         Foaia oficioasă a rînduit mo-

  bilizarea alor vre-o 8 corpuri de

  armată. Pe cuprinsul fiecărui

  corp se afișează (se lipesc pe

  păreți) în orașe și în comune,

  publicațiuni anume, ce privesc

  pe cei obligați față de armată

  în acel ținut. Să pot vedeà pe

  la toa te primăriile.                  

         Primăria orașului Pesta a

  afișat o publicațiune care arătă

  că au căpătat porunca de mo-

  bilizare regimentele de infante-

  rie No 6. 23. 32. 38. 44. 52

  68. 69. și 86 ce se țin de cor-

  pul din Pesta. Apoi regimentele

  de hușari 7. 8. 10. 13.

         Și toată artileria (tunarii),

  toată cavaleria (husarii), hon-

  vezii și taote trupele întregi-

  toare și ajutătore de pe co-

  prinsurile acestor regimente.

         Lă Arad, au poruncă de

  mobilizare regimentele No 29.

  33. 37. 39. 43. 46 61 și 101.

  și toate trupele ce să țin de

  ele. Și încă 6 corpuri. Corpul

  12 din Ardeal nu e între are

  părți de trupe în Bosnia.

         Trupele cari se află Bos-

  nia-Herțegovina, sunt puse pe

  picior de războiu și ele.             

         Așadar din Regimentul ro-

  mânesc 64 dela Orăștie, numai

  batalionul 3. aflători în Bosnia

  e mobilizat. Toți rezeviștii ce

  se țin de acel batalion, au fost

  chemați sub arme și trimiși re-

  pede la trupa lor.                        

         Celalte batailloane vor fi

  mobilizate numai cînd s'ar de-

  creta mobilizarea și mai departe.

         Corpul No 7. de armată (de

  Arad) e cel care pleacă asupra

  Sîrbiei în linia întîie.                   

  ________                     


  Străduința cea mare

         a puterilor mari, este astăzi

  numai una: Să localizeze răz-

  boiul! Să-l facă adecă a se măr-

  ginì între Austria și Sîrbia, și

  să nu între în foc și alte state.

  ________                   

  Despre mișcările trupelor

         nu e iertat să publicăm nimic,

  --- anume că au plecat de colo și

  de colo atîtea și atîtea trupe, că

  ele sunt acum colo ori dincolo.

  Numai ce se dă de însaș comanda

  militară spre publicare.                   

         Comanda militară va da însă

  foilor stiri de pe cămpul de răz-

  boiu, pe cît va aftà de lipsă și că

  publicarea lor nu e spre vre un

  rău al armatei.                              

  .                          

  === Numărul nostru viitor va ieșì

  J o i, și atunci vom aveà știri intere-

  sante de cîmpul de luptă.                 

         Spre cumpărare aflați foaia

  „Libertatea” la vînzători în: Alba-

  Iulia, Blaj, Hunedoara, Sibiiu, Bra-

  șov, Hațeg, Brad, Lugoj, Seliște,

  Dobra, Ilia, Lipova, Ghioroc, Șom-

  cuta-mare, Beiuș, Vinț, Turda, Vîr-

  șeț, Criștior, Lugoș, Baia-de-Criș,

  și altele.                                              

  __________                        

 • May 14, 2018 11:55:13 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

         Așa apoi cu ziua Sîmbătă

  d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

  și Austroungaria a întrat starea

  de războiu. Se spune că armata

  austroungară a și dat încă a-

  tunci sara semnul începutului

  războiului: trăgînd cîteva

  pușcături de tun de pe

  țărmul stîng ai Dunării

  asupra Belgradului.    

         La asta din cipitala sîrbească

  au răspuns alte cîteva pușcă-

  turi de tun, ca un fel de salut.

  Tunurile austriece spuneau:

  --- Vă salutăm, neas-

  tîmpăraților vecini, ve-

  nim !                              

         Cele sîrbești răspundeau:

  --- Suntem și noi aici,

  vă așteptăm, veniți !

         Dar apoi din parte sîrbească

  au încetat pușcăturile, --- căci

  acolo lucrul era hotărit: Impo-

  trivire în jurul Belgradului nu

  se face! Orașul va fi predat

  fără luptă. Că de primesc

  lupta din el, --- apoi tunurile

  austriace de pe țărmul stîng al

  Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

  besc de-l prăbușesc într'un mor-

  man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

  trieci să între în oraș, --- își

  cruță orașul însuși. Toată Curtea,

  vistieria statului și lucrurile de

  preț și armata, s'a fost re-

  tras deja în jos, în orașul

  Craguievaț, care găzduește azi

  pe Rege și conducerea țării.

         Incă Sîmbătă noaptea spre

  Duminecă s'a făcut trecerea unei

  părți a armatei noastre în Bel-

  grad, ---- precum spun foile un-

  gurești din Arad.                          


  Generalul sîrb Putnic                      

  prins în Ungaria!        


  Voevodul Putnik general, ca-

  pul statului major al armatei șîr-

  bești, se afla în Gleichenberg cu

  fiica sa, la scălzi. Vineri a căpătat


   Coloana 3 

  telegrama de chemare acasă. In-

  dată a plecat. In Graț s'a urcat

  încă o doamnă în cupeul în care

  se afla, înaltul ofițer sîrbesc. Cînd

  trenul a ieșit, Sîmbătă după amiaz,

  de pe pămînt austriac trecînd pe

  cel unguresc, ---- doamna din cu-

  peul generalului s'a dat jos și a

  șoptit ceva călăuzului unguresc. In

  scuri s'a lățit vesrea, că Voevodul

  P u t n i k, capul statului major al

  armatei sîrbești, se află pe tren !

  Toată lumea începu a merge să-l

  vadă ! Se îmbulza om pe om la

  ușa cupeului voevodulul. Mirat de

  asta, generalul frasă perdelele și

  încuie ușa cupeului.                         

         Pe drum dol gendarmi se ur-

  cară la o gară pe același vagon

  și păziră acel cupeu. Fuseseră che

  mați anume. Căci se înserase. Erau

  aproape oarele 10 seara, cînd tre-

  nul sosi la Pesta. Aci doi detectivi

  și 2 gendarmi întrară în cupeul ge-

  neralului, zicîndu i :

  ---- Provocăm pe Excelenția Ta

  să ne urmezi. Suntem polițiști de

  sta.                                                        

  ---- De ce ? întrebă aprins, pe

  franțusește, generalul. Nu mă su-

  un chemării voastre.                         

  ---- Atunci vom fi siliți a ne fo-

  losì de forță (de putere).                   

  ---- Asta o puteți face ! ---- zise ge-

  neralul și ridică mâna dreaptă sus.

         Polițiștii îl prinseră de braț pe

  general. Fata țipă (zbieră) speriată.

  Atunci detectivii lăsară brațul ge-

  neralului spre a liniștì pe dșoara,

  că nu i-se va întimplà niei un rău

  tatălul ei.                                             

  ---- Excelență ! ---- ziseră apoi

  detectivii generalului sîrbesc, ----

  starea de războiu între Sîrbia și

  Austroungaria a întrat dela 6 ore,

  -- în urma acestei stări, te decia-

  răm prisoner de războiu.            

  --- Atunci mă supun, --- zi-

  se înfrânt generalul...               

         Detectivii îl luară de braț și

  plecară cu el. Și a fost dus în pa-

  latul comandei militare din Buda,

  unde e păzit.                                       

         Și va trebuì să steà, cu înima

  ca tăiată de cuțite, capul statului

  major, care diriguià planurile de

  luptă, --- să steà și să privească

  neputincios, din Budapesta, mișcă-

  rile și luptele nesnădăjduite ale

  oștirii patriei sale !                        

        ______________


  Fuga din Belgrad

         Din Zimony --- orașul de pe

  țărmul unguresc al Dunării în fața

  Belgraduluo, se dă Sîmbătă urmă-

  toarea telegramă :

         Zimony, 25 Iul. --- In decursul

  serii a sosit aici o nouă corabie

  din Belgrad, aducînt (peste Dunăre)

  cetățenii austroungari, cari fug din

  orașul sîrbesc pe pămînt ungar.

  Corabia e plină, plină, de fugari.

  Ei spun, că după plecarea baronu-

  lui Giesl, a urmat o colosată fer-

  bere în tot orașul. Soldații silesc

  pe locuitori să plece cît se pate

  mai repede din oraș ! Femeile

  și copiii au plecat toți din

  oraș ! Barbații cari numai sînt în

  stare a purta arme, --- toți sînt

  înarmați și, sub conducere de sol-

  dați, sînt trimiși de pază, pentru

  slujba de patrule, pe lingăriul Sava.

        ______________


   Coloana 4 

  Cari regimente                           

  se mobilizează?              

  -----                                 

         Foaia oficioasă a rînduit mo-

  bilizarea alor vre-o 8 corpuri de

  armată. Pe cuprinsul fiecărui

  corp se afișează (se lipesc pe

  păreți) în orașe și în comune,

  publicațiuni anume, ce privesc

  pe cei obligați față de armată

  în acel ținut. Să pot vedeà pe

  la toa te primăriile.                  

         Primăria orașului Pesta a

  afișat o publicațiune care arătă

  că au căpătat porunca de mo-

  bilizare regimentele de infante-

  rie No 6. 23. 32. 38. 44. 52

  68. 69. și 86 ce se țin de cor-

  pul din Pesta. Apoi regimentele

  de hușari 7. 8. 10. 13.

         Și toată artileria (tunarii),

  toată cavaleria (husarii), hon-

  vezii și taote trupele întregi-

  toare și ajutătore de pe co-

  prinsurile acestor regimente.

         Lă Arad, au poruncă de

  mobilizare regimentele No 29.

  33. 37. 39. 43. 46 61 și 101.

  și toate trupele ce să țin de

  ele. Și încă 6 corpuri. Corpul

  12 din Ardeal nu e între are

  părți de trupe în Bosnia.

         Trupele cari se află Bos-

  nia-Herțegovina, sunt puse pe

  picior de războiu și ele.             

         Așadar din Regimentul ro-

  mânesc 64 dela Orăștie, numai

  batalionul 3. aflători în Bosnia

  e mobilizat. Toți rezeviștii ce

  se țin de acel batalion, au fost

  chemați sub arme și trimiși re-

  pede la trupa lor.                        

         Celalte batailloane vor fi

  mobilizate numai cînd s'ar de-

  creta mobilizarea și mai departe.

         Corpul No 7. de armată (de

  Arad) e cel care pleacă asupra

  Sîrbiei în linia întîie.                   

  ________                     


  Străduința cea mare

         a puterilor mari, este astăzi

  numai una: Să localizeze răz-

  boiul! Să-l facă adecă a se măr-

  ginì între Austria și Sîrbia, și

  să nu între în foc și alte state.

  ________                   

  Despre mișcările trupelor

         nu e iertat să publicăm nimic,

  --- anume că au plecat de colo și

  de colo atîtea și atîtea trupe, că

  ele sunt acum colo ori dincolo.

  Numai ce se dă de însaș comanda

  militară spre publicare.                   

         Comanda militară va da însă

  foilor stiri de pe cămpul de răz-

  boiu, pe cît va aftà de lipsă și că

  publicarea lor nu e spre vre un

  rău al armatei.                              

  .                          

  === Numărul nostru viitor va ieșì

  J o i, și atunci vom aveà știri intere-

  sante de cîmpul de luptă.                 


 • May 14, 2018 11:52:10 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

         Așa apoi cu ziua Sîmbătă

  d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

  și Austroungaria a întrat starea

  de războiu. Se spune că armata

  austroungară a și dat încă a-

  tunci sara semnul începutului

  războiului: trăgînd cîteva

  pușcături de tun de pe

  țărmul stîng ai Dunării

  asupra Belgradului.    

         La asta din cipitala sîrbească

  au răspuns alte cîteva pușcă-

  turi de tun, ca un fel de salut.

  Tunurile austriece spuneau:

  --- Vă salutăm, neas-

  tîmpăraților vecini, ve-

  nim !                              

         Cele sîrbești răspundeau:

  --- Suntem și noi aici,

  vă așteptăm, veniți !

         Dar apoi din parte sîrbească

  au încetat pușcăturile, --- căci

  acolo lucrul era hotărit: Impo-

  trivire în jurul Belgradului nu

  se face! Orașul va fi predat

  fără luptă. Că de primesc

  lupta din el, --- apoi tunurile

  austriace de pe țărmul stîng al

  Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

  besc de-l prăbușesc într'un mor-

  man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

  trieci să între în oraș, --- își

  cruță orașul însuși. Toată Curtea,

  vistieria statului și lucrurile de

  preț și armata, s'a fost re-

  tras deja în jos, în orașul

  Craguievaț, care găzduește azi

  pe Rege și conducerea țării.

         Incă Sîmbătă noaptea spre

  Duminecă s'a făcut trecerea unei

  părți a armatei noastre în Bel-

  grad, ---- precum spun foile un-

  gurești din Arad.                          


  Generalul sîrb Putnic                      

  prins în Ungaria!        


  Voevodul Putnik general, ca-

  pul statului major al armatei șîr-

  bești, se afla în Gleichenberg cu

  fiica sa, la scălzi. Vineri a căpătat


   Coloana 3 

  telegrama de chemare acasă. In-

  dată a plecat. In Graț s'a urcat

  încă o doamnă în cupeul în care

  se afla, înaltul ofițer sîrbesc. Cînd

  trenul a ieșit, Sîmbătă după amiaz,

  de pe pămînt austriac trecînd pe

  cel unguresc, ---- doamna din cu-

  peul generalului s'a dat jos și a

  șoptit ceva călăuzului unguresc. In

  scuri s'a lățit vesrea, că Voevodul

  P u t n i k, capul statului major al

  armatei sîrbești, se află pe tren !

  Toată lumea începu a merge să-l

  vadă ! Se îmbulza om pe om la

  ușa cupeului voevodulul. Mirat de

  asta, generalul frasă perdelele și

  încuie ușa cupeului.                         

         Pe drum dol gendarmi se ur-

  cară la o gară pe același vagon

  și păziră acel cupeu. Fuseseră che

  mați anume. Căci se înserase. Erau

  aproape oarele 10 seara, cînd tre-

  nul sosi la Pesta. Aci doi detectivi

  și 2 gendarmi întrară în cupeul ge-

  neralului, zicîndu i :

  ---- Provocăm pe Excelenția Ta

  să ne urmezi. Suntem polițiști de

  sta.                                                        

  ---- De ce ? întrebă aprins, pe

  franțusește, generalul. Nu mă su-

  un chemării voastre.                         

  ---- Atunci vom fi siliți a ne fo-

  losì de forță (de putere).                   

  ---- Asta o puteți face ! ---- zise ge-

  neralul și ridică mâna dreaptă sus.

         Polițiștii îl prinseră de braț pe

  general. Fata țipă (zbieră) speriată.

  Atunci detectivii lăsară brațul ge-

  neralului spre a liniștì pe dșoara,

  că nu i-se va întimplà niei un rău

  tatălul ei.                                             

  ---- Excelență ! ---- ziseră apoi

  detectivii generalului sîrbesc, ----

  starea de războiu între Sîrbia și

  Austroungaria a întrat dela 6 ore,

  -- în urma acestei stări, te decia-

  răm prisoner de războiu.            

  --- Atunci mă supun, --- zi-

  se înfrânt generalul...               

         Detectivii îl luară de braț și

  plecară cu el. Și a fost dus în pa-

  latul comandei militare din Buda,

  unde e păzit.                                       

         Și va trebuì să steà, cu înima

  ca tăiată de cuțite, capul statului

  major, care diriguià planurile de

  luptă, --- să steà și să privească

  neputincios, din Budapesta, mișcă-

  rile și luptele nesnădăjduite ale

  oștirii patriei sale !                        

        ______________


  Fuga din Belgrad

         Din Zimony --- orașul de pe

  țărmul unguresc al Dunării în fața

  Belgraduluo, se dă Sîmbătă urmă-

  toarea telegramă :

         Zimony, 25 Iul. --- In decursul

  serii a sosit aici o nouă corabie

  din Belgrad, aducînt (peste Dunăre)

  cetățenii austroungari, cari fug din

  orașul sîrbesc pe pămînt ungar.

  Corabia e plină, plină, de fugari.

  Ei spun, că după plecarea baronu-

  lui Giesl, a urmat o colosată fer-

  bere în tot orașul. Soldații silesc

  pe locuitori să plece cît se pate

  mai repede din oraș ! Femeile

  și copiii au plecat toți din

  oraș ! Barbații cari numai sînt în

  stare a purta arme, --- toți sînt

  înarmați și, sub conducere de sol-

  dați, sînt trimiși de pază, pentru

  slujba de patrule, pe lingăriul Sava.

        ______________


   Coloana 4 

  Cari regimente                           

  se mobilizează?              

  -----                                 

         Foaia oficioasă a rînduit mo-

  bilizarea alor vre-o 8 corpuri de

  armată. Pe cuprinsul fiecărui

  corp se afișează (se lipesc pe

  păreți) în orașe și în comune,

  publicațiuni anume, ce privesc

  pe cei obligați față de armată

  în acel ținut. Să pot vedeà pe

  la toa te primăriile.                  

         Primăria orașului Pesta a

  afișat o publicațiune care arătă

  că au căpătat porunca de mo-

  bilizare regimentele de infante-

  rie No 6. 23. 32. 38. 44. 52

  68. 69. și 86 ce se țin de cor-

  pul din Pesta. Apoi regimentele

  de hușari 7. 8. 10. 13.

         Și toată artileria (tunarii),

  toată cavaleria (husarii), hon-

  vezii și taote trupele întregi-

  toare și ajutătore de pe co-

  prinsurile acestor regimente.

         Lă Arad, au poruncă de

  mobilizare regimentele No 29.

  33. 37. 39. 43. 46 61 și 101.

  și toate trupele ce să țin de

  ele. Și încă 6 corpuri. Corpul

  12 din Ardeal nu e între are

  părți de trupe în Bosnia.

         Trupele cari se află Bos-

  nia-Herțegovina, sunt puse pe

  picior de războiu și ele.             

         Așadar din Regimentul ro-

  mânesc 64 dela Orăștie, numai

  batalionul 3. aflători în Bosnia

  e mobilizat. Toți rezeviștii ce

  se țin de acel batalion, au fost

  chemați sub arme și trimiși re-

  pede la trupa lor.                        

         Celalte batailloane vor fi

  mobilizate numai cînd s'ar de-

  creta mobilizarea și mai departe.

         Corpul No 7. de armată (de

  Arad) e cel care pleacă asupra

  Sîrbiei în linia întîie.                   

  ________                     


  Străduința cea mare

         a puterilor mari, este astăzi

  numai una: Să localizeze răz-

  boiul! Să-l facă adecă a se măr-

  ginì între Austria și Sîrbia, și

  să nu între în foc și alte state.

  ________                   


 • May 14, 2018 11:49:26 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

         Așa apoi cu ziua Sîmbătă

  d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

  și Austroungaria a întrat starea

  de războiu. Se spune că armata

  austroungară a și dat încă a-

  tunci sara semnul începutului

  războiului: trăgînd cîteva

  pușcături de tun de pe

  țărmul stîng ai Dunării

  asupra Belgradului.    

         La asta din cipitala sîrbească

  au răspuns alte cîteva pușcă-

  turi de tun, ca un fel de salut.

  Tunurile austriece spuneau:

  --- Vă salutăm, neas-

  tîmpăraților vecini, ve-

  nim !                              

         Cele sîrbești răspundeau:

  --- Suntem și noi aici,

  vă așteptăm, veniți !

         Dar apoi din parte sîrbească

  au încetat pușcăturile, --- căci

  acolo lucrul era hotărit: Impo-

  trivire în jurul Belgradului nu

  se face! Orașul va fi predat

  fără luptă. Că de primesc

  lupta din el, --- apoi tunurile

  austriace de pe țărmul stîng al

  Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

  besc de-l prăbușesc într'un mor-

  man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

  trieci să între în oraș, --- își

  cruță orașul însuși. Toată Curtea,

  vistieria statului și lucrurile de

  preț și armata, s'a fost re-

  tras deja în jos, în orașul

  Craguievaț, care găzduește azi

  pe Rege și conducerea țării.

         Incă Sîmbătă noaptea spre

  Duminecă s'a făcut trecerea unei

  părți a armatei noastre în Bel-

  grad, ---- precum spun foile un-

  gurești din Arad.                          


  Generalul sîrb Putnic                      

  prins în Ungaria!        


  Voevodul Putnik general, ca-

  pul statului major al armatei șîr-

  bești, se afla în Gleichenberg cu

  fiica sa, la scălzi. Vineri a căpătat


   Coloana 3 

  telegrama de chemare acasă. In-

  dată a plecat. In Graț s'a urcat

  încă o doamnă în cupeul în care

  se afla, înaltul ofițer sîrbesc. Cînd

  trenul a ieșit, Sîmbătă după amiaz,

  de pe pămînt austriac trecînd pe

  cel unguresc, ---- doamna din cu-

  peul generalului s'a dat jos și a

  șoptit ceva călăuzului unguresc. In

  scuri s'a lățit vesrea, că Voevodul

  P u t n i k, capul statului major al

  armatei sîrbești, se află pe tren !

  Toată lumea începu a merge să-l

  vadă ! Se îmbulza om pe om la

  ușa cupeului voevodulul. Mirat de

  asta, generalul frasă perdelele și

  încuie ușa cupeului.                         

         Pe drum dol gendarmi se ur-

  cară la o gară pe același vagon

  și păziră acel cupeu. Fuseseră che

  mați anume. Căci se înserase. Erau

  aproape oarele 10 seara, cînd tre-

  nul sosi la Pesta. Aci doi detectivi

  și 2 gendarmi întrară în cupeul ge-

  neralului, zicîndu i :

  ---- Provocăm pe Excelenția Ta

  să ne urmezi. Suntem polițiști de

  sta.                                                        

  ---- De ce ? întrebă aprins, pe

  franțusește, generalul. Nu mă su-

  un chemării voastre.                         

  ---- Atunci vom fi siliți a ne fo-

  losì de forță (de putere).                   

  ---- Asta o puteți face ! ---- zise ge-

  neralul și ridică mâna dreaptă sus.

         Polițiștii îl prinseră de braț pe

  general. Fata țipă (zbieră) speriată.

  Atunci detectivii lăsară brațul ge-

  neralului spre a liniștì pe dșoara,

  că nu i-se va întimplà niei un rău

  tatălul ei.                                             

  ---- Excelență ! ---- ziseră apoi

  detectivii generalului sîrbesc, ----

  starea de războiu între Sîrbia și

  Austroungaria a întrat dela 6 ore,

  -- în urma acestei stări, te decia-

  răm prisoner de războiu.            

  --- Atunci mă supun, --- zi-

  se înfrânt generalul...               

         Detectivii îl luară de braț și

  plecară cu el. Și a fost dus în pa-

  latul comandei militare din Buda,

  unde e păzit.                                       

         Și va trebuì să steà, cu înima

  ca tăiată de cuțite, capul statului

  major, care diriguià planurile de

  luptă, --- să steà și să privească

  neputincios, din Budapesta, mișcă-

  rile și luptele nesnădăjduite ale

  oștirii patriei sale !                        

        ______________


  Fuga din Belgrad

         Din Zimony --- orașul de pe

  țărmul unguresc al Dunării în fața

  Belgraduluo, se dă Sîmbătă urmă-

  toarea telegramă :

         Zimony, 25 Iul. --- In decursul

  serii a sosit aici o nouă corabie

  din Belgrad, aducînt (peste Dunăre)

  cetățenii austroungari, cari fug din

  orașul sîrbesc pe pămînt ungar.

  Corabia e plină, plină, de fugari.

  Ei spun, că după plecarea baronu-

  lui Giesl, a urmat o colosată fer-

  bere în tot orașul. Soldații silesc

  pe locuitori să plece cît se pate

  mai repede din oraș ! Femeile

  și copiii au plecat toți din

  oraș ! Barbații cari numai sînt în

  stare a purta arme, --- toți sînt

  înarmați și, sub conducere de sol-

  dați, sînt trimiși de pază, pentru

  slujba de patrule, pe lingăriul Sava.

        ______________


   Coloana 4 

  Cari regimente                           

  se mobilizează?              

  -----                                 

         Foaia oficioasă a rînduit mo-

  bilizarea alor vre-o 8 corpuri de

  armată. Pe cuprinsul fiecărui

  corp se afișează (se lipesc pe

  păreți) în orașe și în comune,

  publicațiuni anume, ce privesc

  pe cei obligați față de armată

  în acel ținut. Să pot vedeà pe

  la toa te primăriile.                  

         Primăria orașului Pesta a

  afișat o publicațiune care arătă

  că au căpătat porunca de mo-

  bilizare regimentele de infante-

  rie No 6. 23. 32. 38. 44. 52

  68. 69. și 86 ce se țin de cor-

  pul din Pesta. Apoi regimentele

  de hușari 7. 8. 10. 13.

         Și toată artileria (tunarii),

  toată cavaleria (husarii), hon-

  vezii și taote trupele întregi-

  toare și ajutătore de pe co-

  prinsurile acestor regimente.

         Lă Arad, au poruncă de

  mobilizare regimentele No 29.

  33. 37. 39. 43. 46 61 și 101.

  și toate trupele ce să țin de

  ele. Și încă 6 corpuri. Corpul

  12 din Ardeal nu e între are

  părți de trupe în Bosnia.

         Trupele cari se află Bos-

  nia-Herțegovina, sunt puse pe

  picior de războiu și ele.             

         Așadar din Regimentul ro-

  mânesc 64 dela Orăștie, numai

  batalionul 3. aflători în Bosnia

  e mobilizat. Toți rezeviștii ce

  se țin de acel batalion, au fost

  chemați sub arme și trimiși re-

  pede la trupa lor.                        


 • May 14, 2018 11:44:35 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

         Așa apoi cu ziua Sîmbătă

  d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

  și Austroungaria a întrat starea

  de războiu. Se spune că armata

  austroungară a și dat încă a-

  tunci sara semnul începutului

  războiului: trăgînd cîteva

  pușcături de tun de pe

  țărmul stîng ai Dunării

  asupra Belgradului.    

         La asta din cipitala sîrbească

  au răspuns alte cîteva pușcă-

  turi de tun, ca un fel de salut.

  Tunurile austriece spuneau:

  --- Vă salutăm, neas-

  tîmpăraților vecini, ve-

  nim !                              

         Cele sîrbești răspundeau:

  --- Suntem și noi aici,

  vă așteptăm, veniți !

         Dar apoi din parte sîrbească

  au încetat pușcăturile, --- căci

  acolo lucrul era hotărit: Impo-

  trivire în jurul Belgradului nu

  se face! Orașul va fi predat

  fără luptă. Că de primesc

  lupta din el, --- apoi tunurile

  austriace de pe țărmul stîng al

  Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

  besc de-l prăbușesc într'un mor-

  man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

  trieci să între în oraș, --- își

  cruță orașul însuși. Toată Curtea,

  vistieria statului și lucrurile de

  preț și armata, s'a fost re-

  tras deja în jos, în orașul

  Craguievaț, care găzduește azi

  pe Rege și conducerea țării.

         Incă Sîmbătă noaptea spre

  Duminecă s'a făcut trecerea unei

  părți a armatei noastre în Bel-

  grad, ---- precum spun foile un-

  gurești din Arad.                          


  Generalul sîrb Putnic                      

  prins în Ungaria!        


  Voevodul Putnik general, ca-

  pul statului major al armatei șîr-

  bești, se afla în Gleichenberg cu

  fiica sa, la scălzi. Vineri a căpătat


   Coloana 3 

  telegrama de chemare acasă. In-

  dată a plecat. In Graț s'a urcat

  încă o doamnă în cupeul în care

  se afla, înaltul ofițer sîrbesc. Cînd

  trenul a ieșit, Sîmbătă după amiaz,

  de pe pămînt austriac trecînd pe

  cel unguresc, ---- doamna din cu-

  peul generalului s'a dat jos și a

  șoptit ceva călăuzului unguresc. In

  scuri s'a lățit vesrea, că Voevodul

  P u t n i k, capul statului major al

  armatei sîrbești, se află pe tren !

  Toată lumea începu a merge să-l

  vadă ! Se îmbulza om pe om la

  ușa cupeului voevodulul. Mirat de

  asta, generalul frasă perdelele și

  încuie ușa cupeului.                         

         Pe drum dol gendarmi se ur-

  cară la o gară pe același vagon

  și păziră acel cupeu. Fuseseră che

  mați anume. Căci se înserase. Erau

  aproape oarele 10 seara, cînd tre-

  nul sosi la Pesta. Aci doi detectivi

  și 2 gendarmi întrară în cupeul ge-

  neralului, zicîndu i :

  ---- Provocăm pe Excelenția Ta

  să ne urmezi. Suntem polițiști de

  sta.                                                        

  ---- De ce ? întrebă aprins, pe

  franțusește, generalul. Nu mă su-

  un chemării voastre.                         

  ---- Atunci vom fi siliți a ne fo-

  losì de forță (de putere).                   

  ---- Asta o puteți face ! ---- zise ge-

  neralul și ridică mâna dreaptă sus.

         Polițiștii îl prinseră de braț pe

  general. Fata țipă (zbieră) speriată.

  Atunci detectivii lăsară brațul ge-

  neralului spre a liniștì pe dșoara,

  că nu i-se va întimplà niei un rău

  tatălul ei.                                             

  ---- Excelență ! ---- ziseră apoi

  detectivii generalului sîrbesc, ----

  starea de războiu între Sîrbia și

  Austroungaria a întrat dela 6 ore,

  -- în urma acestei stări, te decia-

  răm prisoner de războiu.            

  --- Atunci mă supun, --- zi-

  se înfrânt generalul...               

         Detectivii îl luară de braț și

  plecară cu el. Și a fost dus în pa-

  latul comandei militare din Buda,

  unde e păzit.                                       

         Și va trebuì să steà, cu înima

  ca tăiată de cuțite, capul statului

  major, care diriguià planurile de

  luptă, --- să steà și să privească

  neputincios, din Budapesta, mișcă-

  rile și luptele nesnădăjduite ale

  oștirii patriei sale !                        

        ______________


  Fuga din Belgrad

         Din Zimony --- orașul de pe

  țărmul unguresc al Dunării în fața

  Belgraduluo, se dă Sîmbătă urmă-

  toarea telegramă :

         Zimony, 25 Iul. --- In decursul

  serii a sosit aici o nouă corabie

  din Belgrad, aducînt (peste Dunăre)

  cetățenii austroungari, cari fug din

  orașul sîrbesc pe pămînt ungar.

  Corabia e plină, plină, de fugari.

  Ei spun, că după plecarea baronu-

  lui Giesl, a urmat o colosată fer-

  bere în tot orașul. Soldații silesc

  pe locuitori să plece cît se pate

  mai repede din oraș ! Femeile

  și copiii au plecat toți din

  oraș ! Barbații cari numai sînt în

  stare a purta arme, --- toți sînt

  înarmați și, sub conducere de sol-

  dați, sînt trimiși de pază, pentru

  slujba de patrule, pe lingăriul Sava.

        ______________


   Coloana 4 

  Cari regimente                           

  se mobilizează?              

  -----                                 

         Foaia oficioasă a rînduit mo-

  bilizarea alor vre-o 8 corpuri de

  armată. Pe cuprinsul fiecărui

  corp se afișează (se lipesc pe

  păreți) în orașe și în comune,

  publicațiuni anume, ce privesc

  pe cei obligați față de armată

  în acel ținut. Să pot vedeà pe

  la toa te primăriile.                  

         Primăria orașului Pesta a

  afișat o publicațiune care arătă

  că au căpătat porunca de mo-

  bilizare regimentele de infante-

  rie No 6. 23. 32. 38. 44. 52

  68. 69. și 86 ce se țin de cor-

  pul din Pesta. Apoi regimentele

  de hușari 7. 8. 10. 13.

         Și toată artileria (tunarii),

  toată cavaleria (husarii), hon-

  vezii și taote trupele întregi-

  toare și ajutătore de pe co-

  prinsurile acestor regimente.

         Lă Arad, au poruncă de

  mobilizare regimentele No 29.

  33. 37. 39. 43. 46 61 și 101.

  și toate trupele ce să țin de

  ele. Și încă 6 corpuri. Corpul

  12 din Ardeal nu e între are

  părți de trupe în Bosnia.

         Trupele cari se află Bos-

  nia-Herțegovina, sunt puse pe

  picior de războiu și ele.


 • May 14, 2018 11:42:13 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

         Așa apoi cu ziua Sîmbătă

  d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

  și Austroungaria a întrat starea

  de războiu. Se spune că armata

  austroungară a și dat încă a-

  tunci sara semnul începutului

  războiului: trăgînd cîteva

  pușcături de tun de pe

  țărmul stîng ai Dunării

  asupra Belgradului.    

         La asta din cipitala sîrbească

  au răspuns alte cîteva pușcă-

  turi de tun, ca un fel de salut.

  Tunurile austriece spuneau:

  --- Vă salutăm, neas-

  tîmpăraților vecini, ve-

  nim !                              

         Cele sîrbești răspundeau:

  --- Suntem și noi aici,

  vă așteptăm, veniți !

         Dar apoi din parte sîrbească

  au încetat pușcăturile, --- căci

  acolo lucrul era hotărit: Impo-

  trivire în jurul Belgradului nu

  se face! Orașul va fi predat

  fără luptă. Că de primesc

  lupta din el, --- apoi tunurile

  austriace de pe țărmul stîng al

  Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

  besc de-l prăbușesc într'un mor-

  man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

  trieci să între în oraș, --- își

  cruță orașul însuși. Toată Curtea,

  vistieria statului și lucrurile de

  preț și armata, s'a fost re-

  tras deja în jos, în orașul

  Craguievaț, care găzduește azi

  pe Rege și conducerea țării.

         Incă Sîmbătă noaptea spre

  Duminecă s'a făcut trecerea unei

  părți a armatei noastre în Bel-

  grad, ---- precum spun foile un-

  gurești din Arad.                          


  Generalul sîrb Putnic                      

  prins în Ungaria!        


  Voevodul Putnik general, ca-

  pul statului major al armatei șîr-

  bești, se afla în Gleichenberg cu

  fiica sa, la scălzi. Vineri a căpătat


   Coloana 3 

  telegrama de chemare acasă. In-

  dată a plecat. In Graț s'a urcat

  încă o doamnă în cupeul în care

  se afla, înaltul ofițer sîrbesc. Cînd

  trenul a ieșit, Sîmbătă după amiaz,

  de pe pămînt austriac trecînd pe

  cel unguresc, ---- doamna din cu-

  peul generalului s'a dat jos și a

  șoptit ceva călăuzului unguresc. In

  scuri s'a lățit vesrea, că Voevodul

  P u t n i k, capul statului major al

  armatei sîrbești, se află pe tren !

  Toată lumea începu a merge să-l

  vadă ! Se îmbulza om pe om la

  ușa cupeului voevodulul. Mirat de

  asta, generalul frasă perdelele și

  încuie ușa cupeului.                         

         Pe drum dol gendarmi se ur-

  cară la o gară pe același vagon

  și păziră acel cupeu. Fuseseră che

  mați anume. Căci se înserase. Erau

  aproape oarele 10 seara, cînd tre-

  nul sosi la Pesta. Aci doi detectivi

  și 2 gendarmi întrară în cupeul ge-

  neralului, zicîndu i :

  ---- Provocăm pe Excelenția Ta

  să ne urmezi. Suntem polițiști de

  sta.                                                        

  ---- De ce ? întrebă aprins, pe

  franțusește, generalul. Nu mă su-

  un chemării voastre.                         

  ---- Atunci vom fi siliți a ne fo-

  losì de forță (de putere).                   

  ---- Asta o puteți face ! ---- zise ge-

  neralul și ridică mâna dreaptă sus.

         Polițiștii îl prinseră de braț pe

  general. Fata țipă (zbieră) speriată.

  Atunci detectivii lăsară brațul ge-

  neralului spre a liniștì pe dșoara,

  că nu i-se va întimplà niei un rău

  tatălul ei.                                             

  ---- Excelență ! ---- ziseră apoi

  detectivii generalului sîrbesc, ----

  starea de războiu între Sîrbia și

  Austroungaria a întrat dela 6 ore,

  -- în urma acestei stări, te decia-

  răm prisoner de războiu.            

  --- Atunci mă supun, --- zi-

  se înfrânt generalul...               

         Detectivii îl luară de braț și

  plecară cu el. Și a fost dus în pa-

  latul comandei militare din Buda,

  unde e păzit.                                       

         Și va trebuì să steà, cu înima

  ca tăiată de cuțite, capul statului

  major, care diriguià planurile de

  luptă, --- să steà și să privească

  neputincios, din Budapesta, mișcă-

  rile și luptele nesnădăjduite ale

  oștirii patriei sale !                        

        ______________


  Fuga din Belgrad

         Din Zimony --- orașul de pe

  țărmul unguresc al Dunării în fața

  Belgraduluo, se dă Sîmbătă urmă-

  toarea telegramă :

         Zimony, 25 Iul. --- In decursul

  serii a sosit aici o nouă corabie

  din Belgrad, aducînt (peste Dunăre)

  cetățenii austroungari, cari fug din

  orașul sîrbesc pe pămînt ungar.

  Corabia e plină, plină, de fugari.

  Ei spun, că după plecarea baronu-

  lui Giesl, a urmat o colosată fer-

  bere în tot orașul. Soldații silesc

  pe locuitori să plece cît se pate

  mai repede din oraș ! Femeile

  și copiii au plecat toți din

  oraș ! Barbații cari numai sînt în

  stare a purta arme, --- toți sînt

  înarmați și, sub conducere de sol-

  dați, sînt trimiși de pază, pentru

  slujba de patrule, pe lingăriul Sava.

        ______________


   Coloana 4 

  Cari regimente                           

  se mobilizează?              

  -----                                 

         Foaia oficioasă a rînduit mo-

  bilizarea alor vre-o 8 corpuri de

  armată. Pe cuprinsul fiecărui

  corp se afișează (se lipesc pe

  păreți) în orașe și în comune,

  publicațiuni anume, ce privesc

  pe cei obligați față de armată

  în acel ținut. Să pot vedeà pe

  la toa te primăriile.                  

         Primăria orașului Pesta a

  afișat o publicațiune care arătă

  că au căpătat porunca de mo-

  bilizare regimentele de infante-

  rie No 6. 23. 32. 38. 44. 52

  68. 69. și 86 ce se țin de cor-

  pul din Pesta. Apoi regimentele

  de hușari 7. 8. 10. 13.


 • May 14, 2018 11:39:59 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

         Așa apoi cu ziua Sîmbătă

  d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

  și Austroungaria a întrat starea

  de războiu. Se spune că armata

  austroungară a și dat încă a-

  tunci sara semnul începutului

  războiului: trăgînd cîteva

  pușcături de tun de pe

  țărmul stîng ai Dunării

  asupra Belgradului.    

         La asta din cipitala sîrbească

  au răspuns alte cîteva pușcă-

  turi de tun, ca un fel de salut.

  Tunurile austriece spuneau:

  --- Vă salutăm, neas-

  tîmpăraților vecini, ve-

  nim !                              

         Cele sîrbești răspundeau:

  --- Suntem și noi aici,

  vă așteptăm, veniți !

         Dar apoi din parte sîrbească

  au încetat pușcăturile, --- căci

  acolo lucrul era hotărit: Impo-

  trivire în jurul Belgradului nu

  se face! Orașul va fi predat

  fără luptă. Că de primesc

  lupta din el, --- apoi tunurile

  austriace de pe țărmul stîng al

  Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

  besc de-l prăbușesc într'un mor-

  man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

  trieci să între în oraș, --- își

  cruță orașul însuși. Toată Curtea,

  vistieria statului și lucrurile de

  preț și armata, s'a fost re-

  tras deja în jos, în orașul

  Craguievaț, care găzduește azi

  pe Rege și conducerea țării.

         Incă Sîmbătă noaptea spre

  Duminecă s'a făcut trecerea unei

  părți a armatei noastre în Bel-

  grad, ---- precum spun foile un-

  gurești din Arad.                          


  Generalul sîrb Putnic                      

  prins în Ungaria!        


  Voevodul Putnik general, ca-

  pul statului major al armatei șîr-

  bești, se afla în Gleichenberg cu

  fiica sa, la scălzi. Vineri a căpătat


   Coloana 3 

  telegrama de chemare acasă. In-

  dată a plecat. In Graț s'a urcat

  încă o doamnă în cupeul în care

  se afla, înaltul ofițer sîrbesc. Cînd

  trenul a ieșit, Sîmbătă după amiaz,

  de pe pămînt austriac trecînd pe

  cel unguresc, ---- doamna din cu-

  peul generalului s'a dat jos și a

  șoptit ceva călăuzului unguresc. In

  scuri s'a lățit vesrea, că Voevodul

  P u t n i k, capul statului major al

  armatei sîrbești, se află pe tren !

  Toată lumea începu a merge să-l

  vadă ! Se îmbulza om pe om la

  ușa cupeului voevodulul. Mirat de

  asta, generalul frasă perdelele și

  încuie ușa cupeului.                         

         Pe drum dol gendarmi se ur-

  cară la o gară pe același vagon

  și păziră acel cupeu. Fuseseră che

  mați anume. Căci se înserase. Erau

  aproape oarele 10 seara, cînd tre-

  nul sosi la Pesta. Aci doi detectivi

  și 2 gendarmi întrară în cupeul ge-

  neralului, zicîndu i :

  ---- Provocăm pe Excelenția Ta

  să ne urmezi. Suntem polițiști de

  sta.                                                        

  ---- De ce ? întrebă aprins, pe

  franțusește, generalul. Nu mă su-

  un chemării voastre.                         

  ---- Atunci vom fi siliți a ne fo-

  losì de forță (de putere).                   

  ---- Asta o puteți face ! ---- zise ge-

  neralul și ridică mâna dreaptă sus.

         Polițiștii îl prinseră de braț pe

  general. Fata țipă (zbieră) speriată.

  Atunci detectivii lăsară brațul ge-

  neralului spre a liniștì pe dșoara,

  că nu i-se va întimplà niei un rău

  tatălul ei.                                             

  ---- Excelență ! ---- ziseră apoi

  detectivii generalului sîrbesc, ----

  starea de războiu între Sîrbia și

  Austroungaria a întrat dela 6 ore,

  -- în urma acestei stări, te decia-

  răm prisoner de războiu.            

  --- Atunci mă supun, --- zi-

  se înfrânt generalul...               

         Detectivii îl luară de braț și

  plecară cu el. Și a fost dus în pa-

  latul comandei militare din Buda,

  unde e păzit.                                       

         Și va trebuì să steà, cu înima

  ca tăiată de cuțite, capul statului

  major, care diriguià planurile de

  luptă, --- să steà și să privească

  neputincios, din Budapesta, mișcă-

  rile și luptele nesnădăjduite ale

  oștirii patriei sale !                        

        ______________


  Fuga din Belgrad

         Din Zimony --- orașul de pe

  țărmul unguresc al Dunării în fața

  Belgraduluo, se dă Sîmbătă urmă-

  toarea telegramă :

         Zimony, 25 Iul. --- In decursul

  serii a sosit aici o nouă corabie

  din Belgrad, aducînt (peste Dunăre)

  cetățenii austroungari, cari fug din

  orașul sîrbesc pe pămînt ungar.

  Corabia e plină, plină, de fugari.

  Ei spun, că după plecarea baronu-

  lui Giesl, a urmat o colosată fer-

  bere în tot orașul. Soldații silesc

  pe locuitori să plece cît se pate

  mai repede din oraș ! Femeile

  și copiii au plecat toți din

  oraș ! Barbații cari numai sînt în

  stare a purta arme, --- toți sînt

  înarmați și, sub conducere de sol-

  dați, sînt trimiși de pază, pentru

  slujba de patrule, pe lingăriul Sava.

        ______________


   Coloana 4 

  Cari regimente                           

  se mobilizează?              

  -----                                 

         Foaia oficioasă a rînduit mo-

  bilizarea alor vre-o 8 corpuri de

  armată. Pe cuprinsul fiecărui

  corp se afișează (se lipesc pe

  păreți) în orașe și în comune,


 • May 14, 2018 11:36:32 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

         Așa apoi cu ziua Sîmbătă

  d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

  și Austroungaria a întrat starea

  de războiu. Se spune că armata

  austroungară a și dat încă a-

  tunci sara semnul începutului

  războiului: trăgînd cîteva

  pușcături de tun de pe

  țărmul stîng ai Dunării

  asupra Belgradului.    

         La asta din cipitala sîrbească

  au răspuns alte cîteva pușcă-

  turi de tun, ca un fel de salut.

  Tunurile austriece spuneau:

  --- Vă salutăm, neas-

  tîmpăraților vecini, ve-

  nim !                              

         Cele sîrbești răspundeau:

  --- Suntem și noi aici,

  vă așteptăm, veniți !

         Dar apoi din parte sîrbească

  au încetat pușcăturile, --- căci

  acolo lucrul era hotărit: Impo-

  trivire în jurul Belgradului nu

  se face! Orașul va fi predat

  fără luptă. Că de primesc

  lupta din el, --- apoi tunurile

  austriace de pe țărmul stîng al

  Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

  besc de-l prăbușesc într'un mor-

  man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

  trieci să între în oraș, --- își

  cruță orașul însuși. Toată Curtea,

  vistieria statului și lucrurile de

  preț și armata, s'a fost re-

  tras deja în jos, în orașul

  Craguievaț, care găzduește azi

  pe Rege și conducerea țării.

         Incă Sîmbătă noaptea spre

  Duminecă s'a făcut trecerea unei

  părți a armatei noastre în Bel-

  grad, ---- precum spun foile un-

  gurești din Arad.                          


  Generalul sîrb Putnic                      

  prins în Ungaria!        


  Voevodul Putnik general, ca-

  pul statului major al armatei șîr-

  bești, se afla în Gleichenberg cu

  fiica sa, la scălzi. Vineri a căpătat


   Coloana 3 

  telegrama de chemare acasă. In-

  dată a plecat. In Graț s'a urcat

  încă o doamnă în cupeul în care

  se afla, înaltul ofițer sîrbesc. Cînd

  trenul a ieșit, Sîmbătă după amiaz,

  de pe pămînt austriac trecînd pe

  cel unguresc, ---- doamna din cu-

  peul generalului s'a dat jos și a

  șoptit ceva călăuzului unguresc. In

  scuri s'a lățit vesrea, că Voevodul

  P u t n i k, capul statului major al

  armatei sîrbești, se află pe tren !

  Toată lumea începu a merge să-l

  vadă ! Se îmbulza om pe om la

  ușa cupeului voevodulul. Mirat de

  asta, generalul frasă perdelele și

  încuie ușa cupeului.                         

         Pe drum dol gendarmi se ur-

  cară la o gară pe același vagon

  și păziră acel cupeu. Fuseseră che

  mați anume. Căci se înserase. Erau

  aproape oarele 10 seara, cînd tre-

  nul sosi la Pesta. Aci doi detectivi

  și 2 gendarmi întrară în cupeul ge-

  neralului, zicîndu i :

  ---- Provocăm pe Excelenția Ta

  să ne urmezi. Suntem polițiști de

  sta.                                                        

  ---- De ce ? întrebă aprins, pe

  franțusește, generalul. Nu mă su-

  un chemării voastre.                         

  ---- Atunci vom fi siliți a ne fo-

  losì de forță (de putere).                   

  ---- Asta o puteți face ! ---- zise ge-

  neralul și ridică mâna dreaptă sus.

         Polițiștii îl prinseră de braț pe

  general. Fata țipă (zbieră) speriată.

  Atunci detectivii lăsară brațul ge-

  neralului spre a liniștì pe dșoara,

  că nu i-se va întimplà niei un rău

  tatălul ei.                                             

  ---- Excelență ! ---- ziseră apoi

  detectivii generalului sîrbesc, ----

  starea de războiu între Sîrbia și

  Austroungaria a întrat dela 6 ore,

  -- în urma acestei stări, te decia-

  răm prisoner de războiu.            

  --- Atunci mă supun, --- zi-

  se înfrânt generalul...               

         Detectivii îl luară de braț și

  plecară cu el. Și a fost dus în pa-

  latul comandei militare din Buda,

  unde e păzit.                                       

         Și va trebuì să steà, cu înima

  ca tăiată de cuțite, capul statului

  major, care diriguià planurile de

  luptă, --- să steà și să privească

  neputincios, din Budapesta, mișcă-

  rile și luptele nesnădăjduite ale

  oștirii patriei sale !                        

        ______________


  Fuga din Belgrad

         Din Zimony --- orașul de pe

  țărmul unguresc al Dunării în fața

  Belgraduluo, se dă Sîmbătă urmă-

  toarea telegramă :

         Zimony, 25 Iul. --- In decursul

  serii a sosit aici o nouă corabie

  din Belgrad, aducînt (peste Dunăre)

  cetățenii austroungari, cari fug din

  orașul sîrbesc pe pămînt ungar.

  Corabia e plină, plină, de fugari.

  Ei spun, că după plecarea baronu-

  lui Giesl, a urmat o colosată fer-

  bere în tot orașul. Soldații silesc

  pe locuitori să plece cît se pate

  mai repede din oraș ! Femeile

  și copiii au plecat toți din

  oraș ! Barbații cari numai sînt în

  stare a purta arme, --- toți sînt

  înarmați și, sub conducere de sol-

  dați, sînt trimiși de pază, pentru

  slujba de patrule, pe lingăriul Sava.

        ______________


   Coloana 4  • May 14, 2018 11:34:44 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

         Așa apoi cu ziua Sîmbătă

  d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

  și Austroungaria a întrat starea

  de războiu. Se spune că armata

  austroungară a și dat încă a-

  tunci sara semnul începutului

  războiului: trăgînd cîteva

  pușcături de tun de pe

  țărmul stîng ai Dunării

  asupra Belgradului.    

         La asta din cipitala sîrbească

  au răspuns alte cîteva pușcă-

  turi de tun, ca un fel de salut.

  Tunurile austriece spuneau:

  --- Vă salutăm, neas-

  tîmpăraților vecini, ve-

  nim !                              

         Cele sîrbești răspundeau:

  --- Suntem și noi aici,

  vă așteptăm, veniți !

         Dar apoi din parte sîrbească

  au încetat pușcăturile, --- căci

  acolo lucrul era hotărit: Impo-

  trivire în jurul Belgradului nu

  se face! Orașul va fi predat

  fără luptă. Că de primesc

  lupta din el, --- apoi tunurile

  austriace de pe țărmul stîng al

  Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

  besc de-l prăbușesc într'un mor-

  man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

  trieci să între în oraș, --- își

  cruță orașul însuși. Toată Curtea,

  vistieria statului și lucrurile de

  preț și armata, s'a fost re-

  tras deja în jos, în orașul

  Craguievaț, care găzduește azi

  pe Rege și conducerea țării.

         Incă Sîmbătă noaptea spre

  Duminecă s'a făcut trecerea unei

  părți a armatei noastre în Bel-

  grad, ---- precum spun foile un-

  gurești din Arad.                          


  Generalul sîrb Putnic                      

  prins în Ungaria!        


  Voevodul Putnik general, ca-

  pul statului major al armatei șîr-

  bești, se afla în Gleichenberg cu

  fiica sa, la scălzi. Vineri a căpătat


   Coloana 3 

  telegrama de chemare acasă. In-

  dată a plecat. In Graț s'a urcat

  încă o doamnă în cupeul în care

  se afla, înaltul ofițer sîrbesc. Cînd

  trenul a ieșit, Sîmbătă după amiaz,

  de pe pămînt austriac trecînd pe

  cel unguresc, ---- doamna din cu-

  peul generalului s'a dat jos și a

  șoptit ceva călăuzului unguresc. In

  scuri s'a lățit vesrea, că Voevodul

  P u t n i k, capul statului major al

  armatei sîrbești, se află pe tren !

  Toată lumea începu a merge să-l

  vadă ! Se îmbulza om pe om la

  ușa cupeului voevodulul. Mirat de

  asta, generalul frasă perdelele și

  încuie ușa cupeului.                         

         Pe drum dol gendarmi se ur-

  cară la o gară pe același vagon

  și păziră acel cupeu. Fuseseră che

  mați anume. Căci se înserase. Erau

  aproape oarele 10 seara, cînd tre-

  nul sosi la Pesta. Aci doi detectivi

  și 2 gendarmi întrară în cupeul ge-

  neralului, zicîndu i :

  ---- Provocăm pe Excelenția Ta

  să ne urmezi. Suntem polițiști de

  sta.                                                        

  ---- De ce ? întrebă aprins, pe

  franțusește, generalul. Nu mă su-

  un chemării voastre.                         

  ---- Atunci vom fi siliți a ne fo-

  losì de forță (de putere).                   

  ---- Asta o puteți face ! ---- zise ge-

  neralul și ridică mâna dreaptă sus.

         Polițiștii îl prinseră de braț pe

  general. Fata țipă (zbieră) speriată.

  Atunci detectivii lăsară brațul ge-

  neralului spre a liniștì pe dșoara,

  că nu i-se va întimplà niei un rău

  tatălul ei.                                             

  ---- Excelență ! ---- ziseră apoi

  detectivii generalului sîrbesc, ----

  starea de războiu între Sîrbia și

  Austroungaria a întrat dela 6 ore,

  -- în urma acestei stări, te decia-

  răm prisoner de războiu.            

  --- Atunci mă supun, --- zi-

  se înfrânt generalul...               

         Detectivii îl luară de braț și

  plecară cu el. Și a fost dus în pa-

  latul comandei militare din Buda,

  unde e păzit.                                       

         Și va trebuì să steà, cu înima

  ca tăiată de cuțite, capul statului

  major, care diriguià planurile de

  luptă, --- să steà și să privească

  neputincios, din Budapesta, mișcă-

  rile și luptele nesnădăjduite ale

  oștirii patriei sale !                        

        ______________


  Fuga din Belgrad

         Din Zimony --- orașul de pe

  țărmul unguresc al Dunării în fața

  Belgraduluo, se dă Sîmbătă urmă-

  toarea telegramă :

         Zimony, 25 Iul. --- In decursul

  serii a sosit aici o nouă corabie

  din Belgrad, aducînt (peste Dunăre)

  cetățenii austroungari, cari fug din

  orașul sîrbesc pe pămînt ungar.

  Corabia e plină, plină, de fugari.

  Ei spun, că după plecarea baronu-

  lui Giesl, a urmat o colosată fer-

  bere în tot orașul. Soldații silesc

  pe locuitori să plece cît se pate

  mai repede din oraș ! Femeile

  și copiii au plecat toți din

  oraș ! Barbații cari numai sînt în

  stare a purta arme, --- toți sînt

  înarmați și, sub conducere de sol-

  dați, sînt trimiși de pază, pentru

  slujba de patrule, pe lingăriul Sava.


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 11:24:10 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

         Așa apoi cu ziua Sîmbătă

  d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

  și Austroungaria a întrat starea

  de războiu. Se spune că armata

  austroungară a și dat încă a-

  tunci sara semnul începutului

  războiului: trăgînd cîteva

  pușcături de tun de pe

  țărmul stîng ai Dunării

  asupra Belgradului.    

         La asta din cipitala sîrbească

  au răspuns alte cîteva pușcă-

  turi de tun, ca un fel de salut.

  Tunurile austriece spuneau:

  --- Vă salutăm, neas-

  tîmpăraților vecini, ve-

  nim !                              

         Cele sîrbești răspundeau:

  --- Suntem și noi aici,

  vă așteptăm, veniți !

         Dar apoi din parte sîrbească

  au încetat pușcăturile, --- căci

  acolo lucrul era hotărit: Impo-

  trivire în jurul Belgradului nu

  se face! Orașul va fi predat

  fără luptă. Că de primesc

  lupta din el, --- apoi tunurile

  austriace de pe țărmul stîng al

  Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

  besc de-l prăbușesc într'un mor-

  man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

  trieci să între în oraș, --- își

  cruță orașul însuși. Toată Curtea,

  vistieria statului și lucrurile de

  preț și armata, s'a fost re-

  tras deja în jos, în orașul

  Craguievaț, care găzduește azi

  pe Rege și conducerea țării.

         Incă Sîmbătă noaptea spre

  Duminecă s'a făcut trecerea unei

  părți a armatei noastre în Bel-

  grad, ---- precum spun foile un-

  gurești din Arad.                          


  Generalul sîrb Putnic                      

  prins în Ungaria!        


  Voevodul Putnik general, ca-

  pul statului major al armatei șîr-

  bești, se afla în Gleichenberg cu

  fiica sa, la scălzi. Vineri a căpătat


   Coloana 3 

  telegrama de chemare acasă. In-

  dată a plecat. In Graț s'a urcat

  încă o doamnă în cupeul în care

  se afla, înaltul ofițer sîrbesc. Cînd

  trenul a ieșit, Sîmbătă după amiaz,

  de pe pămînt austriac trecînd pe

  cel ungaresc, ---- doamna din cu-

  peul generalului s'a dat jos și a

  șoptit ceva călăuzului ungaresc. In

  scuri s'a lățit vesrea, că Voevodul

  P u t n i k, capul statului major al

  armatei sîrbești, se află pe tren !

  Toată lumea începu a merge să-l

  vadă ! Se îmbulza om pe om la

  ușa cupeului voevodulul. Mirat de

  asta, generalul frasă perdelele și

  încuie ușa cupeului.                         

         Pe drum dol gendarmi se ur-

  cară la o gară pe același vagon

  și păziră acel cupeu. Fuseseră che

  mați anume. Căci se înserase. Erau

  aproape oarele 10 seara, cînd tre-

  nul sosi la Pesta. Aci doi detectivi

  și 2 gendarmi întrară în cupeul ge-

  neralului, zicîndu i :

  ---- Provocăm pe Excelenția Ta

  să ne urmezi. Suntem polițiști de

  sta.                                                        

  ---- De ce ? întrebă aprins, pe

  franțusește, generalul. Nu mă su-

  un chemării voastre.                         

  ---- Atunci vom fi siliți a ne fo-

  losì de forță (de putere).                   

  ---- Asta o puteți face ! ---- zise ge-

  neralul și ridică mâna dreaptă sus.

         Polițiștii îl prinseră de braț pe

  general. Fata țipă (zbieră) speriată.

  Atunci detectivii lăsară brațul ge-

  neralului spre a liniștì pe dșoara,

  că nu i-se va întimplà niei un rău

  tatălul ei.                                             

  ---- Excelență ! ---- ziseră apoi

  detectivii generalului sîrbesc, ----

  starea de războiu între Sîrbia și

  Austroungaria a întrat dela 6 ore,

  -- în urma acestei stări, te decia-

  răm prisoner de războiu.            

  --- Atunci mă supun, --- zi-

  se înfrânt generalul...               

         Detectivii îl luară de braț și

  plecară cu el. Și a fost dus în pa-

  latul comandei militare din Buda,

  unde e păzit.                                       


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 11:10:37 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

         Așa apoi cu ziua Sîmbătă

  d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

  și Austroungaria a întrat starea

  de războiu. Se spune că armata

  austroungară a și dat încă a-

  tunci sara semnul începutului

  războiului: trăgînd cîteva

  pușcături de tun de pe

  țărmul stîng ai Dunării

  asupra Belgradului.    

         La asta din cipitala sîrbească

  au răspuns alte cîteva pușcă-

  turi de tun, ca un fel de salut.

  Tunurile austriece spuneau:

  --- Vă salutăm, neas-

  tîmpăraților vecini, ve-

  nim !                              

         Cele sîrbești răspundeau:

  --- Suntem și noi aici,

  vă așteptăm, veniți !

         Dar apoi din parte sîrbească

  au încetat pușcăturile, --- căci

  acolo lucrul era hotărit: Impo-

  trivire în jurul Belgradului nu

  se face! Orașul va fi predat

  fără luptă. Că de primesc

  lupta din el, --- apoi tunurile

  austriace de pe țărmul stîng al

  Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

  besc de-l prăbușesc într'un mor-

  man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

  trieci să între în oraș, --- își

  cruță orașul însuși. Toată Curtea,

  vistieria statului și lucrurile de

  preț și armata, s'a fost re-

  tras deja în jos, în orașul

  Craguievaț, care găzduește azi

  pe Rege și conducerea țării.

         Incă Sîmbătă noaptea spre

  Duminecă s'a făcut trecerea unei

  părți a armatei noastre în Bel-

  grad, ---- precum spun foile un-

  gurești din Arad.                          


  Generalul sîrb Putnic                      

  prins în Ungaria!        


  Voevodul Putnik general, ca-

  pul statului major al armatei șîr-

  bești, se afla în Gleichenberg cu

  fiica sa, la scălzi. Vineri a căpătat


   Coloana 3 

  telegrama de chemare acasă. In-

  dată a plecat. In Graț s'a urcat

  încă o doamnă în cupeul în care

  se afla, înaltul ofițer sîrbesc. Cînd

  trenul a ieșit, Sîmbătă după amiaz,

  de pe pămînt austriac trecînd pe

  cel ungaresc, ---- doamna din cu-

  peul generalului s'a dat jos și a

  șoptit ceva călăuzului ungaresc. In

  scuri s'a lățit vesrea, că Voevodul

  P u t n i k, capul statului major al

  armatei sîrbești, se află pe tren !

  Toată lumea începu a merge să-l

  vadă ! Se îmbulza om pe om la

  ușa cupeului voevodulul. Mirat de

  asta, generalul frasă perdelele și

  încuie ușa cupeului.                         

         Pe drum dol gendarmi se ur-

  cară la o gară pe același vagon

  și păziră acel cupeu. Fuseseră che

  mați anume. Căci se înserase. Erau

  aproape oarele 10 seara, cînd tre-

  nul sosi la Pesta. Aci doi detectivi

  și 2 gendarmi întrară în cupeul ge-

  neralului, zicîndu i :

  ---- Provocăm pe Excelenția Ta

  să ne urmezi. Suntem polițiști de

  sta.                                                        

  ---- De ce ? întrebă aprins, pe

  franțusește, generalul. Nu mă su-

  un chemării voastre.                         

  ---- Atunci vom fi siliți a ne fo-

  losì de forță (de putere).                   

  ---- Asta o puteți face ! ---- zise ge-

  neralul și ridică mâna dreaptă sus.

         Polițiștii îl prinseră de braț pe

  general. Fata țipă (zbieră) speriată.

  Atunci detectivii lăsară brațul ge-

  neralului spre a liniștì pe dșoara,

  că nu i-se va întimplà niei un rău

  tatălul ei.                                             

  ---- Excelență ! ---- ziseră apoi

  detectivii generalului sîrbesc, ----

  starea de războiu între Sîrbia și

  Austroungaria a întrat dela 6 ore,

  -- în urma acestei stări, te decia-

  răm prisoner de războiu.            


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 11:09:02 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

         Așa apoi cu ziua Sîmbătă

  d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

  și Austroungaria a întrat starea

  de războiu. Se spune că armata

  austroungară a și dat încă a-

  tunci sara semnul începutului

  războiului: trăgînd cîteva

  pușcături de tun de pe

  țărmul stîng ai Dunării

  asupra Belgradului.    

         La asta din cipitala sîrbească

  au răspuns alte cîteva pușcă-

  turi de tun, ca un fel de salut.

  Tunurile austriece spuneau:

  --- Vă salutăm, neas-

  tîmpăraților vecini, ve-

  nim !                              

         Cele sîrbești răspundeau:

  --- Suntem și noi aici,

  vă așteptăm, veniți !

         Dar apoi din parte sîrbească

  au încetat pușcăturile, --- căci

  acolo lucrul era hotărit: Impo-

  trivire în jurul Belgradului nu

  se face! Orașul va fi predat

  fără luptă. Că de primesc

  lupta din el, --- apoi tunurile

  austriace de pe țărmul stîng al

  Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

  besc de-l prăbușesc într'un mor-

  man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

  trieci să între în oraș, --- își

  cruță orașul însuși. Toată Curtea,

  vistieria statului și lucrurile de

  preț și armata, s'a fost re-

  tras deja în jos, în orașul

  Craguievaț, care găzduește azi

  pe Rege și conducerea țării.

         Incă Sîmbătă noaptea spre

  Duminecă s'a făcut trecerea unei

  părți a armatei noastre în Bel-

  grad, ---- precum spun foile un-

  gurești din Arad.                          


  Generalul sîrb Putnic                      

  prins în Ungaria!        


  Voevodul Putnik general, ca-

  pul statului major al armatei șîr-

  bești, se afla în Gleichenberg cu

  fiica sa, la scălzi. Vineri a căpătat


   Coloana 3 

  telegrama de chemare acasă. In-

  dată a plecat. In Graț s'a urcat

  încă o doamnă în cupeul în care

  se afla, înaltul ofițer sîrbesc. Cînd

  trenul a ieșit, Sîmbătă după amiaz,

  de pe pămînt austriac trecînd pe

  cel ungaresc, ---- doamna din cu-

  peul generalului s'a dat jos și a

  șoptit ceva călăuzului ungaresc. In

  scuri s'a lățit vesrea, că Voevodul

  P u t n i k, capul statului major al

  armatei sîrbești, se află pe tren !

  Toată lumea începu a merge să-l

  vadă ! Se îmbulza om pe om la

  ușa cupeului voevodulul. Mirat de

  asta, generalul frasă perdelele și

  încuie ușa cupeului.                         

         Pe drum dol gendarmi se ur-

  cară la o gară pe același vagon

  și păziră acel cupeu. Fuseseră che

  mați anume. Căci se înserase. Erau

  aproape oarele 10 seara, cînd tre-

  nul sosi la Pesta. Aci doi detectivi

  și 2 gendarmi întrară în cupeul ge-

  neralului, zicîndu i :

  ---- Provocăm pe Excelenția Ta

  să ne urmezi. Suntem polițiști de

  sta.                                                        

  ---- De ce ? întrebă aprins, pe

  franțusește, generalul. Nu mă su-

  un chemării voastre.                         

  ---- Atunci vom fi siliți a ne fo-

  losì de forță (de putere).                   

  ---- Asta o puteți face ! ---- zise ge-

  neralul și ridică mâna dreaptă sus.

         Polițiștii îl prinseră de braț pe

  general. Fata țipă (zbieră) speriată.

  Atunci detectivii lăsară brațul ge-

  neralului spre a liniștì pe dșoara,

  că nu i-se va întimplà niei un rău

  tatălul ei.                                             


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 11:06:02 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

         Așa apoi cu ziua Sîmbătă

  d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

  și Austroungaria a întrat starea

  de războiu. Se spune că armata

  austroungară a și dat încă a-

  tunci sara semnul începutului

  războiului: trăgînd cîteva

  pușcături de tun de pe

  țărmul stîng ai Dunării

  asupra Belgradului.    

         La asta din cipitala sîrbească

  au răspuns alte cîteva pușcă-

  turi de tun, ca un fel de salut.

  Tunurile austriece spuneau:

  --- Vă salutăm, neas-

  tîmpăraților vecini, ve-

  nim !                              

         Cele sîrbești răspundeau:

  --- Suntem și noi aici,

  vă așteptăm, veniți !

         Dar apoi din parte sîrbească

  au încetat pușcăturile, --- căci

  acolo lucrul era hotărit: Impo-

  trivire în jurul Belgradului nu

  se face! Orașul va fi predat

  fără luptă. Că de primesc

  lupta din el, --- apoi tunurile

  austriace de pe țărmul stîng al

  Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

  besc de-l prăbușesc într'un mor-

  man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

  trieci să între în oraș, --- își

  cruță orașul însuși. Toată Curtea,

  vistieria statului și lucrurile de

  preț și armata, s'a fost re-

  tras deja în jos, în orașul

  Craguievaț, care găzduește azi

  pe Rege și conducerea țării.

         Incă Sîmbătă noaptea spre

  Duminecă s'a făcut trecerea unei

  părți a armatei noastre în Bel-

  grad, ---- precum spun foile un-

  gurești din Arad.                          


  Generalul sîrb Putnic                      

  prins în Ungaria!        


  Voevodul Putnik general, ca-

  pul statului major al armatei șîr-

  bești, se afla în Gleichenberg cu

  fiica sa, la scălzi. Vineri a căpătat


   Coloana 3 

  telegrama de chemare acasă. In-

  dată a plecat. In Graț s'a urcat

  încă o doamnă în cupeul în care

  se afla, înaltul ofițer sîrbesc. Cînd

  trenul a ieșit, Sîmbătă după amiaz,

  de pe pămînt austriac trecînd pe

  cel ungaresc, ---- doamna din cu-

  peul generalului s'a dat jos și a

  șoptit ceva călăuzului ungaresc. In

  scuri s'a lățit vesrea, că Voevodul

  P u t n i k, capul statului major al

  armatei sîrbești, se află pe tren !

  Toată lumea începu a merge să-l

  vadă ! Se îmbulza om pe om la

  ușa cupeului voevodulul. Mirat de

  asta, generalul frasă perdelele și

  încuie ușa cupeului.                         

         Pe drum dol gendarmi se ur-

  cară la o gară pe același vagon

  și păziră acel cupeu. Fuseseră che

  mați anume. Căci se înserase. Erau

  aproape oarele 10 seara, cînd tre-

  nul sosi la Pesta. Aci doi detectivi

  și 2 gendarmi întrară în cupeul ge-

  neralului, zicîndu i :

  ---- Provocăm pe Excelenția Ta

  să ne urmezi. Suntem polițiști de

  sta.                                                     

  ---- De ce ? întrebă aprins, pe

  franțusește, generalul. Nu mă su-

  un chemării voastre.                       

  ---- Atunci vom fi siliți a ne fo-

  losì de forță (de putere).         

  ---- Asta o puteți face ! ---- zise ge-

  neralul și ridică mâna dreaptă sus.


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 10:55:39 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

         Așa apoi cu ziua Sîmbătă

  d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

  și Austroungaria a întrat starea

  de războiu. Se spune că armata

  austroungară a și dat încă a-

  tunci sara semnul începutului

  războiului: trăgînd cîteva

  pușcături de tun de pe

  țărmul stîng ai Dunării

  asupra Belgradului.    

         La asta din cipitala sîrbească

  au răspuns alte cîteva pușcă-

  turi de tun, ca un fel de salut.

  Tunurile austriece spuneau:

  --- Vă salutăm, neas-

  tîmpăraților vecini, ve-

  nim !                              

         Cele sîrbești răspundeau:

  --- Suntem și noi aici,

  vă așteptăm, veniți !

         Dar apoi din parte sîrbească

  au încetat pușcăturile, --- căci

  acolo lucrul era hotărit: Impo-

  trivire în jurul Belgradului nu

  se face! Orașul va fi predat

  fără luptă. Că de primesc

  lupta din el, --- apoi tunurile

  austriace de pe țărmul stîng al

  Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

  besc de-l prăbușesc într'un mor-

  man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

  trieci să între în oraș, --- își

  cruță orașul însuși. Toată Curtea,

  vistieria statului și lucrurile de

  preț și armata, s'a fost re-

  tras deja în jos, în orașul

  Craguievaț, care găzduește azi

  pe Rege și conducerea țării.

         Incă Sîmbătă noaptea spre

  Duminecă s'a făcut trecerea unei

  părți a armatei noastre în Bel-

  grad, ---- precum spun foile un-

  gurești din Arad.                          


  Generalul sîrb Putnic                      

  prins în Ungaria!        


  Voevodul Putnik general, ca-

  pul statului major al armatei șîr-

  bești, se afla în Gleichenberg cu

  fiica sa, la scălzi. Vineri a căpătat


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 10:54:14 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

         Așa apoi cu ziua Sîmbătă

  d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

  și Austroungaria a întrat starea

  de războiu. Se spune că armata

  austroungară a și dat încă a-

  tunci sara semnul începutului

  războiului: trăgînd cîteva

  pușcături de tun de pe

  țărmul stîng ai Dunării

  asupra Belgradului.    

         La asta din cipitala sîrbească

  au răspuns alte cîteva pușcă-

  turi de tun, ca un fel de salut.

  Tunurile austriece spuneau:

  --- Vă salutăm, neas-

  tîmpăraților vecini, ve-

  nim !                              

         Cele sîrbești răspundeau:

  --- Suntem și noi aici,

  vă așteptăm, veniți !

         Dar apoi din parte sîrbească

  au încetat pușcăturile, --- căci

  acolo lucrul era hotărit: Impo-

  trivire în jurul Belgradului nu

  se face! Orașul va fi predat

  fără luptă. Că de primesc

  lupta din el, --- apoi tunurile

  austriace de pe țărmul stîng al

  Dunării, în jumătate de zi îl zdro-

  besc de-l prăbușesc într'un mor-

  man de ruine! Lăsindu-i pe aus-

  trieci să între în oraș, --- își

  cruță orașul însuși. Toată Curtea,

  vistieria statului și lucrurile de

  preț și armata, s'a fost re-

  tras deja în jos, în orașul

  Craguievaț, care găzduește azi

  pe Rege și conducerea țării.

         Incă Sîmbătă noaptea spre

  Duminecă s'a făcut trecerea unei

  părți a armatei noastre în Bel-

  grad, ---- precum spun foile un-

  gurești din Arad.                          


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 10:51:09 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!

         Așa apoi cu ziua Sîmbătă

  d. a. la orele 6, --- între Sîrbia

  și Austroungaria a întrat starea

  de războiu. Se spune că armata

  austroungară a și dat încă a-

  tunci sara semnul începutului

  războiului: trăgînd cîteva

  pușcături de tun de pe

  țărmul stîng ai Dunării

  asupra Belgradului.    

         La asta din cipitala sîrbească

  au răspuns alte cîteva pușcă-

  turi de tun, ca un fel de salut.

  Tunurile austriece spuneau:

  --- Vă salutăm, neas-

  tîmpăraților vecini, ve-

  nim !                              

         Cele sîrbești răspundeau:

  --- Suntem și noi aici,

  vă așteptăm, veniți !

         Dar apoi din parte sîrbească

  au încetat pușcăturile, --- căci

  acolo lucrul era hotărit: Impo-

  trivire în jurul Belgradului nu

  se face! Orașul va fi predat

  fără luptă. Că de primesc

  lupta din el, --- apoi tunurile

  austriace de pe țărmul stîng al


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 10:41:25 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 

  Răspunsul Sîrbie

                        nu e mulțumitor.


         Sîmbătă după amiazi aproape

  de orele 6, pe cînd îi era dară

  terminul pus, ---- ministrul pre-

  ședinte Passici al Sîrbiei, s'a în-

  fățișat la ambasadorul Austro-

  Ungariei și i-a dat răspunsul Sîr-

  biei la Ultimat.                                

         Baronul Giesl, amasado-

  rul Austroungariei, l'a cetit și

  i-a și spus îndată ministrului-

  președinte sîrbesc, că acest răs-

  puns --- nu e mulțumitor !

         El, ambasadorul, potrivit po-

  runcii ce are dela guvernul seu,

  e silit dar să plece din Bel-

  grad ! ----  Ceea-ce înseamnă:

  ruperea legăturilor de

  vecini pacinici și întra-

  rea stării de războiu în-

  tre Impărăție și vecina sa Sîrbia!


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 10:36:03 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.                                          

  --- Cele maĭ nouă. ---

  --- Primite la Budapesta Sâmbătă noaptea. ---


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 10:34:48 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 

  Știrile de Duminecă.

  --- Cele ma nouă. ---


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 10:20:39 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongrad, Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 10:19:30 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

    O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

                       __________


  Gloatele


          vor fi chemate sub armă în

  comitatele Arad, Bichiș, Bihor,

  Cenad, Ciongradm Hajdu, Ca-

  raș-Severin, Timiș și Torontal.

                       __________


   centru 


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 10:14:37 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt !

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

           O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

   centru 


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 10:13:33 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt!

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia !

           O încăerare asemenea cum-

  plită și greu de prevăzut că în

  ce fel s'ar sfirșì !

   centru 


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 10:12:43 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

           Așa în Balcani va fi o cum-

  plită împletire de brațe vrășmă-

  șite, o trîntă sălbatecă; om pe

  om va sări punîndu-i genun-

  chele 'n pept, --- și numai Dzeu

  poate prevedea nainte, cai din

  trîntași ar rămînea la urmă zdro-

  biți la pămînt!

           Așa, avînd Sîrbia și Romă-

  nia și Grecia de lucru acolo în

  josul Dunărei, Austroungaria șo

  Germania ar rămînea cu mînile

  slobode de a să încăera cu Ru-

  sia și Francia!

   centru 


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 10:10:30 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

  fi în jurul și în josul nostru:

           Bulgaria va fi pusă la

  cale de Austria și Germania, să

  atace Romănia, pentru a-i da

  de lucru acolo și a nu putea

  fi de vre un ajutor cumva Ru-

  siei!

           Turcia va ataca pe Gre-

  cia, pentru a o face să nu fie

  de tolos ortacei sale Sîrbia,

  ou care are legături de arme

           Italia va întra în Albania

  și va ataca aci în coaste pe

  Sîrbia, pentru ca asta să nu

  poată sărì în coastele Austriei

  și Ungariei.

   centru 


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 10:08:14 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

           Austroungaria a răspuns că

  nu poate ; a respins intrevenirea,

  --- lucru ce i-se ia în nume de

  rău de cele două puteri, cari

  nădăjduiau a putea împăca pe

  cele două certate.

                       __________


  Icoană fioroasă.

  Impletire grozavă de brațe

       și de arme, în Balcani!     


           De va izbucnì marele răz-

  boiu european, apoi iaca ce poate

   centru 


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 10:05:47 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 

           Dăr la asta să nu să gîndească

  familiile glotașilor. Cînd a ajuns

  lucrul la atît, până atunci soartea

  războiului s'a hotărît! Aceea

  se hotărește în încăerările puter-

  nice și sîngeroase ale armatei re-

  gulate cu inimicul.

                       __________


  Rusia și Francia

                  ---   respinse.

           Incă Sîmbătă Rusia și Fran-

  cia au făcut încercare la Austro-

  ungaria ---- prin conzulii lor din

  Viena, ---- să lungească terminul

  cel prea scurt al Ultimatului.

  Cele două țări au zis: „Dă-ne

  timp și prilegui să între-

  venim la Belgrad, să fa-

  cem pe Sîrbi a vă primì

  cererile !...

   centru 


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 10:00:29 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


   Coloana 1 


   centru 


   Coloana 2 


   Coloana 3 


   Coloana 4 


 • May 14, 2018 09:58:36 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 5 ---                                                               LIBERTATEA


Description

Save description
 • 45.85||23.200000000000045||

  Orăștie, România

 • 44.8532094||20.3555646||

  Zimony (Zemun, Belgrad, Sîrbia)

 • 46.3176661||23.7214703||

  Ardeal, România

 • 43.915886||17.679076||

  Bosnia și Herțegovina

 • 46.0732725||23.5804886||

  Alba-Iulia, România

 • 46.1802331||23.9279175||

  Blaj, România

 • 45.7678128||22.9072331||

  Hunedoara, România

 • 45.7983273||24.1255826||

  Sibiiu, România

 • 45.6579755||25.6011977||

  Brașov, România

 • 45.6068844||22.9493625||

  Hațeg, România

 • 46.1335267||22.7884234||

  Brad, România

 • 45.6909898||21.9034608||

  Lugoj, România

 • 46.0294907||22.3866409||

  Seliște, România

 • 45.908333||22.622222||

  Dobra, România

 • 45.9374985||22.6584494||

  Ilia, România

 • 46.0887169||21.6950507||

  Lipova, România

 • 46.1545588||21.5899546||

  Ghioroc, România

 • 47.5038693||23.4634345||

  Șomcuta-Mare, România

 • 46.6674534||22.3575717||

  Beiuș, România

 • 45.9920306||23.4864679||

  Vinț, România

 • 46.564676||23.7971063||

  Turda, România

 • 45.1181926||21.2944883||

  Vîrșeț (Vršac, Sîrbia)

 • 46.4177149||22.5343986||

  Criștior, România

 • 47.0634558||22.3453064||

  Lugoș, România

 • 46.1732769||22.7127167||

  Baia de Criș, România

 • 48.2081743||16.3738189||

  Viena, Austria

 • 44.786568||20.4489216||

  Belgrad, Sîrbia

 • 46.1865606||21.3122677||

  Arad, România

 • 46.3753746||24.0911289||

  Bichiș, România

 • 47.0157516||22.172266||

  Bihor, România

 • 46.1317358||20.581394||

  Cenad, România

 • 46.7084264||20.1436061||

  Ciongrad (Csongrád, Ungaria)

 • 47.4688355||21.5453227||

  Hajdu (Hajdú, Ungaria)

 • 45.1139646||22.0740993||

  Caraș-Severin, România

 • 45.7743438||21.2131281||

  Timiș-Torontal, România

 • 44.0127932||20.9114225||

  Craguievaț (Kragujevac, Sîrbia)

 • 46.8717935||15.9025224||

  Bad Gleichenberg, Austria

 • 47.497912||19.040235||

  Budapesta, Ungaria

 • 47.4480001||19.4618128||

  Pesta, Ungaria

 • 47.070714||15.439504||

  Graț (Graz, Austria)

 • 47.497912||19.040235||

  Buda, Ungaria

Location(s)
 • Document location Orăștie, România
 • Additional document location Zimony (Zemun, Belgrad, Sîrbia)
 • Additional document location Ardeal, România
 • Additional document location Bosnia și Herțegovina
 • Additional document location Alba-Iulia, România
 • Additional document location Blaj, România
 • Additional document location Hunedoara, România
 • Additional document location Sibiiu, România
 • Additional document location Brașov, România
 • Additional document location Hațeg, România
 • Additional document location Brad, România
 • Additional document location Lugoj, România
 • Additional document location Seliște, România
 • Additional document location Dobra, România
 • Additional document location Ilia, România
 • Additional document location Lipova, România
 • Additional document location Ghioroc, România
 • Additional document location Șomcuta-Mare, România
 • Additional document location Beiuș, România
 • Additional document location Vinț, România
 • Additional document location Turda, România
 • Additional document location Vîrșeț (Vršac, Sîrbia)
 • Additional document location Criștior, România
 • Additional document location Lugoș, România
 • Additional document location Baia de Criș, România
 • Additional document location Viena, Austria
 • Additional document location Belgrad, Sîrbia
 • Additional document location Arad, România
 • Additional document location Bichiș, România
 • Additional document location Bihor, România
 • Additional document location Cenad, România
 • Additional document location Ciongrad (Csongrád, Ungaria)
 • Additional document location Hajdu (Hajdú, Ungaria)
 • Additional document location Caraș-Severin, România
 • Additional document location Timiș-Torontal, România
 • Additional document location Craguievaț (Kragujevac, Sîrbia)
 • Additional document location Bad Gleichenberg, Austria
 • Additional document location Budapesta, Ungaria
 • Additional document location Pesta, Ungaria
 • Additional document location Graț (Graz, Austria)
 • Additional document location Buda, Ungaria
Login and add location


ID
6267 / 71122
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Manache Valentin
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Magyar
 • Română

Login to edit the fronts

Login to add keywords
 • Home Front

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note