Rugăciunile şi ajutorul celor de acasă, item 8

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

    Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

    3. Postautalványok

   a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

    A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és „Au Contrôle Général des Postes à Berne" czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a „Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest" czímmel kell ellátni. 

    A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

     b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

    A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

     Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

     4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

    5. Postacsomag (colis postal)

    a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francziaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

    Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

    A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos.  A felvevő postahivatal a tartalom megállapítása czéljából feladótól a csomag felbontását követelheti. A külföldre szóló összes ily csomagok azonkívül a kilépő kicserélő postahivataloknál a katonai czenzurabizottság által átvizsgáltatnak.

    A küldeményt a hosszú szállítási útnak megfelelően, tehát kiváló gonddal és tartósan kell csomagolni és ólomzárral vagy kemény pecsétviaszkkal kell lezárni. 

    A burkolat legyen viaszkosvászon, vízálló más szövet vagy faláda.

    A viaszkosvászon burkolatot jól össze kell varrni, a faládát pedig tarósan leszögezni. Törékeny faládába, papirdobozba, papirba vagy nem vízálló szövetbe csomagolt küldemény nem vehető fel.

    A czímet magára a burkolatra kell ráírni, vagy vászonlapra írva a burkolatra rávarrni.

    Papirlapra írni a czímet és azt gummival vagy csirizzel odaragasztani nem szabad , épúgy nincs megengedve függő czím használata. A csomag czímének megírásánál az 1 a pontban mondottakhoz kell alkalmazkodni.

   Csomagok csak úgy fogadhatók el szállításra, ha czímzett tartózkodási helye  ismeretes és az a küldeményre reá van jegyezve.

    Árúbevallást Francziaországab és Nagybritanniába minden szállítólevélhez 2 darabot kell csatolni. Oroszországba szólóknál árúbevallás nem kell. 

    b. internáltaknak postacsomag küldhető Oroszországba és Nagybritanniába az a.) alatt említett feltételek mellett. Czímzés mint a 2 b.) alatt.

    6. Táviratok csak hadifoglyoknak küldhetők, még pedig egyelőre csak Oroszországba, Szerbiába és Montenegróba.

    A táviratokat közérthető nyelven kell szerkeszeni. Rövidített czímek és aláírások használata tilos.

    A táviratok megírásánál ajánlatos a franczia vagy német nyelv használata és szükséges a czímben a „Prisonnier guerre" (hadifogoly) jelzés kitétele. 

    E táviratok felvétele a feladók veszélyére történik s amennyiben azok czéljukaz el érik, feladónak díjtérítésre igénye nincs.

    A táviratok a következő útirányokra terelendők és következőképpen dijazandók:

    Oroszországba: Rumánián át egy szó díja 33 fillér

    Szerbiába: Rumánián át át egy szó díja 18 fillér

    Montenegróba: Rumánián át egy szó díja 22 fillér,

mindhárom viszonylatban táviratonként a legkisebb díj 1 K.

    7. Végül értesítem a közönséget, hogy a Magyar Szent Korona Országai Vörös Kereszt Egyletében alakult „Hadifoglyok gyámolító és tudósító hivatala" (Budapest, IX., Üllői-út 1. sz. alatt) készséggel nyujt, illetőleg szerez be felvilágosítást hadifogságba esett honfitársaink hol- és hogylétéről és kivánatra közvetít levelezéseket abban az esetben, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét nem ismeri.

A posta- és távirdaigazgatóság


Transcription saved

    Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

    3. Postautalványok

   a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

    A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és „Au Contrôle Général des Postes à Berne" czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a „Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest" czímmel kell ellátni. 

    A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

     b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

    A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

     Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

     4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

    5. Postacsomag (colis postal)

    a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francziaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

    Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

    A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos.  A felvevő postahivatal a tartalom megállapítása czéljából feladótól a csomag felbontását követelheti. A külföldre szóló összes ily csomagok azonkívül a kilépő kicserélő postahivataloknál a katonai czenzurabizottság által átvizsgáltatnak.

    A küldeményt a hosszú szállítási útnak megfelelően, tehát kiváló gonddal és tartósan kell csomagolni és ólomzárral vagy kemény pecsétviaszkkal kell lezárni. 

    A burkolat legyen viaszkosvászon, vízálló más szövet vagy faláda.

    A viaszkosvászon burkolatot jól össze kell varrni, a faládát pedig tarósan leszögezni. Törékeny faládába, papirdobozba, papirba vagy nem vízálló szövetbe csomagolt küldemény nem vehető fel.

    A czímet magára a burkolatra kell ráírni, vagy vászonlapra írva a burkolatra rávarrni.

    Papirlapra írni a czímet és azt gummival vagy csirizzel odaragasztani nem szabad , épúgy nincs megengedve függő czím használata. A csomag czímének megírásánál az 1 a pontban mondottakhoz kell alkalmazkodni.

   Csomagok csak úgy fogadhatók el szállításra, ha czímzett tartózkodási helye  ismeretes és az a küldeményre reá van jegyezve.

    Árúbevallást Francziaországab és Nagybritanniába minden szállítólevélhez 2 darabot kell csatolni. Oroszországba szólóknál árúbevallás nem kell. 

    b. internáltaknak postacsomag küldhető Oroszországba és Nagybritanniába az a.) alatt említett feltételek mellett. Czímzés mint a 2 b.) alatt.

    6. Táviratok csak hadifoglyoknak küldhetők, még pedig egyelőre csak Oroszországba, Szerbiába és Montenegróba.

    A táviratokat közérthető nyelven kell szerkeszeni. Rövidített czímek és aláírások használata tilos.

    A táviratok megírásánál ajánlatos a franczia vagy német nyelv használata és szükséges a czímben a „Prisonnier guerre" (hadifogoly) jelzés kitétele. 

    E táviratok felvétele a feladók veszélyére történik s amennyiben azok czéljukaz el érik, feladónak díjtérítésre igénye nincs.

    A táviratok a következő útirányokra terelendők és következőképpen dijazandók:

    Oroszországba: Rumánián át egy szó díja 33 fillér

    Szerbiába: Rumánián át át egy szó díja 18 fillér

    Montenegróba: Rumánián át egy szó díja 22 fillér,

mindhárom viszonylatban táviratonként a legkisebb díj 1 K.

    7. Végül értesítem a közönséget, hogy a Magyar Szent Korona Országai Vörös Kereszt Egyletében alakult „Hadifoglyok gyámolító és tudósító hivatala" (Budapest, IX., Üllői-út 1. sz. alatt) készséggel nyujt, illetőleg szerez be felvilágosítást hadifogságba esett honfitársaink hol- és hogylétéről és kivánatra közvetít levelezéseket abban az esetben, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét nem ismeri.

A posta- és távirdaigazgatóság



Transcription history
 • March 24, 2017 15:20:48 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és „Au Contrôle Général des Postes à Berne" czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a „Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest" czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francziaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

      Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

      A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos.  A felvevő postahivatal a tartalom megállapítása czéljából feladótól a csomag felbontását követelheti. A külföldre szóló összes ily csomagok azonkívül a kilépő kicserélő postahivataloknál a katonai czenzurabizottság által átvizsgáltatnak.

      A küldeményt a hosszú szállítási útnak megfelelően, tehát kiváló gonddal és tartósan kell csomagolni és ólomzárral vagy kemény pecsétviaszkkal kell lezárni. 

      A burkolat legyen viaszkosvászon, vízálló más szövet vagy faláda.

      A viaszkosvászon burkolatot jól össze kell varrni, a faládát pedig tarósan leszögezni. Törékeny faládába, papirdobozba, papirba vagy nem vízálló szövetbe csomagolt küldemény nem vehető fel.

      A czímet magára a burkolatra kell ráírni, vagy vászonlapra írva a burkolatra rávarrni.

      Papirlapra írni a czímet és azt gummival vagy csirizzel odaragasztani nem szabad , épúgy nincs megengedve függő czím használata. A csomag czímének megírásánál az 1 a pontban mondottakhoz kell alkalmazkodni.

     Csomagok csak úgy fogadhatók el szállításra, ha czímzett tartózkodási helye  ismeretes és az a küldeményre reá van jegyezve.

      Árúbevallást Francziaországab és Nagybritanniába minden szállítólevélhez 2 darabot kell csatolni. Oroszországba szólóknál árúbevallás nem kell. 

      b. internáltaknak postacsomag küldhető Oroszországba és Nagybritanniába az a.) alatt említett feltételek mellett. Czímzés mint a 2 b.) alatt.

      6. Táviratok csak hadifoglyoknak küldhetők, még pedig egyelőre csak Oroszországba, Szerbiába és Montenegróba.

      A táviratokat közérthető nyelven kell szerkeszeni. Rövidített czímek és aláírások használata tilos.

      A táviratok megírásánál ajánlatos a franczia vagy német nyelv használata és szükséges a czímben a „Prisonnier guerre" (hadifogoly) jelzés kitétele. 

      E táviratok felvétele a feladók veszélyére történik s amennyiben azok czéljukaz el érik, feladónak díjtérítésre igénye nincs.

      A táviratok a következő útirányokra terelendők és következőképpen dijazandók:

      Oroszországba: Rumánián át egy szó díja 33 fillér

      Szerbiába: Rumánián át át egy szó díja 18 fillér

      Montenegróba: Rumánián át egy szó díja 22 fillér,

  mindhárom viszonylatban táviratonként a legkisebb díj 1 K.

      7. Végül értesítem a közönséget, hogy a Magyar Szent Korona Országai Vörös Kereszt Egyletében alakult „Hadifoglyok gyámolító és tudósító hivatala" (Budapest, IX., Üllői-út 1. sz. alatt) készséggel nyujt, illetőleg szerez be felvilágosítást hadifogságba esett honfitársaink hol- és hogylétéről és kivánatra közvetít levelezéseket abban az esetben, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét nem ismeri.

  A posta- és távirdaigazgatóság


 • March 24, 2017 15:14:33 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francziaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

      Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

      A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos.  A felvevő postahivatal a tartalom megállapítása czéljából feladótól a csomag felbontását követelheti. A külföldre szóló összes ily csomagok azonkívül a kilépő kicserélő postahivataloknál a katonai czenzurabizottság által átvizsgáltatnak.

      A küldeményt a hosszú szállítási útnak megfelelően, tehát kiváló gonddal és tartósan kell csomagolni és ólomzárral vagy kemény pecsétviaszkkal kell lezárni. 

      A burkolat legyen viaszkosvászon, vízálló más szövet vagy faláda.

      A viaszkosvászon burkolatot jól össze kell varrni, a faládát pedig tarósan leszögezni. Törékeny faládába, papirdobozba, papirba vagy nem vízálló szövetbe csomagolt küldemény nem vehető fel.

      A czímet magára a burkolatra kell ráírni, vagy vászonlapra írva a burkolatra rávarrni.

      Papirlapra írni a czímet és azt gummival vagy csirizzel odaragasztani nem szabad , épúgy nincs megengedve függő czím használata. A csomag czímének megírásánál az 1 a pontban mondottakhoz kell alkalmazkodni.

     Csomagok csak úgy fogadhatók el szállításra, ha czímzett tartózkodási helye  ismeretes és az a küldeményre reá van jegyezve.

      Árúbevallást Francziaországab és Nagybritanniába minden szállítólevélhez 2 darabot kell csatolni. Oroszországba szólóknál árúbevallás nem kell. 

      b. internáltaknak postacsomag küldhető Oroszországba és Nagybritanniába az a.) alatt említett feltételek mellett. Czímzés mint a 2 b.) alatt.

      6. Táviratok csak hadifoglyoknak küldhetők, még pedig egyelőre csak Oroszországba, Szerbiába és Montenegróba.

      A táviratokat közérthető nyelven kell szerkeszeni. Rövidített czímek és aláírások használata tilos.

      A táviratok megírásánál ajánlatos a franczia vagy német nyelv használata és szükséges a czímben a Prisonnier guerre (hadifogoly) jelzés kitétele. 

      E táviratok felvétele a feladók veszélyére történik s amennyiben azok czéljukaz el érik, feladónak díjtérítésre igénye nincs.

      A táviratok a következő útirányokra terelendők és következőképpen dijazandók:

      Oroszországba: Rumánián át egy szó díja 33 fillér

      Szerbiába: Rumánián át át egy szó díja 18 fillér

      Montenegróba: Rumánián át egy szó díja 22 fillér,

  mindhárom viszonylatban táviratonként a legkisebb díj 1 K.

      7. Végül értesítem a közönséget, hogy a Magyar Szent Korona Országai Vörös Kereszt Egyletében alakult Hadifoglyok gyámolító és tudósító hivatala (Budapest, IX., Üllői-út 1. sz. alatt) készséggel nyujt, illetőleg szerez be felvilágosítást hadifogságba esett honfitársaink hol- és hogylétéről és kivánatra közvetít levelezéseket abban az esetben, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét nem ismeri.

  A posta- és távirdaigazgatóság



 • March 24, 2017 15:14:11 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francziaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

      Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

      A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos.  A felvevő postahivatal a tartalom megállapítása czéljából feladótól a csomag felbontását követelheti. A külföldre szóló összes ily csomagok azonkívül a kilépő kicserélő postahivataloknál a katonai czenzurabizottság által átvizsgáltatnak.

      A küldeményt a hosszú szállítási útnak megfelelően, tehát kiváló gonddal és tartósan kell csomagolni és ólomzárral vagy kemény pecsétviaszkkal kell lezárni. 

      A burkolat legyen viaszkosvászon, vízálló más szövet vagy faláda.

      A viaszkosvászon burkolatot jól össze kell varrni, a faládát pedig tarósan leszögezni. Törékeny faládába, papirdobozba, papirba vagy nem vízálló szövetbe csomagolt küldemény nem vehető fel.

      A czímet magára a burkolatra kell ráírni, vagy vászonlapra írva a burkolatra rávarrni.

      Papirlapra írni a czímet és azt gummival vagy csirizzel odaragasztani nem szabad , épúgy nincs megengedve függő czím használata. A csomag czímének megírásánál az 1 a pontban mondottakhoz kell alkalmazkodni.

     Csomagok csak úgy fogadhatók el szállításra, ha czímzett tartózkodási helye  ismeretes és az a küldeményre reá van jegyezve.

      Árúbevallást Francziaországab és Nagybritanniába minden szállítólevélhez 2 darabot kell csatolni. Oroszországba szólóknál árúbevallás nem kell. 

      b. internáltaknak postacsomag küldhető Oroszországba és Nagybritanniába az a.) alatt említett feltételek mellett. Czímzés mint a 2 b.) alatt.

      6. Táviratok csak hadifoglyoknak küldhetők, még pedig egyelőre csak Oroszországba, Szerbiába és Montenegróba.

      A táviratokat közérthető nyelven kell szerkeszeni. Rövidített czímek és aláírások használata tilos.

      A táviratok megírásánál ajánlatos a franczia vagy német nyelv használata és szükséges a czímben a Prisonnier guerre (hadifogoly) jelzés kitétele. 

      E táviratok felvétele a feladók veszélyére történik s amennyiben azok czéljukaz el érik, feladónak díjtérítésre igénye nincs.

      A táviratok a következő útirányokra terelendők és következőképpen dijazandók:

      Oroszországba: Rumánián át egy szó díja 33 fillér

      Szerbiába: Rumánián át át egy szó díja 18 fillér

      Montenegróba: Rumánián át egy szó díja 22 fillér,

  mindhárom viszonylatban táviratonként a legkisebb díj 1 K.

      7. Végül értesítem a közönséget, hogy a Magyar Szent Korona Országai Vörös Kereszt Egyletében alakult Hadifoglyok gyámolító és tudósító hivatala (Budapest, IX., Üllői-út 1. sz. alatt) készséggel nyujt, illetőleg szerez be felvilágosítást hadifogságba esett honfitársaink hol- és hogylétéről és kivánatra közvetít levelezéseket abban az esetben, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét nem ismeri.

  A posta- és távirdaigazgatóság



 • March 24, 2017 15:11:51 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francziaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

      Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

      A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos.  A felvevő postahivatal a tartalom megállapítása czéljából feladótól a csomag felbontását követelheti. A külföldre szóló összes ily csomagok azonkívül a kilépő kicserélő postahivataloknál a katonai czenzurabizottság által átvizsgáltatnak.

      A küldeményt a hosszú szállítási útnak megfelelően, tehát kiváló gonddal és tartósan kell csomagolni és ólomzárral vagy kemény pecsétviaszkkal kell lezárni. 

      A burkolat legyen viaszkosvászon, vízálló más szövet vagy faláda.

      A viaszkosvászon burkolatot jól össze kell varrni, a faládát pedig tarósan leszögezni. Törékeny faládába, papirdobozba, papirba vagy nem vízálló szövetbe csomagolt küldemény nem vehető fel.

      A czímet magára a burkolatra kell ráírni, vagy vászonlapra írva a burkolatra rávarrni.

      Papirlapra írni a czímet és azt gummival vagy csirizzel odaragasztani nem szabad , épúgy nincs megengedve függő czím használata. A csomag czímének megírásánál az 1 a pontban mondottakhoz kell alkalmazkodni.

     Csomagok csak úgy fogadhatók el szállításra, ha czímzett tartózkodási helye  ismeretes és az a küldeményre reá van jegyezve.

      Árúbevallást Francziaországab és Nagybritanniába minden szállítólevélhez 2 darabot kell csatolni. Oroszországba szólóknál árúbevallás nem kell. 

      b. internáltaknak postacsomag küldhető Oroszországba és Nagybritanniába az a.) alatt említett feltételek mellett. Czímzés mint a 2 b.) alatt.

      6. Táviratok csak hadifoglyoknak küldhetők, még pedig egyelőre csak Oroszországba, Szerbiába és Montenegróba.

      A táviratokat közérthető nyelven kell szerkeszeni. Rövidített czímek és aláírások használata tilos.

      A táviratok megírásánál ajánlatos a franczia vagy német nyelv használata és szükséges a czímben a Prisonnier guerre (hadifogoly) jelzés kitétele. 

      E táviratok felvétele a feladók veszélyére történik s amennyiben azok czéljukaz el érik, feladónak díjtérítésre igénye nincs.

      A táviratok a következő útirányokra terelendők és következőképpen dijazandók:

      Oroszországba: Rumánián át egy szó díja 33 fillér

      Szerbiába: Rumánián át át egy szó díja 18 fillér

      Montenegróba: Rumánián át egy szó díja 22 fillér,

  mindhárom viszonylatban táviratonként a legkisebb díj 1 K.

      7. Végül értesítem a közönséget, hogy a Magyar Szent Korona Országai Vörös Kereszt Egyletében alakult Hadifoglyok gyámolító és tudósító hivatala (Budapest, IX., Üllői-út 1. sz. alatt) készséggel nyujt, illetőleg szerez be felvilágosítást hadifogságba esett honfitársaink hol- és hogylétéről és kivánatra 



 • March 24, 2017 15:07:50 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francziaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

      Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

      A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos.  A felvevő postahivatal a tartalom megállapítása czéljából feladótól a csomag felbontását követelheti. A külföldre szóló összes ily csomagok azonkívül a kilépő kicserélő postahivataloknál a katonai czenzurabizottság által átvizsgáltatnak.

      A küldeményt a hosszú szállítási útnak megfelelően, tehát kiváló gonddal és tartósan kell csomagolni és ólomzárral vagy kemény pecsétviaszkkal kell lezárni. 

      A burkolat legyen viaszkosvászon, vízálló más szövet vagy faláda.

      A viaszkosvászon burkolatot jól össze kell varrni, a faládát pedig tarósan leszögezni. Törékeny faládába, papirdobozba, papirba vagy nem vízálló szövetbe csomagolt küldemény nem vehető fel.

      A czímet magára a burkolatra kell ráírni, vagy vászonlapra írva a burkolatra rávarrni.

      Papirlapra írni a czímet és azt gummival vagy csirizzel odaragasztani nem szabad , épúgy nincs megengedve függő czím használata. A csomag czímének megírásánál az 1 a pontban mondottakhoz kell alkalmazkodni.

     Csomagok csak úgy fogadhatók el szállításra, ha czímzett tartózkodási helye  ismeretes és az a küldeményre reá van jegyezve.

      Árúbevallást Francziaországab és Nagybritanniába minden szállítólevélhez 2 darabot kell csatolni. Oroszországba szólóknál árúbevallás nem kell. 

      b. internáltaknak postacsomag küldhető Oroszországba és Nagybritanniába az a.) alatt említett feltételek mellett. Czímzés mint a 2 b.) alatt.

      6. Táviratok csak hadifoglyoknak küldhetők, még pedig egyelőre csak Oroszországba, Szerbiába és Montenegróba.

      A táviratokat közérthető nyelven kell szerkeszeni. Rövidített czímek és aláírások használata tilos.

      A táviratok megírásánál ajánlatos a franczia vagy német nyelv használata és szükséges a czímben a Prisonnier guerre (hadifogoly) jelzés kitétele. 

      E táviratok felvétele a feladók veszélyére történik s amennyiben azok czéljukaz el érik, feladónak díjtérítésre igénye nincs.

      A táviratok a következő útirányokra terelendők és következőképpen dijazandók:

      Oroszországba: Rumánián át egy szó díja 33 fillér

      Szerbiába: Rumánián át át egy szó díja 18 fillér

      Montenegróba: Rumánián át egy szó díja 22 fillér

   



 • March 24, 2017 15:07:21 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francziaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

      Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

      A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos.  A felvevő postahivatal a tartalom megállapítása czéljából feladótól a csomag felbontását követelheti. A külföldre szóló összes ily csomagok azonkívül a kilépő kicserélő postahivataloknál a katonai czenzurabizottság által átvizsgáltatnak.

      A küldeményt a hosszú szállítási útnak megfelelően, tehát kiváló gonddal és tartósan kell csomagolni és ólomzárral vagy kemény pecsétviaszkkal kell lezárni. 

      A burkolat legyen viaszkosvászon, vízálló más szövet vagy faláda.

      A viaszkosvászon burkolatot jól össze kell varrni, a faládát pedig tarósan leszögezni. Törékeny faládába, papirdobozba, papirba vagy nem vízálló szövetbe csomagolt küldemény nem vehető fel.

      A czímet magára a burkolatra kell ráírni, vagy vászonlapra írva a burkolatra rávarrni.

      Papirlapra írni a czímet és azt gummival vagy csirizzel odaragasztani nem szabad , épúgy nincs megengedve függő czím használata. A csomag czímének megírásánál az 1 a pontban mondottakhoz kell alkalmazkodni.

     Csomagok csak úgy fogadhatók el szállításra, ha czímzett tartózkodási helye  ismeretes és az a küldeményre reá van jegyezve.

      Árúbevallást Francziaországab és Nagybritanniába minden szállítólevélhez 2 darabot kell csatolni. Oroszországba szólóknál árúbevallás nem kell. 

      b. internáltaknak postacsomag küldhető Oroszországba és Nagybritanniába az a.) alatt említett feltételek mellett. Czímzés mint a 2 b.) alatt.

      6. Táviratok csak hadifoglyoknak küldhetők, még pedig egyelőre csak Oroszországba, Szerbiába és Montenegróba.

      A táviratokat közérthető nyelven kell szerkeszeni. Rövidített czímek és aláírások használata tilos.

      A táviratok megírásánál ajánlatos a franczia vagy német nyelv használata és szükséges a czímben a Prisonnier guerre (hadifogoly) jelzés kitétele. 

      E táviratok felvétele a feladók veszélyére történik s amennyiben azok czéljukaz el érik, feladónak díjtérítésre igénye nincs.

      A táviratok a következő útirányokra terelendők és következőképpen dijazandók:

      Oroszországba: Rumánián át egy szó díja 33 fillér

      Szerbiába: Rumánián át át egy szó díja 18 fillér

   



 • March 24, 2017 15:00:59 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francziaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

      Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

      A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos.  A felvevő postahivatal a tartalom megállapítása czéljából feladótól a csomag felbontását követelheti. A külföldre szóló összes ily csomagok azonkívül a kilépő kicserélő postahivataloknál a katonai czenzurabizottság által átvizsgáltatnak.

      A küldeményt a hosszú szállítási útnak megfelelően, tehát kiváló gonddal és tartósan kell csomagolni és ólomzárral vagy kemény pecsétviaszkkal kell lezárni. 

      A burkolat legyen viaszkosvászon, vízálló más szövet vagy faláda.

      A viaszkosvászon burkolatot jól össze kell varrni, a faládát pedig tarósan leszögezni. Törékeny faládába, papirdobozba, papirba vagy nem vízálló szövetbe csomagolt küldemény nem vehető fel.

      A czímet magára a burkolatra kell ráírni, vagy vászonlapra írva a burkolatra rávarrni.

      Papirlapra írni a czímet és azt gummival vagy csirizzel odaragasztani nem szabad , épúgy nincs megengedve függő czím használata. A csomag czímének megírásánál az 1 a pontban mondottakhoz kell alkalmazkodni.

     Csomagok csak úgy fogadhatók el szállításra, ha czímzett tartózkodási helye  ismeretes és az a küldeményre reá van jegyezve.

      Árúbevallást Francziaországab és Nagybritanniába minden szállítólevélhez 2 darabot kell csatolni. Oroszországba szólóknál árúbevallás nem kell. 

      b. internáltaknak postacsomag küldhető Oroszországba és Nagybritanniába az a.) alatt említett feltételek mellett. Czímzés mint a 2 b.) alatt.

      6. Táviratok csak hadifoglyoknak küldhetők, még pedig egyelőre csak Oroszországba, Szerbiába és Montenegróba.

      A táviratokat közérthető nyelven kell szerkeszeni. Rövidített czímek és aláírások használata tilos.

  A táviratok megírásánál ajánlatos a franczia vagy német nyelv

   



 • March 24, 2017 14:58:20 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francziaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

      Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

      A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos.  A felvevő postahivatal a tartalom megállapítása czéljából feladótól a csomag felbontását követelheti. A külföldre szóló összes ily csomagok azonkívül a kilépő kicserélő postahivataloknál a katonai czenzurabizottság által átvizsgáltatnak.

      A küldeményt a hosszú szállítási útnak megfelelően, tehát kiváló gonddal és tartósan kell csomagolni és ólomzárral vagy kemény pecsétviaszkkal kell lezárni. 

      A burkolat legyen viaszkosvászon, vízálló más szövet vagy faláda.

      A viaszkosvászon burkolatot jól össze kell varrni, a faládát pedig tarósan leszögezni. Törékeny faládába, papirdobozba, papirba vagy nem vízálló szövetbe csomagolt küldemény nem vehető fel.

      A czímet magára a burkolatra kell ráírni, vagy vászonlapra írva a burkolatra rávarrni.

      Papirlapra írni a czímet és azt gummival vagy csirizzel odaragasztani nem szabad , épúgy nincs megengedve függő czím használata. A csomag czímének megírásánál az 1 a pontban mondottakhoz kell alkalmazkodni.

     Csomagok csak úgy fogadhatók el szállításra, ha czímzett tartózkodási helye  ismeretes és az a küldeményre reá van jegyezve.

      Árúbevallást Francziaországab és Nagybritanniába minden szállítólevélhez 2 darabot kell csatolni. Oroszországba szólóknál árúbevallás nem kell. 

      b. internáltaknak postacsomag küldhető Oroszországba és Nagybritanniába az a.) alatt említett feltételek mellett. Czímzés mint a 2 b.) alatt.

      6. Táviratok csak hadifoglyoknak küldhetők, még pedig egyelőre csak Oroszországba és Nagybritanniába


   



 • March 24, 2017 14:54:44 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francziaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

      Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

      A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos.  A felvevő postahivatal a tartalom megállapítása czéljából feladótól a csomag felbontását követelheti. A külföldre szóló összes ily csomagok azonkívül a kilépő kicserélő postahivataloknál a katonai czenzurabizottság által átvizsgáltatnak.

      A küldeményt a hosszú szállítási útnak megfelelően, tehát kiváló gonddal és tartósan kell csomagolni és ólomzárral vagy kemény pecsétviaszkkal kell lezárni. 

      A burkolat legyen viaszkosvászon, vízálló más szövet vagy faláda.

      A viaszkosvászon burkolatot jól össze kell varrni, a faládát pedig tarósan leszögezni. Törékeny faládába, papirdobozba, papirba vagy nem vízálló szövetbe csomagolt küldemény nem vehető fel.

      A czímet magára a burkolatra kell ráírni, vagy vászonlapra írva a burkolatra rávarrni.

      Papirlapra írni a czímet és azt gummival vagy csirizzel odaragasztani nem szabad , épúgy nincs megengedve függő czím használata. A csomag czímének megírásánál az 1 a pontban mondottakhoz kell alkalmazkodni.

     Csomagok csak úgy fogadhatók el szállításra, ha czímzett tartózkodási helye  ismeretes és az a küldeményre reá van jegyezve.

      Árúbevallást Francziaországab és Nagybritanniába minden szállítólevélhez 2 darabot kell csatolni,


   



 • March 24, 2017 14:50:35 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francziaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

      Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

      A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos.  A felvevő postahivatal a tartalom megállapítása czéljából feladótól a csomag felbontását követelheti. A külföldre szóló összes ily csomagok azonkívül a kilépő kicserélő postahivataloknál a katonai czenzurabizottság által átvizsgáltatnak.

      A küldeményt a hosszú szállítási útnak megfelelően, tehát kiváló gonddal és tartósan kell csomagolni és ólomzárral vagy kemény pecsétviaszkkal kell lezárni. 

      A burkolat legyen viaszkosvászon, vízálló más szövet vagy faláda.

      A viaszkosvászon burkolatot jól össze kell varrni, a faládát pedig tarósan leszögezni. Törékeny faládába, papirdobozba, papirba vagy nem vízálló szövetbe csomagolt küldemény nem vehető fel.

      A czímet magára a burkolatra kell ráírni, vagy vászonlapra írva a burkolatra rávarrni.

      Papirlapra írni a czímet és azt gummival vagy csirizzel odaragasztani nem szabad , épúgy nincs megengedve


   



 • March 24, 2017 14:47:53 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francziaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

      Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

      A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos.  A felvevő postahivatal a tartalom megállapítása czéljából feladótól a csomag felbontását követelheti. A külföldre szóló összes ily csomagok azonkívül a kilépő kicserélő postahivataloknál a katonai czenzurabizottság által átvizsgáltatnak.

      A küldeményt a hosszú szállítási útnak megfelelően, tehát kiváló gonddal és tartósan kell csomagolni és ólomzárral vagy kemény pecsétviaszkkal kell lezárni. 

      A burkolat legyen viaszkosvászon, vízálló más szövet vagy faláda.

      A viaszkosvászon burkolatot jól össze kell varrni, a faládát pedig tarósan leszögezni. Törékeny faládába, papirdobozba, papirba vagy nem vízálló szövetbe csomagolt küldemény nem vehető fel.


   



 • March 24, 2017 14:46:29 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francziaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

      Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

      A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos.  A felvevő postahivatal a tartalom megállapítása czéljából feladótól a csomag felbontását követelheti. A külföldre szóló összes ily csomagok azonkívül a kilépő kicserélő postahivataloknál a katonai czenzurabizottság által átvizsgáltatnak.

      A küldeményt a hosszú szállítási útnak megfelelően, tehát kiváló gonddal és tartósan kell csomagolni és ólomzárral vagy kemény pecsétviaszkkal kell lezárni. 

      A burkolat legyen viaszkosvászon, vízálló más szövet vagy faláda.

      A viaszkosvászon burkolatot

   



 • March 24, 2017 14:43:23 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francziaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

      Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

      A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos.  A felvevő postahivatal a tartalom megállapítása czéljából feladótól a csomag felbontását követelheti. A külföldre szóló összes ily csomagok azonkívül a kilépő kicserélő postahivataloknál a katonai czenzurabizottság által átvizsgáltatnak.

   



 • March 24, 2017 14:40:32 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francziaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

      Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

      A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos.  A felvevő postahivatal a tartalom megállapítása czéljából feladótól a csomag felbont



 • March 24, 2017 14:38:29 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francyiaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

      Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

      A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak. Irásbeli küldeményt a csomagokba elhelyezni tilos. 



 • March 24, 2017 14:37:46 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francyiaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag szállítása feladó veszélyére történik, azok utánvétellel nem terhelhetők. 

      Francziaországba szóló csomagoknál érték nem nyilvánítható.

      A csomagok csak ruhát, fehérneműt és egyéb személyes használatra szánt tárgyat tartalmazhatnak.  



 • March 24, 2017 14:35:04 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.

      5. Postacsomag (colis postal)

      a) hadifoglyoknak küldhető Oroszországba (most már ázsiai Oroszországba is), Francyiaországba és Nagybritanniába, legfeljebb 5 kg-ig. A csomag 



 • March 24, 2017 14:32:26 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből jő levonásba.

       Ugyanezen a módon lehet pénzt küldeni a Nagybritanniában internáltaknak is küldeni.

       4. Értéklevelek (pénzeslevelek) hadifoglyoknak  egyáltalán nem küldhetők. Internáltaknak csak Oroszországba és Nagybritanniába küldhetők. Az értéklevelekbe irásbeli közleményt elhelelyezni nem szabad. Azokat feladó csak a postahivatalban történt átvizsgálás után zárhatja le.



 • March 24, 2017 14:28:11 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell adni annak a személynek a czímét, a kinek az összeget szánta s egyúttal közölnie kell azt is, hogy a további közvetítést postai vagy távirati úton kívánja-e. A közvetítés esetleges költsége az utalványozozott összegből 



 • March 24, 2017 14:25:30 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 

  a Szerbiába szólók a rumán utalványtarifa szerint bérmentesíthetők.

      A Francziaországban internált magyar és osztrák állampolgárok részére pénzt legfeljebb 300 K összegig a külügyministerium útján lehet küldeni, mely az amerikai Egyesült-Államok bécsi, illetőleg párisi nagykövetségének közvetítését veszi igénybe. Feladónak  a pénzt koronaértékre kiállított postautalványnyal vagy távirati postautalvánnyal a cs. és kir. külügyministerium czímére Wienbe kell küldenie, a postautalvány szelvényén, illetőleg a távirati utalvány közleményében pontosan meg kell  



 • March 24, 2017 14:14:21 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak postautalványok küldhetők: szerbiába, Nagybritanniába és Oroszországba, Mág mindig az  a) nem alatt jelzett módon. Az internáltaknak Oroszországba és Nagybritanniába szóló utalványai a svájczi 




 • March 24, 2017 14:08:55 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba  szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állítandók ki és Au Controle Général des Postes Berne czímmel látandók el, míg a Szerbiába szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalványürlapon  lei (franc) és bani (centime)-ra kell kiállítani és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Budapest czímmel kell ellátni. 

      A tulajdonképeni czímzett nevét ls pontos czímet mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha feladó a czímzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hátoldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Postautalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van megjelölve, feladni nem lehet. Az utalvány szelvényére közleményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utalványozható.

       b) Internáltaknak 




 • March 24, 2017 13:57:33 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re állí



 • March 24, 2017 13:56:38 Nadia Doja

      Az a) és b) alatti levelezésekben csak magánvonatkozású dolgokat lehet tárgyalni. A háborúval kapcsolatos közlemények kerülendők.

      3. Postautalványok

     a) hadifoglyoknak postautalványok küldhetők: Oroszországba, Nagybritanniába, Francziaországba, Japánba és Szerbiába.

      A Nagybritanniába, Oroszországba, Francziaországba és Japánba szóló postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és centimre-re áll



Description

Save description
 • 46.74979||23.57808||

  Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj

  ||1
Location(s)
 • Story location Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj


ID
6198 / 72037
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/




 • Prisoners of War
 • Remembrance



Notes and questions

Login to leave a note