Οι Κύπριοι στο Μακεδονικό Μέτωπο. Επιστολή του Κυπρίου πολεμιστή Μιχαήλ Β. Σπανού δημοσιευμένη στην εφημερίδα "Ελευθερία" ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 1918 . , item 1

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

το κυρίως κείμενο βρίσκεται κάτω από τον τίτλο

Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολε-

μούντος κατά των προαιωνίων εχθρών

της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

Λευκονίκου ενθουσιώδης νέος κ. Μιχαήλ

Β. Σπανού.

    Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

που υπό ημ)νίαν 30 Μαΐου ε.ε. προς τον

αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

ληνες κατά των Βουλγάρων. «Δεν ημπο-

ρω να σου περιγράψω τί φόβον έχουν

πάρει οι Βούλγαροι – γράφει ο Κύπριος

πολεμιστής – από ημάς, τον Ελληνικόν

στρατον. Όταν κάμνωμεν την επίθεσιν

αντηχεί ανά το μέτωπον η συνθηματικκή

μας λέξις «αέρα» και είς το άκουσμά της

οι Βούλγαροι καταλαβαίνουν ότι έχουν να

κάμουν με Ελληνικόν στρατόν και κατά-

λαμβανόμενοι υπό πανικού τρέπονται είς

φυγήν σάν κατσίκια».

    Εν τη αυτή επιστολή αναγράφεται ότι

κατά τάς τελευταίας επιθέσεις των οι Έλ-

ληνες ηχμαλώτισαν πολλούς Βουλγάρους

και Γερμανούς. Transcription saved

ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

το κυρίως κείμενο βρίσκεται κάτω από τον τίτλο

Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολε-

μούντος κατά των προαιωνίων εχθρών

της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

Λευκονίκου ενθουσιώδης νέος κ. Μιχαήλ

Β. Σπανού.

    Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

που υπό ημ)νίαν 30 Μαΐου ε.ε. προς τον

αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

ληνες κατά των Βουλγάρων. «Δεν ημπο-

ρω να σου περιγράψω τί φόβον έχουν

πάρει οι Βούλγαροι – γράφει ο Κύπριος

πολεμιστής – από ημάς, τον Ελληνικόν

στρατον. Όταν κάμνωμεν την επίθεσιν

αντηχεί ανά το μέτωπον η συνθηματικκή

μας λέξις «αέρα» και είς το άκουσμά της

οι Βούλγαροι καταλαβαίνουν ότι έχουν να

κάμουν με Ελληνικόν στρατόν και κατά-

λαμβανόμενοι υπό πανικού τρέπονται είς

φυγήν σάν κατσίκια».

    Εν τη αυτή επιστολή αναγράφεται ότι

κατά τάς τελευταίας επιθέσεις των οι Έλ-

ληνες ηχμαλώτισαν πολλούς Βουλγάρους

και Γερμανούς. 
Transcription history
 • July 16, 2019 18:14:47 Giorgos Karamanis

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  το κυρίως κείμενο βρίσκεται κάτω από τον τίτλο

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολε-

  μούντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώδης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

      Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

  που υπό ημ)νίαν 30 Μαΐου ε.ε. προς τον

  αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

  διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

  ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

  ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

  με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

  ληνες κατά των Βουλγάρων. «Δεν ημπο-

  ρω να σου περιγράψω τί φόβον έχουν

  πάρει οι Βούλγαροι – γράφει ο Κύπριος

  πολεμιστής – από ημάς, τον Ελληνικόν

  στρατον. Όταν κάμνωμεν την επίθεσιν

  αντηχεί ανά το μέτωπον η συνθηματικκή

  μας λέξις «αέρα» και είς το άκουσμά της

  οι Βούλγαροι καταλαβαίνουν ότι έχουν να

  κάμουν με Ελληνικόν στρατόν και κατά-

  λαμβανόμενοι υπό πανικού τρέπονται είς

  φυγήν σάν κατσίκια».

      Εν τη αυτή επιστολή αναγράφεται ότι

  κατά τάς τελευταίας επιθέσεις των οι Έλ-

  ληνες ηχμαλώτισαν πολλούς Βουλγάρους

  και Γερμανούς.  • October 31, 2018 15:31:05 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  το κυρίως κείμενο βρίσκεται κάτω από τον τίτλο

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολε-

  μούντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώδης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

      Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

  που υπό ημ)νίαν 30 Μαΐου προς τον

  αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

  διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

  ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

  ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

  με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

  ληνες κατά των Βουλγάρων. «Δεν ημπο-

  ρω να σου περιγράψω τί φόβον έχουν

  πάρει οι Βούλγαροι – γράφει ο Κύπριος

  πολεμιστής – από ημάς, τον Ελληνικόν

  στρατον. Όταν κάμνωμεν την επίθεσιν

  αντηχεί ανά το μέτωπον η συνθηματικκή

  μας λέξις «αέρα» και είς το άκουσμά της

  οι Βούλγαροι καταλαβαίνουν ότι έχουν να

  κάμουν με Ελληνικόν στρατόν και κατά-

  λαμβανόμενοι υπό πανικού τρέπονται είς

  φυγήν σάν κατσίκια».

      Εν τη αυτή επιστολή αναγράφεται ότι

  κατά τάς τελευταίας επιθέσεις των οι Έλ-

  ληνες ηχμαλώτισαν πολλούς Βουλγάρους

  και Γερμανούς. 
 • October 31, 2018 15:12:19 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  το κυρίως κείμενο βρίσκεται κάτω από τον τίτλο

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολε-

  μούντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώδης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

      Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

  που υπό ημ)νίαν 30 Μαϊου προς τον

  αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

  διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

  ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

  ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

  με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

  ληνες κατά των Βουλγάρων. «Δεν ημπο-

  ρω να σου περιγράψω τί φόβον έχουν

  πάρει οι Βούλγαροι – γράφει ο Κύπριος

  πολεμιστής – από ημάς, τον Ελληνικόν

  στρατον. Όταν κάμνωμεν την επίθεσιν

  αντηχεί ανά το μέτωπον η συνθηματικκή

  μας λέξις «αέρα» και είς το άκουσμά της

  οι Βούλγαροι καταλαβαίνουν ότι έχουν να

  κάμουν με Ελληνικόν στρατόν και κατά-

  λαμβανόμενοι υπό πανικού τρέπονται είς

  φυγήν σάν κατσίκια».

      Εν τη αυτή επιστολή αναγράφεται ότι

  κατά τάς τελευταίας επιθέσεις των οι Έλ-

  ληνες ηχμαλώτισαν πολλούς Βουλγάρους

  και Γερμανούς.  • October 31, 2018 15:10:38 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  το κυρίως κείμενο βρίσκεται κάτω από τον τίτλο

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολε-

  μούντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

      Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

  που υπό ημ)νίαν 30 Μαϊου προς τον

  αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

  διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

  ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

  ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

  με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

  ληνες κατά των Βουλγάρων. «Δεν ημπο-

  ρω να σου περιγράψω τί φόβον έχουν

  πάρει οι Βούλγαροι – γράφει ο Κύπριος

  πολεμιστής – από ημάς, τον Ελληνικόν

  στρατον. Όταν κάμνωμεν την επίθεσιν

  αντηχεί ανά το μέτωπον η συνθηματικκή

  μας λέξις «αέρα» και είς το άκουσμά της

  οι Βούλγαροι καταλαβαίνουν ότι έχουν να

  κάμουν με Ελληνικόν στρατόν και κατά-

  λαμβανόμενοι υπό πανικού τρέπονται είς

  φυγήν σάν κατσίκια».

      Εν τη αυτή επιστολή αναγράφεται ότι

  κατά τάς τελευταίας επιθέσεις των οι Έλ-

  ληνες ηχμαλώτισαν πολλούς Βουλγάρους

  και Γερμανούς.  • October 31, 2018 15:10:24 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  το κυρίως κείμενο βρίσκεται κάτω από τον τίτλο

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολε-

  μούντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

      Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

  που υπό ημ)νίαν 30 Μαϊου προς τον

  αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

  διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

  ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

  ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

  με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

  ληνες κατά των Βουλγάρων. «Δεν ημπο-

  ρω να σου περιγράψω τί φόβον έχουν

  πάρει οι Βούλγαροι – γράφει ο Κύπριος

  πολεμιστής – από ημάς, τον Ελληνικόν

  στρατον. Όταν κάμνωμεν την επίθεσιν

  αντηχεί ανά το μέτωπον η συνθηματικκή

  μας λέξις «αέρα» και είς το άκουσμά της

  οι Βούλγαροι καταλαβαίνουν ότι έχουν να

  κάμουν με Ελληνικόν στρατόν και κατά-

  λαμβανόμενοι υπό πανικού τρέπονται είς

  φυγήν σάν κατσίκια».

      Εν τη αυτή επιστολή αναγράφεται ότι

  κατά τάς τελευταίας επιθέσεις των οι Έλ-

  ληνες ηχμαλώτισαν πολλούς Βουλγάρους

  και Γερμανούς.  • October 31, 2018 15:05:36 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  το κυρίως κείμενο βρίσκεται κάτω από τον τίτλο

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολέ-

  μουντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

      Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

  που υπό ημ)νίαν 30 Μαϊου προς τον

  αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

  διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

  ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

  ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

  με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

  ληνες κατά των Βουλγάρων. «Δεν ημπο-

  ρω να σου περιγράψω τί φόβον έχουν

  πάρει οι Βούλγαροι - γράφει ο Κύπριος

  πολεμιστής - από ημάς, τον Ελληνικόν

  στρατον. Όταν κάμνωμεν την επίθεσιν

  αντηχεί ανά το μέτωπον η συνθηματικκή

  μας λέξις «αέρα» και είς το άκουσμά της

  οι Βούλγαροι καταλαβαίνουν ότι έχουν να

  κάμουν με Ελληνικόν στρατόν και κατά-

  λαμβανόμενοι υπό πανικού τρέπονται είς

  φυγήν σάν κατσίκια».

      Εν τη αυτή επιστολή αναγράφεται ότι

  κατά τάς τελευταίας επιθέσεις των οι Έλ-

  ληνες ηχμαλώτισαν πολλούς Βουλγάρους

  και Γερμανούς. 


 • October 31, 2018 15:03:35 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  το κυρίως κείμενο βρίσκεται κάτω από τον τίτλο

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολέ-

  μουντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

  Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

  που υπό ημ)νίαν 30 Μαϊου προς τον

  αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

  διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

  ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

  ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

  με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

  ληνες κατά των Βουλγάρων. «Δεν ημπο-

  ρω να σου περιγράψω τί φόβον έχουν

  πάρει οι Βούλγαροι - γράφει ο Κύπριος

  πολεμιστής - από ημάς, τον Ελληνικόν

  στρατον. Όταν κάμνωμεν την επίθεσιν

  αντηχεί ανά το μέτωπον η συνθηματικκή

  μας λέξις «αέρα» και είς το άκουσμά της

  οι Βούλγαροι καταλαβαίνουν ότι έχουν να

  κάμουν με Ελληνικόν στρατόν και κατά-

  λαμβανόμενοι υπό πανικού τρέπονται είς

  φυγήν σάν κατσίκια». • October 31, 2018 14:53:10 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  το κυρίως κείμενο βρίσκεται κάτω από τον τίτλο

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολέ-

  μουντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

  Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

  που υπό ημ)νίαν 30 Μαϊου προς τον

  αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

  διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

  ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

  ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

  με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

  ληνες κατά των Βουλγάρων. «Δεν ημπο-

  ρω να σου περιγράψω τί φόβον έχουν

  πάρει οι Βούλγαροι - γράφει ο Κύπριος

  πολεμιστής - από ημάς, τον Ελληνικόν

  στρατον. Όταν κάμνωμεν την επίθεσιν

  αντηχεί ανά το μέτωπον η συνθηματικκή

  μας λέξις «αέρα» και είς το άκουσμά της

  οι Βούλγαροι καταλαβαίνουν ότι έχουν να

  κάμουν με Ελληνικόν στρατόν και κατά-

  λαμβανόμενοι υπό πανικού τ


 • October 31, 2018 14:49:59 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  το κυρίως κείμενο βρίσκεται κάτω από τον τίτλο

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολέ-

  μουντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

  Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

  που υπό ημ)νίαν 30 Μαϊου προς τον

  αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

  διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

  ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

  ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

  με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

  ληνες κατά των Βουλγάρων. «Δεν ημπο-

  ρω να σου περιγράψω τί φόβον έχουν

  πάρει οι Βούλγαροι - γράφει ο Κύπριος

  πολεμιστής - από ημάς, τον Ελληνικόν

  στρατον. Όταν κάμνωμεν την επίθεσιν

  αντηχεί ανά το μέτωπον η συνθηματικκή

  μας λέξις «αέρα

 • October 31, 2018 14:49:18 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  το κυρίως κείμενο βρίσκεται κάτω από τον τίτλο

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολέ-

  μουντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

  Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

  που υπό ημ)νίαν 30 Μαϊου προς τον

  αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

  διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

  ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

  ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

  με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

  ληνες κατά των Βουλγάρων. «Δεν ημπο-

  ρω να σου περιγράψω τί φόβον έχουν

  πάρει οι Βούλγαροι - γράφει ο Κύπριος

  πολεμιστής - από ημάς, τον Ελληνικόν

  στρατον.

 • October 31, 2018 14:48:58 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  το κυρίως κείμενο βρίσκεται κάτω από τον τίτλο

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολέ-

  μουντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

  Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

  που υπό ημ)νίαν 30 Μαϊου προς τον

  αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

  διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

  ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

  ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

  με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

  ληνες κατά των Βουλγάρων. «Δεν ημπο-

  ρω να σου περιγράψω τί φόβον έχουν

  πάρει οι Βούλγαροι - γράφει ο Κύπριος

  πολεμιστής - από ημάς, τον Ελληνικόν

  στρατον

 • October 31, 2018 14:39:13 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολέ-

  μουντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

  Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

  που υπό ημ)νίαν 30 Μαϊου προς τον

  αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

  διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

  ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

  ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

  με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

  ληνες κατά των Βουλγάρων. «Δεν ημπο-

  ρω να σου περιγράψω • October 31, 2018 14:38:58 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολέ-

  μουντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

  Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

  που υπό ημ)νίαν 30 Μαϊου προς τον

  αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

  διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

  ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

  ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

  με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

  ληνες κατά των Βουλγάρων. «Δεν ημπο-

  ρω • October 31, 2018 14:25:01 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολέ-

  μουντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

  Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

  που υπό ημ)νίαν 30 Μαϊου προς τον

  αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

  διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

  ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

  ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

  με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

  ληνες κατά των Βουλγάρων.« » • October 31, 2018 14:20:46 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολέ-

  μουντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

  Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

  που υπό ημ)νίαν 30 Μαϊου προς τον

  αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

  διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

  ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

  ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

  με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ-

  ληνες κατά των Βουλγάρων. • October 31, 2018 14:19:40 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολέ-

  μουντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

  Ούτος γράφων εκ του πολεμικού μετώ-

  που υπό ημ)νίαν 30 Μαϊου προς τον

  αδελφόν του κ. Αριστόδημον Β. Σπανόν,

  διδάσκαλον εν Καρμίω της επαρχίας Κυ-

  ρηνείας, περιγράφει μεταξύ άλλων εξ γεν-

  ναίας και επιτυχείς επιθέσεις, τάς οποίας,

  με αφάνταστον ορμήν επεχείρησαν οι Ελ- • October 31, 2018 14:14:08 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολέ-

  μουντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού. • October 31, 2018 14:13:49 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολέ-

  μουντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.


 • October 31, 2018 14:12:48 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολέ-

  μουντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

 • October 31, 2018 14:11:49 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολέ-

  μουντος κατά των προαιωνίων εχθρών

  της Φυλής ημών Βουλγάρων στρατού της

  Εθνικής Αμύνης ευρίσκεται και ο εκ

  Λευκονίκου ενθουσιώσης νέος κ. Μιχαήλ

  Β. Σπανού.

 • October 31, 2018 14:08:51 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Είς τάς τάξεις τού εν Μακεδονία πολέ-

 • October 31, 2018 13:51:20 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

 • October 31, 2018 13:48:04 Marina Yerali Christodoulou

  ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
 • October 31, 2018 13:42:03 Marina Yerali Christodoulou

Description

Save description
 • 41.608635||21.745275||

  Macedonia

 • 35.1082954||33.42031559999998||

  Κύπρος / Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location Κύπρος / Cyprus
 • Document location Macedonia


ID
4828 / 53855
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Εφημερίδα "Ελευθερία"
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


May 30, 1918
 • Ελληνικά

 • Balkans

 • 1st World War
 • Cyprus Soldiers
 • Greek Army
 • Remembrance
 • Α` Παγκόσμιος Πόλεμος
 • Βαλκανικός Πόλεμος
 • Ελληνικός Στρατός
 • Κύπριοι ΠολεμιστέςNotes and questions

Login to leave a note