Απόσπασμα από την εφημερίδα “Ελευθερία” ημερομηνίας 13 Μαρτίου 1915 σχετικά με την αγορά μουλαριών για τον Αιγυπτιακό στρατό, item 2

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

                                                               

Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

  Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

  Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

ζήτημα.

Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

  Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

η αγωία δια την τύχην, και μόνον

ταύτην, του Εληνισμού κατά την

κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

σύνην του Έθνους και μετά την πα-

ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

λει και την επάνοδον εις την κανονικής

τροχιάν.

    Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

της Επταλόφου. 


ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Η θέσις του πρωτοκολλητού

του Εφετείου.

    ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

Υποδειγματικός σηροτροφικός 

σταθμός εν Αιγιαλούση.

Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

Κτηνοτροφικός σταθμός 

εν Αιγιαλούση.

Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

Πταισματοδικείον περιοδικόν.

Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

σθησαν.

  Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

λίγα έξοδα.

Τα εν Ελλάδι

Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

  Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

γευτικήν πλατείαν.

Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

κοφίνων.

Ημίονοι είς Αίγυπτον.

Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

στρατού της Αιγύπτου.

Επιστήμων φαρμακοποιός.

Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                             Κ. Ν.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


ΕΡΓΑΣΙΑΙ


ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

  Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

σίας της.

Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

σκόμματα.

Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

χιεπισκοπής. Η εκκλησιαστική επιτρο-

πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γνω-

στόν σκάνδαλον.

Η Σύνοδος εξήτασε τον ιερέα και την

επιτροπείαν του χωρίου, ήτις και ωμολό-

γηησε το σφάλμα της, και επεφυλάχθη να 

εκδώση την επί του ζητήματος τούτου α-

πόφασίν της.

Η Σύνοδος θα εξακολουθήση τας εργα-

σίας της και κατά την προσεχή εβδομάδα, 

ότε περατουμένων των εργασιών της έκα-

στος αρχιερεύς θα αναχωρήση είς την έ-

δραν του, ως προσεγγιζουσών των εορτών 

της αγίας Εβδομάδος και του Πάσχα.


Η ΠΟΡΕΙΑ

ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ


Τη Πέμπτη της εβδομάδης ταύτης

συγκεντρώθησαν εν τη Αρχιεπισκο-

πή άπαντες οι Έλληνες Βουλευταί

της Νήσου και έθεσαν τας βάσεις της

πορείας των, ην θα ακολουθήσουν εν

των Νομοθετικώ Συμβουλίω κατά την

παρούσαν Σύνοδον.

Αι εργασίαι του Νομοθετικού Συμ-

βουλίου άρχονται εφέτος από της 13

Απριλίου ε. ν.Η ΑΚΡΙΣ

                                                  ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


                                                Γράφουσιν ημίν Εξ. Αμμοχώστου,

                                          ότι ακρίς ανεφάνη είς τα χρία Λυοπέ-

                                          τρη, Φρέναρος, Αυγασίδαν και Αγ. Κενδέαν.

                                                 Ειδικοί υπάλληλοι ενετάλησαν υ-

                                           πο της Κυβερνήσεως όπως μεταβώσιν 

                                           επί τόπου πρός ακριβήν έρευναν, ίνα

                                           αποφασισθή της ακρίδος η να επιβρα-

                                           δυνθή επί τινα έτι χρόνον, δεδομένου

                                           ότι η συνήθης εποχή είναι ο Απρίλιος

                                           μην.

                                                Ως γνωστόν, η καταστροφή της α-

                                           κρίδος διενερείται από 2-3 ετών δια

                                           δηλητηριάσως, ήτις ευρέθη ότι παρέ-

                                           χει ικανοποιητικώτερα αποτελέσματα.


ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

Εις Κυθραίαν.

Την 20ην ιστάμ. μηνός ε. ν. θα διε-

νεργήθώσιν εν τη κωμοπόλει Κυθραία

εκλογαί πρός ανάδειξιν δημοτικών 

συμβοούλων.

Εν Κυθραία πρώτην ήδη φοράν ι-

δρύεται Δημαρχείον.

Εν Μόρφου και Λευκωσία.

Αναπληρωματικαί εκλογαί θα διε-

νεγηθώσι την 1 Απριλίου ε.ν. εν

Μόρφου και Λευκωσίας πρός αντικατά-

στασιν των παραιτηθέντων δημοτικών

συμβούλων κ.κ. Κ. Μαυραντώνη και

Μεχμέτ Μουνίρ βέη.


ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Την παρελθούσαν Κυριακήν, Γ' Κυ-

ριακήν των Νηστειών και της Σταυ-

ροπροσκηνήσεως, η Α. Μακαριότηςο

Αρχιεπίσκοπος ελειτούργησε εν τω εν

τη πόλει ημών ιερώ ναώ του Αποστό-

λου Λουκά

Εν τω μέσω του ναού έκειτο καταλ-

λήλως ηυτρεπισμένον κενοτάφιον μετά

δίσκου κολύβων, περιστοιχιζόμενον θ-

πό μαθητών του Γυμνασίου και των

Αστικών Σχολών, καθ' όσον ετελέσθη-

σαν κατά την εορτήν ταύτην μνημόσυνον 

υπέρ των πεσόντων κατά τους τελευ-

ταίους ελληνικούς πολέμους. Ο Μα-

καριώτατος Αρχιεπίσκοπος εν τω θείω

κηρύγματι έπλεξε το εγκώμιον των υ-

πέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων

και επεκαλέσθη την δύναμιν του τιμίου

και ζωοποιού Σταυρού υπέρ σωτηρίας

και κραταιώσεως του ευλογημένου η-

μών Έθνους.


Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ

ΠΑΝΝΥΧΙΟΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

Η ανομβρία παρατείνεται και εύ-

λογος φόβος ήρχισε να συνέχη τους κα-

τοίκους αναλογιζόμενους ότι θα δοκι-

μάσθωσιν οι πάντες υπό φοβερού λι-

μού υπό τα παρούσας μάλιστα περι-

στάσεις εάν δεν καταπέσωσιν εντίς ολί-

γων ημερών δαψιλείς βροχαί.

Πρό οκταημέρου είχον καταπέσει

βροχαί είς τίνα διαμερίσματα, αλλ' αυ-

ται ήσαν σποραδικαί και ανεπαρκείς, 

οι βίαιοι δε άνεμοι κατέστρεψαν ενια-

χού τα σπαρτά.

Από ημερών ήρχισαν να τελώνται

είς τε τας πόλεις και τα χωρία ολονύ-

κτιοι δεήσεις είς τον Ύψιστον πρός

κατάπεμψιν απλέτων όμβρων όπως α-

ποτραπή αφ' ημών ο κίνδυνος της πεί-

νης.

Τη παρελθούση δε Κυριακή ετελέ-

σθη πρός τούτο παράκλησις και εν τη

Ι. Μονή Κύκκου είς ην μετέβησαν

πλείστοι κάτοικοι των χωρίων Αργα-

κίου και Κατωκοπιάς μετά των ιερέων

των εν λόγω χωρίων. Καθ' ην δε στιγ-

μήν ετελείτο εν τω ναώ η παράκλησις

ήρχισε να καταπίπτη βροχή ραγδαία,

ήτις εκώλυσε το εκκλησίασμα να μετα-

φέρη την αγίαν εικόνα της Θεοτόκου

εκτός της Μονής είς επί τούτω ωρισμέ-

νον μέρος.


ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

λουθον τηλεγράφημα:

Ελευθέριον Βενιζέλον

Αθήνας.

Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

Απάντησις Βενιζέλου

Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                      Λευκωσίαν.

Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                        Βενιζέλος.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΛ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΟΥ


Σύντομος, αλλά περιεκτική είς εννοίας

και συστάσεις προς αναδιοργάνωσιν των της

παρ' ημίν δημοτικής Εκπαιδεύσεως, υ-

πήρξεν η κατά την παρελθούσαν Κυριακήν 

εν τω Παρθεναγωγείω Φανερωμένης γενο-

μένη διάλεξις υπό του διευθυντού των Α-

στικών Σχολών κ. Χ. Μαραθεύτου.

Αφ' ού υπέδειξε, και συνηγόρησε θερμώς

ο κ. Μαραθεύτης όπως προστεθώσι τεχνικά 

μαθήματα είς τα δημοτικά σχολεία προσ-

τιθεμένων δυο έτι τάξεων, είς τας εξ υ-

παρχούσας, καθαρώς επαγγελματική; εκ-

παιδεύσεως, εισηγήθη ως αναγκαιότατην

και επείγουσαν την αναδιοργάνωσιν του 

Παγκυπρίου Διδασκαλείου. Είναι ανάγκη,

είπεν, η φπίτησις εν αυτώ να καταστή τριε-

τής, να διδάσκωνται εν αυτώ πάντα τα

μαθήματα του Προγράμματος των δημοτι-

κών σχολείων και να σκώνται εν αυτώ οι

μέλλοντες διδάσκαλοι είς όλα τα πρακτι-

κά μαθήματα, τα εισαχθόμενα είς τα

δημοτικά ιδρύσεως του Προ-

τύπου δημοτικού σχολείου, συστήσας όπως

αι Αστικαί Σχολαί Λευκωσίας; ενισχυθώσι

και διαρρυθμισθώσι κατά τοιούτον τρόπον,

ώστε να αποβώσι πράγματι πρότυπον σχο-

λείών εν Κύπρω.

Την απαιτουμένην δαπάνην δια τας 

προταθείσας επί του παρόντος τουλάχιστον

μεταρρυθμίσεις είς το Διδασκαλείον υπελό-

γισεν ο κ. Χ. Μαραθεύτης μόνον είς 600

λίρας, τας οποίας, είπε, πρέπει να χορηγή

η Κυβέρνησις.ΑΓΟΡΑ ΗΜΙΟΝΩΝ

ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ


Εξακολουθεί η από ημερών διενερ-

      γούμενη εν Κύπρω αγορά ημιόνων υ-

     πο του Συνταγματάρχου του εν Αιγύ-

   πτω Αγγλικού Στρατού κ. Λάμπ. Μέ-

       χρι σήμερον ηγοράσθησαν 200 ημίο-

         νοι, ως δε πληροφορούμεθα θα αγο-

            ρασθή έτι αρκετός αριθμός τοιούτων,

           αίτινες θα χρησιμοποιηθώσι δια τας

           ανάγκας του στρατού της Αιγύπτου.

               Η παρουσιαζομένη ευκαιρία είναι

                λίαν ευνοϊκή δια τους κατόχους ημιό-

                                                  νων, καθόσον αι προσφερόμεναι τιμαί

                                                  είναι αρκούντως ικανοποιητικαί. Θα ε-

                                                  πιδιώξωσι δε καταλλήλως το συμφέρον

                                                  των ούτοι αν θελήσωσι να πωλήσωσι

                                                  ταύτας επιτοπίως σήμερον, οπότε μα-

                                                  λιστα η τιμή της κριθής έχει υψωθή,

                                                  αντί να αναγκάζωνται αποστέ-

                                                  λλωσιν εις Αίγυπτον, υποκείμενοι εις

                                                  θαλάσσιους κινδύνους και δαπάνας,

                                                  χωρίς να ευρίσκωσι πολλάκις ανταμει-

                                                  πτικάς τιμάς. Άλλως τε γνωστόν τυ-

                                                  γχάνει ότι διαρκούντος του πολέμου η

                                                  Αγγλική Κυβέρνησις δεν είναι διατε-

                                                  θιμένη να επιτρέψη εις ιδιώτας την

                                                  εκ Κύπρου εξαγωγήν ημιόνων.

      Ο Άγγλος συνταγματάρχης θα

παραμείνη προς τον σκοπόν τούτον ε-

πί τινας έτι ημέρας εν Κύπρω. Την

προσεχή δε Δευτέραν θα ευρίσκεται εν

Λευκωσία και οι κάτοχοι ημιόνων δύ-

νανται να φέρωσιν ταύτας πρός τον ίδι-

ον συνεννοούμενοι απ' ευθείας χωρίς

να χρησιμοποιώσι πράκτορας, οίτινες

συνήθως τους αποτρέπουσι να πωλή-

σωσι τα ζώα των δια να εκμεταλλεύων-

ται ούτοι. Η αγορά των ημιόνων θα

γίνη κάτωθι του τείχους πρός το δυσ-

μικόν μέρος, όπου συνήθως διοργα-

νούνται αί κτηνοτροφικαί εκθέσεις από

της 8 π.μ. μέχρι της 4 μ.μ.

     Την δε προσεχή Τρίτην καί Τετάρ-

την ο κ. Λάμπ θα μεταβή διά τον ίδιον

σκοπόν εις Λάρνακα και κατά τας αυ-

τάς ώρας θα διενεργή αγοράς ημιόνων

εν τη πόλει εκείνη είς την πλατείαν

των Δικαστηρίων.

Η αγορά ημιόνων θα συνεχισθή

πάλιν εν Λευκωσία από της προσεχούς

Πέπτης και θα παραταθή μέχρι της

μεθεπόμενης Πέπτης είς τον αυτόν

πάντοτε χώρον και τάς ιδίας ως και

πρότερον ώρας.

     Γίνεται δε γνωστόν ότι αι κοιμιζόμε-

ναι προς πώλησιν ημίονοι δέον να έ-

χωσιν ηλικίαν οιυχί ολιγωτέραν των 4

ετών και ύψος ουχί κάτω των 13 χειρών

και 1 ίντσας.


ΟΘΩΜΑΝΟΣ ΖΑΠΤΙΕΣ

ΥΠΟ ΣΟΒΑΡΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ

Κάποιος Οθωμανός ζαπτιές, ονομαζόμενος

Σαλήχ Μουσά, κατηγορείται ότι την νύκτα

της προπαρελθούσης Τρίτης ενώ μετέβαι-

νε μετά τινός δωδεκαετούς οθωμανόπαιδος,

Ιμπραχήμ Μουσταφά εκ Λευκωσίας, από 

το χωρίον Αγκολέμι εις Λεύκαν εν καιρώ

νυκτός, επετέθη καθ' οδόν κατά του παι-

δός και δέπραξεν επ' αυτού ακατανόμα-

στον πράξιν.

Ο παίς μόλις έφθασες εις Λεύκαν κα-

τήγγειλε τα συμβεβηκότα εις την εκεί ε-

δρεύουσαν Αστυνομίαν, ήτις συλλαβούσα

τον εν λόγω ζαπτιέν ωδήγησεν εις Λευ-

κωσίαν, όν και προσήγαγε τη προχθές

Πέμπτη ενώπιον του δικαστηρίου. Η σκαν-

δαλώδης αύτη υπόθεσις θα εκδικασθή μετά

τινάς ημέρας.


ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ιπποδρομίαι εαριναί θα τελεσθώ-

σιν όχι μόν εν Λευκωσία αλλά και εν

Λεμεσώ.

Αι ιπποδρομίαι της Λεμεσού, αίτινες

προμηνύονται αρκούντως ζωηραί, θα

λάβωσι χώραν την 4)17 και 6) 19 Α-

πριλίου 1915.


ΙΑ' Παγκύπρια

Η επί της δεξιώσεως των Επισκεπτών

Επιτροπή κατά τα εν Λάρνακι ΙΑ' Παγ-

κύπρια παρακαλεί τους προτιθεμένους να

παραστώσι κατ' αυτά, να αποταθώσι προς

τον Γραμματέα κ. Μενέδημον Ευ-

στρατίου μέχρι της 10) 23 Μαρτίου προς

εξεύρεσιν καταλυμάτων δηλούντες τον α-

ριθμόν των προσώπων.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

-Αύριον Κυριακήν ο Μακαριώτατος Αρχιε-

πίσκοπος θα λειτουργήση εν το εορτάζοντα ιε-

ρώ Ναώ του Αγίου Κασσιανού.

-Εγκαταστάθη εν τη γενεθλίω του χωριό 

Πεδουλή ο αξιόλογος και επιμελής ιατρός κ.

Κώνστ. missingmissingπρος εξάσκησιν του

φιλανθρώπου επαγγέλματος του. Η κοινότης 

Πεδουλά ως και ολόκληρος η Μαραθάσα από-

κτώσι χρηστόν μέλον και missing Ασκλη-

πιάδην, ώσεις θα παράσχη προθύμως εις πάντας

την επιστημονικήν του αρωγήν.

-Πληροφορούμεθα ότι ο υπό της θρονικής

επιτροπείας Κυρηνείας διορισθείς ελεγκτής της

εκκλησιαστικής εκείνης περιφερείας κ. Νικό-

λαος Ιακωβίδης εκ Μόρφου εκτελεί μετά πολ-

λού ζήλου τα αντεθέντα αυτώ καθήκοντα.

-Η παρ' ημίν Κυπριακή Βιβλιοθήκη θα 

δωρήση κατά τους Παγκυπρίους Αγώνας στέ-

φανον αργυρούν εκ δάφνης εις τον νικητήν

της ελληνικής δισκοβολίας.

-Η πληρωμή της τρίτης διμηνίας του μι-

σθού των διδασκάλων θα διενεργηθή εις τα 

ωρισμένα κέντρα υπό των υπαλλήλων των Δι-

οικήσεων τη 8)21 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή.

Καταβάλλονται προσπάθειαι όπως η πρώτη

δόσις της επιχοφηγήσεως πληρώθη κατά τας

εορτάς του Πάσχα.

- Επί νέων βάσεων και σταθερών αρχών ι-

δρύθη εν Βαρωσίοις σωματείον υπό την επω-

νυμίαν "Νέα Λέσχη". Η επιτροπεία του σω-

ματείου κατηρτίσθη εκ των κ.κ. Μ. Σιακαλλή

προέδρου, Πολυβίου Παπαδοπούλου γραμματέ-

ως, Μ. Γ. Μιχαηλίδου ταμίου, Α. Ε. Χριστο-

δουλίδου, Κ. Ρωσσίδου και Χρ. Αγιομαμίτου.

-Την νύκτα της σήμερον θα τελεσθή εν τω

ιερώ ναώ του προαστείου Παλλουριωτίσσης 

παννύχιος δέησις προς καταίπαυσιν της ανομ-

βρίας.

-Εις την κενωθείσαν θέσιν διασκάλου εν

τοις Ελληνικοίς εκπαιδευτήριοις Μαρωσίων,

δια της αποχωρήσεως του κ. Σ. Κωνσταντινί-

δυο, διορίσθη ο επιμελής διδάσκαλος κ. Ιω-

άννης Ταλιαδώρος.

-Ιδρύθη και λειτουργεί ευδοκίμως εν Κάτω

Ζώδια από της 1 Φεβρουαρίου 1925 αναγνω-

στήριον υπό την επωνυμίαν "Νέα Γενεά". Ε-

πίτιμος πρόεδρος του Αναγνωστηρίου εξελέγη 

ο βουλευτής και δικηγόρος κ. Θ. Θεοδότου, τα-

κτικός δε πρόεδρος ο κ. Γ. Σ. Ευμολπίδης, δι-

δάσκαλος και μέλη οι κ.κ. Αχιλλεύς Ιωάννου, 

Σολ. Χη Μιχαήλ, Πολύκαρπος Ιωάννου, Χη Νι-

κόλαος Χη Ιωάννου και Γεώργ. Ιωάννου.

-Επί τη επετείω της απελευθερώσεως των

Ιωαννίνων υ το του Ελληνικού στρατού ετε-

λέσθη τη παρελθούση Κρυαική εις το χωρίον

Ποταμίτισσα επιβλητικόν μηνόσυνον. Κατάλ-

ληλον λόγον είπεν ο επιμελής διδάσκαλος κ. 

Κυπριανός Παιονίδης.

-Κατά την γενομένην τη παρελθούση Κυ-

ριακή εν Αθήναις κλήρωσιν του Λαχείου του

Εθνικού Στόλου εκέρδισαν οι εξής αριθμοί:

Πρώτος 91.826, δεύτερος 55.667 και τρίτος

44.675.

-Εις την κενωθείσαν θέσιν εισπράκτορος

Ιδαλίου διωρίσθη ο κ. Σάββας Μιχαηλίδης εκ

Γερίου. Εις δε την θέσιν εισπράκτορος Περι-

στερώνας Μόρφου ο κ. Παναγιώτης Αριστεί-

δυο εκ Λακατάμιας


ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

-Το εσπέρας της προχθές Πέμπτης διημεί-

φθησαν εν Λευκωσία οι αρραβώνες του φιλο-

πρόοδου εμπορορράπτου κ Χρήστου Χη Λουκά 

μετα της σεμνής και ευ missing δεσποινίδος

Μαρίας Χ. Λοϊζίδου. Συγχαίροντες θερμώς τοις

μνηστευθείσιν ευχόμεθα αυτοίς τχείαν και

πανευτυχή την στέψιν.


ΑΦΙΞΕΙΣ

-Αφίκετο από της παρελθούσης εβδομά-

δος εκ Νέας Υόρκης ο επί τετραετίαν εκεί

διατρίψας αξιόλογος συμπολίτης ημών κ. Ιω.

Νικολᨴιδης, όστις εγκαθίσταται οριστικών εν

Λευκωσία συνεταιρισθείς μετά του αδελφού

του κ. Γεωργίου Νικολαΐδου. Μετά πολλής χα-

ράς εδεξιώθησαν τον κ. Γιάγκον Νικολαϊδην

οι οικείοι και φίλοι του.

-Διέτριψεν, επί τινας ημέρας εν Λευκωσία

χάριν υποθέσεων του ο εν Κελοκαδάροις επι-

μελέστατος αγροτικός Ιατρός κ. Χρ. Δ. Πετρί-

δης. 


ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

-Ο επί τη εορτή των ελληνικών γραμμά-

των εν Λευκωσία απαγγελθείς υπό του ελλογί-

μου γυμνασιάρχου του Παγκυπρίου κ. Γ. Σα-

κάρη πανηγυρικός λόγος εξεδόθη εις φυλλάδιον

αναλωμασι των εκπαιδευτηρίων. Ο λόγος του 

κ. Γυμνασιάρχου λίαν περισπούδαστος δέον να

αναγνωσθή υφ' όλων, φρονούμεν δε ότι έπρεπε

να ληφθή ποια τις πρόνοιας όπως εκτυπωθή ού-

τος καλλιτεχνικών και επί εκλεκτής ποιότητος

χάρτου.

-Εξεδόθη το ΙΙΓ' τεύχος του αξιολόγου 

περιοδικού "Εκκλησιαστικού Κήρυκος", όπερ

εκδίδεται προνοία του Π. Μητροπολίττου Κιτίου

με ύλης πλουσίαν και εποικοδομητικήν.

-Έχομεν υπ' όψιν ημών το τεύχος των

"Παναθηναίων" της 15 Φεβρουρίου. Το έγ-

κριτον τούτο Αττικόν περιοδικόν περιέχει εκ-

λεκτήν ύλην και εικόνας καλλιτεχνικάς.


ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Τελούντες αύριον Κυριακήν εν τω

ιερώ ναώ Φανερωμένης μετά την θεί-

αν λειτουργίαν εννεάμηνον Αρχιερα-

τικόν μνημόσυνον υπέρ της ψυχής του

πολύκλαυστου ημών συζήγου, πατρός και πενθερού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

παρακαλούμεν τους οικείους και φίλους

όπως παραστώσι και ενώσωι μερ' η-

μών τας δεήσεις των προς τον Ύψι-

στον.

Εν Λευκωσία 28 Φεβρουαρ. 1915.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Θεωρώ καθήκον μου επιβεβλημένον όπως

εκφράσω και δια του τύπου τας ζωηράς ευχα-

ριστίας μου και την αίδιον ευγνωμοσύνην μου 

προς τον έγκριτον εν Λευκωσία ιατρόν κ. Ν.

ΔΕΡΒΗΝ, ύστις εθεράπευσε τελείως την θυγα-

τέρα μου πάσχουσαν εκ σοβαρού εγκεφαλικού 

νοσήματος.

Εν Στρόβολω 27 Φεβρ. 1915

Ο ευγνωμονών πατήρ

Γιαννακός Τοφή.


ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ Γαλλικοί αρί-

στης ποιότητος εκ του γνωστού Ερ-

γοστασίου Berthet & Co. πωλούνται 

εις το εν Λευκωσία Κατάστημα του κ. 

Ζήνωνος Ι. Ζαχαριάδου, όπερ 

κείται εν τη Νέα Αγορά Φανερωμέ-

νης.Transcription saved

                                                               

Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

  Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

  Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

  Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

ζήτημα.

Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

  Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

η αγωία δια την τύχην, και μόνον

ταύτην, του Εληνισμού κατά την

κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

σύνην του Έθνους και μετά την πα-

ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

λει και την επάνοδον εις την κανονικής

τροχιάν.

    Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

της Επταλόφου. 


ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Η θέσις του πρωτοκολλητού

του Εφετείου.

    ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

Υποδειγματικός σηροτροφικός 

σταθμός εν Αιγιαλούση.

Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

Κτηνοτροφικός σταθμός 

εν Αιγιαλούση.

Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

Πταισματοδικείον περιοδικόν.

Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

σθησαν.

  Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

λίγα έξοδα.

Τα εν Ελλάδι

Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

  Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

γευτικήν πλατείαν.

Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

κοφίνων.

Ημίονοι είς Αίγυπτον.

Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

στρατού της Αιγύπτου.

Επιστήμων φαρμακοποιός.

Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                             Κ. Ν.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


ΕΡΓΑΣΙΑΙ


ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

  Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

σίας της.

Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

σκόμματα.

Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

χιεπισκοπής. Η εκκλησιαστική επιτρο-

πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γνω-

στόν σκάνδαλον.

Η Σύνοδος εξήτασε τον ιερέα και την

επιτροπείαν του χωρίου, ήτις και ωμολό-

γηησε το σφάλμα της, και επεφυλάχθη να 

εκδώση την επί του ζητήματος τούτου α-

πόφασίν της.

Η Σύνοδος θα εξακολουθήση τας εργα-

σίας της και κατά την προσεχή εβδομάδα, 

ότε περατουμένων των εργασιών της έκα-

στος αρχιερεύς θα αναχωρήση είς την έ-

δραν του, ως προσεγγιζουσών των εορτών 

της αγίας Εβδομάδος και του Πάσχα.


Η ΠΟΡΕΙΑ

ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ


Τη Πέμπτη της εβδομάδης ταύτης

συγκεντρώθησαν εν τη Αρχιεπισκο-

πή άπαντες οι Έλληνες Βουλευταί

της Νήσου και έθεσαν τας βάσεις της

πορείας των, ην θα ακολουθήσουν εν

των Νομοθετικώ Συμβουλίω κατά την

παρούσαν Σύνοδον.

Αι εργασίαι του Νομοθετικού Συμ-

βουλίου άρχονται εφέτος από της 13

Απριλίου ε. ν.Η ΑΚΡΙΣ

                                                  ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


                                                Γράφουσιν ημίν Εξ. Αμμοχώστου,

                                          ότι ακρίς ανεφάνη είς τα χρία Λυοπέ-

                                          τρη, Φρέναρος, Αυγασίδαν και Αγ. Κενδέαν.

                                                 Ειδικοί υπάλληλοι ενετάλησαν υ-

                                           πο της Κυβερνήσεως όπως μεταβώσιν 

                                           επί τόπου πρός ακριβήν έρευναν, ίνα

                                           αποφασισθή της ακρίδος η να επιβρα-

                                           δυνθή επί τινα έτι χρόνον, δεδομένου

                                           ότι η συνήθης εποχή είναι ο Απρίλιος

                                           μην.

                                                Ως γνωστόν, η καταστροφή της α-

                                           κρίδος διενερείται από 2-3 ετών δια

                                           δηλητηριάσως, ήτις ευρέθη ότι παρέ-

                                           χει ικανοποιητικώτερα αποτελέσματα.


ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

Εις Κυθραίαν.

Την 20ην ιστάμ. μηνός ε. ν. θα διε-

νεργήθώσιν εν τη κωμοπόλει Κυθραία

εκλογαί πρός ανάδειξιν δημοτικών 

συμβοούλων.

Εν Κυθραία πρώτην ήδη φοράν ι-

δρύεται Δημαρχείον.

Εν Μόρφου και Λευκωσία.

Αναπληρωματικαί εκλογαί θα διε-

νεγηθώσι την 1 Απριλίου ε.ν. εν

Μόρφου και Λευκωσίας πρός αντικατά-

στασιν των παραιτηθέντων δημοτικών

συμβούλων κ.κ. Κ. Μαυραντώνη και

Μεχμέτ Μουνίρ βέη.


ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Την παρελθούσαν Κυριακήν, Γ' Κυ-

ριακήν των Νηστειών και της Σταυ-

ροπροσκηνήσεως, η Α. Μακαριότηςο

Αρχιεπίσκοπος ελειτούργησε εν τω εν

τη πόλει ημών ιερώ ναώ του Αποστό-

λου Λουκά

Εν τω μέσω του ναού έκειτο καταλ-

λήλως ηυτρεπισμένον κενοτάφιον μετά

δίσκου κολύβων, περιστοιχιζόμενον θ-

πό μαθητών του Γυμνασίου και των

Αστικών Σχολών, καθ' όσον ετελέσθη-

σαν κατά την εορτήν ταύτην μνημόσυνον 

υπέρ των πεσόντων κατά τους τελευ-

ταίους ελληνικούς πολέμους. Ο Μα-

καριώτατος Αρχιεπίσκοπος εν τω θείω

κηρύγματι έπλεξε το εγκώμιον των υ-

πέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων

και επεκαλέσθη την δύναμιν του τιμίου

και ζωοποιού Σταυρού υπέρ σωτηρίας

και κραταιώσεως του ευλογημένου η-

μών Έθνους.


Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ

ΠΑΝΝΥΧΙΟΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

Η ανομβρία παρατείνεται και εύ-

λογος φόβος ήρχισε να συνέχη τους κα-

τοίκους αναλογιζόμενους ότι θα δοκι-

μάσθωσιν οι πάντες υπό φοβερού λι-

μού υπό τα παρούσας μάλιστα περι-

στάσεις εάν δεν καταπέσωσιν εντίς ολί-

γων ημερών δαψιλείς βροχαί.

Πρό οκταημέρου είχον καταπέσει

βροχαί είς τίνα διαμερίσματα, αλλ' αυ-

ται ήσαν σποραδικαί και ανεπαρκείς, 

οι βίαιοι δε άνεμοι κατέστρεψαν ενια-

χού τα σπαρτά.

Από ημερών ήρχισαν να τελώνται

είς τε τας πόλεις και τα χωρία ολονύ-

κτιοι δεήσεις είς τον Ύψιστον πρός

κατάπεμψιν απλέτων όμβρων όπως α-

ποτραπή αφ' ημών ο κίνδυνος της πεί-

νης.

Τη παρελθούση δε Κυριακή ετελέ-

σθη πρός τούτο παράκλησις και εν τη

Ι. Μονή Κύκκου είς ην μετέβησαν

πλείστοι κάτοικοι των χωρίων Αργα-

κίου και Κατωκοπιάς μετά των ιερέων

των εν λόγω χωρίων. Καθ' ην δε στιγ-

μήν ετελείτο εν τω ναώ η παράκλησις

ήρχισε να καταπίπτη βροχή ραγδαία,

ήτις εκώλυσε το εκκλησίασμα να μετα-

φέρη την αγίαν εικόνα της Θεοτόκου

εκτός της Μονής είς επί τούτω ωρισμέ-

νον μέρος.


ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

λουθον τηλεγράφημα:

Ελευθέριον Βενιζέλον

Αθήνας.

Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

Απάντησις Βενιζέλου

Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                      Λευκωσίαν.

Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                        Βενιζέλος.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΛ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΟΥ


Σύντομος, αλλά περιεκτική είς εννοίας

και συστάσεις προς αναδιοργάνωσιν των της

παρ' ημίν δημοτικής Εκπαιδεύσεως, υ-

πήρξεν η κατά την παρελθούσαν Κυριακήν 

εν τω Παρθεναγωγείω Φανερωμένης γενο-

μένη διάλεξις υπό του διευθυντού των Α-

στικών Σχολών κ. Χ. Μαραθεύτου.

Αφ' ού υπέδειξε, και συνηγόρησε θερμώς

ο κ. Μαραθεύτης όπως προστεθώσι τεχνικά 

μαθήματα είς τα δημοτικά σχολεία προσ-

τιθεμένων δυο έτι τάξεων, είς τας εξ υ-

παρχούσας, καθαρώς επαγγελματική; εκ-

παιδεύσεως, εισηγήθη ως αναγκαιότατην

και επείγουσαν την αναδιοργάνωσιν του 

Παγκυπρίου Διδασκαλείου. Είναι ανάγκη,

είπεν, η φπίτησις εν αυτώ να καταστή τριε-

τής, να διδάσκωνται εν αυτώ πάντα τα

μαθήματα του Προγράμματος των δημοτι-

κών σχολείων και να σκώνται εν αυτώ οι

μέλλοντες διδάσκαλοι είς όλα τα πρακτι-

κά μαθήματα, τα εισαχθόμενα είς τα

δημοτικά ιδρύσεως του Προ-

τύπου δημοτικού σχολείου, συστήσας όπως

αι Αστικαί Σχολαί Λευκωσίας; ενισχυθώσι

και διαρρυθμισθώσι κατά τοιούτον τρόπον,

ώστε να αποβώσι πράγματι πρότυπον σχο-

λείών εν Κύπρω.

Την απαιτουμένην δαπάνην δια τας 

προταθείσας επί του παρόντος τουλάχιστον

μεταρρυθμίσεις είς το Διδασκαλείον υπελό-

γισεν ο κ. Χ. Μαραθεύτης μόνον είς 600

λίρας, τας οποίας, είπε, πρέπει να χορηγή

η Κυβέρνησις.ΑΓΟΡΑ ΗΜΙΟΝΩΝ

ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ


Εξακολουθεί η από ημερών διενερ-

      γούμενη εν Κύπρω αγορά ημιόνων υ-

     πο του Συνταγματάρχου του εν Αιγύ-

   πτω Αγγλικού Στρατού κ. Λάμπ. Μέ-

       χρι σήμερον ηγοράσθησαν 200 ημίο-

         νοι, ως δε πληροφορούμεθα θα αγο-

            ρασθή έτι αρκετός αριθμός τοιούτων,

           αίτινες θα χρησιμοποιηθώσι δια τας

           ανάγκας του στρατού της Αιγύπτου.

               Η παρουσιαζομένη ευκαιρία είναι

                λίαν ευνοϊκή δια τους κατόχους ημιό-

                                                  νων, καθόσον αι προσφερόμεναι τιμαί

                                                  είναι αρκούντως ικανοποιητικαί. Θα ε-

                                                  πιδιώξωσι δε καταλλήλως το συμφέρον

                                                  των ούτοι αν θελήσωσι να πωλήσωσι

                                                  ταύτας επιτοπίως σήμερον, οπότε μα-

                                                  λιστα η τιμή της κριθής έχει υψωθή,

                                                  αντί να αναγκάζωνται αποστέ-

                                                  λλωσιν εις Αίγυπτον, υποκείμενοι εις

                                                  θαλάσσιους κινδύνους και δαπάνας,

                                                  χωρίς να ευρίσκωσι πολλάκις ανταμει-

                                                  πτικάς τιμάς. Άλλως τε γνωστόν τυ-

                                                  γχάνει ότι διαρκούντος του πολέμου η

                                                  Αγγλική Κυβέρνησις δεν είναι διατε-

                                                  θιμένη να επιτρέψη εις ιδιώτας την

                                                  εκ Κύπρου εξαγωγήν ημιόνων.

      Ο Άγγλος συνταγματάρχης θα

παραμείνη προς τον σκοπόν τούτον ε-

πί τινας έτι ημέρας εν Κύπρω. Την

προσεχή δε Δευτέραν θα ευρίσκεται εν

Λευκωσία και οι κάτοχοι ημιόνων δύ-

νανται να φέρωσιν ταύτας πρός τον ίδι-

ον συνεννοούμενοι απ' ευθείας χωρίς

να χρησιμοποιώσι πράκτορας, οίτινες

συνήθως τους αποτρέπουσι να πωλή-

σωσι τα ζώα των δια να εκμεταλλεύων-

ται ούτοι. Η αγορά των ημιόνων θα

γίνη κάτωθι του τείχους πρός το δυσ-

μικόν μέρος, όπου συνήθως διοργα-

νούνται αί κτηνοτροφικαί εκθέσεις από

της 8 π.μ. μέχρι της 4 μ.μ.

     Την δε προσεχή Τρίτην καί Τετάρ-

την ο κ. Λάμπ θα μεταβή διά τον ίδιον

σκοπόν εις Λάρνακα και κατά τας αυ-

τάς ώρας θα διενεργή αγοράς ημιόνων

εν τη πόλει εκείνη είς την πλατείαν

των Δικαστηρίων.

Η αγορά ημιόνων θα συνεχισθή

πάλιν εν Λευκωσία από της προσεχούς

Πέπτης και θα παραταθή μέχρι της

μεθεπόμενης Πέπτης είς τον αυτόν

πάντοτε χώρον και τάς ιδίας ως και

πρότερον ώρας.

     Γίνεται δε γνωστόν ότι αι κοιμιζόμε-

ναι προς πώλησιν ημίονοι δέον να έ-

χωσιν ηλικίαν οιυχί ολιγωτέραν των 4

ετών και ύψος ουχί κάτω των 13 χειρών

και 1 ίντσας.


ΟΘΩΜΑΝΟΣ ΖΑΠΤΙΕΣ

ΥΠΟ ΣΟΒΑΡΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ

Κάποιος Οθωμανός ζαπτιές, ονομαζόμενος

Σαλήχ Μουσά, κατηγορείται ότι την νύκτα

της προπαρελθούσης Τρίτης ενώ μετέβαι-

νε μετά τινός δωδεκαετούς οθωμανόπαιδος,

Ιμπραχήμ Μουσταφά εκ Λευκωσίας, από 

το χωρίον Αγκολέμι εις Λεύκαν εν καιρώ

νυκτός, επετέθη καθ' οδόν κατά του παι-

δός και δέπραξεν επ' αυτού ακατανόμα-

στον πράξιν.

Ο παίς μόλις έφθασες εις Λεύκαν κα-

τήγγειλε τα συμβεβηκότα εις την εκεί ε-

δρεύουσαν Αστυνομίαν, ήτις συλλαβούσα

τον εν λόγω ζαπτιέν ωδήγησεν εις Λευ-

κωσίαν, όν και προσήγαγε τη προχθές

Πέμπτη ενώπιον του δικαστηρίου. Η σκαν-

δαλώδης αύτη υπόθεσις θα εκδικασθή μετά

τινάς ημέρας.


ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ιπποδρομίαι εαριναί θα τελεσθώ-

σιν όχι μόν εν Λευκωσία αλλά και εν

Λεμεσώ.

Αι ιπποδρομίαι της Λεμεσού, αίτινες

προμηνύονται αρκούντως ζωηραί, θα

λάβωσι χώραν την 4)17 και 6) 19 Α-

πριλίου 1915.


ΙΑ' Παγκύπρια

Η επί της δεξιώσεως των Επισκεπτών

Επιτροπή κατά τα εν Λάρνακι ΙΑ' Παγ-

κύπρια παρακαλεί τους προτιθεμένους να

παραστώσι κατ' αυτά, να αποταθώσι προς

τον Γραμματέα κ. Μενέδημον Ευ-

στρατίου μέχρι της 10) 23 Μαρτίου προς

εξεύρεσιν καταλυμάτων δηλούντες τον α-

ριθμόν των προσώπων.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

-Αύριον Κυριακήν ο Μακαριώτατος Αρχιε-

πίσκοπος θα λειτουργήση εν το εορτάζοντα ιε-

ρώ Ναώ του Αγίου Κασσιανού.

-Εγκαταστάθη εν τη γενεθλίω του χωριό 

Πεδουλή ο αξιόλογος και επιμελής ιατρός κ.

Κώνστ. missingmissingπρος εξάσκησιν του

φιλανθρώπου επαγγέλματος του. Η κοινότης 

Πεδουλά ως και ολόκληρος η Μαραθάσα από-

κτώσι χρηστόν μέλον και missing Ασκλη-

πιάδην, ώσεις θα παράσχη προθύμως εις πάντας

την επιστημονικήν του αρωγήν.

-Πληροφορούμεθα ότι ο υπό της θρονικής

επιτροπείας Κυρηνείας διορισθείς ελεγκτής της

εκκλησιαστικής εκείνης περιφερείας κ. Νικό-

λαος Ιακωβίδης εκ Μόρφου εκτελεί μετά πολ-

λού ζήλου τα αντεθέντα αυτώ καθήκοντα.

-Η παρ' ημίν Κυπριακή Βιβλιοθήκη θα 

δωρήση κατά τους Παγκυπρίους Αγώνας στέ-

φανον αργυρούν εκ δάφνης εις τον νικητήν

της ελληνικής δισκοβολίας.

-Η πληρωμή της τρίτης διμηνίας του μι-

σθού των διδασκάλων θα διενεργηθή εις τα 

ωρισμένα κέντρα υπό των υπαλλήλων των Δι-

οικήσεων τη 8)21 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή.

Καταβάλλονται προσπάθειαι όπως η πρώτη

δόσις της επιχοφηγήσεως πληρώθη κατά τας

εορτάς του Πάσχα.

- Επί νέων βάσεων και σταθερών αρχών ι-

δρύθη εν Βαρωσίοις σωματείον υπό την επω-

νυμίαν "Νέα Λέσχη". Η επιτροπεία του σω-

ματείου κατηρτίσθη εκ των κ.κ. Μ. Σιακαλλή

προέδρου, Πολυβίου Παπαδοπούλου γραμματέ-

ως, Μ. Γ. Μιχαηλίδου ταμίου, Α. Ε. Χριστο-

δουλίδου, Κ. Ρωσσίδου και Χρ. Αγιομαμίτου.

-Την νύκτα της σήμερον θα τελεσθή εν τω

ιερώ ναώ του προαστείου Παλλουριωτίσσης 

παννύχιος δέησις προς καταίπαυσιν της ανομ-

βρίας.

-Εις την κενωθείσαν θέσιν διασκάλου εν

τοις Ελληνικοίς εκπαιδευτήριοις Μαρωσίων,

δια της αποχωρήσεως του κ. Σ. Κωνσταντινί-

δυο, διορίσθη ο επιμελής διδάσκαλος κ. Ιω-

άννης Ταλιαδώρος.

-Ιδρύθη και λειτουργεί ευδοκίμως εν Κάτω

Ζώδια από της 1 Φεβρουαρίου 1925 αναγνω-

στήριον υπό την επωνυμίαν "Νέα Γενεά". Ε-

πίτιμος πρόεδρος του Αναγνωστηρίου εξελέγη 

ο βουλευτής και δικηγόρος κ. Θ. Θεοδότου, τα-

κτικός δε πρόεδρος ο κ. Γ. Σ. Ευμολπίδης, δι-

δάσκαλος και μέλη οι κ.κ. Αχιλλεύς Ιωάννου, 

Σολ. Χη Μιχαήλ, Πολύκαρπος Ιωάννου, Χη Νι-

κόλαος Χη Ιωάννου και Γεώργ. Ιωάννου.

-Επί τη επετείω της απελευθερώσεως των

Ιωαννίνων υ το του Ελληνικού στρατού ετε-

λέσθη τη παρελθούση Κρυαική εις το χωρίον

Ποταμίτισσα επιβλητικόν μηνόσυνον. Κατάλ-

ληλον λόγον είπεν ο επιμελής διδάσκαλος κ. 

Κυπριανός Παιονίδης.

-Κατά την γενομένην τη παρελθούση Κυ-

ριακή εν Αθήναις κλήρωσιν του Λαχείου του

Εθνικού Στόλου εκέρδισαν οι εξής αριθμοί:

Πρώτος 91.826, δεύτερος 55.667 και τρίτος

44.675.

-Εις την κενωθείσαν θέσιν εισπράκτορος

Ιδαλίου διωρίσθη ο κ. Σάββας Μιχαηλίδης εκ

Γερίου. Εις δε την θέσιν εισπράκτορος Περι-

στερώνας Μόρφου ο κ. Παναγιώτης Αριστεί-

δυο εκ Λακατάμιας


ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

-Το εσπέρας της προχθές Πέμπτης διημεί-

φθησαν εν Λευκωσία οι αρραβώνες του φιλο-

πρόοδου εμπορορράπτου κ Χρήστου Χη Λουκά 

μετα της σεμνής και ευ missing δεσποινίδος

Μαρίας Χ. Λοϊζίδου. Συγχαίροντες θερμώς τοις

μνηστευθείσιν ευχόμεθα αυτοίς τχείαν και

πανευτυχή την στέψιν.


ΑΦΙΞΕΙΣ

-Αφίκετο από της παρελθούσης εβδομά-

δος εκ Νέας Υόρκης ο επί τετραετίαν εκεί

διατρίψας αξιόλογος συμπολίτης ημών κ. Ιω.

Νικολᨴιδης, όστις εγκαθίσταται οριστικών εν

Λευκωσία συνεταιρισθείς μετά του αδελφού

του κ. Γεωργίου Νικολαΐδου. Μετά πολλής χα-

ράς εδεξιώθησαν τον κ. Γιάγκον Νικολαϊδην

οι οικείοι και φίλοι του.

-Διέτριψεν, επί τινας ημέρας εν Λευκωσία

χάριν υποθέσεων του ο εν Κελοκαδάροις επι-

μελέστατος αγροτικός Ιατρός κ. Χρ. Δ. Πετρί-

δης. 


ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

-Ο επί τη εορτή των ελληνικών γραμμά-

των εν Λευκωσία απαγγελθείς υπό του ελλογί-

μου γυμνασιάρχου του Παγκυπρίου κ. Γ. Σα-

κάρη πανηγυρικός λόγος εξεδόθη εις φυλλάδιον

αναλωμασι των εκπαιδευτηρίων. Ο λόγος του 

κ. Γυμνασιάρχου λίαν περισπούδαστος δέον να

αναγνωσθή υφ' όλων, φρονούμεν δε ότι έπρεπε

να ληφθή ποια τις πρόνοιας όπως εκτυπωθή ού-

τος καλλιτεχνικών και επί εκλεκτής ποιότητος

χάρτου.

-Εξεδόθη το ΙΙΓ' τεύχος του αξιολόγου 

περιοδικού "Εκκλησιαστικού Κήρυκος", όπερ

εκδίδεται προνοία του Π. Μητροπολίττου Κιτίου

με ύλης πλουσίαν και εποικοδομητικήν.

-Έχομεν υπ' όψιν ημών το τεύχος των

"Παναθηναίων" της 15 Φεβρουρίου. Το έγ-

κριτον τούτο Αττικόν περιοδικόν περιέχει εκ-

λεκτήν ύλην και εικόνας καλλιτεχνικάς.


ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Τελούντες αύριον Κυριακήν εν τω

ιερώ ναώ Φανερωμένης μετά την θεί-

αν λειτουργίαν εννεάμηνον Αρχιερα-

τικόν μνημόσυνον υπέρ της ψυχής του

πολύκλαυστου ημών συζήγου, πατρός και πενθερού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

παρακαλούμεν τους οικείους και φίλους

όπως παραστώσι και ενώσωι μερ' η-

μών τας δεήσεις των προς τον Ύψι-

στον.

Εν Λευκωσία 28 Φεβρουαρ. 1915.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Θεωρώ καθήκον μου επιβεβλημένον όπως

εκφράσω και δια του τύπου τας ζωηράς ευχα-

ριστίας μου και την αίδιον ευγνωμοσύνην μου 

προς τον έγκριτον εν Λευκωσία ιατρόν κ. Ν.

ΔΕΡΒΗΝ, ύστις εθεράπευσε τελείως την θυγα-

τέρα μου πάσχουσαν εκ σοβαρού εγκεφαλικού 

νοσήματος.

Εν Στρόβολω 27 Φεβρ. 1915

Ο ευγνωμονών πατήρ

Γιαννακός Τοφή.


ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ Γαλλικοί αρί-

στης ποιότητος εκ του γνωστού Ερ-

γοστασίου Berthet & Co. πωλούνται 

εις το εν Λευκωσία Κατάστημα του κ. 

Ζήνωνος Ι. Ζαχαριάδου, όπερ 

κείται εν τη Νέα Αγορά Φανερωμέ-

νης.
Transcription history
 • November 1, 2018 15:08:52 Flora Constantinou

                                                                 

  Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

    Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

  νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

  ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

  σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

  προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

  τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

  λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

  αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

    Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

  γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

  τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

  τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

  σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

  τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

  πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

    Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

  ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

  κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

  πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

  Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

  τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

  ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

  νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

  στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

  επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
  της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

  χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

  Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

  τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

  κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

  τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

  ζήτημα.

  Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

  αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

  μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

  υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

  κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

  σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

  πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

  δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

  κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

  κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

  ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

  ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

  πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

  παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

  στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

  αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

  επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

    Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

  η αγωία δια την τύχην, και μόνον

  ταύτην, του Εληνισμού κατά την

  κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

  παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

  παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

  σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

  πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

  γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

  των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

  νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

  τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

  δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

  δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

  σύνην του Έθνους και μετά την πα-

  ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

  νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

  Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

  ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

  του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

  γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

  νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

  αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

  σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

  ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

  κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

  τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

  δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

  θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

  λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

  λει και την επάνοδον εις την κανονικής

  τροχιάν.

      Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

  γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

  σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

  βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

  ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

  ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

  φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

  προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

  μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

  του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

  συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

  τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

  λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

  σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

  τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

  τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

  εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

  προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

  λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

  δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

  τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

  λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

  πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

  ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

  μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

  της Επταλόφου. 


  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

  ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

  Η θέσις του πρωτοκολλητού

  του Εφετείου.

      ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

  γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

  γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

  θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

  σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

  σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

  λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

  την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

  κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

  κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

  ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

  περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

  δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

  κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

  ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

  τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

  τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

  τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

  Υποδειγματικός σηροτροφικός 

  σταθμός εν Αιγιαλούση.

  Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

  λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

  περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

  και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

  βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

  σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

  Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

  τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

  ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

  σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

  ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

  ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

  την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

  Κτηνοτροφικός σταθμός 

  εν Αιγιαλούση.

  Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

  γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

  Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

  ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

  ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

  τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

  όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

  θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

  βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

  κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

  Πταισματοδικείον περιοδικόν.

  Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

  Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

  στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

  λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

  κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

  μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

  μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

  ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

  μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

  τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

  σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

  σθησαν.

    Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

  δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

  εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

  λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

  λίγα έξοδα.

  Τα εν Ελλάδι

  Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

  ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

  κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

  προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

  της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

  Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

  την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

  θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

  κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

  πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

  στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

  Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

  σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

  υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

  ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

  κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

  η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

  είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

  πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

  ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

  αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

  συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

  λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

  ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

  ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

    Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

  ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

  ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

  των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

  ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

  στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

  ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

  πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

  το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

  θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

  προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

  βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

  Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

  Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

  της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

  πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

  διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

  γευτικήν πλατείαν.

  Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

  Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

  θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

  ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

  ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

  τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

  μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

  εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

  γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

  κοφίνων.

  Ημίονοι είς Αίγυπτον.

  Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

  θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

  στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

  γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

  ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

  των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

  προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

  στρατού της Αιγύπτου.

  Επιστήμων φαρμακοποιός.

  Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

  επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

  Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

  ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

  Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

  Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

  δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

  δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

  Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

  χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

  φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

  Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

  Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                               Κ. Ν.

  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


  ΕΡΓΑΣΙΑΙ


  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


  Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

  προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

  χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

  Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

  Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

  Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

  τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

  νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

    Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

  άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

  εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

  της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

  προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

  ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

  σίας της.

  Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

  ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

  ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

  εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

  εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

  σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

  Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

  και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

  λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

  σκόμματα.

  Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

  όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

  ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

  σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

  σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

  χιεπισκοπής. Η εκκλησιαστική επιτρο-

  πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

  ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

  σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

  στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

  ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

  νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

  θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

  ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

  του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

  πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

  τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

  πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

  μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

  λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

  φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

  κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

  να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γνω-

  στόν σκάνδαλον.

  Η Σύνοδος εξήτασε τον ιερέα και την

  επιτροπείαν του χωρίου, ήτις και ωμολό-

  γηησε το σφάλμα της, και επεφυλάχθη να 

  εκδώση την επί του ζητήματος τούτου α-

  πόφασίν της.

  Η Σύνοδος θα εξακολουθήση τας εργα-

  σίας της και κατά την προσεχή εβδομάδα, 

  ότε περατουμένων των εργασιών της έκα-

  στος αρχιερεύς θα αναχωρήση είς την έ-

  δραν του, ως προσεγγιζουσών των εορτών 

  της αγίας Εβδομάδος και του Πάσχα.


  Η ΠΟΡΕΙΑ

  ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ


  Τη Πέμπτη της εβδομάδης ταύτης

  συγκεντρώθησαν εν τη Αρχιεπισκο-

  πή άπαντες οι Έλληνες Βουλευταί

  της Νήσου και έθεσαν τας βάσεις της

  πορείας των, ην θα ακολουθήσουν εν

  των Νομοθετικώ Συμβουλίω κατά την

  παρούσαν Σύνοδον.

  Αι εργασίαι του Νομοθετικού Συμ-

  βουλίου άρχονται εφέτος από της 13

  Απριλίου ε. ν.  Η ΑΚΡΙΣ

                                                    ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


                                                  Γράφουσιν ημίν Εξ. Αμμοχώστου,

                                            ότι ακρίς ανεφάνη είς τα χρία Λυοπέ-

                                            τρη, Φρέναρος, Αυγασίδαν και Αγ. Κενδέαν.

                                                   Ειδικοί υπάλληλοι ενετάλησαν υ-

                                             πο της Κυβερνήσεως όπως μεταβώσιν 

                                             επί τόπου πρός ακριβήν έρευναν, ίνα

                                             αποφασισθή της ακρίδος η να επιβρα-

                                             δυνθή επί τινα έτι χρόνον, δεδομένου

                                             ότι η συνήθης εποχή είναι ο Απρίλιος

                                             μην.

                                                  Ως γνωστόν, η καταστροφή της α-

                                             κρίδος διενερείται από 2-3 ετών δια

                                             δηλητηριάσως, ήτις ευρέθη ότι παρέ-

                                             χει ικανοποιητικώτερα αποτελέσματα.


  ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

  Εις Κυθραίαν.

  Την 20ην ιστάμ. μηνός ε. ν. θα διε-

  νεργήθώσιν εν τη κωμοπόλει Κυθραία

  εκλογαί πρός ανάδειξιν δημοτικών 

  συμβοούλων.

  Εν Κυθραία πρώτην ήδη φοράν ι-

  δρύεται Δημαρχείον.

  Εν Μόρφου και Λευκωσία.

  Αναπληρωματικαί εκλογαί θα διε-

  νεγηθώσι την 1 Απριλίου ε.ν. εν

  Μόρφου και Λευκωσίας πρός αντικατά-

  στασιν των παραιτηθέντων δημοτικών

  συμβούλων κ.κ. Κ. Μαυραντώνη και

  Μεχμέτ Μουνίρ βέη.


  ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Την παρελθούσαν Κυριακήν, Γ' Κυ-

  ριακήν των Νηστειών και της Σταυ-

  ροπροσκηνήσεως, η Α. Μακαριότηςο

  Αρχιεπίσκοπος ελειτούργησε εν τω εν

  τη πόλει ημών ιερώ ναώ του Αποστό-

  λου Λουκά

  Εν τω μέσω του ναού έκειτο καταλ-

  λήλως ηυτρεπισμένον κενοτάφιον μετά

  δίσκου κολύβων, περιστοιχιζόμενον θ-

  πό μαθητών του Γυμνασίου και των

  Αστικών Σχολών, καθ' όσον ετελέσθη-

  σαν κατά την εορτήν ταύτην μνημόσυνον 

  υπέρ των πεσόντων κατά τους τελευ-

  ταίους ελληνικούς πολέμους. Ο Μα-

  καριώτατος Αρχιεπίσκοπος εν τω θείω

  κηρύγματι έπλεξε το εγκώμιον των υ-

  πέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων

  και επεκαλέσθη την δύναμιν του τιμίου

  και ζωοποιού Σταυρού υπέρ σωτηρίας

  και κραταιώσεως του ευλογημένου η-

  μών Έθνους.


  Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ

  ΠΑΝΝΥΧΙΟΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

  Η ανομβρία παρατείνεται και εύ-

  λογος φόβος ήρχισε να συνέχη τους κα-

  τοίκους αναλογιζόμενους ότι θα δοκι-

  μάσθωσιν οι πάντες υπό φοβερού λι-

  μού υπό τα παρούσας μάλιστα περι-

  στάσεις εάν δεν καταπέσωσιν εντίς ολί-

  γων ημερών δαψιλείς βροχαί.

  Πρό οκταημέρου είχον καταπέσει

  βροχαί είς τίνα διαμερίσματα, αλλ' αυ-

  ται ήσαν σποραδικαί και ανεπαρκείς, 

  οι βίαιοι δε άνεμοι κατέστρεψαν ενια-

  χού τα σπαρτά.

  Από ημερών ήρχισαν να τελώνται

  είς τε τας πόλεις και τα χωρία ολονύ-

  κτιοι δεήσεις είς τον Ύψιστον πρός

  κατάπεμψιν απλέτων όμβρων όπως α-

  ποτραπή αφ' ημών ο κίνδυνος της πεί-

  νης.

  Τη παρελθούση δε Κυριακή ετελέ-

  σθη πρός τούτο παράκλησις και εν τη

  Ι. Μονή Κύκκου είς ην μετέβησαν

  πλείστοι κάτοικοι των χωρίων Αργα-

  κίου και Κατωκοπιάς μετά των ιερέων

  των εν λόγω χωρίων. Καθ' ην δε στιγ-

  μήν ετελείτο εν τω ναώ η παράκλησις

  ήρχισε να καταπίπτη βροχή ραγδαία,

  ήτις εκώλυσε το εκκλησίασμα να μετα-

  φέρη την αγίαν εικόνα της Θεοτόκου

  εκτός της Μονής είς επί τούτω ωρισμέ-

  νον μέρος.


  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


  Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

  πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

  αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

  τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

  διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

  νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

  δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

  περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

  τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

  δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

  ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

  εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

  τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

  πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

  Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

  Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

  σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

  λουθον τηλεγράφημα:

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Αθήνας.

  Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

  μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

  μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

  Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

  Απάντησις Βενιζέλου

  Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

  γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

  Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                        Λευκωσίαν.

  Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                          Βενιζέλος.

   

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

  ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΛ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΟΥ


  Σύντομος, αλλά περιεκτική είς εννοίας

  και συστάσεις προς αναδιοργάνωσιν των της

  παρ' ημίν δημοτικής Εκπαιδεύσεως, υ-

  πήρξεν η κατά την παρελθούσαν Κυριακήν 

  εν τω Παρθεναγωγείω Φανερωμένης γενο-

  μένη διάλεξις υπό του διευθυντού των Α-

  στικών Σχολών κ. Χ. Μαραθεύτου.

  Αφ' ού υπέδειξε, και συνηγόρησε θερμώς

  ο κ. Μαραθεύτης όπως προστεθώσι τεχνικά 

  μαθήματα είς τα δημοτικά σχολεία προσ-

  τιθεμένων δυο έτι τάξεων, είς τας εξ υ-

  παρχούσας, καθαρώς επαγγελματική; εκ-

  παιδεύσεως, εισηγήθη ως αναγκαιότατην

  και επείγουσαν την αναδιοργάνωσιν του 

  Παγκυπρίου Διδασκαλείου. Είναι ανάγκη,

  είπεν, η φπίτησις εν αυτώ να καταστή τριε-

  τής, να διδάσκωνται εν αυτώ πάντα τα

  μαθήματα του Προγράμματος των δημοτι-

  κών σχολείων και να σκώνται εν αυτώ οι

  μέλλοντες διδάσκαλοι είς όλα τα πρακτι-

  κά μαθήματα, τα εισαχθόμενα είς τα

  δημοτικά ιδρύσεως του Προ-

  τύπου δημοτικού σχολείου, συστήσας όπως

  αι Αστικαί Σχολαί Λευκωσίας; ενισχυθώσι

  και διαρρυθμισθώσι κατά τοιούτον τρόπον,

  ώστε να αποβώσι πράγματι πρότυπον σχο-

  λείών εν Κύπρω.

  Την απαιτουμένην δαπάνην δια τας 

  προταθείσας επί του παρόντος τουλάχιστον

  μεταρρυθμίσεις είς το Διδασκαλείον υπελό-

  γισεν ο κ. Χ. Μαραθεύτης μόνον είς 600

  λίρας, τας οποίας, είπε, πρέπει να χορηγή

  η Κυβέρνησις.  ΑΓΟΡΑ ΗΜΙΟΝΩΝ

  ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ


  Εξακολουθεί η από ημερών διενερ-

        γούμενη εν Κύπρω αγορά ημιόνων υ-

       πο του Συνταγματάρχου του εν Αιγύ-

     πτω Αγγλικού Στρατού κ. Λάμπ. Μέ-

         χρι σήμερον ηγοράσθησαν 200 ημίο-

           νοι, ως δε πληροφορούμεθα θα αγο-

              ρασθή έτι αρκετός αριθμός τοιούτων,

             αίτινες θα χρησιμοποιηθώσι δια τας

             ανάγκας του στρατού της Αιγύπτου.

                 Η παρουσιαζομένη ευκαιρία είναι

                  λίαν ευνοϊκή δια τους κατόχους ημιό-

                                                    νων, καθόσον αι προσφερόμεναι τιμαί

                                                    είναι αρκούντως ικανοποιητικαί. Θα ε-

                                                    πιδιώξωσι δε καταλλήλως το συμφέρον

                                                    των ούτοι αν θελήσωσι να πωλήσωσι

                                                    ταύτας επιτοπίως σήμερον, οπότε μα-

                                                    λιστα η τιμή της κριθής έχει υψωθή,

                                                    αντί να αναγκάζωνται αποστέ-

                                                    λλωσιν εις Αίγυπτον, υποκείμενοι εις

                                                    θαλάσσιους κινδύνους και δαπάνας,

                                                    χωρίς να ευρίσκωσι πολλάκις ανταμει-

                                                    πτικάς τιμάς. Άλλως τε γνωστόν τυ-

                                                    γχάνει ότι διαρκούντος του πολέμου η

                                                    Αγγλική Κυβέρνησις δεν είναι διατε-

                                                    θιμένη να επιτρέψη εις ιδιώτας την

                                                    εκ Κύπρου εξαγωγήν ημιόνων.

        Ο Άγγλος συνταγματάρχης θα

  παραμείνη προς τον σκοπόν τούτον ε-

  πί τινας έτι ημέρας εν Κύπρω. Την

  προσεχή δε Δευτέραν θα ευρίσκεται εν

  Λευκωσία και οι κάτοχοι ημιόνων δύ-

  νανται να φέρωσιν ταύτας πρός τον ίδι-

  ον συνεννοούμενοι απ' ευθείας χωρίς

  να χρησιμοποιώσι πράκτορας, οίτινες

  συνήθως τους αποτρέπουσι να πωλή-

  σωσι τα ζώα των δια να εκμεταλλεύων-

  ται ούτοι. Η αγορά των ημιόνων θα

  γίνη κάτωθι του τείχους πρός το δυσ-

  μικόν μέρος, όπου συνήθως διοργα-

  νούνται αί κτηνοτροφικαί εκθέσεις από

  της 8 π.μ. μέχρι της 4 μ.μ.

       Την δε προσεχή Τρίτην καί Τετάρ-

  την ο κ. Λάμπ θα μεταβή διά τον ίδιον

  σκοπόν εις Λάρνακα και κατά τας αυ-

  τάς ώρας θα διενεργή αγοράς ημιόνων

  εν τη πόλει εκείνη είς την πλατείαν

  των Δικαστηρίων.

  Η αγορά ημιόνων θα συνεχισθή

  πάλιν εν Λευκωσία από της προσεχούς

  Πέπτης και θα παραταθή μέχρι της

  μεθεπόμενης Πέπτης είς τον αυτόν

  πάντοτε χώρον και τάς ιδίας ως και

  πρότερον ώρας.

       Γίνεται δε γνωστόν ότι αι κοιμιζόμε-

  ναι προς πώλησιν ημίονοι δέον να έ-

  χωσιν ηλικίαν οιυχί ολιγωτέραν των 4

  ετών και ύψος ουχί κάτω των 13 χειρών

  και 1 ίντσας.


  ΟΘΩΜΑΝΟΣ ΖΑΠΤΙΕΣ

  ΥΠΟ ΣΟΒΑΡΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ

  Κάποιος Οθωμανός ζαπτιές, ονομαζόμενος

  Σαλήχ Μουσά, κατηγορείται ότι την νύκτα

  της προπαρελθούσης Τρίτης ενώ μετέβαι-

  νε μετά τινός δωδεκαετούς οθωμανόπαιδος,

  Ιμπραχήμ Μουσταφά εκ Λευκωσίας, από 

  το χωρίον Αγκολέμι εις Λεύκαν εν καιρώ

  νυκτός, επετέθη καθ' οδόν κατά του παι-

  δός και δέπραξεν επ' αυτού ακατανόμα-

  στον πράξιν.

  Ο παίς μόλις έφθασες εις Λεύκαν κα-

  τήγγειλε τα συμβεβηκότα εις την εκεί ε-

  δρεύουσαν Αστυνομίαν, ήτις συλλαβούσα

  τον εν λόγω ζαπτιέν ωδήγησεν εις Λευ-

  κωσίαν, όν και προσήγαγε τη προχθές

  Πέμπτη ενώπιον του δικαστηρίου. Η σκαν-

  δαλώδης αύτη υπόθεσις θα εκδικασθή μετά

  τινάς ημέρας.


  ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

  Ιπποδρομίαι εαριναί θα τελεσθώ-

  σιν όχι μόν εν Λευκωσία αλλά και εν

  Λεμεσώ.

  Αι ιπποδρομίαι της Λεμεσού, αίτινες

  προμηνύονται αρκούντως ζωηραί, θα

  λάβωσι χώραν την 4)17 και 6) 19 Α-

  πριλίου 1915.


  ΙΑ' Παγκύπρια

  Η επί της δεξιώσεως των Επισκεπτών

  Επιτροπή κατά τα εν Λάρνακι ΙΑ' Παγ-

  κύπρια παρακαλεί τους προτιθεμένους να

  παραστώσι κατ' αυτά, να αποταθώσι προς

  τον Γραμματέα κ. Μενέδημον Ευ-

  στρατίου μέχρι της 10) 23 Μαρτίου προς

  εξεύρεσιν καταλυμάτων δηλούντες τον α-

  ριθμόν των προσώπων.


  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  -Αύριον Κυριακήν ο Μακαριώτατος Αρχιε-

  πίσκοπος θα λειτουργήση εν το εορτάζοντα ιε-

  ρώ Ναώ του Αγίου Κασσιανού.

  -Εγκαταστάθη εν τη γενεθλίω του χωριό 

  Πεδουλή ο αξιόλογος και επιμελής ιατρός κ.

  Κώνστ. missingmissingπρος εξάσκησιν του

  φιλανθρώπου επαγγέλματος του. Η κοινότης 

  Πεδουλά ως και ολόκληρος η Μαραθάσα από-

  κτώσι χρηστόν μέλον και missing Ασκλη-

  πιάδην, ώσεις θα παράσχη προθύμως εις πάντας

  την επιστημονικήν του αρωγήν.

  -Πληροφορούμεθα ότι ο υπό της θρονικής

  επιτροπείας Κυρηνείας διορισθείς ελεγκτής της

  εκκλησιαστικής εκείνης περιφερείας κ. Νικό-

  λαος Ιακωβίδης εκ Μόρφου εκτελεί μετά πολ-

  λού ζήλου τα αντεθέντα αυτώ καθήκοντα.

  -Η παρ' ημίν Κυπριακή Βιβλιοθήκη θα 

  δωρήση κατά τους Παγκυπρίους Αγώνας στέ-

  φανον αργυρούν εκ δάφνης εις τον νικητήν

  της ελληνικής δισκοβολίας.

  -Η πληρωμή της τρίτης διμηνίας του μι-

  σθού των διδασκάλων θα διενεργηθή εις τα 

  ωρισμένα κέντρα υπό των υπαλλήλων των Δι-

  οικήσεων τη 8)21 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή.

  Καταβάλλονται προσπάθειαι όπως η πρώτη

  δόσις της επιχοφηγήσεως πληρώθη κατά τας

  εορτάς του Πάσχα.

  - Επί νέων βάσεων και σταθερών αρχών ι-

  δρύθη εν Βαρωσίοις σωματείον υπό την επω-

  νυμίαν "Νέα Λέσχη". Η επιτροπεία του σω-

  ματείου κατηρτίσθη εκ των κ.κ. Μ. Σιακαλλή

  προέδρου, Πολυβίου Παπαδοπούλου γραμματέ-

  ως, Μ. Γ. Μιχαηλίδου ταμίου, Α. Ε. Χριστο-

  δουλίδου, Κ. Ρωσσίδου και Χρ. Αγιομαμίτου.

  -Την νύκτα της σήμερον θα τελεσθή εν τω

  ιερώ ναώ του προαστείου Παλλουριωτίσσης 

  παννύχιος δέησις προς καταίπαυσιν της ανομ-

  βρίας.

  -Εις την κενωθείσαν θέσιν διασκάλου εν

  τοις Ελληνικοίς εκπαιδευτήριοις Μαρωσίων,

  δια της αποχωρήσεως του κ. Σ. Κωνσταντινί-

  δυο, διορίσθη ο επιμελής διδάσκαλος κ. Ιω-

  άννης Ταλιαδώρος.

  -Ιδρύθη και λειτουργεί ευδοκίμως εν Κάτω

  Ζώδια από της 1 Φεβρουαρίου 1925 αναγνω-

  στήριον υπό την επωνυμίαν "Νέα Γενεά". Ε-

  πίτιμος πρόεδρος του Αναγνωστηρίου εξελέγη 

  ο βουλευτής και δικηγόρος κ. Θ. Θεοδότου, τα-

  κτικός δε πρόεδρος ο κ. Γ. Σ. Ευμολπίδης, δι-

  δάσκαλος και μέλη οι κ.κ. Αχιλλεύς Ιωάννου, 

  Σολ. Χη Μιχαήλ, Πολύκαρπος Ιωάννου, Χη Νι-

  κόλαος Χη Ιωάννου και Γεώργ. Ιωάννου.

  -Επί τη επετείω της απελευθερώσεως των

  Ιωαννίνων υ το του Ελληνικού στρατού ετε-

  λέσθη τη παρελθούση Κρυαική εις το χωρίον

  Ποταμίτισσα επιβλητικόν μηνόσυνον. Κατάλ-

  ληλον λόγον είπεν ο επιμελής διδάσκαλος κ. 

  Κυπριανός Παιονίδης.

  -Κατά την γενομένην τη παρελθούση Κυ-

  ριακή εν Αθήναις κλήρωσιν του Λαχείου του

  Εθνικού Στόλου εκέρδισαν οι εξής αριθμοί:

  Πρώτος 91.826, δεύτερος 55.667 και τρίτος

  44.675.

  -Εις την κενωθείσαν θέσιν εισπράκτορος

  Ιδαλίου διωρίσθη ο κ. Σάββας Μιχαηλίδης εκ

  Γερίου. Εις δε την θέσιν εισπράκτορος Περι-

  στερώνας Μόρφου ο κ. Παναγιώτης Αριστεί-

  δυο εκ Λακατάμιας


  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

  -Το εσπέρας της προχθές Πέμπτης διημεί-

  φθησαν εν Λευκωσία οι αρραβώνες του φιλο-

  πρόοδου εμπορορράπτου κ Χρήστου Χη Λουκά 

  μετα της σεμνής και ευ missing δεσποινίδος

  Μαρίας Χ. Λοϊζίδου. Συγχαίροντες θερμώς τοις

  μνηστευθείσιν ευχόμεθα αυτοίς τχείαν και

  πανευτυχή την στέψιν.


  ΑΦΙΞΕΙΣ

  -Αφίκετο από της παρελθούσης εβδομά-

  δος εκ Νέας Υόρκης ο επί τετραετίαν εκεί

  διατρίψας αξιόλογος συμπολίτης ημών κ. Ιω.

  Νικολᨴιδης, όστις εγκαθίσταται οριστικών εν

  Λευκωσία συνεταιρισθείς μετά του αδελφού

  του κ. Γεωργίου Νικολαΐδου. Μετά πολλής χα-

  ράς εδεξιώθησαν τον κ. Γιάγκον Νικολαϊδην

  οι οικείοι και φίλοι του.

  -Διέτριψεν, επί τινας ημέρας εν Λευκωσία

  χάριν υποθέσεων του ο εν Κελοκαδάροις επι-

  μελέστατος αγροτικός Ιατρός κ. Χρ. Δ. Πετρί-

  δης. 


  ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  -Ο επί τη εορτή των ελληνικών γραμμά-

  των εν Λευκωσία απαγγελθείς υπό του ελλογί-

  μου γυμνασιάρχου του Παγκυπρίου κ. Γ. Σα-

  κάρη πανηγυρικός λόγος εξεδόθη εις φυλλάδιον

  αναλωμασι των εκπαιδευτηρίων. Ο λόγος του 

  κ. Γυμνασιάρχου λίαν περισπούδαστος δέον να

  αναγνωσθή υφ' όλων, φρονούμεν δε ότι έπρεπε

  να ληφθή ποια τις πρόνοιας όπως εκτυπωθή ού-

  τος καλλιτεχνικών και επί εκλεκτής ποιότητος

  χάρτου.

  -Εξεδόθη το ΙΙΓ' τεύχος του αξιολόγου 

  περιοδικού "Εκκλησιαστικού Κήρυκος", όπερ

  εκδίδεται προνοία του Π. Μητροπολίττου Κιτίου

  με ύλης πλουσίαν και εποικοδομητικήν.

  -Έχομεν υπ' όψιν ημών το τεύχος των

  "Παναθηναίων" της 15 Φεβρουρίου. Το έγ-

  κριτον τούτο Αττικόν περιοδικόν περιέχει εκ-

  λεκτήν ύλην και εικόνας καλλιτεχνικάς.


  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  Τελούντες αύριον Κυριακήν εν τω

  ιερώ ναώ Φανερωμένης μετά την θεί-

  αν λειτουργίαν εννεάμηνον Αρχιερα-

  τικόν μνημόσυνον υπέρ της ψυχής του

  πολύκλαυστου ημών συζήγου, πατρός και πενθερού

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

  παρακαλούμεν τους οικείους και φίλους

  όπως παραστώσι και ενώσωι μερ' η-

  μών τας δεήσεις των προς τον Ύψι-

  στον.

  Εν Λευκωσία 28 Φεβρουαρ. 1915.

  Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ.


  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

  Θεωρώ καθήκον μου επιβεβλημένον όπως

  εκφράσω και δια του τύπου τας ζωηράς ευχα-

  ριστίας μου και την αίδιον ευγνωμοσύνην μου 

  προς τον έγκριτον εν Λευκωσία ιατρόν κ. Ν.

  ΔΕΡΒΗΝ, ύστις εθεράπευσε τελείως την θυγα-

  τέρα μου πάσχουσαν εκ σοβαρού εγκεφαλικού 

  νοσήματος.

  Εν Στρόβολω 27 Φεβρ. 1915

  Ο ευγνωμονών πατήρ

  Γιαννακός Τοφή.


  ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ Γαλλικοί αρί-

  στης ποιότητος εκ του γνωστού Ερ-

  γοστασίου Berthet & Co. πωλούνται 

  εις το εν Λευκωσία Κατάστημα του κ. 

  Ζήνωνος Ι. Ζαχαριάδου, όπερ 

  κείται εν τη Νέα Αγορά Φανερωμέ-

  νης.
 • November 1, 2018 15:07:47 Flora Constantinou

                                                                   

  Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

    Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

  νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

  ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

  σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

  προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

  τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

  λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

  αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

    Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

  γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

  τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

  τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

  σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

  τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

  πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

    Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

  ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

  κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

  πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

  Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

  τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

  ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

  νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

  στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

  επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
  της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

  χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

  Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

  τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

  κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

  τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

  ζήτημα.

  Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

  αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

  μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

  υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

  κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

  σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

  πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

  δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

  κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

  κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

  ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

  ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

  πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

  παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

  στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

  αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

  επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

    Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

  η αγωία δια την τύχην, και μόνον

  ταύτην, του Εληνισμού κατά την

  κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

  παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

  παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

  σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

  πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

  γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

  των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

  νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

  τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

  δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

  δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

  σύνην του Έθνους και μετά την πα-

  ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

  νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

  Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

  ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

  του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

  γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

  νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

  αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

  σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

  ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

  κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

  τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

  δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

  θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

  λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

  λει και την επάνοδον εις την κανονικής

  τροχιάν.

      Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

  γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

  σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

  βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

  ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

  ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

  φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

  προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

  μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

  του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

  συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

  τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

  λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

  σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

  τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

  τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

  εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

  προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

  λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

  δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

  τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

  λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

  πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

  ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

  μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

  της Επταλόφου. 


  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

  ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

  Η θέσις του πρωτοκολλητού

  του Εφετείου.

      ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

  γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

  γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

  θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

  σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

  σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

  λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

  την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

  κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

  κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

  ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

  περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

  δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

  κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

  ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

  τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

  τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

  τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

  Υποδειγματικός σηροτροφικός 

  σταθμός εν Αιγιαλούση.

  Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

  λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

  περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

  και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

  βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

  σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

  Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

  τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

  ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

  σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

  ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

  ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

  την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

  Κτηνοτροφικός σταθμός 

  εν Αιγιαλούση.

  Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

  γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

  Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

  ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

  ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

  τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

  όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

  θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

  βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

  κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

  Πταισματοδικείον περιοδικόν.

  Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

  Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

  στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

  λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

  κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

  μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

  μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

  ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

  μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

  τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

  σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

  σθησαν.

    Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

  δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

  εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

  λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

  λίγα έξοδα.

  Τα εν Ελλάδι

  Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

  ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

  κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

  προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

  της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

  Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

  την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

  θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

  κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

  πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

  στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

  Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

  σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

  υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

  ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

  κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

  η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

  είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

  πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

  ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

  αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

  συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

  λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

  ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

  ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

    Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

  ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

  ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

  των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

  ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

  στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

  ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

  πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

  το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

  θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

  προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

  βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

  Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

  Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

  της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

  πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

  διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

  γευτικήν πλατείαν.

  Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

  Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

  θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

  ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

  ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

  τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

  μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

  εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

  γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

  κοφίνων.

  Ημίονοι είς Αίγυπτον.

  Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

  θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

  στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

  γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

  ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

  των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

  προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

  στρατού της Αιγύπτου.

  Επιστήμων φαρμακοποιός.

  Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

  επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

  Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

  ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

  Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

  Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

  δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

  δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

  Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

  χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

  φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

  Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

  Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                               Κ. Ν.

  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


  ΕΡΓΑΣΙΑΙ


  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


  Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

  προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

  χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

  Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

  Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

  Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

  τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

  νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

    Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

  άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

  εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

  της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

  προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

  ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

  σίας της.

  Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

  ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

  ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

  εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

  εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

  σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

  Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

  και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

  λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

  σκόμματα.

  Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

  όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

  ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

  σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

  σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

  χιεπισκοπής. Η εκκλησιαστική επιτρο-

  πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

  ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

  σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

  στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

  ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

  νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

  θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

  ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

  του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

  πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

  τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

  πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

  μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

  λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

  φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

  κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

  να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γνω-

  στόν σκάνδαλον.

  Η Σύνοδος εξήτασε τον ιερέα και την

  επιτροπείαν του χωρίου, ήτις και ωμολό-

  γηησε το σφάλμα της, και επεφυλάχθη να 

  εκδώση την επί του ζητήματος τούτου α-

  πόφασίν της.

  Η Σύνοδος θα εξακολουθήση τας εργα-

  σίας της και κατά την προσεχή εβδομάδα, 

  ότε περατουμένων των εργασιών της έκα-

  στος αρχιερεύς θα αναχωρήση είς την έ-

  δραν του, ως προσεγγιζουσών των εορτών 

  της αγίας Εβδομάδος και του Πάσχα.


  Η ΠΟΡΕΙΑ

  ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ


  Τη Πέμπτη της εβδομάδης ταύτης

  συγκεντρώθησαν εν τη Αρχιεπισκο-

  πή άπαντες οι Έλληνες Βουλευταί

  της Νήσου και έθεσαν τας βάσεις της

  πορείας των, ην θα ακολουθήσουν εν

  των Νομοθετικώ Συμβουλίω κατά την

  παρούσαν Σύνοδον.

  Αι εργασίαι του Νομοθετικού Συμ-

  βουλίου άρχονται εφέτος από της 13

  Απριλίου ε. ν.  Η ΑΚΡΙΣ

                                                    ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


                                                  Γράφουσιν ημίν Εξ. Αμμοχώστου,

                                            ότι ακρίς ανεφάνη είς τα χρία Λυοπέ-

                                            τρη, Φρέναρος, Αυγασίδαν και Αγ. Κενδέαν.

                                                   Ειδικοί υπάλληλοι ενετάλησαν υ-

                                             πο της Κυβερνήσεως όπως μεταβώσιν 

                                             επί τόπου πρός ακριβήν έρευναν, ίνα

                                             αποφασισθή της ακρίδος η να επιβρα-

                                             δυνθή επί τινα έτι χρόνον, δεδομένου

                                             ότι η συνήθης εποχή είναι ο Απρίλιος

                                             μην.

                                                  Ως γνωστόν, η καταστροφή της α-

                                             κρίδος διενερείται από 2-3 ετών δια

                                             δηλητηριάσως, ήτις ευρέθη ότι παρέ-

                                             χει ικανοποιητικώτερα αποτελέσματα.


  ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

  Εις Κυθραίαν.

  Την 20ην ιστάμ. μηνός ε. ν. θα διε-

  νεργήθώσιν εν τη κωμοπόλει Κυθραία

  εκλογαί πρός ανάδειξιν δημοτικών 

  συμβοούλων.

  Εν Κυθραία πρώτην ήδη φοράν ι-

  δρύεται Δημαρχείον.

  Εν Μόρφου και Λευκωσία.

  Αναπληρωματικαί εκλογαί θα διε-

  νεγηθώσι την 1 Απριλίου ε.ν. εν

  Μόρφου και Λευκωσίας πρός αντικατά-

  στασιν των παραιτηθέντων δημοτικών

  συμβούλων κ.κ. Κ. Μαυραντώνη και

  Μεχμέτ Μουνίρ βέη.


  ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Την παρελθούσαν Κυριακήν, Γ' Κυ-

  ριακήν των Νηστειών και της Σταυ-

  ροπροσκηνήσεως, η Α. Μακαριότηςο

  Αρχιεπίσκοπος ελειτούργησε εν τω εν

  τη πόλει ημών ιερώ ναώ του Αποστό-

  λου Λουκά

  Εν τω μέσω του ναού έκειτο καταλ-

  λήλως ηυτρεπισμένον κενοτάφιον μετά

  δίσκου κολύβων, περιστοιχιζόμενον θ-

  πό μαθητών του Γυμνασίου και των

  Αστικών Σχολών, καθ' όσον ετελέσθη-

  σαν κατά την εορτήν ταύτην μνημόσυνον 

  υπέρ των πεσόντων κατά τους τελευ-

  ταίους ελληνικούς πολέμους. Ο Μα-

  καριώτατος Αρχιεπίσκοπος εν τω θείω

  κηρύγματι έπλεξε το εγκώμιον των υ-

  πέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων

  και επεκαλέσθη την δύναμιν του τιμίου

  και ζωοποιού Σταυρού υπέρ σωτηρίας

  και κραταιώσεως του ευλογημένου η-

  μών Έθνους.


  Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ

  ΠΑΝΝΥΧΙΟΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

  Η ανομβρία παρατείνεται και εύ-

  λογος φόβος ήρχισε να συνέχη τους κα-

  τοίκους αναλογιζόμενους ότι θα δοκι-

  μάσθωσιν οι πάντες υπό φοβερού λι-

  μού υπό τα παρούσας μάλιστα περι-

  στάσεις εάν δεν καταπέσωσιν εντίς ολί-

  γων ημερών δαψιλείς βροχαί.

  Πρό οκταημέρου είχον καταπέσει

  βροχαί είς τίνα διαμερίσματα, αλλ' αυ-

  ται ήσαν σποραδικαί και ανεπαρκείς, 

  οι βίαιοι δε άνεμοι κατέστρεψαν ενια-

  χού τα σπαρτά.

  Από ημερών ήρχισαν να τελώνται

  είς τε τας πόλεις και τα χωρία ολονύ-

  κτιοι δεήσεις είς τον Ύψιστον πρός

  κατάπεμψιν απλέτων όμβρων όπως α-

  ποτραπή αφ' ημών ο κίνδυνος της πεί-

  νης.

  Τη παρελθούση δε Κυριακή ετελέ-

  σθη πρός τούτο παράκλησις και εν τη

  Ι. Μονή Κύκκου είς ην μετέβησαν

  πλείστοι κάτοικοι των χωρίων Αργα-

  κίου και Κατωκοπιάς μετά των ιερέων

  των εν λόγω χωρίων. Καθ' ην δε στιγ-

  μήν ετελείτο εν τω ναώ η παράκλησις

  ήρχισε να καταπίπτη βροχή ραγδαία,

  ήτις εκώλυσε το εκκλησίασμα να μετα-

  φέρη την αγίαν εικόνα της Θεοτόκου

  εκτός της Μονής είς επί τούτω ωρισμέ-

  νον μέρος.


  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


  Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

  πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

  αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

  τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

  διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

  νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

  δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

  περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

  τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

  δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

  ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

  εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

  τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

  πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

  Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

  Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

  σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

  λουθον τηλεγράφημα:

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Αθήνας.

  Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

  μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

  μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

  Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

  Απάντησις Βενιζέλου

  Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

  γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

  Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                        Λευκωσίαν.

  Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                          Βενιζέλος.

   

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

  ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΛ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΟΥ


  Σύντομος, αλλά περιεκτική είς εννοίας

  και συστάσεις προς αναδιοργάνωσιν των της

  παρ' ημίν δημοτικής Εκπαιδεύσεως, υ-

  πήρξεν η κατά την παρελθούσαν Κυριακήν 

  εν τω Παρθεναγωγείω Φανερωμένης γενο-

  μένη διάλεξις υπό του διευθυντού των Α-

  στικών Σχολών κ. Χ. Μαραθεύτου.

  Αφ' ού υπέδειξε, και συνηγόρησε θερμώς

  ο κ. Μαραθεύτης όπως προστεθώσι τεχνικά 

  μαθήματα είς τα δημοτικά σχολεία προσ-

  τιθεμένων δυο έτι τάξεων, είς τας εξ υ-

  παρχούσας, καθαρώς επαγγελματική; εκ-

  παιδεύσεως, εισηγήθη ως αναγκαιότατην

  και επείγουσαν την αναδιοργάνωσιν του 

  Παγκυπρίου Διδασκαλείου. Είναι ανάγκη,

  είπεν, η φπίτησις εν αυτώ να καταστή τριε-

  τής, να διδάσκωνται εν αυτώ πάντα τα

  μαθήματα του Προγράμματος των δημοτι-

  κών σχολείων και να σκώνται εν αυτώ οι

  μέλλοντες διδάσκαλοι είς όλα τα πρακτι-

  κά μαθήματα, τα εισαχθόμενα είς τα

  δημοτικά ιδρύσεως του Προ-

  τύπου δημοτικού σχολείου, συστήσας όπως

  αι Αστικαί Σχολαί Λευκωσίας; ενισχυθώσι

  και διαρρυθμισθώσι κατά τοιούτον τρόπον,

  ώστε να αποβώσι πράγματι πρότυπον σχο-

  λείών εν Κύπρω.

  Την απαιτουμένην δαπάνην δια τας 

  προταθείσας επί του παρόντος τουλάχιστον

  μεταρρυθμίσεις είς το Διδασκαλείον υπελό-

  γισεν ο κ. Χ. Μαραθεύτης μόνον είς 600

  λίρας, τας οποίας, είπε, πρέπει να χορηγή

  η Κυβέρνησις.  ΑΓΟΡΑ ΗΜΙΟΝΩΝ

  ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ


  Εξακολουθεί η από ημερών διενερ-

        γούμενη εν Κύπρω αγορά ημιόνων υ-

       πο του Συνταγματάρχου του εν Αιγύ-

     πτω Αγγλικού Στρατού κ. Λάμπ. Μέ-

         χρι σήμερον ηγοράσθησαν 200 ημίο-

           νοι, ως δε πληροφορούμεθα θα αγο-

              ρασθή έτι αρκετός αριθμός τοιούτων,

             αίτινες θα χρησιμοποιηθώσι δια τας

             ανάγκας του στρατού της Αιγύπτου.

                 Η παρουσιαζομένη ευκαιρία είναι

                  λίαν ευνοϊκή δια τους κατόχους ημιό-

                                                    νων, καθόσον αι προσφερόμεναι τιμαί

                                                    είναι αρκούντως ικανοποιητικαί. Θα ε-

                                                    πιδιώξωσι δε καταλλήλως το συμφέρον

                                                    των ούτοι αν θελήσωσι να πωλήσωσι

                                                    ταύτας επιτοπίως σήμερον, οπότε μα-

                                                    λιστα η τιμή της κριθής έχει υψωθή,

                                                    αντί να αναγκάζωνται αποστέ-

                                                    λλωσιν εις Αίγυπτον, υποκείμενοι εις

                                                    θαλάσσιους κινδύνους και δαπάνας,

                                                    χωρίς να ευρίσκωσι πολλάκις ανταμει-

                                                    πτικάς τιμάς. Άλλως τε γνωστόν τυ-

                                                    γχάνει ότι διαρκούντος του πολέμου η

                                                    Αγγλική Κυβέρνησις δεν είναι διατε-

                                                    θιμένη να επιτρέψη εις ιδιώτας την

                                                    εκ Κύπρου εξαγωγήν ημιόνων.

        Ο Άγγλος συνταγματάρχης θα

  παραμείνη προς τον σκοπόν τούτον ε-

  πί τινας έτι ημέρας εν Κύπρω. Την

  προσεχή δε Δευτέραν θα ευρίσκεται εν

  Λευκωσία και οι κάτοχοι ημιόνων δύ-

  νανται να φέρωσιν ταύτας πρός τον ίδι-

  ον συνεννοούμενοι απ' ευθείας χωρίς

  να χρησιμοποιώσι πράκτορας, οίτινες

  συνήθως τους αποτρέπουσι να πωλή-

  σωσι τα ζώα των δια να εκμεταλλεύων-

  ται ούτοι. Η αγορά των ημιόνων θα

  γίνη κάτωθι του τείχους πρός το δυσ-

  μικόν μέρος, όπου συνήθως διοργα-

  νούνται αί κτηνοτροφικαί εκθέσεις από

  της 8 π.μ. μέχρι της 4 μ.μ.

       Την δε προσεχή Τρίτην καί Τετάρ-

  την ο κ. Λάμπ θα μεταβή διά τον ίδιον

  σκοπόν εις Λάρνακα και κατά τας αυ-

  τάς ώρας θα διενεργή αγοράς ημιόνων

  εν τη πόλει εκείνη είς την πλατείαν

  των Δικαστηρίων.

  Η αγορά ημιόνων θα συνεχισθή

  πάλιν εν Λευκωσία από της προσεχούς

  Πέπτης και θα παραταθή μέχρι της

  μεθεπόμενης Πέπτης είς τον αυτόν

  πάντοτε χώρον και τάς ιδίας ως και

  πρότερον ώρας.

       Γίνεται δε γνωστόν ότι αι κοιμιζόμε-

  ναι προς πώλησιν ημίονοι δέον να έ-

  χωσιν ηλικίαν οιυχί ολιγωτέραν των 4

  ετών και ύψος ουχί κάτω των 13 χειρών

  και 1 ίντσας.


  ΟΘΩΜΑΝΟΣ ΖΑΠΤΙΕΣ

  ΥΠΟ ΣΟΒΑΡΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ

  Κάποιος Οθωμανός ζαπτιές, ονομαζόμενος

  Σαλήχ Μουσά, κατηγορείται ότι την νύκτα

  της προπαρελθούσης Τρίτης ενώ μετέβαι-

  νε μετά τινός δωδεκαετούς οθωμανόπαιδος,

  Ιμπραχήμ Μουσταφά εκ Λευκωσίας, από 

  το χωρίον Αγκολέμι εις Λεύκαν εν καιρώ

  νυκτός, επετέθη καθ' οδόν κατά του παι-

  δός και δέπραξεν επ' αυτού ακατανόμα-

  στον πράξιν.

  Ο παίς μόλις έφθασες εις Λεύκαν κα-

  τήγγειλε τα συμβεβηκότα εις την εκεί ε-

  δρεύουσαν Αστυνομίαν, ήτις συλλαβούσα

  τον εν λόγω ζαπτιέν ωδήγησεν εις Λευ-

  κωσίαν, όν και προσήγαγε τη προχθές

  Πέμπτη ενώπιον του δικαστηρίου. Η σκαν-

  δαλώδης αύτη υπόθεσις θα εκδικασθή μετά

  τινάς ημέρας.


  ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

  Ιπποδρομίαι εαριναί θα τελεσθώ-

  σιν όχι μόν εν Λευκωσία αλλά και εν

  Λεμεσώ.

  Αι ιπποδρομίαι της Λεμεσού, αίτινες

  προμηνύονται αρκούντως ζωηραί, θα

  λάβωσι χώραν την 4)17 και 6) 19 Α-

  πριλίου 1915.


  ΙΑ' Παγκύπρια

  Η επί της δεξιώσεως των Επισκεπτών

  Επιτροπή κατά τα εν Λάρνακι ΙΑ' Παγ-

  κύπρια παρακαλεί τους προτιθεμένους να

  παραστώσι κατ' αυτά, να αποταθώσι προς

  τον Γραμματέα κ. Μενέδημον Ευ-

  στρατίου μέχρι της 10) 23 Μαρτίου προς

  εξεύρεσιν καταλυμάτων δηλούντες τον α-

  ριθμόν των προσώπων.


  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  -Αύριον Κυριακήν ο Μακαριώτατος Αρχιε-

  πίσκοπος θα λειτουργήση εν το εορτάζοντα ιε-

  ρώ Ναώ του Αγίου Κασσιανού.

  -Εγκαταστάθη εν τη γενεθλίω του χωριό 

  Πεδουλή ο αξιόλογος και επιμελής ιατρός κ.

  Κώνστ. missingmissingπρος εξάσκησιν του

  φιλανθρώπου επαγγέλματος του. Η κοινότης 

  Πεδουλά ως και ολόκληρος η Μαραθάσα από-

  κτώσι χρηστόν μέλον και missing Ασκλη-

  πιάδην, ώσεις θα παράσχη προθύμως εις πάντας

  την επιστημονικήν του αρωγήν.

  -Πληροφορούμεθα ότι ο υπό της θρονικής

  επιτροπείας Κυρηνείας διορισθείς ελεγκτής της

  εκκλησιαστικής εκείνης περιφερείας κ. Νικό-

  λαος Ιακωβίδης εκ Μόρφου εκτελεί μετά πολ-

  λού ζήλου τα αντεθέντα αυτώ καθήκοντα.

  -Η παρ' ημίν Κυπριακή Βιβλιοθήκη θα 

  δωρήση κατά τους Παγκυπρίους Αγώνας στέ-

  φανον αργυρούν εκ δάφνης εις τον νικητήν

  της ελληνικής δισκοβολίας.

  -Η πληρωμή της τρίτης διμηνίας του μι-

  σθού των διδασκάλων θα διενεργηθή εις τα 

  ωρισμένα κέντρα υπό των υπαλλήλων των Δι-

  οικήσεων τη 8)21 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή.

  Καταβάλλονται προσπάθειαι όπως η πρώτη

  δόσις της επιχοφηγήσεως πληρώθη κατά τας

  εορτάς του Πάσχα.

  - Επί νέων βάσεων και σταθερών αρχών ι-

  δρύθη εν Βαρωσίοις σωματείον υπό την επω-

  νυμίαν "Νέα Λέσχη". Η επιτροπεία του σω-

  ματείου κατηρτίσθη εκ των κ.κ. Μ. Σιακαλλή

  προέδρου, Πολυβίου Παπαδοπούλου γραμματέ-

  ως, Μ. Γ. Μιχαηλίδου ταμίου, Α. Ε. Χριστο-

  δουλίδου, Κ. Ρωσσίδου και Χρ. Αγιομαμίτου.

  -Την νύκτα της σήμερον θα τελεσθή εν τω

  ιερώ ναώ του προαστείου Παλλουριωτίσσης 

  παννύχιος δέησις προς καταίπαυσιν της ανομ-

  βρίας.

  -Εις την κενωθείσαν θέσιν διασκάλου εν

  τοις Ελληνικοίς εκπαιδευτήριοις Μαρωσίων,

  δια της αποχωρήσεως του κ. Σ. Κωνσταντινί-

  δυο, διορίσθη ο επιμελής διδάσκαλος κ. Ιω-

  άννης Ταλιαδώρος.

  -Ιδρύθη και λειτουργεί ευδοκίμως εν Κάτω

  Ζώδια από της 1 Φεβρουαρίου 1925 αναγνω-

  στήριον υπό την επωνυμίαν "Νέα Γενεά". Ε-

  πίτιμος πρόεδρος του Αναγνωστηρίου εξελέγη 

  ο βουλευτής και δικηγόρος κ. Θ. Θεοδότου, τα-

  κτικός δε πρόεδρος ο κ. Γ. Σ. Ευμολπίδης, δι-

  δάσκαλος και μέλη οι κ.κ. Αχιλλεύς Ιωάννου, 

  Σολ. Χη Μιχαήλ, Πολύκαρπος Ιωάννου, Χη Νι-

  κόλαος Χη Ιωάννου και Γεώργ. Ιωάννου.

  -Επί τη επετείω της απελευθερώσεως των

  Ιωαννίνων υ το του Ελληνικού στρατού ετε-

  λέσθη τη παρελθούση Κρυαική εις το χωρίον

  Ποταμίτισσα επιβλητικόν μηνόσυνον. Κατάλ-

  ληλον λόγον είπεν ο επιμελής διδάσκαλος κ. 

  Κυπριανός Παιονίδης.

  -Κατά την γενομένην τη παρελθούση Κυ-

  ριακή εν Αθήναις κλήρωσιν του Λαχείου του

  Εθνικού Στόλου εκέρδισαν οι εξής αριθμοί:

  Πρώτος 91.826, δεύτερος 55.667 και τρίτος

  44.675.

  -Εις την κενωθείσαν θέσιν εισπράκτορος

  Ιδαλίου διωρίσθη ο κ. Σάββας Μιχαηλίδης εκ

  Γερίου. Εις δε την θέσιν εισπράκτορος Περι-

  στερώνας Μόρφου ο κ. Παναγιώτης Αριστεί-

  δυο εκ Λακατάμιας


  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

  -Το εσπέρας της προχθές Πέμπτης διημεί-

  φθησαν εν Λευκωσία οι αρραβώνες του φιλο-

  πρόοδου εμπορορράπτου κ Χρήστου Χη Λουκά 

  μετα της σεμνής και ευ missing δεσποινίδος

  Μαρίας Χ. Λοϊζίδου. Συγχαίροντες θερμώς τοις

  μνηστευθείσιν ευχόμεθα αυτοίς τχείαν και

  πανευτυχή την στέψιν.


  ΑΦΙΞΕΙΣ

  -Αφίκετο από της παρελθούσης εβδομά-

  δος εκ Νέας Υόρκης ο επί τετραετίαν εκεί

  διατρίψας αξιόλογος συμπολίτης ημών κ. Ιω.

  Νικολᨴιδης, όστις εγκαθίσταται οριστικών εν

  Λευκωσία συνεταιρισθείς μετά του αδελφού

  του κ. Γεωργίου Νικολαΐδου. Μετά πολλής χα-

  ράς εδεξιώθησαν τον κ. Γιάγκον Νικολαϊδην

  οι οικείοι και φίλοι του.

  -Διέτριψεν, επί τινας ημέρας εν Λευκωσία

  χάριν υποθέσεων του ο εν Κελοκαδάροις επι-

  μελέστατος αγροτικός Ιατρός κ. Χρ. Δ. Πετρί-

  δης. 


  ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  -Ο επί τη εορτή των ελληνικών γραμμά-

  των εν Λευκωσία απαγγελθείς υπό του ελλογί-

  μου γυμνασιάρχου του Παγκυπρίου κ. Γ. Σα-

  κάρη πανηγυρικός λόγος εξεδόθη εις φυλλάδιον

  αναλωμασι των εκπαιδευτηρίων. Ο λόγος του 

  κ. Γυμνασιάρχου λίαν περισπούδαστος δέον να

  αναγνωσθή υφ' όλων, φρονούμεν δε ότι έπρεπε

  να ληφθή ποια τις πρόνοιας όπως εκτυπωθή ού-

  τος καλλιτεχνικών και επί εκλεκτής ποιότητος

  χάρτου.

  -Εξεδόθη το ΙΙΓ' τεύχος του αξιολόγου 

  περιοδικού "Εκκλησιαστικού Κήρυκος", όπερ

  εκδίδεται προνοία του Π. Μητροπολίττου Κιτίου

  με ύλης πλουσίαν και εποικοδομητικήν.

  -Έχομεν υπ' όψιν ημών το τεύχος των

  "Παναθηναίων" της 15 Φεβρουρίου. Το έγ-

  κριτον τούτο Αττικόν περιοδικόν περιέχει εκ-

  λεκτήν ύλην και εικόνας καλλιτεχνικάς.


  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  Τελούντες αύριον Κυριακήν εν τω

  ιερώ ναώ Φανερωμένης μετά την θεί-

  αν λειτουργίαν εννεάμηνον Αρχιερα-

  τικόν μνημόσυνον υπέρ της ψυχής του

  πολύκλαυστου ημών συζήγου, πατρός και πενθερού

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

  παρακαλούμεν τους οικείους και φίλους

  όπως παραστώσι και ενώσωι μερ' η-

  μών τας δεήσεις των προς τον Ύψι-

  στον.

  Εν Λευκωσία 28 Φεβρουαρ. 1915.

  Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ.


  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

  Θεωρώ καθήκον μου επιβεβλημένον όπως

  εκφράσω και δια του τύπου τας ζωηράς ευχα-

  ριστίας μου και την αίδιον ευγνωμοσύνην μου 

  προς τον έγκριτον εν Λευκωσία ιατρόν κ. Ν.

  ΔΕΡΒΗΝ, ύστις εθεράπευσε τελείως την θυγα-

  τέρα μου πάσχουσαν εκ σοβαρού εγκεφαλικού 

  νοσήματος.

  Εν Στρόβολω 27 Φεβρ. 1915

  Ο ευγνωμονών πατήρ

  Γιαννακός Τοφή.


  ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ Γαλλικοί αρί-

  στης ποιότητος εκ του γνωστού Ερ-

  γοστασίου Berthet & Co. πωλούνται 

  εις το εν Λευκωσία Κατάστημα του κ. 

  Ζήνωνος Ι. Ζαχαριάδου, όπερ 

  κείται εν τη Νέα Αγορά Φανερωμέ-

  νης. • November 1, 2018 14:57:43 Flora Constantinou

                                                                   

  Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

    Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

  νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

  ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

  σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

  προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

  τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

  λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

  αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

    Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

  γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

  τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

  τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

  σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

  τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

  πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

    Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

  ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

  κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

  πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

  Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

  τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

  ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

  νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

  στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

  επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
  της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

  χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

  Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

  τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

  κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

  τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

  ζήτημα.

  Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

  αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

  μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

  υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

  κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

  σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

  πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

  δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

  κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

  κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

  ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

  ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

  πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

  παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

  στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

  αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

  επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

    Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

  η αγωία δια την τύχην, και μόνον

  ταύτην, του Εληνισμού κατά την

  κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

  παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

  παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

  σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

  πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

  γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

  των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

  νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

  τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

  δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

  δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

  σύνην του Έθνους και μετά την πα-

  ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

  νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

  Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

  ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

  του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

  γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

  νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

  αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

  σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

  ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

  κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

  τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

  δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

  θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

  λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

  λει και την επάνοδον εις την κανονικής

  τροχιάν.

      Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

  γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

  σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

  βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

  ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

  ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

  φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

  προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

  μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

  του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

  συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

  τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

  λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

  σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

  τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

  τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

  εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

  προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

  λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

  δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

  τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

  λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

  πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

  ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

  μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

  της Επταλόφου. 


  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

  ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

  Η θέσις του πρωτοκολλητού

  του Εφετείου.

      ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

  γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

  γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

  θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

  σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

  σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

  λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

  την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

  κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

  κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

  ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

  περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

  δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

  κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

  ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

  τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

  τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

  τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

  Υποδειγματικός σηροτροφικός 

  σταθμός εν Αιγιαλούση.

  Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

  λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

  περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

  και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

  βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

  σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

  Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

  τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

  ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

  σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

  ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

  ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

  την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

  Κτηνοτροφικός σταθμός 

  εν Αιγιαλούση.

  Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

  γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

  Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

  ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

  ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

  τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

  όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

  θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

  βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

  κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

  Πταισματοδικείον περιοδικόν.

  Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

  Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

  στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

  λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

  κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

  μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

  μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

  ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

  μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

  τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

  σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

  σθησαν.

    Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

  δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

  εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

  λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

  λίγα έξοδα.

  Τα εν Ελλάδι

  Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

  ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

  κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

  προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

  της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

  Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

  την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

  θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

  κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

  πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

  στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

  Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

  σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

  υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

  ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

  κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

  η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

  είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

  πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

  ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

  αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

  συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

  λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

  ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

  ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

    Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

  ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

  ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

  των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

  ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

  στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

  ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

  πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

  το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

  θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

  προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

  βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

  Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

  Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

  της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

  πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

  διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

  γευτικήν πλατείαν.

  Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

  Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

  θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

  ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

  ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

  τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

  μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

  εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

  γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

  κοφίνων.

  Ημίονοι είς Αίγυπτον.

  Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

  θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

  στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

  γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

  ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

  των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

  προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

  στρατού της Αιγύπτου.

  Επιστήμων φαρμακοποιός.

  Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

  επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

  Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

  ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

  Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

  Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

  δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

  δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

  Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

  χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

  φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

  Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

  Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                               Κ. Ν.

  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


  ΕΡΓΑΣΙΑΙ

  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


  Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

  προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

  χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

  Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

  Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

  Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

  τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

  νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

    Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

  άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

  εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

  της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

  προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

  ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

  σίας της.

  Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

  ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

  ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

  εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

  εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

  σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

  Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

  και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

  λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

  σκόμματα.

  Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

  όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

  ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

  σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

  σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

  χιεπισκοπής. Η εκκλησιαστική επιτρο-

  πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

  ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

  σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

  στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

  ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

  νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

  θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

  ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

  του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

  πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

  τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

  πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

  μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

  λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

  φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

  κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

  να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γνω-

  στόν σκάνδαλον.

  Η Σύνοδος εξήτασε τον ιερέα και την

  επιτροπείαν του χωρίου, ήτις και ωμολό-

  γηησε το σφάλμα της, και επεφυλάχθη να 

  εκδώση την επί του ζητήματος τούτου α-

  πόφασίν της.

  Η Σύνοδος θα εξακολουθήση τας εργα-

  σίας της και κατά την προσεχή εβδομάδα, 

  ότε περατουμένων των εργασιών της έκα-

  στος αρχιερεύς θα αναχωρήση είς την έ-

  δραν του, ως προσεγγιζουσών των εορτών 

  της αγίας Εβδομάδος και του Πάσχα.


  Η ΠΟΡΕΙΑ

  ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ


  Τη Πέμπτη της εβδομάδης ταύτης

  συγκεντρώθησαν εν τη Αρχιεπισκο-

  πή άπαντες οι Έλληνες Βουλευταί

  της Νήσου και έθεσαν τας βάσεις της

  πορείας των, ην θα ακολουθήσουν εν

  των Νομοθετικώ Συμβουλίω κατά την

  παρούσαν Σύνοδον.

  Αι εργασίαι του Νομοθετικού Συμ-

  βουλίου άρχονται εφέτος από της 13

  Απριλίου ε. ν.  Η ΑΚΡΙΣ

                                                    ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


                                                  Γράφουσιν ημίν Εξ. Αμμοχώστου,

                                            ότι ακρίς ανεφάνη είς τα χρία Λυοπέ-

                                            τρη, Φρέναρος, Αυγασίδαν και Αγ. Κενδέαν.

                                                   Ειδικοί υπάλληλοι ενετάλησαν υ-

                                             πο της Κυβερνήσεως όπως μεταβώσιν 

                                             επί τόπου πρός ακριβήν έρευναν, ίνα

                                             αποφασισθή της ακρίδος η να επιβρα-

                                             δυνθή επί τινα έτι χρόνον, δεδομένου

                                             ότι η συνήθης εποχή είναι ο Απρίλιος

                                             μην.

                                                  Ως γνωστόν, η καταστροφή της α-

                                             κρίδος διενερείται από 2-3 ετών δια

                                             δηλητηριάσως, ήτις ευρέθη ότι παρέ-

                                             χει ικανοποιητικώτερα αποτελέσματα.


  ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

  Εις Κυθραίαν.

  Την 20ην ιστάμ. μηνός ε. ν. θα διε-

  νεργήθώσιν εν τη κωμοπόλει Κυθραία

  εκλογαί πρός ανάδειξιν δημοτικών 

  συμβοούλων.

  Εν Κυθραία πρώτην ήδη φοράν ι-

  δρύεται Δημαρχείον.

  Εν Μόρφου και Λευκωσία.

  Αναπληρωματικαί εκλογαί θα διε-

  νεγηθώσι την 1 Απριλίου ε.ν. εν

  Μόρφου και Λευκωσίας πρός αντικατά-

  στασιν των παραιτηθέντων δημοτικών

  συμβούλων κ.κ. Κ. Μαυραντώνη και

  Μεχμέτ Μουνίρ βέη.


  ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Την παρελθούσαν Κυριακήν, Γ' Κυ-

  ριακήν των Νηστειών και της Σταυ-

  ροπροσκηνήσεως, η Α. Μακαριότηςο

  Αρχιεπίσκοπος ελειτούργησε εν τω εν

  τη πόλει ημών ιερώ ναώ του Αποστό-

  λου Λουκά

  Εν τω μέσω του ναού έκειτο καταλ-

  λήλως ηυτρεπισμένον κενοτάφιον μετά

  δίσκου κολύβων, περιστοιχιζόμενον θ-

  πό μαθητών του Γυμνασίου και των

  Αστικών Σχολών, καθ' όσον ετελέσθη-

  σαν κατά την εορτήν ταύτην μνημόσυνον 

  υπέρ των πεσόντων κατά τους τελευ-

  ταίους ελληνικούς πολέμους. Ο Μα-

  καριώτατος Αρχιεπίσκοπος εν τω θείω

  κηρύγματι έπλεξε το εγκώμιον των υ-

  πέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων

  και επεκαλέσθη την δύναμιν του τιμίου

  και ζωοποιού Σταυρού υπέρ σωτηρίας

  και κραταιώσεως του ευλογημένου η-

  μών Έθνους.


  Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ

  ΠΑΝΝΥΧΙΟΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

  Η ανομβρία παρατείνεται και εύ-

  λογος φόβος ήρχισε να συνέχη τους κα-

  τοίκους αναλογιζόμενους ότι θα δοκι-

  μάσθωσιν οι πάντες υπό φοβερού λι-

  μού υπό τα παρούσας μάλιστα περι-

  στάσεις εάν δεν καταπέσωσιν εντίς ολί-

  γων ημερών δαψιλείς βροχαί.

  Πρό οκταημέρου είχον καταπέσει

  βροχαί είς τίνα διαμερίσματα, αλλ' αυ-

  ται ήσαν σποραδικαί και ανεπαρκείς, 

  οι βίαιοι δε άνεμοι κατέστρεψαν ενια-

  χού τα σπαρτά.

  Από ημερών ήρχισαν να τελώνται

  είς τε τας πόλεις και τα χωρία ολονύ-

  κτιοι δεήσεις είς τον Ύψιστον πρός

  κατάπεμψιν απλέτων όμβρων όπως α-

  ποτραπή αφ' ημών ο κίνδυνος της πεί-

  νης.

  Τη παρελθούση δε Κυριακή ετελέ-

  σθη πρός τούτο παράκλησις και εν τη

  Ι. Μονή Κύκκου είς ην μετέβησαν

  πλείστοι κάτοικοι των χωρίων Αργα-

  κίου και Κατωκοπιάς μετά των ιερέων

  των εν λόγω χωρίων. Καθ' ην δε στιγ-

  μήν ετελείτο εν τω ναώ η παράκλησις

  ήρχισε να καταπίπτη βροχή ραγδαία,

  ήτις εκώλυσε το εκκλησίασμα να μετα-

  φέρη την αγίαν εικόνα της Θεοτόκου

  εκτός της Μονής είς επί τούτω ωρισμέ-

  νον μέρος.


  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


  Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

  πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

  αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

  τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

  διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

  νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

  δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

  περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

  τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

  δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

  ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

  εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

  τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

  πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

  Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

  Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

  σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

  λουθον τηλεγράφημα:

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Αθήνας.

  Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

  μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

  μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

  Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

  Απάντησις Βενιζέλου

  Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

  γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

  Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                        Λευκωσίαν.

  Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                          Βενιζέλος.

   

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

  ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΛ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΟΥ


  Σύντομος, αλλά περιεκτική είς εννοίας

  και συστάσεις προς αναδιοργάνωσιν των της

  παρ' ημίν δημοτικής Εκπαιδεύσεως, υ-

  πήρξεν η κατά την παρελθούσαν Κυριακήν 

  εν τω Παρθεναγωγείω Φανερωμένης γενο-

  μένη διάλεξις υπό του διευθυντού των Α-

  στικών Σχολών κ. Χ. Μαραθεύτου.

  Αφ' ού υπέδειξε, και συνηγόρησε θερμώς

  ο κ. Μαραθεύτης όπως προστεθώσι τεχνικά 

  μαθήματα είς τα δημοτικά σχολεία προσ-

  τιθεμένων δυο έτι τάξεων, είς τας εξ υ-

  παρχούσας, καθαρώς επαγγελματική; εκ-

  παιδεύσεως, εισηγήθη ως αναγκαιότατην

  και επείγουσαν την αναδιοργάνωσιν του 

  Παγκυπρίου Διδασκαλείου. Είναι ανάγκη,

  είπεν, η φπίτησις εν αυτώ να καταστή τριε-

  τής, να διδάσκωνται εν αυτώ πάντα τα

  μαθήματα του Προγράμματος των δημοτι-

  κών σχολείων και να σκώνται εν αυτώ οι

  μέλλοντες διδάσκαλοι είς όλα τα πρακτι-

  κά μαθήματα, τα εισαχθόμενα είς τα

  δημοτικά ιδρύσεως του Προ-

  τύπου δημοτικού σχολείου, συστήσας όπως

  αι Αστικαί Σχολαί Λευκωσίας; ενισχυθώσι

  και διαρρυθμισθώσι κατά τοιούτον τρόπον,

  ώστε να αποβώσι πράγματι πρότυπον σχο-

  λείών εν Κύπρω.

  Την απαιτουμένην δαπάνην δια τας 

  προταθείσας επί του παρόντος τουλάχιστον

  μεταρρυθμίσεις είς το Διδασκαλείον υπελό-

  γισεν ο κ. Χ. Μαραθεύτης μόνον είς 600

  λίρας, τας οποίας, είπε, πρέπει να χορηγή

  η Κυβέρνησις.  ΑΓΟΡΑ ΗΜΙΟΝΩΝ

  ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ


  Εξακολουθεί η από ημερών διενερ-

        γούμενη εν Κύπρω αγορά ημιόνων υ-

       πο του Συνταγματάρχου του εν Αιγύ-

     πτω Αγγλικού Στρατού κ. Λάμπ. Μέ-

         χρι σήμερον ηγοράσθησαν 200 ημίο-

           νοι, ως δε πληροφορούμεθα θα αγο-

              ρασθή έτι αρκετός αριθμός τοιούτων,

             αίτινες θα χρησιμοποιηθώσι δια τας

             ανάγκας του στρατού της Αιγύπτου.

                 Η παρουσιαζομένη ευκαιρία είναι

                  λίαν ευνοϊκή δια τους κατόχους ημιό-

                                                    νων, καθόσον αι προσφερόμεναι τιμαί

                                                    είναι αρκούντως ικανοποιητικαί. Θα ε-

                                                    πιδιώξωσι δε καταλλήλως το συμφέρον

                                                    των ούτοι αν θελήσωσι να πωλήσωσι

                                                    ταύτας επιτοπίως σήμερον, οπότε μα-

                                                    λιστα η τιμή της κριθής έχει υψωθή,

                                                    αντί να αναγκάζωνται αποστέ-

                                                    λλωσιν εις Αίγυπτον, υποκείμενοι εις

                                                    θαλάσσιους κινδύνους και δαπάνας,

                                                    χωρίς να ευρίσκωσι πολλάκις ανταμει-

                                                    πτικάς τιμάς. Άλλως τε γνωστόν τυ-

                                                    γχάνει ότι διαρκούντος του πολέμου η

                                                    Αγγλική Κυβέρνησις δεν είναι διατε-

                                                    θιμένη να επιτρέψη εις ιδιώτας την

                                                    εκ Κύπρου εξαγωγήν ημιόνων.

        Ο Άγγλος συνταγματάρχης θα

  παραμείνη προς τον σκοπόν τούτον ε-

  πί τινας έτι ημέρας εν Κύπρω. Την

  προσεχή δε Δευτέραν θα ευρίσκεται εν

  Λευκωσία και οι κάτοχοι ημιόνων δύ-

  νανται να φέρωσιν ταύτας πρός τον ίδι-

  ον συνεννοούμενοι απ' ευθείας χωρίς

  να χρησιμοποιώσι πράκτορας, οίτινες

  συνήθως τους αποτρέπουσι να πωλή-

  σωσι τα ζώα των δια να εκμεταλλεύων-

  ται ούτοι. Η αγορά των ημιόνων θα

  γίνη κάτωθι του τείχους πρός το δυσ-

  μικόν μέρος, όπου συνήθως διοργα-

  νούνται αί κτηνοτροφικαί εκθέσεις από

  της 8 π.μ. μέχρι της 4 μ.μ.

       Την δε προσεχή Τρίτην καί Τετάρ-

  την ο κ. Λάμπ θα μεταβή διά τον ίδιον

  σκοπόν εις Λάρνακα και κατά τας αυ-

  τάς ώρας θα διενεργή αγοράς ημιόνων

  εν τη πόλει εκείνη είς την πλατείαν

  των Δικαστηρίων.

  Η αγορά ημιόνων θα συνεχισθή

  πάλιν εν Λευκωσία από της προσεχούς

  Πέπτης και θα παραταθή μέχρι της

  μεθεπόμενης Πέπτης είς τον αυτόν

  πάντοτε χώρον και τάς ιδίας ως και

  πρότερον ώρας.

       Γίνεται δε γνωστόν ότι αι κοιμιζόμε-

  ναι προς πώλησιν ημίονοι δέον να έ-

  χωσιν ηλικίαν οιυχί ολιγωτέραν των 4

  ετών και ύψος ουχί κάτω των 13 χειρών

  και 1 ίντσας.


  ΟΘΩΜΑΝΟΣ ΖΑΠΤΙΕΣ

  ΥΠΟ ΣΟΒΑΡΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ

  Κάποιος Οθωμανός ζαπτιές, ονομαζόμενος

  Σαλήχ Μουσά, κατηγορείται ότι την νύκτα

  της προπαρελθούσης Τρίτης ενώ μετέβαι-

  νε μετά τινός δωδεκαετούς οθωμανόπαιδος,

  Ιμπραχήμ Μουσταφά εκ Λευκωσίας, από 

  το χωρίον Αγκολέμι εις Λεύκαν εν καιρώ

  νυκτός, επετέθη καθ' οδόν κατά του παι-

  δός και δέπραξεν επ' αυτού ακατανόμα-

  στον πράξιν.

  Ο παίς μόλις έφθασες εις Λεύκαν κα-

  τήγγειλε τα συμβεβηκότα εις την εκεί ε-

  δρεύουσαν Αστυνομίαν, ήτις συλλαβούσα

  τον εν λόγω ζαπτιέν ωδήγησεν εις Λευ-

  κωσίαν, όν και προσήγαγε τη προχθές

  Πέμπτη ενώπιον του δικαστηρίου. Η σκαν-

  δαλώδης αύτη υπόθεσις θα εκδικασθή μετά

  τινάς ημέρας.


  ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

  Ιπποδρομίαι εαριναί θα τελεσθώ-

  σιν όχι μόν εν Λευκωσία αλλά και εν

  Λεμεσώ.

  Αι ιπποδρομίαι της Λεμεσού, αίτινες

  προμηνύονται αρκούντως ζωηραί, θα

  λάβωσι χώραν την 4)17 και 6) 19 Α-

  πριλίου 1915.


  ΙΑ' Παγκύπρια

  Η επί της δεξιώσεως των Επισκεπτών

  Επιτροπή κατά τα εν Λάρνακι ΙΑ' Παγ-

  κύπρια παρακαλεί τους προτιθεμένους να

  παραστώσι κατ' αυτά, να αποταθώσι προς

  τον Γραμματέα κ. Μενέδημον Ευ-

  στρατίου μέχρι της 10) 23 Μαρτίου προς

  εξεύρεσιν καταλυμάτων δηλούντες τον α-

  ριθμόν των προσώπων.


  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  -Αύριον Κυριακήν ο Μακαριώτατος Αρχιε-

  πίσκοπος θα λειτουργήση εν το εορτάζοντα ιε-

  ρώ Ναώ του Αγίου Κασσιανού.

  -Εγκαταστάθη εν τη γενεθλίω του χωριό 

  Πεδουλή ο αξιόλογος και επιμελής ιατρός κ.

  Κώνστ. missingmissingπρος εξάσκησιν του

  φιλανθρώπου επαγγέλματος του. Η κοινότης 

  Πεδουλά ως και ολόκληρος η Μαραθάσα από-

  κτώσι χρηστόν μέλον και missing Ασκλη-

  πιάδην, ώσεις θα παράσχη προθύμως εις πάντας

  την επιστημονικήν του αρωγήν.

  -Πληροφορούμεθα ότι ο υπό της θρονικής

  επιτροπείας Κυρηνείας διορισθείς ελεγκτής της

  εκκλησιαστικής εκείνης περιφερείας κ. Νικό-

  λαος Ιακωβίδης εκ Μόρφου εκτελεί μετά πολ-

  λού ζήλου τα αντεθέντα αυτώ καθήκοντα.

  -Η παρ' ημίν Κυπριακή Βιβλιοθήκη θα 

  δωρήση κατά τους Παγκυπρίους Αγώνας στέ-

  φανον αργυρούν εκ δάφνης εις τον νικητήν

  της ελληνικής δισκοβολίας.

  -Η πληρωμή της τρίτης διμηνίας του μι-

  σθού των διδασκάλων θα διενεργηθή εις τα 

  ωρισμένα κέντρα υπό των υπαλλήλων των Δι-

  οικήσεων τη 8)21 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή.

  Καταβάλλονται προσπάθειαι όπως η πρώτη

  δόσις της επιχοφηγήσεως πληρώθη κατά τας

  εορτάς του Πάσχα.

  - Επί νέων βάσεων και σταθερών αρχών ι-

  δρύθη εν Βαρωσίοις σωματείον υπό την επω-

  νυμίαν "Νέα Λέσχη". Η επιτροπεία του σω-

  ματείου κατηρτίσθη εκ των κ.κ. Μ. Σιακαλλή

  προέδρου, Πολυβίου Παπαδοπούλου γραμματέ-

  ως, Μ. Γ. Μιχαηλίδου ταμίου, Α. Ε. Χριστο-

  δουλίδου, Κ. Ρωσσίδου και Χρ. Αγιομαμίτου.

  -Την νύκτα της σήμερον θα τελεσθή εν τω

  ιερώ ναώ του προαστείου Παλλουριωτίσσης 

  παννύχιος δέησις προς καταίπαυσιν της ανομ-

  βρίας.

  -Εις την κενωθείσαν θέσιν διασκάλου εν

  τοις Ελληνικοίς εκπαιδευτήριοις Μαρωσίων,

  δια της αποχωρήσεως του κ. Σ. Κωνσταντινί-

  δυο, διορίσθη ο επιμελής διδάσκαλος κ. Ιω-

  άννης Ταλιαδώρος.

  -Ιδρύθη και λειτουργεί ευδοκίμως εν Κάτω

  Ζώδια από της 1 Φεβρουαρίου 1925 αναγνω-

  στήριον υπό την επωνυμίαν "Νέα Γενεά". Ε-

  πίτιμος πρόεδρος του Αναγνωστηρίου εξελέγη 

  ο βουλευτής και δικηγόρος κ. Θ. Θεοδότου, τα-

  κτικός δε πρόεδρος ο κ. Γ. Σ. Ευμολπίδης, δι-

  δάσκαλος και μέλη οι κ.κ. Αχιλλεύς Ιωάννου, 

  Σολ. Χη Μιχαήλ, Πολύκαρπος Ιωάννου, Χη Νι-

  κόλαος Χη Ιωάννου και Γεώργ. Ιωάννου.

  -Επί τη επετείω της απελευθερώσεως των

  Ιωαννίνων υ το του Ελληνικού στρατού ετε-

  λέσθη τη παρελθούση Κρυαική εις το χωρίον

  Ποταμίτισσα επιβλητικόν μηνόσυνον. Κατάλ-

  ληλον λόγον είπεν ο επιμελής διδάσκαλος κ. 

  Κυπριανός Παιονίδης.

  -Κατά την γενομένην τη παρελθούση Κυ-

  ριακή εν Αθήναις κλήρωσιν του Λαχείου του

  Εθνικού Στόλου εκέρδισαν οι εξής αριθμοί:

  Πρώτος 91.826, δεύτερος 55.667 και τρίτος

  44.675.

  -Εις την κενωθείσαν θέσιν εισπράκτορος

  Ιδαλίου διωρίσθη ο κ. Σάββας Μιχαηλίδης εκ

  Γερίου. Εις δε την θέσιν εισπράκτορος Περι-

  στερώνας Μόρφου ο κ. Παναγιώτης Αριστεί-

  δυο εκ Λακατάμιας


  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

  -Το εσπέρας της προχθές Πέμπτης διημεί-

  φθησαν εν Λευκωσία οι αρραβώνες του φιλο-

  πρόοδου εμπορορράπτου κ Χρήστου Χη Λουκά 

  μετα της σεμνής και ευ missing δεσποινίδος

  Μαρίας Χ. Λοϊζίδου. Συγχαίροντες θερμώς τοις

  μνηστευθείσιν ευχόμεθα αυτοίς τχείαν και

  πανευτυχή την στέψιν.


  ΑΦΙΞΕΙΣ

  -Αφίκετο από της παρελθούσης εβδομά-

  δος εκ Νέας Υόρκης ο επί τετραετίαν εκεί

  διατρίψας αξιόλογος συμπολίτης ημών κ. Ιω.

  Νικολᨴιδης, όστις εγκαθίσταται οριστικών εν

  Λευκωσία συνεταιρισθείς μετά του αδελφού

  του κ. Γεωργίου Νικολαΐδου. Μετά πολλής χα-

  ράς εδεξιώθησαν τον κ. Γιάγκον Νικολαϊδην

  οι οικείοι και φίλοι του.

  -Διέτριψεν, επί τινας ημέρας εν Λευκωσία

  χάριν υποθέσεων του ο εν Κελοκαδάροις επι-

  μελέστατος αγροτικός Ιατρός κ. Χρ. Δ. Πετρί-

  δης. 


  ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  -Ο επί τη εορτή των ελληνικών γραμμά-

  των εν Λευκωσία απαγγελθείς υπό του ελλογί-

  μου γυμνασιάρχου του Παγκυπρίου κ. Γ. Σα-

  κάρη πανηγυρικός λόγος εξεδόθη εις φυλλάδιον

  αναλωμασι των εκπαιδευτηρίων. Ο λόγος του 

  κ. Γυμνασιάρχου λίαν περισπούδαστος δέον να

  αναγνωσθή υφ' όλων, φρονούμεν δε ότι έπρεπε

  να ληφθή ποια τις πρόνοιας όπως εκτυπωθή ού-

  τος καλλιτεχνικών και επί εκλεκτής ποιότητος

  χάρτου.

  -Εξεδόθη το ΙΙΓ' τεύχος του αξιολόγου 

  περιοδικού "Εκκλησιαστικού Κήρυκος", όπερ

  εκδίδεται προνοία του Π. Μητροπολίττου Κιτίου

  με ύλης πλουσίαν και εποικοδομητικήν.

  -Έχομεν υπ' όψιν ημών το τεύχος των

  "Παναθηναίων" της 15 Φεβρουρίου. Το έγ-

  κριτον τούτο Αττικόν περιοδικόν περιέχει εκ-

  λεκτήν ύλην και εικόνας καλλιτεχνικάς.


  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  Τελούντες αύριον Κυριακήν εν τω

  ιερώ ναώ Φανερωμένης μετά την θεί-

  αν λειτουργίαν εννεάμηνον Αρχιερα-

  τικόν μνημόσυνον υπέρ της ψυχής του

  πολύκλαυστου ημών συζήγου, πατρός και πενθερού

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

  παρακαλούμεν τους οικείους και φίλους

  όπως παραστώσι και ενώσωι μερ' η-

  μών τας δεήσεις των προς τον Ύψι-

  στον.

  Εν Λευκωσία 28 Φεβρουαρ. 1915.

  Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ.


  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

  Θεωρώ καθήκον μου επιβεβλημένον όπως

  εκφράσω και δια του τύπου τας ζωηράς ευχα-

  ριστίας μου και την αίδιον ευγνωμοσύνην μου 

  προς τον έγκριτον εν Λευκωσία ιατρόν κ. Ν.

  ΔΕΡΒΗΝ, ύστις εθεράπευσε τελείως την θυγα-

  τέρα μου πάσχουσαν εκ σοβαρού εγκεφαλικού 

  νοσήματος.

  Εν Στρόβολω 27 Φεβρ. 1915

  Ο ευγνωμονών πατήρ

  Γιαννακός Τοφή.


  ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ Γαλλικοί αρί-

  στης ποιότητος εκ του γνωστού Ερ-

  γοστασίου Berthet & Co. πωλούνται 

  εις το εν Λευκωσία Κατάστημα του κ. 

  Ζήνωνος Ι. Ζαχαριάδου, όπερ 

  κείται εν τη Νέα Αγορά Φανερωμέ-

  νης.

  Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

    Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

  νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

  ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

  σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

  προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

  τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

  λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

  αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

    Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

  γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

  τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

  τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

  σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

  τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

  πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

    Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

  ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

  κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

  πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

  Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

  τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

  ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

  νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

  στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

  επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
  της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

  χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

  Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

  τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

  κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

  τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

  ζήτημα.

  Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

  αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

  μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

  υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

  κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

  σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

  πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

  δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

  κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

  κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

  ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

  ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

  πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

  παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

  στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

  αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

  επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

    Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

  η αγωία δια την τύχην, και μόνον

  ταύτην, του Εληνισμού κατά την

  κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

  παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

  παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

  σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

  πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

  γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

  των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

  νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

  τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

  δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

  δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

  σύνην του Έθνους και μετά την πα-

  ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

  νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

  Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

  ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

  του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

  γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

  νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

  αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

  σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

  ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

  κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

  τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

  δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

  θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

  λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

  λει και την επάνοδον εις την κανονικής

  τροχιάν.

      Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

  γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

  σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

  βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

  ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

  ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

  φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

  προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

  μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

  του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

  συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

  τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

  λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

  σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

  τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

  τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

  εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

  προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

  λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

  δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

  τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

  λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

  πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

  ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

  μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

  της Επταλόφου. 


  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

  ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

  Η θέσις του πρωτοκολλητού

  του Εφετείου.

      ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

  γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

  γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

  θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

  σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

  σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

  λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

  την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

  κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

  κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

  ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

  περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

  δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

  κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

  ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

  τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

  τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

  τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

  Υποδειγματικός σηροτροφικός 

  σταθμός εν Αιγιαλούση.

  Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

  λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

  περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

  και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

  βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

  σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

  Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

  τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

  ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

  σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

  ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

  ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

  την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

  Κτηνοτροφικός σταθμός 

  εν Αιγιαλούση.

  Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

  γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

  Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

  ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

  ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

  τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

  όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

  θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

  βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

  κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

  Πταισματοδικείον περιοδικόν.

  Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

  Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

  στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

  λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

  κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

  μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

  μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

  ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

  μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

  τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

  σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

  σθησαν.

    Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

  δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

  εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

  λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

  λίγα έξοδα.

  Τα εν Ελλάδι

  Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

  ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

  κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

  προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

  της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

  Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

  την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

  θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

  κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

  πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

  στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

  Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

  σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

  υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

  ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

  κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

  η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

  είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

  πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

  ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

  αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

  συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

  λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

  ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

  ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

    Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

  ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

  ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

  των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

  ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

  στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

  ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

  πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

  το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

  θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

  προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

  βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

  Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

  Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

  της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

  πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

  διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

  γευτικήν πλατείαν.

  Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

  Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

  θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

  ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

  ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

  τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

  μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

  εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

  γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

  κοφίνων.

  Ημίονοι είς Αίγυπτον.

  Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

  θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

  στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

  γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

  ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

  των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

  προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

  στρατού της Αιγύπτου.

  Επιστήμων φαρμακοποιός.

  Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

  επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

  Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

  ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

  Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

  Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

  δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

  δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

  Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

  χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

  φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

  Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

  Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                               Κ. Ν.

  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


  ΕΡΓΑΣΙΑΙ

  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


  Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

  προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

  χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

  Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

  Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

  Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

  τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

  νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

    Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

  άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

  εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

  της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

  προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

  ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

  σίας της.

  Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

  ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

  ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

  εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

  εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

  σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

  Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

  και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

  λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

  σκόμματα.

  Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

  όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

  ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

  σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

  σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

  χιεπισκοπής. Η εκκλησιαστική επιτρο-

  πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

  ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

  σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

  στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

  ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

  νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

  θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

  ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

  του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

  πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

  τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

  πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

  μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

  λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

  φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

  κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

  να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γνω-

  στόν σκάνδαλον.

  Η Σύνοδος εξήτασε τον ιερέα και την

  επιτροπείαν του χωρίου, ήτις και ωμολό-

  γηησε το σφάλμα της, και επεφυλάχθη να 

  εκδώση την επί του ζητήματος τούτου α-

  πόφασίν της.

  Η Σύνοδος θα εξακολουθήση τας εργα-

  σίας της και κατά την προσεχή εβδομάδα, 

  ότε περατουμένων των εργασιών της έκα-

  στος αρχιερεύς θα αναχωρήση είς την έ-

  δραν του, ως προσεγγιζουσών των εορτών 

  της αγίας Εβδομάδος και του Πάσχα.


  Η ΠΟΡΕΙΑ

  ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ


  Τη Πέμπτη της εβδομάδης ταύτης

  συγκεντρώθησαν εν τη Αρχιεπισκο-

  πή άπαντες οι Έλληνες Βουλευταί

  της Νήσου και έθεσαν τας βάσεις της

  πορείας των, ην θα ακολουθήσουν εν

  των Νομοθετικώ Συμβουλίω κατά την

  παρούσαν Σύνοδον.

  Αι εργασίαι του Νομοθετικού Συμ-

  βουλίου άρχονται εφέτος από της 13

  Απριλίου ε. ν.  Η ΑΚΡΙΣ

                                                    ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


                                                  Γράφουσιν ημίν Εξ. Αμμοχώστου,

                                            ότι ακρίς ανεφάνη είς τα χρία Λυοπέ-

                                            τρη, Φρέναρος, Αυγασίδαν και Αγ. Κενδέαν.

                                                   Ειδικοί υπάλληλοι ενετάλησαν υ-

                                             πο της Κυβερνήσεως όπως μεταβώσιν 

                                             επί τόπου πρός ακριβήν έρευναν, ίνα

                                             αποφασισθή της ακρίδος η να επιβρα-

                                             δυνθή επί τινα έτι χρόνον, δεδομένου

                                             ότι η συνήθης εποχή είναι ο Απρίλιος

                                             μην.

                                                  Ως γνωστόν, η καταστροφή της α-

                                             κρίδος διενερείται από 2-3 ετών δια

                                             δηλητηριάσως, ήτις ευρέθη ότι παρέ-

                                             χει ικανοποιητικώτερα αποτελέσματα.


  ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

  Εις Κυθραίαν.

  Την 20ην ιστάμ. μηνός ε. ν. θα διε-

  νεργήθώσιν εν τη κωμοπόλει Κυθραία

  εκλογαί πρός ανάδειξιν δημοτικών 

  συμβοούλων.

  Εν Κυθραία πρώτην ήδη φοράν ι-

  δρύεται Δημαρχείον.

  Εν Μόρφου και Λευκωσία.

  Αναπληρωματικαί εκλογαί θα διε-

  νεγηθώσι την 1 Απριλίου ε.ν. εν

  Μόρφου και Λευκωσίας πρός αντικατά-

  στασιν των παραιτηθέντων δημοτικών

  συμβούλων κ.κ. Κ. Μαυραντώνη και

  Μεχμέτ Μουνίρ βέη.


  ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Την παρελθούσαν Κυριακήν, Γ' Κυ-

  ριακήν των Νηστειών και της Σταυ-

  ροπροσκηνήσεως, η Α. Μακαριότηςο

  Αρχιεπίσκοπος ελειτούργησε εν τω εν

  τη πόλει ημών ιερώ ναώ του Αποστό-

  λου Λουκά

  Εν τω μέσω του ναού έκειτο καταλ-

  λήλως ηυτρεπισμένον κενοτάφιον μετά

  δίσκου κολύβων, περιστοιχιζόμενον θ-

  πό μαθητών του Γυμνασίου και των

  Αστικών Σχολών, καθ' όσον ετελέσθη-

  σαν κατά την εορτήν ταύτην μνημόσυνον 

  υπέρ των πεσόντων κατά τους τελευ-

  ταίους ελληνικούς πολέμους. Ο Μα-

  καριώτατος Αρχιεπίσκοπος εν τω θείω

  κηρύγματι έπλεξε το εγκώμιον των υ-

  πέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων

  και επεκαλέσθη την δύναμιν του τιμίου

  και ζωοποιού Σταυρού υπέρ σωτηρίας

  και κραταιώσεως του ευλογημένου η-

  μών Έθνους.


  Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ

  ΠΑΝΝΥΧΙΟΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

  Η ανομβρία παρατείνεται και εύ-

  λογος φόβος ήρχισε να συνέχη τους κα-

  τοίκους αναλογιζόμενους ότι θα δοκι-

  μάσθωσιν οι πάντες υπό φοβερού λι-

  μού υπό τα παρούσας μάλιστα περι-

  στάσεις εάν δεν καταπέσωσιν εντίς ολί-

  γων ημερών δαψιλείς βροχαί.

  Πρό οκταημέρου είχον καταπέσει

  βροχαί είς τίνα διαμερίσματα, αλλ' αυ-

  ται ήσαν σποραδικαί και ανεπαρκείς, 

  οι βίαιοι δε άνεμοι κατέστρεψαν ενια-

  χού τα σπαρτά.

  Από ημερών ήρχισαν να τελώνται

  είς τε τας πόλεις και τα χωρία ολονύ-

  κτιοι δεήσεις είς τον Ύψιστον πρός

  κατάπεμψιν απλέτων όμβρων όπως α-

  ποτραπή αφ' ημών ο κίνδυνος της πεί-

  νης.

  Τη παρελθούση δε Κυριακή ετελέ-

  σθη πρός τούτο παράκλησις και εν τη

  Ι. Μονή Κύκκου είς ην μετέβησαν

  πλείστοι κάτοικοι των χωρίων Αργα-

  κίου και Κατωκοπιάς μετά των ιερέων

  των εν λόγω χωρίων. Καθ' ην δε στιγ-

  μήν ετελείτο εν τω ναώ η παράκλησις

  ήρχισε να καταπίπτη βροχή ραγδαία,

  ήτις εκώλυσε το εκκλησίασμα να μετα-

  φέρη την αγίαν εικόνα της Θεοτόκου

  εκτός της Μονής είς επί τούτω ωρισμέ-

  νον μέρος.


  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


  Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

  πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

  αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

  τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

  διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

  νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

  δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

  περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

  τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

  δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

  ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

  εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

  τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

  πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

  Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

  Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

  σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

  λουθον τηλεγράφημα:

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Αθήνας.

  Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

  μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

  μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

  Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

  Απάντησις Βενιζέλου

  Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

  γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

  Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                        Λευκωσίαν.

  Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                          Βενιζέλος.

   

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

  ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΛ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΟΥ


  Σύντομος, αλλά περιεκτική είς εννοίας

  και συστάσεις προς αναδιοργάνωσιν των της

  παρ' ημίν δημοτικής Εκπαιδεύσεως, υ-

  πήρξεν η κατά την παρελθούσαν Κυριακήν 

  εν τω Παρθεναγωγείω Φανερωμένης γενο-

  μένη διάλεξις υπό του διευθυντού των Α-

  στικών Σχολών κ. Χ. Μαραθεύτου.

  Αφ' ού υπέδειξε, και συνηγόρησε θερμώς

  ο κ. Μαραθεύτης όπως προστεθώσι τεχνικά 

  μαθήματα είς τα δημοτικά σχολεία προσ-

  τιθεμένων δυο έτι τάξεων, είς τας εξ υ-

  παρχούσας, καθαρώς επαγγελματική; εκ-

  παιδεύσεως, εισηγήθη ως αναγκαιότατην

  και επείγουσαν την αναδιοργάνωσιν του 

  Παγκυπρίου Διδασκαλείου. Είναι ανάγκη,

  είπεν, η φπίτησις εν αυτώ να καταστή τριε-

  τής, να διδάσκωνται εν αυτώ πάντα τα

  μαθήματα του Προγράμματος των δημοτι-

  κών σχολείων και να σκώνται εν αυτώ οι

  μέλλοντες διδάσκαλοι είς όλα τα πρακτι-

  κά μαθήματα, τα εισαχθόμενα είς τα

  δημοτικά ιδρύσεως του Προ-

  τύπου δημοτικού σχολείου, συστήσας όπως

  αι Αστικαί Σχολαί Λευκωσίας; ενισχυθώσι

  και διαρρυθμισθώσι κατά τοιούτον τρόπον,

  ώστε να αποβώσι πράγματι πρότυπον σχο-

  λείών εν Κύπρω.

  Την απαιτουμένην δαπάνην δια τας 

  προταθείσας επί του παρόντος τουλάχιστον

  μεταρρυθμίσεις είς το Διδασκαλείον υπελό-

  γισεν ο κ. Χ. Μαραθεύτης μόνον είς 600

  λίρας, τας οποίας, είπε, πρέπει να χορηγή

  η Κυβέρνησις.  ΑΓΟΡΑ ΗΜΙΟΝΩΝ

  ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ


  Εξακολουθεί η από ημερών διενερ-

        γούμενη εν Κύπρω αγορά ημιόνων υ-

       πο του Συνταγματάρχου του εν Αιγύ-

     πτω Αγγλικού Στρατού κ. Λάμπ. Μέ-

         χρι σήμερον ηγοράσθησαν 200 ημίο-

           νοι, ως δε πληροφορούμεθα θα αγο-

              ρασθή έτι αρκετός αριθμός τοιούτων,

             αίτινες θα χρησιμοποιηθώσι δια τας

             ανάγκας του στρατού της Αιγύπτου.

                 Η παρουσιαζομένη ευκαιρία είναι

                  λίαν ευνοϊκή δια τους κατόχους ημιό-

                                                    νων, καθόσον αι προσφερόμεναι τιμαί

                                                    είναι αρκούντως ικανοποιητικαί. Θα ε-

                                                    πιδιώξωσι δε καταλλήλως το συμφέρον

                                                    των ούτοι αν θελήσωσι να πωλήσωσι

                                                    ταύτας επιτοπίως σήμερον, οπότε μα-

                                                    λιστα η τιμή της κριθής έχει υψωθή,

                                                    αντί να αναγκάζωνται αποστέ-

                                                    λλωσιν εις Αίγυπτον, υποκείμενοι εις

                                                    θαλάσσιους κινδύνους και δαπάνας,

                                                    χωρίς να ευρίσκωσι πολλάκις ανταμει-

                                                    πτικάς τιμάς. Άλλως τε γνωστόν τυ-

                                                    γχάνει ότι διαρκούντος του πολέμου η

                                                    Αγγλική Κυβέρνησις δεν είναι διατε-

                                                    θιμένη να επιτρέψη εις ιδιώτας την

                                                    εκ Κύπρου εξαγωγήν ημιόνων.

        Ο Άγγλος συνταγματάρχης θα

  παραμείνη προς τον σκοπόν τούτον ε-

  πί τινας έτι ημέρας εν Κύπρω. Την

  προσεχή δε Δευτέραν θα ευρίσκεται εν

  Λευκωσία και οι κάτοχοι ημιόνων δύ-

  νανται να φέρωσιν ταύτας πρός τον ίδι-

  ον συνεννοούμενοι απ' ευθείας χωρίς

  να χρησιμοποιώσι πράκτορας, οίτινες

  συνήθως τους αποτρέπουσι να πωλή-

  σωσι τα ζώα των δια να εκμεταλλεύων-

  ται ούτοι. Η αγορά των ημιόνων θα

  γίνη κάτωθι του τείχους πρός το δυσ-

  μικόν μέρος, όπου συνήθως διοργα-

  νούνται αί κτηνοτροφικαί εκθέσεις από

  της 8 π.μ. μέχρι της 4 μ.μ.

       Την δε προσεχή Τρίτην καί Τετάρ-

  την ο κ. Λάμπ θα μεταβή διά τον ίδιον

  σκοπόν εις Λάρνακα και κατά τας αυ-

  τάς ώρας θα διενεργή αγοράς ημιόνων

  εν τη πόλει εκείνη είς την πλατείαν

  των Δικαστηρίων.

  Η αγορά ημιόνων θα συνεχισθή

  πάλιν εν Λευκωσία από της προσεχούς

  Πέπτης και θα παραταθή μέχρι της

  μεθεπόμενης Πέπτης είς τον αυτόν

  πάντοτε χώρον και τάς ιδίας ως και

  πρότερον ώρας.

       Γίνεται δε γνωστόν ότι αι κοιμιζόμε-

  ναι προς πώλησιν ημίονοι δέον να έ-

  χωσιν ηλικίαν οιυχί ολιγωτέραν των 4

  ετών και ύψος ουχί κάτω των 13 χειρών

  και 1 ίντσας.


  ΟΘΩΜΑΝΟΣ ΖΑΠΤΙΕΣ

  ΥΠΟ ΣΟΒΑΡΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ

  Κάποιος Οθωμανός ζαπτιές, ονομαζόμενος

  Σαλήχ Μουσά, κατηγορείται ότι την νύκτα

  της προπαρελθούσης Τρίτης ενώ μετέβαι-

  νε μετά τινός δωδεκαετούς οθωμανόπαιδος,

  Ιμπραχήμ Μουσταφά εκ Λευκωσίας, από 

  το χωρίον Αγκολέμι εις Λεύκαν εν καιρώ

  νυκτός, επετέθη καθ' οδόν κατά του παι-

  δός και δέπραξεν επ' αυτού ακατανόμα-

  στον πράξιν.

  Ο παίς μόλις έφθασες εις Λεύκαν κα-

  τήγγειλε τα συμβεβηκότα εις την εκεί ε-

  δρεύουσαν Αστυνομίαν, ήτις συλλαβούσα

  τον εν λόγω ζαπτιέν ωδήγησεν εις Λευ-

  κωσίαν, όν και προσήγαγε τη προχθές

  Πέμπτη ενώπιον του δικαστηρίου. Η σκαν-

  δαλώδης αύτη υπόθεσις θα εκδικασθή μετά

  τινάς ημέρας.


  ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

  Ιπποδρομίαι εαριναί θα τελεσθώ-

  σιν όχι μόν εν Λευκωσία αλλά και εν

  Λεμεσώ.

  Αι ιπποδρομίαι της Λεμεσού, αίτινες

  προμηνύονται αρκούντως ζωηραί, θα

  λάβωσι χώραν την 4)17 και 6) 19 Α-

  πριλίου 1915.


  ΙΑ' Παγκύπρια

  Η επί της δεξιώσεως των Επισκεπτών

  Επιτροπή κατά τα εν Λάρνακι ΙΑ' Παγ-

  κύπρια παρακαλεί τους προτιθεμένους να

  παραστώσι κατ' αυτά, να αποταθώσι προς

  τον Γραμματέα κ. Μενέδημον Ευ-

  στρατίου μέχρι της 10) 23 Μαρτίου προς

  εξεύρεσιν καταλυμάτων δηλούντες τον α-

  ριθμόν των προσώπων.


  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  -Αύριον Κυριακήν ο Μακαριώτατος Αρχιε-

  πίσκοπος θα λειτουργήση εν το εορτάζοντα ιε-

  ρώ Ναώ του Αγίου Κασσιανού.

  -Εγκαταστάθη εν τη γενεθλίω του χωριό 

  Πεδουλή ο αξιόλογος και επιμελής ιατρός κ.

  Κώνστ. missingmissingπρος εξάσκησιν του

  φιλανθρώπου επαγγέλματος του. Η κοινότης 

  Πεδουλά ως και ολόκληρος η Μαραθάσα από-

  κτώσι χρηστόν μέλον και missing Ασκλη-

  πιάδην, ώσεις θα παράσχη προθύμως εις πάντας

  την επιστημονικήν του αρωγήν.

  -Πληροφορούμεθα ότι ο υπό της θρονικής

  επιτροπείας Κυρηνείας διορισθείς ελεγκτής της

  εκκλησιαστικής εκείνης περιφερείας κ. Νικό-

  λαος Ιακωβίδης εκ Μόρφου εκτελεί μετά πολ-

  λού ζήλου τα αντεθέντα αυτώ καθήκοντα.

  -Η παρ' ημίν Κυπριακή Βιβλιοθήκη θα 

  δωρήση κατά τους Παγκυπρίους Αγώνας στέ-

  φανον αργυρούν εκ δάφνης εις τον νικητήν

  της ελληνικής δισκοβολίας.

  -Η πληρωμή της τρίτης διμηνίας του μι-

  σθού των διδασκάλων θα διενεργηθή εις τα 

  ωρισμένα κέντρα υπό των υπαλλήλων των Δι-

  οικήσεων τη 8)21 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή.

  Καταβάλλονται προσπάθειαι όπως η πρώτη

  δόσις της επιχοφηγήσεως πληρώθη κατά τας

  εορτάς του Πάσχα.

  - Επί νέων βάσεων και σταθερών αρχών ι-

  δρύθη εν Βαρωσίοις σωματείον υπό την επω-

  νυμίαν "Νέα Λέσχη". Η επιτροπεία του σω-

  ματείου κατηρτίσθη εκ των κ.κ. Μ. Σιακαλλή

  προέδρου, Πολυβίου Παπαδοπούλου γραμματέ-

  ως, Μ. Γ. Μιχαηλίδου ταμίου, Α. Ε. Χριστο-

  δουλίδου, Κ. Ρωσσίδου και Χρ. Αγιομαμίτου.

  -Την νύκτα της σήμερον θα τελεσθή εν τω

  ιερώ ναώ του προαστείου Παλλουριωτίσσης 

  παννύχιος δέησις προς καταίπαυσιν της ανομ-

  βρίας.

  -Εις την κενωθείσαν θέσιν διασκάλου εν

  τοις Ελληνικοίς εκπαιδευτήριοις Μαρωσίων,

  δια της αποχωρήσεως του κ. Σ. Κωνσταντινί-

  δυο, διορίσθη ο επιμελής διδάσκαλος κ. Ιω-

  άννης Ταλιαδώρος.

  -Ιδρύθη και λειτουργεί ευδοκίμως εν Κάτω

  Ζώδια από της 1 Φεβρουαρίου 1925 αναγνω-

  στήριον υπό την επωνυμίαν "Νέα Γενεά". Ε-

  πίτιμος πρόεδρος του Αναγνωστηρίου εξελέγη 

  ο βουλευτής και δικηγόρος κ. Θ. Θεοδότου, τα-

  κτικός δε πρόεδρος ο κ. Γ. Σ. Ευμολπίδης, δι-

  δάσκαλος και μέλη οι κ.κ. Αχιλλεύς Ιωάννου, 

  Σολ. Χη Μιχαήλ, Πολύκαρπος Ιωάννου, Χη Νι-

  κόλαος Χη Ιωάννου και Γεώργ. Ιωάννου.

  -Επί τη επετείω της απελευθερώσεως των

  Ιωαννίνων υ το του Ελληνικού στρατού ετε-

  λέσθη τη παρελθούση Κρυαική εις το χωρίον

  Ποταμίτισσα επιβλητικόν μηνόσυνον. Κατάλ-

  ληλον λόγον είπεν ο επιμελής διδάσκαλος κ. 

  Κυπριανός Παιονίδης.

  -Κατά την γενομένην τη παρελθούση Κυ-

  ριακή εν Αθήναις κλήρωσιν του Λαχείου του

  Εθνικού Στόλου εκέρδισαν οι εξής αριθμοί:

  Πρώτος 91.826, δεύτερος 55.667 και τρίτος

  44.675.

  -Εις την κενωθείσαν θέσιν εισπράκτορος

  Ιδαλίου διωρίσθη ο κ. Σάββας Μιχαηλίδης εκ

  Γερίου. Εις δε την θέσιν εισπράκτορος Περι-

  στερώνας Μόρφου ο κ. Παναγιώτης Αριστεί-

  δυο εκ Λακατάμιας


  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

  -Το εσπέρας της προχθές Πέμπτης διημεί-

  φθησαν εν Λευκωσία οι αρραβώνες του φιλο-

  πρόοδου εμπορορράπτου κ Χρήστου Χη Λουκά 

  μετα της σεμνής και ευ missing δεσποινίδος

  Μαρίας Χ. Λοϊζίδου. Συγχαίροντες θερμώς τοις

  μνηστευθείσιν ευχόμεθα αυτοίς τχείαν και

  πανευτυχή την στέψιν.


  ΑΦΙΞΕΙΣ

  -Αφίκετο από της παρελθούσης εβδομά-

  δος εκ Νέας Υόρκης ο επί τετραετίαν εκεί

  διατρίψας αξιόλογος συμπολίτης ημών κ. Ιω.

  Νικολᨴιδης, όστις εγκαθίσταται οριστικών εν

  Λευκωσία συνεταιρισθείς μετά του αδελφού

  του κ. Γεωργίου Νικολαΐδου. Μετά πολλής χα-

  ράς εδεξιώθησαν τον κ. Γιάγκον Νικολαϊδην

  οι οικείοι και φίλοι του.

  -Διέτριψεν, επί τινας ημέρας εν Λευκωσία

  χάριν υποθέσεων του ο εν Κελοκαδάροις επι-

  μελέστατος αγροτικός Ιατρός κ. Χρ. Δ. Πετρί-

  δης. 


  ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  -Ο επί τη εορτή των ελληνικών γραμμά-

  των εν Λευκωσία απαγγελθείς υπό του ελλογί-

  μου γυμνασιάρχου του Παγκυπρίου κ. Γ. Σα-

  κάρη πανηγυρικός λόγος εξεδόθη εις φυλλάδιον

  αναλωμασι των εκπαιδευτηρίων. Ο λόγος του 

  κ. Γυμνασιάρχου λίαν περισπούδαστος δέον να

  αναγνωσθή υφ' όλων, φρονούμεν δε ότι έπρεπε

  να ληφθή ποια τις πρόνοιας όπως εκτυπωθή ού-

  τος καλλιτεχνικών και επί εκλεκτής ποιότητος

  χάρτου.

  -Εξεδόθη το ΙΙΓ' τεύχος του αξιολόγου 

  περιοδικού "Εκκλησιαστικού Κήρυκος", όπερ

  εκδίδεται προνοία του Π. Μητροπολίττου Κιτίου

  με ύλης πλουσίαν και εποικοδομητικήν.

  -Έχομεν υπ' όψιν ημών το τεύχος των

  "Παναθηναίων" της 15 Φεβρουρίου. Το έγ-

  κριτον τούτο Αττικόν περιοδικόν περιέχει εκ-

  λεκτήν ύλην και εικόνας καλλιτεχνικάς.


  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  Τελούντες αύριον Κυριακήν εν τω

  ιερώ ναώ Φανερωμένης μετά την θεί-

  αν λειτουργίαν εννεάμηνον Αρχιερα-

  τικόν μνημόσυνον υπέρ της ψυχής του

  πολύκλαυστου ημών συζήγου, πατρός και πενθερού

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

  παρακαλούμεν τους οικείους και φίλους

  όπως παραστώσι και ενώσωι μερ' η-

  μών τας δεήσεις των προς τον Ύψι-

  στον.

  Εν Λευκωσία 28 Φεβρουαρ. 1915.

  Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ.


  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

  Θεωρώ καθήκον μου επιβεβλημένον όπως

  εκφράσω και δια του τύπου τας ζωηράς ευχα-

  ριστίας μου και την αίδιον ευγνωμοσύνην μου 

  προς τον έγκριτον εν Λευκωσία ιατρόν κ. Ν.

  ΔΕΡΒΗΝ, ύστις εθεράπευσε τελείως την θυγα-

  τέρα μου πάσχουσαν εκ σοβαρού εγκεφαλικού 

  νοσήματος.

  Εν Στρόβολω 27 Φεβρ. 1915

  Ο ευγνωμονών πατήρ

  Γιαννακός Τοφή.


  ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ Γαλλικοί αρί-

  στης ποιότητος εκ του γνωστού Ερ-

  γοστασίου Berthet & Co. πωλούνται 

  εις το εν Λευκωσία Κατάστημα του κ. 

  Ζήνωνος Ι. Ζαχαριάδου, όπερ 

  κείται εν τη Νέα Αγορά Φανερωμέ-

  νης. • November 1, 2018 14:53:46 Flora Constantinou

                                                                   

  Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

    Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

  νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

  ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

  σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

  προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

  τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

  λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

  αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

    Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

  γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

  τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

  τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

  σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

  τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

  πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

    Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

  ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

  κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

  πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

  Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

  τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

  ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

  νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

  στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

  επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
  της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

  χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

  Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

  τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

  κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

  τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

  ζήτημα.

  Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

  αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

  μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

  υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

  κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

  σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

  πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

  δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

  κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

  κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

  ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

  ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

  πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

  παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

  στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

  αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

  επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

    Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

  η αγωία δια την τύχην, και μόνον

  ταύτην, του Εληνισμού κατά την

  κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

  παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

  παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

  σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

  πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

  γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

  των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

  νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

  τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

  δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

  δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

  σύνην του Έθνους και μετά την πα-

  ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

  νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

  Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

  ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

  του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

  γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

  νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

  αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

  σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

  ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

  κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

  τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

  δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

  θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

  λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

  λει και την επάνοδον εις την κανονικής

  τροχιάν.

      Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

  γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

  σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

  βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

  ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

  ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

  φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

  προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

  μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

  του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

  συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

  τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

  λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

  σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

  τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

  τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

  εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

  προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

  λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

  δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

  τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

  λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

  πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

  ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

  μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

  της Επταλόφου. 


  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

  ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

  Η θέσις του πρωτοκολλητού

  του Εφετείου.

      ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

  γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

  γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

  θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

  σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

  σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

  λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

  την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

  κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

  κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

  ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

  περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

  δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

  κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

  ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

  τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

  τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

  τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

  Υποδειγματικός σηροτροφικός 

  σταθμός εν Αιγιαλούση.

  Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

  λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

  περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

  και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

  βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

  σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

  Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

  τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

  ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

  σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

  ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

  ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

  την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

  Κτηνοτροφικός σταθμός 

  εν Αιγιαλούση.

  Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

  γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

  Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

  ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

  ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

  τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

  όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

  θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

  βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

  κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

  Πταισματοδικείον περιοδικόν.

  Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

  Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

  στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

  λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

  κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

  μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

  μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

  ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

  μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

  τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

  σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

  σθησαν.

    Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

  δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

  εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

  λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

  λίγα έξοδα.

  Τα εν Ελλάδι

  Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

  ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

  κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

  προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

  της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

  Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

  την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

  θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

  κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

  πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

  στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

  Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

  σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

  υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

  ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

  κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

  η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

  είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

  πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

  ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

  αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

  συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

  λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

  ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

  ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

    Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

  ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

  ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

  των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

  ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

  στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

  ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

  πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

  το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

  θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

  προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

  βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

  Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

  Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

  της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

  πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

  διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

  γευτικήν πλατείαν.

  Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

  Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

  θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

  ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

  ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

  τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

  μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

  εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

  γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

  κοφίνων.

  Ημίονοι είς Αίγυπτον.

  Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

  θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

  στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

  γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

  ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

  των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

  προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

  στρατού της Αιγύπτου.

  Επιστήμων φαρμακοποιός.

  Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

  επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

  Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

  ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

  Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

  Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

  δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

  δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

  Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

  χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

  φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

  Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

  Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                               Κ. Ν.

  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


  ΕΡΓΑΣΙΑΙ

  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


  Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

  προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

  χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

  Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

  Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

  Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

  τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

  νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

    Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

  άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

  εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

  της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

  προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

  ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

  σίας της.

  Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

  ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

  ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

  εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

  εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

  σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

  Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

  και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

  λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

  σκόμματα.

  Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

  όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

  ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

  σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

  σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

  χιεπισκοπής. Η εκκλησιαστική επιτρο-

  πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

  ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

  σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

  στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

  ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

  νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

  θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

  ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

  του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

  πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

  τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

  πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

  μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

  λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

  φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

  κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

  να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γνω-

  στόν σκάνδαλον.

  Η Σύνοδος εξήτασε τον ιερέα και την

  επιτροπείαν του χωρίου, ήτις και ωμολό-

  γηησε το σφάλμα της, και επεφυλάχθη να 

  εκδώση την επί του ζητήματος τούτου α-

  πόφασίν της.

  Η Σύνοδος θα εξακολουθήση τας εργα-

  σίας της και κατά την προσεχή εβδομάδα, 

  ότε περατουμένων των εργασιών της έκα-

  στος αρχιερεύς θα αναχωρήση είς την έ-

  δραν του, ως προσεγγιζουσών των εορτών 

  της αγίας Εβδομάδος και του Πάσχα.


  Η ΠΟΡΕΙΑ

  ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ


  Τη Πέμπτη της εβδομάδης ταύτης

  συγκεντρώθησαν εν τη Αρχιεπισκο-

  πή άπαντες οι Έλληνες Βουλευταί

  της Νήσου και έθεσαν τας βάσεις της

  πορείας των, ην θα ακολουθήσουν εν

  των Νομοθετικώ Συμβουλίω κατά την

  παρούσαν Σύνοδον.

  Αι εργασίαι του Νομοθετικού Συμ-

  βουλίου άρχονται εφέτος από της 13

  Απριλίου ε. ν.  Η ΑΚΡΙΣ

                                                    ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


                                                  Γράφουσιν ημίν Εξ. Αμμοχώστου,

                                            ότι ακρίς ανεφάνη είς τα χρία Λυοπέ-

                                            τρη, Φρέναρος, Αυγασίδαν και Αγ. Κενδέαν.

                                                   Ειδικοί υπάλληλοι ενετάλησαν υ-

                                             πο της Κυβερνήσεως όπως μεταβώσιν 

                                             επί τόπου πρός ακριβήν έρευναν, ίνα

                                             αποφασισθή της ακρίδος η να επιβρα-

                                             δυνθή επί τινα έτι χρόνον, δεδομένου

                                             ότι η συνήθης εποχή είναι ο Απρίλιος

                                             μην.

                                                  Ως γνωστόν, η καταστροφή της α-

                                             κρίδος διενερείται από 2-3 ετών δια

                                             δηλητηριάσως, ήτις ευρέθη ότι παρέ-

                                             χει ικανοποιητικώτερα αποτελέσματα.


  ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

  Εις Κυθραίαν.

  Την 20ην ιστάμ. μηνός ε. ν. θα διε-

  νεργήθώσιν εν τη κωμοπόλει Κυθραία

  εκλογαί πρός ανάδειξιν δημοτικών 

  συμβοούλων.

  Εν Κυθραία πρώτην ήδη φοράν ι-

  δρύεται Δημαρχείον.

  Εν Μόρφου και Λευκωσία.

  Αναπληρωματικαί εκλογαί θα διε-

  νεγηθώσι την 1 Απριλίου ε.ν. εν

  Μόρφου και Λευκωσίας πρός αντικατά-

  στασιν των παραιτηθέντων δημοτικών

  συμβούλων κ.κ. Κ. Μαυραντώνη και

  Μεχμέτ Μουνίρ βέη.


  ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Την παρελθούσαν Κυριακήν, Γ' Κυ-

  ριακήν των Νηστειών και της Σταυ-

  ροπροσκηνήσεως, η Α. Μακαριότηςο

  Αρχιεπίσκοπος ελειτούργησε εν τω εν

  τη πόλει ημών ιερώ ναώ του Αποστό-

  λου Λουκά

  Εν τω μέσω του ναού έκειτο καταλ-

  λήλως ηυτρεπισμένον κενοτάφιον μετά

  δίσκου κολύβων, περιστοιχιζόμενον θ-

  πό μαθητών του Γυμνασίου και των

  Αστικών Σχολών, καθ' όσον ετελέσθη-

  σαν κατά την εορτήν ταύτην μνημόσυνον 

  υπέρ των πεσόντων κατά τους τελευ-

  ταίους ελληνικούς πολέμους. Ο Μα-

  καριώτατος Αρχιεπίσκοπος εν τω θείω

  κηρύγματι έπλεξε το εγκώμιον των υ-

  πέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων

  και επεκαλέσθη την δύναμιν του τιμίου

  και ζωοποιού Σταυρού υπέρ σωτηρίας

  και κραταιώσεως του ευλογημένου η-

  μών Έθνους.


  Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ

  ΠΑΝΝΥΧΙΟΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

  Η ανομβρία παρατείνεται και εύ-

  λογος φόβος ήρχισε να συνέχη τους κα-

  τοίκους αναλογιζόμενους ότι θα δοκι-

  μάσθωσιν οι πάντες υπό φοβερού λι-

  μού υπό τα παρούσας μάλιστα περι-

  στάσεις εάν δεν καταπέσωσιν εντίς ολί-

  γων ημερών δαψιλείς βροχαί.

  Πρό οκταημέρου είχον καταπέσει

  βροχαί είς τίνα διαμερίσματα, αλλ' αυ-

  ται ήσαν σποραδικαί και ανεπαρκείς, 

  οι βίαιοι δε άνεμοι κατέστρεψαν ενια-

  χού τα σπαρτά.

  Από ημερών ήρχισαν να τελώνται

  είς τε τας πόλεις και τα χωρία ολονύ-

  κτιοι δεήσεις είς τον Ύψιστον πρός

  κατάπεμψιν απλέτων όμβρων όπως α-

  ποτραπή αφ' ημών ο κίνδυνος της πεί-

  νης.

  Τη παρελθούση δε Κυριακή ετελέ-

  σθη πρός τούτο παράκλησις και εν τη

  Ι. Μονή Κύκκου είς ην μετέβησαν

  πλείστοι κάτοικοι των χωρίων Αργα-

  κίου και Κατωκοπιάς μετά των ιερέων

  των εν λόγω χωρίων. Καθ' ην δε στιγ-

  μήν ετελείτο εν τω ναώ η παράκλησις

  ήρχισε να καταπίπτη βροχή ραγδαία,

  ήτις εκώλυσε το εκκλησίασμα να μετα-

  φέρη την αγίαν εικόνα της Θεοτόκου

  εκτός της Μονής είς επί τούτω ωρισμέ-

  νον μέρος.


  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


  Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

  πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

  αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

  τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

  διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

  νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

  δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

  περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

  τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

  δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

  ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

  εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

  τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

  πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

  Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

  Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

  σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

  λουθον τηλεγράφημα:

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Αθήνας.

  Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

  μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

  μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

  Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

  Απάντησις Βενιζέλου

  Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

  γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

  Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                        Λευκωσίαν.

  Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                          Βενιζέλος.

   

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

  ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΛ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΟΥ


  Σύντομος, αλλά περιεκτική είς εννοίας

  και συστάσεις προς αναδιοργάνωσιν των της

  παρ' ημίν δημοτικής Εκπαιδεύσεως, υ-

  πήρξεν η κατά την παρελθούσαν Κυριακήν 

  εν τω Παρθεναγωγείω Φανερωμένης γενο-

  μένη διάλεξις υπό του διευθυντού των Α-

  στικών Σχολών κ. Χ. Μαραθεύτου.

  Αφ' ού υπέδειξε, και συνηγόρησε θερμώς

  ο κ. Μαραθεύτης όπως προστεθώσι τεχνικά 

  μαθήματα είς τα δημοτικά σχολεία προσ-

  τιθεμένων δυο έτι τάξεων, είς τας εξ υ-

  παρχούσας, καθαρώς επαγγελματική; εκ-

  παιδεύσεως, εισηγήθη ως αναγκαιότατην

  και επείγουσαν την αναδιοργάνωσιν του 

  Παγκυπρίου Διδασκαλείου. Είναι ανάγκη,

  είπεν, η φπίτησις εν αυτώ να καταστή τριε-

  τής, να διδάσκωνται εν αυτώ πάντα τα

  μαθήματα του Προγράμματος των δημοτι-

  κών σχολείων και να σκώνται εν αυτώ οι

  μέλλοντες διδάσκαλοι είς όλα τα πρακτι-

  κά μαθήματα, τα εισαχθόμενα είς τα

  δημοτικά ιδρύσεως του Προ-

  τύπου δημοτικού σχολείου, συστήσας όπως

  αι Αστικαί Σχολαί Λευκωσίας; ενισχυθώσι

  και διαρρυθμισθώσι κατά τοιούτον τρόπον,

  ώστε να αποβώσι πράγματι πρότυπον σχο-

  λείών εν Κύπρω.

  Την απαιτουμένην δαπάνην δια τας 

  προταθείσας επί του παρόντος τουλάχιστον

  μεταρρυθμίσεις είς το Διδασκαλείον υπελό-

  γισεν ο κ. Χ. Μαραθεύτης μόνον είς 600

  λίρας, τας οποίας, είπε, πρέπει να χορηγή

  η Κυβέρνησις.  ΑΓΟΡΑ ΗΜΙΟΝΩΝ

  ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ


  Εξακολουθεί η από ημερών διενερ-

        γούμενη εν Κύπρω αγορά ημιόνων υ-

       πο του Συνταγματάρχου του εν Αιγύ-

     πτω Αγγλικού Στρατού κ. Λάμπ. Μέ-

         χρι σήμερον ηγοράσθησαν 200 ημίο-

           νοι, ως δε πληροφορούμεθα θα αγο-

              ρασθή έτι αρκετός αριθμός τοιούτων,

             αίτινες θα χρησιμοποιηθώσι δια τας

             ανάγκας του στρατού της Αιγύπτου.

                 Η παρουσιαζομένη ευκαιρία είναι

                  λίαν ευνοϊκή δια τους κατόχους ημιό-

                                                    νων, καθόσον αι προσφερόμεναι τιμαί

                                                    είναι αρκούντως ικανοποιητικαί. Θα ε-

                                                    πιδιώξωσι δε καταλλήλως το συμφέρον

                                                    των ούτοι αν θελήσωσι να πωλήσωσι

                                                    ταύτας επιτοπίως σήμερον, οπότε μα-

                                                    λιστα η τιμή της κριθής έχει υψωθή,

                                                    αντί να αναγκάζωνται αποστέ-

                                                    λλωσιν εις Αίγυπτον, υποκείμενοι εις

                                                    θαλάσσιους κινδύνους και δαπάνας,

                                                    χωρίς να ευρίσκωσι πολλάκις ανταμει-

                                                    πτικάς τιμάς. Άλλως τε γνωστόν τυ-

                                                    γχάνει ότι διαρκούντος του πολέμου η

                                                    Αγγλική Κυβέρνησις δεν είναι διατε-

                                                    θιμένη να επιτρέψη εις ιδιώτας την

                                                    εκ Κύπρου εξαγωγήν ημιόνων.

        Ο Άγγλος συνταγματάρχης θα

  παραμείνη προς τον σκοπόν τούτον ε-

  πί τινας έτι ημέρας εν Κύπρω. Την

  προσεχή δε Δευτέραν θα ευρίσκεται εν

  Λευκωσία και οι κάτοχοι ημιόνων δύ-

  νανται να φέρωσιν ταύτας πρός τον ίδι-

  ον συνεννοούμενοι απ' ευθείας χωρίς

  να χρησιμοποιώσι πράκτορας, οίτινες

  συνήθως τους αποτρέπουσι να πωλή-

  σωσι τα ζώα των δια να εκμεταλλεύων-

  ται ούτοι. Η αγορά των ημιόνων θα

  γίνη κάτωθι του τείχους πρός το δυσ-

  μικόν μέρος, όπου συνήθως διοργα-

  νούνται αί κτηνοτροφικαί εκθέσεις από

  της 8 π.μ. μέχρι της 4 μ.μ.

       Την δε προσεχή Τρίτην καί Τετάρ-

  την ο κ. Λάμπ θα μεταβή διά τον ίδιον

  σκοπόν εις Λάρνακα και κατά τας αυ-

  τάς ώρας θα διενεργή αγοράς ημιόνων

  εν τη πόλει εκείνη είς την πλατείαν

  των Δικαστηρίων.

  Η αγορά ημιόνων θα συνεχισθή

  πάλιν εν Λευκωσία από της προσεχούς

  Πέπτης και θα παραταθή μέχρι της

  μεθεπόμενης Πέπτης είς τον αυτόν

  πάντοτε χώρον και τάς ιδίας ως και

  πρότερον ώρας.

       Γίνεται δε γνωστόν ότι αι κοιμιζόμε-

  ναι προς πώλησιν ημίονοι δέον να έ-

  χωσιν ηλικίαν οιυχί ολιγωτέραν των 4

  ετών και ύψος ουχί κάτω των 13 χειρών

  και 1 ίντσας.


  ΟΘΩΜΑΝΟΣ ΖΑΠΤΙΕΣ

  ΥΠΟ ΣΟΒΑΡΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ

  Κάποιος Οθωμανός ζαπτιές, ονομαζόμενος

  Σαλήχ Μουσά, κατηγορείται ότι την νύκτα

  της προπαρελθούσης Τρίτης ενώ μετέβαι-

  νε μετά τινός δωδεκαετούς οθωμανόπαιδος,

  Ιμπραχήμ Μουσταφά εκ Λευκωσίας, από 

  το χωρίον Αγκολέμι εις Λεύκαν εν καιρώ

  νυκτός, επετέθη καθ' οδόν κατά του παι-

  δός και δέπραξεν επ' αυτού ακατανόμα-

  στον πράξιν.

  Ο παίς μόλις έφθασες εις Λεύκαν κα-

  τήγγειλε τα συμβεβηκότα εις την εκεί ε-

  δρεύουσαν Αστυνομίαν, ήτις συλλαβούσα

  τον εν λόγω ζαπτιέν ωδήγησεν εις Λευ-

  κωσίαν, όν και προσήγαγε τη προχθές

  Πέμπτη ενώπιον του δικαστηρίου. Η σκαν-

  δαλώδης αύτη υπόθεσις θα εκδικασθή μετά

  τινάς ημέρας.


  ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

  Ιπποδρομίαι εαριναί θα τελεσθώ-

  σιν όχι μόν εν Λευκωσία αλλά και εν

  Λεμεσώ.

  Αι ιπποδρομίαι της Λεμεσού, αίτινες

  προμηνύονται αρκούντως ζωηραί, θα

  λάβωσι χώραν την 4)17 και 6) 19 Α-

  πριλίου 1915.


  ΙΑ' Παγκύπρια

  Η επί της δεξιώσεως των Επισκεπτών

  Επιτροπή κατά τα εν Λάρνακι ΙΑ' Παγ-

  κύπρια παρακαλεί τους προτιθεμένους να

  παραστώσι κατ' αυτά, να αποταθώσι προς

  τον Γραμματέα κ. Μενέδημον Ευ-

  στρατίου μέχρι της 10) 23 Μαρτίου προς

  εξεύρεσιν καταλυμάτων δηλούντες τον α-

  ριθμόν των προσώπων.


  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  -Αύριον Κυριακήν ο Μακαριώτατος Αρχιε-

  πίσκοπος θα λειτουργήση εν το εορτάζοντα ιε-

  ρώ Ναώ του Αγίου Κασσιανού.

  -Εγκαταστάθη εν τη γενεθλίω του χωριό 

  Πεδουλή ο αξιόλογος και επιμελής ιατρός κ.

  Κώνστ. missingmissingπρος εξάσκησιν του

  φιλανθρώπου επαγγέλματος του. Η κοινότης 

  Πεδουλά ως και ολόκληρος η Μαραθάσα από-

  κτώσι χρηστόν μέλον και missing Ασκλη-

  πιάδην, ώσεις θα παράσχη προθύμως εις πάντας

  την επιστημονικήν του αρωγήν.

  -Πληροφορούμεθα ότι ο υπό της θρονικής

  επιτροπείας Κυρηνείας διορισθείς ελεγκτής της

  εκκλησιαστικής εκείνης περιφερείας κ. Νικό-

  λαος Ιακωβίδης εκ Μόρφου εκτελεί μετά πολ-

  λού ζήλου τα αντεθέντα αυτώ καθήκοντα.

  -Η παρ' ημίν Κυπριακή Βιβλιοθήκη θα 

  δωρήση κατά τους Παγκυπρίους Αγώνας στέ-

  φανον αργυρούν εκ δάφνης εις τον νικητήν

  της ελληνικής δισκοβολίας.

  -Η πληρωμή της τρίτης διμηνίας του μι-

  σθού των διδασκάλων θα διενεργηθή εις τα 

  ωρισμένα κέντρα υπό των υπαλλήλων των Δι-

  οικήσεων τη 8)21 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή.

  Καταβάλλονται προσπάθειαι όπως η πρώτη

  δόσις της επιχοφηγήσεως πληρώθη κατά τας

  εορτάς του Πάσχα.

  - Επί νέων βάσεων και σταθερών αρχών ι-

  δρύθη εν Βαρωσίοις σωματείον υπό την επω-

  νυμίαν "Νέα Λέσχη". Η επιτροπεία του σω-

  ματείου κατηρτίσθη εκ των κ.κ. Μ. Σιακαλλή

  προέδρου, Πολυβίου Παπαδοπούλου γραμματέ-

  ως, Μ. Γ. Μιχαηλίδου ταμίου, Α. Ε. Χριστο-

  δουλίδου, Κ. Ρωσσίδου και Χρ. Αγιομαμίτου.

  -Την νύκτα της σήμερον θα τελεσθή εν τω

  ιερώ ναώ του προαστείου Παλλουριωτίσσης 

  παννύχιος δέησις προς καταίπαυσιν της ανομ-

  βρίας.

  -Εις την κενωθείσαν θέσιν διασκάλου εν

  τοις Ελληνικοίς εκπαιδευτήριοις Μαρωσίων,

  δια της αποχωρήσεως του κ. Σ. Κωνσταντινί-

  δυο, διορίσθη ο επιμελής διδάσκαλος κ. Ιω-

  άννης Ταλιαδώρος.

  -Ιδρύθη και λειτουργεί ευδοκίμως εν Κάτω

  Ζώδια από της 1 Φεβρουαρίου 1925 αναγνω-

  στήριον υπό την επωνυμίαν "Νέα Γενεά". Ε-

  πίτιμος πρόεδρος του Αναγνωστηρίου εξελέγη 

  ο βουλευτής και δικηγόρος κ. Θ. Θεοδότου, τα-

  κτικός δε πρόεδρος ο κ. Γ. Σ. Ευμολπίδης, δι-

  δάσκαλος και μέλη οι κ.κ. Αχιλλεύς Ιωάννου, 

  Σολ. Χη Μιχαήλ, Πολύκαρπος Ιωάννου, Χη Νι-

  κόλαος Χη Ιωάννου και Γεώργ. Ιωάννου.

  -Επί τη επετείω της απελευθερώσεως των

  Ιωαννίνων υ το του Ελληνικού στρατού ετε-

  λέσθη τη παρελθούση Κρυαική εις το χωρίον

  Ποταμίτισσα επιβλητικόν μηνόσυνον. Κατάλ-

  ληλον λόγον είπεν ο επιμελής διδάσκαλος κ. 

  Κυπριανός Παιονίδης.

  -Κατά την γενομένην τη παρελθούση Κυ-

  ριακή εν Αθήναις κλήρωσιν του Λαχείου του

  Εθνικού Στόλου εκέρδισαν οι εξής αριθμοί:

  Πρώτος 91.826, δεύτερος 55.667 και τρίτος

  44.675.

  -Εις την κενωθείσαν θέσιν εισπράκτορος

  Ιδαλίου διωρίσθη ο κ. Σάββας Μιχαηλίδης εκ

  Γερίου. Εις δε την θέσιν εισπράκτορος Περι-

  στερώνας Μόρφου ο κ. Παναγιώτης Αριστεί-

  δυο εκ Λακατάμιας


  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

  -Το εσπέρας της προχθές Πέμπτης διημεί-

  φθησαν εν Λευκωσία οι αρραβώνες του φιλο-

  πρόοδου εμπορορράπτου κ Χρήστου Χη Λουκά 

  μετα της σεμνής και ευ missing δεσποινίδος

  Μαρίας Χ. Λοϊζίδου. Συγχαίροντες θερμώς τοις

  μνηστευθείσιν ευχόμεθα αυτοίς τχείαν και

  πανευτυχή την στέψιν.


  ΑΦΙΞΕΙΣ

  -Αφίκετο από της παρελθούσης εβδομά-

  δος εκ Νέας Υόρκης ο επί τετραετίαν εκεί

  διατρίψας αξιόλογος συμπολίτης ημών κ. Ιω.

  Νικολᨴιδης, όστις εγκαθίσταται οριστικών εν

  Λευκωσία συνεταιρισθείς μετά του αδελφού

  του κ. Γεωργίου Νικολαΐδου. Μετά πολλής χα-

  ράς εδεξιώθησαν τον κ. Γιάγκον Νικολαϊδην

  οι οικείοι και φίλοι του.

  -Διέτριψεν, επί τινας ημέρας εν Λευκωσία

  χάριν υποθέσεων του ο εν Κελοκαδάροις επι-

  μελέστατος αγροτικός Ιατρός κ. Χρ. Δ. Πετρί-

  δης. 


  ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  -Ο επί τη εορτή των ελληνικών γραμμά-

  των εν Λευκωσία απαγγελθείς υπό του ελλογί-

  μου γυμνασιάρχου του Παγκυπρίου κ. Γ. Σα-

  κάρη πανηγυρικός λόγος εξεδόθη εις φυλλάδιον

  αναλωμασι των εκπαιδευτηρίων. Ο λόγος του 

  κ. Γυμνασιάρχου λίαν περισπούδαστος δέον να

  αναγνωσθή υφ' όλων, φρονούμεν δε ότι έπρεπε

  να ληφθή ποια τις πρόνοιας όπως εκτυπωθή ού-

  τος καλλιτεχνικών και επί εκλεκτής ποιότητος

  χάρτου.

  -Εξεδόθη το ΙΙΓ' τεύχος του αξιολόγου 

  περιοδικού "Εκκλησιαστικού Κήρυκος", όπερ

  εκδίδεται προνοία του Π. Μητροπολίττου Κιτίου

  με ύλης πλουσίαν και εποικοδομητικήν.

  -Έχομεν υπ' όψιν ημών το τεύχος των

  "Παναθηναίων" της 15 Φεβρουρίου. Το έγ-

  κριτον τούτο Αττικόν περιοδικόν περιέχει εκ-

  λεκτήν ύλην και εικόνας καλλιτεχνικάς.


  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  Τελούντες αύριον Κυριακήν εν τω

  ιερώ ναώ Φανερωμένης μετά την θεί-

  αν λειτουργίαν εννεάμηνον Αρχιερα-

  τικόν μνημόσυνον υπέρ της ψυχής του

  πολύκλαυστου ημών συζήγου, πατρός και πενθερού

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

  παρακαλούμεν τους οικείους και φίλους

  όπως παραστώσι και ενώσωι μερ' η-

  μών τας δεήσεις των προς τον Ύψι-

  στον.

  Εν Λευκωσία 28 Φεβρουαρ. 1915.

  Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ.


  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

  Θεωρώ καθήκον μου επιβεβλημένον όπως

  εκφράσω και δια του τύπου τας ζωηράς ευχα-

  ριστίας μου και την αίδιον ευγνωμοσύνην μου 

  προς τον έγκριτον εν Λευκωσία ιατρόν κ. Ν.

  ΔΕΡΒΗΝ, ύστις εθεράπευσε τελείως την θυγα-

  τέρα μου πάσχουσαν εκ σοβαρού εγκεφαλικού 

  νοσήματος.

  Εν Στρόβολω 27 Φεβρ. 1915

  Ο ευγνωμονών πατήρ

  Γιαννακός Τοφή.


  ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ Γαλλικοί αρί-

  στης ποιότητος εκ του γνωστού Ερ-

  γοστασίου Berthet & Co. πωλούνται 

  εις το εν Λευκωσία Κατάστημα του κ. 

  Ζήνωνος Ι. Ζαχαριάδου, όπερ 

  κείται εν τη Νέα Αγορά Φανερωμέ-

  νης.
 • November 1, 2018 09:51:22 Louiza Maria Pelekanou

                                                                    

  Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

    Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

  νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

  ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

  σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

  προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

  τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

  λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

  αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

    Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

  γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

  τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

  τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

  σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

  τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

  πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

    Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

  ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

  κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

  πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

  Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

  τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

  ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

  νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

  στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

  επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
  της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

  χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

  Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

  τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

  κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

  τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

  ζήτημα.

  Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

  αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

  μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

  υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

  κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

  σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

  πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

  δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

  κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

  κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

  ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

  ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

  πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

  παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

  στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

  αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

  επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

    Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

  η αγωία δια την τύχην, και μόνον

  ταύτην, του Εληνισμού κατά την

  κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

  παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

  παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

  σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

  πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

  γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

  των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

  νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

  τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

  δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

  δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

  σύνην του Έθνους και μετά την πα-

  ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

  νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

  Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

  ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

  του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

  γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

  νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

  αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

  σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

  ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

  κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

  τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

  δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

  θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

  λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

  λει και την επάνοδον εις την κανονικής

  τροχιάν.

      Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

  γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

  σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

  βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

  ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

  ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

  φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

  προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

  μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

  του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

  συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

  τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

  λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

  σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

  τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

  τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

  εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

  προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

  λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

  δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

  τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

  λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

  πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

  ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

  μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

  της Επταλόφου. 


  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

  ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

  Η θέσις του πρωτοκολλητού

  του Εφετείου.

      ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

  γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

  γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

  θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

  σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

  σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

  λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

  την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

  κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

  κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

  ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

  περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

  δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

  κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

  ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

  τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

  τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

  τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

  Υποδειγματικός σηροτροφικός 

  σταθμός εν Αιγιαλούση.

  Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

  λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

  περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

  και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

  βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

  σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

  Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

  τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

  ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

  σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

  ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

  ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

  την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

  Κτηνοτροφικός σταθμός 

  εν Αιγιαλούση.

  Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

  γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

  Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

  ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

  ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

  τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

  όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

  θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

  βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

  κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

  Πταισματοδικείον περιοδικόν.

  Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

  Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

  στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

  λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

  κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

  μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

  μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

  ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

  μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

  τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

  σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

  σθησαν.

    Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

  δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

  εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

  λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

  λίγα έξοδα.

  Τα εν Ελλάδι

  Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

  ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

  κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

  προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

  της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

  Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

  την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

  θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

  κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

  πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

  στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

  Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

  σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

  υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

  ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

  κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

  η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

  είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

  πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

  ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

  αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

  συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

  λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

  ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

  ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

    Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

  ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

  ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

  των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

  ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

  στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

  ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

  πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

  το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

  θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

  προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

  βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

  Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

  Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

  της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

  πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

  διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

  γευτικήν πλατείαν.

  Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

  Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

  θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

  ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

  ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

  τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

  μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

  εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

  γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

  κοφίνων.

  Ημίονοι είς Αίγυπτον.

  Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

  θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

  στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

  γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

  ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

  των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

  προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

  στρατού της Αιγύπτου.

  Επιστήμων φαρμακοποιός.

  Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

  επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

  Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

  ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

  Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

  Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

  δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

  δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

  Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

  χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

  φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

  Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

  Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                               Κ. Ν.

  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


  ΕΡΓΑΣΙΑΙ

  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


  Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

  προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

  χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

  Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

  Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

  Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

  τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

  νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

    Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

  άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

  εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

  της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

  προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

  ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

  σίας της.

  Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

  ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

  ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

  εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

  εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

  σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

  Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

  και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

  λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

  σκόμματα.

  Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

  όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

  ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

  σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

  σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

  χιεπισκοπής. Η εκκλησιαστική επιτρο-

  πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

  ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

  σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

  στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

  ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

  νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

  θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

  ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

  του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

  πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

  τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

  πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

  μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

  λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

  φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

  κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

  να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γνω-

  στόν σκάνδαλον.

  Η Σύνοδος εξήτασε τον ιερέα και την

  επιτροπείαν του χωρίου, ήτις και ωμολό-

  γηησε το σφάλμα της, και επεφυλάχθη να 

  εκδώση την επί του ζητήματος τούτου α-

  πόφασίν της.

  Η Σύνοδος θα εξακολουθήση τας εργα-

  σίας της και κατά την προσεχή εβδομάδα, 

  ότε περατουμένων των εργασιών της έκα-

  στος αρχιερεύς θα αναχωρήση είς την έ-

  δραν του, ως προσεγγιζουσών των εορτών 

  της αγίας Εβδομάδος και του Πάσχα.


  Η ΠΟΡΕΙΑ

  ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ


  Τη Πέμπτη της εβδομάδης ταύτης

  συγκεντρώθησαν εν τη Αρχιεπισκο-

  πή άπαντες οι Έλληνες Βουλευταί

  της Νήσου και έθεσαν τας βάσεις της

  πορείας των, ην θα ακολουθήσουν εν

  των Νομοθετικώ Συμβουλίω κατά την

  παρούσαν Σύνοδον.

  Αι εργασίαι του Νομοθετικού Συμ-

  βουλίου άρχονται εφέτος από της 13

  Απριλίου ε. ν.  Η ΑΚΡΙΣ

                                                    ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


                                                  Γράφουσιν ημίν Εξ. Αμμοχώστου,

                                            ότι ακρίς ανεφάνη είς τα χρία Λυοπέ-

                                            τρη, Φρέναρος, Αυγασίδαν και Αγ. Κενδέαν.

                                                   Ειδικοί υπάλληλοι ενετάλησαν υ-

                                             πο της Κυβερνήσεως όπως μεταβώσιν 

                                             επί τόπου πρός ακριβήν έρευναν, ίνα

                                             αποφασισθή της ακρίδος η να επιβρα-

                                             δυνθή επί τινα έτι χρόνον, δεδομένου

                                             ότι η συνήθης εποχή είναι ο Απρίλιος

                                             μην.

                                                  Ως γνωστόν, η καταστροφή της α-

                                             κρίδος διενερείται από 2-3 ετών δια

                                             δηλητηριάσως, ήτις ευρέθη ότι παρέ-

                                             χει ικανοποιητικώτερα αποτελέσματα.


  ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

  Εις Κυθραίαν.

  Την 20ην ιστάμ. μηνός ε. ν. θα διε-

  νεργήθώσιν εν τη κωμοπόλει Κυθραία

  εκλογαί πρός ανάδειξιν δημοτικών 

  συμβοούλων.

  Εν Κυθραία πρώτην ήδη φοράν ι-

  δρύεται Δημαρχείον.

  Εν Μόρφου και Λευκωσία.

  Αναπληρωματικαί εκλογαί θα διε-

  νεγηθώσι την 1 Απριλίου ε.ν. εν

  Μόρφου και Λευκωσίας πρός αντικατά-

  στασιν των παραιτηθέντων δημοτικών

  συμβούλων κ.κ. Κ. Μαυραντώνη και

  Μεχμέτ Μουνίρ βέη.


  ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Την παρελθούσαν Κυριακήν, Γ' Κυ-

  ριακήν των Νηστειών και της Σταυ-

  ροπροσκηνήσεως, η Α. Μακαριότηςο

  Αρχιεπίσκοπος ελειτούργησε εν τω εν

  τη πόλει ημών ιερώ ναώ του Αποστό-

  λου Λουκά

  Εν τω μέσω του ναού έκειτο καταλ-

  λήλως ηυτρεπισμένον κενοτάφιον μετά

  δίσκου κολύβων, περιστοιχιζόμενον θ-

  πό μαθητών του Γυμνασίου και των

  Αστικών Σχολών, καθ' όσον ετελέσθη-

  σαν κατά την εορτήν ταύτην μνημόσυνον 

  υπέρ των πεσόντων κατά τους τελευ-

  ταίους ελληνικούς πολέμους. Ο Μα-

  καριώτατος Αρχιεπίσκοπος εν τω θείω

  κηρύγματι έπλεξε το εγκώμιον των υ-

  πέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων

  και επεκαλέσθη την δύναμιν του τιμίου

  και ζωοποιού Σταυρού υπέρ σωτηρίας

  και κραταιώσεως του ευλογημένου η-

  μών Έθνους.


  Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ

  ΠΑΝΝΥΧΙΟΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

  Η ανομβρία παρατείνεται και εύ-

  λογος φόβος ήρχισε να συνέχη τους κα-

  τοίκους αναλογιζόμενους ότι θα δοκι-

  μάσθωσιν οι πάντες υπό φοβερού λι-

  μού υπό τα παρούσας μάλιστα περι-

  στάσεις εάν δεν καταπέσωσιν εντίς ολί-

  γων ημερών δαψιλείς βροχαί.

  Πρό οκταημέρου είχον καταπέσει

  βροχαί είς τίνα διαμερίσματα, αλλ' αυ-

  ται ήσαν σποραδικαί και ανεπαρκείς, 

  οι βίαιοι δε άνεμοι κατέστρεψαν ενια-

  χού τα σπαρτά.

  Από ημερών ήρχισαν να τελώνται

  είς τε τας πόλεις και τα χωρία ολονύ-

  κτιοι δεήσεις είς τον Ύψιστον πρός

  κατάπεμψιν απλέτων όμβρων όπως α-

  ποτραπή αφ' ημών ο κίνδυνος της πεί-

  νης.

  Τη παρελθούση δε Κυριακή ετελέ-

  σθη πρός τούτο παράκλησις και εν τη

  Ι. Μονή Κύκκου είς ην μετέβησαν

  πλείστοι κάτοικοι των χωρίων Αργα-

  κίου και Κατωκοπιάς μετά των ιερέων

  των εν λόγω χωρίων. Καθ' ην δε στιγ-

  μήν ετελείτο εν τω ναώ η παράκλησις

  ήρχισε να καταπίπτη βροχή ραγδαία,

  ήτις εκώλυσε το εκκλησίασμα να μετα-

  φέρη την αγίαν εικόνα της Θεοτόκου

  εκτός της Μονής είς επί τούτω ωρισμέ-

  νον μέρος.


  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


  Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

  πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

  αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

  τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

  διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

  νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

  δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

  περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

  τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

  δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

  ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

  εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

  τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

  πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

  Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

  Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

  σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

  λουθον τηλεγράφημα:

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Αθήνας.

  Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

  μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

  μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

  Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

  Απάντησις Βενιζέλου

  Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

  γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

  Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                        Λευκωσίαν.

  Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                          Βενιζέλος.


  ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

  ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΛ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΟΥ


  Σύντομος, αλλά περιεκτική είς εννοίας

  και συστάσεις προς αναδιοργάνωσιν των της

  παρ' ημίν δημοτικής Εκπαιδεύσεως, υ-

  πήρξεν η κατά την παρελθούσαν Κυριακήν 

  εν τω Παρθεναγωγείω Φανερωμένης γενο-

  μένη διάλεξις υπό του διευθυντού των Α-

  στικών Σχολών κ. Χ. Μαραθεύτου.

  Αφ' ού υπέδειξε, και συνηγόρησε θερμώς

  ο κ. Μαραθεύτης όπως προστεθώσι τεχνικά 

  μαθήματα είς τα δημοτικά σχολεία προσ-

  τιθεμένων δυο έτι τάξεων, είς τας εξ υ-

  παρχούσας, καθαρώς επαγγελματική; εκ-

  παιδεύσεως, εισηγήθη ως αναγκαιότατην

  και επείγουσαν την αναδιοργάνωσιν του 

  Παγκυπρίου Διδασκαλείου. Είναι ανάγκη,

  είπεν, η φπίτησις εν αυτώ να καταστή τριε-

  τής, να διδάσκωνται εν αυτώ πάντα τα

  μαθήματα του Προγράμματος των δημοτι-

  κών σχολείων και να σκώνται εν αυτώ οι

  μέλλοντες διδάσκαλοι είς όλα τα πρακτι-

  κά μαθήματα, τα εισαχθόμενα είς τα

  δημοτικά ιδρύσεως του Προ-

  τύπου δημοτικού σχολείου, συστήσας όπως

  αι Αστικαί Σχολαί Λευκωσίας; ενισχυθώσι

  και διαρρυθμισθώσι κατά τοιούτον τρόπον,

  ώστε να αποβώσι πράγματι πρότυπον σχο-

  λείών εν Κύπρω.

  Την απαιτουμένην δαπάνην δια τας 

  προταθείσας επί του παρόντος τουλάχιστον

  μεταρρυθμίσεις είς το Διδασκαλείον υπελό-

  γισεν ο κ. Χ. Μαραθεύτης μόνον είς 600

  λίρας, τας οποίας, είπε, πρέπει να χορηγή

  η Κυβέρνησις.  ΑΓΟΡΑ ΗΜΙΟΝΩΝ

  ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ


  Εξακολουθεί η από ημερών διενερ-

        γούμενη εν Κύπρω αγορά ημιόνων υ-

       πο του Συνταγματάρχου του εν Αιγύ-

     πτω Αγγλικού Στρατού κ. Λάμπ. Μέ-

         χρι σήμερον ηγοράσθησαν 200 ημίο-

           νοι, ως δε πληροφορούμεθα θα αγο-

              ρασθή έτι αρκετός αριθμός τοιούτων,

             αίτινες θα χρησιμοποιηθώσι δια τας

             ανάγκας του στρατού της Αιγύπτου.

                 Η παρουσιαζομένη ευκαιρία είναι

                  λίαν ευνοϊκή δια τους κατόχους ημιό-

                                                    νων, καθόσον αι προσφερόμεναι τιμαί

                                                    είναι αρκούντως ικανοποιητικαί. Θα ε-

                                                    πιδιώξωσι δε καταλλήλως το συμφέρον

                                                    των ούτοι αν θελήσωσι να πωλήσωσι

                                                    ταύτας επιτοπίως σήμερον, οπότε μα-

                                                    λιστα η τιμή της κριθής έχει υψωθή,

                                                    αντί να αναγκάζωνται αποστέ-

                                                    λλωσιν εις Αίγυπτον, υποκείμενοι εις

                                                    θαλάσσιους κινδύνους και δαπάνας,

                                                    χωρίς να ευρίσκωσι πολλάκις ανταμει-

                                                    πτικάς τιμάς. Άλλως τε γνωστόν τυ-

                                                    γχάνει ότι διαρκούντος του πολέμου η

                                                    Αγγλική Κυβέρνησις δεν είναι διατε-

                                                    θιμένη να επιτρέψη εις ιδιώτας την

                                                    εκ Κύπρου εξαγωγήν ημιόνων.

        Ο Άγγλος συνταγματάρχης θα

  παραμείνη προς τον σκοπόν τούτον ε-

  πί τινας έτι ημέρας εν Κύπρω. Την

  προσεχή δε Δευτέραν θα ευρίσκεται εν

  Λευκωσία και οι κάτοχοι ημιόνων δύ-

  νανται να φέρωσιν ταύτας πρός τον ίδι-

  ον συνεννοούμενοι απ' ευθείας χωρίς

  να χρησιμοποιώσι πράκτορας, οίτινες

  συνήθως τους αποτρέπουσι να πωλή-

  σωσι τα ζώα των δια να εκμεταλλεύων-

  ται ούτοι. Η αγορά των ημιόνων θα

  γίνη κάτωθι του τείχους πρός το δυσ-

  μικόν μέρος, όπου συνήθως διοργα-

  νούνται αί κτηνοτροφικαί εκθέσεις από

  της 8 π.μ. μέχρι της 4 μ.μ.

       Την δε προσεχή Τρίτην καί Τετάρ-

  την ο κ. Λάμπ θα μεταβή διά τον ίδιον

  σκοπόν εις Λάρνακα και κατά τας αυ-

  τάς ώρας θα διενεργή αγοράς ημιόνων

  εν τη πόλει εκείνη είς την πλατείαν

  των Δικαστηρίων.

  Η αγορά ημιόνων θα συνεχισθή

  πάλιν εν Λευκωσία από της προσεχούς

  Πέπτης και θα παραταθή μέχρι της

  μεθεπόμενης Πέπτης είς τον αυτόν

  πάντοτε χώρον και τάς ιδίας ως και

  πρότερον ώρας.

       Γίνεται δε γνωστόν ότι αι κοιμιζόμε-

  ναι προς πώλησιν ημίονοι δέον να έ-

  χωσιν ηλικίαν οιυχί ολιγωτέραν των 4

  ετών και ύψος ουχί κάτω των 13 χειρών

  και 1 ίντσας.


  ΟΘΩΜΑΝΟΣ ΖΑΠΤΙΕΣ

  ΥΠΟ ΣΟΒΑΡΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ

  Κάποιος Οθωμανός ζαπτιές, ονομαζόμενος

  Σαλήχ Μουσά, κατηγορείται ότι την νύκτα

  της προπαρελθούσης Τρίτης ενώ μετέβαι-

  νε μετά τινός δωδεκαετούς οθωμανόπαιδος,

  Ιμπραχήμ Μουσταφά εκ Λευκωσίας, από 

  το χωρίον Αγκολέμι εις Λεύκαν εν καιρώ

  νυκτός, επετέθη καθ' οδόν κατά του παι-

  δός και δέπραξεν επ' αυτού ακατανόμα-

  στον πράξιν.

  Ο παίς μόλις έφθασες εις Λεύκαν κα-

  τήγγειλε τα συμβεβηκότα εις την εκεί ε-

  δρεύουσαν Αστυνομίαν, ήτις συλλαβούσα

  τον εν λόγω ζαπτιέν ωδήγησεν εις Λευ-

  κωσίαν, όν και προσήγαγε τη προχθές

  Πέμπτη ενώπιον του δικαστηρίου. Η σκαν-

  δαλώδης αύτη υπόθεσις θα εκδικασθή μετά

  τινάς ημέρας.


  ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

  Ιπποδρομίαι εαριναί θα τελεσθώ-

  σιν όχι μόν εν Λευκωσία αλλά και εν

  Λεμεσώ.

  Αι ιπποδρομίαι της Λεμεσού, αίτινες

  προμηνύονται αρκούντως ζωηραί, θα

  λάβωσι χώραν την 4)17 και 6) 19 Α-

  πριλίου 1915.


  ΙΑ' Παγκύπρια

  Η επί της δεξιώσεως των Επισκεπτών

  Επιτροπή κατά τα εν Λάρνακι ΙΑ' Παγ-

  κύπρια παρακαλεί τους προτιθεμένους να

  παραστώσι κατ' αυτά, να αποταθώσι προς

  τον Γραμματέα κ. Μενέδημον Ευ-

  στρατίου μέχρι της 10) 23 Μαρτίου προς

  εξεύρεσιν καταλυμάτων δηλούντες τον α-

  ριθμόν των προσώπων.


  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  -Αύριον Κυριακήν ο Μακαριώτατος Αρχιε-

  πίσκοπος θα λειτουργήση εν το εορτάζοντα ιε-

  ρώ Ναώ του Αγίου Κασσιανού.

  -Εγκαταστάθη εν τη γενεθλίω του χωριό 

  Πεδουλή ο αξιόλογος και επιμελής ιατρός κ.

  Κώνστ. missingmissingπρος εξάσκησιν του

  φιλανθρώπου επαγγέλματος του. Η κοινότης 

  Πεδουλά ως και ολόκληρος η Μαραθάσα από-

  κτώσι χρηστόν μέλον και missing Ασκλη-

  πιάδην, ώσεις θα παράσχη προθύμως εις πάντας

  την επιστημονικήν του αρωγήν.

  -Πληροφορούμεθα ότι ο υπό της θρονικής

  επιτροπείας Κυρηνείας διορισθείς ελεγκτής της

  εκκλησιαστικής εκείνης περιφερείας κ. Νικό-

  λαος Ιακωβίδης εκ Μόρφου εκτελεί μετά πολ-

  λού ζήλου τα αντεθέντα αυτώ καθήκοντα.

  -Η παρ' ημίν Κυπριακή Βιβλιοθήκη θα 

  δωρήση κατά τους Παγκυπρίους Αγώνας στέ-

  φανον αργυρούν εκ δάφνης εις τον νικητήν

  της ελληνικής δισκοβολίας.

  -Η πληρωμή της τρίτης διμηνίας του μι-

  σθού των διδασκάλων θα διενεργηθή εις τα 

  ωρισμένα κέντρα υπό των υπαλλήλων των Δι-

  οικήσεων τη 8)21 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή.

  Καταβάλλονται προσπάθειαι όπως η πρώτη

  δόσις της επιχοφηγήσεως πληρώθη κατά τας

  εορτάς του Πάσχα.

  - Επί νέων βάσεων και σταθερών αρχών ι-

  δρύθη εν Βαρωσίοις σωματείον υπό την επω-

  νυμίαν "Νέα Λέσχη". Η επιτροπεία του σω-

  ματείου κατηρτίσθη εκ των κ.κ. Μ. Σιακαλλή

  προέδρου, Πολυβίου Παπαδοπούλου γραμματέ-

  ως, Μ. Γ. Μιχαηλίδου ταμίου, Α. Ε. Χριστο-

  δουλίδου, Κ. Ρωσσίδου και Χρ. Αγιομαμίτου.

  -Την νύκτα της σήμερον θα τελεσθή εν τω

  ιερώ ναώ του προαστείου Παλλουριωτίσσης 

  παννύχιος δέησις προς καταίπαυσιν της ανομ-

  βρίας.

  -Εις την κενωθείσαν θέσιν διασκάλου εν

  τοις Ελληνικοίς εκπαιδευτήριοις Μαρωσίων,

  δια της αποχωρήσεως του κ. Σ. Κωνσταντινί-

  δυο, διορίσθη ο επιμελής διδάσκαλος κ. Ιω-

  άννης Ταλιαδώρος.

  -Ιδρύθη και λειτουργεί ευδοκίμως εν Κάτω

  Ζώδια από της 1 Φεβρουαρίου 1925 αναγνω-

  στήριον υπό την επωνυμίαν "Νέα Γενεά". Ε-

  πίτιμος πρόεδρος του Αναγνωστηρίου εξελέγη 

  ο βουλευτής και δικηγόρος κ. Θ. Θεοδότου, τα-

  κτικός δε πρόεδρος ο κ. Γ. Σ. Ευμολπίδης, δι-

  δάσκαλος και μέλη οι κ.κ. Αχιλλεύς Ιωάννου, 

  Σολ. Χη Μιχαήλ, Πολύκαρπος Ιωάννου, Χη Νι-

  κόλαος Χη Ιωάννου και Γεώργ. Ιωάννου.

  -Επί τη επετείω της απελευθερώσεως των

  Ιωαννίνων υ το του Ελληνικού στρατού ετε-

  λέσθη τη παρελθούση Κρυαική εις το χωρίον

  Ποταμίτισσα επιβλητικόν μηνόσυνον. Κατάλ-

  ληλον λόγον είπεν ο επιμελής διδάσκαλος κ. 

  Κυπριανός Παιονίδης.

  -Κατά την γενομένην τη παρελθούση Κυ-

  ριακή εν Αθήναις κλήρωσιν του Λαχείου του

  Εθνικού Στόλου εκέρδισαν οι εξής αριθμοί:

  Πρώτος 91.826, δεύτερος 55.667 και τρίτος

  44.675.

  -Εις την κενωθείσαν θέσιν εισπράκτορος

  Ιδαλίου διωρίσθη ο κ. Σάββας Μιχαηλίδης εκ

  Γερίου. Εις δε την θέσιν εισπράκτορος Περι-

  στερώνας Μόρφου ο κ. Παναγιώτης Αριστεί-

  δυο εκ Λακατάμιας


  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

  -Το εσπέρας της προχθές Πέμπτης διημεί-

  φθησαν εν Λευκωσία οι αρραβώνες του φιλο-

  πρόοδου εμπορορράπτου κ Χρήστου Χη Λουκά 

  μετα της σεμνής και ευ missing δεσποινίδος

  Μαρίας Χ. Λοϊζίδου. Συγχαίροντες θερμώς τοις

  μνηστευθείσιν ευχόμεθα αυτοίς τχείαν και

  πανευτυχή την στέψιν.


  ΑΦΙΞΕΙΣ

  -Αφίκετο από της παρελθούσης εβδομά-

  δος εκ Νέας Υόρκης ο επί τετραετίαν εκεί

  διατρίψας αξιόλογος συμπολίτης ημών κ. Ιω.

  Νικολᨴιδης, όστις εγκαθίσταται οριστικών εν

  Λευκωσία συνεταιρισθείς μετά του αδελφού

  του κ. Γεωργίου Νικολαΐδου. Μετά πολλής χα-

  ράς εδεξιώθησαν τον κ. Γιάγκον Νικολαϊδην

  οι οικείοι και φίλοι του.

  -Διέτριψεν, επί τινας ημέρας εν Λευκωσία

  χάριν υποθέσεων του ο εν Κελοκαδάροις επι-

  μελέστατος αγροτικός Ιατρός κ. Χρ. Δ. Πετρί-

  δης. 


  ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  -Ο επί τη εορτή των ελληνικών γραμμά-

  των εν Λευκωσία απαγγελθείς υπό του ελλογί-

  μου γυμνασιάρχου του Παγκυπρίου κ. Γ. Σα-

  κάρη πανηγυρικός λόγος εξεδόθη εις φυλλάδιον

  αναλωμασι των εκπαιδευτηρίων. Ο λόγος του 

  κ. Γυμνασιάρχου λίαν περισπούδαστος δέον να

  αναγνωσθή υφ' όλων, φρονούμεν δε ότι έπρεπε

  να ληφθή ποια τις πρόνοιας όπως εκτυπωθή ού-

  τος καλλιτεχνικών και επί εκλεκτής ποιότητος

  χάρτου.

  -Εξεδόθη το ΙΙΓ' τεύχος του αξιολόγου 

  περιοδικού "Εκκλησιαστικού Κήρυκος", όπερ

  εκδίδεται προνοία του Π. Μητροπολίττου Κιτίου

  με ύλης πλουσίαν και εποικοδομητικήν.

  -Έχομεν υπ' όψιν ημών το τεύχος των

  "Παναθηναίων" της 15 Φεβρουρίου. Το έγ-

  κριτον τούτο Αττικόν περιοδικόν περιέχει εκ-

  λεκτήν ύλην και εικόνας καλλιτεχνικάς.


  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  Τελούντες αύριον Κυριακήν εν τω

  ιερώ ναώ Φανερωμένης μετά την θεί-

  αν λειτουργίαν εννεάμηνον Αρχιερα-

  τικόν μνημόσυνον υπέρ της ψυχής του

  πολύκλαυστου ημών συζήγου, πατρός και πενθερού

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

  παρακαλούμεν τους οικείους και φίλους

  όπως παραστώσι και ενώσωι μερ' η-

  μών τας δεήσεις των προς τον Ύψι-

  στον.

  Εν Λευκωσία 28 Φεβρουαρ. 1915.

  Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ.


  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

  Θεωρώ καθήκον μου επιβεβλημένον όπως

  εκφράσω και δια του τύπου τας ζωηράς ευχα-

  ριστίας μου και την αίδιον ευγνωμοσύνην μου 

  προς τον έγκριτον εν Λευκωσία ιατρόν κ. Ν.

  ΔΕΡΒΗΝ, ύστις εθεράπευσε τελείως την θυγα-

  τέρα μου πάσχουσαν εκ σοβαρού εγκεφαλικού 

  νοσήματος.

  Εν Στρόβολω 27 Φεβρ. 1915

  Ο ευγνωμονών πατήρ

  Γιαννακός Τοφή.


  ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ Γαλλικοί αρί-

  στης ποιότητος εκ του γνωστού Ερ-

  γοστασίου Berthet & Co. πωλούνται 

  εις το εν Λευκωσία Κατάστημα του κ. 

  Ζήνωνος Ι. Ζαχαριάδου, όπερ 

  κείται εν τη Νέα Αγορά Φανερωμέ-

  νης. • November 1, 2018 09:20:13 Louiza Maria Pelekanou

                                                                    

  Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

    Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

  νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

  ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

  σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

  προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

  τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

  λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

  αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

    Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

  γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

  τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

  τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

  σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

  τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

  πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

    Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

  ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

  κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

  πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

  Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

  τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

  ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

  νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

  στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

  επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
  της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

  χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

  Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

  τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

  κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

  τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

  ζήτημα.

  Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

  αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

  μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

  υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

  κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

  σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

  πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

  δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

  κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

  κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

  ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

  ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

  πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

  παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

  στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

  αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

  επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

    Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

  η αγωία δια την τύχην, και μόνον

  ταύτην, του Εληνισμού κατά την

  κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

  παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

  παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

  σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

  πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

  γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

  των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

  νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

  τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

  δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

  δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

  σύνην του Έθνους και μετά την πα-

  ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

  νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

  Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

  ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

  του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

  γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

  νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

  αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

  σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

  ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

  κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

  τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

  δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

  θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

  λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

  λει και την επάνοδον εις την κανονικής

  τροχιάν.

      Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

  γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

  σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

  βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

  ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

  ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

  φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

  προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

  μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

  του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

  συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

  τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

  λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

  σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

  τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

  τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

  εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

  προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

  λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

  δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

  τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

  λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

  πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

  ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

  μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

  της Επταλόφου. 


  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

  ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

  Η θέσις του πρωτοκολλητού

  του Εφετείου.

      ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

  γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

  γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

  θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

  σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

  σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

  λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

  την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

  κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

  κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

  ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

  περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

  δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

  κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

  ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

  τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

  τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

  τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

  Υποδειγματικός σηροτροφικός 

  σταθμός εν Αιγιαλούση.

  Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

  λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

  περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

  και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

  βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

  σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

  Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

  τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

  ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

  σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

  ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

  ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

  την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

  Κτηνοτροφικός σταθμός 

  εν Αιγιαλούση.

  Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

  γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

  Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

  ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

  ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

  τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

  όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

  θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

  βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

  κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

  Πταισματοδικείον περιοδικόν.

  Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

  Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

  στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

  λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

  κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

  μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

  μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

  ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

  μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

  τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

  σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

  σθησαν.

    Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

  δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

  εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

  λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

  λίγα έξοδα.

  Τα εν Ελλάδι

  Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

  ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

  κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

  προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

  της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

  Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

  την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

  θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

  κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

  πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

  στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

  Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

  σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

  υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

  ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

  κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

  η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

  είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

  πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

  ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

  αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

  συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

  λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

  ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

  ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

    Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

  ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

  ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

  των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

  ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

  στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

  ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

  πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

  το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

  θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

  προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

  βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

  Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

  Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

  της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

  πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

  διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

  γευτικήν πλατείαν.

  Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

  Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

  θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

  ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

  ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

  τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

  μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

  εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

  γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

  κοφίνων.

  Ημίονοι είς Αίγυπτον.

  Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

  θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

  στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

  γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

  ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

  των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

  προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

  στρατού της Αιγύπτου.

  Επιστήμων φαρμακοποιός.

  Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

  επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

  Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

  ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

  Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

  Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

  δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

  δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

  Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

  χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

  φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

  Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

  Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                               Κ. Ν.

  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


  ΕΡΓΑΣΙΑΙ

  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


  Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

  προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

  χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

  Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

  Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

  Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

  τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

  νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

    Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

  άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

  εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

  της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

  προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

  ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

  σίας της.

  Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

  ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

  ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

  εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

  εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

  σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

  Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

  και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

  λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

  σκόμματα.

  Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

  όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

  ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

  σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

  σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

  χιεπισκοπής. Η εκκλησιαστική επιτρο-

  πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

  ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

  σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

  στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

  ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

  νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

  θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

  ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

  του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

  πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

  τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

  πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

  μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

  λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

  φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

  κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

  να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γνω-

  στόν σκάνδαλον.

  Η Σύνοδος εξήτασε τον ιερέα και την

  επιτροπείαν του χωρίου, ήτις και ωμολό-

  γηησε το σφάλμα της, και επεφυλάχθη να 

  εκδώση την επί του ζητήματος τούτου α-

  πόφασίν της.

  Η Σύνοδος θα εξακολουθήση τας εργα-

  σίας της και κατά την προσεχή εβδομάδα, 

  ότε περατουμένων των εργασιών της έκα-

  στος αρχιερεύς θα αναχωρήση είς την έ-

  δραν του, ως προσεγγιζουσών των εορτών 

  της αγίας Εβδομάδος και του Πάσχα.


  Η ΠΟΡΕΙΑ

  ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ


  Τη Πέμπτη της εβδομάδης ταύτης

  συγκεντρώθησαν εν τη Αρχιεπισκο-

  πή άπαντες οι Έλληνες Βουλευταί

  της Νήσου και έθεσαν τας βάσεις της

  πορείας των, ην θα ακολουθήσουν εν

  των Νομοθετικώ Συμβουλίω κατά την

  παρούσαν Σύνοδον.

  Αι εργασίαι του Νομοθετικού Συμ-

  βουλίου άρχονται εφέτος από της 13

  Απριλίου ε. ν.  Η ΑΚΡΙΣ

                                                    ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


                                                  Γράφουσιν ημίν Εξ. Αμμοχώστου,

                                            ότι ακρίς ανεφάνη είς τα χρία Λυοπέ-

                                            τρη, Φρέναρος, Αυγασίδαν και Αγ. Κενδέαν.

                                                   Ειδικοί υπάλληλοι ενετάλησαν υ-

                                             πο της Κυβερνήσεως όπως μεταβώσιν 

                                             επί τόπου πρός ακριβήν έρευναν, ίνα

                                             αποφασισθή της ακρίδος η να επιβρα-

                                             δυνθή επί τινα έτι χρόνον, δεδομένου

                                             ότι η συνήθης εποχή είναι ο Απρίλιος

                                             μην.

                                                  Ως γνωστόν, η καταστροφή της α-

                                             κρίδος διενερείται από 2-3 ετών δια

                                             δηλητηριάσως, ήτις ευρέθη ότι παρέ-

                                             χει ικανοποιητικώτερα αποτελέσματα.


  ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

  Εις Κυθραίαν.

  Την 20ην ιστάμ. μηνός ε. ν. θα διε-

  νεργήθώσιν εν τη κωμοπόλει Κυθραία

  εκλογαί πρός ανάδειξιν δημοτικών 

  συμβοούλων.

  Εν Κυθραία πρώτην ήδη φοράν ι-

  δρύεται Δημαρχείον.

  Εν Μόρφου και Λευκωσία.

  Αναπληρωματικαί εκλογαί θα διε-

  νεγηθώσι την 1 Απριλίου ε.ν. εν

  Μόρφου και Λευκωσίας πρός αντικατά-

  στασιν των παραιτηθέντων δημοτικών

  συμβούλων κ.κ. Κ. Μαυραντώνη και

  Μεχμέτ Μουνίρ βέη.


  ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Την παρελθούσαν Κυριακήν, Γ' Κυ-

  ριακήν των Νηστειών και της Σταυ-

  ροπροσκηνήσεως, η Α. Μακαριότηςο

  Αρχιεπίσκοπος ελειτούργησε εν τω εν

  τη πόλει ημών ιερώ ναώ του Αποστό-

  λου Λουκά

  Εν τω μέσω του ναού έκειτο καταλ-

  λήλως ηυτρεπισμένον κενοτάφιον μετά

  δίσκου κολύβων, περιστοιχιζόμενον θ-

  πό μαθητών του Γυμνασίου και των

  Αστικών Σχολών, καθ' όσον ετελέσθη-

  σαν κατά την εορτήν ταύτην μνημόσυνον 

  υπέρ των πεσόντων κατά τους τελευ-

  ταίους ελληνικούς πολέμους. Ο Μα-

  καριώτατος Αρχιεπίσκοπος εν τω θείω

  κηρύγματι έπλεξε το εγκώμιον των υ-

  πέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων

  και επεκαλέσθη την δύναμιν του τιμίου

  και ζωοποιού Σταυρού υπέρ σωτηρίας

  και κραταιώσεως του ευλογημένου η-

  μών Έθνους.


  Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ

  ΠΑΝΝΥΧΙΟΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

  Η ανομβρία παρατείνεται και εύ-

  λογος φόβος ήρχισε να συνέχη τους κα-

  τοίκους αναλογιζόμενους ότι θα δοκι-

  μάσθωσιν οι πάντες υπό φοβερού λι-

  μού υπό τα παρούσας μάλιστα περι-

  στάσεις εάν δεν καταπέσωσιν εντίς ολί-

  γων ημερών δαψιλείς βροχαί.

  Πρό οκταημέρου είχον καταπέσει

  βροχαί είς τίνα διαμερίσματα, αλλ' αυ-

  ται ήσαν σποραδικαί και ανεπαρκείς, 

  οι βίαιοι δε άνεμοι κατέστρεψαν ενια-

  χού τα σπαρτά.

  Από ημερών ήρχισαν να τελώνται

  είς τε τας πόλεις και τα χωρία ολονύ-

  κτιοι δεήσεις είς τον Ύψιστον πρός

  κατάπεμψιν απλέτων όμβρων όπως α-

  ποτραπή αφ' ημών ο κίνδυνος της πεί-

  νης.

  Τη παρελθούση δε Κυριακή ετελέ-

  σθη πρός τούτο παράκλησις και εν τη

  Ι. Μονή Κύκκου είς ην μετέβησαν

  πλείστοι κάτοικοι των χωρίων Αργα-

  κίου και Κατωκοπιάς μετά των ιερέων

  των εν λόγω χωρίων. Καθ' ην δε στιγ-

  μήν ετελείτο εν τω ναώ η παράκλησις

  ήρχισε να καταπίπτη βροχή ραγδαία,

  ήτις εκώλυσε το εκκλησίασμα να μετα-

  φέρη την αγίαν εικόνα της Θεοτόκου

  εκτός της Μονής είς επί τούτω ωρισμέ-

  νον μέρος.


  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


  Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

  πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

  αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

  τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

  διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

  νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

  δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

  περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

  τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

  δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

  ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

  εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

  τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

  πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

  Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

  Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

  σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

  λουθον τηλεγράφημα:

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Αθήνας.

  Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

  μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

  μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

  Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

  Απάντησις Βενιζέλου

  Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

  γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

  Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                        Λευκωσίαν.

  Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                          Βενιζέλος.


  ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

  ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΛ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΟΥ


  Σύντομος, αλλά περιεκτική είς εννοίας

  και συστάσεις προς αναδιοργάνωσιν των της

  παρ' ημίν δημοτικής Εκπαιδεύσεως, υ-

  πήρξεν η κατά την παρελθούσαν Κυριακήν 

  εν τω Παρθεναγωγείω Φανερωμένης γενο-

  μένη διάλεξις υπό του διευθυντού των Α-

  στικών Σχολών κ. Χ. Μαραθεύτου.

  Αφ' ού υπέδειξε, και συνηγόρησε θερμώς

  ο κ. Μαραθεύτης όπως προστεθώσι τεχνικά 

  μαθήματα είς τα δημοτικά σχολεία προσ-

  τιθεμένων δυο έτι τάξεων, είς τας εξ υ-

  παρχούσας, καθαρώς επαγγελματική; εκ-

  παιδεύσεως, εισηγήθη ως αναγκαιότατην

  και επείγουσαν την αναδιοργάνωσιν του 

  Παγκυπρίου Διδασκαλείου. Είναι ανάγκη,

  είπεν, η φπίτησις εν αυτώ να καταστή τριε-

  τής, να διδάσκωνται εν αυτώ πάντα τα

  μαθήματα του Προγράμματος των δημοτι-

  κών σχολείων και να σκώνται εν αυτώ οι

  μέλλοντες διδάσκαλοι είς όλα τα πρακτι-

  κά μαθήματα, τα εισαχθόμενα είς τα

  δημοτικά ιδρύσεως του Προ-

  τύπου δημοτικού σχολείου, συστήσας όπως

  αι Αστικαί Σχολαί Λευκωσίας; ενισχυθώσι

  και διαρρυθμισθώσι κατά τοιούτον τρόπον,

  ώστε να αποβώσι πράγματι πρότυπον σχο-

  λείών εν Κύπρω.

  Την απαιτουμένην δαπάνην δια τας 

  προταθείσας επί του παρόντος τουλάχιστον

  μεταρρυθμίσεις είς το Διδασκαλείον υπελό-

  γισεν ο κ. Χ. Μαραθεύτης μόνον είς 600

  λίρας, τας οποίας, είπε, πρέπει να χορηγή

  η Κυβέρνησις.  ΑΓΟΡΑ ΗΜΙΟΝΩΝ

  ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ


  Εξακολουθεί η από ημερών διενερ-

        γούμενη εν Κύπρω αγορά ημιόνων υ-

       πο του Συνταγματάρχου του εν Αιγύ-

     πτω Αγγλικού Στρατού κ. Λάμπ. Μέ-

         χρι σήμερον ηγοράσθησαν 200 ημίο-

           νοι, ως δε πληροφορούμεθα θα αγο-

              ρασθή έτι αρκετός αριθμός τοιούτων,

             αίτινες θα χρησιμοποιηθώσι δια τας

             ανάγκας του στρατού της Αιγύπτου.

                 Η παρουσιαζομένη ευκαιρία είναι

                  λίαν ευνοϊκή δια τους κατόχους ημιό-

                                                    νων, καθόσον αι προσφερόμεναι τιμαί

                                                    είναι αρκούντως ικανοποιητικαί. Θα ε-

                                                    πιδιώξωσι δε καταλλήλως το συμφέρον

                                                    των ούτοι αν θελήσωσι να πωλήσωσι

                                                    ταύτας επιτοπίως σήμερον, οπότε μα-

                                                    λιστα η τιμή της κριθής έχει υψωθή,

                                                    αντί να αναγκάζωνται αποστέ-

                                                    λλωσιν εις Αίγυπτον, υποκείμενοι εις

                                                    θαλάσσιους κινδύνους και δαπάνας,

                                                    χωρίς να ευρίσκωσι πολλάκις ανταμει-

                                                    πτικάς τιμάς. Άλλως τε γνωστόν τυ-

                                                    γχάνει ότι διαρκούντος του πολέμου η

                                                    Αγγλική Κυβέρνησις δεν είναι διατε-

                                                    θιμένη να επιτρέψη εις ιδιώτας την

                                                    εκ Κύπρου εξαγωγήν ημιόνων.

        Ο Άγγλος συνταγματάρχης θα

  παραμείνη προς τον σκοπόν τούτον ε-

  πί τινας έτι ημέρας εν Κύπρω. Την

  προσεχή δε Δευτέραν θα ευρίσκεται εν

  Λευκωσία και οι κάτοχοι ημιόνων δύ-

  νανται να φέρωσιν ταύτας πρός τον ίδι-

  ον συνεννοούμενοι απ' ευθείας χωρίς

  να χρησιμοποιώσι πράκτορας, οίτινες

  συνήθως τους αποτρέπουσι να πωλή-

  σωσι τα ζώα των δια να εκμεταλλεύων-

  ται ούτοι. Η αγορά των ημιόνων θα

  γίνη κάτωθι του τείχους πρός το δυσ-

  μικόν μέρος, όπου συνήθως διοργα-

  νούνται αί κτηνοτροφικαί εκθέσεις από

  της 8 π.μ. μέχρι της 4 μ.μ.

       Την δε προσεχή Τρίτην καί Τετάρ-

  την ο κ. Λάμπ θα μεταβή διά τον ίδιον

  σκοπόν εις Λάρνακα και κατά τας αυ-

  τάς ώρας θα διενεργή αγοράς ημιόνων

  εν τη πόλει εκείνη είς την πλατείαν

  των Δικαστηρίων.

  Η αγορά ημιόνων θα συνεχισθή

  πάλιν εν Λευκωσία από της προσεχούς

  Πέπτης και θα παραταθή μέχρι της

  μεθεπόμενης Πέπτης είς τον αυτόν

  πάντοτε χώρον και τάς ιδίας ως και

  πρότερον ώρας.

       Γίνεται δε γνωστόν ότι αι κοιμιζόμε-

  ναι προς πώλησιν ημίονοι δέον να έ-

  χωσιν ηλικίαν οιυχί ολιγωτέραν των 4

  ετών και ύψος ουχί κάτω των 13 χειρών

  και 1 ίντσας.


  ΟΘΩΜΑΝΟΣ ΖΑΠΤΙΕΣ

  ΥΠΟ ΣΟΒΑΡΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ

  Κάποιος Οθωμανός ζαπτιές, ονομαζόμενος

  Σαλήχ Μουσά, κατηγορείται ότι την νύκτα

  της προπαρελθούσης Τρίτης ενώ μετέβαι-

  νε μετά τινός δωδεκαετούς οθωμανόπαιδος,

  Ιμπραχήμ Μουσταφά εκ Λευκωσίας, από 

  το χωρίον Αγκολέμι εις Λεύκαν εν καιρώ

  νυκτός, επετέθη καθ' οδόν κατά του παι-

  δός και δέπραξεν επ' αυτού ακατανόμα-

  στον πράξιν.

  Ο παίς μόλις έφθασες εις Λεύκαν κα-

  τήγγειλε τα συμβεβηκότα εις την εκεί ε-

  δρεύουσαν Αστυνομίαν, ήτις συλλαβούσα

  τον εν λόγω ζαπτιέν ωδήγησεν εις Λευ-

  κωσίαν, όν και προσήγαγε τη προχθές

  Πέμπτη ενώπιον του δικαστηρίου. Η σκαν-

  δαλώδης αύτη υπόθεσις θα εκδικασθή μετά

  τινάς ημέρας.


  ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

  Ιπποδρομίαι εαριναί θα τελεσθώ-

  σιν όχι μόν εν Λευκωσία αλλά και εν

  Λεμεσώ.

  Αι ιπποδρομίαι της Λεμεσού, αίτινες

  προμηνύονται αρκούντως ζωηραί, θα

  λάβωσι χώραν την 4)17 και 6) 19 Α-

  πριλίου 1915.


  ΙΑ' Παγκύπρια

  Η επί της δεξιώσεως των Επισκεπτών

  Επιτροπή κατά τα εν Λάρνακι ΙΑ' Παγ-

  κύπρια παρακαλεί τους προτιθεμένους να

  παραστώσι κατ' αυτά, να αποταθώσι προς

  τον Γραμματέα κ. Μενέδημον Ευ-

  στρατίου μέχρι της 10) 23 Μαρτίου προς

  εξεύρεσιν καταλυμάτων δηλούντες τον α-

  ριθμόν των προσώπων.


  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  -Αύριον Κυριακήν ο Μακαριώτατος Αρχιε-

  πίσκοπος θα λειτουργήση εν το εορτάζοντα ιε-

  ρώ Ναώ του Αγίου Κασσιανού.

  -Εγκαταστάθη εν τη γενεθλίω του χωριό 

  Πεδουλή ο αξιόλογος και επιμελής ιατρός κ.

  Κώνστ. missingmissingπρος εξάσκησιν του

  φιλανθρώπου επαγγέλματος του. Η κοινότης 

  Πεδουλά ως και ολόκληρος η Μαραθάσα από-

  κτώσι χρηστόν μέλον και missing Ασκλη-

  πιάδην, ώσεις θα παράσχη προθύμως εις πάντας

  την επιστημονικήν του αρωγήν.

  -Πληροφορούμεθα ότι ο υπό της θρονικής

  επιτροπείας Κυρηνείας διορισθείς ελεγκτής της

  εκκλησιαστικής εκείνης περιφερείας κ. Νικό-

  λαος Ιακωβίδης εκ Μόρφου εκτελεί μετά πολ-

  λού ζήλου τα αντεθέντα αυτώ καθήκοντα.

  -Η παρ' ημίν Κυπριακή Βιβλιοθήκη θα 

  δωρήση κατά τους Παγκυπρίους Αγώνας στέ-

  φανον αργυρούν εκ δάφνης εις τον νικητήν

  της ελληνικής δισκοβολίας.


 • November 1, 2018 09:11:29 Louiza Maria Pelekanou

                                                                    

  Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

    Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

  νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

  ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

  σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

  προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

  τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

  λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

  αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

    Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

  γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

  τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

  τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

  σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

  τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

  πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

    Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

  ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

  κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

  πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

  Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

  τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

  ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

  νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

  στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

  επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
  της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

  χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

  Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

  τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

  κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

  τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

  ζήτημα.

  Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

  αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

  μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

  υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

  κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

  σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

  πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

  δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

  κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

  κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

  ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

  ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

  πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

  παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

  στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

  αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

  επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

    Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

  η αγωία δια την τύχην, και μόνον

  ταύτην, του Εληνισμού κατά την

  κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

  παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

  παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

  σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

  πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

  γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

  των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

  νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

  τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

  δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

  δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

  σύνην του Έθνους και μετά την πα-

  ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

  νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

  Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

  ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

  του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

  γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

  νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

  αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

  σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

  ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

  κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

  τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

  δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

  θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

  λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

  λει και την επάνοδον εις την κανονικής

  τροχιάν.

      Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

  γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

  σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

  βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

  ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

  ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

  φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

  προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

  μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

  του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

  συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

  τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

  λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

  σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

  τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

  τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

  εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

  προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

  λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

  δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

  τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

  λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

  πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

  ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

  μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

  της Επταλόφου. 


  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

  ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

  Η θέσις του πρωτοκολλητού

  του Εφετείου.

      ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

  γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

  γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

  θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

  σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

  σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

  λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

  την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

  κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

  κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

  ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

  περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

  δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

  κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

  ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

  τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

  τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

  τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

  Υποδειγματικός σηροτροφικός 

  σταθμός εν Αιγιαλούση.

  Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

  λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

  περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

  και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

  βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

  σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

  Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

  τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

  ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

  σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

  ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

  ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

  την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

  Κτηνοτροφικός σταθμός 

  εν Αιγιαλούση.

  Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

  γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

  Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

  ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

  ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

  τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

  όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

  θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

  βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

  κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

  Πταισματοδικείον περιοδικόν.

  Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

  Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

  στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

  λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

  κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

  μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

  μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

  ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

  μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

  τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

  σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

  σθησαν.

    Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

  δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

  εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

  λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

  λίγα έξοδα.

  Τα εν Ελλάδι

  Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

  ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

  κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

  προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

  της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

  Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

  την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

  θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

  κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

  πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

  στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

  Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

  σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

  υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

  ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

  κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

  η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

  είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

  πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

  ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

  αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

  συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

  λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

  ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

  ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

    Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

  ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

  ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

  των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

  ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

  στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

  ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

  πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

  το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

  θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

  προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

  βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

  Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

  Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

  της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

  πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

  διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

  γευτικήν πλατείαν.

  Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

  Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

  θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

  ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

  ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

  τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

  μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

  εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

  γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

  κοφίνων.

  Ημίονοι είς Αίγυπτον.

  Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

  θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

  στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

  γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

  ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

  των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

  προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

  στρατού της Αιγύπτου.

  Επιστήμων φαρμακοποιός.

  Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

  επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

  Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

  ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

  Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

  Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

  δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

  δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

  Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

  χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

  φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

  Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

  Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                               Κ. Ν.

  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


  ΕΡΓΑΣΙΑΙ

  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


  Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

  προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

  χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

  Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

  Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

  Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

  τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

  νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

    Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

  άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

  εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

  της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

  προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

  ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

  σίας της.

  Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

  ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

  ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

  εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

  εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

  σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

  Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

  και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

  λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

  σκόμματα.

  Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

  όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

  ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

  σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

  σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

  χιεπισκοπής. Η εκκλησιαστική επιτρο-

  πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

  ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

  σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

  στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

  ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

  νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

  θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

  ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

  του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

  πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

  τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

  πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

  μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

  λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

  φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

  κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

  να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γνω-

  στόν σκάνδαλον.

  Η Σύνοδος εξήτασε τον ιερέα και την

  επιτροπείαν του χωρίου, ήτις και ωμολό-

  γηησε το σφάλμα της, και επεφυλάχθη να 

  εκδώση την επί του ζητήματος τούτου α-

  πόφασίν της.

  Η Σύνοδος θα εξακολουθήση τας εργα-

  σίας της και κατά την προσεχή εβδομάδα, 

  ότε περατουμένων των εργασιών της έκα-

  στος αρχιερεύς θα αναχωρήση είς την έ-

  δραν του, ως προσεγγιζουσών των εορτών 

  της αγίας Εβδομάδος και του Πάσχα.


  Η ΠΟΡΕΙΑ

  ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ


  Τη Πέμπτη της εβδομάδης ταύτης

  συγκεντρώθησαν εν τη Αρχιεπισκο-

  πή άπαντες οι Έλληνες Βουλευταί

  της Νήσου και έθεσαν τας βάσεις της

  πορείας των, ην θα ακολουθήσουν εν

  των Νομοθετικώ Συμβουλίω κατά την

  παρούσαν Σύνοδον.

  Αι εργασίαι του Νομοθετικού Συμ-

  βουλίου άρχονται εφέτος από της 13

  Απριλίου ε. ν.  Η ΑΚΡΙΣ

                                                    ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


                                                  Γράφουσιν ημίν Εξ. Αμμοχώστου,

                                            ότι ακρίς ανεφάνη είς τα χρία Λυοπέ-

                                            τρη, Φρέναρος, Αυγασίδαν και Αγ. Κενδέαν.

                                                   Ειδικοί υπάλληλοι ενετάλησαν υ-

                                             πο της Κυβερνήσεως όπως μεταβώσιν 

                                             επί τόπου πρός ακριβήν έρευναν, ίνα

                                             αποφασισθή της ακρίδος η να επιβρα-

                                             δυνθή επί τινα έτι χρόνον, δεδομένου

                                             ότι η συνήθης εποχή είναι ο Απρίλιος

                                             μην.

                                                  Ως γνωστόν, η καταστροφή της α-

                                             κρίδος διενερείται από 2-3 ετών δια

                                             δηλητηριάσως, ήτις ευρέθη ότι παρέ-

                                             χει ικανοποιητικώτερα αποτελέσματα.


  ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

  Εις Κυθραίαν.

  Την 20ην ιστάμ. μηνός ε. ν. θα διε-

  νεργήθώσιν εν τη κωμοπόλει Κυθραία

  εκλογαί πρός ανάδειξιν δημοτικών 

  συμβοούλων.

  Εν Κυθραία πρώτην ήδη φοράν ι-

  δρύεται Δημαρχείον.

  Εν Μόρφου και Λευκωσία.

  Αναπληρωματικαί εκλογαί θα διε-

  νεγηθώσι την 1 Απριλίου ε.ν. εν

  Μόρφου και Λευκωσίας πρός αντικατά-

  στασιν των παραιτηθέντων δημοτικών

  συμβούλων κ.κ. Κ. Μαυραντώνη και

  Μεχμέτ Μουνίρ βέη.


  ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Την παρελθούσαν Κυριακήν, Γ' Κυ-

  ριακήν των Νηστειών και της Σταυ-

  ροπροσκηνήσεως, η Α. Μακαριότηςο

  Αρχιεπίσκοπος ελειτούργησε εν τω εν

  τη πόλει ημών ιερώ ναώ του Αποστό-

  λου Λουκά

  Εν τω μέσω του ναού έκειτο καταλ-

  λήλως ηυτρεπισμένον κενοτάφιον μετά

  δίσκου κολύβων, περιστοιχιζόμενον θ-

  πό μαθητών του Γυμνασίου και των

  Αστικών Σχολών, καθ' όσον ετελέσθη-

  σαν κατά την εορτήν ταύτην μνημόσυνον 

  υπέρ των πεσόντων κατά τους τελευ-

  ταίους ελληνικούς πολέμους. Ο Μα-

  καριώτατος Αρχιεπίσκοπος εν τω θείω

  κηρύγματι έπλεξε το εγκώμιον των υ-

  πέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων

  και επεκαλέσθη την δύναμιν του τιμίου

  και ζωοποιού Σταυρού υπέρ σωτηρίας

  και κραταιώσεως του ευλογημένου η-

  μών Έθνους.


  Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ

  ΠΑΝΝΥΧΙΟΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

  Η ανομβρία παρατείνεται και εύ-

  λογος φόβος ήρχισε να συνέχη τους κα-

  τοίκους αναλογιζόμενους ότι θα δοκι-

  μάσθωσιν οι πάντες υπό φοβερού λι-

  μού υπό τα παρούσας μάλιστα περι-

  στάσεις εάν δεν καταπέσωσιν εντίς ολί-

  γων ημερών δαψιλείς βροχαί.

  Πρό οκταημέρου είχον καταπέσει

  βροχαί είς τίνα διαμερίσματα, αλλ' αυ-

  ται ήσαν σποραδικαί και ανεπαρκείς, 

  οι βίαιοι δε άνεμοι κατέστρεψαν ενια-

  χού τα σπαρτά.

  Από ημερών ήρχισαν να τελώνται

  είς τε τας πόλεις και τα χωρία ολονύ-

  κτιοι δεήσεις είς τον Ύψιστον πρός

  κατάπεμψιν απλέτων όμβρων όπως α-

  ποτραπή αφ' ημών ο κίνδυνος της πεί-

  νης.

  Τη παρελθούση δε Κυριακή ετελέ-

  σθη πρός τούτο παράκλησις και εν τη

  Ι. Μονή Κύκκου είς ην μετέβησαν

  πλείστοι κάτοικοι των χωρίων Αργα-

  κίου και Κατωκοπιάς μετά των ιερέων

  των εν λόγω χωρίων. Καθ' ην δε στιγ-

  μήν ετελείτο εν τω ναώ η παράκλησις

  ήρχισε να καταπίπτη βροχή ραγδαία,

  ήτις εκώλυσε το εκκλησίασμα να μετα-

  φέρη την αγίαν εικόνα της Θεοτόκου

  εκτός της Μονής είς επί τούτω ωρισμέ-

  νον μέρος.


  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


  Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

  πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

  αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

  τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

  διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

  νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

  δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

  περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

  τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

  δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

  ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

  εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

  τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

  πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

  Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

  Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

  σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

  λουθον τηλεγράφημα:

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Αθήνας.

  Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

  μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

  μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

  Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

  Απάντησις Βενιζέλου

  Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

  γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

  Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                        Λευκωσίαν.

  Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                          Βενιζέλος.


  ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

  ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΛ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΟΥ


  Σύντομος, αλλά περιεκτική είς εννοίας

  και συστάσεις προς αναδιοργάνωσιν των της

  παρ' ημίν δημοτικής Εκπαιδεύσεως, υ-

  πήρξεν η κατά την παρελθούσαν Κυριακήν 

  εν τω Παρθεναγωγείω Φανερωμένης γενο-

  μένη διάλεξις υπό του διευθυντού των Α-

  στικών Σχολών κ. Χ. Μαραθεύτου.

  Αφ' ού υπέδειξε, και συνηγόρησε θερμώς

  ο κ. Μαραθεύτης όπως προστεθώσι τεχνικά 

  μαθήματα είς τα δημοτικά σχολεία προσ-

  τιθεμένων δυο έτι τάξεων, είς τας εξ υ-

  παρχούσας, καθαρώς επαγγελματική; εκ-

  παιδεύσεως, εισηγήθη ως αναγκαιότατην

  και επείγουσαν την αναδιοργάνωσιν του 

  Παγκυπρίου Διδασκαλείου. Είναι ανάγκη,

  είπεν, η φπίτησις εν αυτώ να καταστή τριε-

  τής, να διδάσκωνται εν αυτώ πάντα τα

  μαθήματα του Προγράμματος των δημοτι-

  κών σχολείων και να σκώνται εν αυτώ οι

  μέλλοντες διδάσκαλοι είς όλα τα πρακτι-

  κά μαθήματα, τα εισαχθόμενα είς τα

  δημοτικά ιδρύσεως του Προ-

  τύπου δημοτικού σχολείου, συστήσας όπως

  αι Αστικαί Σχολαί Λευκωσίας; ενισχυθώσι

  και διαρρυθμισθώσι κατά τοιούτον τρόπον,

  ώστε να αποβώσι πράγματι πρότυπον σχο-

  λείών εν Κύπρω.

  Την απαιτουμένην δαπάνην δια τας 

  προταθείσας επί του παρόντος τουλάχιστον

  μεταρρυθμίσεις είς το Διδασκαλείον υπελό-

  γισεν ο κ. Χ. Μαραθεύτης μόνον είς 600

  λίρας, τας οποίας, είπε, πρέπει να χορηγή

  η Κυβέρνησις.  ΑΓΟΡΑ ΗΜΙΟΝΩΝ

  ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ


  Εξακολουθεί η από ημερών διενερ-

        γούμενη εν Κύπρω αγορά ημιόνων υ-

       πο του Συνταγματάρχου του εν Αιγύ-

     πτω Αγγλικού Στρατού κ. Λάμπ. Μέ-

         χρι σήμερον ηγοράσθησαν 200 ημίο-

           νοι, ως δε πληροφορούμεθα θα αγο-

              ρασθή έτι αρκετός αριθμός τοιούτων,

             αίτινες θα χρησιμοποιηθώσι δια τας

             ανάγκας του στρατού της Αιγύπτου.

                 Η παρουσιαζομένη ευκαιρία είναι

                  λίαν ευνοϊκή δια τους κατόχους ημιό-

                                                    νων, καθόσον αι προσφερόμεναι τιμαί

                                                    είναι αρκούντως ικανοποιητικαί. Θα ε-

                                                    πιδιώξωσι δε καταλλήλως το συμφέρον

                                                    των ούτοι αν θελήσωσι να πωλήσωσι

                                                    ταύτας επιτοπίως σήμερον, οπότε μα-

                                                    λιστα η τιμή της κριθής έχει υψωθή,

                                                    αντί να αναγκάζωνται αποστέ-

                                                    λλωσιν εις Αίγυπτον, υποκείμενοι εις

                                                    θαλάσσιους κινδύνους και δαπάνας,

                                                    χωρίς να ευρίσκωσι πολλάκις ανταμει-

                                                    πτικάς τιμάς. Άλλως τε γνωστόν τυ-

                                                    γχάνει ότι διαρκούντος του πολέμου η

                                                    Αγγλική Κυβέρνησις δεν είναι διατε-

                                                    θιμένη να επιτρέψη εις ιδιώτας την

                                                    εκ Κύπρου εξαγωγήν ημιόνων.

        Ο Άγγλος συνταγματάρχης θα

  παραμείνη προς τον σκοπόν τούτον ε-

  πί τινας έτι ημέρας εν Κύπρω. Την

  προσεχή δε Δευτέραν θα ευρίσκεται εν

  Λευκωσία και οι κάτοχοι ημιόνων δύ-

  νανται να φέρωσιν ταύτας πρός τον ίδι-

  ον συνεννοούμενοι απ' ευθείας χωρίς

  να χρησιμοποιώσι πράκτορας, οίτινες

  συνήθως τους αποτρέπουσι να πωλή-

  σωσι τα ζώα των δια να εκμεταλλεύων-

  ται ούτοι. Η αγορά των ημιόνων θα

  γίνη κάτωθι του τείχους πρός το δυσ-

  μικόν μέρος, όπου συνήθως διοργα-

  νούνται αί κτηνοτροφικαί εκθέσεις από

  της 8 π.μ. μέχρι της 4 μ.μ.

       Την δε προσεχή Τρίτην καί Τετάρ-

  την ο κ. Λάμπ θα μεταβή διά τον ίδιον

  σκοπόν εις Λάρνακα και κατά τας αυ-

  τάς ώρας θα διενεργή αγοράς ημιόνων

  εν τη πόλει εκείνη είς την πλατείαν

  των Δικαστηρίων.

  Η αγορά ημιόνων θα συνεχισθή

  πάλιν εν Λευκωσία από της προσεχούς

  Πέπτης και θα παραταθή μέχρι της

  μεθεπόμενης Πέπτης είς τον αυτόν

  πάντοτε χώρον και τάς ιδίας ως και

  πρότερον ώρας.

       Γίνεται δε γνωστόν ότι αι κοιμιζόμε-

  ναι προς πώλησιν ημίονοι δέον να έ-

  χωσιν ηλικίαν οιυχί ολιγωτέραν των 4

  ετών και ύψος ουχί κάτω των 13 χειρών

  και 1 ίντσας.


  ΟΘΩΜΑΝΟΣ ΖΑΠΤΙΕΣ

  ΥΠΟ ΣΟΒΑΡΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ

  Κάποιος Οθωμανός ζαπτιές, ονομαζόμενος

  Σαλήχ Μουσά, κατηγορείται ότι την νύκτα

  της προπαρελθούσης Τρίτης ενώ μετέβαι-

  νε μετά τινός δωδεκαετούς οθωμανόπαιδος,

  Ιμπραχήμ Μουσταφά εκ Λευκωσίας, από 

  το χωρίον Αγκολέμι εις Λεύκαν εν καιρώ

  νυκτός, επετέθη καθ' οδόν κατά του παι-

  δός και δέπραξεν επ' αυτού ακατανόμα-

  στον πράξιν.

  Ο παίς μόλις έφθασες εις Λεύκαν κα-

  τήγγειλε τα συμβεβηκότα εις την εκεί ε-

  δρεύουσαν Αστυνομίαν, ήτις συλλαβούσα

  τον εν λόγω ζαπτιέν ωδήγησεν εις Λευ-

  κωσίαν, όν και προσήγαγε τη προχθές

  Πέμπτη ενώπιον του δικαστηρίου. Η σκαν-

  δαλώδης αύτη υπόθεσις θα εκδικασθή μετά

  τινάς ημέρας.


  ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

  Ιπποδρομίαι εαριναί θα τελεσθώ-

  σιν όχι μόν εν Λευκωσία αλλά και εν

  Λεμεσώ.

  Αι ιπποδρομίαι της Λεμεσού, αίτινες

  προμηνύονται αρκούντως ζωηραί, θα

  λάβωσι χώραν την 4)17 και 6) 19 Α-

  πριλίου 1915.


  ΙΑ' Παγκύπρια

  Η επί της δεξιώσεως των Επισκεπτών

  Επιτροπή κατά τα εν Λάρνακι ΙΑ' Παγ-

  κύπρια παρακαλεί τους προτιθεμένους να

  παραστώσι κατ' αυτά, να αποταθώσι προς

  τον Γραμματέα κ. Μενέδημον Ευ-

  στρατίου μέχρι της 10) 23 Μαρτίου προς

  εξεύρεσιν καταλυμάτων δηλούντες τον α-

  ριθμόν των προσώπων.


  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  -Αύριον Κυριακήν ο Μακαριώτατος Αρχιε-

  πίσκοπος θα λειτουργήση εν το εορτάζοντα ιε-

  ρώ Ναώ του Αγίου Κασσιανού.

  -Εγκαταπι


 • November 1, 2018 08:28:46 Flora Constantinou

                                                                    

  Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

    Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

  νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

  ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

  σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

  προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

  τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

  λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

  αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

    Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

  γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

  τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

  τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

  σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

  τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

  πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

    Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

  ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

  κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

  πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

  Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

  τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

  ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

  νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

  στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

  επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
  της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

  χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

  Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

  τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

  κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

  τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

  ζήτημα.

  Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

  αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

  μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

  υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

  κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

  σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

  πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

  δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

  κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

  κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

  ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

  ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

  πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

  παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

  στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

  αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

  επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

    Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

  η αγωία δια την τύχην, και μόνον

  ταύτην, του Εληνισμού κατά την

  κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

  παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

  παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

  σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

  πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

  γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

  των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

  νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

  τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

  δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

  δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

  σύνην του Έθνους και μετά την πα-

  ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

  νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

  Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

  ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

  του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

  γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

  νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

  αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

  σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

  ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

  κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

  τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

  δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

  θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

  λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

  λει και την επάνοδον εις την κανονικής

  τροχιάν.

      Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

  γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

  σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

  βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

  ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

  ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

  φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

  προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

  μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

  του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

  συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

  τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

  λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

  σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

  τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

  τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

  εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

  προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

  λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

  δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

  τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

  λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

  πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

  ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

  μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

  της Επταλόφου. 


  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

  ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

  Η θέσις του πρωτοκολλητού

  του Εφετείου.

      ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

  γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

  γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

  θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

  σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

  σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

  λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

  την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

  κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

  κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

  ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

  περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

  δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

  κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

  ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

  τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

  τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

  τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

  Υποδειγματικός σηροτροφικός 

  σταθμός εν Αιγιαλούση.

  Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

  λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

  περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

  και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

  βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

  σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

  Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

  τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

  ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

  σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

  ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

  ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

  την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

  Κτηνοτροφικός σταθμός 

  εν Αιγιαλούση.

  Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

  γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

  Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

  ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

  ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

  τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

  όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

  θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

  βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

  κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

  Πταισματοδικείον περιοδικόν.

  Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

  Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

  στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

  λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

  κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

  μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

  μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

  ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

  μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

  τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

  σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

  σθησαν.

    Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

  δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

  εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

  λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

  λίγα έξοδα.

  Τα εν Ελλάδι

  Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

  ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

  κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

  προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

  της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

  Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

  την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

  θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

  κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

  πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

  στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

  Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

  σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

  υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

  ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

  κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

  η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

  είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

  πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

  ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

  αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

  συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

  λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

  ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

  ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

    Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

  ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

  ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

  των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

  ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

  στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

  ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

  πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

  το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

  θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

  προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

  βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

  Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

  Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

  της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

  πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

  διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

  γευτικήν πλατείαν.

  Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

  Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

  θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

  ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

  ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

  τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

  μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

  εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

  γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

  κοφίνων.

  Ημίονοι είς Αίγυπτον.

  Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

  θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

  στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

  γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

  ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

  των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

  προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

  στρατού της Αιγύπτου.

  Επιστήμων φαρμακοποιός.

  Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

  επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

  Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

  ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

  Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

  Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

  δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

  δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

  Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

  χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

  φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

  Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

  Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                               Κ. Ν.

  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


  ΕΡΓΑΣΙΑΙ

  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


  Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

  προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

  χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

  Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

  Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

  Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

  τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

  νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

    Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

  άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

  εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

  της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

  προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

  ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

  σίας της.

  Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

  ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

  ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

  εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

  εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

  σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

  Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

  και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

  λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

  σκόμματα.

  Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

  όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

  ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

  σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

  σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

  χιεπισκοπής. Η εκκλησιαστική επιτρο-

  πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

  ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

  σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

  στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

  ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

  νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

  θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

  ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

  του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

  πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

  τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

  πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

  μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

  λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

  φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

  κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

  να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γνω-

  στόν σκάνδαλον.

  Η Σύνοδος εξήτασε τον ιερέα και την

  επιτροπείαν του χωρίου, ήτις και ωμολό-

  γηησε το σφάλμα της, και επεφυλάχθη να 

  εκδώση την επί του ζητήματος τούτου α-

  πόφασίν της.

  Η Σύνοδος θα εξακολουθήση τας εργα-

  σίας της και κατά την προσεχή εβδομάδα, 

  ότε περατουμένων των εργασιών της έκα-

  στος αρχιερεύς θα αναχωρήση είς την έ-

  δραν του, ως προσεγγιζουσών των εορτών 

  της αγίας Εβδομάδος και του Πάσχα.


  Η ΠΟΡΕΙΑ

  ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ


  Τη Πέμπτη της εβδομάδης ταύτης

  συγκεντρώθησαν εν τη Αρχιεπισκο-

  πή άπαντες οι Έλληνες Βουλευταί

  της Νήσου και έθεσαν τας βάσεις της

  πορείας των, ην θα ακολουθήσουν εν

  των Νομοθετικώ Συμβουλίω κατά την

  παρούσαν Σύνοδον.

  Αι εργασίαι του Νομοθετικού Συμ-

  βουλίου άρχονται εφέτος από της 13

  Απριλίου ε. ν.  Η ΑΚΡΙΣ

                                                    ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


                                                  Γράφουσιν ημίν Εξ. Αμμοχώστου,

                                            ότι ακρίς ανεφάνη είς τα χρία Λυοπέ-

                                            τρη, Φρέναρος, Αυγασίδαν και Αγ. Κενδέαν.

                                                   Ειδικοί υπάλληλοι ενετάλησαν υ-

                                             πο της Κυβερνήσεως όπως μεταβώσιν 

                                             επί τόπου πρός ακριβήν έρευναν, ίνα

                                             αποφασισθή της ακρίδος η να επιβρα-

                                             δυνθή επί τινα έτι χρόνον, δεδομένου

                                             ότι η συνήθης εποχή είναι ο Απρίλιος

                                             μην.

                                                  Ως γνωστόν, η καταστροφή της α-

                                             κρίδος διενερείται από 2-3 ετών δια

                                             δηλητηριάσως, ήτις ευρέθη ότι παρέ-

                                             χει ικανοποιητικώτερα αποτελέσματα.


  ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

  Εις Κυθραίαν.

  Την 20ην ιστάμ. μηνός ε. ν. θα διε-

  νεργήθώσιν εν τη κωμοπόλει Κυθραία

  εκλογαί πρός ανάδειξιν δημοτικών 

  συμβοούλων.

  Εν Κυθραία πρώτην ήδη φοράν ι-

  δρύεται Δημαρχείον.

  Εν Μόρφου και Λευκωσία.

  Αναπληρωματικαί εκλογαί θα διε-

  νεγηθώσι την 1 Απριλίου ε.ν. εν

  Μόρφου και Λευκωσίας πρός αντικατά-

  στασιν των παραιτηθέντων δημοτικών

  συμβούλων κ.κ. Κ. Μαυραντώνη και

  Μεχμέτ Μουνίρ βέη.


  ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Την παρελθούσαν Κυριακήν, Γ' Κυ-

  ριακήν των Νηστειών και της Σταυ-

  ροπροσκηνήσεως, η Α. Μακαριότηςο

  Αρχιεπίσκοπος ελειτούργησε εν τω εν

  τη πόλει ημών ιερώ ναώ του Αποστό-

  λου Λουκά

  Εν τω μέσω του ναού έκειτο καταλ-

  λήλως ηυτρεπισμένον κενοτάφιον μετά

  δίσκου κολύβων, περιστοιχιζόμενον θ-

  πό μαθητών του Γυμνασίου και των

  Αστικών Σχολών, καθ' όσον ετελέσθη-

  σαν κατά την εορτήν ταύτην μνημόσυνον 

  υπέρ των πεσόντων κατά τους τελευ-

  ταίους ελληνικούς πολέμους. Ο Μα-

  καριώτατος Αρχιεπίσκοπος εν τω θείω

  κηρύγματι έπλεξε το εγκώμιον των υ-

  πέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων

  και επεκαλέσθη την δύναμιν του τιμίου

  και ζωοποιού Σταυρού υπέρ σωτηρίας

  και κραταιώσεως του ευλογημένου η-

  μών Έθνους.


  Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ

  ΠΑΝΝΥΧΙΟΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

  Η ανομβρία παρατείνεται και εύ-

  λογος φόβος ήρχισε να συνέχη τους κα-

  τοίκους αναλογιζόμενους ότι θα δοκι-

  μάσθωσιν οι πάντες υπό φοβερού λι-

  μού υπό τα παρούσας μάλιστα περι-

  στάσεις εάν δεν καταπέσωσιν εντίς ολί-

  γων ημερών δαψιλείς βροχαί.

  Πρό οκταημέρου είχον καταπέσει

  βροχαί είς τίνα διαμερίσματα, αλλ' αυ-

  ται ήσαν σποραδικαί και ανεπαρκείς, 

  οι βίαιοι δε άνεμοι κατέστρεψαν ενια-

  χού τα σπαρτά.

  Από ημερών ήρχισαν να τελώνται

  είς τε τας πόλεις και τα χωρία ολονύ-

  κτιοι δεήσεις είς τον Ύψιστον πρός

  κατάπεμψιν απλέτων όμβρων όπως α-

  ποτραπή αφ' ημών ο κίνδυνος της πεί-

  νης.

  Τη παρελθούση δε Κυριακή ετελέ-

  σθη πρός τούτο παράκλησις και εν τη

  Ι. Μονή Κύκκου είς ην μετέβησαν

  πλείστοι κάτοικοι των χωρίων Αργα-

  κίου και Κατωκοπιάς μετά των ιερέων

  των εν λόγω χωρίων. Καθ' ην δε στιγ-

  μήν ετελείτο εν τω ναώ η παράκλησις

  ήρχισε να καταπίπτη βροχή ραγδαία,

  ήτις εκώλυσε το εκκλησίασμα να μετα-

  φέρη την αγίαν εικόνα της Θεοτόκου

  εκτός της Μονής είς επί τούτω ωρισμέ-

  νον μέρος.


  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


  Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

  πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

  αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

  τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

  διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

  νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

  δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

  περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

  τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

  δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

  ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

  εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

  τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

  πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

  Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

  Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

  σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

  λουθον τηλεγράφημα:

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Αθήνας.

  Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

  μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

  μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

  Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

  Απάντησις Βενιζέλου

  Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

  γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

  Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                        Λευκωσίαν.

  Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                          Βενιζέλος.


  ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

  ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΛ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΟΥ


  Σύντομος, αλλά περιεκτική είς εννοίας

  και συστάσεις προς αναδιοργάνωσιν των της

  παρ' ημίν δημοτικής Εκπαιδεύσεως, υ-

  πήρξεν η κατά την παρελθούσαν Κυριακήν 

  εν τω Παρθεναγωγείω Φανερωμένης γενο-

  μένη διάλεξις υπό του διευθυντού των Α-

  στικών Σχολών κ. Χ. Μαραθεύτου.

  Αφ' ού υπέδειξε, και συνηγόρησε θερμώς

  ο κ. Μαραθεύτης όπως προστεθώσι τεχνικά 

  μαθήματα είς τα δημοτικά σχολεία προσ-

  τιθεμένων δυο έτι τάξεων, είς τας εξ υ-

  παρχούσας, καθαρώς επαγγελματική; εκ-

  παιδεύσεως, εισηγήθη ως αναγκαιότατην

  και επείγουσαν την αναδιοργάνωσιν του 

  Παγκυπρίου Διδασκαλείου. Είναι ανάγκη,

  είπεν, η φπίτησις εν αυτώ να καταστή τριε-

  τής, να διδάσκωνται εν αυτώ πάντα τα

  μαθήματα του Προγράμματος των δημοτι-

  κών σχολείων και να σκώνται εν αυτώ οι

  μέλλοντες διδάσκαλοι είς όλα τα πρακτι-

  κά μαθήματα, τα εισαχθόμενα είς τα

  δημοτικά ιδρύσεως του Προ-

  τύπου δημοτικού σχολείου, συστήσας όπως

  αι Αστικαί Σχολαί Λευκωσίας; ενισχυθώσι

  και διαρρυθμισθώσι κατά τοιούτον τρόπον,

  ώστε να αποβώσι πράγματι πρότυπον σχο-

  λείών εν Κύπρω.

  Την απαιτουμένην δαπάνην δια τας 

  προταθείσας επί του παρόντος τουλάχιστον

  μεταρρυθμίσεις είς το Διδασκαλείον υπελό-

  γισεν ο κ. Χ. Μαραθεύτης μόνον είς 600

  λίρας, τας οποίας, είπε, πρέπει να χορηγή

  η Κυβέρνησις.  ΑΓΟΡΑ ΗΜΙΟΝΩΝ

  ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ


  Εξακολουθεί η από ημερών διενερ-

        γούμενη εν Κύπρω αγορά ημιόνων υ-

       πο του Συνταγματάρχου του εν Αιγύ-

     πτω Αγγλικού Στρατού κ. Λάμπ. Μέ-

         χρι σήμερον ηγοράσθησαν 200 ημίο-

           νοι, ως δε πληροφορούμεθα θα αγο-

              ρασθή έτι αρκετός αριθμός τοιούτων,

             αίτινες θα χρησιμοποιηθώσι δια τας

             ανάγκας του στρατού της Αιγύπτου.

                 Η παρουσιαζομένη ευκαιρία είναι

                  λίαν ευνοϊκή δια τους κατόχους ημιό-

                                                    νων, καθόσον αι προσφερόμεναι τιμαί

                                                    είναι αρκούντως ικανοποιητικαί. Θα ε-

                                                    πιδιώξωσι δε καταλλήλως το συμφέρον

                                                    των ούτοι αν θελήσωσι να πωλήσωσι

                                                    ταύτας επιτοπίως σήμερον, οπότε μα-

                                                    λιστα η τιμή της κριθής έχει υψωθή,

                                                    αντί να αναγκάζωνται αποστέ-

                                                    λλωσιν εις Αίγυπτον, υποκείμενοι εις

                                                    θαλάσσιους κινδύνους και δαπάνας,

                                                    χωρίς να ευρίσκωσι πολλάκις ανταμει-

                                                    πτικάς τιμάς. Άλλως τε γνωστόν τυ-

                                                    γχάνει ότι διαρκούντος του πολέμου η

                                                    Αγγλική Κυβέρνησις δεν είναι διατε-

                                                    θιμένη να επιτρέψη εις ιδιώτας την

                                                    εκ Κύπρου εξαγωγήν ημιόνων.

        Ο Άγγλος συνταγματάρχης θα

  παραμείνη προς τον σκοπόν τούτον ε-

  πί τινας έτι ημέρας εν Κύπρω. Την

  προσεχή δε Δευτέραν θα ευρίσκεται εν

  Λευκωσία και οι κάτοχοι ημιόνων δύ-

  νανται να φέρωσιν ταύτας πρός τον ίδι-

  ον συνεννοούμενοι απ' ευθείας χωρίς

  να χρησιμοποιώσι πράκτορας, οίτινες

  συνήθως τους αποτρέπουσι να πωλή-

  σωσι τα ζώα των δια να εκμεταλλεύων-

  ται ούτοι. Η αγορά των ημιόνων θα

  γίνη κάτωθι του τείχους πρός το δυσ-

  μικόν μέρος, όπου συνήθως διοργα-

  νούνται αί κτηνοτροφικαί εκθέσεις από

  της 8 π.μ. μέχρι της 4 μ.μ.

       Την δε προσεχή Τρίτην καί Τετάρ-

  την ο κ. Λάμπ θα μεταβή διά τον ίδιον

  σκοπόν εις Λάρνακα και κατά τας αυ-

  τάς ώρας θα διενεργή αγοράς ημιόνων

  εν τη πόλει εκείνη είς την πλατείαν

  των Δικαστηρίων.

  Η αγορά ημιόνων θα συνεχισθή

  πάλιν εν Λευκωσία από της προσεχούς

  Πέπτης και θα παραταθή μέχρι της

  μεθεπόμενης Πέπτης είς τον αυτόν

  πάντοτε χώρον και τάς ιδίας ως και

  πρότερον ώρας.

       Γίνεται δε γνωστόν ότι αι κοιμιζόμε-

  ναι προς πώλησιν ημίονοι δέον να έ-

  χωσιν ηλικίαν οιυχί ολιγωτέραν των 4

  ετών και ύψος ουχί κάτω των 13 χειρών

  και 1 ίντσας.


 • November 1, 2018 08:23:08 Flora Constantinou

                                                                    

  Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

    Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

  νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

  ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

  σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

  προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

  τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

  λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

  αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

    Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

  γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

  τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

  τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

  σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

  τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

  πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

    Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

  ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

  κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

  πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

  Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

  τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

  ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

  νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

  στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

  επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
  της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

  χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

  Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

  τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

  κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

  τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

  ζήτημα.

  Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

  αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

  μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

  υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

  κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

  σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

  πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

  δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

  κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

  κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

  ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

  ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

  πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

  παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

  στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

  αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

  επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

    Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

  η αγωία δια την τύχην, και μόνον

  ταύτην, του Εληνισμού κατά την

  κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

  παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

  παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

  σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

  πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

  γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

  των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

  νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

  τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

  δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

  δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

  σύνην του Έθνους και μετά την πα-

  ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

  νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

  Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

  ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

  του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

  γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

  νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

  αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

  σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

  ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

  κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

  τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

  δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

  θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

  λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

  λει και την επάνοδον εις την κανονικής

  τροχιάν.

      Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

  γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

  σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

  βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

  ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

  ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

  φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

  προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

  μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

  του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

  συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

  τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

  λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

  σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

  τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

  τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

  εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

  προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

  λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

  δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

  τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

  λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

  πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

  ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

  μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

  της Επταλόφου. 


  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

  ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

  Η θέσις του πρωτοκολλητού

  του Εφετείου.

      ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

  γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

  γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

  θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

  σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

  σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

  λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

  την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

  κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

  κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

  ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

  περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

  δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

  κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

  ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

  τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

  τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

  τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

  Υποδειγματικός σηροτροφικός 

  σταθμός εν Αιγιαλούση.

  Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

  λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

  περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

  και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

  βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

  σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

  Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

  τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

  ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

  σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

  ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

  ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

  την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

  Κτηνοτροφικός σταθμός 

  εν Αιγιαλούση.

  Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

  γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

  Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

  ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

  ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

  τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

  όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

  θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

  βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

  κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

  Πταισματοδικείον περιοδικόν.

  Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

  Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

  στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

  λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

  κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

  μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

  μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

  ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

  μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

  τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

  σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

  σθησαν.

    Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

  δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

  εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

  λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

  λίγα έξοδα.

  Τα εν Ελλάδι

  Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

  ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

  κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

  προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

  της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

  Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

  την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

  θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

  κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

  πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

  στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

  Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

  σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

  υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

  ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

  κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

  η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

  είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

  πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

  ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

  αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

  συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

  λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

  ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

  ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

    Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

  ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

  ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

  των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

  ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

  στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

  ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

  πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

  το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

  θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

  προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

  βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

  Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

  Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

  της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

  πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

  διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

  γευτικήν πλατείαν.

  Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

  Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

  θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

  ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

  ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

  τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

  μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

  εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

  γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

  κοφίνων.

  Ημίονοι είς Αίγυπτον.

  Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

  θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

  στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

  γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

  ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

  των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

  προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

  στρατού της Αιγύπτου.

  Επιστήμων φαρμακοποιός.

  Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

  επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

  Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

  ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

  Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

  Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

  δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

  δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

  Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

  χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

  φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

  Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

  Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                               Κ. Ν.

  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


  ΕΡΓΑΣΙΑΙ

  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


  Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

  προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

  χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

  Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

  Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

  Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

  τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

  νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

    Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

  άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

  εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

  της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

  προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

  ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

  σίας της.

  Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

  ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

  ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

  εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

  εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

  σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

  Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

  και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

  λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

  σκόμματα.

  Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

  όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

  ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

  σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

  σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

  χιεπισκοπής. Η εκκλησιαστική επιτρο-

  πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

  ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

  σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

  στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

  ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

  νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

  θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

  ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

  του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

  πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

  τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

  πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

  μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

  λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

  φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

  κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

  να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γνω-

  στόν σκάνδαλον.

  Η Σύνοδος εξήτασε τον ιερέα και την

  επιτροπείαν του χωρίου, ήτις και ωμολό-

  γηησε το σφάλμα της, και επεφυλάχθη να 

  εκδώση την επί του ζητήματος τούτου α-

  πόφασίν της.

  Η Σύνοδος θα εξακολουθήση τας εργα-

  σίας της και κατά την προσεχή εβδομάδα, 

  ότε περατουμένων των εργασιών της έκα-

  στος αρχιερεύς θα αναχωρήση είς την έ-

  δραν του, ως προσεγγιζουσών των εορτών 

  της αγίας Εβδομάδος και του Πάσχα.


  Η ΠΟΡΕΙΑ

  ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ


  Τη Πέμπτη της εβδομάδης ταύτης

  συγκεντρώθησαν εν τη Αρχιεπισκο-

  πή άπαντες οι Έλληνες Βουλευταί

  της Νήσου και έθεσαν τας βάσεις της

  πορείας των, ην θα ακολουθήσουν εν

  των Νομοθετικώ Συμβουλίω κατά την

  παρούσαν Σύνοδον.

  Αι εργασίαι του Νομοθετικού Συμ-

  βουλίου άρχονται εφέτος από της 13

  Απριλίου ε. ν.  Η ΑΚΡΙΣ

                                                    ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


                                                  Γράφουσιν ημίν Εξ. Αμμοχώστου,

                                            ότι ακρίς ανεφάνη είς τα χρία Λυοπέ-

                                            τρη, Φρέναρος, Αυγασίδαν και Αγ. Κενδέαν.

                                                   Ειδικοί υπάλληλοι ενετάλησαν υ-

                                             πο της Κυβερνήσεως όπως μεταβώσιν 

                                             επί τόπου πρός ακριβήν έρευναν, ίνα

                                             αποφασισθή της ακρίδος η να επιβρα-

                                             δυνθή επί τινα έτι χρόνον, δεδομένου

                                             ότι η συνήθης εποχή είναι ο Απρίλιος

                                             μην.

                                                  Ως γνωστόν, η καταστροφή της α-

                                             κρίδος διενερείται από 2-3 ετών δια

                                             δηλητηριάσως, ήτις ευρέθη ότι παρέ-

                                             χει ικανοποιητικώτερα αποτελέσματα.


  ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

  Εις Κυθραίαν.

  Την 20ην ιστάμ. μηνός ε. ν. θα διε-

  νεργήθώσιν εν τη κωμοπόλει Κυθραία

  εκλογαί πρός ανάδειξιν δημοτικών 

  συμβοούλων.

  Εν Κυθραία πρώτην ήδη φοράν ι-

  δρύεται Δημαρχείον.

  Εν Μόρφου και Λευκωσία.

  Αναπληρωματικαί εκλογαί θα διε-

  νεγηθώσι την 1 Απριλίου ε.ν. εν

  Μόρφου και Λευκωσίας πρός αντικατά-

  στασιν των παραιτηθέντων δημοτικών

  συμβούλων κ.κ. Κ. Μαυραντώνη και

  Μεχμέτ Μουνίρ βέη.


  ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Την παρελθούσαν Κυριακήν, Γ' Κυ-

  ριακήν των Νηστειών και της Σταυ-

  ροπροσκηνήσεως, η Α. Μακαριότηςο

  Αρχιεπίσκοπος ελειτούργησε εν τω εν

  τη πόλει ημών ιερώ ναώ του Αποστό-

  λου Λουκά

  Εν τω μέσω του ναού έκειτο καταλ-

  λήλως ηυτρεπισμένον κενοτάφιον μετά

  δίσκου κολύβων, περιστοιχιζόμενον θ-

  πό μαθητών του Γυμνασίου και των

  Αστικών Σχολών, καθ' όσον ετελέσθη-

  σαν κατά την εορτήν ταύτην μνημόσυνον 

  υπέρ των πεσόντων κατά τους τελευ-

  ταίους ελληνικούς πολέμους. Ο Μα-

  καριώτατος Αρχιεπίσκοπος εν τω θείω

  κηρύγματι έπλεξε το εγκώμιον των υ-

  πέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων

  και επεκαλέσθη την δύναμιν του τιμίου

  και ζωοποιού Σταυρού υπέρ σωτηρίας

  και κραταιώσεως του ευλογημένου η-

  μών Έθνους.


  Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ

  ΠΑΝΝΥΧΙΟΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

  Η ανομβρία παρατείνεται και εύ-

  λογος φόβος ήρχισε να συνέχη τους κα-

  τοίκους αναλογιζόμενους ότι θα δοκι-

  μάσθωσιν οι πάντες υπό φοβερού λι-

  μού υπό τα παρούσας μάλιστα περι-

  στάσεις εάν δεν καταπέσωσιν εντίς ολί-

  γων ημερών δαψιλείς βροχαί.

  Πρό οκταημέρου είχον καταπέσει

  βροχαί είς τίνα διαμερίσματα, αλλ' αυ-

  ται ήσαν σποραδικαί και ανεπαρκείς, 

  οι βίαιοι δε άνεμοι κατέστρεψαν ενια-

  χού τα σπαρτά.

  Από ημερών ήρχισαν να τελώνται

  είς τε τας πόλεις και τα χωρία ολονύ-

  κτιοι δεήσεις είς τον Ύψιστον πρός

  κατάπεμψιν απλέτων όμβρων όπως α-

  ποτραπή αφ' ημών ο κίνδυνος της πεί-

  νης.

  Τη παρελθούση δε Κυριακή ετελέ-

  σθη πρός τούτο παράκλησις και εν τη

  Ι. Μονή Κύκκου είς ην μετέβησαν

  πλείστοι κάτοικοι των χωρίων Αργα-

  κίου και Κατωκοπιάς μετά των ιερέων

  των εν λόγω χωρίων. Καθ' ην δε στιγ-

  μήν ετελείτο εν τω ναώ η παράκλησις

  ήρχισε να καταπίπτη βροχή ραγδαία,

  ήτις εκώλυσε το εκκλησίασμα να μετα-

  φέρη την αγίαν εικόνα της Θεοτόκου

  εκτός της Μονής είς επί τούτω ωρισμέ-

  νον μέρος.


  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


  Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

  πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

  αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

  τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

  διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

  νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

  δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

  περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

  τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

  δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

  ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

  εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

  τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

  πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

  Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

  Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

  σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

  λουθον τηλεγράφημα:

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Αθήνας.

  Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

  μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

  μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

  Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

  Απάντησις Βενιζέλου

  Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

  γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

  Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                        Λευκωσίαν.

  Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                          Βενιζέλος.


  ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

  ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΛ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΟΥ


  Σύντομος, αλλά περιεκτική είς εννοίας

  και συστάσεις προς αναδιοργάνωσιν των της

  παρ' ημίν δημοτικής Εκπαιδεύσεως, υ-

  πήρξεν η κατά την παρελθούσαν Κυριακήν 

  εν τω Παρθεναγωγείω Φανερωμένης γενο-

  μένη διάλεξις υπό του διευθυντού των Α-

  στικών Σχολών κ. Χ. Μαραθεύτου.

  Αφ' ού υπέδειξε, και συνηγόρησε θερμώς

  ο κ. Μαραθεύτης όπως προστεθώσι τεχνικά 

  μαθήματα είς τα δημοτικά σχολεία προσ-

  τιθεμένων δυο έτι τάξεων, είς τας εξ υ-

  παρχούσας, καθαρώς επαγγελματική; εκ-

  παιδεύσεως, εισηγήθη ως αναγκαιότατην

  και επείγουσαν την αναδιοργάνωσιν του 

  Παγκυπρίου Διδασκαλείου. Είναι ανάγκη,

  είπεν, η φπίτησις εν αυτώ να καταστή τριε-

  τής, να διδάσκωνται εν αυτώ πάντα τα

  μαθήματα του Προγράμματος των δημοτι-

  κών σχολείων και να σκώνται εν αυτώ οι

  μέλλοντες διδάσκαλοι είς όλα τα πρακτι-

  κά μαθήματα, τα εισαχθόμενα είς τα

  δημοτικά σχολεία.

  Εκηρύχθη κατά της ιδρύσεως του Προ-

  τύπου δημοτικού σχολείου, συστήσας όπως

  αι Αστικαί Σχολαί Λευκωσίας; ενισχυθώσι

  και διαρρυθμισθώσι κατά τοιούτον τρόπον,

  ώστε να αποβώσι πράγματι πρότυπον σχο-

  λείών εν Κύπρω.

  Την απαιτουμένην δαπάνην δια τας 

  προταθείσας επί του παρόντος τουλάχιστον

  μεταρρυθμίσεις είς το Διδασκαλείον υπελό-

  γισεν ο κ. Χ. Μαραθεύτης μόνον είς 600

  λίρας, τας οποίας, είπε, πρέπει να χορηγή

  η Κυβέρνησις.


  ΑΓΟΡΑ ΗΜΙΟΝΩΝ

  ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ


  Εξακολουθεί η από ημερών διενερ-

        γούμενη εν Κύπρω αγορά ημιόνων υ-

       πο του Συνταγματάρχου του εν Αιγύ-

     πτω Αγγλικού Στρατού κ. Λάμπ. Μέ-

         χρι σήμερον ηγοράσθησαν 200 ημίο-

           νοι, ως δε πληροφορούμεθα θα αγο-

              ρασθή έτι αρκετός αριθμός τοιούτων,

             αίτινες θα χρησιμοποιηθώσι δια τας

             ανάγκας του στρατού της Αιγύπτου.

                 Η παρουσιαζομένη ευκαιρία είναι

                  λίαν ευνοϊκή δια τους κατόχους ημιό-

                                                    νων, καθόσον αι προσφερόμεναι τιμαί

                                                    είναι αρκούντως ικανοποιητικαί. Θα ε-

                                                    πιδιώξωσι δε καταλλήλως το συμφέρον

                                                    των ούτοι αν θελήσωσι να πωλήσωσι

                                                    ταύτας επιτοπίως σήμερον, οπότε μα-

                                                    λιστα η τιμή της κριθής έχει υψωθή,

                                                    αντί να αναγκάζωνται αποστέ-

                                                    λλωσιν εις Αίγυπτον, υποκείμενοι εις

                                                    θαλάσσιους κινδύνους και δαπάνας,

                                                    χωρίς να ευρίσκωσι πολλάκις ανταμει-

                                                    πτικάς τιμάς. Άλλως τε γνωστόν τυ-

                                                    γχάνει ότι διαρκούντος του πολέμου η

                                                    Αγγλική Κυβέρνησις δεν είναι διατε-

                                                    θιμένη να επιτρέψη εις ιδιώτας την

                                                    εκ Κύπρου εξαγωγήν ημιόνων.

        Ο Άγγλος συνταγματάρχης θα

  παραμείνη προς τον σκοπόν τούτον ε-

  πί τινας έτι ημέρας εν Κύπρω. Την

  προσεχή δε Δευτέραν θα ευρίσκεται εν

  Λευκωσία και οι κάτοχοι ημιόνων δύ-

  νανται να φέρωσιν ταύτας πρός τον ίδι-

  ον συνεννοούμενοι απ' ευθείας χωρίς

  να χρησιμοποιώσι πράκτορας, οίτινες

  συνήθως τους αποτρέπουσι να πωλή-

  σωσι τα ζώα των δια να εκμεταλλεύων-

  ται ούτοι. Η αγορά των ημιόνων θα

  γίνη κάτωθι του τείχους πρός το δυσ-

  μικόν μέρος, όπου συνήθως διοργα-

  νούνται αί κτηνοτροφικαί εκθέσεις από

  της 8 π.μ. μέχρι της 4 μ.μ.

       Την δε προσεχή Τρίτην καί Τετάρ-

  την ο κ. Λάμπ θα μεταβή διά τον ίδιον

  σκοπόν εις Λάρνακα και κατά τας αυ-

  τάς ώρας θα διενεργή αγοράς ημιόνων

  εν τη πόλει εκείνη είς την πλατείαν

  των Δικαστηρίων.

  Η αγορά ημιόνων θα συνεχισθή

  πάλιν εν Λευκωσία από της προσεχούς

  Πέπτης και θα παραταθή μέχρι της

  μεθεπόμενης Πέπτης είς τον αυτόν

  πάντοτε χώρον και τάς ιδίας ως και

  πρότερον ώρας.

       Γίνεται δε γνωστόν ότι αι κοιμιζόμε-

  ναι προς πώλησιν ημίονοι δέον να έ-

  χωσιν ηλικίαν οιυχί ολιγωτέραν των 4

  ετών και ύψος ουχί κάτω των 13 χειρών

  και 1 ίντσας. • November 1, 2018 08:13:31 Flora Constantinou

                                                                    

  Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

    Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

  νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

  ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

  σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

  προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

  τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

  λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

  αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

    Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

  γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

  τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

  τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

  σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

  τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

  πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

    Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

  ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

  κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

  πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

  Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

  τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

  ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

  νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

  στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

  επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
  της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

  χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

  Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

  τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

  κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

  τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

  ζήτημα.

  Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

  αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

  μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

  υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

  κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

  σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

  πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

  δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

  κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

  κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

  ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

  ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

  πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

  παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

  στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

  αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

  επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

    Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

  η αγωία δια την τύχην, και μόνον

  ταύτην, του Εληνισμού κατά την

  κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

  παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

  παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

  σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

  πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

  γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

  των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

  νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

  τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

  δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

  δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

  σύνην του Έθνους και μετά την πα-

  ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

  νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

  Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

  ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

  του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

  γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

  νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

  αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

  σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

  ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

  κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

  τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

  δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

  θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

  λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

  λει και την επάνοδον εις την κανονικής

  τροχιάν.

      Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

  γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

  σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

  βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

  ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

  ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

  φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

  προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

  μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

  του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

  συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

  τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

  λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

  σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

  τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

  τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

  εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

  προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

  λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

  δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

  τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

  λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

  πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

  ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

  μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

  της Επταλόφου. 


  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

  ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

  Η θέσις του πρωτοκολλητού

  του Εφετείου.

      ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

  γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

  γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

  θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

  σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

  σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

  λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

  την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

  κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

  κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

  ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

  περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

  δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

  κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

  ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

  τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

  τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

  τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

  Υποδειγματικός σηροτροφικός 

  σταθμός εν Αιγιαλούση.

  Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

  λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

  περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

  και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

  βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

  σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

  Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

  τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

  ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

  σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

  ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

  ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

  την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

  Κτηνοτροφικός σταθμός 

  εν Αιγιαλούση.

  Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

  γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

  Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

  ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

  ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

  τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

  όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

  θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

  βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

  κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

  Πταισματοδικείον περιοδικόν.

  Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

  Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

  στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

  λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

  κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

  μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

  μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

  ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

  μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

  τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

  σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

  σθησαν.

    Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

  δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

  εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

  λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

  λίγα έξοδα.

  Τα εν Ελλάδι

  Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

  ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

  κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

  προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

  της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

  Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

  την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

  θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

  κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

  πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

  στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

  Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

  σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

  υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

  ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

  κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

  η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

  είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

  πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

  ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

  αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

  συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

  λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

  ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

  ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

    Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

  ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

  ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

  των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

  ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

  στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

  ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

  πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

  το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

  θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

  προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

  βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

  Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

  Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

  της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

  πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

  διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

  γευτικήν πλατείαν.

  Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

  Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

  θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

  ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

  ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

  τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

  μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

  εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

  γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

  κοφίνων.

  Ημίονοι είς Αίγυπτον.

  Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

  θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

  στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

  γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

  ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

  των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

  προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

  στρατού της Αιγύπτου.

  Επιστήμων φαρμακοποιός.

  Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

  επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

  Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

  ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

  Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

  Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

  δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

  δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

  Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

  χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

  φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

  Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

  Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                               Κ. Ν.

  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


  ΕΡΓΑΣΙΑΙ

  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


  Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

  προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

  χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

  Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

  Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

  Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

  τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

  νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

    Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

  άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

  εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

  της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

  προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

  ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

  σίας της.

  Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

  ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

  ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

  εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

  εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

  σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

  Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

  και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

  λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

  σκόμματα.

  Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

  όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

  ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

  σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

  σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

  χιεπισκοπής. Η εκκλησιαστική επιτρο-

  πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

  ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

  σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

  στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

  ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

  νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

  θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

  ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

  του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

  πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

  τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

  πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

  μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

  λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

  φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

  κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

  να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γνω-

  στόν σκάνδαλον.

  Η Σύνοδος εξήτασε τον ιερέα και την

  επιτροπείαν του χωρίου, ήτις και ωμολό-

  γηησε το σφάλμα της, και επεφυλάχθη να 

  εκδώση την επί του ζητήματος τούτου α-

  πόφασίν της.

  Η Σύνοδος θα εξακολουθήση τας εργα-

  σίας της και κατά την προσεχή εβδομάδα, 

  ότε περατουμένων των εργασιών της έκα-

  στος αρχιερεύς θα αναχωρήση είς την έ-

  δραν του, ως προσεγγιζουσών των εορτών 

  της αγίας Εβδομάδος και του Πάσχα.


  Η ΠΟΡΕΙΑ

  ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ


  Τη Πέμπτη της εβδομάδης ταύτης

  συγκεντρώθησαν εν τη Αρχιεπισκο-

  πή άπαντες οι Έλληνες Βουλευταί

  της Νήσου και έθεσαν τας βάσεις της

  πορείας των, ην θα ακολουθήσουν εν

  των Νομοθετικώ Συμβουλίω κατά την

  παρούσαν Σύνοδον.

  Αι εργασίαι του Νομοθετικού Συμ-

  βουλίου άρχονται εφέτος από της 13

  Απριλίου ε. ν.  Η ΑΚΡΙΣ

                                                    ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


                                                  Γράφουσιν ημίν Εξ. Αμμοχώστου,

                                            ότι ακρίς ανεφάνη είς τα χρία Λυοπέ-

                                            τρη, Φρέναρος, Αυγασίδαν και Αγ. Κενδέαν.

                                                   Ειδικοί υπάλληλοι ενετάλησαν υ-

                                             πο της Κυβερνήσεως όπως μεταβώσιν 

                                             επί τόπου πρός ακριβήν έρευναν, ίνα

                                             αποφασισθή της ακρίδος η να επιβρα-

                                             δυνθή επί τινα έτι χρόνον, δεδομένου

                                             ότι η συνήθης εποχή είναι ο Απρίλιος

                                             μην.

                                                  Ως γνωστόν, η καταστροφή της α-

                                             κρίδος διενερείται από 2-3 ετών δια

                                             δηλητηριάσως, ήτις ευρέθη ότι παρέ-

                                             χει ικανοποιητικώτερα αποτελέσματα.


  ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

  Εις Κυθραίαν.

  Την 20ην ιστάμ. μηνός ε. ν. θα διε-

  νεργήθώσιν εν τη κωμοπόλει Κυθραία

  εκλογαί πρός ανάδειξιν δημοτικών 

  συμβοούλων.

  Εν Κυθραία πρώτην ήδη φοράν ι-

  δρύεται Δημαρχείον.

  Εν Μόρφου και Λευκωσία.

  Αναπληρωματικαί εκλογαί θα διε-

  νεγηθώσι την 1 Απριλίου ε.ν. εν

  Μόρφου και Λευκωσίας πρός αντικατά-

  στασιν των παραιτηθέντων δημοτικών

  συμβούλων κ.κ. Κ. Μαυραντώνη και

  Μεχμέτ Μουνίρ βέη.


  ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Την παρελθούσαν Κυριακήν, Γ' Κυ-

  ριακήν των Νηστειών και της Σταυ-

  ροπροσκηνήσεως, η Α. Μακαριότηςο

  Αρχιεπίσκοπος ελειτούργησε εν τω εν

  τη πόλει ημών ιερώ ναώ του Αποστό-

  λου Λουκά

  Εν τω μέσω του ναού έκειτο καταλ-

  λήλως ηυτρεπισμένον κενοτάφιον μετά

  δίσκου κολύβων, περιστοιχιζόμενον θ-

  πό μαθητών του Γυμνασίου και των

  Αστικών Σχολών, καθ' όσον ετελέσθη-

  σαν κατά την εορτήν ταύτην μνημόσυνον 

  υπέρ των πεσόντων κατά τους τελευ-

  ταίους ελληνικούς πολέμους. Ο Μα-

  καριώτατος Αρχιεπίσκοπος εν τω θείω

  κηρύγματι έπλεξε το εγκώμιον των υ-

  πέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων

  και επεκαλέσθη την δύναμιν του τιμίου

  και ζωοποιού Σταυρού υπέρ σωτηρίας

  και κραταιώσεως του ευλογημένου η-

  μών Έθνους.


  Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ

  ΠΑΝΝΥΧΙΟΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

  Η ανομβρία παρατείνεται και εύ-

  λογος φόβος ήρχισε να συνέχη τους κα-

  τοίκους αναλογιζόμενους ότι θα δοκι-

  μάσθωσιν οι πάντες υπό φοβερού λι-

  μού υπό τα παρούσας μάλιστα περι-

  στάσεις εάν δεν καταπέσωσιν εντίς ολί-

  γων ημερών δαψιλείς βροχαί.

  Πρό οκταημέρου είχον καταπέσει

  βροχαί είς τίνα διαμερίσματα, αλλ' αυ-

  ται ήσαν σποραδικαί και ανεπαρκείς, 

  οι βίαιοι δε άνεμοι κατέστρεψαν ενια-

  χού τα σπαρτά.

  Από ημερών ήρχισαν να τελώνται

  είς τε τας πόλεις και τα χωρία ολονύ-

  κτιοι δεήσεις είς τον Ύψιστον πρός

  κατάπεμψιν απλέτων όμβρων όπως α-

  ποτραπή αφ' ημών ο κίνδυνος της πεί-

  νης.

  Τη παρελθούση δε Κυριακή ετελέ-

  σθη πρός τούτο παράκλησις και εν τη

  Ι. Μονή Κύκκου είς ην μετέβησαν

  πλείστοι κάτοικοι των χωρίων Αργα-

  κίου και Κατωκοπιάς μετά των ιερέων

  των εν λόγω χωρίων. Καθ' ην δε στιγ-

  μήν ετελείτο εν τω ναώ η παράκλησις

  ήρχισε να καταπίπτη βροχή ραγδαία,

  ήτις εκώλυσε το εκκλησίασμα να μετα-

  φέρη την αγίαν εικόνα της Θεοτόκου

  εκτός της Μονής είς επί τούτω ωρισμέ-

  νον μέρος.


  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


  Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

  πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

  αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

  τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

  διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

  νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

  δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

  περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

  τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

  δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

  ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

  εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

  τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

  πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

  Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

  Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

  σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

  λουθον τηλεγράφημα:

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Αθήνας.

  Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

  μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

  μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

  Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

  Απάντησις Βενιζέλου

  Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

  γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

  Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                        Λευκωσίαν.

  Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                          Βενιζέλος.


  ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

  ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΛ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΟΥ


  Σύντομος, αλλά περιεκτική είς εννοίας

  και συστάσεις προς αναδιοργάνωσιν των της

  παρ' ημίν δημοτικής Εκπαιδεύσεως, υ-

  πήρξεν η κατά την παρελθούσαν Κυριακήν 

  εν τω Παρθεναγωγείω Φανερωμένης γενο-

  μένη διάλεξις υπό του διευθυντού των Α-

  στικών Σχολών κ. Χ. Μαραθεύτου.

  Αφ' ού υπέδειξε, και συνηγόρησε θερμώς

  ο κ. Μαραθεύτης όπως προστεθώσι τεχνικά 

  μαθήματα είς τα δημοτικά σχολεία προσ-

  τιθεμένων δυο έτι τάξεων, είς τας εξ υ-

  παρχούσας, καθαρώς επαγγελματική; εκ-

  παιδεύσεως, εισηγήθη ως αναγκαιότατην

  και επείγουσαν την αναδιοργάνωσιν του 

  Παγκυπρίου Διδασκαλείου. Είναι ανάγκη,

  είπεν, η φπίτησις εν αυτώ να καταστή τριε-

  τής, να διδάσκωνται εν αυτώ πάντα τα

  μαθήματα του Προγράμματος των δημοτι-

  κών σχολείων και να σκώνται εν αυτώ οι

  μέλλοντες διδάσκαλοι είς όλα τα πρακτι-

  κά μαθήματα, τα εισαχθόμενα είς τα

  δημοτικά σχολεία.

  Εκηρύχθη κατά της ιδρύσεως του Προ-

  τύπου δημοτικού σχολείου, συστήσας όπως

  αι Αστικαί Σχολαί Λευκωσίας; ενισχυθώσι

  και διαρρυθμισθώσι κατά τοιούτον τρόπον,

  ώστε να αποβώσι πράγματι πρότυπον σχο-

  λείών εν Κύπρω.

  Την απαιτουμένην δαπάνην δια τας 

  προταθείσας επί του παρόντος τουλάχιστον

  μεταρρυθμίσεις είς το Διδασκαλείον υπελό-

  γισεν ο κ. Χ. Μαραθεύτης μόνον είς 600

  λίρας, τας οποίας, είπε, πρέπει να χορηγή

  η Κυβέρνησις. • November 1, 2018 06:53:38 Flora Constantinou

                                                                    

  Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

    Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

  νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

  ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

  σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

  προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

  τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

  λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

  αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

    Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

  γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

  τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

  τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

  σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

  τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

  πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

    Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

  ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

  κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

  πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

  Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

  τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

  ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

  νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

  στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

  επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
  της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

  χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

  Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

  τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

  κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

  τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

  ζήτημα.

  Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

  αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

  μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

  υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

  κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

  σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

  πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

  δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

  κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

  κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

  ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

  ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

  πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

  παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

  στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

  αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

  επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

    Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

  η αγωία δια την τύχην, και μόνον

  ταύτην, του Εληνισμού κατά την

  κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

  παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

  παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

  σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

  πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

  γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

  των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

  νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

  τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

  δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

  δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

  σύνην του Έθνους και μετά την πα-

  ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

  νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

  Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

  ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

  του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

  γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

  νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

  αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

  σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

  ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

  κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

  τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

  δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

  θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

  λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

  λει και την επάνοδον εις την κανονικής

  τροχιάν.

      Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

  γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

  σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

  βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

  ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

  ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

  φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

  προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

  μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

  του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

  συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

  τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

  λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

  σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

  τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

  τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

  εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

  προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

  λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

  δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

  τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

  λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

  πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

  ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

  μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

  της Επταλόφου. 


  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

  ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

  Η θέσις του πρωτοκολλητού

  του Εφετείου.

      ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

  γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

  γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

  θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

  σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

  σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

  λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

  την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

  κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

  κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

  ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

  περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

  δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

  κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

  ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

  τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

  τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

  τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

  Υποδειγματικός σηροτροφικός 

  σταθμός εν Αιγιαλούση.

  Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

  λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

  περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

  και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

  βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

  σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

  Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

  τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

  ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

  σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

  ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

  ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

  την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

  Κτηνοτροφικός σταθμός 

  εν Αιγιαλούση.

  Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

  γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

  Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

  ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

  ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

  τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

  όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

  θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

  βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

  κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

  Πταισματοδικείον περιοδικόν.

  Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

  Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

  στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

  λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

  κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

  μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

  μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

  ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

  μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

  τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

  σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

  σθησαν.

    Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

  δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

  εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

  λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

  λίγα έξοδα.

  Τα εν Ελλάδι

  Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

  ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

  κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

  προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

  της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

  Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

  την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

  θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

  κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

  πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

  στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

  Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

  σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

  υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

  ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

  κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

  η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

  είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

  πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

  ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

  αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

  συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

  λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

  ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

  ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

    Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

  ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

  ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

  των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

  ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

  στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

  ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

  πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

  το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

  θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

  προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

  βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

  Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

  Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

  της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

  πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

  διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

  γευτικήν πλατείαν.

  Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

  Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

  θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

  ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

  ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

  τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

  μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

  εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

  γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

  κοφίνων.

  Ημίονοι είς Αίγυπτον.

  Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

  θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

  στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

  γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

  ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

  των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

  προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

  στρατού της Αιγύπτου.

  Επιστήμων φαρμακοποιός.

  Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

  επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

  Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

  ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

  Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

  Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

  δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

  δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

  Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

  χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

  φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

  Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

  Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                               Κ. Ν.

  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


  ΕΡΓΑΣΙΑΙ

  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


  Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

  προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

  χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

  Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

  Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

  Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

  τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

  νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

    Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

  άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

  εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

  της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

  προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

  ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

  σίας της.

  Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

  ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

  ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

  εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

  εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

  σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

  Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

  και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

  λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

  σκόμματα.

  Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

  όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

  ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

  σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

  σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

  χιεπισκοπής. Η εκκλησιαστική επιτρο-

  πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

  ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

  σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

  στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

  ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

  νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

  θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

  ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

  του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

  πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

  τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

  πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

  μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

  λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

  φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

  κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

  να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γνω-

  στόν σκάνδαλον.

  Η Σύνοδος εξήτασε τον ιερέα και την

  επιτροπείαν του χωρίου, ήτις και ωμολό-

  γηησε το σφάλμα της, και επεφυλάχθη να 

  εκδώση την επί του ζητήματος τούτου α-

  πόφασίν της.

  Η Σύνοδος θα εξακολουθήση τας εργα-

  σίας της και κατά την προσεχή εβδομάδα, 

  ότε περατουμένων των εργασιών της έκα-

  στος αρχιερεύς θα αναχωρήση είς την έ-

  δραν του, ως προσεγγιζουσών των εορτών 

  της αγίας Εβδομάδος και του Πάσχα.


  Η ΠΟΡΕΙΑ

  ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ


  Τη Πέμπτη της εβδομάδης ταύτης

  συγκεντρώθησαν εν τη Αρχιεπισκο-

  πή άπαντες οι Έλληνες Βουλευταί

  της Νήσου και έθεσαν τας βάσεις της

  πορείας των, ην θα ακολουθήσουν εν

  των Νομοθετικώ Συμβουλίω κατά την

  παρούσαν Σύνοδον.

  Αι εργασίαι του Νομοθετικού Συμ-

  βουλίου άρχονται εφέτος από της 13

  Απριλίου ε. ν.  Η ΑΚΡΙΣ

                                                    ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


                                                  Γράφουσιν ημίν Εξ. Αμμοχώστου,

                                            ότι ακρίς ανεφάνη είς τα χρία Λυοπέ-

                                            τρη, Φρέναρος, Αυγασίδαν και Αγ. Κενδέαν.

                                                   Ειδικοί υπάλληλοι ενετάλησαν υ-

                                             πο της Κυβερνήσεως όπως μεταβώσιν 

                                             επί τόπου πρός ακριβήν έρευναν, ίνα

                                             αποφασισθή της ακρίδος η να επιβρα-

                                             δυνθή επί τινα έτι χρόνον, δεδομένου

                                             ότι η συνήθης εποχή είναι ο Απρίλιος

                                             μην.

                                                  Ως γνωστόν, η καταστροφή της α-

                                             κρίδος διενερείται από 2-3 ετών δια

                                             δηλητηριάσως, ήτις ευρέθη ότι παρέ-

                                             χει ικανοποιητικώτερα αποτελέσματα.


  ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

  Εις Κυθραίαν.

  Την 20ην ιστάμ. μηνός ε. ν. θα διε-

  νεργήθώσιν εν τη κωμοπόλει Κυθραία

  εκλογαί πρός ανάδειξιν δημοτικών 

  συμβοούλων.

  Εν Κυθραία πρώτην ήδη φοράν ι-

  δρύεται Δημαρχείον.

  Εν Μόρφου και Λευκωσία.

  Αναπληρωματικαί εκλογαί θα διε-

  νεγηθώσι την 1 Απριλίου ε.ν. εν

  Μόρφου και Λευκωσίας πρός αντικατά-

  στασιν των παραιτηθέντων δημοτικών

  συμβούλων κ.κ. Κ. Μαυραντώνη και

  Μεχμέτ Μουνίρ βέη.


  ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Την παρελθούσαν Κυριακήν, Γ' Κυ-

  ριακήν των Νηστειών και της Σταυ-

  ροπροσκηνήσεως, η Α. Μακαριότηςο

  Αρχιεπίσκοπος ελειτούργησε εν τω εν

  τη πόλει ημών ιερώ ναώ του Αποστό-

  λου Λουκά

  Εν τω μέσω του ναού έκειτο καταλ-

  λήλως ηυτρεπισμένον κενοτάφιον μετά

  δίσκου κολύβων, περιστοιχιζόμενον θ-

  πό μαθητών του Γυμνασίου και των

  Αστικών Σχολών, καθ' όσον ετελέσθη-

  σαν κατά την εορτήν ταύτην μνημόσυνον 

  υπέρ των πεσόντων κατά τους τελευ-

  ταίους ελληνικούς πολέμους. Ο Μα-

  καριώτατος Αρχιεπίσκοπος εν τω θείω

  κηρύγματι έπλεξε το εγκώμιον των υ-

  πέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων

  και επεκαλέσθη την δύναμιν του τιμίου

  και ζωοποιού Σταυρού υπέρ σωτηρίας

  και κραταιώσεως του ευλογημένου η-

  μών Έθνους.


  Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ

  ΠΑΝΝΥΧΙΟΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

  Η ανομβρία παρατείνεται και εύ-

  λογος φόβος ήρχισε να συνέχη τους κα-

  τοίκους αναλογιζόμενους ότι θα δοκι-

  μάσθωσιν οι πάντες υπό φοβερού λι-

  μού υπό τα παρούσας μάλιστα περι-

  στάσεις εάν δεν καταπέσωσιν εντίς ολί-

  γων ημερών δαψιλείς βροχαί.

  Πρό οκταημέρου είχον καταπέσει

  βροχαί είς τίνα διαμερίσματα, αλλ' αυ-

  ται ήσαν σποραδικαί και ανεπαρκείς, 

  οι βίαιοι δε άνεμοι κατέστρεψαν ενια-

  χού τα σπαρτά.

  Από ημερών ήρχισαν να τελώνται

  είς τε τας πόλεις και τα χωρία ολονύ-

  κτιοι δεήσεις είς τον Ύψιστον πρός

  κατάπεμψιν απλέτων όμβρων όπως α-

  ποτραπή αφ' ημών ο κίνδυνος της πεί-

  νης.

  Τη παρελθούση δε Κυριακή ετελέ-

  σθη πρός τούτο παράκλησις και εν τη

  Ι. Μονή Κύκκου είς ην μετέβησαν

  πλείστοι κάτοικοι των χωρίων Αργα-

  κίου και Κατωκοπιάς μετά των ιερέων

  των εν λόγω χωρίων. Καθ' ην δε στιγ-

  μήν ετελείτο εν τω ναώ η παράκλησις

  ήρχισε να καταπίπτη βροχή ραγδαία,

  ήτις εκώλυσε το εκκλησίασμα να μετα-

  φέρη την αγίαν εικόνα της Θεοτόκου

  εκτός της Μονής είς επί τούτω ωρισμέ-

  νον μέρος.


  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


  Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

  πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

  αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

  τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

  διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

  νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

  δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

  περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

  τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

  δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

  ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

  εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

  τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

  πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

  Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

  Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

  σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

  λουθον τηλεγράφημα:

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Αθήνας.

  Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

  μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

  μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

  Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

  Απάντησις Βενιζέλου

  Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

  γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

  Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                        Λευκωσίαν.

  Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                          Βενιζέλος. • November 1, 2018 06:51:24 Flora Constantinou

                                                                     

  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


  Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

  πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

  αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

  τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

  διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

  νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

  δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

  περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

  τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

  δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

  ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

  εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

  τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

  πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

  Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

  Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

  σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

  λουθον τηλεγράφημα:

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Αθήνας.

  Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

  μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

  μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

  Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

  Απάντησις Βενιζέλου

  Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

  γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

  Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                        Λευκωσίαν.

  Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                          Βενιζέλος.  Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

    Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

  νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

  ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

  σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

  προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

  τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

  λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

  αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

    Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

  γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

  τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

  τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

  σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

  τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

  πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

    Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

  ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

  κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

  πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

  Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

  τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

  ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

  νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

  στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

  επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
  της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

  χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

  Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

  τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

  κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

  τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

  ζήτημα.

  Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

  αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

  μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

  υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

  κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

  σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

  πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

  δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

  κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

  κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

  ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

  ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

  πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

  παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

  στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

  αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

  επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

    Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

  η αγωία δια την τύχην, και μόνον

  ταύτην, του Εληνισμού κατά την

  κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

  παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

  παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

  σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

  πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

  γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

  των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

  νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

  τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

  δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

  δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

  σύνην του Έθνους και μετά την πα-

  ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

  νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

  Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

  ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

  του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

  γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

  νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

  αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

  σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

  ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

  κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

  τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

  δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

  θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

  λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

  λει και την επάνοδον εις την κανονικής

  τροχιάν.

      Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

  γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

  σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

  βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

  ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

  ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

  φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

  προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

  μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

  του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

  συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

  τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

  λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

  σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

  τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

  τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

  εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

  προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

  λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

  δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

  τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

  λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

  πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

  ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

  μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

  της Επταλόφου. 


  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

  ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

  Η θέσις του πρωτοκολλητού

  του Εφετείου.

      ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

  γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

  γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

  θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

  σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

  σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

  λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

  την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

  κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

  κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

  ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

  περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

  δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

  κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

  ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

  τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

  τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

  τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

  Υποδειγματικός σηροτροφικός 

  σταθμός εν Αιγιαλούση.

  Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

  λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

  περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

  και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

  βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

  σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

  Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

  τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

  ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

  σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

  ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

  ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

  την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

  Κτηνοτροφικός σταθμός 

  εν Αιγιαλούση.

  Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

  γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

  Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

  ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

  ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

  τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

  όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

  θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

  βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

  κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

  Πταισματοδικείον περιοδικόν.

  Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

  Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

  στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

  λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

  κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

  μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

  μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

  ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

  μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

  τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

  σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

  σθησαν.

    Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

  δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

  εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

  λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

  λίγα έξοδα.

  Τα εν Ελλάδι

  Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

  ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

  κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

  προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

  της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

  Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

  την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

  θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

  κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

  πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

  στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

  Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

  σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

  υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

  ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

  κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

  η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

  είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

  πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

  ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

  αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

  συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

  λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

  ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

  ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

    Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

  ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

  ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

  των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

  ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

  στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

  ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

  πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

  το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

  θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

  προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

  βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

  Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

  Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

  της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

  πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

  διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

  γευτικήν πλατείαν.

  Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

  Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

  θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

  ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

  ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

  τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

  μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

  εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

  γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

  κοφίνων.

  Ημίονοι είς Αίγυπτον.

  Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

  θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

  στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

  γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

  ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

  των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

  προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

  στρατού της Αιγύπτου.

  Επιστήμων φαρμακοποιός.

  Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

  επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

  Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

  ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

  Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

  Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

  δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

  δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

  Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

  χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

  φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

  Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

  Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                               Κ. Ν.

  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


  ΕΡΓΑΣΙΑΙ

  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


  Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

  προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

  χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

  Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

  Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

  Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

  τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

  νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

    Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

  άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

  εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

  της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

  προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

  ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

  σίας της.

  Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

  ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

  ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

  εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

  εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

  σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

  Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

  και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

  λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

  σκόμματα.

  Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

  όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

  ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

  σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

  σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

  χιεπισκοπής. Η εκκ΄λησιαστική επιτρο-

  πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

  ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

  σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

  στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

  ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

  νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

  θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

  ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

  του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

  πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

  τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

  πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

  μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

  λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

  φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

  κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

  να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γνω-

  στόν σκάνδαλον.

  Η Σύνοδος εξήτασε τον ιερέα και την

  επιτροπείαν του χωρίου, ήτις και ωμολό-

  γηησε το σφάλμα της, και επεφυλάχθη να 

  εκδώση την επί του ζητήματος τούτου α-

  πόφασίν της.

  Η Σύνοδος θα εξακολουθήση τας εργα-

  σίας της και κατά την προσεχή εβδομάδα, 

  ότε περατουμένων των εργασιών της έκα-

  στος αρχιερεύς θα αναχωρήση είς την έ-

  δραν του, ως προσεγγιζουσών των εορτών 

  της αγίας Εβδομάδος και του Πάσχα.


  Η ΠΟΡΕΙΑ

  ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ


  Τη Πέμπτη της εβδομάδης ταύτης

  συγκεντρώθησαν εν τη Αρχιεπισκο-

  πή άπαντες οι Έλληνες Βουλευταί

  της Νήσου και έθεσαν τας βάσεις της

  πορείας των, ην θα ακολουθήσουν εν

  των Νομοθετικώ Συμβουλίω κατά την

  παρούσαν Σύνοδον.

  Αι εργασίαι του Νομοθετικού Συμ-

  βουλίου άρχονται εφέτος από της 13

  Απριλίου ε. ν.  Η ΑΚΡΙΣ

                                                    ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


                                                  Γράφουσιν ημίν Εξ. Αμμοχώστου,

                                            ότι ακρίς ανεφάνη είς τα χρία Λυοπέ-

                                            τρη, Φρέναρος, Αυγασίδαν και Αγ. Κενδέαν.

                                                   Ειδικοί υπάλληλοι ενετάλησαν υ-

                                             πο της Κυβερνήσεως όπως μεταβώσιν 

                                             επί τόπου πρός ακριβήν έρευναν, ίνα

                                             αποφασισθή της ακρίδος η να επιβρα-

                                             δυνθή επί τινα έτι χρόνον, δεδομένου

                                             ότι η συνήθης εποχή είναι ο Απρίλιος

                                             μην.

                                                  Ως γνωστόν, η καταστροφή της α-

                                             κρίδος διενερείται από 2-3 ετών δια

                                             δηλητηριάσως, ήτις ευρέθη ότι παρέ-

                                             χει ικανοποιητικώτερα αποτελέσματα.


  ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

  Εις Κυθραίαν.

  Την 20ην ιστάμ. μηνός ε. ν. θα διε-

  νεργήθώσιν εν τη κωμοπόλει Κυθραία

  εκλογαί πρός ανάδειξιν δημοτικών 

  συμβοούλων.

  Εν Κυθραία πρώτην ήδη φοράν ι-

  δρύεται Δημαρχείον.

  Εν Μόρφου και Λευκωσία.

  Αναπληρωματικαί εκλογαί θα διε-

  νεγηθώσι την 1 Απριλίου ε.ν. εν

  Μόρφου και Λευκωσίας πρός αντικατά-

  στασιν των παραιτηθέντων δημοτικών

  συμβούλων κ.κ. Κ. Μαυραντώνη και

  Μεχμέτ Μουνίρ βέη.


  ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Την παρελθούσαν Κυριακήν, Γ' Κυ-

  ριακήν των Νηστειών και της Σταυ-

  ροπροσκηνήσεως, η Α. Μακαριότηςο

  Αρχιεπίσκοπος ελειτούργησε εν τω εν

  τη πόλει ημών ιερώ ναώ του Αποστό-

  λου Λουκά

  Εν τω μέσω του ναού έκειτο καταλ-

  λήλως ηυτρεπισμένον κενοτάφιον μετά

  δίσκου κολύβων, περιστοιχιζόμενον θ-

  πό μαθητών του Γυμνασίου και των

  Αστικών Σχολών, καθ' όσον ετελέσθη-

  σαν κατά την εορτήν ταύτην μνημόσυνον 

  υπέρ των πεσόντων κατά τους τελευ-

  ταίους ελληνικούς πολέμους. Ο Μα-

  καριώτατος Αρχιεπίσκοπος εν τω θείω

  κηρύγματι έπλεξε το εγκώμιον των υ-

  πέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων

  και επεκαλέσθη την δύναμιν του τιμίου

  και ζωοποιού Σταυρού υπέρ σωτηρίας

  και κραταιώσεως του ευλογημένου η-

  μών Έθνους.


  Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ

  ΠΑΝΝΥΧΙΟΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

  Η ανομβρία παρατείνεται και εύ-

  λογος φόβος ήρχισε να συνέχη τους κα-

  τοίκους αναλογιζόμενους ότι θα δοκι-

  μάσθωσιν οι πάντες υπό φοβερού λι-

  μού υπό τα παρούσας μάλιστα περι-

  στάσεις εάν δεν καταπέσωσιν εντίς ολί-

  γων ημερών δαψιλείς βροχαί.

  Πρό οκταημέρου είχον καταπέσει

  βροχαί είς τίνα διαμερίσματα, αλλ' αυ-

  ται ήσαν σποραδικαί και ανεπαρκείς, 

  οι βίαιοι δε άνεμοι κατέστρεψαν ενια-

  χού τα σπαρτά.

  Από ημερών ήρχισαν να τελώνται

  είς τε τας πόλεις και τα χωρία ολονύ-

  κτιοι δεήσεις είς τον Ύψιστον πρός

  κατάπεμψιν απλέτων όμβρων όπως α-

  ποτραπή αφ' ημών ο κίνδυνος της πεί-

  νης.

  Τη παρελθούση δε Κυριακή ετελέ-

  σθη πρός τούτο παράκλησις και εν τη

  Ι. Μονή Κύκκου είς ην μετέβησαν

  πλείστοι κάτοικοι των χωρίων Αργα-

  κίου και Κατωκοπιάς μετά των ιερέων

  των εν λόγω χωρίων. Καθ' ην δε στιγ-

  μήν ετελείτο εν τω ναώ η παράκλησις

  ήρχισε να καταπίπτη βροχή ραγδαία,

  ήτις εκώλυσε το εκκλησίασμα να μετα-

  φέρη την αγίαν εικόνα της Θεοτόκου

  εκτός της Μονής είς επί τούτω ωρισμέ-

  νον μέρος.


 • November 1, 2018 06:40:35 Flora Constantinou

                                                                     

  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


  Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

  πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

  αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

  τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

  διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

  νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

  δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

  περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

  τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

  δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

  ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

  εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

  τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

  πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

  Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

  Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

  σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

  λουθον τηλεγράφημα:

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Αθήνας.

  Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

  μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

  μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

  Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

  Απάντησις Βενιζέλου

  Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

  γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

  Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                        Λευκωσίαν.

  Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                          Βενιζέλος.  Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

    Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

  νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

  ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

  σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

  προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

  τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

  λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

  αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

    Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

  γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

  τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

  τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

  σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

  τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

  πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

    Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

  ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

  κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

  πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

  Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

  τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

  ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

  νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

  στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

  επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
  της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

  χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

  Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

  τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

  κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

  τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

  ζήτημα.

  Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

  αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

  μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

  υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

  κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

  σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

  πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

  δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

  κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

  κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

  ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

  ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

  πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

  παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

  στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

  αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

  επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

    Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

  η αγωία δια την τύχην, και μόνον

  ταύτην, του Εληνισμού κατά την

  κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

  παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

  παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

  σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

  πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

  γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

  των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

  νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

  τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

  δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

  δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

  σύνην του Έθνους και μετά την πα-

  ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

  νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

  Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

  ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

  του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

  γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

  νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

  αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

  σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

  ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

  κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

  τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

  δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

  θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

  λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

  λει και την επάνοδον εις την κανονικής

  τροχιάν.

      Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

  γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

  σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

  βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

  ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

  ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

  φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

  προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

  μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

  του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

  συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

  τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

  λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

  σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

  τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

  τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

  εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

  προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

  λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

  δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

  τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

  λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

  πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

  ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

  μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

  της Επταλόφου. 


  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

  ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

  Η θέσις του πρωτοκολλητού

  του Εφετείου.

      ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

  γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

  γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

  θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

  σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

  σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

  λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

  την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

  κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

  κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

  ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

  περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

  δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

  κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

  ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

  τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

  τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

  τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

  Υποδειγματικός σηροτροφικός 

  σταθμός εν Αιγιαλούση.

  Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

  λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

  περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

  και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

  βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

  σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

  Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

  τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

  ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

  σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

  ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

  ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

  την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

  Κτηνοτροφικός σταθμός 

  εν Αιγιαλούση.

  Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

  γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

  Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

  ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

  ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

  τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

  όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

  θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

  βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

  κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

  Πταισματοδικείον περιοδικόν.

  Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

  Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

  στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

  λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

  κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

  μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

  μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

  ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

  μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

  τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

  σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

  σθησαν.

    Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

  δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

  εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

  λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

  λίγα έξοδα.

  Τα εν Ελλάδι

  Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

  ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

  κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

  προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

  της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

  Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

  την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

  θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

  κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

  πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

  στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

  Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

  σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

  υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

  ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

  κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

  η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

  είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

  πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

  ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

  αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

  συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

  λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

  ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

  ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

    Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

  ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

  ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

  των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

  ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

  στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

  ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

  πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

  το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

  θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

  προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

  βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

  Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

  Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

  της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

  πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

  διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

  γευτικήν πλατείαν.

  Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

  Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

  θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

  ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

  ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

  τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

  μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

  εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

  γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

  κοφίνων.

  Ημίονοι είς Αίγυπτον.

  Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

  θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

  στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

  γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

  ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

  των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

  προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

  στρατού της Αιγύπτου.

  Επιστήμων φαρμακοποιός.

  Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

  επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

  Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

  ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

  Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

  Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

  δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

  δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

  Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

  χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

  φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

  Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

  Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                               Κ. Ν.

  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


  ΕΡΓΑΣΙΑΙ

  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


  Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

  προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

  χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

  Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

  Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

  Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

  τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

  νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

    Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

  άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

  εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

  της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

  προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

  ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

  σίας της.

  Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

  ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

  ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

  εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

  εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

  σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

  Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

  και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

  λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

  σκόμματα.

  Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

  όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

  ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

  σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

  σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

  χιεπισκοπής. Η εκκ΄λησιαστική επιτρο-

  πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

  ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

  σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

  στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

  ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

  νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

  θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

  ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

  του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

  πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

  τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

  πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

  μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

  λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

  φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

  κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

  να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γνω-

  στόν σκάνδαλον.

  Η Σύνοδος εξήτασε τον ιερέα και την

  επιτροπείαν του χωρίου, ήτις και ωμολό-

  γηησε το σφάλμα της, και επεφυλάχθη να 

  εκδώση την επί του ζητήματος τούτου α-

  πόφασίν της.

  Η Σύνοδος θα εξακολουθήση τας εργα-

  σίας της και κατά την προσεχή εβδομάδα, 

  ότε περατουμένων των εργασιών της έκα-

  στος αρχιερεύς θα αναχωρήση είς την έ-

  δραν του, ως προσεγγιζουσών των εορτών 

  της αγίας Εβδομάδος και του Πάσχα.


  Η ΠΟΡΕΙΑ

  ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ


  Τη Πέμπτη της εβδομάδης ταύτης

  συγκεντρώθησαν εν τη Αρχιεπισκο-

  πή άπαντες οι Έλληνες Βουλευταί

  της Νήσου και έθεσαν τας βάσεις της

  πορείας των, ην θα ακολουθήσουν εν

  των Νομοθετικώ Συμβουλίω κατά την

  παρούσαν Σύνοδον.

  Αι εργασίαι του Νομοθετικού Συμ-

  βουλίου άρχονται εφέτος από της 13

  Απριλίου ε. ν.  Η ΑΚΡΙΣ

                                                    ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


                                                  Γράφουσιν ημίν Εξ. Αμμοχώστου,

                                            ότι ακρίς ανεφάνη είς τα χρία Λυοπέ-

                                            τρη, Φρέναρος, Αυγασίδαν και Αγ. Κενδέαν.

                                                   Ειδικοί υπάλληλοι ενετάλησαν υ-

                                             πο της Κυβερνήσεως όπως μεταβώσιν 

                                             επί τόπου πρός ακριβήν έρευναν, ίνα

                                             αποφασισθή της ακρίδος η να επιβρα-

                                             δυνθή επί τινα έτι χρόνον, δεδομένου

                                             ότι η συνήθης εποχή είναι ο Απρίλιος

                                             μην.

                                                  Ως γνωστόν, η καταστροφή της α-

                                             κρίδος διενερείται από 2-3 ετών δια

                                             δηλητηριάσως, ήτις ευρέθη ότι παρέ-

                                             χει ικανοποιητικώτερα αποτελέσματα.


  ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

  Εις Κυθραίαν.

  Την 20ην ιστάμ. μηνός ε. ν. θα διε-

  νεργήθώσιν εν τη κωμοπόλει Κυθραία

  εκλογαί πρός ανάδειξιν δημοτικών 

  συμβοούλων.

  Εν Κυθραία πρώτην ήδη φοράν ι-

  δρύεται Δημαρχείον.

  Εν Μόρφου και Λευκωσία.

  Αναπληρωματικαί εκλογαί θα διε-

  νεγηθώσι την 1 Απριλίου ε.ν. εν

  Μόρφου και Λευκωσίας πρός αντικατά-

  στασιν των παραιτηθέντων δημοτικών

  συμβούλων κ.κ. Κ. Μαυραντώνη και

  Μεχμέτ Μουνίρ βέη.


  ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Την παρελθούσαν Κυριακήν, Γ' Κυ-

  ριακήν των Νηστειών και της Σταυ-

  ροπροσκηνήσεως, η Α. Μακαριότηςο

  Αρχιεπίσκοπος ελειτούργησε εν τω εν

  τη πόλει ημών ιερώ ναώ του Αποστό-

  λου Λουκά

  Εν τω μέσω του ναού έκειτο καταλ-

  λήλως ηυτρεπισμένον κενοτάφιον μετά

  δίσκου κολύβων, περιστοιχιζόμενον θ-

  πό μαθητών του Γυμνασίου και των

  Αστικών Σχολών, καθ' όσον ετελέσθη-

  σαν κατά την εορτήν ταύτην μνημόσυνον 

  υπέρ των πεσόντων κατά τους τελευ-

  ταίους ελληνικούς πολέμους. Ο Μα-

  καριώτατος Αρχιεπίσκοπος εν τω θείω

  κηρύγματι έπλεξε το εγκώμιον των υ-

  πέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων

  και επεκαλέσθη την δύναμιν του τιμίου

  και ζωοποιού Σταυρού υπέρ σωτηρίας

  και κραταιώσεως του ευλογημένου η-

  μών Έθνους. • October 31, 2018 23:04:06 Flora Constantinou

                                                                       
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ


  Η είδισις της παραιτήσεως του Υ-

  πουργείου Βενιζέλου ηκούσθη, ως παντού

  αλλού του Ελληνισμού, και εν Κύπρω με-

  τά πολλής καταπλήξεως. Και ευλόγως,

  διότι εν τω προσώπω του μεγάλου Έλλη-

  νος πολιτικού διέβλεπον τον περίνουν άν-

  δρα ο οποίος θα εργάζετο τελεσφόρως υ-

  περ απολυτρώσεως των υπό ξένον ζυγόν

  τμημάτων του Ελληνισμού. Ιδιαζόντως

  δέ ημείς οι Κύπριοι είχομεν λόγους σοβα-

  ρούς να τρέφομεν άπειρον εκτίμησιν και

  εμπιστοσύνην πρός τον εκ Κρήτης πολιτευ-

  τήν, όστις από πολλού δεξιώτατα είχεν ε-

  πιληφθή και του ημετέρου ζητήματος.

  Ο έγκριτος παρ ημίν δικηγόρος κ. Α.

  Αρτέμης άμα την αναγγελία της παραιτή-

  σεως του κ. Βενιζέλου απέστειλε το ακό-

  λουθον τηλεγράφημα:

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Αθήνας.

  Παραίτησις Υπουργείου εν κρισί-

  μοις στιγμαίς βαθύτατα συγκινεί θαυ-

  μαστάς πολιτικής. Υμών περινοίας.

  Α. ΑΡΤΕΜΗΣ, δικηγόρος.

  Απάντησις Βενιζέλου

  Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν είς το τηλε-

  γράφημα του κ. Αρτέμη ώς εξής:

  Κύριον Αρτέμην δικηγόρον

                                        Λευκωσίαν.

  Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας.

                                          Βενιζέλος.  Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

    Η παραίτησις του Υπουργείου Βε-

  νιζελου, διαχειριζομένου την αρχή αφ'

  ότου εγένετο η στρατιωτική επανάστα-

  σις των Αθηνών, δεν εδύνατο η να

  προκαλέση βαθειάν συγκίνησιν ιδία είς

  τον έξω Ελληνισμόν, ταραχθέντα ευ-

  λόγως εκ της ειδήσεως δι' άγνοιαν των 

  αιτιών και έλλειψιν λεπτομερειών.

    Ο Ελληνισμός αποτινάξας τον ζυ-

  γόν της μοιρολατρίας και απαρνηθείς

  τον πρώην άνθρωπον εζήτησε θετικώ-

  τερον να εργασθή και προπαρασκευασ-

  σθή πρός διεκδίκησιν εκείνου, το οποίον

  τόσαι γενεαί έθεσαν ως τελικόν σκοπόν

  πάσης αυτών ενεργείας και θυσίας.

    Εν τη αγωία δ' αυτού επίστευεν ότι 

  ευρέ τον ισχυρόν πηδαλιουχον και τον 

  κατάλληλον κυβερνήτην διά το νέον

  πρόγραμμα έν τω προσώπω του έκ

  Κρήτης πολιτευτού. Η πίστης δ' αυ-

  τού δεν εκλονίσθη μέχρι σήμερον. Του-

  ναντίον εγιγαντώθη διά σειράς γεγο-

  νότων οποία η αναδιοργάνωσις του

  στρατού αι ικανώς έτοιμον πρός 

  επιτυχή πόλεμον μετά την επίτευξιν 
  της εκπληξάσης συμμαχίας των μέχρι

  χθές ασπόνδων εχθρικών κρατών της

  Ελληνικής Χερσονήσου, και των ευ-

  τυχών συνθηκών Λονδίνου και Βου-

  κουρεστίου με συμπληρωματικήν επι-

  τυχίαν είς το ακανθώδες ηπειρωτικόν

  ζήτημα.

  Ουδείς εφαντάσθη τον κ. Βενιζέλον

  αλάθητονη, αλλά και ουδείς ο δυνά-

  μενος να αρνηθή ότι εκ των νεωτέρων

  υπήρξεν ο μόνος όστις ευλόγως κατέ-

  κτησεν ακλόνητον την εμπιροσύνην 

  σύμπαντος του Ελληνισμού και ο

  πρώτος όστος επεβλήθη είς την συνεί-

  δησιν των ευρωπαϊκών ανακτοβουλιών

  κατορθώσας να ανυψώση την ελληνι-

  κήν διπλωματίαν μέχρι του σημείου

  ώστε να γίνη ακουστή και να λαμβάνη-

  ται υπ' όψιν η φωνή αυτής. Αλλά δεν

  πρόκειται να πλέξωμεν εγκώμιον του

  παραιτηθέντος Πρωθυπουργού, γνω-

  στού όντος του έργου της κυβερνήσεως 

  αυτού, αλλ' ουδέ και να θρηνήσωμεν

  επί τη απομακρύνσει αυτού εκ της αρχής.

    Το κατέχον πάντας αίσθημα είναι

  η αγωία δια την τύχην, και μόνον

  ταύτην, του Εληνισμού κατά την

  κρίσιμον ταύτην ώραν της πανευρω-

  παϊκής συρράξεως. Οι κίνδυνοι του

  παρελθόντος δεν δύνανται να απειλή-

  σωσι τον Ελληνισμόν. Απόδειξις η

  πρόσκλησις πρόις σχηματισμόν υπουρ-

  γείου των ολιγώτερον καταδικασθέν-

  των είς την συνείδησιν του Πανελλη-

  νίου. Άλλως τε ο εκ Κρήτης πολι-

  τευτής θα είναι και πάλιν ο μόνος εν-

  δεδειγμένος πρωθυπουργός της Ελλά-

  δος, διατηρών αμείωτον την εμπιστο-

  σύνην του Έθνους και μετά την πα-

  ραίτησιν αυτού, ήτις ουδόλως απίθα-

  νον και να αποβή πρός ωφέλειαν της 

  Πατρίδος ημών. Το απόλυτον συμφέ-

  ρον δε ταύτης υπήρξε και η αφορμή 

  του συγκλονίσαντος το Πανελλήνιον 

  γεγονότος. Εκατέρωθεν τούτο και μό-

  νον ελήφθη υπο' όψιν, δεν υπάρχει δε

  αμφιβολία ότι η διά των αιώνων εγνω-

  σμένη φιλοπατρία του Έλληνος θα ε-

  ξαγάγη την Ελλάδα εκ της περιπλο-

  κου αυτής θέσεως μετά των μεγαλη-

  τέρων κατά το δυνατόν ωφελειών. Και

  δια τούτο μετά της ακλονήτου πεποι-

  θήσεως εν ηρεμία αναμένομεν την εκτύ-

  λιξιν των γεγονότων εν τη Μητροπό

  λει και την επάνοδον εις την κανονικής

  τροχιάν.

      Τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα

  γοργότερο ήδη και εις τα υπάρχου-

  σας προστίθενται άλλαι αφορμαί, επι-

  βάλλουσαι αλλαγήν κατευθύνσεως, α-

  ναθεώρησιν αποφάσεωςν, αίτινες ολονέν

  ωθούσι τους πάντας πρός την τελικήν

  φάσιν του πολέμου, εκ της οποίας θα

  προκξύψη η ειρήνη συνεπιφέρουσα τας

  μεγάλας μεταβολάς είς τον χάρτην

  του κόσμου. Και διά τουυο μόνον ανη-

  συχούμεν δια τα συμβαίνοντα ποθούν-

  τες την ταχείαν εξομάλυνσιν και την

  λήψιν κοινής αποφάσεως εξυπηρετού-

  σης τα συμφέροντα της Μεγάλης Πα-

  τρίδος κατά τον μάλλον πρόσφορον 

  τρόπον, πρός την διελυθυνσιν ασφαλώς

  εκείνην πρός ην κατατείνουσι και αι

  προσπάθειαι των επαιόντων εν τω ε-

  λευθέρω Βασιλείω. Δεν αμφιβάλλομεν

  δε ότι ταύτην θα επιτύχωσι το ταχύ-

  τερον, ίνα εν καιρώ ευθέτω καταβα-

  λωμεν την ύστατην ημών προσπάθειαν 

  πρός επίτευξιν του μεγάλου προγράμ-

  ματος, όπερ εχάραξαν οι πατέρες η-

  μών εν μέσω του οδυρμού της πτώσεως

  της Επταλόφου. 


  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

  ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

  Η θέσις του πρωτοκολλητού

  του Εφετείου.

      ΒΑΡΩΣΙΑ, τη 27 Φεβρουαρίου 1916. - Δεν

  γνωρίζομεν κατά πόσον είναι ακριβή τα περί

  γενομένου η γενησομένου διορισμού είς την

  θέσιν του πρωτοκολλητού του Εφετείου δημο-

  σιευθέντα. Χωρίς βεβαίως να θέλωμεν ν' αδική-

  σωμεν τινά νομίζομεν, ότι η Κυβέρνηις οφεί-

  λει να αναζητήση τον κατάλληλον να καταλάβη

  την θέσιν ταύτην μεταξύ των λοιπων πρωτο-

  κολλητών. Η πολυετής πείρα τούτων, η ποι-

  κίλη και πολλαπλή μόρφωσις των σπυνθηρί-

  ζουσα ευφυία ιδία τινών εξ αυτών ως και η

  περί τα νομικά τριβή και γνώσις επί παρα-

  δείγματι του πρωτοκολλητού Αμμοχώστου ε-

  κτός της γλωσσομάθειας; αυτοίν - νομίζομεν

  ότι δεν είναι μόνον ευκαταφρόνητα εφόδια δια

  τοιαύτην θέσιν αλλά και τα κυριώτερα προσόν-

  τα, τα οποία δέον να ανεύρη η κυβέρνησισ εν

  τω διοριστέω είς την θέσιν ταύτην προσώπω.

  Υποδειγματικός σηροτροφικός 

  σταθμός εν Αιγιαλούση.

  Την εβδομάδα ταύτην υπεστάλη είς Αιγια-

  λούσαν εκ του γεωργικού τμήματος ο ειδικός

  περί τα σηροτροφικά κ. Σωκράτης Κυρίτσης

  και εξέλεξε και ενεκρινεν εκ μέρου; της Κυ-

  βερνήσεως κατάλληλον οίκημα προς εγκαθίδρυ-

  σιν υποδειγματικού σηροτροφικού σταθμού.

  Εν τούτω, ως εγνώσθη, θα διορισθή απόφοι-

  τος είς της γεωργικής σχολής Λευκωσίας, ο ο-

  ποίος δι' υποδειγμάτων θα οδηγή τους περί την 

  σηροτροφίαν καταγινομένους είς την εκκόλα-

  ψιν, την εκτροφήν, την συντήρησιν του μετα-

  ξοσκώληκος και εν γένει είς παν ό, τι αφορά 

  την μεταξοσκωληκοτροφίαν.

  Κτηνοτροφικός σταθμός 

  εν Αιγιαλούση.

  Εν Αιγιαλούση και άλλη της Καρπασίας

  γεωργική ανάγκη θεραπεύεται εντός ολίγου.

  Ανεγείρονται και ήδη ευρίσκοντε περί το πε-

  ρας είς λαμπράν τοποθεσίαν κατάλληλα οική-

  ματα, είς τα οποία θα εγκατασταθή ο κτηνο-

  τροφικός σταθμός Καρπασίας. Χοίροι, ίπποι,

  όνοι και άλλα ζώα, έκαστον εκλεκτού γένους, 

  θα υπάρχωσιν εν τω σταθμώ προωρισμένα να 

  βελτιώσωσι τα είδη των εν τη κατ΄εξοχήν

  κτηνοτροφικώ της Καρπασίας διαμερίσματι.

  Πταισματοδικείον περιοδικόν.

  Από ετών ο αξιότιμος πρόεδρος του

  Δικαστηρίου Αμμοχώστου καθιέρωσε το συ-

  στημα να μεταβαίνη τρίς του έτους είς Αιγια-

  λούσαν και να εκδικάζη επί μιαν εβδομάδα ε-

  κάστοτε πταισματοδικειακάς υποθέσεις του δια-

  μερίσματος Καρπασίας. Η παρελθούσα εβδο-

  μάς ήτο ωρισμένη δια συγκρότησιν τοιούτου πε-

  ριοδικού πταισματοδικείου και ο κ. πρόεδρος 

  μετά του κ. πρωτοκολλητού μετέβησαν επί

  τούτω είς Αιγιαλούσαν, ως εγνώσθη δε, πλεί-

  σται και ιδία δασονομικαί υποθέσεις εξεδικά-

  σθησαν.

    Αληθώς το σύστημα τούτο της κατά περιό-

  δους συνεδριάσεως του Πταισματοδικείου και

  εκτός της έδρας του δεν είναι άσχημον, απαλ-

  λάττει δε και τους διαδίκους και από ουχί ο-

  λίγα έξοδα.

  Τα εν Ελλάδι

  Αι συγκινήσεις και η αγωνία, τα οποία παν-

  ταχουτου Ελληνισμού, ως δεν αμφιβάλλομεν, 

  κρατούσιν είς εντεταμένην υπερδιέγερσιν και

  προσοχήν πάντα ομογενή από της γνώσεως περί

  της ενάρξεως της εκπορθήσεως των στενών των

  Δαρδανελλίων, και ημών ενταύθα συνεχούσι

  την ψυχήν και έτι μάλλον εντάθησαν και συν-

  θλίβουσιν αυτήν από της παρελθούσης Κυρια-

  κής, ότε εγνώσθη η διαφωνία των δυο θεοπέμ-

  πτων και μεγίστων ανδρών, των δημιουργών και 

  στυλοβατών του κλέους και του μεγαλείου του 

  Έθνους, του Βενιζέλου του πάνυ και του Κων-

  σταντίνου του ΙΒ' του μεγάλου και η εντεύθεν

  υπελθούσα παραίτησις του πρώτου από της δι-

  ευθλυνσεως των τυχών της Πατρίδος κατά τας

  κρισιμώτατας ταύτας στιγμάς. Η πεποίθησις

  η εδραία του Έθνους ότι οι δυο ούτοι άνδρες

  είνα οι άνωθεν προωτισμένοι να ανάγωσιν είς 

  πέρας την ενσάρκωσιν όλων των μεγάλων ονεί-

  ρων Αυτού εν συνεργασία και συμπληρούντες

  αλλήλους εγέννησεν εν ημίν κάποιον αόριστον

  συναίσθημα όχι φόβου αποτυχίας, αλλά αναβο-

  λής της ενάρξεως της συντελέσεως της πραγ-

  ματώσεως των Ιδεωδών ημών, της οποίας πραγ-

  ματώσεως η ώρα φαίνεται ότι εσήμανεν.

    Αλλ' εν τούτοις ουδ' επί στιγμήν μας εγκα-

  ταλείπει όχι πλέον η ελπίς, αλλ' η πεποίθησις

  ότι ο μέγας της Ελλάδος Θεός και πάλιν εκ

  των φαινομένων αντιξόων περιστάσεων θα πα-

  ρουσιάση τας ευκαιρίας και τα μέσα, δι' ων

  στρατηγικότης του μεγάλου μας Βασιλέως και 

  ο πατριωτισμός αμφοτέρων και πάλιν εν τοις

  πράγμασι θα αναλάμψωσι και θα οδηγήσωσι

  το Έθνος είς τον τελικός θρίαμβον, εκεί όπου

  θρύλοι, όνειρα, παραδόσεις ευχαί γενεών όλων

  προο ρίζουσι τούτο, είς την ανάστασιν της όλης

  βυζαντινής ημών αυτοκρατορίας.

  Το πάρκον της Δυσδαιμονίας

  Ο ήλιος θερμαίνει τα εδώλια του πάρκου

  της Δυσδαιμονίας και αι χρυσαλλίδες περιί-

  πτανται γύρω από τα σκιερά πεύκα και τα

  διάφορα δενδρύλλια, τα οποία κοσμούν την μα-

  γευτικήν πλατείαν.

  Εξαγωγή εσπεριδοειδών.

  Κόσμος πολύς περιπατεί απολαμβάνων των 

  θελγήτρων της φύσεως, ενώ επί της προκυμαι-

  ας κείνται εκατοντάδες κόφινοι πλήρεις εσπε-

  ριδοειδών, τα οποία είναι πρωρισμένα δια 

  τας Αγοράς της Αιγύπτου. Βαγόνια πλήρη λε-

  μονίων και πορτοκαλλίων καταφθάνουσι καθ'

  εκάστην εκ Μόρφου και πλείσται χείρες κατα-

  γίνονται είς την συσκευήν τούτων εντός των

  κοφίνων.

  Ημίονοι είς Αίγυπτον.

  Δια του συμβατικού ατμοπλοίου της παρελ-

  θούσης εμβδομάδος εφορτώθησαν εξ Αμμοχώ-

  στου 25 ημίονοι και 40 εκ Λάρνακος δια λο-

  γαριασμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως. Σήμε-

  ρον δε θα φορτωθώσιν 80 περίπου ημίονοι εκ

  των διαφόρων κυπριακών λιμένων, αι οποίαι

  προορίζονται επίσης δια τας ανάγκας του

  στρατού της Αιγύπτου.

  Επιστήμων φαρμακοποιός.

  Διατρίβει εν τη ημετέρα πόλει ο εμβριθής

  επιστ΄μων φαρμακοποιός και χημικός εν Πόρτ-

  Σάιδ κ. Ε. Λ. Παπανικόλας. - ΟΥΤΙΣ

  ΤΥΧΗΡΑ ΚΥΠΡΙΑ

  Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η εκ

  Λευκωσίας Κύπρου και νύν εν Αλεξαν-

  δρεια διαμενούσα τιμία και ενάρετος οικο-

  δέσποινα, μήτηρ 4 τλεκνων Καλλιόπη

  Θεοφανίδου εκέρδισε τον πρώτον λα-

  χνόν του Credit Foncier Egyptien εκ

  φρ. χρυσών 50,000, ήτοι δυο χιλ. λιρών.

  Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου.

  Εν Λευκωσία, τη 26 Φεβρ. 1915.

                                                               Κ. Ν.

  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ.


  ΕΡΓΑΣΙΑΙ

  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


  Κατά την εβδομάδαν ταύτην κατόπιν

  προσκλήσεως υπό του Μακαριωτάτου Αρ- 

  χιεπισκόπου προσήλθον είς Λευκωσίαν ο

  Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.

  Ιάκωβος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος 

  Κυρηνείας κ. Κύριλλος και συγκρότησαν

  τακτικήν σύνοδον, συμφώνως προς τας προ-

  νοιας του Καταστατικού της Εκκλησίας.

    Ο Παν. Μητροπολίτης Κιτρίου, απουσι-

  άζων, ως γνωστόν, είς Άγιον Όρος ένθα

  εκτελεί υπηρεσίαν ανατεθείσαν αυτώ υπό

  της Ελληνικής Κυβερνήσεως, έγραψεν ήδη

  προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον

  ότι αδυνατεί να παρευρεθεή είς την Σύνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας Συνο-

  δον, δυνάμενην να χωρήση είς τας εργα-

  σίας της.

  Κατά τας γενομένας μέχρι σήμε-

  ρον δυνεδρίας της Συνόδου, έκαστος αρχιε-

  ρεύς ανήγγειλε παρατηρήσεις του επί της

  εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου είς

  εκάστην επαρχίαν και τα αναφυέντα μέχρι

  σήμερον προσκόμματα είς την εφαρμογήν.

  Η Σύνοδος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

  και αποφάσεις όπως αίρωνται είς το μέλ-

  λον τα τυχόν μονομερώς αναφυησόμενα προ-

  σκόμματα.

  Έτερον ζήτημα, υπέρ απησχόλησε καθ'

  όλην την συνεδρίαν της χθές την Σύνοδον,

  ήτο τοο ζήτημα του ιερέως και της εκκλη-

  σιαστικής επιτροπείας του χωριού Συγκρά-

  σεως της εκκλησιαστικής περιφέρειας Αρ-

  χιεπισκοπής. Η εκκ΄λησιαστική επιτρο-

  πεία του χωρίου τούτου εξώδευσε χρήματα 

  ανήκοντα είς την εκκλησίαν δι' ανέγερσιν

  σχολείου άνευ της άδειας της Εκκλησια-

  στικής αρχής. Ο Αρχιεπίσκοπος δ' υπέδει-

  ξεν είς τους επιτρόπους, ότι έπρεπε να συ-

  νεννοηθώσι μετ' αυτού διά το πόσον οπέρ

  θα εξώδευον. Οι επίτροποι όμως του χω-

  ρίου είς ουδεμίαν συμφωνίαν ήλθον μετά

  του Αρχιεπισκόπου. Έγραψεν είτα ούτος

  πρός τον ιερέα του χωρλιου να υποδείξη είς 

  τους επιτρόπους το καθήκον των και αν και 

  πάλιν δεν προσέλθωσι πρός συνεννόησιν

  μετά του Αρχιεπισκόπου να παύση να 

  λειτουργή. Και ο ιερεύς όμως δεν συνεμορ-

  φώθη πρός την διαταγή ταύτην. Αν και

  κατέστη δε αργός δίς και τρίς, εξηκολουθεί

  να ιερουργή. Εντεύθεν προήλθε το γν