Διενέργεια έρευνας της Αγγλικής Κυβέρνησης για την Αποφυλάκιση του Πλοίαρχου Μιχαήλ Σάββα Κελέσιη (Καπετάν Μίχαλος), item 13

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Εν λευκωσία 27 Φεβρουαρίου 1916


Εντιμότατε

Λαμβάνω την τιμή να παρακαλέ-

σω την υμετέραν Εντιμότητα να με

πληροφορήση έαν έχει πληροφορίες

περί της τύχης του πλοιάρχου Μιχα

ηλ Σάββα εκ Κερυνείας του συλληφ-

θέντος υπό του Γαλλικού πολεμικού

όπερ κατεβύθισε το πλοίο μου Ευ-

αγγελίστρια, εις τον λιμένα Πάφους

Μουλλιά.


 Επίσης λαμβάνω την τιμή να πα

ρακαλέσω την υμετέρα Εντιμότη-

τα να με πληροφορήση αν τούτο εί

ναι δυνατό αν εκ του πορίσματος

της ανακρίσεως ανεκαλύφθη τι το

ενοχοποιητικόν κατά του ρειθέντος

πλοιάρχου  missing οχι αν  η Κυβέρ-

νηση προτίθεται να λάβει μέτρα 

προς προστασίαν των συμφερόν-

των μου missing τα του πλοιάρχου του πληρ-

ρωμα τος

 

Τω Εντιμότατω

Αρχιγραμματέα

λευκωσια                                                 Έχω τη τιμήν

                                                                    τα Υμετέρας Εντιμότητος

                                                                     ταπεινός Θεράπον

                                                                    missing Χαραλάμπους
Transcription saved

Εν λευκωσία 27 Φεβρουαρίου 1916


Εντιμότατε

Λαμβάνω την τιμή να παρακαλέ-

σω την υμετέραν Εντιμότητα να με

πληροφορήση έαν έχει πληροφορίες

περί της τύχης του πλοιάρχου Μιχα

ηλ Σάββα εκ Κερυνείας του συλληφ-

θέντος υπό του Γαλλικού πολεμικού

όπερ κατεβύθισε το πλοίο μου Ευ-

αγγελίστρια, εις τον λιμένα Πάφους

Μουλλιά.


 Επίσης λαμβάνω την τιμή να πα

ρακαλέσω την υμετέρα Εντιμότη-

τα να με πληροφορήση αν τούτο εί

ναι δυνατό αν εκ του πορίσματος

της ανακρίσεως ανεκαλύφθη τι το

ενοχοποιητικόν κατά του ρειθέντος

πλοιάρχου  missing οχι αν  η Κυβέρ-

νηση προτίθεται να λάβει μέτρα 

προς προστασίαν των συμφερόν-

των μου missing τα του πλοιάρχου του πληρ-

ρωμα τος

 

Τω Εντιμότατω

Αρχιγραμματέα

λευκωσια                                                 Έχω τη τιμήν

                                                                    τα Υμετέρας Εντιμότητος

                                                                     ταπεινός Θεράπον

                                                                    missing Χαραλάμπους

Transcription history
 • November 1, 2018 09:19:28 Maria Tsangari

  Εν λευκωσία 27 Φεβρουαρίου 1916


  Εντιμότατε

  Λαμβάνω την τιμή να παρακαλέ-

  σω την υμετέραν Εντιμότητα να με

  πληροφορήση έαν έχει πληροφορίες

  περί της τύχης του πλοιάρχου Μιχα

  ηλ Σάββα εκ Κερυνείας του συλληφ-

  θέντος υπό του Γαλλικού πολεμικού

  όπερ κατεβύθισε το πλοίο μου Ευ-

  αγγελίστρια, εις τον λιμένα Πάφους

  Μουλλιά.


   Επίσης λαμβάνω την τιμή να πα

  ρακαλέσω την υμετέρα Εντιμότη-

  τα να με πληροφορήση αν τούτο εί

  ναι δυνατό αν εκ του πορίσματος

  της ανακρίσεως ανεκαλύφθη τι το

  ενοχοποιητικόν κατά του ρειθέντος

  πλοιάρχου  missing οχι αν  η Κυβέρ-

  νηση προτίθεται να λάβει μέτρα 

  προς προστασίαν των συμφερόν-

  των μου missing τα του πλοιάρχου του πληρ-

  ρωμα τος

   

  Τω Εντιμότατω

  Αρχιγραμματέα

  λευκωσια                                                 Έχω τη τιμήν

                                                                      τα Υμετέρας Εντιμότητος

                                                                       ταπεινός Θεράπον

                                                                      missing Χαραλάμπους

 • November 1, 2018 09:15:20 Maria Tsangari

  Εν λευκωσία 27 Φεβρουαρίου 1916


  Εντιμότατε

  Λαμβάνω την τιμή να παρακαλέ-

  σω την υμετέραν Εντιμότητα να με

  πληροφορήση έαν έχει πληροφορίες

  περί τηςτύχης του πλοιάρχου Μιχα

  ηλ Σάββα εκ Κερυνείας του συλληφ-

  θέντος υπό του Γαλλικού πολεμικού

  όπερ κατεβύθισε το πλοίο μου Ευ-

  αγγελίστρια, εις τον λιμένα Πάφους

  Μουλλιά.


   Επίσης λαμβάνω την τιμή να πα

  ρακαλέσω την υμετέρα Εντιμότη-

  τα να με πληροφορήση αν τούτο εί

  ναι δυνατό αν εκ του πορίσματος

  της ανακρίσεως ανεκαλύφθη τι το

  ενοχοποιητικόν κατά του ρειθέντος

  πλοιάρχου  missing οχι αν  η Κυβέρ-

  νηση προτίθεται να λάβει μέτρα 

  προς προστασίαν των συμφερόν-

  των μου missing τα του πλοιάρχου του πληρ-

  ρωμα τος

    Τω Εντιμότατω

  Αρχιγραμματέα

  λευκωσια                                                 Έχω τη τιμήν

                                                                      τα Υμετέρας Εντιμότητος

                                                                       ταπεινός Θεράπον

                                                                      missing Χαραλάμπους


  προς προστασία των συμφερόν-

  των μου        πλοιάρχου του πλη-

  ρώμα τος

         Τω Εντιμότατω   

  Αρχιγραμματέα

         λευκωσία 

                                                            Έχω την τιμή  να διατελώ

                                                              τα Υμετέρας Εντιμότητα

                                                               ταπεινός Θεράπον

                                                                missing Χαραλάμπους    

                         • November 1, 2018 09:14:40 Maria Tsangari

  Εν λευκωσία 27 Φεβρουαρίου 1916


  Εντιμότατε

  Λαμβάνω την τιμή να παρακαλέ-

  σω την υμετέραν Εντιμότητα να με

  πληροφορήση έαν έχει πληροφορίες

  περί τηςτύχης του πλοιάρχου Μιχα

  ηλ Σάββα εκ Κερυνείας του συλληφ-

  θέντος υπό του Γαλλικού πολεμικού

  όπερ κατεβύθισε το πλοίο μου Ευ-

  αγγελίστρια, εις τον λιμένα Πάφους

  Μουλλιά.


   Επίσης λαμβάνω την τιμή να πα

  ρακαλέσω την υμετέρα Εντιμότη-

  τα να με πληροφορήση αν τούτο εί

  ναι δυνατό αν εκ του πορίσματος

  της ανακρίσεως ανεκαλύφθη τι το

  ενοχοποιητικόν κατά του ρειθέντος

  πλοιάρχου  missing οχι αν  η Κυβέρ-

  νηση προτίθεται να λάβει μέτρα 

  προς προστασίαν των συμφερόν-

  των μου missing τα του πλοιάρχου του πληρ-

  ρωμα τος

    Τω Εντιμότατω

  Αρχιγραμματέα

  λευκωσια                                                 Έχω τη τιμήν

                                                                      τα Υμετέρας Εντιμότητος

                                                                       ταπεινός Θεράπον

                                                                      missing Χαραλάμπους 


  προς προστασία των συμφερόν-

  των μου        πλοιάρχου του πλη-

  ρώμα τος

         Τω Εντιμότατω   

  Αρχιγραμματέα

         λευκωσία 

                                                            Έχω την τιμή  να διατελώ

                                                              τα Υμετέρας Εντιμότητα

                                                               ταπεινός Θεράπον

                                                                missing Χαραλάμπους    

                         • November 1, 2018 09:02:08 Maria Tsangari

  Εν λευκωσία 27 Φεβρουαρίου 1916


  Εντιμότατε

  Λαμβάνω την τιμή να παρακαλέ-

  σω την υμετέραν Εντιμότητα να με

  πληροφορήση έαν έχει πληροφορίες

  περί τη τύχης του πλοιάρχου Μιχα

  ηλ Σάββα εκ Κερυνείας του συλληφ-

  θέντος υπό του Γαλλικού πολεμικού

  όπερ κατεβύθισε το πλοίο μεν Ευ-

  αγγελίστρια, ις τον λιμένα Πάφους

  Μουλλιά.


   Επίσης λαμβάνω την τιμή να πα

  ρακαλέσω την υμετέρα εντιμότη-

  τα να με πληροφορήση αν τούτο εί

  ναι δυνατό αν εκ του πορίσματος

  του ανακριτή ανεκαλύφθη τι το

  ενοχοποιητικόν κατά του missing

  πλοιάρχου                     η Κυβέρ-

  νηση προτίθεται να λάβει μέτρα

  προς προστασία των συμφερόν-

  των μου        πλοιάρχου του πλη-

  ρώμα τος

         Τω Εντιμότατω   

  Αρχιγραμματέα

         λευκωσία 

                                                            Έχω την τιμή  να διατελώ

                                                              τα Υμετέρας Εντιμότητα

                                                               ταπεινός Θεράπον

                                                                missing Χαραλάμπους    

                         • November 1, 2018 08:45:12 Maria Tsangari

  Εν λευκωσία 27 Φεβρουαρίου 1916


  Εντιμότατε

  Λαμβάνω την τιμή να παρακαλέ-

  σω την υμετέραν Εντιμότητα να με

  πληροφορήση ε'αν έχει πληροφορίες

  περί τη τύχης του πλοιάρχου Μιχα

  ηλ Σάββα εκ Κερυνείας του συλληφ-

  θέντος υπό του Γαλλικού πολεμικού

  όπερ κατεβύθισε το πλοίο μεν Ευ-

  αγγελίστρια, ις τον λιμένα Πάφους

  Μουλλιά.


   Επίσης λαμβάνω την τιμή να πα

  ρακαλέσω την υμετέρα εντιμότη-

  τα να με πληροφορήση αν τούτο εί

  ναι δυνατό αν εκ του πορίσματος

  του ανακριτή ανεκαλύφθη τι το

  ενοχοποιητικόν κατά του missing

  πλοιάρχου  


 • November 1, 2018 08:43:41 Maria Tsangari

  Εν λευκωσία 27 Φεβρουαρίου 1916


  Εντιμότατε

  Λαμβάνω την τιμή να παρακαλέ-

  σω την υμετέραν Εντιμότητα να με

  πληροφορήση ε'αν έχει πληροφορίες

  περί τη τύχης του πλοιάρχου Μιχα

  ηλ Σάββα εκ Κερυνείας του συλληφ-

  θέντος υπό του Γαλλικού πολεμικού

  όπερ κατεβύθισε το πλοίο μεν Ευ-

  αγγελίστρια, ις τον λιμένα Πάφους

  Μουλλιά.


   Επίσης λαμβάνω την τιμή να πα

  ρακαλέσω την υμετέρα εντιμότη-

  τα να με πληροφορήση αν τούτο εί

  ναι δυνατό αν εκ του πορίσματος

  του ανακριτή ανεκαλύφθη τι το

  ενοχοποιητικόν κατά του 


 • November 1, 2018 08:38:15 Maria Tsangari

  Εν λευκωσία 27 Φεβρουαρίου 1916


  Εντιμότατε

  Λαμβάνω την τιμή να παρακαλέ-

  σω την υμετέραν Εντιμότητα να με

  πληροφορήση ε'αν έχει πληροφορίες

  περί τη τύχης του πλοιάρχου Μιχα

  ηλ Σάββα εκ Κερυνείας του συλληφ-

  θέντος υπό του Γαλλικού πολεμικού

  όπερ κατεβύθισε το πλοίο μεν Ευ-

  αγγελίστρια, ις τον λιμένα Πάφους

  Μουλλιά


Description

Save description
 • 34.7720133||32.4297369||

  Πάφος / Paphos

 • 34.7553797||32.4523855||

  Γεροσκήπου

 • 35.299194||33.23632459999999||

  Κερύνεια / Κύπρος (Keryneia / Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location Κερύνεια / Κύπρος (Keryneia / Cyprus
 • Document location Πάφος / Paphos
 • Additional document location Γεροσκήπου


ID
4818 / 53716
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Αντρέας Κελέσης
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


February 27, 1916
 • Ελληνικά


 • Prisoners of War
 • Remembrance
 • Transport
 • Γαλλικός ΣτρατόςNotes and questions

Login to leave a note