Αίτηση δημοδιδασκάλου για παροχή ακουστικών., item 1

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

                                        Πρός 

                                το' επί των Εκκλησιαστικών και 

                                της Παιδείας missing υπουργείον, - 

 πάνω αριστερά υπάρχουν δύο σφραγίδες που αναγράφουν τα εξής: 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ. 

ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ. 

ΛΕΠ. 50.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΏΝ 

 ΚΑ ΔΗΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 42903

ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ 16-10-10

 ακολουθεί η κυρίως αίτηση 

                       Κύριε υπουργέ, 


   Μετά του προσήκοντος σεβα-

σμού λαμβάνω τήν τιμήν νά ανα

φέρω υμίν ότι τυγχάνων δημο

διδάσκαλος Νικησιάνης της Εκπ

Περιφερείας Καβάλλας, πρόσφυξ 

έκ Κων/πόλεως, άμα τή εισβολή

τών Βουλγάρων είς τήν Ανατολικήν 

Μακεδονίαν τώ 1916,ασήχθην 

εξόριστος είς Παλαιάν Βουλγαρίαν 

έκ τών πρώτων συλληφθείς διά 

τά Βενιζελικά μού αισθήματα.

Συνεπλήρωσα δέ έν ταίς 

φυλακαίς καί καταναγκαστι-

κοίς έργοις  δύο καί ήμισυ έτη 

τό αποτέλεσμα δυστυχώς 9ης 

εξορίας υπήρξε δι΄εμέ λιαν 

θλιβερού,καθόσον εκ τώ κακώ

χιών καί τής πείνης ιδία μοί

εσήλθε βαρηκοίας τών ώτων ,

πρός θεραπείαν τής  ουσίας από 

δύο μηνών περίπου  ,τυχών τής 

σχετικής αδείας,περιθάλπομαι 

έν τή Αστυκλινική τού Εθνικού 

Πανεπιστημίου ημών.


Transcription saved

                                        Πρός 

                                το' επί των Εκκλησιαστικών και 

                                της Παιδείας missing υπουργείον, - 

 πάνω αριστερά υπάρχουν δύο σφραγίδες που αναγράφουν τα εξής: 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ. 

ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ. 

ΛΕΠ. 50.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΏΝ 

 ΚΑ ΔΗΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 42903

ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ 16-10-10

 ακολουθεί η κυρίως αίτηση 

                       Κύριε υπουργέ, 


   Μετά του προσήκοντος σεβα-

σμού λαμβάνω τήν τιμήν νά ανα

φέρω υμίν ότι τυγχάνων δημο

διδάσκαλος Νικησιάνης της Εκπ

Περιφερείας Καβάλλας, πρόσφυξ 

έκ Κων/πόλεως, άμα τή εισβολή

τών Βουλγάρων είς τήν Ανατολικήν 

Μακεδονίαν τώ 1916,ασήχθην 

εξόριστος είς Παλαιάν Βουλγαρίαν 

έκ τών πρώτων συλληφθείς διά 

τά Βενιζελικά μού αισθήματα.

Συνεπλήρωσα δέ έν ταίς 

φυλακαίς καί καταναγκαστι-

κοίς έργοις  δύο καί ήμισυ έτη 

τό αποτέλεσμα δυστυχώς 9ης 

εξορίας υπήρξε δι΄εμέ λιαν 

θλιβερού,καθόσον εκ τώ κακώ

χιών καί τής πείνης ιδία μοί

εσήλθε βαρηκοίας τών ώτων ,

πρός θεραπείαν τής  ουσίας από 

δύο μηνών περίπου  ,τυχών τής 

σχετικής αδείας,περιθάλπομαι 

έν τή Αστυκλινική τού Εθνικού 

Πανεπιστημίου ημών.Transcription history
 • May 12, 2018 22:21:27 Νικόλαος Παππάς

                                          Πρός 

                                  το' επί των Εκκλησιαστικών και 

                                  της Παιδείας missing υπουργείον, - 

   πάνω αριστερά υπάρχουν δύο σφραγίδες που αναγράφουν τα εξής: 

  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ. 

  ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ. 

  ΛΕΠ. 50.


  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΏΝ 

   ΚΑ ΔΗΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 

  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 42903

  ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ 16-10-10

   ακολουθεί η κυρίως αίτηση 

                         Κύριε υπουργέ, 


     Μετά του προσήκοντος σεβα-

  σμού λαμβάνω τήν τιμήν νά ανα

  φέρω υμίν ότι τυγχάνων δημο

  διδάσκαλος Νικησιάνης της Εκπ

  Περιφερείας Καβάλλας, πρόσφυξ 

  έκ Κων/πόλεως, άμα τή εισβολή

  τών Βουλγάρων είς τήν Ανατολικήν 

  Μακεδονίαν τώ 1916,ασήχθην 

  εξόριστος είς Παλαιάν Βουλγαρίαν 

  έκ τών πρώτων συλληφθείς διά 

  τά Βενιζελικά μού αισθήματα.

  Συνεπλήρωσα δέ έν ταίς 

  φυλακαίς καί καταναγκαστι-

  κοίς έργοις  δύο καί ήμισυ έτη 

  τό αποτέλεσμα δυστυχώς 9ης 

  εξορίας υπήρξε δι΄εμέ λιαν 

  θλιβερού,καθόσον εκ τώ κακώ

  χιών καί τής πείνης ιδία μοί

  εσήλθε βαρηκοίας τών ώτων ,

  πρός θεραπείαν τής  ουσίας από 

  δύο μηνών περίπου  ,τυχών τής 

  σχετικής αδείας,περιθάλπομαι 

  έν τή Αστυκλινική τού Εθνικού 

  Πανεπιστημίου ημών. • May 9, 2018 13:01:19 Katerina Metallinou

     Κυριε υπουργε 


     Μετά του προσήκοντος σεβα-

  σμού λαμβάνω τήν τιμήν νά ανα

  φέρω υμίν ότι τυγχάνων δημο

  διδάσκαλος Νικησιάνης της Εκπ

  Περιφερείας Καβάλλας, πρόσφυξ 

  έκ Κων/πόλεως, άμα τή εισβολή

  τών Βουλγάρων είς τήν Ανατολικήν 

  Μακεδονίαν τώ 1916,ασήχθην 

  εξόριστος είς Παλαιάν Βουλγαρίαν 

  έκ τών πρώτων συλληφθείς διά 

  τά Βενιζελικά μού αισθήματα.

  Συνεπλήρωσα δέ έν ταίς 

  φυλακαίς καί καταναγκαστι-

  κοίς έργοις  δύο καί ήμισυ έτη 

  τό αποτέλεσμα δυστυχώς 9ης 

  εξορίας υπήρξε δι΄εμέ λιαν 

  θλιβερού,καθόσον εκ τώ κακώ

  χιών καί τής πείνης ιδία μοί

  εσήλθε βαρηκοίας τών ώτων ,

  πρός θεραπείαν τής  ουσίας από 

  δύο μηνών περίπου  ,τυχών τής 

  σχετικής αδείας,περιθάλπομαι 

  έν τή Αστυκλινική τού Εθνικού 

  Πανεπιστημίου ημών. • May 9, 2018 12:57:11 Katerina Metallinou

     Κυριε υπουργε 


     Μετά του προσήκοντος σεβα-

  σμού λαμβάνω τήν τιμήν νά ανα

  φέρω υμίν ότι τυγχάνων δημο

  διδάσκαλος Νικησιάνης της Εκπ

  Περιφερείας Καβάλλας, πρόσφυξ 

  έκ Κων/πόλεως, άμα τή εισβολή

  τών Βουλγάρων είς τήν Ανατολικήν 

  Μακεδονίαν τώ 1916,ασήχθην 

  εξόριστος είς Παλαιάν Βουλγαρίαν 

  έκ τών πρώτων συλληφθείς διά 

  τά Βενιζελικά μού αισθήματα.

  Συνεπλήρωσα δέ έν ταίς 

  φυλακαίς καί καταναγκαστι-

  κοίς έργοις  δύο καί ήμισυ έτη 

  τό αποτέλεσμα δυστυχώς 9ης 

  εξορίας υπήρξε δι΄εμέ λιαν 

  θλιβερού,καθόσον εκ τώ κακώ

  χιών καί τής πείνης ιδία μοί

  εσήλθε βαρηκοίας τών ώτων ,

  πρός θεραπείαν τής  • May 9, 2018 12:56:59 Gianna Dlipai

  Πρός

  τό εσί των εκκλησιαστικών καί

  της παιδείας Σ ού υπουργειον ._  Αίτηση

  δημοδιδ_λου Σαρί_Σαμσάν

  Ιωάννου Νεωκορίδου

            περί

  παροχης αυτω υπό του υ-

  πουργείου ακουστηκων ηλεκτρ.

  μηχανημάτων. ____

  Εν Αθήναις 15-10-919                                                  


                                                                   


 • May 9, 2018 12:53:54 Katerina Metallinou

     Κυριε υπουργε 


     Μετά του προσήκοντος σεβα-

  σμού λαμβάνω τήν τιμήν νά ανα

  φέρω υμίν ότι τυγχάνων δημο

  διδάσκαλος Νικησιάνης της Εκπ

  Περιφερείας Καβάλλας, πρόσφυξ 

  έκ Κων/πόλεως, άμα τή εισβολή

  τών Βουλγάρων είς τήν Ανατολικήν 

  Μακεδονίαν τώ 1916,ασήχθην 

  εξόριστος είς Παλαιάν Βουλγαρίαν 

  έκ τών πρώτων συλληφθείς διά 

  τά Βενιζελικά μού αισθήματα.

  Συνεπλήρωσα δέ έν ταίς 

  φυλακαίς καί καταναγκαστι-

  κοίς έργοις  δύο καί ήμισυ έτη 

  τό αποτέλεσμα δυστυχώς 9ης 

  εξορίας  • May 9, 2018 12:50:17 Katerina Metallinou

     Κυριε υπουργε 


     Μετά του προσήκοντος σεβα-

  σμού λαμβάνω τήν τιμήν νά ανα

  φέρω υμίν ότι τυγχάνων δημο

  διδάσκαλος Νικησιάνης της Εκπ

  Περιφερείας Καβάλλας, πρόσφυξ 

  έκ Κων/πόλεως, άμα τή εισβολή

  τών Βουλγάρων είς τήν Ανατολικήν 

  Μακεδονίαν τώ 1916,ασήχθην 

  εξόριστος είς Παλαιάν Βουλγαρίαν 

  έκ τών πρώτων συλληφθείς διά 

  τά Βενιζελικά μού αισθήματα.

  Συνεπλήρωσα δέ έν ταίς 

  φυλακαίς  • May 9, 2018 12:48:50 Katerina Metallinou

     Κυριε υπουργε 


     Μετά του προσήκοντος σεβα-

  σμού λαμβάνω τήν τιμήν νά ανα

  φέρω υμίν ότι τυγχάνων δημο

  διδάσκαλος Νικησιάνης της Εκπ

  Περιφερείας Καβάλλας, πρόσφυξ 

  έκ Κων/πόλεως, άμα τή εισβολή

  τών Βουλγάρων είς τήν Ανατολικήν 

  Μακεδονίαν τώ 1916,ασήχθην 

  εξόριστος είς Παλαιάν Βουλγαρίαν 

  έκ τών πρώτων συλληφθείς διά 

  τά


 • May 9, 2018 12:48:01 Katerina Metallinou

     Κυριε υπουργε 


     Μετά του προσήκοντος σεβα-

  σμού λαμβάνω τήν τιμήν νά ανα

  φέρω υμίν ότι τυγχάνων δημο

  διδάσκαλος Νικησιάνης της Εκπ

  Περιφερείας Καβάλλας, πρόσφυξ 

  έκ Κων/πόλεως, άμα τή εισβολή

  τών Βουλγάρων είς τήν Ανατολικήν 

  Μακεδονίαν τώ 1916,ασήχθην 

  εξόριστος είς Παλαιάν Βουλγαρίαν 


 • May 9, 2018 12:47:06 Katerina Metallinou

     Κυριε υπουργε 


     Μετά του προσήκοντος σεβα-

  σμού λαμβάνω τήν τιμήν νά ανα

  φέρω υμίν ότι τυγχάνων δημο

  διδάσκαλος Νικησιάνης της Εκπ

  Περιφερείας Καβάλλας, πρόσφυξ 

  έκ Κων/πόλεως, άμα τή εισβολή

  τών Βουλγάρων είς τήν Ανατολικήν 

  Μακεδονίαν


 • May 9, 2018 12:44:52 Katerina Metallinou

     Κυριε υπουργε 


     Μετά του προσήκοντος σεβα-

  σμού λαμβάνω τήν τιμήν νά ανα

  φέρω υμίν ότι τυγχάνων δημο

  διδάσκαλος Νικησιάνης της Εκπ

  Περιφερείας Καβάλλας, πρόσφυξ 

  έκ Κων/πόλεως, άμα τη


 • May 9, 2018 12:22:52 Katerina Metallinou

     Κυριε υπουργε 


     Μετα του 


 • May 9, 2018 12:22:08 Katerina Metallinou
 • May 9, 2018 12:20:50 Katerina Metallinou

Description

Save description
 • 40.9492064||24.142372||

  Νικήσιανη Καβάλας

 • 41.0082376||28.9783589||

  Κωνσταντινούπολη

Location(s)
 • Document location Νικήσιανη Καβάλας
 • Additional document location Κωνσταντινούπολη
Login and add location


ID
21601 / 252474
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Γενικά Αρχεία του Κράτους
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


October 15, 1919
Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • δημοδιδασκαλος, αιτηση για ακουστικα

 • el.wikipedia.orgΗ περιοχή της σημερινής Χρυσούπολης καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς το 1375–1376. Η πόλης ιδρύθηκε από τους Οθωμανούς και είχε την ονομασία Σαρή Σαμπάν- από το όνομα του τούρκου τσιφλικά και χανιτζή Sa
Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note