Έκθεση σχολικού ιατρού για την υγειονολογική κατάσταση σχολείων. , item 14

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

=24=

ματισμόν όσον και εις τοποθέτησην.

Τον χρωματισμόν δια την ανανέωσιν του 

οποίου απαιτείται ευτελές τι ποσόν, έκα-

μα τας δεούσας συστάσεις, εδίδαξα δε

τους διδασάλους ποιάν θέσιν πρέπει να

έχη ο πόναξ ως προς τους μαθητάς και ποιάν

οπτικήν υξιεινολογικήν σημασίαν έχει α΄τη.

Έδρας ωσαύτης πολύ ολίγας εύρον εν τάξει,

τόσον ως κατασκευήν όσο και ως αξιοπρέπειαν.


=25=V.

ΥΔΡΕΥΣΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ - ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.                ==========


Εις δύο μόνον σχολεία συνήντησα κρήμημ ή

 φρέαρ : Εις μεν την  Αυγενικήν  έξωθεν των σχο-

λείων υπάρχει κρήνη κοινή δι' όλον το χωρί-

ον, δυναμένη όμως άριστα να υδρεύη και τους

μαθητάς. Εις δε το Πενταμόδι, εις τον περίβο-

λον του σχολείου, υπάρχει  φρέαρ  ακαθάριστον

μεν και μη χρησιμοποιούμενον, αλλά κατά

τους εκεί χωρικούς περιέχον άφθονο και

γλυκύτατον ύδωρ.

Ες τα λοιπά σχολεία ουδέ ίχνος σχολικής

υδρεύσεως. Υδρεύονται δε οι μαθηταί των από

τους  περιοικούντας  πολίτας κατά τρόπον δυ-

στυχώς ανθυγιεινότατον, ως χρησιμοποιούντες

όλοι το μόνον δοχείον του φυλoξένου γείτο-

Transcription saved

=24=

ματισμόν όσον και εις τοποθέτησην.

Τον χρωματισμόν δια την ανανέωσιν του 

οποίου απαιτείται ευτελές τι ποσόν, έκα-

μα τας δεούσας συστάσεις, εδίδαξα δε

τους διδασάλους ποιάν θέσιν πρέπει να

έχη ο πόναξ ως προς τους μαθητάς και ποιάν

οπτικήν υξιεινολογικήν σημασίαν έχει α΄τη.

Έδρας ωσαύτης πολύ ολίγας εύρον εν τάξει,

τόσον ως κατασκευήν όσο και ως αξιοπρέπειαν.


=25=V.

ΥΔΡΕΥΣΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ - ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.                ==========


Εις δύο μόνον σχολεία συνήντησα κρήμημ ή

 φρέαρ : Εις μεν την  Αυγενικήν  έξωθεν των σχο-

λείων υπάρχει κρήνη κοινή δι' όλον το χωρί-

ον, δυναμένη όμως άριστα να υδρεύη και τους

μαθητάς. Εις δε το Πενταμόδι, εις τον περίβο-

λον του σχολείου, υπάρχει  φρέαρ  ακαθάριστον

μεν και μη χρησιμοποιούμενον, αλλά κατά

τους εκεί χωρικούς περιέχον άφθονο και

γλυκύτατον ύδωρ.

Ες τα λοιπά σχολεία ουδέ ίχνος σχολικής

υδρεύσεως. Υδρεύονται δε οι μαθηταί των από

τους  περιοικούντας  πολίτας κατά τρόπον δυ-

στυχώς ανθυγιεινότατον, ως χρησιμοποιούντες

όλοι το μόνον δοχείον του φυλoξένου γείτο-


Transcription history
 • May 18, 2018 09:38:11 Euaggelia Louka

  =24=

  ματισμόν όσον και εις τοποθέτησην.

  Τον χρωματισμόν δια την ανανέωσιν του 

  οποίου απαιτείται ευτελές τι ποσόν, έκα-

  μα τας δεούσας συστάσεις, εδίδαξα δε

  τους διδασάλους ποιάν θέσιν πρέπει να

  έχη ο πόναξ ως προς τους μαθητάς και ποιάν

  οπτικήν υξιεινολογικήν σημασίαν έχει α΄τη.

  Έδρας ωσαύτης πολύ ολίγας εύρον εν τάξει,

  τόσον ως κατασκευήν όσο και ως αξιοπρέπειαν.


  =25=  V.

  ΥΔΡΕΥΣΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ - ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ

  ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.                ==========


  Εις δύο μόνον σχολεία συνήντησα κρήμημ ή

   φρέαρ : Εις μεν την  Αυγενικήν  έξωθεν των σχο-

  λείων υπάρχει κρήνη κοινή δι' όλον το χωρί-

  ον, δυναμένη όμως άριστα να υδρεύη και τους

  μαθητάς. Εις δε το Πενταμόδι, εις τον περίβο-

  λον του σχολείου, υπάρχει  φρέαρ  ακαθάριστον

  μεν και μη χρησιμοποιούμενον, αλλά κατά

  τους εκεί χωρικούς περιέχον άφθονο και

  γλυκύτατον ύδωρ.

  Ες τα λοιπά σχολεία ουδέ ίχνος σχολικής

  υδρεύσεως. Υδρεύονται δε οι μαθηταί των από

  τους  περιοικούντας  πολίτας κατά τρόπον δυ-

  στυχώς ανθυγιεινότατον, ως χρησιμοποιούντες

  όλοι το μόνον δοχείον του φυλoξένου γείτο-


 • May 12, 2018 11:22:52 Krystallia Mandelia

  =24=

  ματισμόν όσον και εις τοποθέτησην.

  Τον χρωματισμόν δια την ανανέωσιν του 

  οποίου απαιτείται ευτελές τι ποσόν, έκα-

  μα τας δεούσας συστάσεις, εδίδαξα δε

  τους διδασάλους ποιάν θέσιν πρέπει να

  έχη ο πόναξ ως προς τους μαθητάς και ποιάν

  οπτικήν υξιεινολογικήν σημασίαν έχει α΄τη.

  Έδρας ωσαύτης πολύ ολίγας εύρον εν τάξει,

  τόσον ως κατασκευήν όσο και ως αξιοπρέπειαν.


  =25=  V.

  ΥΔΡΕΥΣΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ - ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ

  ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.                ==========


  Εις δύο μόνον σχολεία αυνήντησα κρήμημ ή

   φρέαρ : Εις μεν την  Αυγενικήν  έξωθεν των σχο-

  λείων υπάρχει κρήνη κοινή δι' όλον το χωρί-

  ον, δυναμένη όμως άριστα να υδρεύη και τους

  μαθητάς. Εις δε το Πενταμόδι, εις τον περίβο-

  λον του σχολείου, υπάρχει  φρέαρ  ακαθάριστον

  μεν και μη χρησιμοποιούμενον, αλλά κατά

  τους εκεί χωρικούς περιέχον άφθονο και

  γλυκύτατον ύδωρ.

  Ες τα λοιπά σχολεία ουδέ ίχνος σχολικής

  υδρεύσεως. Υδρεύονται δε οι μαθηταί των από

  τους  περιοικούντας  πολίτας κατά τρόπον δυ-

  στυχώς ανθυγιεινότατον, ως χρησιμοποιούντες

  όλοι το μόνον δοχείον του φυλoξένου γείτο-


 • May 12, 2018 11:07:38 Krystallia Mandelia

  =24=

  ματισμόν όσον και εις τοποθέτησην.

  Τον χρωματισμόν δια την ανανέωσιν του 

  οποίου απαιτείται ευτελές τι ποσόν, έκα-

  μα τας δεούσας συστάσεις, εδίδαξα δε

  τους διδασάλους ποιάν θέσιν πρέπει να

  έχη ο πόναξ ως προς τους μαθητάς και ποιάν

  οπτικήν υξιεινολογικήν σημασίαν έχει α΄τη.

  Έδρας ωσαύτης πολύ ολίγας εύρον εν τάξει,

  τόσον ως κατασκευήν όσο και ως αξιοπρέπειαν.


  =25=  V.

  ΥΔΡΕΥΣΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ - ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ

  ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.                ==========


  Εις δύο μόνον σχολεία αυνήντησα κρήμημ ή

   φρέαρ : Εις μεν την  Αυγενικήν  έξωθεν των σχο-

  λείων υπάρχει κρήνη κοινή δι' όλον το χωρί-

  ον, δυναμένη όμως άριστα να υδρεύη και τους

  μαθητάς. Εις δε το Πενταμόδι, εις τον περίβο-

  λον του σχολείου, υπάρχει  φρέαρ  ακαθάριστον

  μεν και μη χρησιμοποιούμενον, αλλά κατά

  τους εκεί χωρικούς περιέχον άφθονο και

  γλυκύτατον ύδωρ.

  Ες τα λοιπά σχολεία ουδέ ίχνος σχολικής

  υδρεύσεως. Υδρεύονται δε οι μαθηταί των από

  τους  περισικούντας  πολίτας κατά τρόπον δυ-

  στυχώς ανθυγιεινότατον, ως χρησιμοποιούντες

  όλοι το μόνον δοχείον του φυλoξένου γείτο-


 • May 11, 2018 17:50:25 Krystallia Mandelia

  =24=

  ματισμόν όσον και εις τοποθέτησην.

  Τον χρωματισμόν δια την ανανέωσιν του 

  οποίου απαιτείται ευτελές τι ποσόν, έκα-

  μα τας δεούσας συστάσεις, εδίδαξα δε

  τους διδασάλους ποιάν θέσιν πρέπει να

  έχη ο πόναξ ως προς τους μαθητάς και ποιάν

  οπτικήν υξιεινολογικήν σημασίαν έχει α΄τη.

  Έδρας ωσαύτης πολύ ολίγας εύρον εν τάξει,

  τόσον ως κατασκευήν όσο και ως αξιοπρέπειαν.


  =25=  V.

  ΥΔΡΕΥΣΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ - ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ

  ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.                ==========


  Εις δύο μόνον σχολεία αυνήντησα κρήμημ ή

   φρέαρ : Εις μεν την  Αυγενικήν  έξωθεν των σχο-

  λείων υπάρχει κρήνη κοινή δι' όλον το χωρί-

  ον, δυναμένη όμως άριστα να υδρεύη και τους

  μαθητάς. Εις δε το Πενταμόδι, εις τον περίβο-

  λον του σχολείου, υπάρχει  φρέαρ  ακαθάριστον

  μεν και μη χρησιμοποιούμενον, αλλά κατά

  τους εκεί χωρικούς περιέχον άφθονο και

  γλυκύτατον ύδωρ.

  Ες τα λοιπά σχολεία ουδέ ίχνος σχολικής

  υδρεύσεως. Υδρεύονται δε οι μαθηταί των από

  τους  περισικούντας  πολίτας κατά τρόπον δυ-

  στυχώς ανθυγιεινότατον, ως χρησιμοποιούντες

  όλοι το μόνονδοχείον του φυλόξενου γείτο-


 • May 11, 2018 17:49:17 Krystallia Mandelia

  =24=

  ματισμόν όσον και εις τοποθέτησην.

  Τον χρωματισμόν δια την  ανανέωσιν  του 

  οποίου απαιτίται ευτελές τι ποσόν, έκα-

  μα τας δεούσας συστάσεις, εδίδαξα δε

  τους διδασάλους ποιάν θέσιν πρέπει να

  έχη ο πόναξ ως προς τους μαθητάς και ποιάν

  οπτικήν υξιεινολογικήν σημασίαν έχει α΄τη.

  Έδρας ωσαύτης πολύ ολίγας εύρον εν τάξει,

  τόσον ως κατασκευήν όσο και ως αξιοπρέπειαν.


  =25=  V.

  ΥΔΡΕΥΣΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ - ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ

  ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.                ==========


  Εις δύο μόνον σχολεία αυνήντησα κρήμημ ή

   φρέαρ : Εις μεν την  Αυγενικήν  έξωθεν των σχο-

  λείων υπάρχει κρήνη κοινή δι' όλον το χωρί-

  ον, δυναμένη όμως άριστα να υδρεύη και τους

  μαθητάς. Εις δε το Πενταμόδι, εις τον περίβο-

  λον του σχολείου, υπάρχει  φρέαρ  ακαθάριστον

  μεν και μη χρησιμοποιούμενον, αλλά κατά

  τους εκεί χωρικούς περιέχον άφθονο και

  γλυκύτατον ύδωρ.

  Ες τα λοιπά σχολεία ουδέ ίχνος σχολικής

  υδρεύσεως. Υδρεύονται δε οι μαθηταί των από

  τους  περισικούντας  πολίτας κατά τρόπον δυ-

  στυχώς ανθυγιεινότατον, ως χρησιμοποιούντες

  όλοι το μόνονδοχείον του φυλόξενου γείτο-


 • May 11, 2018 17:37:25 Krystallia Mandelia

  =24=

  ματισμόν όσον και εις τοποθέτησην.

  Τον χρωματισμόν δια την  ανανέωσιν  του 

  οποίου απαιτίται ευτελές τι ποσόν, έκα-

  μα τας δεούσας συστάσεις, εδίδαξα δε

  τους διδασάλους ποιάν θέσιν πρέπει να

  έχη ο πόναξ ως προς τους μαθητάς και ποιάν

  οπτικήν υξιεινολογικήν σημασίαν έχει α΄τη.

  Έδρας ωσαύτης πολύ ολίγας εύρον εν τάξει,

  τόσον ως κατασκευήν όσο και ως αξιοπρέπειαν.


  =25=  V.


  ΥΔΡΕΥΣΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ - ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ

  ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.                   -----------------


      Είς δύο μόνον σχολεία συνήντησα κρήνην? ή φρέαρ: Είς μέν τήν Αυ?????? έξωθεν τών σχολείων υπάρχει κρήνη? κοινή δι' όλον τό χωρίον, δυναμένη? όμως άριστα νά υδρεύη καί εσύς μαθητάς. Είς δέ τό Πενταμόδι, είς τόν περίβολον τού σχολείου, υπάρχει φρέαρ ακαθάριστον μέν καί μή χρησιμοποιούμενος, αλλά κατά? τούς εκεί? χωρικούς περιέχουν άφθονον καί γλυκύτατον ύδωρ.

   Είς τά λοιπά σχολεία ουδέν ίχνος σχολικής? ύδρευσης. Υδρεύονται δέ οι μαθηταί των 


 • May 9, 2018 21:40:17 Thespina Deligianni

  - 24 - 

  ματισμόν? όσον καί είς τοποθετήσιν. Τόν χρωματισμόν διά τήν ανανέωσιν τού οποίου απαιτείται ευτελές τι ποσόν, έκαμα τάς δεούσας συστάσεις, εδίδαξα δέ τούς διδάσκαλους ποίαν θέσιν πρέπει νά έχη ο πίναξ είς πρός τούς μαθητάς καί ποίαν οπτικήν? υγιεινολογικήν σημασίαν έχει αυτή.

      Έδρας ωσαύτης? πολύ ολίγας εύρον? εν τάξει, τόσον και κατασκευών όσον καί είς αξιοπρέπειαν.  V. (5)


  ΥΔΡΕΥΣΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ - ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.                                                                         -----------------


      Είς δύο μόνον σχολεία συνήντησα κρήνην? ή φρέαρ: Είς μέν τήν Αυ?????? έξωθεν τών σχολείων υπάρχει κρήνη? κοινή δι' όλον τό χωρίον, δυναμένη? όμως άριστα νά υδρεύη καί εσύς μαθητάς. Είς δέ τό Πενταμόδι, είς τόν περίβολον τού σχολείου, υπάρχει φρέαρ ακαθάριστον μέν καί μή χρησιμοποιούμενος, αλλά κατά? τούς εκεί? χωρικούς περιέχουν άφθονον καί γλυκύτατον ύδωρ.

   Είς τά λοιπά σχολεία ουδέν ίχνος σχολικής? ύδρευσης. Υδρεύονται δέ οι μαθηταί των 


 • May 9, 2018 21:37:45 Thespina Deligianni

  - 24 - 

  ματισμόν? όσον καί είς τοποθετήσιν. Τόν χρωματισμόν διά τήν ανανέωσιν τού οποίου απαιτείται ευτελές τι ποσόν, έκαμα τάς δεούσας συστάσεις, εδίδαξα δέ τούς διδάσκαλους ποίαν θέσιν πρέπει νά έχη ο πίναξ είς πρός τούς μαθητάς καί ποίαν οπτικήν? υγιεινολογικήν σημασίαν έχει αυτή.

      Έδρας ωσαύτης? πολύ ολίγας εύρον? εν τάξει, τόσον και κατασκευών όσον καί είς αξιοπρέπειαν.  V. (5)


  ΥΔΡΕΥΣΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ - ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.                                                                         -----------------


      Είς δύο μόνον σχολεία συνήντησα κρήνην? ή φρέαρ: Είς μέν τήν Αυ?????? έξωθεν τών σχολείων υπάρχει κρήνη? κοινή δι' όλον τό χωρίον, δυναμένη? όμως άριστα νά υδρεύη καί εσύς μαθητάς. Είς δέ τό Πενταμόδι, είς τόν περίβολον τού σχολείου, υπάρχει φρέαρ ακαθάριστον μέν καί μή χρησιμοποιούμενος, αλλά κατά? τούς εκεί? χωρικούς περιέχουν άφθονον καί γλυκύτατον ύδωρ.

   Είς τά 


 • May 9, 2018 21:37:37 Thespina Deligianni

  - 24 - 

  ματισμόν? όσον καί είς τοποθετήσιν. Τόν χρωματισμόν διά τήν ανανέωσιν τού οποίου απαιτείται ευτελές τι ποσόν, έκαμα τάς δεούσας συστάσεις, εδίδαξα δέ τούς διδάσκαλους ποίαν θέσιν πρέπει νά έχη ο πίναξ είς πρός τούς μαθητάς καί ποίαν οπτικήν? υγιεινολογικήν σημασίαν έχει αυτή.

      Έδρας ωσαύτης? πολύ ολίγας εύρον? εν τάξει, τόσον και κατασκευών όσον καί είς αξιοπρέπειαν.  V. (5)


  ΥΔΡΕΥΣΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ - ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.                                                                         -------------------


      Είς δύο μόνον σχολεία συνήντησα κρήνην? ή φρέαρ: Είς μέν τήν Αυ?????? έξωθεν τών σχολείων υπάρχει κρήνη? κοινή δι' όλον τό χωρίον, δυναμένη? όμως άριστα νά υδρεύη καί εσύς μαθητάς. Είς δέ τό Πενταμόδι, είς τόν περίβολον τού σχολείου, υπάρχει φρέαρ ακαθάριστον μέν καί μή χρησιμοποιούμενος, αλλά κατά? τούς εκεί? χωρικούς περιέχουν άφθονον καί γλυκύτατον ύδωρ.

   Είς τά 


Description

Save description
 • 35.07196127624293||24.88907880625004||

  Greece

 • 35.21569921845886||24.71329755625004||

  Crete

Location(s)
 • Document location Greece
 • Additional document location Crete
Login and add location


ID
21600 / 252467
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Γενικά Αρχεία του Κράτους
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • Crete
 • Greece
 • health
 • Medical
 • school
 • Ελλάδα
 • Κρήτη
 • σχολείο
 • υγεία

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note