Έκθεση σχολικού ιατρού για την υγειονολογική κατάσταση σχολείων. , item 13

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

=22=

τα τετράεδρα ανά 7-8 και ες τα δύο οκτάεδρα

ανά 11-12! Εις πολλά σχολεία είδα ιδιωτη-

κά καθίσματα άτινα χρησιμοποιούν οι

μαθηταταί, εις δε το Πενταμόδι ένα <<μπάγ-

κον>>, όπου επήρχετο οικονομία καθίσμα-

τος 6-8 μαθητών

Πρέπει να προσθέσω εντούτοις ότι πολλοί

εκ των εγγραφομένων δεν φοιτούν ποτέ.

Αλλά και διά το μέγεθος των θρανίων τι να

γράψω ή περί των πολυέδρων δια την απόστασίν των;

Εις ουδέν σχολείων εκ των ως είρηται, το

μέγεθος των θρανίων είναι σύμφωνον προς

την ηλικίαν των καθημένων

Αλλά και άπαντα τα  τετράεδρα ή οκτάε-

δρα, έχουν κατασκευασθη μετά τόσης απο-

στάσεως ή τόσου ύψους ώστε αδύνατον εί-

ναι να μείνουν εκεί μαθηταί και να μην

πάθουν παρεκκλίσεις της σπονδυλικής στήλης.

Πώς λοιπόν θα μάθη ο μαθητής την κα-

λήν στάσην του γράφειν όταν δεκατετραέτης ων


=23=


κάθηται εις θρανίον προορισμένον δια δε-

καετή παίδα; ή με δυσανάλογον απόστασην

και ύψος, ενώ συγχρόνως εις το αυτό θρανίον

συνωστίζονται περισσότεροι εκείνων τους ο-

ποίους χωρεί; Και πώς έπειτα από τού-

τον συνωστισμόν, δεν ήθελε κραταιωθή μία

οιαδήποτε ύπουλος επιδημία; ή με την τόσην

συνάφειαν να έχωμεν μετάδοσιν φυματιώ-

σεων, υποστρόφων πυρετών, δερμικών νοσημάτων και τόσων άλλων

πανταδαπών μολύνσεων;

Αυτά δε ταύτα τα θρανία, εφθαρμένα, εξηρ-

θρωμένα, αποχρωματισμένα, εσκαμμένα,

πλήρη παλαιού  κονιορτού  και σμήγματος καθί-

στανται ωσαύτως εστίαι παρομοίων νόσων.

Όσον αφορά την λοιπήν επίλωσιν, παν-

τού συνήντησα πενυχρότητα και δια τον πτω-

χόν έτι μαυροπίνακα

Ως προς τους μαυροπίνακας, δια τους ο-

ποίους τόσον ασχολείται η υγιεινή της οράσε-

ως, ουδένα τούτον εύρον εν τάξει τόσον εύχρω-

Transcription saved

=22=

τα τετράεδρα ανά 7-8 και ες τα δύο οκτάεδρα

ανά 11-12! Εις πολλά σχολεία είδα ιδιωτη-

κά καθίσματα άτινα χρησιμοποιούν οι

μαθηταταί, εις δε το Πενταμόδι ένα <<μπάγ-

κον>>, όπου επήρχετο οικονομία καθίσμα-

τος 6-8 μαθητών

Πρέπει να προσθέσω εντούτοις ότι πολλοί

εκ των εγγραφομένων δεν φοιτούν ποτέ.

Αλλά και διά το μέγεθος των θρανίων τι να

γράψω ή περί των πολυέδρων δια την απόστασίν των;

Εις ουδέν σχολείων εκ των ως είρηται, το

μέγεθος των θρανίων είναι σύμφωνον προς

την ηλικίαν των καθημένων

Αλλά και άπαντα τα  τετράεδρα ή οκτάε-

δρα, έχουν κατασκευασθη μετά τόσης απο-

στάσεως ή τόσου ύψους ώστε αδύνατον εί-

ναι να μείνουν εκεί μαθηταί και να μην

πάθουν παρεκκλίσεις της σπονδυλικής στήλης.

Πώς λοιπόν θα μάθη ο μαθητής την κα-

λήν στάσην του γράφειν όταν δεκατετραέτης ων


=23=


κάθηται εις θρανίον προορισμένον δια δε-

καετή παίδα; ή με δυσανάλογον απόστασην

και ύψος, ενώ συγχρόνως εις το αυτό θρανίον

συνωστίζονται περισσότεροι εκείνων τους ο-

ποίους χωρεί; Και πώς έπειτα από τού-

τον συνωστισμόν, δεν ήθελε κραταιωθή μία

οιαδήποτε ύπουλος επιδημία; ή με την τόσην

συνάφειαν να έχωμεν μετάδοσιν φυματιώ-

σεων, υποστρόφων πυρετών, δερμικών νοσημάτων και τόσων άλλων

πανταδαπών μολύνσεων;

Αυτά δε ταύτα τα θρανία, εφθαρμένα, εξηρ-

θρωμένα, αποχρωματισμένα, εσκαμμένα,

πλήρη παλαιού  κονιορτού  και σμήγματος καθί-

στανται ωσαύτως εστίαι παρομοίων νόσων.

Όσον αφορά την λοιπήν επίλωσιν, παν-

τού συνήντησα πενυχρότητα και δια τον πτω-

χόν έτι μαυροπίνακα

Ως προς τους μαυροπίνακας, δια τους ο-

ποίους τόσον ασχολείται η υγιεινή της οράσε-

ως, ουδένα τούτον εύρον εν τάξει τόσον εύχρω-


Transcription history
 • May 12, 2018 11:23:54 Krystallia Mandelia

  =22=

  τα τετράεδρα ανά 7-8 και ες τα δύο οκτάεδρα

  ανά 11-12! Εις πολλά σχολεία είδα ιδιωτη-

  κά καθίσματα άτινα χρησιμοποιούν οι

  μαθηταταί, εις δε το Πενταμόδι ένα <<μπάγ-

  κον>>, όπου επήρχετο οικονομία καθίσμα-

  τος 6-8 μαθητών

  Πρέπει να προσθέσω εντούτοις ότι πολλοί

  εκ των εγγραφομένων δεν φοιτούν ποτέ.

  Αλλά και διά το μέγεθος των θρανίων τι να

  γράψω ή περί των πολυέδρων δια την απόστασίν των;

  Εις ουδέν σχολείων εκ των ως είρηται, το

  μέγεθος των θρανίων είναι σύμφωνον προς

  την ηλικίαν των καθημένων

  Αλλά και άπαντα τα  τετράεδρα ή οκτάε-

  δρα, έχουν κατασκευασθη μετά τόσης απο-

  στάσεως ή τόσου ύψους ώστε αδύνατον εί-

  ναι να μείνουν εκεί μαθηταί και να μην

  πάθουν παρεκκλίσεις της σπονδυλικής στήλης.

  Πώς λοιπόν θα μάθη ο μαθητής την κα-

  λήν στάσην του γράφειν όταν δεκατετραέτης ων


  =23=


  κάθηται εις θρανίον προορισμένον δια δε-

  καετή παίδα; ή με δυσανάλογον απόστασην

  και ύψος, ενώ συγχρόνως εις το αυτό θρανίον

  συνωστίζονται περισσότεροι εκείνων τους ο-

  ποίους χωρεί; Και πώς έπειτα από τού-

  τον συνωστισμόν, δεν ήθελε κραταιωθή μία

  οιαδήποτε ύπουλος επιδημία; ή με την τόσην

  συνάφειαν να έχωμεν μετάδοσιν φυματιώ-

  σεων, υποστρόφων πυρετών, δερμικών νοσημάτων και τόσων άλλων

  πανταδαπών μολύνσεων;

  Αυτά δε ταύτα τα θρανία, εφθαρμένα, εξηρ-

  θρωμένα, αποχρωματισμένα, εσκαμμένα,

  πλήρη παλαιού  κονιορτού  και σμήγματος καθί-

  στανται ωσαύτως εστίαι παρομοίων νόσων.

  Όσον αφορά την λοιπήν επίλωσιν, παν-

  τού συνήντησα πενυχρότητα και δια τον πτω-

  χόν έτι μαυροπίνακα

  Ως προς τους μαυροπίνακας, δια τους ο-

  ποίους τόσον ασχολείται η υγιεινή της οράσε-

  ως, ουδένα τούτον εύρον εν τάξει τόσον εύχρω-


 • May 11, 2018 17:26:15 Krystallia Mandelia

  =22=

  τα τετράεδρα ανά 7-8 και ες τα δύο οκτάεδρα

  ανά 11-12! Εις πολλά σχολεία είδα ιδιωτη-

  κά καθίσματα άτινα χρησιμοποιούν οι

  μαθηταταί, εις δε το Πενταμόδι ένα <<μπάγ-

  κον>>, όπου επήρχετο οικονομία καθίσμα-

  τος 6-8 μαθητών

  Πρέπει να προσθέσω εντούτοις ότι πολλοί

  εκ των εγγραφομένων δεν φοιτούν ποτέ.

  Αλλά και διά το μέγεθος των θρανίων τι να

  γράψω ή περί των πολυέδρων δια την απόστασίν των;

  Εις ουδέν σχολείων εκ των ως είρηται, το

  μέγεθος των θρανίων είναι σύμφωνον προς

  την ηλικίαν των καθημένων

  Αλλά και άπαντα τα  τετράεδρα ή οκτάε-

  δρα, έχουν κατασκευασθη μετά τόσης απο-

  στάσεως ή τόσου ύψους ώστε αδύνατον εί-

  ναι να μείνουν εκεί μαθηταί και να μην

  πάθουν παρεκκλίσεις της σπονδυλικής στήλης.

  Πώς λοιπόν θα μάθη ο μαθητής την κα-

  λήν στάσην του γράφειν όταν δεκατετραέτης ων


  =23=


  κάθηται εις θρανίον προορισμένον δια δε-

  καετή παίδα; ή με δυσανάλογον απόστασην

  και ύψος, ενώ συγχρόνως εις το αυτό θρανίον

  συνωστίζονται περισσότεροι εκείνων τους ο-

  ποίους χωρεί; Και πώς έπειτα από τού-

  τον συνωστισμόν, δεν ήθελε κραταιωθή μία

  οιαδήποτε ύπουλος επιδημία; ή με την τόσην

  συνάφειαν να έχωμεν μετάδοσιν φυματιώ-

  σεων, υποστρόφων πυρετών, δερμικών νοσημάτων και τόσων άλλων

  πανταδαπών μολύνσεων;

  Αυτά δε ταύτα τα θρανία, εφθαρμένα, εξηρ-

  αρωγμένα, αποχρωματισμένα, εσκαμμένα,

  πλήρη παλαιού  κονισρτού  και σμήγματος καθί-

  στανται ωσαύτως εστίαι παρομοίων νόσων.

  Όσον αφορά την λοιπήν επίλωσιν, παν-

  τού συνήντησα πενυχρότητα και δια τον πτω-

  χόν έτι μαυροπίνακα

  Ως προς τους μαυροπίνακας, δια τους ο-

  ποίους τόσον ασχολείται η υγιεινή της οράσε-

  ως, ουδένα τούτον εύρον εν τάξει τόσον εύχρω-


 • May 9, 2018 13:29:04 Krystallia Mandelia

  =22=

  τα τετράεδρα ανά 7-8 και ες τα δύο οκτάεδρα

  ανά 11-12! Εις πολλά σχολεία είδα ιδιωτη-

  κά καθίσματα άτινα χρησιμοποιούν οι

  μαθηταταί, εις δε το Πενταμόδι ένα <<μπάγ-

  κον>>, όπου επήρχετο οικονομία καθίσμα-

  τος 6-8 μαθητών

  Πρέπει να προσθέσω εντούτοις ότι πολλοί

  εκ των εγγραφομένων δεν φοιτούν ποτέ.

  Αλλά και διά το μέγεθος των θρανίων τι να

  γράψω ή περί των πολυέδρων δια την απόστασίν των;

  Εις ουδέν σχολείων εκ των ως είρηται, το

  μέγεθος των θρανίων είναι σύμφωνον προς

  την ηλικίαν των καθημένων

  Αλλά και άπαντα τα  τετράεδρα ή οκτάε-

  δρα, έχουν κατασκευασθη μετά τόσης απο-

  στάσεως ή τόσου ύψους ώστε αδύνατον εί-

  ναι να μείνουν εκεί μαθηταί και να μην

  πάθουν παρεκκλίσεις της σπονδυλικής στήλης.

  Πώς λοιπόν θα μάθη ο μαθητής την κα-

  λήν στάσην του γράφειν όταν δεκατετραέτης ων


  =23=


  κάθηται εις θρανίον προορισμένον δια δε-

  καετή παίδα; ή με δυσανάλογον απόστασην

  και ύψος, ενώ συγχρόνως εις το αυτό θρανίον

  συνωστίζονται περισσότεροι εκείνων τους ο-

  ποίους χωρεί; Και πώς έπειτα από τού-

  τον συνωστισμόν, δεν ήθελε κραταιωθή μία

  οιαδήποτε ύπουλος επιδημία; ή με την τόσην

  συνάφειαν να έχωμεν μετάδοσιν φυματιώ-

  σεων, υποστρόφων πυρετών, δερμικών νοσημάτων και τόσων άλλων

  πανταδαπών μολύνσεων;
 • May 9, 2018 13:16:36 Krystallia Mandelia

  =22=

  τα τετράεδρα ανά 7-8 και ες τα δύο οκτάεδρα

  ανά 11-12! Εις πολλά σχολεία είδα ιδιωτη-

  κά καθίσματα άτινα χρησιμοποιούν οι

  μαθηταταί, εις δε το Πενταμόδι ένα <<μπάγ-

  κον>>, όπου επήρχετο οικονομία καθίσμα-

  τος 6-8 μαθητών

  Πρέπει να προσθέσω εντούτοις ότι πολλοί

  εκ των εγγραφομένων δεν φοιτούν ποτέ.

  Αλλά και διά το μέγεθος των θρανίων τι να

  γράψω ή περί των πολυέδρων δια την απόστασίν των;

  Εις ουδέν σχολείων εκ των ως είρηται, το

  μέγεθος των θρανίων είναι σύμφωνον προς

  την ηλικίαν των καθημένων

  Αλλά και άπαντα τα  τετράεδρα ή οκτάε-

  δρα, έχουν κατασκευασθη μετά τόσης απο-

  στάσεως ή τόσου ύψους ώστε αδύνατον εί-

  ναι να μείνουν εκεί μαθηταί και να μην

  πάθουν παρεκκλίσεις της σπονδυλικής στήλης.

  Πώς λοιπόν θα μάθη ο μαθητής την κα-

  λήν στάσην του γράφειν όταν δεκατετραέτης ων


  =23=
 • May 9, 2018 13:16:02 Krystallia Mandelia

  =22=

  τα τετράεδρα ανά 7-8 και ες τα δύο οκτάεδρα

  ανά 11-12! Εις πολλά σχολεία είδα ιδιωτη-

  κά καθίσματα άτινα χρησιμοποιούν οι

  μαθηταταί, εις δε το Πενταμόδι ένα <<μπάγ-

  κον>>, όπου επήρχετο οικονομία καθίσμα-

  τος 6-8 μαθητών

  Πρέπει να προσθέσω εντούτοις ότι πολλοί

  εκ των εγγραφομένων δεν φοιτούν ποτέ.

  Αλλά και διά το μέγεθος των θρανίων τι να

  γράψω ή περί των πολυέδρων δια την απόστασίν των;

  Εις ουδέν σχολείων εκ των ως είρηται, το

  μέγεθος των θρανίων είναι σύμφωνον προς

  την ηλικίαν των καθημένων

  Αλλά και άπαντα τα  τετράεδρα ή οκτάε-

  δρα, έχουν κατασκευασθη μετά τόσης απο-

  στάσεως ή τόσου ύψους ώστε αδύνατον εί-

  ναι να μείνουν εκεί μαθηταί και να μην

  πάθουν παρεκκλίσεις της σπονδυλικής στήλης.

  Πώς λοιπόν θα μάθη ο μαθητής την κα-

  λήν στάσην του γράφειν όταν δεκατερταέτης ων

 • May 9, 2018 13:11:09 Krystallia Mandelia

  =22=

  τα τετράεδρα ανά 7-8 και ες τα δύο οκτάεδρα

  ανά 11-12! Εις πολλά σχολεία είδα ιδιωτη-

  κά καθίσματα άτινα χρησιμοποιούν οι

  μαθηταταί, εις δε το Πενταμόδι ένα <<μπάγ-

  κον>>, όπου επήρχετο οικονομία καθίσμα-

  τος 6-8 μαθητών

  Πρέπει να προσθέσω εντούτοις ότι πολλοί

  εκ των εγγραφομένων δεν φοιτούν ποτέ.

  Αλλά και διά το μέγεθος των θρανίων τι να

  γράψω ή περί των πολυέδρων δια την απόστασίν των;

  Εις ουδέν σχολείων εκ των ως είρηται, το

  μέγεθος των θρανίων είναι σύμφωνον προς

  την ηλικίαν των καθημένων

  Αλλά και άπαντα τα  τετράεδρα ή οκτάε-

  δρα, έχουν κατασκευασθη μετά τόσης απο-

  στάσεως ή τόσου ύψους 


Description

Save description
 • 39.27194859632234||23.13126630625004||

  Greece

 • 35.21569921845886||25.24064130625004||

  Crete

Location(s)
 • Document location Greece
 • Additional document location Crete


ID
21600 / 252466
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Γενικά Αρχεία του Κράτους
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ • Balkans

 • MedicalNotes and questions

Login to leave a note