Έκθεση σχολικού ιατρού για την υγειονολογική κατάσταση σχολείων. , item 11

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

=18=

Πολύ διδακτικός ο πίναξ ούτος:

Εν τη αταξία του αριθμού, του μεγέθους

ή προσανατολισμού των παθαρύρων όπως και

της τοποθετήσεως της έδρας, βλέπομεν α-

κριβώς πόσον ασύντακτα και αμελέτητα υπήρ-

ξαν τα σχολεία μας ανέκαθεν και από των

απόψεων των εκτημίσεων και ταξινομήσεων του

φωτισμού.

Όλα ατάκτως και τυχαίως και τυφλώς ερρι-

μένα, είτε φωτισμός ήθελεν είσθαι τούτο,

είτε αερισμός, είτε εμβαδόν, είτε κυβισμός.

=19=IV

ΕΠΙΠΛΑ Κ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝ=

ΤΗ ΑΙΘΟΥΣΗΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


Τα θρανία κατέχουν τα πρωτεία εις το κε-

φάλαιον τούτο.

Τα σχολεία τα οποία επιθεώρησα, περιλαμ-

βάνουν ως δικνύει ο πίναξ των δύο επο-

μένων σελιδών, 1727 εν όλω μαθητάς και

μαθήτριας και δια τον όλοντούτον αριθμόν

διατίθενται εν όλω 277 δίεδρα, 89 τετράε-

δρα και 2 οκτάεδρα θρανία, τα οποία ούτω δύναν-

ται να περιλάβουν μόλις 922 μαθητάς

Αλλά θα ερωτηθώ: Και λοιπόν που κάθην-

ται κατά τας ώρας της παραδόσεως οι υ-

πόλοιποι 805 μαθηταί; Απλούστατα εις τα ί-

δια θρανία: Εις μεν τα δίεδρα ανά 3-4, εις

<συνέχεια ίδε Σελ. 22>


Transcription saved

=18=

Πολύ διδακτικός ο πίναξ ούτος:

Εν τη αταξία του αριθμού, του μεγέθους

ή προσανατολισμού των παθαρύρων όπως και

της τοποθετήσεως της έδρας, βλέπομεν α-

κριβώς πόσον ασύντακτα και αμελέτητα υπήρ-

ξαν τα σχολεία μας ανέκαθεν και από των

απόψεων των εκτημίσεων και ταξινομήσεων του

φωτισμού.

Όλα ατάκτως και τυχαίως και τυφλώς ερρι-

μένα, είτε φωτισμός ήθελεν είσθαι τούτο,

είτε αερισμός, είτε εμβαδόν, είτε κυβισμός.

=19=IV

ΕΠΙΠΛΑ Κ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝ=

ΤΗ ΑΙΘΟΥΣΗΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


Τα θρανία κατέχουν τα πρωτεία εις το κε-

φάλαιον τούτο.

Τα σχολεία τα οποία επιθεώρησα, περιλαμ-

βάνουν ως δικνύει ο πίναξ των δύο επο-

μένων σελιδών, 1727 εν όλω μαθητάς και

μαθήτριας και δια τον όλοντούτον αριθμόν

διατίθενται εν όλω 277 δίεδρα, 89 τετράε-

δρα και 2 οκτάεδρα θρανία, τα οποία ούτω δύναν-

ται να περιλάβουν μόλις 922 μαθητάς

Αλλά θα ερωτηθώ: Και λοιπόν που κάθην-

ται κατά τας ώρας της παραδόσεως οι υ-

πόλοιποι 805 μαθηταί; Απλούστατα εις τα ί-

δια θρανία: Εις μεν τα δίεδρα ανά 3-4, εις

<συνέχεια ίδε Σελ. 22>Transcription history
 • May 9, 2018 12:57:19 Krystallia Mandelia

  =18=

  Πολύ διδακτικός ο πίναξ ούτος:

  Εν τη αταξία του αριθμού, του μεγέθους

  ή προσανατολισμού των παθαρύρων όπως και

  της τοποθετήσεως της έδρας, βλέπομεν α-

  κριβώς πόσον ασύντακτα και αμελέτητα υπήρ-

  ξαν τα σχολεία μας ανέκαθεν και από των

  απόψεων των εκτημίσεων και ταξινομήσεων του

  φωτισμού.

  Όλα ατάκτως και τυχαίως και τυφλώς ερρι-

  μένα, είτε φωτισμός ήθελεν είσθαι τούτο,

  είτε αερισμός, είτε εμβαδόν, είτε κυβισμός.

  =19=  IV

  ΕΠΙΠΛΑ Κ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝ=

  ΤΗ ΑΙΘΟΥΣΗΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


  Τα θρανία κατέχουν τα πρωτεία εις το κε-

  φάλαιον τούτο.

  Τα σχολεία τα οποία επιθεώρησα, περιλαμ-

  βάνουν ως δικνύει ο πίναξ των δύο επο-

  μένων σελιδών, 1727 εν όλω μαθητάς και

  μαθήτριας και δια τον όλοντούτον αριθμόν

  διατίθενται εν όλω 277 δίεδρα, 89 τετράε-

  δρα και 2 οκτάεδρα θρανία, τα οποία ούτω δύναν-

  ται να περιλάβουν μόλις 922 μαθητάς

  Αλλά θα ερωτηθώ: Και λοιπόν που κάθην-

  ται κατά τας ώρας της παραδόσεως οι υ-

  πόλοιποι 805 μαθηταί; Απλούστατα εις τα ί-

  δια θρανία: Εις μεν τα δίεδρα ανά 3-4, εις

  <συνέχεια ίδε Σελ. 22> • May 9, 2018 12:53:00 Krystallia Mandelia

  =18=

  Πολύ διδακτικός ο πίναξ ούτος:

  Εν τη αταξία του αριθμού, του μεγέθους

  ή προσανατολισμού των παθαρύρων όπως και

  της τοποθετήσεως της έδρας, βλέπομεν α-

  κριβώς πόσον ασύντακτα και αμελέτητα υπήρ-

  ξαν τα σχολεία μας ανέκαθεν και από των

  απόψεων των εκτημίσεων και ταξινομήσεων του

  φωτισμού.

  Όλα ατάκτως και τυχαίως και τυφλώς ερρι-

  μένα, είτε φωτισμός ήθελεν είσθαι τούτο,

  είτε αερισμός, είτε εμβαδόν, είτε κυβισμός


  =19=  IV

  ΕΠΙΠΛΑ Κ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝ=

  ΤΗ ΑΙΘΟΥΣΗΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


  Τα θρανία κατέχουν τα πρωτεία εις το κε-

  φάλαιον τούτο.

  Τα σχολεία τα οποία επιθεώρησα, περιλαμ-

  βάνουν ως δικνύει ο πίναξ των δύο επο-

  μένων σελιδών, 1727 εν όλω μαθητάς και

  μαθήτριας και δια τον όλοντούτον αριθμόν

  διατίθενται εν όλω 277 δίεδρα, 89 τετράε-

  δρα και 2 οκτάεδρα θρανία, τα οποία ούτω δύναν-

  ται να περιλάβουν μόλις 922 μαθητάς

  Αλλά θα ερωτηθώ: Και λοιπόν που κάθην-

  ται κατά τας ώρας της παραδόσεως οι υ-

  πόλοιποι 805 μαθηταί; Απλούστατα εις τα ί-

  δια θρανία: Εις μεν τα δίεδρα ανά 3-4, εις

  <συνέχεια ίδε Σελ. 22> • May 9, 2018 12:52:45 Krystallia Mandelia

  =18=

  Πολύ διδακτικός ο πίναξ ούτος:

  Εν τη αταξία του αριθμού, του μεγέθους

  ή προσανατολισμού των παθαρύρων όπως και

  της τοποθετήσεως της έδρας, βλέπομεν α-

  κριβώς πόσον ασύντακτα και αμελέτητα υπήρ-

  ξαν τα σχολεία μας ανέκαθεν και από των

  απόψεων των εκτημίσεων και ταξινομήσεων του

  φωτισμού.

  Όλα ατάκτως και τυχαίως και τυφλώς ερρι-

  μένα, είτε φωτισμός ήθελεν είσθαι τούτο,

  είτε αερισμός, είτε εμβαδόν, είτε κυβισμός


  =19=  IV

  ΕΠΙΠΛΑ Κ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝ=

  ΤΗ ΑΙΘΟΥΣΗΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


  Τα θρανία κατέχουν τα πρωτεία εις το κε-

  φάλαιον τούτο.

  Τα σχολεία τα οποία επιθεώρησα, περιλαμ-

  βάνουν ως δικνύει ο πίναξ των δύο επο-

  μένων σελιδών, 1727 εν όλω μαθητάς και

  μαθήτριας και δια τον όλοντούτον αριθμόν

  διατίθενται εν όλω 277 δίεδρα, 89 τετράε-

  δρα και 2 οκτάεδρα θρανία, τα οποία ούτω δύναν-

  ται να περιλάβουν μόλις 922 μαθητάς

  Αλλά θα ερωτηθώ: Και λοιπόν που κάθην-

  ται κατά τας ώρας της παραδόσεως οι υ-

  πόλοιποι 805 μαθηταί; Απλούστατα εις τα ί-

  δια θρανία: Εις μεν τα δίεδρα ανά 3-4, εις

  < • May 9, 2018 12:38:32 Krystallia Mandelia

  =18=

  Πολύ διδακτικός ο πίναξ ούτος:

  Εν τη αταξία του αριθμού, του μεγέθους

  ή προσανατολισμού των παθαρύρων όπως και

  της τοποθετήσεως της έδρας, βλέπομεν α-

  κριβώς πόσον ασύντακτα και αμελέτητα υπήρ-

  ξαν τα σχολεία μας ανέκαθεν και από των

  απόψεων των εκτημίσεων και ταξινομήσεων του

  φωτισμού.

  Όλα ατάκτως και τυχαίως και τυφλώς ερρι-

  μένα, είτε φωτισμός ήθελεν είσθαι τούτο,

  είτε αερισμός, είτε εμβαδόν, είτε κυβισμός


  =19= • May 9, 2018 12:38:22 Krystallia Mandelia

  =18=

  Πολύ διδακτικός ο πίναξ ούτος:

  Εν τη αταξία του αριθμού, του μεγέθους

  ή προσανατολισμού των παθαρύρων όπως και

  της τοποθετήσεως της έδρας, βλέπομεν α-

  κριβώς πόσον ασύντακτα και αμελέτητα υπήρ-

  ξαν τα σχολεία μας ανέκαθεν και από των

  απόψεων των εκτημίσεων και ταξινομήσεων του

  φωτισμού.

  Όλα ατάκτως και τυχαίως και τυφλώς ερρι-

  μένα, είτε φωτισμός ήθελεν είσθαι τούτο,

  είτε αερισμός, είτε εμβαδόν, είτε κυβισμός • May 9, 2018 12:36:40 Krystallia Mandelia

  18

  Πολύ διδακτικός ο πίναξ ούτος:

  Εν τη αταξία του αριθμού, του μεγέθους

  ή προσανατολισμού των παθαρύρων όπως και

  της τοποθετήσεως της έδρας, βλέπομεν α-

  κριβώς πόσον ασύντακτα και αμελέτητα υπήρ-

  ξαν τα σχολεία μας ανέκαθεν και από των

  απόψεων των εκτημίσεων και ταξινομήσεων του

  φωτισμού.

  Όλα ατάκτως και τυχαίως και τυφλώς ερρι-

  μένα, είτε φωτισμός ήθελεν είσθαι τούτο,

  είτε αερισμός, είτε εμβαδόν, είτε κυβισμός • May 9, 2018 12:35:51 Krystallia Mandelia

  18

  Πολύ διδακτικός ο πίναξ ούτος:

  Εν τη αταξία του αριθμού, του μεγέθους

  ή προσανατολισμού των παθαρύρων όπως και

  της τοποθετήσεως της έδρας, βλέπομεν α-

  κριβώς πόσον ασύντακτα και αμελέτητα υπήρ-

  ξαν τα σχολεία μας ανέκαθεν και από των

  απόψεων των εκτημίσεων και ταξινομήσεων του

  φωτισμού.

  Όλα ατάκτως και τυχαίως και τυφλώς ερρι-

  μένα, είτε φωτισμός ήθελεν είσθαι τούτο,

  είτε αερισμός, είτε εμβαδόν, είτε κυβισμός • May 9, 2018 12:29:33 Krystallia Mandelia

  18

  Πολύ διδακτικός ο πίναξ ούτος:

  Εν τη αταξία του αριθμού, του μεγέθους ή προσανατολισμού των παθαρύρων όπως και της τοποθετήσεως της έδρας, βλέπομεν ακριβώς πόσον ασύντακτα και αμελέτητα υπήρξαν τα σχολεία μας ανέκαθεν και από των απόψεων των εκτημίσεων και ταξινομήσεων του φωτισμού.

  Όλα ατάκτως και τυχαίως και τυφλώς ερριμένα, Description

Save description
 • 39.54358189992461||22.60392255625004||

  Greece

 • 35.21569921845886||24.88907880625004||

  Crete

Location(s)
 • Document location Greece
 • Additional document location Crete


ID
21600 / 252464
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Γενικά Αρχεία του Κράτους
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Ελληνικά

 • Balkans

 • MedicalNotes and questions

Login to leave a note