Έκθεση σχολικού ιατρού για την υγειονολογική κατάσταση σχολείων. , item 9

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

=14=


μαθητών , είναι μόλις 64 τετραγωνικά 

δάκτυλοι , κυβισμού δε 2 ,40 < κυβικά μέ

τρα αέρος > .

        Εύρομεν σχολεία όπου το εμβαδόν κατ-

έρχεται εώς 27 τετραγ. δακτύλοις ο δε κυβι-

σμός εις 97 κυβικούς δακτύλοις κατ' άτομον

Κι τούτο χωρίς να υπολογίζω τον όγκον των θρανίων.

        Εκ των δεκαοκτώ εκπαιδευτηρίων μόνον

το Μονοτάξιον μεικτόν 'Ανω Ασυτών , ανταποκρίνε-

ται προς τους όρους της υγιεινής , παρεχο-

μένου εμβαδού μέν 1.10 τετρ, μέτρα , αέρος

δε 5,17 κυβικά μέτρα κατ' άτομον.

      Ως προς τον αερισμόν , δεν είχα βεβαίως εις

τοιαύτα εκπαιδευτήρια την αξίωσιν να συναν-

τήσω αεριστήρας . Νομίζω άλλωστε ότι ο φυσικός 

αερισμός θα ήτο επαρκής εφ' όσον οι διδάσκα

λοι γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τα παρά-

θυρα ανοιγόμενα κατά' την διάρκειαν των 

διαλειμμάτων

     Παράθυρα , πανταχού υπάρχουν εν σχε-


=15=


τικήν αφθονία , αμφιπλαγίως κατά το πλείστον 

Το μέγεθος των όμως όπως ή η τοποθέτησίς των

καθιστούν τον φωτισμών της αιθούσης παρα-

δόσεως , ελαττωματικόν και ανεπαρκή.

      Αλλά και η τοποθέτησιςτης έδρας καθι-

στα έτι ελαττωματικότερον τούτον . Οι δι-

δάσκαλοι φαίνονται μετ ' εκπλήξεως μανθά-

νοντες περί της τοποθετήσεως της έδρας α-

ναλόγως προς την κατεύθυνσην του φωτισμού.

Προφανώς πρώτην φοράν ήκουσαν οι πλείστοι

ότι η έδρα πρέπει να τοποθετήται κατά τρό-

πον ώστε οι μαθηταί να φωτίζονται αρι-

στερόθεν ( επί μονοπλαγίου φωτισμού ) ή α-

ριστερόθεν οπωσδήποτε επί ανίσου αμφιπλα-

γίου φωτισμού κλπ. κλπ.

        Ούτω ανέκαθεν ουδεμία επιστημονικό-

της υπήρξεν οδηγός δια το ποσόν ή την κατεύ-

θυνσιν του φωτισμού των αιθουσών παραδόσεως

        Ο εξής πίναξ θέλει πείσει υμάς περί

τού του :


Transcription saved

=14=


μαθητών , είναι μόλις 64 τετραγωνικά 

δάκτυλοι , κυβισμού δε 2 ,40 < κυβικά μέ

τρα αέρος > .

        Εύρομεν σχολεία όπου το εμβαδόν κατ-

έρχεται εώς 27 τετραγ. δακτύλοις ο δε κυβι-

σμός εις 97 κυβικούς δακτύλοις κατ' άτομον

Κι τούτο χωρίς να υπολογίζω τον όγκον των θρανίων.

        Εκ των δεκαοκτώ εκπαιδευτηρίων μόνον

το Μονοτάξιον μεικτόν 'Ανω Ασυτών , ανταποκρίνε-

ται προς τους όρους της υγιεινής , παρεχο-

μένου εμβαδού μέν 1.10 τετρ, μέτρα , αέρος

δε 5,17 κυβικά μέτρα κατ' άτομον.

      Ως προς τον αερισμόν , δεν είχα βεβαίως εις

τοιαύτα εκπαιδευτήρια την αξίωσιν να συναν-

τήσω αεριστήρας . Νομίζω άλλωστε ότι ο φυσικός 

αερισμός θα ήτο επαρκής εφ' όσον οι διδάσκα

λοι γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τα παρά-

θυρα ανοιγόμενα κατά' την διάρκειαν των 

διαλειμμάτων

     Παράθυρα , πανταχού υπάρχουν εν σχε-


=15=


τικήν αφθονία , αμφιπλαγίως κατά το πλείστον 

Το μέγεθος των όμως όπως ή η τοποθέτησίς των

καθιστούν τον φωτισμών της αιθούσης παρα-

δόσεως , ελαττωματικόν και ανεπαρκή.

      Αλλά και η τοποθέτησιςτης έδρας καθι-

στα έτι ελαττωματικότερον τούτον . Οι δι-

δάσκαλοι φαίνονται μετ ' εκπλήξεως μανθά-

νοντες περί της τοποθετήσεως της έδρας α-

ναλόγως προς την κατεύθυνσην του φωτισμού.

Προφανώς πρώτην φοράν ήκουσαν οι πλείστοι

ότι η έδρα πρέπει να τοποθετήται κατά τρό-

πον ώστε οι μαθηταί να φωτίζονται αρι-

στερόθεν ( επί μονοπλαγίου φωτισμού ) ή α-

ριστερόθεν οπωσδήποτε επί ανίσου αμφιπλα-

γίου φωτισμού κλπ. κλπ.

        Ούτω ανέκαθεν ουδεμία επιστημονικό-

της υπήρξεν οδηγός δια το ποσόν ή την κατεύ-

θυνσιν του φωτισμού των αιθουσών παραδόσεως

        Ο εξής πίναξ θέλει πείσει υμάς περί

τού του :Transcription history
 • May 17, 2018 11:48:41 Krystallia Mandelia

  =14=


  μαθητών , είναι μόλις 64 τετραγωνικά 

  δάκτυλοι , κυβισμού δε 2 ,40 < κυβικά μέ

  τρα αέρος > .

          Εύρομεν σχολεία όπου το εμβαδόν κατ-

  έρχεται εώς 27 τετραγ. δακτύλοις ο δε κυβι-

  σμός εις 97 κυβικούς δακτύλοις κατ' άτομον

  Κι τούτο χωρίς να υπολογίζω τον όγκον των θρανίων.

          Εκ των δεκαοκτώ εκπαιδευτηρίων μόνον

  το Μονοτάξιον μεικτόν 'Ανω Ασυτών , ανταποκρίνε-

  ται προς τους όρους της υγιεινής , παρεχο-

  μένου εμβαδού μέν 1.10 τετρ, μέτρα , αέρος

  δε 5,17 κυβικά μέτρα κατ' άτομον.

        Ως προς τον αερισμόν , δεν είχα βεβαίως εις

  τοιαύτα εκπαιδευτήρια την αξίωσιν να συναν-

  τήσω αεριστήρας . Νομίζω άλλωστε ότι ο φυσικός 

  αερισμός θα ήτο επαρκής εφ' όσον οι διδάσκα

  λοι γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τα παρά-

  θυρα ανοιγόμενα κατά' την διάρκειαν των 

  διαλειμμάτων

       Παράθυρα , πανταχού υπάρχουν εν σχε-


  =15=


  τικήν αφθονία , αμφιπλαγίως κατά το πλείστον 

  Το μέγεθος των όμως όπως ή η τοποθέτησίς των

  καθιστούν τον φωτισμών της αιθούσης παρα-

  δόσεως , ελαττωματικόν και ανεπαρκή.

        Αλλά και η τοποθέτησιςτης έδρας καθι-

  στα έτι ελαττωματικότερον τούτον . Οι δι-

  δάσκαλοι φαίνονται μετ ' εκπλήξεως μανθά-

  νοντες περί της τοποθετήσεως της έδρας α-

  ναλόγως προς την κατεύθυνσην του φωτισμού.

  Προφανώς πρώτην φοράν ήκουσαν οι πλείστοι

  ότι η έδρα πρέπει να τοποθετήται κατά τρό-

  πον ώστε οι μαθηταί να φωτίζονται αρι-

  στερόθεν ( επί μονοπλαγίου φωτισμού ) ή α-

  ριστερόθεν οπωσδήποτε επί ανίσου αμφιπλα-

  γίου φωτισμού κλπ. κλπ.

          Ούτω ανέκαθεν ουδεμία επιστημονικό-

  της υπήρξεν οδηγός δια το ποσόν ή την κατεύ-

  θυνσιν του φωτισμού των αιθουσών παραδόσεως

          Ο εξής πίναξ θέλει πείσει υμάς περί

  τού του :


 • May 16, 2018 22:14:04 Euaggelia Louka

  =14=


  μαθητών , είναι μόλις 64 τετραγωνικά 

  δάκτυλοι , κυβισμού δε 2 ,40 < κυβικά μέ

  τρα αέρος > .

          Εύρομεν σχολεία όπου το εμβαδόν κατ-

  έρχεται εώς 27 τετραγ. δακτύλοις ο δε κυβι-

  σμός εις 97 κυβικούς δακτύλοις κατ' άτομον

  Κι τούτο χωρίς να υπολογίζω τον όγκον των θρανίων.

          Εκ των δεκαοκτώ εκπαιδευτηρίων μόνον

  το Μονοτάξιον μεικτόν 'Ανω Ασυτών , ανταποκρίνε-

  ται προς τους όρους της υγιεινής , παρεχο-

  μένου εμβαδού μέν 1.10 τετρ, μέτρα , αέρος

  δε 5,17 κυβικά μέτρα κατ' άτομον.

        Ως προς τον αερισμόν , δεν είχα βεβαίως εις

  τοιαύτα εκπαιδευτήρια την αξίωσιν να συναν-

  τήσω αεριστήρας . Νομίζω άλλωστε ότι ο φυσικός 

  αερισμός θα ήτο επαρκής εφ' όσον οι διδάσκα

  λοι γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τα παρά-

  θυρα ανοιγόμενα κατά' την διάρκειαν των 

  διαλειμμάτων

       Παράθυρα , πανταχού υπάρχουν εν σχε-


  =15=


  τικήν αφθονία , αμφιπλαγίως κατά το πλείστον 

  Το μέγεθος των όμως όπως ή η τοποθέτησίς των

  καθιστούν τον φωτισμών της αιθούσης παρα-

  δόσεως , ελαττωματικόν και ανεπαρκή.

        Αλλά και η τοποθέτησιςτης έδρας καθι-

  στα έτι ελαττωματικότερον τούτον . Οι δι-

  δάσκαλοι φαίνονται μετ ' εκπλήξεως μανθά-

  νοντες περί της τοποθετήσεως της έδρας α-

  ναλόγως προς την κατεύθυνσην του φωτισμού.

  Προφανώς πρώτην φοράν ήκουσαν οιmissing

  ότι η έδρα πρέπει να τοποθετήται κατά τρό-

  πον ώστε οι μαθηταί να φωτίζονται αρι-

  στερόθεν ( missingμονοπλαγίου φωτισμού ) ή α-

  ριστερόθεν οπωσδήποτε επί ανίσου αμφιπλα-

  γίου φωτισμού κλπ. κλπ.

          Ούτω ανέκαθεν ουδεμία επιστημονικό-

  της υπήρξεν οδηγός δια το ποσόν ή την κατεύ-

  θυνσιν του φωτισμού των αιθουσών παραδόσεως

          Ο εξής πίναξ θέλει πείσει υμάς περί

  τού του : • May 14, 2018 15:27:33 Euaggelia Louka

  =14=


  μαθητών , είναι missing 64 τετραγωνικά 

  missing , κυβισμόν δε 2 ,40 < κυβικά μέ

  τρα αέρος > .

          missing σχολεία όπου το εμβαδόν κατ-

  έρχεται εώς 27 τετραγ. missing

  Κι τούτο missing να υπολογίζω τον όγκον των θρανίων.

          missing των δεκαοκτώ εκπαιδευτηρίων μόνον

  το Μονολόξιον μεικτόν 'Ανω Ασυτών , ανταποκρίνε-

  ται προς τους όρους της υγιεινής , παρεχο-

  μένου εμβαδού μέν 1.10 τετρ, μέτρα , αέρος

  δε 5,17 κυβικά μέτρα κατ' άτομον.

        Ως προς τον αερισμόν , δεν είχα βεβαίως missing

  τοιαύτα εκπαιδευτήρια την αξίωσιν να συναν-

  τήσω αεριστήρας . Νομίζω άλλωστε ότι ο φυσικός 

  αερισμός θα ήτο επαρκής εφ' όσον οι διδάσκα

  λοι γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τα παρά-

  θυρα ανοιγόμενα κατά' την διάρκειαν των 

  διαλειμμάτων

       Παράθυρα , πανταχού υπάρχουν εν σχε-


  =15=


  τικήν αφθονία , αμφιπλαγίως κατά το πλείστον 

  Το μέγεθος των όμως όπως ή η τοποθέτησίς των

  καθιστούν τον φωτισμών της αιθούσης παρα-

  δόσεως , ελαττωματικόν και ανεπαρκή.

        Αλλά και η τοποθέτησιςτης έδρας καθι-

  στα έτι ελαττωματικότερον τούτον . Οι δι-

  δάσκαλοι φαίνονται μετ ' εκπλήξεως μανθά-

  νοντες περί της τοποθετήσεως της έδρας α-

  ναλόγως προς την κατεύθυνσην του φωτισμού.

  Προφανώς πρώτων φορών missing

  ότι η έδρα πρέπει να τοποθετήται missing τρό-

  πον ώστε οι μαθηταί να φωτίζονται αρι-

  στερόθεν ( missing φωτισμού ) ή α-

  ριστερόθεν οπωσδήποτε επί ανίσου αμφιπλα-

  γίου φωτισμού κλπ. κλπ.

          Ουτω ανέκαθεν ουδεμία  ..επιστημονικό. 

  missing οδηγός δια το ποσόν ή την κατεύ-

  θυνσην του φωτισμού των αιθουσών παραδώσεως

          Ο εξής πίναξ θέλει πείσει υμάς περί

  του του : • May 14, 2018 15:08:28 Euaggelia Louka

  =14=


  μαθητών , είναι missing 64 τετραγωνικά 

  missing , κυβισμόν δε 2 ,40 < κυβικά μέ

  τρα αέρος > .

          missing σχολεία όπου το εμβαδόν κατ-

  έρχεται εώς 27 τετραγ. missing

  Κι τούτο missing να υπολογίζω τον όγκον των θρανίων.

          missing των δεκαοκτώ εκπαιδευτηρίων μόνον

  το Μονολόξιον μεικτόν 'Ανω Ασυτών , ανταποκρίνε-

  ται προς τους όρους της υγιεινής , παρεχο-

  μένου εμβαδού μέν 1.10 τετρ, μέτρα , αέρος

  δε 5,17 κυβικά μέτρα κατ' άτομον.

        Ως προς τον αερισμόν , δεν είχα βεβαίως missing

  τοιαύτα εκπαιδευτήρια την αξίωσιν να συναν-

  τήσω αεριστήρας . Νομίζω άλλωστε ότι ο φυσικός 

  αερισμός θα ήτο επαρκής εφ' όσον οι διδάσκα

  λοι γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τα παρά-

  θυρα ανοιγόμενα κατά' την διάρκειαν των 

  διαλειμμάτων

       Παράθυρα , πανταχού υπάρχουν εν σχε- • May 14, 2018 14:49:20 Euaggelia Louka

  =14=


  μαθητών , είναι 


Description

Save description
 • 39.27194859632234||22.42814130625004||

  Greece

 • 35.07196127624293||25.06486005625004||

  Crete

Location(s)
 • Document location Greece
 • Additional document location Crete
Login and add location


ID
21600 / 252462
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Γενικά Αρχεία του Κράτους
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • Medical

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note