Έκθεση σχολικού ιατρού για την υγειονολογική κατάσταση σχολείων. , item 8

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

=12=


ερα είναι, ούτε ευήλια?. Ουδαμώς θά υπερέ

βαλλα εάν τά ονόμαζα <<μπουντρούμια>> .

    Ήρεμα όμως είναι όλα σχεδον τα επιθε-

ωρηθέντα. Εις τά αγροτικά σχολεία, ευνόη-

τον τυγχάνει, ότι η ηρεμία τουλάχιστον

δέν ήθελεν απολύπει?.


=13=ΙΙΙ (3)

ΑΙΘΟΥΣΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ - ΕΜΒΑΔΟΝ - ΚΥ

ΒΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

 

    Δυστυχώς καί το εσωτερικών τών σχολείων

τούτων δέν είναι καλύτερον από τό εξωτε-

ρικόν. Ουδεμία επάρκεια από απόψεος εμ

βαδού, κυβισμού, φωτισμού.

    Ο μέγας συνωστισμός εντός τών αιθου-

σών παραδόσεων καί τό ελαττωματικόν τού

φωτισμού , ουδαμώς? επιτρέψει είς

ιατρόν υγιεινολόγον νά επιδοκιμάση τών

κρατούσαν κατάστασιν.

    Στατιστικός πίναξ τόν οποίον παραθέτω

παρακάτω είς τό περί θρανίων κεφάλαιον,

αποδεικνύει ότι μέσος όρος εμβαδού

μέν δι ολα? τά επιθεωρηθέντα εκπαιδευτή-

ρια επό τή ολική δυνάμει τών εγγεγραμμένων 

Transcription saved

=12=


ερα είναι, ούτε ευήλια?. Ουδαμώς θά υπερέ

βαλλα εάν τά ονόμαζα <<μπουντρούμια>> .

    Ήρεμα όμως είναι όλα σχεδον τα επιθε-

ωρηθέντα. Εις τά αγροτικά σχολεία, ευνόη-

τον τυγχάνει, ότι η ηρεμία τουλάχιστον

δέν ήθελεν απολύπει?.


=13=ΙΙΙ (3)

ΑΙΘΟΥΣΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ - ΕΜΒΑΔΟΝ - ΚΥ

ΒΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

 

    Δυστυχώς καί το εσωτερικών τών σχολείων

τούτων δέν είναι καλύτερον από τό εξωτε-

ρικόν. Ουδεμία επάρκεια από απόψεος εμ

βαδού, κυβισμού, φωτισμού.

    Ο μέγας συνωστισμός εντός τών αιθου-

σών παραδόσεων καί τό ελαττωματικόν τού

φωτισμού , ουδαμώς? επιτρέψει είς

ιατρόν υγιεινολόγον νά επιδοκιμάση τών

κρατούσαν κατάστασιν.

    Στατιστικός πίναξ τόν οποίον παραθέτω

παρακάτω είς τό περί θρανίων κεφάλαιον,

αποδεικνύει ότι μέσος όρος εμβαδού

μέν δι ολα? τά επιθεωρηθέντα εκπαιδευτή-

ρια επό τή ολική δυνάμει τών εγγεγραμμένων 


Transcription history
 • May 16, 2018 15:27:04 Euaggelia Louka

  =12=


  ερα είναι, ούτε ευήλια?. Ουδαμώς θά υπερέ

  βαλλα εάν τά ονόμαζα <<μπουντρούμια>> .

      Ήρεμα όμως είναι όλα σχεδον τα επιθε-

  ωρηθέντα. Εις τά αγροτικά σχολεία, ευνόη-

  τον τυγχάνει, ότι η ηρεμία τουλάχιστον

  δέν ήθελεν απολύπει?.


  =13=  ΙΙΙ (3)

  ΑΙΘΟΥΣΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ - ΕΜΒΑΔΟΝ - ΚΥ

  ΒΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

   

      Δυστυχώς καί το εσωτερικών τών σχολείων

  τούτων δέν είναι καλύτερον από τό εξωτε-

  ρικόν. Ουδεμία επάρκεια από απόψεος εμ

  βαδού, κυβισμού, φωτισμού.

      Ο μέγας συνωστισμός εντός τών αιθου-

  σών παραδόσεων καί τό ελαττωματικόν τού

  φωτισμού , ουδαμώς? επιτρέψει είς

  ιατρόν υγιεινολόγον νά επιδοκιμάση τών

  κρατούσαν κατάστασιν.

      Στατιστικός πίναξ τόν οποίον παραθέτω

  παρακάτω είς τό περί θρανίων κεφάλαιον,

  αποδεικνύει ότι μέσος όρος εμβαδού

  μέν δι ολα? τά επιθεωρηθέντα εκπαιδευτή-

  ρια επό τή ολική δυνάμει τών εγγεγραμμένων 

 • May 10, 2018 19:10:40 Euaggelia Louka

  ερα είναι, ούτε ευήλια?. Ουδαμώς θά υπερέβαλλα εάν τά ονόμαζα <<μπουντρούμια>> .

      Ήρεμα όμως είναι όλα σχεδον τα επιθεωρηθέντα. Εις τά αγροτικά σχολεία, ευνόητον τυγχάνει, ότι η ηρεμία τουλάχιστον δέν ήθελεν απολύπει?.  ΙΙΙ (3)

  ΑΙΘΟΥΣΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ - ΕΜΒΑΔΟΝ - ΚΥΒΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

   

      Δυστυχώς καί το εσωτερικών τών σχολείων τούτων δέν είναι καλύτερον από τό εξωτερικόν. Ουδεμία επάρκεια από απόψεος εμβαδού, κυβισμού, φωτισμού.

      Ο μέγας συνωστισμός εντός τών αιθουσών παραδόσεων καί τό ελαττωματικόν τού φωτισμού , ουδαμώς? επιτρέψει είς ιατρόν υγιεινολόγον νά επιδοκιμάση τών κρατούσαν κατάστασιν.

      Στατιστικός πίναξ τόν οποίον παραθέτω παρακάτω είς τό περί θρανίων κεφάλαιον, αποδεικνύει ότι μέσος όρος εμβαδού μέν δι ολα? τά επιθεωρηθέντα εκπαιδευτήρια επό τή ολική δυνάμει τών εγγεγραμμένων 


 • May 9, 2018 20:21:18 Thespina Deligianni

  ερα είναι, ούτε ευήλια?. Ουδαμώς θά υπερέβαλλα εάν τά ονόμαζα <<μπουντρούμια>> .

      Ήρεμα όμως είναι όλα σχεδον τα επιθεωρηθέντα. Εις τά αγροτικά σχολεία, ευνόητον τυγχάνει, ότι η ηρεμία τουλάχιστον δέν ήθελεν απολύπει?.  ΙΙΙ (3)

  ΑΙΘΟΥΣΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ - ΕΜΒΑΔΟΝ - ΚΥΒΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

   

      Δυστυχώς καί το εσωτερικών τών σχολείων τούτων δέν είναι καλύτερον από τό εξωτερικόν. Ουδεμία επάρκεια από απόψεος εμβαδού, κυβισμού, φωτισμού.

      Ο μέγας συνωστισμός εντός τών αιθουσών παραδόσεων καί τό ελαττωματικόν τού φωτισμού , ουδαμώς? επιτρέψει είς ιατρόν υγιεινολόγον νά επιδοκιμάση τών κρατούσαν κατάστασιν.

      Στατιστικός πίναξ τόν οποίον παραθέτω παρακάτω είς τό περί θρανίων κεφάλαιον, αποδεικνύει ότι μέσος όρος εμβαδού μέν δι ολα? τά επιθεωρηθέντα εκπαιδευτήρια επό τή ολική δυνάμει τών εγγεγραμμένων 


 • May 9, 2018 20:08:08 Thespina Deligianni

  ερα είναι, ούτε ευήλια. Ουδαμώς θά υπερέβαλλα εάν τά ονόμαζα <<μπουντρούμια>> .

      Ήρεμα όμως είναι όλα σχεδον τα επιθεωρηθέντα. Εις τά αγροτικά σχολεία, ευνόητον τυγχάνει, ότι η ηρεμία τουλάχιστον δέν ήθελεν απολύπει.  ΙΙΙ (3)

  ΑΙΘΟΥΣΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ - ΕΜΒΑΔΟΝ - ΚΥΒΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

   

      Δυστυχώς καί το εσωτερικών τών σχολείων τούτων δέν είναι καλύτερον από τό εξωτερικόν. Ουδεμία επάρκεια από απόψεος εμβαδού, κυβισμού, φωτισμού.

      


Description

Save description
 • 38.58824519202001||23.83439130625004||

  Greece

 • 35.50241244352731||24.36173505625004||

  Crete

Location(s)
 • Document location Greece
 • Additional document location Crete
Login and add location


ID
21600 / 252461
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Γενικά Αρχεία του Κράτους
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • Balcans
 • Crete
 • Greece
 • Medical
 • school
 • αίθουσες
 • Βαλκάνια
 • Ελλάδα
 • θρανία
 • Κρήτη
 • μαθητές
 • οικόπεδο
 • σχολείο

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note