Έκθεση σχολικού ιατρού για την υγειονολογική κατάσταση σχολείων. , item 7

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

=10=

εις τον σκοπόν της. Ουδεμία τούτων έχει

την όψειν σχολείου. Ουδέν δε πνεύμα νεω-

τερισμού , σκοπιμότητος , πρακτικότητος 

και αισθητικής διέπει ταύτας.

     Ιδία , διά το ζήτημα της Αισθητικής ,

δεν δύναται εις ή να πικρανθή διά τον Κρη-

τικόν Λαόν , _____ γενηκεύομαι ως γνωρίζων εκα-

τοντάδα έτι πλησιοχώρων ομοίων σχολειών

____ Λαόν εις τα όρη και τα άντρα της χώρας

του οποίου, επλάσθη το υπέροχον καλλι-

τέχνημα της Ελληνικής μυθολογίας , έξ ης

ανεβλάστησεν η μεγαλοπρεπής Ελληνική

και Διεθνής ήδη καταστάσα Οικοδομική ως

Αρχιτεκτονική

        Νομίζει τις ότι τα σχολεία μας ταύτα , εν

τω ρυθμώ αυτών ή τη οικοδομική , προέρ-

χονται από άμεσον τινα αναμνήσιν του

κατασκευάζειν καλύβας.

       Παρά τους χωρικούς μας , είναι πολύ


=11=


άτονος ο πόθος προς απόκτησιν σχολείων

με ρυθμόν , με παράστασην , με επιβάλλον

       Τολμώ μάλιστα να προσθέσω ότι missing

προς πλησιόχωρα χωρία , θα επρο-

τίμων να κτίσσον τρείς έτι ναούς αλλού- 

δε καν ν' ασβεστοχρίσσον  το σχολείον των.

Επικρατεί παρ' αυτούς η αρχαία Βυζαντινή 

συνήθεια της πολυναΐας , ___ missing ή

λέξις ___ προσέχουν απολύτως εις την τοπι-

κήν εν γένει θρησκευτικήν παράστασιν , 

εν ω δια την εκπαίδευσιν και τα κτίρια της,

νομίζουν ότι αγγαρεύονται.

     Διά το ευάερον και ευήλιον των οικοδο-

μών , πολλαί τούτων δέν στερούνται ούτε 

ηλιακόυ φωτός  αμέσου ούτε επαρκούς αέ-

ρος , τρείς ή τέσσαρες όμως  αποτελούν στύγ-

μα δια τας οικείας κοινότητας . Ούτω

τα σχολεία του Αγίου Μύρωνος , το παρά του 'Α-

γιου Χαράλαμπου τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος

ή το διτάξιον αρρένων είς Κορφές ούτε ευά-


Transcription saved

=10=

εις τον σκοπόν της. Ουδεμία τούτων έχει

την όψειν σχολείου. Ουδέν δε πνεύμα νεω-

τερισμού , σκοπιμότητος , πρακτικότητος 

και αισθητικής διέπει ταύτας.

     Ιδία , διά το ζήτημα της Αισθητικής ,

δεν δύναται εις ή να πικρανθή διά τον Κρη-

τικόν Λαόν , _____ γενηκεύομαι ως γνωρίζων εκα-

τοντάδα έτι πλησιοχώρων ομοίων σχολειών

____ Λαόν εις τα όρη και τα άντρα της χώρας

του οποίου, επλάσθη το υπέροχον καλλι-

τέχνημα της Ελληνικής μυθολογίας , έξ ης

ανεβλάστησεν η μεγαλοπρεπής Ελληνική

και Διεθνής ήδη καταστάσα Οικοδομική ως

Αρχιτεκτονική

        Νομίζει τις ότι τα σχολεία μας ταύτα , εν

τω ρυθμώ αυτών ή τη οικοδομική , προέρ-

χονται από άμεσον τινα αναμνήσιν του

κατασκευάζειν καλύβας.

       Παρά τους χωρικούς μας , είναι πολύ


=11=


άτονος ο πόθος προς απόκτησιν σχολείων

με ρυθμόν , με παράστασην , με επιβάλλον

       Τολμώ μάλιστα να προσθέσω ότι missing

προς πλησιόχωρα χωρία , θα επρο-

τίμων να κτίσσον τρείς έτι ναούς αλλού- 

δε καν ν' ασβεστοχρίσσον  το σχολείον των.

Επικρατεί παρ' αυτούς η αρχαία Βυζαντινή 

συνήθεια της πολυναΐας , ___ missing ή

λέξις ___ προσέχουν απολύτως εις την τοπι-

κήν εν γένει θρησκευτικήν παράστασιν , 

εν ω δια την εκπαίδευσιν και τα κτίρια της,

νομίζουν ότι αγγαρεύονται.

     Διά το ευάερον και ευήλιον των οικοδο-

μών , πολλαί τούτων δέν στερούνται ούτε 

ηλιακόυ φωτός  αμέσου ούτε επαρκούς αέ-

ρος , τρείς ή τέσσαρες όμως  αποτελούν στύγ-

μα δια τας οικείας κοινότητας . Ούτω

τα σχολεία του Αγίου Μύρωνος , το παρά του 'Α-

γιου Χαράλαμπου τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος

ή το διτάξιον αρρένων είς Κορφές ούτε ευά-Transcription history
 • May 17, 2018 11:47:29 Krystallia Mandelia

  =10=

  εις τον σκοπόν της. Ουδεμία τούτων έχει

  την όψειν σχολείου. Ουδέν δε πνεύμα νεω-

  τερισμού , σκοπιμότητος , πρακτικότητος 

  και αισθητικής διέπει ταύτας.

       Ιδία , διά το ζήτημα της Αισθητικής ,

  δεν δύναται εις ή να πικρανθή διά τον Κρη-

  τικόν Λαόν , _____ γενηκεύομαι ως γνωρίζων εκα-

  τοντάδα έτι πλησιοχώρων ομοίων σχολειών

  ____ Λαόν εις τα όρη και τα άντρα της χώρας

  του οποίου, επλάσθη το υπέροχον καλλι-

  τέχνημα της Ελληνικής μυθολογίας , έξ ης

  ανεβλάστησεν η μεγαλοπρεπής Ελληνική

  και Διεθνής ήδη καταστάσα Οικοδομική ως

  Αρχιτεκτονική

          Νομίζει τις ότι τα σχολεία μας ταύτα , εν

  τω ρυθμώ αυτών ή τη οικοδομική , προέρ-

  χονται από άμεσον τινα αναμνήσιν του

  κατασκευάζειν καλύβας.

         Παρά τους χωρικούς μας , είναι πολύ


  =11=


  άτονος ο πόθος προς απόκτησιν σχολείων

  με ρυθμόν , με παράστασην , με επιβάλλον

         Τολμώ μάλιστα να προσθέσω ότι missing

  προς πλησιόχωρα χωρία , θα επρο-

  τίμων να κτίσσον τρείς έτι ναούς αλλού- 

  δε καν ν' ασβεστοχρίσσον  το σχολείον των.

  Επικρατεί παρ' αυτούς η αρχαία Βυζαντινή 

  συνήθεια της πολυναΐας , ___ missing ή

  λέξις ___ προσέχουν απολύτως εις την τοπι-

  κήν εν γένει θρησκευτικήν παράστασιν , 

  εν ω δια την εκπαίδευσιν και τα κτίρια της,

  νομίζουν ότι αγγαρεύονται.

       Διά το ευάερον και ευήλιον των οικοδο-

  μών , πολλαί τούτων δέν στερούνται ούτε 

  ηλιακόυ φωτός  αμέσου ούτε επαρκούς αέ-

  ρος , τρείς ή τέσσαρες όμως  αποτελούν στύγ-

  μα δια τας οικείας κοινότητας . Ούτω

  τα σχολεία του Αγίου Μύρωνος , το παρά του 'Α-

  γιου Χαράλαμπου τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος

  ή το διτάξιον αρρένων είς Κορφές ούτε ευά-


 • May 16, 2018 22:34:03 Euaggelia Louka

  =10=

  εις τον σκοπόν της. Ουδεμία τούτων έχει

  την όψειν σχολείου. Ουδέν δε πνεύμα νεω-

  τερισμού , σκοπιμότητος , πρακτικότητος 

  και αισθητικής διέπει ταύτας.

       Ιδία , διά το ζήτημα της Αισθητικής ,

  δεν δύναται εις ή να πικρανθή διά τον Κρη-

  τικόν Λαόν , _____ γενηκεύομαι ως γνωρίζων εκα-

  τοντάδα έτι πλησιοχώρων ομοίων σχολειών

  ____ Λαόν εις τα όρη και τα άντρα της χώρας

  του οποίου, επλάσθη το υπέροχον καλλι-

  τέχνημα της Ελληνικής μυθολογίας , έξ ης

  ανεβλάστησεν η μεγαλοπρεπής Ελληνική

  και Διεθνής ήδη καταστάσα Οικοδομική ως

  Αρχιτεκτονική

          Νομίζει τις ότι τα σχολεία μας ταύτα , εν

  τω ρυθμώ αυτών ή τη οικοδομική , προέρ-

  χονται από άμεσον τινα αναμνήσιν του

  κατασκευάζειν καλύβας.

         Παρά τους χωρικούς μας , είναι πολύ


  =11=


  άφθονος ο πόθος προς απόκτησιν σχολείων

  με ρυθμόν , με παράστασην , με missing.

         Τολμώ μάλιστα να προσθέσω ότι missing

  προς πλησιόχωρα χωρία , θα επρο-

  τίμων να κτίσσον τρείς έτι ναούς αλλού- 

  δε καν ν' ασβεστοχρίσσον  το σχολείον των.

  Επικρατεί παρ' αυτούς η αρχαία Βυζαντινή 

  συνήθεια της πολυναΐας , ___ missing ή

  λέξις ___ προσέχουν απολύτως εις την τοπι-

  κήν εν γένει θρησκευτικήν παράστασιν , 

  εν ω δια την εκπαίδευσιν και τα κτίρια της,

  νομίζουν ότι αγγαρεύονται.

       Διά το ευάερον και ευήλιον των οικοδο-

  μών , πολλαί τούτων δέν στερούνται ούτε 

  ηλιακόυ φωτός  αμέσου ούτε επαρκούς αέ-

  ρος , τρείς ή τέσσαρες όμως  αποτελούν στύγ-

  μα δια τας οικείας κοινότητας . Ούτω

  τα σχολεία του Αγίου Μύρωνος , το παρά του 'Α-

  γιου Χαράλαμπου τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος

  ή το διτάξιον αρρένων είς Κορφές ούτε ευά- • May 16, 2018 22:31:20 Euaggelia Louka

  =10=

  εις τον σκοπόν της. Ουδεμία τούτων έχει

  την όψειν σχολείου. Ουδέν δε πνεύμα νεω-

  τερισμού , σκοπιμότητος , πρακτικότητος 

  και αισθητικής διέπει ταύτας.

       Ιδία , διά το ζήτημα της Αισθητικής ,

  δεν δύναται εις ή να πικρανθή διά τον Κρη-

  τικόν Λαόν , _____ γενηκεύομαι ως γνωρίζων εκα-

  τοντάδα έτι πλησιοχώρων ομοίων σχολειών

  ____ Λαόν εις τα όρη και τα άντρα της χώρας

  του οποίου, επλάσθη το υπέροχον καλλι-

  τέχνημα της Ελληνικής μυθολογίας , έξ ης

  ανεβλάστησεν η μεγαλοπρεπής Ελληνική

  και Διεθνής ήδη καταστάσα Οικοδομική ως

  Αρχιτεκτονική

          Νομίζει τις ότι τα σχολεία μας ταύτα , εν

  τω ρυθμώ αυτών ή τη οικοδομική , προέρ-

  χονται από άμεσον τινα αναμνήσιν του

  κατασκευάζειν καλύβας.

         Παρά τους χωρικούς μας , είναι πολύ


  =11=


  άφθονος ο πόθος προς απόκτησιν σχολείων

  με ρυθμόν , με παράστασην , με missing.

         Τολμώ μάλιστα να προσθέσω ότι missing

  προς πλησιόχωρα χωρία , θα επρο-

  τίμων να κτίσσον τρείς έτι ναούς αλλού- 

  δε καν ν' ασβεστοχρίσσον  το σχολείον των.

  Επικρατεί παρ' αυτούς η αρχαία Βυζαντινή 

  συνήθεια της πολυναΐας , ___ missing ή

  λέξις ___ προσέχουν απολύτως εις την τοπι-

  κήν εν γένει θρησκευτικήν παράστασιν , 

  εν ω δια την εκπαίδευσιν και τα κλίρια της,

  νομίζουν ότι αγγαρεύονται.

       Διά το ευάερον και ευήλιον των οικοδο-

  μών , πολλαί τούτων δέν στερούνται ούτε 

  ηλιακόυ φωτός  αμέσου ούτε επαρκούς αέ-

  ρος , τρείς ή τέσσαρες όμως  αποτελούν στύγ-

  μα δια τας οικείας κοινότητας . Ούτω

  τα σχολεία του Αγίου Μύρωνος , το παρά του 'Α-

  γιου Χαράλαμπου τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος

  ή το διτάξιον αρρένων είς Κορφές ούτε ευά- • May 16, 2018 15:17:04 Euaggelia Louka

  =10=

  εις τον σκοπόν της. Ουδεμία τούτων έχει

  την όψειν σχολείου. Ουδέν δε πνεύμα νεω-

  τερισμού , σκοπιμότητος , πρακτηκότητος 

  και αισθητικής διέπει ταύτας.

       Ιδία , διά το ζήτημα της Αισθητικής ,

  δεν δύναται εις ή να πικρανθή διά τον Κρη-

  τικόν Λαόν , _____ γενηκεύομαι ως γνωρίζων εκα-

  τοντάδα έτι πλησιοχώρων ομοίων σχολειών

  ____ Λαόν εις τα όρη και τα άντρα της χώρας

  του οποίου, επλάσθη το υπέροχον καλλι-

  τέχνημα της Ελληνικής μυθολογίας , έξ ης

  ανεβλάστησεν η μεγαλοπρεπής Ελληνική

  και Διεθνής ήδη καταστάσα Οικοδομική και

  Αρχιτεκτονική

          Νομίζει τις ότι τα σχολεία μας ταύτα , εν

  τω ρυθμώ αυτών ή τη οικοδομική , προέρ-

  χονται από άμεσον τινα αναμνήσιν του

  κατασκευάζειν καλύβας.

         Παρά τους χωρικούς μας , είναι πολύ


  =11=


  άφθονος ο πόθος προς απόκτησιν σχολείων

  με ρυθμόν , με παράστασην , με missing.

         Τολμώ missing να προσθέσω ότι missing

  προς πλησιόχωρα χωρία , θα επρο-

  τίμων να κτίσσον τρείς έτι ναούς αλλού- 

  δε καν ν' ασβεστοχρίσσον  το σχολείον των.

  Επικρατεί παρ' αυτούς η αρχαία Βυζαντινή 

  συνήθεια της πολυναΐας , ___ missing ή

  λέξις ___ προσέχουν απολύτως εις την τοπι-

  κήν εν γένει θρησκευτικήν παράστασιν , 

  εν ω δια την εκπαίδευσιν και τα κλίρια της,

  νομίζουν ότι αγγαρεύονται.

       Διά το ευάερον και ευήλιον των οικοδο-

  μών , πολλαί τούτων δέν στερούνται ούτε 

  ηλιακόυ φωτός  αμέσου ούτε επαρκούς αέ-

  ρος , τρείς ή τέσσαρες όμως  αποτελούν στύγ-

  μα δια τας οικείας κοινότητας . Ούτω

  τα σχολεία του Αγίου Μύρωνος , το παρά του 'Α-

  γιου Χαράλαμπου τριλάξιον αρρένων Κρουσώνος

  ή το διλάξιον αρρένων είς Κορφές ούτε ευά- • May 14, 2018 14:45:10 Euaggelia Louka

  =10=

  εις τον σκοπόν της. Ουδεμία τούτων έχει

  την όψειν σχολείου. Ουδέν δε πνεύμα νεω-

  τερισμού , σκοπιμότητος , πρακτηκότητος 

  και αισθητικής διέπει ταύτας.

       Ιδία , διά το ζήτημα της Αισθητικής ,

  δεν δύναται missing ή να πικρανθή διά τον Κρη-

  τικόν Λαόν , _____ γενηκεύομαι ο γνωρίζων εκα-

  τοντάδα έτι missing σχολειών

  ____ Λαόν missing τα άρη και τα άντραmissing χώρας

  του ?οπούσυ , missing το υπέροχον καλλι-

  τέχνημα της Ελληνικής μυθολογίας , έξ ης

  ανεβλάστησεν η μεγαλοπρεπής Ελληνική

  η Διεθνώς missing Οικοδομική και

  Αρχιτεκτονική

          Νομίζει τις ότι τα σχολεία μας ταύτα , εν

  τω ρυθμώ αυτών ή τη οικοδομική , προέρ-

  χονται από άμεσον τινα αναμνήσυν του

  κατασκευάζειν missing.

         Παρά τους χωρικούς μας , είναι πολύ


  =11=

  άφθονος ο πόθος προς missing σχολείων

  με ρυθμόν , με παράστασην , με missing.

         Τολμώ missing να προσθέσω ότι missing

  προς πλησιόχωρα χωρία , θα επρο-

  τίμων να κτίσσον τρείς ναούς αλλού- 

  δε καν  .ν' ασβεστοχρίσσον το σχολείον των.

  Επικράτισε παρ' αυτούς η αρχαία Βυζαντινή 

  συνήθεια της πολυναΐας , ___ missing ή

  λέξις ___ προσέχουν απολύτως εις την τοπι-

  κήν εν γένει θρησκευτικήν παράστασιν , 

  εν ω δια την εκπαίδευσιν και τα κλίρια της,

  νομίζουν ότι αγγαρεύονται.

       Διά το missing και ευήλιον των οικοδο-

  μών , missing τούτων δέν στερούνται ούτε 

  ηλιακόυ φωτός  .αμέσου.. , συ τε επαρκούς αε-

  ρος , τρείς ή τέσσερης όμως  missing στύγ-

  μα δια τας οικείας missing .  .Ούτω.. 

  τα σχολεία του Αγίου Μύρωνος , το παρά του 'Α-

  γιον Χαράλαμπου τριλάξιου αρρένων Κρουσώνος

  ή το διλάξιον αρρένων είς Κορφές ούτε ευά- • May 14, 2018 14:42:07 Euaggelia Louka

  =10=

  εις τον σκοπόν της. Ουδεμία τούτων έχει

  την όψειν σχολείου. Ουδέν δε πνεύμα νεω-

  τερισμού , σκοπιμότητος , πρακτηκότητος 

  και αισθητικής διέπει ταύτας.

       Ιδία , διά το ζήτημα της Αισθητικής ,

  δεν δύναται missing ή να πικρανθή διά τον Κρη-

  τικόν Λαόν , _____ γενηκεύομαι ο γνωρίζων εκα-

  τοντάδα έτι missing σχολειών

  ____ Λαόν missing τα άρη και τα άντραmissing χώρας

  του ?οπούσυ , missing το υπέροχον καλλι-

  τέχνημα της Ελληνικής μυθολογίας , έξ ης

  ανεβλάστησεν η μεγαλοπρεπής Ελληνική

  η Διεθνώς missing Οικοδομική και

  Αρχιτεκτονική

          Νομίζει τις ότι τα σχολεία μας ταύτα , εν

  τω ρυθμώ αυτών ή τη οικοδομική , προέρ-

  χονται από άμεσον τινα αναμνήσυν του

  κατασκευάζειν missing.

         Παρά τους χωρικούς μας , είναι πολύ


  =11=

  άφθονος ο πόθος προς missing σχολείων

  με ρυθμόν , με παράστασην , με missing.

         Τολμώ missing να προσθέσω ότι missing

  προς πλησιόχωρα χωρία , θα επρο-

  τίμων να κτίσσον τρείς ναούς αλλού- 

  δε καν  .ν' ασβεστοχρίσσον το σχολείον των.

  Επικράτισε παρ' αυτούς η αρχαία Βυζαντινή 

  συνήθεια της πολυναΐας , ___ missing ή

  λέξις ___ προσέχουν απολύτως εις την τοπι-

  κήν εν γένει θρησκευτικήν παράστασιν , 

  εν ω δια την εκπαίδευσιν και τα κλίρια της,

  νομίζουν ότι αγγαρεύονται.

       Διά το missing και ευήλιον των οικοδο-

  μών , missing τούτων δέν στερούνται ούτε 

  ηλιακόυ φωτός  .αμέσου.. , συ τε επαρκούς αε-

  ρος , τρείς ή τέσσερης όμως  missing στύγ-

  μα δια τας οικείας missing .  .Ούτω.. 

  τα σχολεία του Αγίου Μύρωνος , το παρά του 'Α-

  γιον Χαράλαμπου τριλάξιου αρρένων Κρουσώνος

  ή το διλάξιον αρρένων είς Κορφές ούτε  • May 14, 2018 14:15:54 Euaggelia Louka

  =10=

  εις τον σκοπόν της. Ουδεμία τούτων έχει

  την όψειν σχολείου. Ουδέν δε πνεύμα νεω-

  τερισμού , σκοπιμότητος , πρακτηκότητος 

  και αισθητικής διέπει ταύτας.

       Ιδία , διά το ζήτημα της Αισθητικής ,

  δεν δύναται missing ή να πικρανθή διά τον Κρη-

  τικόν Λαόν , _____ γενηκεύομαι ο γνωρίζων εκα-

  τοντάδα έτι missing σχολειών

  ____ Λαόν missing τα άρη και τα άντραmissing χώρας

  του ?οπούσυ , missing το υπέροχον καλλι-

  τέχνημα της Ελληνικής μυθολογίας , έξ ης

  ανεβλάστησεν η μεγαλοπρεπής Ελληνική

  η Διεθνώς missing Οικοδομική και

  Αρχιτεκτονική

          Νομίζει τις ότι τα σχολεία μας ταύτα , εν

  τω ρυθμώ αυτών ή τη οικοδομική , προέρ-

  χονται από άμεσον τινα αναμνήσυν του

  κατασκευάζειν missing.

         Παρά τους χωρικούς μας , είναι πολύ


  =11=

  άφθονος ο πόθος προς missing σχολείων

  με ρυθμόν , με παράστασην , με missing.

         Τολμώ missing να προσθέσω ότι missing

  προς πλησιόχωρα χωρία , θα επρο-

  τίμων να κτίσσον τρείς ναούς αλλού- 

  δε καν  .ν' ασβεστοχρίσσον το σχολείον των.

  Επικράτισε παρ' αυτούς η αρχαία Βυζαντινή

  συνήθεια της πολυναΐας , ___ missing ή

  λέξις ___ προσέχουν απολύτως εις την τοπι-

  κήν εν γένει θρησκευτικήν παράστασιν , 

  εν ω δια την εκπαίδευσιν και τα κλίρια της,

  νομίζουν ότι αγγαρεύονται.

       Διά το missing και ευήλιον των οικοδο-

  μών , missing τούτων δέν στερούνται ούτε 
 • May 10, 2018 19:09:05 Euaggelia Louka

  =10=

  εις τον σκοπόν της. Ουδεμία τούτων έχει

  την όψειν σχολείου. Ουδέν δε πνεύμα νεω-

  τερισμού , σκοπιμότητος , πρακτηκότητος 

  και αισθητικής διέπει ταύτας.

       Ιδία , διά το ζήτημα της Αισθητικής ,

  δεν δύναται missing ή να πικρανθή διά τον Κρη-

  τικόν Λαόν , _____ γενηκεύομαι ο γνωρίζων εκα-

  τοντάδα έτι missing σχολειών

  ____ Λαόν missing τα άρη και τα άντραmissing χώρας

  του ?οπούσυ , missing το υπέροχον καλλι-

  τέχνημα της Ελληνικής μυθολογίας , έξ ης

  ανεβλάστησεν η μεγαλοπρεπής Ελληνική

  η Διεθνώς missing Οικοδομική και

  Αρχιτεκτονική

          Νομίζει τις ότι τα σχολεία μας ταύτα , εν

  τω ρυθμώ αυτών ή τη οικοδομική , προέρ-

  χονται από άμεσον τινα αναμνήσυν του

  κατασκευάζειν missing.

         Παρά τους χωρικούς μας , είναι πολύ • May 9, 2018 13:39:20 Euaggelia Louka

  εις τον σκοπόν της. Ουδεμία τούτων έχει

  την 


 • May 9, 2018 13:35:11 Euaggelia Louka

  εις τον σκοπόν της.


Description

Save description
 • 38.174865942055405||23.30704755625004||

  Greece

 • 34.927969720294115||25.06486005625004||

  Crete

Location(s)
 • Document location Greece
 • Additional document location Crete
Login and add location


ID
21600 / 252460
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Γενικά Αρχεία του Κράτους
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • Medical

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note