Έκθεση σχολικού ιατρού για την υγειονολογική κατάσταση σχολείων. , item 6

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

=8=ΙΙ (2)

          ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ- ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ- ΕΥΗΛΙ-

ΟΝ -ΕΥΑΕΡΟΝ- ΗΡΕΜΟΝ.                        


Σχετικώς προς την έκθεσιν , προς τήν τοπο

θέτησην κ' προς τον προσανατολισμόν του σχο-

λικού κτιρίου, ευρίσκομαι και επι τούτων εις την δύ

σκολον θέσιν να τονίσω ότι αν συνέβη ώστε

να συνήντησα κάπου εν ή δύο σχολεια μετά

καλης εκθέσεως και προσφόρου προσανατολι-

σμού, τούτο είχε συμβή κατά το πλείστον

τυχαίως από μέρους των ιδρυτών.

Δια την έκθεσιν των οικοδομών, σημειώ

ότι, μόνον τα σχολεία Πενταμοδίου και Ασιτών,

ευρίσκονται εν σχετική τάξει , όπου και ο προσ-

ανατολισμός είναι Ανατολικός ή ΝΑ.


=9=

Αλλ' ιδού και τα σχολεία της έδρας της εκπαι-

δευτiκής μας περιφερείας: του Αγίου Μύρωνος.

Εις μέρος χθαμαλόν, παραπλεύρως του να-

ού, τοποθεσίας ής δεσπόζουν άπασαι αι προς

Ν. Α και Β. συνοικίαι. Με προσανατολισμόν

Β και Ν.

      Σημειωτέον ότι όπως άπασα η επαρχία

Μαλεβυζίου πτυχούται εις θαυμασίους λόφους,

επέτρεψεν ώστε τα περισσότερα χωρία της, 

να κτισθούν επί ζηλευτήν τοποθεσίαν, με αε-

ρισμόν πλήρη, με φωτισμόν άπλετον και

πανταχού παρόντα, με απόψεις εξαιρέτως

ανοικτάς.

     Κι όμως τα σχολεία των εύρηνται κα-

τά το πλείστον εις τάς χειροτέρας τοποθεσίας.

Ως προς τάς οικοδομάς: Aν εξαιρέ-

σωμεν τα αρρεναγωγεία των Ασιτών και ίσως

το μικτόν Πενταμοδίου, ουδεμιά άλλη  σχο-

λική οικοδομή δύναται ν' ανταποκριθή


Transcription saved

=8=ΙΙ (2)

          ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ- ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ- ΕΥΗΛΙ-

ΟΝ -ΕΥΑΕΡΟΝ- ΗΡΕΜΟΝ.                        


Σχετικώς προς την έκθεσιν , προς τήν τοπο

θέτησην κ' προς τον προσανατολισμόν του σχο-

λικού κτιρίου, ευρίσκομαι και επι τούτων εις την δύ

σκολον θέσιν να τονίσω ότι αν συνέβη ώστε

να συνήντησα κάπου εν ή δύο σχολεια μετά

καλης εκθέσεως και προσφόρου προσανατολι-

σμού, τούτο είχε συμβή κατά το πλείστον

τυχαίως από μέρους των ιδρυτών.

Δια την έκθεσιν των οικοδομών, σημειώ

ότι, μόνον τα σχολεία Πενταμοδίου και Ασιτών,

ευρίσκονται εν σχετική τάξει , όπου και ο προσ-

ανατολισμός είναι Ανατολικός ή ΝΑ.


=9=

Αλλ' ιδού και τα σχολεία της έδρας της εκπαι-

δευτiκής μας περιφερείας: του Αγίου Μύρωνος.

Εις μέρος χθαμαλόν, παραπλεύρως του να-

ού, τοποθεσίας ής δεσπόζουν άπασαι αι προς

Ν. Α και Β. συνοικίαι. Με προσανατολισμόν

Β και Ν.

      Σημειωτέον ότι όπως άπασα η επαρχία

Μαλεβυζίου πτυχούται εις θαυμασίους λόφους,

επέτρεψεν ώστε τα περισσότερα χωρία της, 

να κτισθούν επί ζηλευτήν τοποθεσίαν, με αε-

ρισμόν πλήρη, με φωτισμόν άπλετον και

πανταχού παρόντα, με απόψεις εξαιρέτως

ανοικτάς.

     Κι όμως τα σχολεία των εύρηνται κα-

τά το πλείστον εις τάς χειροτέρας τοποθεσίας.

Ως προς τάς οικοδομάς: Aν εξαιρέ-

σωμεν τα αρρεναγωγεία των Ασιτών και ίσως

το μικτόν Πενταμοδίου, ουδεμιά άλλη  σχο-

λική οικοδομή δύναται ν' ανταποκριθήTranscription history
 • May 17, 2018 11:44:32 Krystallia Mandelia

  =8=  ΙΙ (2)

            ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

  ΟΙΚΟΔΟΜΗ- ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ- ΕΥΗΛΙ-

  ΟΝ -ΕΥΑΕΡΟΝ- ΗΡΕΜΟΝ.                        


  Σχετικώς προς την έκθεσιν , προς τήν τοπο

  θέτησην κ' προς τον προσανατολισμόν του σχο-

  λικού κτιρίου, ευρίσκομαι και επι τούτων εις την δύ

  σκολον θέσιν να τονίσω ότι αν συνέβη ώστε

  να συνήντησα κάπου εν ή δύο σχολεια μετά

  καλης εκθέσεως και προσφόρου προσανατολι-

  σμού, τούτο είχε συμβή κατά το πλείστον

  τυχαίως από μέρους των ιδρυτών.

  Δια την έκθεσιν των οικοδομών, σημειώ

  ότι, μόνον τα σχολεία Πενταμοδίου και Ασιτών,

  ευρίσκονται εν σχετική τάξει , όπου και ο προσ-

  ανατολισμός είναι Ανατολικός ή ΝΑ.


  =9=

  Αλλ' ιδού και τα σχολεία της έδρας της εκπαι-

  δευτiκής μας περιφερείας: του Αγίου Μύρωνος.

  Εις μέρος χθαμαλόν, παραπλεύρως του να-

  ού, τοποθεσίας ής δεσπόζουν άπασαι αι προς

  Ν. Α και Β. συνοικίαι. Με προσανατολισμόν

  Β και Ν.

        Σημειωτέον ότι όπως άπασα η επαρχία

  Μαλεβυζίου πτυχούται εις θαυμασίους λόφους,

  επέτρεψεν ώστε τα περισσότερα χωρία της, 

  να κτισθούν επί ζηλευτήν τοποθεσίαν, με αε-

  ρισμόν πλήρη, με φωτισμόν άπλετον και

  πανταχού παρόντα, με απόψεις εξαιρέτως

  ανοικτάς.

       Κι όμως τα σχολεία των εύρηνται κα-

  τά το πλείστον εις τάς χειροτέρας τοποθεσίας.

  Ως προς τάς οικοδομάς: Aν εξαιρέ-

  σωμεν τα αρρεναγωγεία των Ασιτών και ίσως

  το μικτόν Πενταμοδίου, ουδεμιά άλλη  σχο-

  λική οικοδομή δύναται ν' ανταποκριθή


 • May 17, 2018 11:40:19 Krystallia Mandelia

  =8=  ΙΙ (2)

            ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

  ΟΙΚΟΔΟΜΗ- ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ- ΕΥΗΛΙ-

  ΟΝ -ΕΥΑΕΡΟΝ- ΗΡΕΜΟΝ.                        


  Σχετικώς προς την έκθεσιν , προς τήν τοπο

  θέτησην κ' προς τον προσανατολισμόν του σχο-

  λικού κτιρίου, ευρίσκομαι και επι τούτων εις την δύ

  σκολον θέσιν να τονίσω ότι αν συνέβη ώστε

  να συνήντησα κάπου εν ή δύο σχολεια μετά

  καλης εκθέσεως και προσφόρου προσανατολι-

  σμού, τούτο είχε συμβή κατά το πλείστον

  τυχαίως από μέρους των ιδρυτών.

  Δια την έκθεσιν των οικοδομών, σημειώ

  ότι, μόνον τα σχολεία Πενταμοδίου και Ασιτών,

  ευρίσκονται εν σχετική τάξει , όπου και ο προσ-

  ανατολισμός είναι Ανατολικός ή ΝΑ.


  =9=

  Αλλ' ιδού και τα σχολεία της έδρας της εκπαι

  δευτiκής μας περιφερείας : του Αγίου Μύρωνος.

  Εις μέρος χθαμαλόν , παραπλεύρως του να

   ού , τοποθεσίας ής δεσπόζουν άπασαι αι προς

  Ν . Α ή Β . συνοικίαι . Με προσανατολισμόν

  Β ή Ν .

        Σημειωτέον ότι όπως άπασα η επαρχία Μαλεβυζίου πτυχούται εις θαυμασίους λόφους ,

  επέτρεψεν ώστε τα περισσότερα χωρία της , 

  να κτισθούν επί ζηλευτήν τοποθεσίαν , με αε

  ρισμόν πλήρη , με φωτισμόν άπλετον και

  πανταχού παρόντα , με απόψεις εξαιρέτως

  ανοικτάς.

       Κι όμως τα σχολεία των εύρηνται κα

  τα το πλείστον εις τάς χειροτέρας τοποθεσίας.

  Ως προς τάς οικοδομάς : Aν εξαιρέ

  σωμεν τα αρρεναγωγεία των Ασιτών  η ίσως

  το μεικτόν Πενταμοδίου , ουδεμιά άλλη  σχο

  λική οικοδομή δύναται ν' ανταποκριθή • May 16, 2018 22:39:03 Euaggelia Louka

  =8=  ΙΙ (2)

  ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

  ΟΙΚΟΔΟΜΗ- ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ- ΕΥΗΛΙΟΝ -ΕΥΑΕΡΟΝ- ΗΡΕΜΟΝ.


  Σχετικώς προς την έκθεσιν  , προς τήν τοπο

  θέτησην κ' προς τον προσανατολισμόν του σχο

  λικού κτιρίου , ευρίσκομαι και επι τούτων  εις την δυ

  σκολον θέσιν να τονίσω οτι αν συνέβη ώστε

  να συνήντησα κάπου εν ή δύο σχολεια μετά

  καλης εκθέσεως και προσφόρου προσανατολι

  σμού , τούτο είχε συμβή κατά το πλείστον

  τυχαίως από μέρους των ιδρυτών.

  Δια την έκθεσιν των οικοδομών , σημειώ

  ότι , μόνον τα σχολεία Πενταμοδίου και Ασιτών ,

  ευρίσκονται εν σχετική τάξει , όπου και ο προσ

  ανατολισμός είναι Ανατολικός ή ΝΑ.


  =9=

  Αλλ' ιδού και τα σχολεία της έδρας της εκπαι

  δευτiκής μας περιφερείας : του Αγίου Μύρωνος.

  Εις μέρος χθαμαλόν , παραπλεύρως του να

   ού , τοποθεσίας ής δεσπόζουν άπασαι αι προς

  Ν . Α ή Β . συνοικίαι . Με προσανατολισμόν

  Β ή Ν .

        Σημειωτέον ότι όπως άπασα η επαρχία Μαλεβυζίου πτυχούται εις θαυμασίους λόφους ,

  επέτρεψεν ώστε τα περισσότερα χωρία της , 

  να κτισθούν επί ζηλευτήν τοποθεσίαν , με αε

  ρισμόν πλήρη , με φωτισμόν άπλετον και

  πανταχού παρόντα , με απόψεις εξαιρέτως

  ανοικτάς.

       Κι όμως τα σχολεία των εύρηνται κα

  τα το πλείστον εις τάς χειροτέρας τοποθεσίας.

  Ως προς τάς οικοδομάς : Aν εξαιρέ

  σωμεν τα αρρεναγωγεία των Ασιτών  η ίσως

  το μεικτόν Πενταμοδίου , ουδεμιά άλλη  σχο

  λική οικοδομή δύναται ν' ανταποκριθή • May 9, 2018 13:22:50 Euaggelia Louka

  =8=  ΙΙ (2)

  ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

  ΟΙΚΟΔΟΜΗ- ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ- ΕΥΗΛΙΟΝ -ΕΥΑΕΡΟΝ- ΗΡΕΜΟΝ.


  Σχετικώς προς την έκθεσιν  , προς τήν τοπο

  θέτησην κ' προς τον προσανατολισμόν του σχο

  λεικού κτιρίου , ευρίσκομαι και επι τούτων  εις την δυ

  σκολον θέσιν να τονίσω οτι αν συνέβη ώστε

  να συνήντησα κάπου εν η δύο σχολεια μετά

  καλης εκθέσεως και προσφόρου προσανατολι

  σμού , τούτο είχε συμβή κατά το πλείστον

  τυχαίως από μέρους των ιδρυτών.

  Δια την έκθεσιν των οικοδομών , σημειώ

  ότι , μόνον τα σχολεία Πενταμοδίου και Ασιτών ,

  ευρίσκονται εν σχετική τάξει , όπου και ο προσ

  ανατολισμός είναι Ανατολικός ή ΝΑ.


  =9=

  Αλλ' ιδού και τα σχολεία της έδρας της εκπαι

  δευτiκής μας περιφερείας : του Αγίου Μύρωνος.

  Εις μέρος χθαμαλόν , παραπλεύρως του να

   ού , τοποθεσίας ής δεσπόζουν άπασαι αι προς

  Ν . Α ή Β . συνοικίαι . Με προσανατολισμόν

  Β ή Ν .

        Σημειωτέον ότι όπως άπασα η επαρχία Μαλεβυζίου πτυχούται εις θαυμασίους λόφους ,

  επέτρεψεν ώστε τα περισσότερα χωρία της , 

  να κτισθούν επί ζηλευτήν τοποθεσίαν , με αε

  ρισμόν πλήρη , με φωτισμόν άπλετον και

  πανταχού παρόντα , με απόψεις εξαιρέτως

  ανοικτάς.

       Κι όμως τα σχολεία των εύρηνται κα

  τα το πλείστον εις τάς χειροτέρας τοποθεσίας.

  Ως προς τάς οικοδομάς : Aν εξαιρέ

  σωμεν τα αρρεναγωγεία των Ασιτών  η ίσως

  το μεικτόν Πενταμοδίου , ουδεμιά άλλη  σχο

  λική οικοδομή δύναται ν' ανταποκριθή • May 9, 2018 13:20:39 Euaggelia Louka

  =8=  ΙΙ (2)

  ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

  ΟΙΚΟΔΟΜΗ- ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ- ΕΥΗΛΙΟΝ -ΕΥΑΕΡΟΝ- ΗΡΕΜΟΝ.


  Σχετικώς προς την έκθεσιν  , προς τήν τοπο

  θέτησην κ' προς τον προσανατολισμόν του σχο

  λεικού κτιρίου , ευρίσκομαι και επι τούτων  εις την δυ

  σκολον θέσιν να τονίσω οτι αν συνέβη ώστε

  να συνήντησα κάπου εν η δύο σχολεια μετά

  καλης εκθέσεως και προσφόρου προσανατολι

  σμού , τούτο είχε συμβή κατά το πλείστον

  τυχαίως missing μέρους των ιδρυτών.

  Δια την έκθεσιν των οικοδομών , σημειώ

  ότι , μόνον τα σχολεία Πενταμοδίου και Ασιτών ,

  ευρίσκονται εν σχετική τάξει , όπου και ο προσ

  ανατολισμός είναι Ανατολικός ή ΝΑ.


  =9=

  Αλλ' ιδού και τα σχολεία της έδρας της εκπαι

  δευτiκής μας περιφερείας : του Αγίου Μύρωνος.

  Εις μέρος χθαμαλόν , παραπλεύρως του να

   ού , τοποθεσίας ής δεσπόζουν άπασαι αι προς

  Ν . Α ή Β . συνοικίαι . Με προσανατολισμόν

  Β ή Ν .

        Σημειωτέον ότι όπως άπασα η επαρχία Μαλεβυζίου πτυχούται εις θαυμασίους λόφους ,

  επέτρεψεν ώστε τα περισσότερα χωρία της , 

  να κτισθούν επί ζηλευτήν τοποθεσίαν , με αε

  ρισμόν πλήρη , με φωτισμόν άπλετον και

  πανταχού παρόντα , με απόψεις εξαιρέτως

  ανοικτάς.

       Κι όμως τα σχολεία των εύρηνται κα

  τα το πλείστον εις τάς χειροτέρας τοποθεσίας.

  Ως προς τάς οικοδομάς : Aν εξαιρέ

  σωμεν τα αρρεναγωγεία των Ασιτών  η ίσως

  το μεικτόν Πενταμοδίου , ουδεμιά άλλη  σχο

  λική οικοδομή δύναται ν' ανταποκριθή • May 9, 2018 13:01:07 Euaggelia Louka

  =8=  ΙΙ (2)

  ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

  ΟΙΚΟΔΟΜΗ- ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ- ΕΥΗΛΙΟΝ -ΕΥΑΕΡΟΝ- ΗΡΕΜΟΝ.


  Σχετικώς προς την έκθεσιν  , προς τήν τοπο

  θέτησην κ' προς τον προσανατολισμόν του σχο

  λεικού κτιρίου , ευρίσκομαι και επι τούτων  εις την δυ

  σκολον θέσιν να τονίσω οτι αν συνέβη ώστε

  να συνήντησα κάπου εν η δύο σχολεια μετά

  καλης εκθέσεως και προσφόρου προσανατολι

  σμού , τούτο είχε συμβή κατά το πλείστον

  τυχαίως missing μέρους των ιδρυτών.

  Δια την έκθεσιν των οικοδομών , σημειώ

  ότι , μόνον τα σχολεία Πενταμοδίου και Ασιτών ,

  ευρίσκονται εν σχετική τάξει , όπου και ο προσ

  ανατολισμός είναι Ανατολικός ή ΝΑ.


  =9=

  Αλλ' ιδού και τα σχολεία της έδρας της εκπαι

  δευτiκής μας περιφερείας : του Αγίου Μύρωνος.

  Εις μέρος χθαμαλόν , παραπλεύρως του να

   ού , τοποθεσίας ής δεσπόζουν άπασαι αι προς

  Ν , Α ή Β . συνοικίαι . Με προσανατολισμό


 • May 9, 2018 12:43:22 Euaggelia Louka

  ΙΙ (2)

  ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

  ΟΙΚΟΔΟΜΗ- ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ- ΕΥΗΛΙΟΝ -ΕΥΑΕΡΟΝ- ΗΡΕΜΟΝ.


  Σχετικώς προς την έκθεσιν  , προς τήν τοπο

  θέτησην κ' προς τον προσανατολισμόν του σχο

  λεικού κτιρίου , ευρίσκομαι και επι τούτων  εις την δυ

  σκολον θέσιν να τονίσω οτι αν συνέβη ώστε

  να συνήντησα κάπου εν η δύο σχολεια μετά

  καλης εκθέσεως και προσφόρου προσανατολι

  σμού , τούτο είχε συμβή κατά το πλείστον

  τυχαίως missing μέρους των ιδρυτών.

  Δια την έκθεσιν των οικοδομών , σημειώ

  ότι , μόνον τα σχολεία Πενταμοδίου και Ασιτών ,

  ευρίσκονται εν σχετική τάξει , όπου και ο προσ

  ανατολισμός είναι Ανατολικός ή ΝΑ.
 • May 9, 2018 12:37:22 Euaggelia Louka

  ΙΙ (2)

  ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

  ΟΙΚΟΔΟΜΗ- ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ- ΕΥΗΛΙΟΝ -ΕΥΑΕΡΟΝ- ΗΡΕΜΟΝ.


  Σχετικώς προς την έκθεσιν  , προς τήν τοπο

  θέτησην κ' προς τον προσανατολισμόν του σχο

  λεικού κτιρίου , ευρίσκομαι και επι τούτων  εις την δυ

  σκολον θέσιν να τονίσω οτι αν συνέβη ώστε

  να συνήντησα κάπου εν η δύο σχολεια μετά

  καλης εκθέσεως και προσφόρου προσανατολι

  σμού , τούτο είχε συμβή κατά το πλείστον

  τυχαίως missing μέρους των ιδρυτών.

  Δια την έκθεσιν των οικοδομών , σημειώDescription

Save description
 • 39.13573541029124||22.77970380625004||

  Greece

 • 35.07196127624293||24.71329755625004||

  Crete

Location(s)
 • Document location Greece
 • Additional document location Crete


ID
21600 / 252459
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Γενικά Αρχεία του Κράτους
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Ελληνικά

 • Balkans

 • Greece
 • Medical
 • school
 • Ελλάδα
 • σχολείο
 • υγείαNotes and questions

Login to leave a note