Έκθεση σχολικού ιατρού για την υγειονολογική κατάσταση σχολείων. , item 3

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

ρούσα μου δέν ήθιγεν αποβή άχρηστος τή υπηρεσία, ουδέ μακράς σημασίας αξία (!), καθ' ών μάλιστα στιγμήν ή ημετέρα υγιεινολογική υπηρεσία καθ' ό αρτιφανής, τυγχάνει ότι εν τή καθ' 'ολου ως ευ μέρει λειτουργηκότη. Τι αυτής αρκετά αδιάπλαστος.

    Έν παρομοία άλλωστε εκθέσει, θά ώφειλον γενικοποιών τάς παρατηρήσεις μου, νά στηρίξω αυτάς καί επί ακριβώς στατιστικών πινάκων οίτινες καί εμφαντικότερον ήθελον αποδείξει υμών τήν τραγικήν κατάστασιν τών σχολείων μας.

    Έν τέλει δέ θά μού παρουσιάζετο ευκαιρία να' ναφέρω τή υπηρεσία, τίνι τροπω εφέρθην περιοδεύων, πρός τό διδακτικόν προσωπικόν, πρός τάς εκασταχού σχολικούς επιτρόπους ώς πρός τόν μαθητικόν μικρόκοσμον, προκειμένου περι οδηγιών τής διδασκαλίας επιστοιχείων στοιχειώδους καί σχολικής Υγιεινής.

    Τερματίζω τήν προλογικήν μου τούτην επεξήγησιν, κρίνω εμαυτόν ευτυχή διότι μού ηξίωσεν ή καλή Μοίρα νά δυνηθώ ώς έν Επιστήμη εκθέσει νά ομιλήσω περί εκείνων περί τών οποίων από τών φοιτητικών μου ετών ησχολήθηκαν καί ώς διδάκτωρ έν εναισίμω διατριβή προέβην σπουδάζων καί ώς ιατρός εδημοσιογράφησα καί ομίλησα δημοσία ώς εκτενώς διαλύξως ή γνωστών Υμών συγγραφήν ετόλμησα νά εκπονήσω.

    Κί άπαντα ταύτα διά μίαν καί μόνην ειλικρινή φιλοδοξίαν: Νά ίδω τήν εκπαίδευσιν μάς ώς τό ύψος εκείνο τό οποίον επιβάλλουν αί παιδολογικαί επιστήμαι.

Transcription saved

ρούσα μου δέν ήθιγεν αποβή άχρηστος τή υπηρεσία, ουδέ μακράς σημασίας αξία (!), καθ' ών μάλιστα στιγμήν ή ημετέρα υγιεινολογική υπηρεσία καθ' ό αρτιφανής, τυγχάνει ότι εν τή καθ' 'ολου ως ευ μέρει λειτουργηκότη. Τι αυτής αρκετά αδιάπλαστος.

    Έν παρομοία άλλωστε εκθέσει, θά ώφειλον γενικοποιών τάς παρατηρήσεις μου, νά στηρίξω αυτάς καί επί ακριβώς στατιστικών πινάκων οίτινες καί εμφαντικότερον ήθελον αποδείξει υμών τήν τραγικήν κατάστασιν τών σχολείων μας.

    Έν τέλει δέ θά μού παρουσιάζετο ευκαιρία να' ναφέρω τή υπηρεσία, τίνι τροπω εφέρθην περιοδεύων, πρός τό διδακτικόν προσωπικόν, πρός τάς εκασταχού σχολικούς επιτρόπους ώς πρός τόν μαθητικόν μικρόκοσμον, προκειμένου περι οδηγιών τής διδασκαλίας επιστοιχείων στοιχειώδους καί σχολικής Υγιεινής.

    Τερματίζω τήν προλογικήν μου τούτην επεξήγησιν, κρίνω εμαυτόν ευτυχή διότι μού ηξίωσεν ή καλή Μοίρα νά δυνηθώ ώς έν Επιστήμη εκθέσει νά ομιλήσω περί εκείνων περί τών οποίων από τών φοιτητικών μου ετών ησχολήθηκαν καί ώς διδάκτωρ έν εναισίμω διατριβή προέβην σπουδάζων καί ώς ιατρός εδημοσιογράφησα καί ομίλησα δημοσία ώς εκτενώς διαλύξως ή γνωστών Υμών συγγραφήν ετόλμησα νά εκπονήσω.

    Κί άπαντα ταύτα διά μίαν καί μόνην ειλικρινή φιλοδοξίαν: Νά ίδω τήν εκπαίδευσιν μάς ώς τό ύψος εκείνο τό οποίον επιβάλλουν αί παιδολογικαί επιστήμαι.


Transcription history
 • May 9, 2018 17:30:53 Thespina Deligianni

  ρούσα μου δέν ήθιγεν αποβή άχρηστος τή υπηρεσία, ουδέ μακράς σημασίας αξία (!), καθ' ών μάλιστα στιγμήν ή ημετέρα υγιεινολογική υπηρεσία καθ' ό αρτιφανής, τυγχάνει ότι εν τή καθ' 'ολου ως ευ μέρει λειτουργηκότη. Τι αυτής αρκετά αδιάπλαστος.

      Έν παρομοία άλλωστε εκθέσει, θά ώφειλον γενικοποιών τάς παρατηρήσεις μου, νά στηρίξω αυτάς καί επί ακριβώς στατιστικών πινάκων οίτινες καί εμφαντικότερον ήθελον αποδείξει υμών τήν τραγικήν κατάστασιν τών σχολείων μας.

      Έν τέλει δέ θά μού παρουσιάζετο ευκαιρία να' ναφέρω τή υπηρεσία, τίνι τροπω εφέρθην περιοδεύων, πρός τό διδακτικόν προσωπικόν, πρός τάς εκασταχού σχολικούς επιτρόπους ώς πρός τόν μαθητικόν μικρόκοσμον, προκειμένου περι οδηγιών τής διδασκαλίας επιστοιχείων στοιχειώδους καί σχολικής Υγιεινής.

      Τερματίζω τήν προλογικήν μου τούτην επεξήγησιν, κρίνω εμαυτόν ευτυχή διότι μού ηξίωσεν ή καλή Μοίρα νά δυνηθώ ώς έν Επιστήμη εκθέσει νά ομιλήσω περί εκείνων περί τών οποίων από τών φοιτητικών μου ετών ησχολήθηκαν καί ώς διδάκτωρ έν εναισίμω διατριβή προέβην σπουδάζων καί ώς ιατρός εδημοσιογράφησα καί ομίλησα δημοσία ώς εκτενώς διαλύξως ή γνωστών Υμών συγγραφήν ετόλμησα νά εκπονήσω.

      Κί άπαντα ταύτα διά μίαν καί μόνην ειλικρινή φιλοδοξίαν: Νά ίδω τήν εκπαίδευσιν μάς ώς τό ύψος εκείνο τό οποίον επιβάλλουν αί παιδολογικαί επιστήμαι.


 • May 9, 2018 17:29:53 Thespina Deligianni

  ρούσα μου δέν ήθιγεν αποβή άχρηστος τή υπηρεσία, ουδέ μακράς σημασίας αξία (!), καθ' ών μάλιστα στιγμήν ή ημετέρα υγιεινολογική υπηρεσία καθ' ό αρτιφανής, τυγχάνει ότι εν τή καθ' 'ολου ως ευ μέρει λειτουργηκότη. Τι αυτής αρκετά αδιάπλαστος.

      Έν παρομοία άλλωστε εκθέσει, θά ώφειλον γενικοποιών τάς παρατηρήσεις μου, νά στηρίξω αυτάς καί επί ακριβώς στατιστικών πινάκων οίτινες καί εμφαντικότερον ήθελον αποδείξει υμών τήν τραγικήν κατάστασιν τών σχολείων μας.

      Έν τέλει δέ θά μού παρουσιάζετο ευκαιρία να' ναφέρω τή υπηρεσία, τίνι τροπω εφέρθην περιοδεύων, πρός τό διδακτικόν προσωπικόν, πρός τάς εκασταχού σχολικούς επιτρόπους ώς πρός τόν μαθητικόν μικρόκοσμον, προκειμένου περι οδηγιών τής διδασκαλίας επιστοιχείων στοιχειώ? καί σχολικής Υγιεινής.

      Τερματίζω τήν προλογικήν μου τούτην επεξήγησιν, κρίνω εμαυτόν ευτυχή διότι μού ηξίωσεν ή καλή Μοίρα νά δυνηθώ ώς έν Επιστήμη εκθέσει νά ομιλήσω περί εκείνων περί τών οποίων από τών φοιτητικών μου ετών ησχολήθηκαν καί ώς διδάκτωρ έν εναισίμω διατριβή προέβην σπουδάζων καί ώς ιατρός εδημοσιογράφησα καί ομίλησα δημοσία ώς εκτενώς διαλύξως ή γνωστών Υμών συγγραφήν ετόλμησα νά εκπονήσω.

      Κί άπαντα ταύτα διά μίαν καί μόνην ειλικρινή φιλοδοξίαν: Νά ίδω τήν εκπαίδευσιν μάς ώς τό ύψος εκείνο τό οποίον επιβάλλουν αί παιδολογικαί επιστήμαι.


 • May 9, 2018 17:23:49 Thespina Deligianni

  ρούσα μου δέν ήθιγεν αποβή άχρηστος τή υπηρεσία, ουδέ μακράς σημασίας αξία (!), καθ' ών μάλιστα στιγμήν ή ημετέρα υγιεινολογική υπηρεσία καθ' ό αρτιφανής, τυγχάνει ότι εν τή καθ' 'ολου ως ευ μέρει λειτουργηκότη. Τι αυτής αρκετά αδιάπλαστος.

      Έν παρομοία άλλωστε εκθέσει, θά ώφειλον γενικοποιών τάς παρατηρήσεις μου, νά στηρίξω αυτάς καί επί ακριβώς στατιστικών πινάκων οίτινες καί εμφαντικότερον ήθελον αποδείξει υμών τήν τραγικήν κατάστασιν τών σχολείων μας.

      Έν τέλει δέ θά μού παρουσιάζετο ευκαιρία να' ναφέρω τή υπηρεσία, τίνι τροπω εφέρθην περιοδεύων, πρός τό διδακτικόν προσωπικόν, πρός τάς εκασταχού σχολικούς επιτρόπους ώς πρός τόν μαθητικόν μικρόκοσμον, προκειμένου περι οδηγιών τής διδασκαλίας επιστοιχείων στοιχειώ? καί σχολικής Υγιεινής.

      Τερματίζω τήν προλογικήν μου τούτην επεξήγησιν, κρίνω εμαυτόν ευτυχή διότι μού ηξίωσεν ή καλή Μοίρα νά δυνηθώ ώς έν Εοιστήμη εκθέσει νά ομιλήσω περί εκείνων περί τών οποίων από τών φοιτητικών μου ετών ησχολήθηκαν καί ώς διδάκτωρ έν εναισίμω διατριβή προέβην σπουδάζων καί ώς ιατρός εδημοσιογράφησα καί ομίλησα δημοσία ώς εκτενώς διαλύξως ή γνωστών Υμών συγγραφήν ετόλμησα νά εκπονήσω.

      


 • May 9, 2018 17:13:29 Thespina Deligianni

  ρούσα μου δέν ήθιγεν αποβή άχρηστος τή υπηρεσία, ουδέ μακράς σημασίας αξία (!), καθ' ών μάλιστα στιγμήν ή ημετέρα υγιεινολογική υπηρεσία καθ' ό αρτιφανής, τυγχάνει ότι εν τή καθ' 'ολου ως ευ μέρει λειτουργηκότη. Τι αυτής αρκετά αδιάπλαστος.

      Εν παρομοία άλλωστε εκθέσει, θά ώφειλον γενικοποιών τάς παρατηρήσεις μου, νά στηρίξω αυτάς καί επί ακριβώς στατιστικών πινάκων οίτινες καί εμφαντικότερον ήθελον αποδείξει υμών τήν τραγικήν κατάστασιν τών σχολείων μας.

      Έν τέλει δέ θά μού παρουσιάζετο ευκαιρία να' ναφέρω τή υπηρεσία, τίνι τροπω εφέρθην περιοδεύων, πρός τό διδακτικόν προσωπικόν, πρός τάς εκασταχού σχολικούς επιτρόπους ώς πρός τόν μαθητικόν μικρόκοσμον, προκειμένου περι οδηγιών τής διδασκαλίας επιστοιχείων στοιχειώ? 


 • May 9, 2018 17:04:59 Thespina Deligianni

  ρούσα μου δέν ήθιγεν αποβή άχρηστος τή υπηρεσία, ουδέ μακράς σημασίας αξία (!), καθ' ών μάλιστα στιγμήν ή ημετέρα υγιεινολογική υπηρεσία καθ' ό αρτιφανής, τυγχάνει ότι εν τή καθ' 'ολου ως ευ μέρει λειτουργηκότη. Τι αυτής αρκετά αδιάπλαστος.

      Εν παρομοία άλλωστε εκθέσει, θά ώφειλον γενικοποιών τάς παρατηρήσεις μου, νά στηρίξω αυτάς καί επί ακριβώς στατιστικών πινάκων οίτινες καί εμφαντικότερον ήθελον αποδείξει υμών τήν τραγικήν κατάστασιν τών σχολείων μας.

      Έν τέλει δέ θά μού παρουσιάζετο ευκαιρία να' ναφέρω τή υπηρεσία, τίνι τροπω εφέρθην περιοδεύων, πρός τό διδακτικόν προσωπικόν, πρός τάς εκασταχού σχολικούς επιτρόπους ώς πρός τόν μαθητικόν μικρόκοσμον, προκειμένου περι οδηγιών τής διδασκαλίας επιστοιχείων στοιχειώ


 • May 9, 2018 16:58:34 Thespina Deligianni

  ρούσα μου δέν ήθιγεν αποβή άχρηστος τή υπηρεσία, ουδέ μακράς σημασίας αξία (!), καθ' ών μάλιστα στιγμήν ή ημετέρα υγιεινολογική υπηρεσία καθ' ό αρτιφανής, τυγχάνει ότι εν τή καθ' 'ολου ως ευ μέρει λειτουργηκότη. Τι αυτής αρκετά αδιάπλαστος.

      Εν παρομοία άλλωστε εκθέσει, θά ώφειλον γενικοποιών τάς παρατηρήσεις μου, νά στηρίξω αυτάς καί επί ακριβώς στατιστικών πινάκων οίτινες καί εμφαντικότερον ήθελον αποδείξει υμών τήν τραγικήν κατάστασιν τών σχολείων μας.


 • May 9, 2018 13:08:33 Thespina Deligianni

  ρούσα μου δέν ήθιγεν αποβή άχρηστος τή 


 • May 9, 2018 12:47:25 Thespina Deligianni

  ρούσα μου δέν ήθιγεν αποβή άχρηστος εύ υπηρεσία, ουδέ μικράσς σημασίας αξία, καθ' ών

  μάλιστα στιγμήν η 


Description

Save description
 • 35.07196127624296||24.88907880625004||

  Kρήτη

 • 35.359183090604276||25.06486005625004||

  Ελλάδα

Location(s)
 • Document location Kρήτη
 • Additional document location Ελλάδα


ID
21600 / 252456
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Γενικά Αρχεία του Κράτους
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Ελληνικά

 • Balkans

 • Crete
 • Greece
 • Medical
 • school
 • διδασκαλία
 • Ελλάδα
 • Κρήτη
 • σχολείοNotes and questions

Login to leave a note