Διήγηση γεγονότων κινήματος Εθνικής Αμύνης, item 8

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

10) missing missing εαυτώ κακοήθαις καταγγελίας missing

συναδέλφον του αμυνίτου (είς ανεγόμεθα τότε) ότι δήθεν

missingκαιότι μακράν βολή δια να δικαστική missing

Βουλγαρικών εναντίων μας !! - 

Ήσαν τόσον αυξημμένα τα πάθη missing είς μεταξύ τών

αξιωματικών - !! - 

Είμαι ευτυχής ότι όχι μόνον υπήρξα ξένος, αλλά καί missing

missing των τη συνταρχίας παραμείναν τα αιμοβίχη τω

missing μας. - Εκατάλαβα πολλάκις εν τω Σ. Κιζινά

γνωστήν αριστάρχώ Παγκάλου missing missing λυσσωδάν διαmissing

πάντες ιδίαι των αικτίρω τας δι εξορίας κ. λ. π. εκ missing

πρόσκειμαι να δώσωμαι missing είς στρατιώτας missingρχικός

ημας πρέπει να δικαιολογώμαι εαυτάς ετη καί αν δεν με

missingευνοούμεν όχι εκ στρατώτας αλλά ως Έλλην δι' ο,τι

missing. - Κάmissing missingήτι καί λόγος ιζάmissing

Νεκρικάς τοι Σ. Βαmissing αί missing δίκαιον εν τη missing

εξορίαν . καί missing " Δεν θα αφίσω να εξοριστεί κανείς

εκ του πυροβολικού εν μέσωmissing εαυτό καί πρό του missing

τω missing καί φανεί missing τη θύρα εκείνα παmissing

missingπου αρεκάτισεν missing.- ( Πολλοί αξιωματικοί

εκ πυροβολικού διαγκείται ότι άγωσι το σώμα). -

Το αναφέρω missingσούδια είχα τα ακόλουθα.- missing να 

φύγω missing το missing. αλλά ... είχα missingmissing

θεση  που δεν ήθελα και δεν εδύναντο να με παραγνωρίσουν δι'

αυτώ εκρίθη ανάγκέων τιμητικάς διθεν  να μας εν missingmissing

Ελβετίας 1818 εσού θα εγίνετο τα συνέδρια εκ Ειρήνης

καί είτι και Βερσαλλίας. - , Διορίστικα όντως. missingmissingTranscription saved

10) missing missing εαυτώ κακοήθαις καταγγελίας missing

συναδέλφον του αμυνίτου (είς ανεγόμεθα τότε) ότι δήθεν

missingκαιότι μακράν βολή δια να δικαστική missing

Βουλγαρικών εναντίων μας !! - 

Ήσαν τόσον αυξημμένα τα πάθη missing είς μεταξύ τών

αξιωματικών - !! - 

Είμαι ευτυχής ότι όχι μόνον υπήρξα ξένος, αλλά καί missing

missing των τη συνταρχίας παραμείναν τα αιμοβίχη τω

missing μας. - Εκατάλαβα πολλάκις εν τω Σ. Κιζινά

γνωστήν αριστάρχώ Παγκάλου missing missing λυσσωδάν διαmissing

πάντες ιδίαι των αικτίρω τας δι εξορίας κ. λ. π. εκ missing

πρόσκειμαι να δώσωμαι missing είς στρατιώτας missingρχικός

ημας πρέπει να δικαιολογώμαι εαυτάς ετη καί αν δεν με

missingευνοούμεν όχι εκ στρατώτας αλλά ως Έλλην δι' ο,τι

missing. - Κάmissing missingήτι καί λόγος ιζάmissing

Νεκρικάς τοι Σ. Βαmissing αί missing δίκαιον εν τη missing

εξορίαν . καί missing " Δεν θα αφίσω να εξοριστεί κανείς

εκ του πυροβολικού εν μέσωmissing εαυτό καί πρό του missing

τω missing καί φανεί missing τη θύρα εκείνα παmissing

missingπου αρεκάτισεν missing.- ( Πολλοί αξιωματικοί

εκ πυροβολικού διαγκείται ότι άγωσι το σώμα). -

Το αναφέρω missingσούδια είχα τα ακόλουθα.- missing να 

φύγω missing το missing. αλλά ... είχα missingmissing

θεση  που δεν ήθελα και δεν εδύναντο να με παραγνωρίσουν δι'

αυτώ εκρίθη ανάγκέων τιμητικάς διθεν  να μας εν missingmissing

Ελβετίας 1818 εσού θα εγίνετο τα συνέδρια εκ Ειρήνης

καί είτι και Βερσαλλίας. - , Διορίστικα όντως. missingmissing
Transcription history
 • November 2, 2018 09:35:27 Flora Constantinou

  10) missing missing εαυτώ κακοήθαις καταγγελίας missing

  συναδέλφον του αμυνίτου (είς ανεγόμεθα τότε) ότι δήθεν

  missingκαιότι μακράν βολή δια να δικαστική missing

  Βουλγαρικών εναντίων μας !! - 

  Ήσαν τόσον αυξημμένα τα πάθη missing είς μεταξύ τών

  αξιωματικών - !! - 

  Είμαι ευτυχής ότι όχι μόνον υπήρξα ξένος, αλλά καί missing

  missing των τη συνταρχίας παραμείναν τα αιμοβίχη τω

  missing μας. - Εκατάλαβα πολλάκις εν τω Σ. Κιζινά

  γνωστήν αριστάρχώ Παγκάλου missing missing λυσσωδάν διαmissing

  πάντες ιδίαι των αικτίρω τας δι εξορίας κ. λ. π. εκ missing

  πρόσκειμαι να δώσωμαι missing είς στρατιώτας missingρχικός

  ημας πρέπει να δικαιολογώμαι εαυτάς ετη καί αν δεν με

  missingευνοούμεν όχι εκ στρατώτας αλλά ως Έλλην δι' ο,τι

  missing. - Κάmissing missingήτι καί λόγος ιζάmissing

  Νεκρικάς τοι Σ. Βαmissing αί missing δίκαιον εν τη missing

  εξορίαν . καί missing " Δεν θα αφίσω να εξοριστεί κανείς

  εκ του πυροβολικού εν μέσωmissing εαυτό καί πρό του missing

  τω missing καί φανεί missing τη θύρα εκείνα παmissing

  missingπου αρεκάτισεν missing.- ( Πολλοί αξιωματικοί

  εκ πυροβολικού διαγκείται ότι άγωσι το σώμα). -

  Το αναφέρω missingσούδια είχα τα ακόλουθα.- missing να 

  φύγω missing το missing. αλλά ... είχα missingmissing

  θεση  που δεν ήθελα και δεν εδύναντο να με παραγνωρίσουν δι'

  αυτώ εκρίθη ανάγκέων τιμητικάς διθεν  να μας εν missingmissing

  Ελβετίας 1818 εσού θα εγίνετο τα συνέδρια εκ Ειρήνης

  καί είτι και Βερσαλλίας. - , Διορίστικα όντως. missingmissing
 • November 2, 2018 09:23:04 Flora Constantinou

  10) missing missing εαυτώ κακοήθαις καταγγελίας missing

  συναδέλφον του αμυνίτου (είς ανεγόμεθα τότε) ότι δήθεν

  missingκαιότι μακράν βολή δια να δικαστική missing

  Βουλγαρικών εναντίων μας !! - 

  Ήσαν τόσον αυξημμένα τα πάθη missing είς μεταξύ τών

  αξιωματικών - !! - 

  Είμαι ευτυχής ότι όχι μόνον υπήρξα ξένος, αλλά καί missing

  missing των τη συνταρχίας παραμείναν τα αιμοβίχη τω

  missing μας. - Εκατάλαβα πολλάκις εν τω Σ. Κιζινά

  γνωστήν αριστάρχώ Παγκάλου missing missing λυσσωδάν διαmissing

  πάντες ιδίαι των αικτίρω τας δι εξορίας κ. λ. π. εκ missing

  πρόσκειμαι να δώσωμαι missing είς στρατιώτας missingρχικός

  ημας πρέπει να δικαιολογώμαι εαυτάς ετη καί αν δεν με

  missingευνοούμεν όχι εκ στρατώτας αλλά ως Έλλην δι' ο,τι

  missing. - Κάmissing missingήτι καί λόγος ιζάmissing

  Νεκρικάς τοι Σ. Βαmissing αί missing δίκαιον εν τη missing

  εξορίαν . καί missing " Δεν θα αφίσω να εξοριστεί κανείς

  εκ του πυροβολικού εν μέσωmissing • November 2, 2018 09:11:15 Flora Constantinou

  10) missing missing εαυτώ κακοήθαις καταγγελίας missing

  συναδέλφον του αμυνίτου (είς ανεγόμεθα τότε) ότι δήθεν

  missingκαιότι μακράν βολή δια να δικαστική missing

  Βουλγαρικών εναντίων μας !! - 

  Ήσαν τόσον αυξημμένα τα πάθη missing είς μεταξύ τών

  αξιωματικών - !! - 

  Είμαι ευτυχής ότι όχι μόνον υπήρξα ξένος, αλλά καί missing

  missing των τη συνταρχίας παραμείναν τα αιμοβίχη τω

  missing μας. - Εκατάλαβα πολλάκις εν τω Σ. Κιζινά

  γνωστήν αριστάρχώ Παγκάλου missing missing λυσσωδάν διαmissing

  πάντες ιδίαι των αικτίρω τας δι εξορίας κ. λ. π. εκ missing

  πρόσκειμαι να δώσωμαι missing είς στρατιώτας missingρχικός

  ημας πρέπει να δικαιολογώμαι εαυτάς ετη καί αν δεν με

  missingευνοούμεν όχι εκ στρατώτας αλλ


 • November 2, 2018 09:08:13 Flora Constantinou

  10) missing missing εαυτώ κακοήθαις καταγγελίας missing

  συναδέλφον του αμυνίτου (είς ανεγόμεθα τότε) ότι δήθεν

  missingκαιότι μακράν βολή δια να δικαστική missing

  Βουλγαρικών εναντίων μας !! - 

  Ήσαν τόσον αυξημμένα τα πάθη missing είς μεταξύ τών

  αξιωματικών - !! - 

  Είμαι ευτυχής ότι όχι μόνον υπήρξα ξένος, αλλά καί missing

  missing των τη συνταρχίας παραμείναν τα αιμοβίχη τω

  missing μας. - Εκατάλαβα πολλάκις εν τω Σ. Κιζινά

  γνωστήν αριστάρχώ Παγκάλου missing missing λυσσωδάν διαmissing

  πάντες ιδίαι των αικτίρω τας δι εξορίας κ. λ. π. εκ missingDescription

Save description
 • 40.648003||22.942226000000005||

  Θεσσαλονίκη

  ||1
Location(s)
 • Story location Θεσσαλονίκη
Login and add location


ID
21596 / 252212
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο - National Historical Museum of Greece
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


November 2, 2018 – November 2, 2018
Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • Remembrance
 • soldiers

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note