Letter of Latvian Riflemen Reserve Regiment's rifleman to Otilija Krampe in Valmiera, page 2-3

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

manu wehstuli tad nu gan wehl

ta ir ka ir. Schodeen ari ir

jaeet uz Walmeeru bet laikam gan

neaizeeschu, jo mums wisai komandai

ir ja eet uz baznicu pee wakariņa,

bet es palikschu mahja, jo nau

waļas eet un ari man ir maz

grehku ko taisnis Deewam acis

rahdisis. Tad mihļa Otilij newaru

noteikt kad buhschu pee Tewis

warbuht swehtkos ja tikai es

ne aizbraukschu mahja zini mums

notiks lozeschana uz swehtkeem

kureem eekritis ta laime braukt

warbuht ka ari man eekritis

izvilkt to laimes numuru,

un ja ari ne lai paleek

wisa mahjas braukschana.

 

Un ja es neaizbraukschu uz mahjam

pee wecakeem, tad katrā ziņa

pirmos swehtkos buhscu pee

Tewis, un ja nebuschu tad zini ka

es buschu aizbraucis. Tad wehl

Tew wehlak pateikschu ar savām

rindiņām kad buhschu. Ceresim

ka drihz mehs tiksimees

tad waresim izrunatees jo

tagad daudz kas teek peedzihwots

un dzirdets un tas nau aprakstams 
beigschu mihļa jo schodeen

man maz laika, ir jahpahreet

uz jaunu dzihwokli. ta wispahrigi

neko jaunu newaru pastāstit,

lai peeteek.  Uz redzeschanos
Ar mihļu skuhpstu
Karlis.

Transcription saved

manu wehstuli tad nu gan wehl

ta ir ka ir. Schodeen ari ir

jaeet uz Walmeeru bet laikam gan

neaizeeschu, jo mums wisai komandai

ir ja eet uz baznicu pee wakariņa,

bet es palikschu mahja, jo nau

waļas eet un ari man ir maz

grehku ko taisnis Deewam acis

rahdisis. Tad mihļa Otilij newaru

noteikt kad buhschu pee Tewis

warbuht swehtkos ja tikai es

ne aizbraukschu mahja zini mums

notiks lozeschana uz swehtkeem

kureem eekritis ta laime braukt

warbuht ka ari man eekritis

izvilkt to laimes numuru,

un ja ari ne lai paleek

wisa mahjas braukschana.

 

Un ja es neaizbraukschu uz mahjam

pee wecakeem, tad katrā ziņa

pirmos swehtkos buhscu pee

Tewis, un ja nebuschu tad zini ka

es buschu aizbraucis. Tad wehl

Tew wehlak pateikschu ar savām

rindiņām kad buhschu. Ceresim

ka drihz mehs tiksimees

tad waresim izrunatees jo

tagad daudz kas teek peedzihwots

un dzirdets un tas nau aprakstams 
beigschu mihļa jo schodeen

man maz laika, ir jahpahreet

uz jaunu dzihwokli. ta wispahrigi

neko jaunu newaru pastāstit,

lai peeteek.  Uz redzeschanos
Ar mihļu skuhpstu
Karlis.


Transcription history
 • December 24, 2016 18:19:11 Anita Rasmane (LNB)

  manu wehstuli tad nu gan wehl

  ta ir ka ir. Schodeen ari ir

  jaeet uz Walmeeru bet laikam gan

  neaizeeschu, jo mums wisai komandai

  ir ja eet uz baznicu pee wakariņa,

  bet es palikschu mahja, jo nau

  waļas eet un ari man ir maz

  grehku ko taisnis Deewam acis

  rahdisis. Tad mihļa Otilij newaru

  noteikt kad buhschu pee Tewis

  warbuht swehtkos ja tikai es

  ne aizbraukschu mahja zini mums

  notiks lozeschana uz swehtkeem

  kureem eekritis ta laime braukt

  warbuht ka ari man eekritis

  izvilkt to laimes numuru,

  un ja ari ne lai paleek

  wisa mahjas braukschana.

   

  Un ja es neaizbraukschu uz mahjam

  pee wecakeem, tad katrā ziņa

  pirmos swehtkos buhscu pee

  Tewis, un ja nebuschu tad zini ka

  es buschu aizbraucis. Tad wehl

  Tew wehlak pateikschu ar savām

  rindiņām kad buhschu. Ceresim

  ka drihz mehs tiksimees

  tad waresim izrunatees jo

  tagad daudz kas teek peedzihwots

  un dzirdets un tas nau aprakstams 
  beigschu mihļa jo schodeen

  man maz laika, ir jahpahreet

  uz jaunu dzihwokli. ta wispahrigi

  neko jaunu newaru pastāstit,

  lai peeteek.  Uz redzeschanos
  Ar mihļu skuhpstu
  Karlis.

 • October 24, 2016 15:29:30 Katrine Latkovska
  manu wehstuli tad nu gan wehl ta ir ka ir. Schodeen ari ir jaeet uz Walmeeru bet laikam gan neaizieschu, jo mums wisai komandai ir ja eet uz  baznicu pee wakariņam, bet es palikschu mahja, jo nau waļas eet un ari man ir maz grehku ko taisnis Deewam acis rahdisis. Tad mihļa Otilij newaru noteikt kad buhschu pee Tewis warbuht swehtkos ja tikai es ne aizbraukschu mahja zini mums notiks lozeschana uz swehtkeem kureem eekritis ta laime braukt warbuht ka ari man eekritis izvilkt to laimes numuru, un ja ari ne lai paleek wisa mahjas braukschana. 
  Un ja es neaizbraukschu uz mahjam pee wecakeem tad katra ziņa pirmos swehtkos buhscu pee Tewis un ja nebuschu tad zini ka es buschu aizbraucis. Tad vehl Tew wehlak pateikschu ar savām rindiņām kad buhschu. Ceresim ka drihz mehs tiksimees tad waresim izrunatees jo tagad daudz kas teek peedzihwots un dzirdets un tas nau aprakstams 
  beigschu mihļa jo schodeen man maz laika, ir jahpahreet uz jaunu dzihwokli ta wispahrigi neko jaunu newaru pastāstit, lai peeteek.  Uz redzeschanos
  Ar mihļu skuhpstu
  Karlis.
   

Description

Save description
 • 57.5469689||25.54519300000004||

  Brenguli

  ||1
Location(s)
 • Story location Brenguli
Login and add location


ID
21047 / 240964
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note