Letter of Latvian Riflemen Reserve Regiment's rifleman to Otilija Krampe in Valmiera

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Vec. Brenguļos
4 okt. 1916 g.
Ceenijama Tauteete
Juhsu rakstitu wehstuli saņehmu,

sirsnigi pateicos, un ļoti preecajos, bet

tikai drusku nozchehloju ka swehdeen

Juhs newarejeet tikt kur mehs

norunajam satiktees. Bet ceresim ka

mehs drihzi waresim satiktees ceresim

nahkoscha swehdeen izrihkojuma

Cempu skolā pulk 5 pec pusdeenas

luhdzu Juhs buhseet un ceru ari es

buhschu, ja tikai nebuhschu aiznemts 
по деламъ службы.
Ceenijama Jaunkundzit waru Jums

pastāstit ka to swehdeen no Walmeeras

pahbraucu mahjā deezgan laikus un

ari pirmdeen biju Walmeerā, un ja

nemaldos Juhs redzeju bet tikai nebij

izdewiba satikt. Cienijama Jaunkundzit,

Juhs tani wehstule raksteet, ka

Transcription saved

Vec. Brenguļos
4 okt. 1916 g.
Ceenijama Tauteete
Juhsu rakstitu wehstuli saņehmu,

sirsnigi pateicos, un ļoti preecajos, bet

tikai drusku nozchehloju ka swehdeen

Juhs newarejeet tikt kur mehs

norunajam satiktees. Bet ceresim ka

mehs drihzi waresim satiktees ceresim

nahkoscha swehdeen izrihkojuma

Cempu skolā pulk 5 pec pusdeenas

luhdzu Juhs buhseet un ceru ari es

buhschu, ja tikai nebuhschu aiznemts 
по деламъ службы.
Ceenijama Jaunkundzit waru Jums

pastāstit ka to swehdeen no Walmeeras

pahbraucu mahjā deezgan laikus un

ari pirmdeen biju Walmeerā, un ja

nemaldos Juhs redzeju bet tikai nebij

izdewiba satikt. Cienijama Jaunkundzit,

Juhs tani wehstule raksteet, ka


Transcription history
 • December 17, 2016 20:33:45 Anita Rasmane (LNB)

  Vec. Brenguļos
  4 okt. 1916 g.
  Ceenijama Tauteete
  Juhsu rakstitu wehstuli saņehmu,

  sirsnigi pateicos, un ļoti preecajos, bet

  tikai drusku nozchehloju ka swehdeen

  Juhs newarejeet tikt kur mehs

  norunajam satiktees. Bet ceresim ka

  mehs drihzi waresim satiktees ceresim

  nahkoscha swehdeen izrihkojuma

  Cempu skolā pulk 5 pec pusdeenas

  luhdzu Juhs buhseet un ceru ari es

  buhschu, ja tikai nebuhschu aiznemts 
  по деламъ службы.
  Ceenijama Jaunkundzit waru Jums

  pastāstit ka to swehdeen no Walmeeras

  pahbraucu mahjā deezgan laikus un

  ari pirmdeen biju Walmeerā, un ja

  nemaldos Juhs redzeju bet tikai nebij

  izdewiba satikt. Cienijama Jaunkundzit,

  Juhs tani wehstule raksteet, ka

 • December 17, 2016 20:31:46 Anita Rasmane (LNB)

  Vec. Brenguļos
  4 okt. 1916 g.
  Ceenijama Tauteete
  Juhsu rakstitu wehstuli saņehmu,

  sirsnigi pateicos, un ļoti preecajos, bet

  tikai drusku nozchehloju ka swehdeen

  Juhs newarejeet tikt kur mehs

  norunajam satiktees. Bet ceresim ka

  mehs drihzi waresim satiktees ceresim

  nahkoscha swehdeen izrihkojuma

  Cemzhu (?) skolā pulk 5 pec pusdeenas

  luhdzu Juhs buhseet un ceru ari es

  buhschu, ja tikai nebuhschu aiznemts 
  по деламъ службы.
  Ceenijama Jaunkundzit waru Jums

  pastāstit ka to swehdeen no Walmeeras

  pahbraucu mahjā deezgan laikus un

  ari pirmdeen biju Walmeerā, un ja

  nemaldos Juhs redzeju bet tikai nebij

  izdewiba satikt. Cienijama Jaunkundzit,

  Juhs tani wehstule raksteet, ka


 • December 17, 2016 20:29:35 Anita Rasmane (LNB)

  Vec. Brenguļos
  4 okt. 1916 g.
  Ceenijama Tauteete
  Juhsu rakstitu wehstuli saņehmu,

  sirsnigi pateicos, un ļoti preecajos, bet

  tikai drusku nozchehloju ka swehdeen

  Juhs newarejeet tikt kur mehs

  norunajam satiktees. Bet ceresim ka

  mehs drihzi waresim satiktees ceresim

  nahkoscha swehdeen izrihkojuma

  Cemzhu (?) skolā pulk 5 pec pusdeenas

  luhdzu Juhs buhseet un ceru ari es

  buhschu, ja tikai nebuhschu aiznemts 
  по деламъ службы.
  Ceenijama Jaunkundzit waru Jums pastāstit ka to swehdeen no Walmeeras pahbraucu mahjā diezgan laikus un ari pirmdeen biju Walmeerā, un ja nemaldos Juhs redzeju bet tikai nebij izdewiba satikt. Cienijama Jaunkundzit Juhs tani wehstule raksteet ka


 • November 10, 2016 15:49:37 Uldis Zarins
  Vec. Brenguļos
  4 okt. 1916g.
  Ceenijama Tauteete
  Juhsu rakstitu wehstuli sanehmu, sirsnigi pateicos, un ļoti preecajos, bet tikai drusku nozchehloju ka swehdeen Juhs newarejeet tikt kur mehs norunajam satiktees. Bet ceresim ka mehs drihzi waresim satiktees cereju nahkoscha swehdeen izrihkojuma Cemzhu (?) skolā pulk.5 pec pusdeenas luhdzu Juhs buhseet un ceru ari es buhschu, ja tikai nebuhschu aiznemts 
  по деламъ службы.
  Ceenijama Jaunkundzit waru Jums pastāstit ka to swehdeen no Walmeeras pahbraucu mahjā diezgan laikus un ari pirmdeen biju Walmeerā, un ja nemaldos Juhs redzeju bet tikai nebij izdewiba satikt. Cienijama Jaunkundzit Juhs tani wehstule raksteet ka
 • November 6, 2016 12:51:19 Evita Rudovica
  Vec. Brenguļos
  4 okt. 1916g.
  Cienijama Tautiete
  Jūsu rakstitu vēstuli saņēmu, sirsnigi pateicos, un ļoti priecajos, bet tikai drusku nožēloju, ka svēdien Jūs nevarejiet tikt kur mēs sarunajam satikties. Bet ceresim ka mēs drīzi varesim satikties cereju nākošā svēdien izrīkojuma Cemžu (?) skolā pulk.5 pēc pusdienā lūdzu Jūs būsiet un ceri ari es būšu, ja tikai nebūšu aiznemts 
  по деламъ службы.
  Cienijama Jaunkundzit varu Jums pastāstīt ka ro svēdien no Valmieras pārbraucu mājā diezgan laikus un ari pirmdien biju Valmierā, un ja nemaldos Jūs redzēju bet tikai nebij izdevība satikt. Cienijama Jaunkundzīt Jūs tani vēstule rakstiet ka
 • November 6, 2016 12:49:30 Evita Rudovica
  Vec. Brenguļos
  4 okt. 1916g.
  Cienijama Tautiete
  Jūsu rakstitu vēstuli saņēmu, sirsnigi pateicos, un ļoti priecajos, bet tikai drusku nožēloju, ka svēdien Jūs nevarejiet tikt kur mēs sarunajam satikties. Bet ceresim ka mēs drīzi varesim satikties cereju nākošā svēdien izrīkojuma Cemžu (?) skolā pulk.5 pēc pusdienā lūdzu Jūs būsiet un ceri ari es būšu, ja tikai nebūšu aiznemts 
  по делам sluzhbi.
  Cienijama Jaunkundzit varu Jums pastāstīt ka ro svēdien no Valmieras pārbraucu mājā diezgan laikus un ari pirmdien biju Valmierā, un ja nemaldos Jūs redzēju bet tikai nebij izdevība satikt. Cienijama Jaunkundzīt Jūs tani vēstule rakstiet ka
 • November 6, 2016 12:46:41 Evita Rudovica
  Vec. Brenguļos
  4 okt. 1916g.
  Cienijama Tautiete
  Jūsu rakstitu vēstuli saņēmu, sirsnigi pateicos, un ļoti priecajos, bet tikai drusku nožēloju, ka svēdien Jūs nevarejiet tikt kur mēs sarunajam satikties. Bet ceresim ka mēs drīzi varesim satikties cereju nākošā svēdien izrīkojuma Cemžu (?) skolā pulk.5 pēc pusdienā lūdzu Jūs būsiet un ceri ari es būšu, ja tikai nebūšu aiznemts 
  по делам своим

Description

Save description
 • 57.5469689||25.54519300000004||

  Brenguļi

 • 57.53744698729105||25.42740888437504||

  Valmiera

 • 57.50204845534912||25.56473798593754||

  Cempi

 • 57.5469689||25.54519300000004||

  ||1
Location(s)
 • Story location
 • Document location Brenguļi
 • Additional document location Valmiera
 • Additional document location Cempi
Login and add location


ID
21041 / 240955
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords
 • Women

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note