Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 53

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

kahdas jautribas nenahzam. Labak jaw tik eesim mahjā. Peenahza siņa ka jaeet us musihu, musihkungs stellejis. Aisgahjam un dabujam par Brauhna un Sihļa nostrahdatu lauka darbu_62 rub. paleek wehl 29 rubļi kurus solas apgahdat senaku. Timsihs un dubļi; bet pahrnahzam ari.
29. sept.
Tik par ka brihwdeena; jo nu jaw gandrigs wiss padarihts. Kahsu paģiras ari jaiskleede un tā tad it labi.
30. sept.
Tabaka peetrihzis. Ja eet us kahdu bodi. Sadomajam eet us Leegr Sihļa bodi. eegahjam pee Meira; tur mums pasazija ka saldati ar wisu bodi aisgahjusishi. Tad jaw naw ko eet. Eesim us Rahwas bodi; redsesim waj zeļih ir brihws. Tagad ir kahdos 25 werstis nost no Leepajas wisapkart drāsihu sihogi aptaisiti un us zeļeem, kur brauz zauri stahw waktis un bes atļaujas sihmes zauri nelaisih. Runa ka nu wairs waktis ne ejot, tadehļ nu resesim waj taisniba. Tasniba bij, waktis nebij. Tabaku nopirkam un phrbrauzam atpakaļ. Butsiham ari tabaku pahrnesam. Saluhstis masihinim ritenis. Kad tabaks jauna, ja eet eeskruhwet. Wehl pee Meira un tad deesgan nogrisihi pahrnahsam mahjā. Bij silta deena.
Atskats. Nu jaw ir pagajusihi peezi meenesihi, kamehr esam no Wahzeesiheem apsehti. Sawu waldibu wehl newaram sagaidit un it ne kahdas siņas no ahrpuses nedabijam. Ilgahjusihee atkal nesin ka mums siheeeksohpusē klahjas. Tagad us sehmem reti kur kahdu Wahzeeti reds; jo kur stahweja, ar weenu aiseet projam; laikam gan us ka''ra pusi; jo sihe wairs gan nekahda darba baw. Pgarabi un sihagi laikam wisi sasbuhweti. Tatad sihim brisihammums no saldateem us semem meers. Polsehtos jaw gan pa daļaisaldati stahw; tet ari jaw pulku majas kā eesakumā. Wisi ilgohjas pehz meera; kad waretu brihwi uselpt. Laimis gi wehl esam, kad wehl us semem ir ko ehst un mase naw ar swaru. Pilsehtneekeem tai siņā eet dauds gruhtaki; jo tee dabujot tikai pussmarziņa maises par deenu- ik us zilweeku. mārsiņa maisesmaksajot 11 kap un ziti milti gandrihz nemaz neesot dabujami. Petrolejas ari wairs naw; tapat ari swezes. Un kur wehl buhtu dabujam- tad milsigi dargi. Wiss, - viss besgaligi dargs; pat sahle 25. kap mārziņa un brihseheem nemas naw dabujam. Ikkurš reti kad ir; newarot no Whzijas tik ahtri eewes. Ja ilgi ta eer, tad buhs leelas zeesihanas nabaga ļaudim. Darba jaw nekur naw un ehst wajaga. Phsts! lai gan lauku rasihojumi ari ir dārgi, tomehr wisu wajadsio newar dabutun nopirkt. Es nesinu, ka tas galigi nobeigsas kad atnahks atkal bijusihee laiki! -
Transcription saved
kahdas jautribas nenahzam. Labak jaw tik eesim mahjā. Peenahza siņa ka jaeet us musihu, musihkungs stellejis. Aisgahjam un dabujam par Brauhna un Sihļa nostrahdatu lauka darbu_62 rub. paleek wehl 29 rubļi kurus solas apgahdat senaku. Timsihs un dubļi; bet pahrnahzam ari.
29. sept.
Tik par ka brihwdeena; jo nu jaw gandrigs wiss padarihts. Kahsu paģiras ari jaiskleede un tā tad it labi.
30. sept.
Tabaka peetrihzis. Ja eet us kahdu bodi. Sadomajam eet us Leegr Sihļa bodi. eegahjam pee Meira; tur mums pasazija ka saldati ar wisu bodi aisgahjusishi. Tad jaw naw ko eet. Eesim us Rahwas bodi; redsesim waj zeļih ir brihws. Tagad ir kahdos 25 werstis nost no Leepajas wisapkart drāsihu sihogi aptaisiti un us zeļeem, kur brauz zauri stahw waktis un bes atļaujas sihmes zauri nelaisih. Runa ka nu wairs waktis ne ejot, tadehļ nu resesim waj taisniba. Tasniba bij, waktis nebij. Tabaku nopirkam un phrbrauzam atpakaļ. Butsiham ari tabaku pahrnesam. Saluhstis masihinim ritenis. Kad tabaks jauna, ja eet eeskruhwet. Wehl pee Meira un tad deesgan nogrisihi pahrnahsam mahjā. Bij silta deena.
Atskats. Nu jaw ir pagajusihi peezi meenesihi, kamehr esam no Wahzeesiheem apsehti. Sawu waldibu wehl newaram sagaidit un it ne kahdas siņas no ahrpuses nedabijam. Ilgahjusihee atkal nesin ka mums siheeeksohpusē klahjas. Tagad us sehmem reti kur kahdu Wahzeeti reds; jo kur stahweja, ar weenu aiseet projam; laikam gan us ka''ra pusi; jo sihe wairs gan nekahda darba baw. Pgarabi un sihagi laikam wisi sasbuhweti. Tatad sihim brisihammums no saldateem us semem meers. Polsehtos jaw gan pa daļaisaldati stahw; tet ari jaw pulku majas kā eesakumā. Wisi ilgohjas pehz meera; kad waretu brihwi uselpt. Laimis gi wehl esam, kad wehl us semem ir ko ehst un mase naw ar swaru. Pilsehtneekeem tai siņā eet dauds gruhtaki; jo tee dabujot tikai pussmarziņa maises par deenu- ik us zilweeku. mārsiņa maisesmaksajot 11 kap un ziti milti gandrihz nemaz neesot dabujami. Petrolejas ari wairs naw; tapat ari swezes. Un kur wehl buhtu dabujam- tad milsigi dargi. Wiss, - viss besgaligi dargs; pat sahle 25. kap mārziņa un brihseheem nemas naw dabujam. Ikkurš reti kad ir; newarot no Whzijas tik ahtri eewes. Ja ilgi ta eer, tad buhs leelas zeesihanas nabaga ļaudim. Darba jaw nekur naw un ehst wajaga. Phsts! lai gan lauku rasihojumi ari ir dārgi, tomehr wisu wajadsio newar dabutun nopirkt. Es nesinu, ka tas galigi nobeigsas kad atnahks atkal bijusihee laiki! -

Transcription history
 • November 9, 2016 00:41:22 Anastasija Smirnova (LU-LV)
  kahdas jautribas nenahzam. Labak jaw tik eesim mahjā. Peenahza siņa ka jaeet us musihu, musihkungs stellejis. Aisgahjam un dabujam par Brauhna un Sihļa nostrahdatu lauka darbu_62 rub. paleek wehl 29 rubļi kurus solas apgahdat senaku. Timsihs un dubļi; bet pahrnahzam ari.
  29. sept.
  Tik par ka brihwdeena; jo nu jaw gandrigs wiss padarihts. Kahsu paģiras ari jaiskleede un tā tad it labi.
  30. sept.
  Tabaka peetrihzis. Ja eet us kahdu bodi. Sadomajam eet us Leegr Sihļa bodi. eegahjam pee Meira; tur mums pasazija ka saldati ar wisu bodi aisgahjusishi. Tad jaw naw ko eet. Eesim us Rahwas bodi; redsesim waj zeļih ir brihws. Tagad ir kahdos 25 werstis nost no Leepajas wisapkart drāsihu sihogi aptaisiti un us zeļeem, kur brauz zauri stahw waktis un bes atļaujas sihmes zauri nelaisih. Runa ka nu wairs waktis ne ejot, tadehļ nu resesim waj taisniba. Tasniba bij, waktis nebij. Tabaku nopirkam un phrbrauzam atpakaļ. Butsiham ari tabaku pahrnesam. Saluhstis masihinim ritenis. Kad tabaks jauna, ja eet eeskruhwet. Wehl pee Meira un tad deesgan nogrisihi pahrnahsam mahjā. Bij silta deena.
  Atskats. Nu jaw ir pagajusihi peezi meenesihi, kamehr esam no Wahzeesiheem apsehti. Sawu waldibu wehl newaram sagaidit un it ne kahdas siņas no ahrpuses nedabijam. Ilgahjusihee atkal nesin ka mums siheeeksohpusē klahjas. Tagad us sehmem reti kur kahdu Wahzeeti reds; jo kur stahweja, ar weenu aiseet projam; laikam gan us ka''ra pusi; jo sihe wairs gan nekahda darba baw. Pgarabi un sihagi laikam wisi sasbuhweti. Tatad sihim brisihammums no saldateem us semem meers. Polsehtos jaw gan pa daļaisaldati stahw; tet ari jaw pulku majas kā eesakumā. Wisi ilgohjas pehz meera; kad waretu brihwi uselpt. Laimis gi wehl esam, kad wehl us semem ir ko ehst un mase naw ar swaru. Pilsehtneekeem tai siņā eet dauds gruhtaki; jo tee dabujot tikai pussmarziņa maises par deenu- ik us zilweeku. mārsiņa maisesmaksajot 11 kap un ziti milti gandrihz nemaz neesot dabujami. Petrolejas ari wairs naw; tapat ari swezes. Un kur wehl buhtu dabujam- tad milsigi dargi. Wiss, - viss besgaligi dargs; pat sahle 25. kap mārziņa un brihseheem nemas naw dabujam. Ikkurš reti kad ir; newarot no Whzijas tik ahtri eewes. Ja ilgi ta eer, tad buhs leelas zeesihanas nabaga ļaudim. Darba jaw nekur naw un ehst wajaga. Phsts! lai gan lauku rasihojumi ari ir dārgi, tomehr wisu wajadsio newar dabutun nopirkt. Es nesinu, ka tas galigi nobeigsas kad atnahks atkal bijusihee laiki! -

Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240632
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note