Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 52

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

25. sept.
Mehs jaw buhtu nonemusishi wisus eestahditos kartupeļus; bet jaw sahnis Kufihka radineeks atbrauza un pateiza ka pasihi radi gribot ņemt un preeksih pahrnahzejeem usglabat. Mana teeja jaw peeteek:lai jaw ņemt. Pahrgajam pee leima sirgem pakaļ un pahrwedam zik jaw bija saņemts pee Sihļa. Pahrwedu lihdds Mahrtina harmonijumu bet jaw pawisam saplehts. Pawasari kad wehl bij wesels, warbuht buhtu ari warejis iswest; bet nesinaju kur likt. Pasihom bij domas ta ka us behgsihans- ptojam eesihana; bet naw jaw kapitals kur eesi?! Jāpaleek siheit lai eet ka eedams.
26 sept.
Ernests pee Kluza noņehma sawus kartupeļus, kurus tas tur bij eesahdijis. Es krahwu seenu Bruhna pļawai.
24. sept. (sw.)
Sihodeen Kluzim kahsas. Esam ari eeluhgti. Itin agri uszelamees un jaw pa godam sataisamees ka jaw us kahsam. Man ka wezakam puisim jasagatavo wehl iswadisihanas luhgsihana. Nogahjam. Luhgsihanu notureju un sahka braukt us basnizu. Es esmu ar meeru mahjā palikt kad jaw naw sirgu ko braukt. Atbrauza Jahn=Matjihnlis: tam ir ruhme kur peesehdet; tadehļ brauksihu ari lihds. Nolaidam itin strauji us Grobiņu. Bet ka jaw pulkā un kahsneeki, tad jaw deretu kas eedsert. Dabujam pee Bergmaņa no Wahzeesiheem maziņu alus un tas bij tuliht zits naw. Wisi paleek jautraki. Maziņa alus ar 29 stopeem maksaja 10 rubļus. Wahsu naudā, ka ari Kreewu naudā lehtaki. Bet mums labs nebij; samaksajam bepasijas naudu. Japeemin, ka tagad par Prusihu laikā Leepajas pilsehts ir islaidi ipasihu naudu. Wis bij labi; salaulaja un pahrbrauzam mahjā. Lai gan sihnabis tagad gandrihs naw dabujams un ir ļoti dārtgs, tomehr Kluzis bij zik nezik apgahdajis; tadehļ jaw gahja itin jautri ka jaw pa kahsam. Spirta butele maksajot 3 - 4 rub. un tik slepus weetās warot atrast. Beigās mehs ar Ernestu pahrgahjam mahjā pee Sihļa isguletees. Kahds nebehdneeks bij uslasis muhsu istabu un otrā istaā issitis logu un laikam eelihdis ko gribedams sagt; bet nekas dauds nebij nosaghts, tikai kahdi ahboli peņemti un mutes seepes. Peeķerts neweens naw- ko tur talāk war darit.
28. sept.
Pa kahsam jaw mehs wehl otrā dienā ari aiseet, duhsihu usprawit. Ta jaw mehs ari aisgahjam. Wehl jaw teek spehlets un dauzots, jo neweens jaw wehl naw aisbrauzis. Kad jaw ta eedserama maj, tad jaw ari wairs pee

Transcription saved
25. sept.
Mehs jaw buhtu nonemusishi wisus eestahditos kartupeļus; bet jaw sahnis Kufihka radineeks atbrauza un pateiza ka pasihi radi gribot ņemt un preeksih pahrnahzejeem usglabat. Mana teeja jaw peeteek:lai jaw ņemt. Pahrgajam pee leima sirgem pakaļ un pahrwedam zik jaw bija saņemts pee Sihļa. Pahrwedu lihdds Mahrtina harmonijumu bet jaw pawisam saplehts. Pawasari kad wehl bij wesels, warbuht buhtu ari warejis iswest; bet nesinaju kur likt. Pasihom bij domas ta ka us behgsihans- ptojam eesihana; bet naw jaw kapitals kur eesi?! Jāpaleek siheit lai eet ka eedams.
26 sept.
Ernests pee Kluza noņehma sawus kartupeļus, kurus tas tur bij eesahdijis. Es krahwu seenu Bruhna pļawai.
24. sept. (sw.)
Sihodeen Kluzim kahsas. Esam ari eeluhgti. Itin agri uszelamees un jaw pa godam sataisamees ka jaw us kahsam. Man ka wezakam puisim jasagatavo wehl iswadisihanas luhgsihana. Nogahjam. Luhgsihanu notureju un sahka braukt us basnizu. Es esmu ar meeru mahjā palikt kad jaw naw sirgu ko braukt. Atbrauza Jahn=Matjihnlis: tam ir ruhme kur peesehdet; tadehļ brauksihu ari lihds. Nolaidam itin strauji us Grobiņu. Bet ka jaw pulkā un kahsneeki, tad jaw deretu kas eedsert. Dabujam pee Bergmaņa no Wahzeesiheem maziņu alus un tas bij tuliht zits naw. Wisi paleek jautraki. Maziņa alus ar 29 stopeem maksaja 10 rubļus. Wahsu naudā, ka ari Kreewu naudā lehtaki. Bet mums labs nebij; samaksajam bepasijas naudu. Japeemin, ka tagad par Prusihu laikā Leepajas pilsehts ir islaidi ipasihu naudu. Wis bij labi; salaulaja un pahrbrauzam mahjā. Lai gan sihnabis tagad gandrihs naw dabujams un ir ļoti dārtgs, tomehr Kluzis bij zik nezik apgahdajis; tadehļ jaw gahja itin jautri ka jaw pa kahsam. Spirta butele maksajot 3 - 4 rub. un tik slepus weetās warot atrast. Beigās mehs ar Ernestu pahrgahjam mahjā pee Sihļa isguletees. Kahds nebehdneeks bij uslasis muhsu istabu un otrā istaā issitis logu un laikam eelihdis ko gribedams sagt; bet nekas dauds nebij nosaghts, tikai kahdi ahboli peņemti un mutes seepes. Peeķerts neweens naw- ko tur talāk war darit.
28. sept.
Pa kahsam jaw mehs wehl otrā dienā ari aiseet, duhsihu usprawit. Ta jaw mehs ari aisgahjam. Wehl jaw teek spehlets un dauzots, jo neweens jaw wehl naw aisbrauzis. Kad jaw ta eedserama maj, tad jaw ari wairs pee


Transcription history
 • November 9, 2016 01:27:45 Anastasija Smirnova (LU-LV)
  25. sept.
  Mehs jaw buhtu nonemusishi wisus eestahditos kartupeļus; bet jaw sahnis Kufihka radineeks atbrauza un pateiza ka pasihi radi gribot ņemt un preeksih pahrnahzejeem usglabat. Mana teeja jaw peeteek:lai jaw ņemt. Pahrgajam pee leima sirgem pakaļ un pahrwedam zik jaw bija saņemts pee Sihļa. Pahrwedu lihdds Mahrtina harmonijumu bet jaw pawisam saplehts. Pawasari kad wehl bij wesels, warbuht buhtu ari warejis iswest; bet nesinaju kur likt. Pasihom bij domas ta ka us behgsihans- ptojam eesihana; bet naw jaw kapitals kur eesi?! Jāpaleek siheit lai eet ka eedams.
  26 sept.
  Ernests pee Kluza noņehma sawus kartupeļus, kurus tas tur bij eesahdijis. Es krahwu seenu Bruhna pļawai.
  24. sept. (sw.)
  Sihodeen Kluzim kahsas. Esam ari eeluhgti. Itin agri uszelamees un jaw pa godam sataisamees ka jaw us kahsam. Man ka wezakam puisim jasagatavo wehl iswadisihanas luhgsihana. Nogahjam. Luhgsihanu notureju un sahka braukt us basnizu. Es esmu ar meeru mahjā palikt kad jaw naw sirgu ko braukt. Atbrauza Jahn=Matjihnlis: tam ir ruhme kur peesehdet; tadehļ brauksihu ari lihds. Nolaidam itin strauji us Grobiņu. Bet ka jaw pulkā un kahsneeki, tad jaw deretu kas eedsert. Dabujam pee Bergmaņa no Wahzeesiheem maziņu alus un tas bij tuliht zits naw. Wisi paleek jautraki. Maziņa alus ar 29 stopeem maksaja 10 rubļus. Wahsu naudā, ka ari Kreewu naudā lehtaki. Bet mums labs nebij; samaksajam bepasijas naudu. Japeemin, ka tagad par Prusihu laikā Leepajas pilsehts ir islaidi ipasihu naudu. Wis bij labi; salaulaja un pahrbrauzam mahjā. Lai gan sihnabis tagad gandrihs naw dabujams un ir ļoti dārtgs, tomehr Kluzis bij zik nezik apgahdajis; tadehļ jaw gahja itin jautri ka jaw pa kahsam. Spirta butele maksajot 3 - 4 rub. un tik slepus weetās warot atrast. Beigās mehs ar Ernestu pahrgahjam mahjā pee Sihļa isguletees. Kahds nebehdneeks bij uslasis muhsu istabu un otrā istaā issitis logu un laikam eelihdis ko gribedams sagt; bet nekas dauds nebij nosaghts, tikai kahdi ahboli peņemti un mutes seepes. Peeķerts neweens naw- ko tur talāk war darit.
  28. sept.
  Pa kahsam jaw mehs wehl otrā dienā ari aiseet, duhsihu usprawit. Ta jaw mehs ari aisgahjam. Wehl jaw teek spehlets un dauzots, jo neweens jaw wehl naw aisbrauzis. Kad jaw ta eedserama maj, tad jaw ari wairs pee


 • November 9, 2016 01:27:20 Anastasija Smirnova (LU-LV)
  25. sept.
  Mehs jaw buhtu nonemusishi wisus eestahditos kartupeļus; bet jaw sahnis Kufihka radineeks atbrauza un pateiza ka pasihi radi gribot ņemt un preeksih pahrnahzejeem usglabat. Mana teeja jaw peeteek:lai jaw ņemt. Pahrgajam pee leima sirgem pakaļ un pahrwedam zik jaw bija saņemts pee Sihļa. Pahrwedu lihdds Mahrtina harmonijumu bet jaw pawisam saplehts. Pawasari kad wehl bij wesels, warbuht buhtu ari warejis iswest; bet nesinaju kur likt. Pasihom bij domas ta ka us behgsihans- ptojam eesihana; bet naw jaw kapitals kur eesi?! Jāpaleek siheit lai eet ka eedams.
  26 sept.
  Ernests pee Kluza noņehma sawus kartupeļus, kurus tas tur bij eesahdijis. Es krahwu seenu Bruhna pļawai.
  24. sept. (sw.)
  Sihodeen Kluzim kahsas. Esam ari eeluhgti. Itin agri uszelamees un jaw pa godam sataisamees ka jaw us kahsam. Man ka wezakam puisim jasagatavo wehl iswadisihanas luhgsihana. Nogahjam. Luhgsihanu notureju un sahka braukt us basnizu. Es esmu ar meeru mahjā palikt kad jaw naw sirgu ko braukt. Atbrauza Jahn=Matjihnlis: tam ir ruhme kur peesehdet; tadehļ brauksihu ari lihds. Nolaidam itin strauji us Grobiņu. Bet ka jaw pulkā un kahsneeki, tad jaw deretu kas eedsert. Dabujam pee Bergmaņa no Wahzeesiheem maziņu alus un tas bij tuliht zits naw. Wisi paleek jautraki. Maziņa alus ar 29 stopeem maksaja 10 rubļus. Wahsu naudā, ka ari Kreewu naudā lehtaki. Bet mums labs nebij; samaksajam bepasijas naudu. Japeemin, ka tagad par Prisihu laikā Leepajas pilsehts ir islaidi ipasihu naudu. Wis bij labi; salaulaja un pahrbrauzam mahjā. Lai gan sihnabis tagad gandrihs naw dabujams un ir ļoti dārtgs, tomehr Kluzis bij zik nezik apgahdajis; tadehļ jaw gahja itin jautri ka jaw pa kahsam. Spirta butele maksajot 3 - 4 rub. un tik slepus weetās warot atrast. Beigās mehs ar Ernestu pahrgahjam mahjā pee Sihļa isguletees. Kahds nebehdneeks bij uslasis muhsu istabu un otrā istaā issitis logu un laikam eelihdis ko gribedams sagt; bet nekas dauds nebij nosaghts, tikai kahdi ahboli peņemti un mutes seepes. Peeķerts neweens naw- ko tur talāk war darit.
  28. sept.
  Pa kahsam jaw mehs wehl otrā dienā ari aiseet, duhsihu usprawit. Ta jaw mehs ari aisgahjam. Wehl jaw teek spehlets un dauzots, jo neweens jaw wehl naw aisbrauzis. Kad jaw ta eedserama maj, tad jaw ari wairs pee


 • November 9, 2016 01:27:08 Anastasija Smirnova (LU-LV)
  25. sept.
  Mehs jaw buhtu nonemusishi wisus eestahditos kartupeļus; bet jaw sahnis Kufihka radineeks atbrauza un pateiza ka pasihi radi gribot ņemt un preeksih pahrnahzejeem usglabat. Mana teeja jaw peeteek:lai jaw ņemt. Pahrgajam pee leima sirgem pakaļ un pahrwedam zik jaw bija saņemts pee Sihļa. Pahrwedu lihdds Mahrtina harmonijumu bet jaw pawisam saplehts. Pawasari kad wehl bij wesels, warbuht buhtu ari warejis iswest; bet nesinaju kur likt. Pasihom bij domas ta ka us behgsihans- ptojam eesihana; bet naw jaw kapitals kur eesi?! Jāpaleek siheit lai eet ka eedams.
  26 sept.
  Ernests pee Kluza noņehma sawus kartupeļus, kurus tas tur bij eesahdijis. Es krahwu seenu Bruhna pļawai.
  24. sept. (sw.)
  Sihodeen Kluzim kahsas. Esam ari eeluhgti. Itin agri uszelamees un jaw pa godam sataisamees ka jaw us kahsam. Man ka wezakam puisim jasagatavo wehl iswadisihanas luhgsihana. Nogahjam. Luhgsihanu notureju un sahka braukt us basnizu. Es esmu ar meeru mahjā palikt kad jaw naw sirgu ko braukt. Atbrauza Jahn=Matjihnlis: tam ir ruhme kur peesehdet; tadehļ brauksihu ari lihds. Nolaidam itin strauji us Grobiņu. Bet ka jaw pulkā un kahsneeki, tad jaw deretu kas eedsert. Dabujam pee Bergmaņa no Wahzeesiheem maziņu alus un tas bij tuliht zits naw. Wisi paleek jautraki. Maziņa alus ar 29 stopeem maksaja 10 rubļus. Wahsu naudā, ka ari Kreewu naudā lehtaki. Bet mums labs nebij; samaksajam bepasijas naudu. Japeemin, ka tagad par Prisihu laikā Leepajas pilsehts ir islaidi ipasihu naudu. Wis bij labi; salaulaja un pahrbrauzam mahjā. Lai gan sihnabis tagad gandrihs naw dabujams un ir ļoti dārtgs, tomehr Kluzis bij zik nezik apgahdajis; tadehļ jaw gahja itin jautri ka jaw pa kahsam. Spirta butele maksajot 3 - 4 rub. un tik slepus weetās warot atrast. Beigās mehs ar Ernestu pahrgahjam mahjā pee Sihļa isguletees. Kahds nebehdneeks bij uslasis muhsu istabu un otrā istaā issitis logu un laikam eelihdis ko gribedams sagt; bet nekas dauds nebij nosaghts, tikai kahdi ahboli peņemti un mutes seepes. Peeķerts neweens naw- ko tur talāk war darit.
  28. sept.
  Pa kahsam jaw mehs wehl otrā dienā ari aiseet, duhsihu usprawit. T;a jaw mehs ari aisgahjam. Wehl jaw teek spehlets un dauzots, jo neweens jaw wehl naw aisbrauzis. Kad jaw ta eedserama maj, tad jaw ari wairs pee


 • November 8, 2016 23:55:51 Anastasija Smirnova (LU-LV)
  25. sept.
  Mehs jaw buhtu nonemusishi wisus eestahditos kartupeļus; bet jaw sahnis Kufihka radineeks atbrauza un pateiza ka pasihi radi gribot ņemt un preeksih pahrnahzejeem usglabat. Mana teeja jaw peeteek:lai jaw ņemt. Pahrgajam pee leima sirgem pakaļ un pahrwedam zik jaw bija saņemts pee Sihļa. Pahrwedu lihdds Mahrtina harmonijumu bet jaw pawisam saplehts. Pawasari kad wehl bij wesels, warbuht buhtu ari warejis iswest; bet nesinaju kur likt. Pasihom bij domas ta ka us behgsihans- ptojam eesihana; bet naw jaw kapitals kur eesi?! Jāpaleek siheit lai eet ka eedams.
  26 sept.
  Ernests pee Kluza noņehma sawus kartupeļus, kurus tas tur bij eesahdijis. Es krahwu seenu Bruhna pļawai.
  24. sept. (sw.)
  Sihodeen Kluzim kahsas. Esam ari eeluhgti. Itin agri uszelamees un jaw pa godam sataisamees ka jaw us kahsam. Man ka wezakam puisim jasagatavo wehl iswadisihanas luhgsihana. Nogahjam. Luhgsihanu notureju un sahka braukt us basnizu. Es esmu ar meeru mahjā palikt kad jaw naw sirgu ko braukt. Atbrauza Jahn=Matjihnlis: tam ir ruhme kur peesehdet; tadehļ brauksihu ari lihds. Nolaidam itin strauji us Grobiņu. Bet ka jaw pulkā un kahsneeki, tad jaw deretu kas eedsert. Dabujam pee Bergmaņa no Wahzeesiheem maziņu alus un tas bij tuliht zits naw. Wisi paleek jautraki. Maziņa alus ar 29 stopeem maksaja 10 rubļus. Wahsu naudā, ka ari Kreewu naudā lehtaki. Bet mums labs nebij; samaksajam bepasijas naudu. Japeemin, ka tagad par Prisihu laikā Leepajas pilsehts ir islaidi ipasihu naudu. Wis bij labi; salaulaja un pahrbrauzam mahjā. Lai gan sihnabis tagad gandrihs naw dabujams un ir ļoti dārtgs, tomehr Kluzis bij zik nezik apgahdajis; tadehļ jaw gahja itin jautri ka jaw pa kahsam. Spirta butele maksajot 3 - 4 rub un tik slepus weetās warot atrast. Beigās mehs ar Ernestu pahrgahjam mahjā pee Sihļa isguletees. Kahds nebehdneeks bij uslasis muhsu istabu un otrā istaā issitis logu un laikam eelihdis ko gribedams sagt; bet nekas dauds nebij nosaghts, tikai kahdi ahboli peņemti un mutes seepes. Peeķerts neweens naw- ko tur talāk war darit.
  28. sept.
  Pa kahsam jaw mehs wehl otrā dienā ari aiseet, duhsihu usprawit. T;a jaw mehs ari aisgahjam. Wehl jaw teek spehlets un dauzots, jo neweens jaw wehl naw aisbrauzis. Kad jaw ta eedserama maj, tad jaw ari wairs pee


Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240631
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note