Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 51

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

15. sept.
Ernests ar Leimu Leepajā; es saimneekoju par mahjam. Sihodeen atkal leetus lihst.
16. sept.
Kuļot mums atstahja saslaukas. Tahs sihodeen istihrijam. Nekas labs naw; wairak semes. pehz pusdeenas es nogahju us muisisihu dsirdet wai leitnants naw bijis. Gribetum to solitu algu dabut, lai buhtu weenreis wis nokahrtots. Leitnans nebij whl bijis. Pahrnahza tuksihā.
17. sept.
Pabeidzam sakraut sirņus. Wairs jaw nekahdi leeli darbi naw;bet tomēr sihis tas ir japeewahk un janokarto.
18. sept.
Preeksih pusdeenas pļahwam seenu. Tad gajam to kas bij noplaukts sagrahbt un ari pahrwedam. Usnahza atkal leetus , - bet jaw paspehjam eewelt.
19. sept.
Sihodeen atkal leetus lihst; tadehļ us lauka ne ka newar darit. Ir jaw atkal ehrā kaut kas padarams.
20. sept.
Ernests aisbrauza us Grobiņu. Sirgu dabuja no ahdgeŗa. Baruza pee Palgrasa pehz naudas; bet nebij dabujis. Es biju mahjā. Mahķis braukaja apkart zilweekus un lopus peerakstidams. Leetus lihst.
21. sept
Newaram sawu solito loni sadabut. Aisgahju diwreis us muisihu. Neka nebij wehl jagaida.
22. sept.
kaut ko jaw dariju; bet nebij peesihmeets- tadehļ neatzeros.Wehl nemas newar tā meerigi no darbs apstahtees.
23. sept.
Biju atkal muisiha pehz algas. Wehl naw. Apnihk staigat. Domajams ka tasihu reiz buhs.
24. sept.
Biju apkatijis kur kartupeļi. pee Sihļa un Bruhna naw dabujusihi eestadit. Abi Kusihi ir ismukushi; bet kartupeļus bisīķi paspejusihi eestahdit. Lihds sihim Kalnā Kusihkos saldoti gowis tureja un ganija, tadehļ neweens tur nedrihkstteja eesahkt ņemt. Tagad saldati projam- isgahjisihi, tad wezam Jahnim teizu ka eesihu ņemt. Eesahkam un kahdu pahru maiju saņehmam.
Transcription saved
15. sept.
Ernests ar Leimu Leepajā; es saimneekoju par mahjam. Sihodeen atkal leetus lihst.
16. sept.
Kuļot mums atstahja saslaukas. Tahs sihodeen istihrijam. Nekas labs naw; wairak semes. pehz pusdeenas es nogahju us muisisihu dsirdet wai leitnants naw bijis. Gribetum to solitu algu dabut, lai buhtu weenreis wis nokahrtots. Leitnans nebij whl bijis. Pahrnahza tuksihā.
17. sept.
Pabeidzam sakraut sirņus. Wairs jaw nekahdi leeli darbi naw;bet tomēr sihis tas ir japeewahk un janokarto.
18. sept.
Preeksih pusdeenas pļahwam seenu. Tad gajam to kas bij noplaukts sagrahbt un ari pahrwedam. Usnahza atkal leetus , - bet jaw paspehjam eewelt.
19. sept.
Sihodeen atkal leetus lihst; tadehļ us lauka ne ka newar darit. Ir jaw atkal ehrā kaut kas padarams.
20. sept.
Ernests aisbrauza us Grobiņu. Sirgu dabuja no ahdgeŗa. Baruza pee Palgrasa pehz naudas; bet nebij dabujis. Es biju mahjā. Mahķis braukaja apkart zilweekus un lopus peerakstidams. Leetus lihst.
21. sept
Newaram sawu solito loni sadabut. Aisgahju diwreis us muisihu. Neka nebij wehl jagaida.
22. sept.
kaut ko jaw dariju; bet nebij peesihmeets- tadehļ neatzeros.Wehl nemas newar tā meerigi no darbs apstahtees.
23. sept.
Biju atkal muisiha pehz algas. Wehl naw. Apnihk staigat. Domajams ka tasihu reiz buhs.
24. sept.
Biju apkatijis kur kartupeļi. pee Sihļa un Bruhna naw dabujusihi eestadit. Abi Kusihi ir ismukushi; bet kartupeļus bisīķi paspejusihi eestahdit. Lihds sihim Kalnā Kusihkos saldoti gowis tureja un ganija, tadehļ neweens tur nedrihkstteja eesahkt ņemt. Tagad saldati projam- isgahjisihi, tad wezam Jahnim teizu ka eesihu ņemt. Eesahkam un kahdu pahru maiju saņehmam.

Transcription history
 • November 8, 2016 23:23:31 Anastasija Smirnova (LU-LV)
  15. sept.
  Ernests ar Leimu Leepajā; es saimneekoju par mahjam. Sihodeen atkal leetus lihst.
  16. sept.
  Kuļot mums atstahja saslaukas. Tahs sihodeen istihrijam. Nekas labs naw; wairak semes. pehz pusdeenas es nogahju us muisisihu dsirdet wai leitnants naw bijis. Gribetum to solitu algu dabut, lai buhtu weenreis wis nokahrtots. Leitnans nebij whl bijis. Pahrnahza tuksihā.
  17. sept.
  Pabeidzam sakraut sirņus. Wairs jaw nekahdi leeli darbi naw;bet tomēr sihis tas ir japeewahk un janokarto.
  18. sept.
  Preeksih pusdeenas pļahwam seenu. Tad gajam to kas bij noplaukts sagrahbt un ari pahrwedam. Usnahza atkal leetus , - bet jaw paspehjam eewelt.
  19. sept.
  Sihodeen atkal leetus lihst; tadehļ us lauka ne ka newar darit. Ir jaw atkal ehrā kaut kas padarams.
  20. sept.
  Ernests aisbrauza us Grobiņu. Sirgu dabuja no ahdgeŗa. Baruza pee Palgrasa pehz naudas; bet nebij dabujis. Es biju mahjā. Mahķis braukaja apkart zilweekus un lopus peerakstidams. Leetus lihst.
  21. sept
  Newaram sawu solito loni sadabut. Aisgahju diwreis us muisihu. Neka nebij wehl jagaida.
  22. sept.
  kaut ko jaw dariju; bet nebij peesihmeets- tadehļ neatzeros.Wehl nemas newar tā meerigi no darbs apstahtees.
  23. sept.
  Biju atkal muisiha pehz algas. Wehl naw. Apnihk staigat. Domajams ka tasihu reiz buhs.
  24. sept.
  Biju apkatijis kur kartupeļi. pee Sihļa un Bruhna naw dabujusihi eestadit. Abi Kusihi ir ismukushi; bet kartupeļus bisīķi paspejusihi eestahdit. Lihds sihim Kalnā Kusihkos saldoti gowis tureja un ganija, tadehļ neweens tur nedrihkstteja eesahkt ņemt. Tagad saldati projam- isgahjisihi, tad wezam Jahnim teizu ka eesihu ņemt. Eesahkam un kahdu pahru maiju saņehmam.

 • November 8, 2016 21:51:50 Anastasija Smirnova (LU-LV)

Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240630
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note