Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 50

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Par to wiņsch dabonot 20 Centneru rudsu; jo Wahzeeschi skaidrā naudā nemaksā_bet graudā. Weenalga.
9.sept.
Eesahka jaw kult. Mums ari ir japalihds. Ernests aisbrauza us Grobiņu.
10.sept.
Iskuhla wisu un aisbrauza atkal projam. Lai jaw aiseet;_nu mums ir meers no kulschanas un sebakā laikā kad wairak dubli, twaika maschini slikta zeļa dehļ_ir gruhti eewest. Labibas bij: 52 maisi leelo rudsu, 13 maisi maso rudsu, 18 maisi ausu un 25 maisi puhru_par abām mahjam. Saldats stahweja klaht; laikam lai netiktu sagts. Kahda neustiziba!
11.sept.
Sihļa sirņus tik ahtri nepļahwam, lai tos neeewehrtu. Schodeen nopļahwam; jo ilgak wairs newar stahwet. Nogahju us Mataram pee Kuschķa kartupeļus skatitees. Tee ir bischķi eestahdijuschi, es gribetu tos noņemt. Saldati tur gana gowis un turpat ar wisam gowim pee Kalna-Kuschķa eestahw. Kad jau saldati wisu labibu iskuhluschi, tad jaw warbuht wiņi to masumu kartupeļu ari noņems. Tad jaw nekas neisnahks.
12.sept.
Es ar Seimu nogahjam us Mataram ratus meklet; saldati paleenejuschi pabraukt un atpakaļ wairs newed. Kas jaw paņemts_kur to wairs sadsihs un wiswairak wehl ratus. Neka jaw nedabujam. Bijām muischā loni prasit, bet wehl naw.
13.sept. (sw)
Sarunajam Kluzim lihdsbraukt us Grobiņu, tadehļ nogahjam itin agri; bet jaw isbrauzam plk. 8. Nopirku Grobiņā sahbakus. Kluzis aisbrauza pee bruhtes; mums isnahza kahjam pahrnākt. Schodeen bij loti silts laiks, ta kā kahjam eet deesgan gruhti. Grobiņā wisi namu usraksti tas ir kreewiskee nodsehsti, jo wiseem usraksteem esot jabuht wahziski. Wehl tahdi reti Wahzeeschi Grobiņā wehl ir. Kad mehs sagaidisim Kreewus atnahkam_it nekā nesinam_jo esam eeslehgti. Bet zeram.
14.sept.
Sakrahwam Sihļa sirņus tupeschos. Usnahza leetus nedabujam pabeigt. Rudens jaw nahk wirsū: sahk arweenu usliht. Wehl jaw buhtu seen pļaujams, kad tik pastahwetu kahdu laiku bes leetus; bet kas jaw nu ir, tas ir; ne ko newar darit.
Transcription saved
Par to wiņsch dabonot 20 Centneru rudsu; jo Wahzeeschi skaidrā naudā nemaksā_bet graudā. Weenalga.
9.sept.
Eesahka jaw kult. Mums ari ir japalihds. Ernests aisbrauza us Grobiņu.
10.sept.
Iskuhla wisu un aisbrauza atkal projam. Lai jaw aiseet;_nu mums ir meers no kulschanas un sebakā laikā kad wairak dubli, twaika maschini slikta zeļa dehļ_ir gruhti eewest. Labibas bij: 52 maisi leelo rudsu, 13 maisi maso rudsu, 18 maisi ausu un 25 maisi puhru_par abām mahjam. Saldats stahweja klaht; laikam lai netiktu sagts. Kahda neustiziba!
11.sept.
Sihļa sirņus tik ahtri nepļahwam, lai tos neeewehrtu. Schodeen nopļahwam; jo ilgak wairs newar stahwet. Nogahju us Mataram pee Kuschķa kartupeļus skatitees. Tee ir bischķi eestahdijuschi, es gribetu tos noņemt. Saldati tur gana gowis un turpat ar wisam gowim pee Kalna-Kuschķa eestahw. Kad jau saldati wisu labibu iskuhluschi, tad jaw warbuht wiņi to masumu kartupeļu ari noņems. Tad jaw nekas neisnahks.
12.sept.
Es ar Seimu nogahjam us Mataram ratus meklet; saldati paleenejuschi pabraukt un atpakaļ wairs newed. Kas jaw paņemts_kur to wairs sadsihs un wiswairak wehl ratus. Neka jaw nedabujam. Bijām muischā loni prasit, bet wehl naw.
13.sept. (sw)
Sarunajam Kluzim lihdsbraukt us Grobiņu, tadehļ nogahjam itin agri; bet jaw isbrauzam plk. 8. Nopirku Grobiņā sahbakus. Kluzis aisbrauza pee bruhtes; mums isnahza kahjam pahrnākt. Schodeen bij loti silts laiks, ta kā kahjam eet deesgan gruhti. Grobiņā wisi namu usraksti tas ir kreewiskee nodsehsti, jo wiseem usraksteem esot jabuht wahziski. Wehl tahdi reti Wahzeeschi Grobiņā wehl ir. Kad mehs sagaidisim Kreewus atnahkam_it nekā nesinam_jo esam eeslehgti. Bet zeram.
14.sept.
Sakrahwam Sihļa sirņus tupeschos. Usnahza leetus nedabujam pabeigt. Rudens jaw nahk wirsū: sahk arweenu usliht. Wehl jaw buhtu seen pļaujams, kad tik pastahwetu kahdu laiku bes leetus; bet kas jaw nu ir, tas ir; ne ko newar darit.

Transcription history
 • November 9, 2016 10:05:42 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  Par to wiņsch dabonot 20 Centneru rudsu; jo Wahzeeschi skaidrā naudā nemaksā_bet graudā. Weenalga.
  9.sept.
  Eesahka jaw kult. Mums ari ir japalihds. Ernests aisbrauza us Grobiņu.
  10.sept.
  Iskuhla wisu un aisbrauza atkal projam. Lai jaw aiseet;_nu mums ir meers no kulschanas un sebakā laikā kad wairak dubli, twaika maschini slikta zeļa dehļ_ir gruhti eewest. Labibas bij: 52 maisi leelo rudsu, 13 maisi maso rudsu, 18 maisi ausu un 25 maisi puhru_par abām mahjam. Saldats stahweja klaht; laikam lai netiktu sagts. Kahda neustiziba!
  11.sept.
  Sihļa sirņus tik ahtri nepļahwam, lai tos neeewehrtu. Schodeen nopļahwam; jo ilgak wairs newar stahwet. Nogahju us Mataram pee Kuschķa kartupeļus skatitees. Tee ir bischķi eestahdijuschi, es gribetu tos noņemt. Saldati tur gana gowis un turpat ar wisam gowim pee Kalna-Kuschķa eestahw. Kad jau saldati wisu labibu iskuhluschi, tad jaw warbuht wiņi to masumu kartupeļu ari noņems. Tad jaw nekas neisnahks.
  12.sept.
  Es ar Seimu nogahjam us Mataram ratus meklet; saldati paleenejuschi pabraukt un atpakaļ wairs newed. Kas jaw paņemts_kur to wairs sadsihs un wiswairak wehl ratus. Neka jaw nedabujam. Bijām muischā loni prasit, bet wehl naw.
  13.sept. (sw)
  Sarunajam Kluzim lihdsbraukt us Grobiņu, tadehļ nogahjam itin agri; bet jaw isbrauzam plk. 8. Nopirku Grobiņā sahbakus. Kluzis aisbrauza pee bruhtes; mums isnahza kahjam pahrnākt. Schodeen bij loti silts laiks, ta kā kahjam eet deesgan gruhti. Grobiņā wisi namu usraksti tas ir kreewiskee nodsehsti, jo wiseem usraksteem esot jabuht wahziski. Wehl tahdi reti Wahzeeschi Grobiņā wehl ir. Kad mehs sagaidisim Kreewus atnahkam_it nekā nesinam_jo esam eeslehgti. Bet zeram.
  14.sept.
  Sakrahwam Sihļa sirņus tupeschos. Usnahza leetus nedabujam pabeigt. Rudens jaw nahk wirsū: sahk arweenu usliht. Wehl jaw buhtu seen pļaujams, kad tik pastahwetu kahdu laiku bes leetus; bet kas jaw nu ir, tas ir; ne ko newar darit.

Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240629
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note