Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 48

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

30.augustā.)sw)
Brihwlaischanas deena. Atminos wehl jaunibas laikus kad gahju Keisara wakaru krogos spehlet. Tee laiki isbijuschi. Krogu balles sawu muhschu beiguschas. Tagad atkal teateri un saļuma balles; kas jaw wairak tagadejai attihstitakai dsihwei peemehroti. Scho deenu jaw swineja sirsnigi; bet jaw ari tahs nosihme pamasam sahk tā kā issust: laikam tadehļ ka wisi slahpst pehz kaut ka brihwaka. Schogad pa kara laiku jaw druhmi. Kas lai preezajas kad asinis pluhst un waimanas atskan! Gaidam katru deenu mihļo meeru; bet tas wehl nenahk! Ko waram darit? It ne ka! Nogahju lihds Stibam un pahrnahzu drihs atpakaļ pee Seima. Pahrgahju pee Sihļa kur peenahza Mahķis un tad gahjam atpakaļ pee Seima alu dsert. Mahķis ilgi neuskawejas un ar welosipedu aisbrauza. Mehs palikām wehl dserot un kad sahk eereibt, tad jaw naw meerā lihds peedseras. Schoreis negribu beigu aktu usrakstit un ndsehruscha zilweka mulļibas atklaht, kuras wareja norisinatees-deesgan behdigi. Lai schoreis tas wehl paleek peedots un aismirsts.
31.aug.
Pabeids Sihļa ausas eewest. Nogahju atkal pee Dreijas sirgu prasit, bet nebij mahjā. Tihri nelaime kad naw pascham zirgs. Peesihme. Schis mehnesis deesgan garsch isleekas, jo seena no deenas teek at steigu strādats un tas ir jadara lauksaimneekam rascha jasteids eewest lai warbuhtejais leetus to nesamaita. Kad tas ir padarits tad jaw war soli weeglaki un lehnaki spehrt ka nu tik steidsigs wairs schim brihscham nekas naw. Arī mehs weeglaki uselpojam kad tas ir padarits. Domas par karu tagad wisas nospeesch; jo nesinam ahrpusē ka muhsejeem klahjas; bet stipri zeram ka tee speeschas Wahzeeschus eeslehgt, lai tee nepaliktu sche par Kursemi saimneeki: kurā tee tagad pahrpluhduschi, bet aiseetu atpakaļ sawā semē un wiss eegreestos atkal pilnā meerā parastajās sleedes un kara sistas bruhzes atkal sadsihtu un atdsimtu atkal jauna un droscha dsihwe, kas netrauzeta waretu sekmigi selt un attihstitees lihds dischenai pilnibai.
1. septembrī
Wehl jaw ir us plawam dauds nepļauta sahle; tadehl gribam zik waredami wehl seenu sapļaut kad koschas deenas. Wisu nopļaut jaw wairs naw zeribas jo rudens jaw klaht. Schodeen lihds pusdeenai jaw pļahwam. Japada pehz pusdeenas atkal kahdi ziti darbi; jataisa weens ritens. Nobrauzam ari pee Bruhna pehz malkas.
Transcription saved
30.augustā.)sw)
Brihwlaischanas deena. Atminos wehl jaunibas laikus kad gahju Keisara wakaru krogos spehlet. Tee laiki isbijuschi. Krogu balles sawu muhschu beiguschas. Tagad atkal teateri un saļuma balles; kas jaw wairak tagadejai attihstitakai dsihwei peemehroti. Scho deenu jaw swineja sirsnigi; bet jaw ari tahs nosihme pamasam sahk tā kā issust: laikam tadehļ ka wisi slahpst pehz kaut ka brihwaka. Schogad pa kara laiku jaw druhmi. Kas lai preezajas kad asinis pluhst un waimanas atskan! Gaidam katru deenu mihļo meeru; bet tas wehl nenahk! Ko waram darit? It ne ka! Nogahju lihds Stibam un pahrnahzu drihs atpakaļ pee Seima. Pahrgahju pee Sihļa kur peenahza Mahķis un tad gahjam atpakaļ pee Seima alu dsert. Mahķis ilgi neuskawejas un ar welosipedu aisbrauza. Mehs palikām wehl dserot un kad sahk eereibt, tad jaw naw meerā lihds peedseras. Schoreis negribu beigu aktu usrakstit un ndsehruscha zilweka mulļibas atklaht, kuras wareja norisinatees-deesgan behdigi. Lai schoreis tas wehl paleek peedots un aismirsts.
31.aug.
Pabeids Sihļa ausas eewest. Nogahju atkal pee Dreijas sirgu prasit, bet nebij mahjā. Tihri nelaime kad naw pascham zirgs. Peesihme. Schis mehnesis deesgan garsch isleekas, jo seena no deenas teek at steigu strādats un tas ir jadara lauksaimneekam rascha jasteids eewest lai warbuhtejais leetus to nesamaita. Kad tas ir padarits tad jaw war soli weeglaki un lehnaki spehrt ka nu tik steidsigs wairs schim brihscham nekas naw. Arī mehs weeglaki uselpojam kad tas ir padarits. Domas par karu tagad wisas nospeesch; jo nesinam ahrpusē ka muhsejeem klahjas; bet stipri zeram ka tee speeschas Wahzeeschus eeslehgt, lai tee nepaliktu sche par Kursemi saimneeki: kurā tee tagad pahrpluhduschi, bet aiseetu atpakaļ sawā semē un wiss eegreestos atkal pilnā meerā parastajās sleedes un kara sistas bruhzes atkal sadsihtu un atdsimtu atkal jauna un droscha dsihwe, kas netrauzeta waretu sekmigi selt un attihstitees lihds dischenai pilnibai.
1. septembrī
Wehl jaw ir us plawam dauds nepļauta sahle; tadehl gribam zik waredami wehl seenu sapļaut kad koschas deenas. Wisu nopļaut jaw wairs naw zeribas jo rudens jaw klaht. Schodeen lihds pusdeenai jaw pļahwam. Japada pehz pusdeenas atkal kahdi ziti darbi; jataisa weens ritens. Nobrauzam ari pee Bruhna pehz malkas.

Transcription history
 • November 9, 2016 09:36:14 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  30.augustā.)sw)
  Brihwlaischanas deena. Atminos wehl jaunibas laikus kad gahju Keisara wakaru krogos spehlet. Tee laiki isbijuschi. Krogu balles sawu muhschu beiguschas. Tagad atkal teateri un saļuma balles; kas jaw wairak tagadejai attihstitakai dsihwei peemehroti. Scho deenu jaw swineja sirsnigi; bet jaw ari tahs nosihme pamasam sahk tā kā issust: laikam tadehļ ka wisi slahpst pehz kaut ka brihwaka. Schogad pa kara laiku jaw druhmi. Kas lai preezajas kad asinis pluhst un waimanas atskan! Gaidam katru deenu mihļo meeru; bet tas wehl nenahk! Ko waram darit? It ne ka! Nogahju lihds Stibam un pahrnahzu drihs atpakaļ pee Seima. Pahrgahju pee Sihļa kur peenahza Mahķis un tad gahjam atpakaļ pee Seima alu dsert. Mahķis ilgi neuskawejas un ar welosipedu aisbrauza. Mehs palikām wehl dserot un kad sahk eereibt, tad jaw naw meerā lihds peedseras. Schoreis negribu beigu aktu usrakstit un ndsehruscha zilweka mulļibas atklaht, kuras wareja norisinatees-deesgan behdigi. Lai schoreis tas wehl paleek peedots un aismirsts.
  31.aug.
  Pabeids Sihļa ausas eewest. Nogahju atkal pee Dreijas sirgu prasit, bet nebij mahjā. Tihri nelaime kad naw pascham zirgs. Peesihme. Schis mehnesis deesgan garsch isleekas, jo seena no deenas teek at steigu strādats un tas ir jadara lauksaimneekam rascha jasteids eewest lai warbuhtejais leetus to nesamaita. Kad tas ir padarits tad jaw war soli weeglaki un lehnaki spehrt ka nu tik steidsigs wairs schim brihscham nekas naw. Arī mehs weeglaki uselpojam kad tas ir padarits. Domas par karu tagad wisas nospeesch; jo nesinam ahrpusē ka muhsejeem klahjas; bet stipri zeram ka tee speeschas Wahzeeschus eeslehgt, lai tee nepaliktu sche par Kursemi saimneeki: kurā tee tagad pahrpluhduschi, bet aiseetu atpakaļ sawā semē un wiss eegreestos atkal pilnā meerā parastajās sleedes un kara sistas bruhzes atkal sadsihtu un atdsimtu atkal jauna un droscha dsihwe, kas netrauzeta waretu sekmigi selt un attihstitees lihds dischenai pilnibai.
  1. septembrī
  Wehl jaw ir us plawam dauds nepļauta sahle; tadehl gribam zik waredami wehl seenu sapļaut kad koschas deenas. Wisu nopļaut jaw wairs naw zeribas jo rudens jaw klaht. Schodeen lihds pusdeenai jaw pļahwam. Japada pehz pusdeenas atkal kahdi ziti darbi; jataisa weens ritens. Nobrauzam ari pee Bruhna pehz malkas.

 • November 9, 2016 09:33:45 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  30.augustā.)sw)
  Brihwlaischanas deena. Atminos wehl jaunibas laikus kad gahju Keisara wakaru krogos spehlet. Tee laiki isbijuschi. Krogu balles sawu muhschu beiguschas. Tagad atkal teateri un saļuma balles; kas jaw wairak tagadejai attihstitakai dsihwei peemehroti. Scho deenu jaw swineja sirsnigi; bet jaw ari tahs nosihme pamasam sahk tā kā issust: laikam tadehļ ka wisi slahpst pehz kaut ka brihwaka. Schogad pa kara laiku jaw druhmi. Kas lai preezajas kad asinis pluhst un waimanas atskan! Gaidam katru deenu mihļo meeru; bet tas wehl nenahk! Ko waram darit? It ne ka! Nogahju lihds Stibam un pahrnahzu drihs atpakaļ pee Seima. Pahrgahju pee Sihļa kur peenahza Mahķis un tad gahjam atpakaļ pee Seima alu dsert. Mahķis ilgi neuskawejas un ar welosipedu aisbrauza. Mehs palikām wehl dserot un kad sahk eereibt, tad jaw naw meerā lihds peedseras. Schoreis negribu beigu aktu usrakstit un ndsehruscha zilweka mulļibas atklaht, kuras wareja norisinatees-deesgan behdigi. Lai schoreis tas wehl paleek peedots un aismirsts.
  31.aug.
  Pabeids Sihļa ausas eewest. Nogahju atkal pee Dreijas sirgu prasit, bet nebij mahjā. Tihri nelaime kad naw pascham zirgs. Peesihme. Schis mehnesis deesgan garsch isleekas, jo seena no deenas teek at steigu strādats un tas ir jadara lauksaimneekam rascha jasteids eewest lai warbuhtejais leetus to nesamaita. Kad tas ir padarits tad jaw war soli weeglaki un lehnaki spehrt ka nu tik steidsigs wairs schim brihscham nekas naw. Arī mehs weeglaki uselpojam kad tas ir padarits. Domas par karu tagad wisas nospeesch; jo nesinam ahrpusē ka muhsejeem klahjas; bet stipri zeram ka tee speeschas Wahzeeschus eeslehgt, lai tee nepaliktu sche par Kursemi saimneeki: kurā tee tagad pahrpluhduschi, bet aiseetu atpakaļ sawā semē un wiss eegreestos atkal pilnā meerā parastajās sleedes un kara sistas bruhzes atkal sadsihtu un atdsimtu atkal jauna un droscha dsihwe, kas netrauzeta waretu sekmigi selt un attihstitees lihds dischenai pilnibai.


Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240627
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note