Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 47

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Wahzeescheem pahrdot un mums tikai par darbu aismaksat. Kad tik tas tā isdosees! Pehzpusdeenas paņehmu no Kluza sirgu un nobrauzu rudseem pakaļ. Pee Bruhna kur usaram tur sehklu nedod ka neesot mehsli uswesti. Brihnums, ta rascha no Bruhna mahjam mums jaw ir rokā un no tahs jaw war superfosfatu nopirkt un rudsus seht. Kapehz tad to mahju noplizit? Mahķis no Wahzeescheem eewehletais pagasta wezakais; to leetu nemas neaisstahw. Waj tas ta buhs pareisi kad atnahks muhsu waldiba? Ernests lihdseja Seimam ausas pļaut. Laiks tagad peeturas jauks.
22.augustā
Lihdseju Seimam puhrus seht. Kārlis aisgahja us Grobiņu. Nopļahwam pee Sihļa beidsamās ausas.
23.august.(sw)
Leetus-lihst; nekur netihk eet. Beidsot nogahju pee Kuschķa Jahņa domaju ka tam ir kahds sirgs. Bijis gan, bet Wahzeeschi atņehmuschi. Tagad esot tikai Kuschķa 2 gadu kumeļsch. Wehl nogahju pee Dreijas sirgu meklet, bet jaw nedabuju.
24.aug.
Seims apsehja pee Sihļa rudsus. Mahķis bij atnahzis skatitees waj tik eesehj. Reds, zik mums mas ustizibas! Bruhna malku sog ahrā, tadehļ nobrauzam un kahdu daļu pahrewedam pee Sihļa.
25.august.
Ernests bij Grobiņā, bij nobrauzis wehl us Leepaju: Lihds 1. semptemberi pirmo Leepajas pilsehta islaisto naudu wajaga apmainit pret zitu. Leetus lihst; es taisiju riteni. Usgahju pee kaleja ulles apriņķot.
26.aug.
Lihds pussdeenai lihdsejam Seimam ausas-pļaut. Pehzpusdeenas ar Seimu plahwam sirņus. Ernests nobrauza us Kapsehtas sudmalam eesalu malt; bet nostahjas wehjsch- ne ka nebij samalis.
27.aug.
Wedam Seimam ausas. Ta kā pee Bruhna bailigi ka tahs ausas neissog, tad nobrauzam tahs pahrwest.
28.aug.
Pabeidsam Seimam wisas sakrautas ausas eewest. Wehl nogahjam Pettera laukā nopļautas ausas sakraut.
29.aug.
Noplahwam Seimam sirņus un tad sawedam wisu labibu schķuhni. Laiks pusslihds jauks pastahweja un kas jaw tik paspehja sawu labibu sausu eewest dabuja.
Transcription saved
Wahzeescheem pahrdot un mums tikai par darbu aismaksat. Kad tik tas tā isdosees! Pehzpusdeenas paņehmu no Kluza sirgu un nobrauzu rudseem pakaļ. Pee Bruhna kur usaram tur sehklu nedod ka neesot mehsli uswesti. Brihnums, ta rascha no Bruhna mahjam mums jaw ir rokā un no tahs jaw war superfosfatu nopirkt un rudsus seht. Kapehz tad to mahju noplizit? Mahķis no Wahzeescheem eewehletais pagasta wezakais; to leetu nemas neaisstahw. Waj tas ta buhs pareisi kad atnahks muhsu waldiba? Ernests lihdseja Seimam ausas pļaut. Laiks tagad peeturas jauks.
22.augustā
Lihdseju Seimam puhrus seht. Kārlis aisgahja us Grobiņu. Nopļahwam pee Sihļa beidsamās ausas.
23.august.(sw)
Leetus-lihst; nekur netihk eet. Beidsot nogahju pee Kuschķa Jahņa domaju ka tam ir kahds sirgs. Bijis gan, bet Wahzeeschi atņehmuschi. Tagad esot tikai Kuschķa 2 gadu kumeļsch. Wehl nogahju pee Dreijas sirgu meklet, bet jaw nedabuju.
24.aug.
Seims apsehja pee Sihļa rudsus. Mahķis bij atnahzis skatitees waj tik eesehj. Reds, zik mums mas ustizibas! Bruhna malku sog ahrā, tadehļ nobrauzam un kahdu daļu pahrewedam pee Sihļa.
25.august.
Ernests bij Grobiņā, bij nobrauzis wehl us Leepaju: Lihds 1. semptemberi pirmo Leepajas pilsehta islaisto naudu wajaga apmainit pret zitu. Leetus lihst; es taisiju riteni. Usgahju pee kaleja ulles apriņķot.
26.aug.
Lihds pussdeenai lihdsejam Seimam ausas-pļaut. Pehzpusdeenas ar Seimu plahwam sirņus. Ernests nobrauza us Kapsehtas sudmalam eesalu malt; bet nostahjas wehjsch- ne ka nebij samalis.
27.aug.
Wedam Seimam ausas. Ta kā pee Bruhna bailigi ka tahs ausas neissog, tad nobrauzam tahs pahrwest.
28.aug.
Pabeidsam Seimam wisas sakrautas ausas eewest. Wehl nogahjam Pettera laukā nopļautas ausas sakraut.
29.aug.
Noplahwam Seimam sirņus un tad sawedam wisu labibu schķuhni. Laiks pusslihds jauks pastahweja un kas jaw tik paspehja sawu labibu sausu eewest dabuja.

Transcription history
 • November 9, 2016 09:01:21 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  Wahzeescheem pahrdot un mums tikai par darbu aismaksat. Kad tik tas tā isdosees! Pehzpusdeenas paņehmu no Kluza sirgu un nobrauzu rudseem pakaļ. Pee Bruhna kur usaram tur sehklu nedod ka neesot mehsli uswesti. Brihnums, ta rascha no Bruhna mahjam mums jaw ir rokā un no tahs jaw war superfosfatu nopirkt un rudsus seht. Kapehz tad to mahju noplizit? Mahķis no Wahzeescheem eewehletais pagasta wezakais; to leetu nemas neaisstahw. Waj tas ta buhs pareisi kad atnahks muhsu waldiba? Ernests lihdseja Seimam ausas pļaut. Laiks tagad peeturas jauks.
  22.augustā
  Lihdseju Seimam puhrus seht. Kārlis aisgahja us Grobiņu. Nopļahwam pee Sihļa beidsamās ausas.
  23.august.(sw)
  Leetus-lihst; nekur netihk eet. Beidsot nogahju pee Kuschķa Jahņa domaju ka tam ir kahds sirgs. Bijis gan, bet Wahzeeschi atņehmuschi. Tagad esot tikai Kuschķa 2 gadu kumeļsch. Wehl nogahju pee Dreijas sirgu meklet, bet jaw nedabuju.
  24.aug.
  Seims apsehja pee Sihļa rudsus. Mahķis bij atnahzis skatitees waj tik eesehj. Reds, zik mums mas ustizibas! Bruhna malku sog ahrā, tadehļ nobrauzam un kahdu daļu pahrewedam pee Sihļa.
  25.august.
  Ernests bij Grobiņā, bij nobrauzis wehl us Leepaju: Lihds 1. semptemberi pirmo Leepajas pilsehta islaisto naudu wajaga apmainit pret zitu. Leetus lihst; es taisiju riteni. Usgahju pee kaleja ulles apriņķot.
  26.aug.
  Lihds pussdeenai lihdsejam Seimam ausas-pļaut. Pehzpusdeenas ar Seimu plahwam sirņus. Ernests nobrauza us Kapsehtas sudmalam eesalu malt; bet nostahjas wehjsch- ne ka nebij samalis.
  27.aug.
  Wedam Seimam ausas. Ta kā pee Bruhna bailigi ka tahs ausas neissog, tad nobrauzam tahs pahrwest.
  28.aug.
  Pabeidsam Seimam wisas sakrautas ausas eewest. Wehl nogahjam Pettera laukā nopļautas ausas sakraut.
  29.aug.
  Noplahwam Seimam sirņus un tad sawedam wisu labibu schķuhni. Laiks pusslihds jauks pastahweja un kas jaw tik paspehja sawu labibu sausu eewest dabuja.
 • November 8, 2016 23:08:33 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  Wahzeescheem pahrdot un mums tikai par darbu aismaksat. Kad tik tas tā isdosees! Pehpusdeenas paņehmu no Kluza sirgu un nibrauzu rudseem pakaļ. Pee Bruhna kur usaram tur sehklu nedod ka neesot mehsli uswesti. Brihnums, ta rascha no Bruhna mehjam mums jaw ir rokā un no tahs jaw war superfosfatu nopirkt un rudsus seht. Kapehz tad to mahju noplizit? Mahķis no Wahzeescheem eewehletais pagasta wezakais; to leetu nemas neaisstahw. Waj tas ta buhs pareisi kad atnahks muhsu waldiba? Ernests lihdseja Seimam ausas pļaut. Laiks tagad peeturas jauks.
  22.augustā
  Lihdseju Seimam puhrus seht. Kārlis aisgahja us Grobiņu. Nopļahwam pee Sihļa beidsamās ausas.
  23.august.(sw)
  Leetus-lihst; nekur netihk eet. Beidsot nogahju pee Kuschķa Jahņa domaju ka tam ir kahds sirgs. Bijis gan, bet Wahzeeschi atņehmuschi. Tagad esot tikai Kuschķa 2 gadu kumeļsch. Wehl nogahju pee Dreijas sirgu meklet, bet jaw nedabuju.
  24.aug.
  Seims apsehja pee Sihļa rudsus. Mahķis bij atnahzis skatitees waj tik eesehj. Reds, zik mums mas ustizibas! Bruhna malku sog ahrā, tadehļ nobrauzam un kahdu daļu pahrewedam pee Sihļa.
  25.aaugust.
  Ernests bij Grobiņā, bij nobrauzis wehl us Leepaju: Lihds 1. semptemberi pirmo Leepajas pilsehta islaisto naudu wajaga apmainit pret zitu. Leetus lihst; es taisiju riteni. Usgahju pee kaleja ulles apriņķot.
  26.aug.
  Lihds pussdeenai lihdsejam Seimam ausas-pļaut. Pehzpusdeenas ar Seimu plahwam sirņus. Ernests nobrauza us Kapsehtas sudmalam eesalu malt; bet nostahjas wehjsch- ne ka nebij samalis.
  27.aug.
  Wedam Seimam ausas. Ta kā pee Bruhna bailigi ka tahs ausas neissog, tad nobrauzam tahs pahrwest.
  28.aug.
  Pabeidsam Seimam wisas dakrautas ausas eewest. Whl nogahjam pettera laukā nopļautas ausas sakraut.
  29.aug.
  Noplahwam Seimam sirņus un tad sawedam wisu labibu schķuhni. Laiks pusslihds jauks pastahweju un kas jaw tikpaspehja sawu labibu sausu eewest dabuja.

Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240626
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note