Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 46

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Ramsaj-alus. Alu dsehram ari zik jaw bij dabujams un bes tam schnabi ari wareja dabut; bet tas bij atleets ar uhdeni_bij pawisam lehns, maksaja mass glahsiņsch 10 feningi jeb muhsu naudā 5 kap. Peenahza wairak zilweku ka jaw tabaku un zukuru mekledami. Zukura nebij: teizās ka pehz 8 deenam buhschot. Neba mehs ween ziti ari_zik jaw bij pudelēs_wisu alu; uslika tikai beigās tahdu masu muziņu us galda,_kurā gribejam wehl nopirkt. Atnahza Leegu Rumulis un Antons_Skroderis un bijam gatavi prasihtas 7 markas salikt. Bet sanahza saldati un tad wairs nedewa lai teem buhtu ko dot. Sapirkuschi tabaku, gahjam mahjā. Eegahjam pee Talsu Meira un atpuhtuschees pahrnahzam pee Seima. Pahrgaja pahri pehrkons un leetus.
17.augusts
Pļahwam Sihļa ausas; bet wehl ne noplahwam, lai gan naw nekas par ausam? Kalns pawisam tuksch; laikam zaur sauso wasaru.
18.aug
Lihst leetus; neko us lauka tagad newar darit. Jasataisa logi kas no saldateem kas sche eestahweja, isņemti jeb issisti. Ernests nogahja us muischu par wajadsibam ar Schroderi aprunatees. Pahrwedam no Seima sawas amata leetas pe Sihļa; jo sche ir ruhme un warbuht buhs jastahw lihds parnahks ihpaschneeks. Labi jau buhs; jo pehz pabeigteem lauku darbeem sche warēs amatot; ja nu nebuhs ko taisit ziteem, tad masakais pats-preeksch sewis wares ko darit.
19. aug.
Lihds pusdeenai amatojam; schis tas jasataisa pee rateem un pee tam pehz leetus ir jehls kā us lauka tik drihs newar eet. Pehz pusdeenas lihdsejam Seimam ausas pļaut.
20.augusts
Lihdseju Seimam rudsus iswagot. Ernests nogahja Meschiņam lihdset kult; tad ar Seimu brauzam no Bruhna pļawas seenu pahrwest. Tad gahju Seima ausam malas atpļaut; lai no rihta ar maschini waretu pļaut.
21. august.
Nogahju us muischu rudsu sehklu raudsit. Muischkungs mani eeweda pee saldateem un pasazija lai man eedod 3 puhri rudsu, jo muischā bruhsi Pruscheem ir magasina kur to tukschu mahju labibu teek sabehrta. Mums pascheem neatwehl kult, muischa grib wisu labibuTranscription saved
Ramsaj-alus. Alu dsehram ari zik jaw bij dabujams un bes tam schnabi ari wareja dabut; bet tas bij atleets ar uhdeni_bij pawisam lehns, maksaja mass glahsiņsch 10 feningi jeb muhsu naudā 5 kap. Peenahza wairak zilweku ka jaw tabaku un zukuru mekledami. Zukura nebij: teizās ka pehz 8 deenam buhschot. Neba mehs ween ziti ari_zik jaw bij pudelēs_wisu alu; uslika tikai beigās tahdu masu muziņu us galda,_kurā gribejam wehl nopirkt. Atnahza Leegu Rumulis un Antons_Skroderis un bijam gatavi prasihtas 7 markas salikt. Bet sanahza saldati un tad wairs nedewa lai teem buhtu ko dot. Sapirkuschi tabaku, gahjam mahjā. Eegahjam pee Talsu Meira un atpuhtuschees pahrnahzam pee Seima. Pahrgaja pahri pehrkons un leetus.
17.augusts
Pļahwam Sihļa ausas; bet wehl ne noplahwam, lai gan naw nekas par ausam? Kalns pawisam tuksch; laikam zaur sauso wasaru.
18.aug
Lihst leetus; neko us lauka tagad newar darit. Jasataisa logi kas no saldateem kas sche eestahweja, isņemti jeb issisti. Ernests nogahja us muischu par wajadsibam ar Schroderi aprunatees. Pahrwedam no Seima sawas amata leetas pe Sihļa; jo sche ir ruhme un warbuht buhs jastahw lihds parnahks ihpaschneeks. Labi jau buhs; jo pehz pabeigteem lauku darbeem sche warēs amatot; ja nu nebuhs ko taisit ziteem, tad masakais pats-preeksch sewis wares ko darit.
19. aug.
Lihds pusdeenai amatojam; schis tas jasataisa pee rateem un pee tam pehz leetus ir jehls kā us lauka tik drihs newar eet. Pehz pusdeenas lihdsejam Seimam ausas pļaut.
20.augusts
Lihdseju Seimam rudsus iswagot. Ernests nogahja Meschiņam lihdset kult; tad ar Seimu brauzam no Bruhna pļawas seenu pahrwest. Tad gahju Seima ausam malas atpļaut; lai no rihta ar maschini waretu pļaut.
21. august.
Nogahju us muischu rudsu sehklu raudsit. Muischkungs mani eeweda pee saldateem un pasazija lai man eedod 3 puhri rudsu, jo muischā bruhsi Pruscheem ir magasina kur to tukschu mahju labibu teek sabehrta. Mums pascheem neatwehl kult, muischa grib wisu labibu
Transcription history
 • November 9, 2016 08:57:59 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  Ramsaj-alus. Alu dsehram ari zik jaw bij dabujams un bes tam schnabi ari wareja dabut; bet tas bij atleets ar uhdeni_bij pawisam lehns, maksaja mass glahsiņsch 10 feningi jeb muhsu naudā 5 kap. Peenahza wairak zilweku ka jaw tabaku un zukuru mekledami. Zukura nebij: teizās ka pehz 8 deenam buhschot. Neba mehs ween ziti ari_zik jaw bij pudelēs_wisu alu; uslika tikai beigās tahdu masu muziņu us galda,_kurā gribejam wehl nopirkt. Atnahza Leegu Rumulis un Antons_Skroderis un bijam gatavi prasihtas 7 markas salikt. Bet sanahza saldati un tad wairs nedewa lai teem buhtu ko dot. Sapirkuschi tabaku, gahjam mahjā. Eegahjam pee Talsu Meira un atpuhtuschees pahrnahzam pee Seima. Pahrgaja pahri pehrkons un leetus.
  17.augusts
  Pļahwam Sihļa ausas; bet wehl ne noplahwam, lai gan naw nekas par ausam? Kalns pawisam tuksch; laikam zaur sauso wasaru.
  18.aug
  Lihst leetus; neko us lauka tagad newar darit. Jasataisa logi kas no saldateem kas sche eestahweja, isņemti jeb issisti. Ernests nogahja us muischu par wajadsibam ar Schroderi aprunatees. Pahrwedam no Seima sawas amata leetas pe Sihļa; jo sche ir ruhme un warbuht buhs jastahw lihds parnahks ihpaschneeks. Labi jau buhs; jo pehz pabeigteem lauku darbeem sche warēs amatot; ja nu nebuhs ko taisit ziteem, tad masakais pats-preeksch sewis wares ko darit.
  19. aug.
  Lihds pusdeenai amatojam; schis tas jasataisa pee rateem un pee tam pehz leetus ir jehls kā us lauka tik drihs newar eet. Pehz pusdeenas lihdsejam Seimam ausas pļaut.
  20.augusts
  Lihdseju Seimam rudsus iswagot. Ernests nogahja Meschiņam lihdset kult; tad ar Seimu brauzam no Bruhna pļawas seenu pahrwest. Tad gahju Seima ausam malas atpļaut; lai no rihta ar maschini waretu pļaut.
  21. august.
  Nogahju us muischu rudsu sehklu raudsit. Muischkungs mani eeweda pee saldateem un pasazija lai man eedod 3 puhri rudsu, jo muischā bruhsi Pruscheem ir magasina kur to tukschu mahju labibu teek sabehrta. Mums pascheem neatwehl kult, muischa grib wisu labibu
 • November 8, 2016 22:24:01 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  Ramsaj-alus. Alu dsehram ari zik jaw bij dabujams un bes tam schnabi ari wareja dabut; bet tas bij atleets ar uhdeni_bij pawisam lehns, maksaja mass glahsiņsch 10 feningi jeb muhsu naudā 5 kap. Peenahza wairak zilweku ka jaw tabaku un zukuru mekledami. Zukura nebij: teizās ka pehz 8 deenam buhschot. Neba mehs ween ziti ari_zik jaw bij pudelēs_wisu alu; uslika tikai beigās tahdu masu muziņu us galda,_kurā gribejam wehl nopirkt. Atnahza Leegu Rnulis un Antons_Skroderis un bijam gatavi prasihtas 7 markas salikt. Bet sanahza saldati un tad wairs nedewa lai teem buhtu ko dot. Sapirkuscji tabaku, gahjam mahjā. Eegahjam pee Talsu Meira un atpuhtuschees pahrnahzam pee Seima. Pahrgaja pahri pehrkons un leetus.
  17.augusts
  Pļahwam Sihļa ausas; bet wehl ne noplahwam, lai gan naw nekas par ausam? Kalns pawisam tuksch; laikam zaur sauso wasaru.
  18.aug
  Lihst leetus; neko us lauka tagad newar darit. Jasataisa logi kas no saldateem kas sche eestahweja, isņemti jeb issisti. Ernests nogahja us muischu par wajadsibam ar Schroderi aprunatees. Pahrwedam no Seima sawas amata leetas pe Sihļa; jo sche ir ruhme un warbuht buhs jastahw lihds parnahks ihpaschneeks. Labi jau buhs; jo pehz pabeigteem lauku darbeem sche warēs amatot; ja nu nebuhs ko taisit ziteem, tad masakais pats-preeksch sewis wares ko darit.
  19. aug.
  Lihds pusdeenai amatojam; schis tas jasataisa pee rateem un pee tam pehz leetus ir jehls kā us lauka tik drihs newar eet. Pehz pusdeenas lihdsejam Seimam ausas pļaut.
  20.augusts
  Lihdseju Seimam rudsus iswagot. Ernests nogahja Meschiņam lihdset kult; tad ar Seimu brauzam no Bruhna pļawas seenu pahrwest. Tad gahju Seima ausam malas atpļaut; lai no rihta ar maschini waretu pļaut.
  21. august.
  Nogahju us muischu rudsu sehklu raudsit. Muischkungs mani eeweda pee saldateem un pasazija lai man eedod 3 puhri rudsu, jo muischā bruhsi Pruscheem ir magasina kur to tukschu mahju labibu teek sabehrta. Mums pascheem neatwehl kult, muischa grib wisu labibu
 • November 8, 2016 22:13:52 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  Ramsaj-alus. Alu dsehram ari zik jaw bij dabujams un bes tam schnabi ari wareja dabut; bet tas bij atleets ar uhdeni_bij pawisam lehns, maksaja mass glahsiņsch 10 feningi jeb muhsu naudā 5 kap. Peenahza wairak zilweku ka jaw tabaku un zukuru mekledami. Zukura nebij: teizās ka pehz 8 deenam buhschot. Neba mehs ween ziti ari_zik jaw bij pudelēs_wisu alu; uslika tikai beigās tahdu masu muziņu us galda,_kurā gribejam wehl nopirkt. Atnahza Leegu Rnulis un Antons_Skroderis un bijam gatavi prasihtas 7 markas salikt. Bet sanahza saldati un tad wairs nedewa lai teem buhtu ko dot. Sapirkuscji tabaku, gahjam mahjā. Eegahjam pee Talsu Meira un atpuhtuschees pahrnahzam pee Seima. Pahrgaja pahri pehrkons un leetus.Description

Save description
 • 56.5304748||21.021217500000034||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240625
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note