Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 45

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

laudis waj nu naw waļas - jeb negrib nahkt schoreis mums lihdset. Istikam jaw paschi diwi ween. Ta ka Bruhnam dauds nebij, tad eesahkam wehl Sihļa puhrus west.
1. augustā
Isgahja jaw wisa deena lihds Sihļa puhrus eewedam. Labi ir, kad wiss nu ir ehnā un tik dauds darba jaw nodarits. Prahts meerigaks; jo tas darbs jau mums ir eespehjams padarit; tikai tas posts ar sirgeem; to ir wiseem mas un kad Seims mums neislihdsetu un wisi kopigi nestrahdatu, tad buhtu deesgan slikti. Seimu neesam aismirsuschi un ari us preekschu neaismirsisim_wiņam atkal ar saweem spehkeem un amatu islihdset. Tas ir jauki kad radneeki ta sateek!
14. august.
Kluzim ari scho un to no mums wajaga; par to atkal speedam wiņu kahdu gabalu papuwes lihdset pee Bruhna usārt. Lihdsejam Seimam ausas pļaut un pehz tam sawedam wisas rudsu sagrahbas kuras bij pee Sihļa atlikuschas. Nu weenreis rudsu un puhru pļauja ir sawesta un nokārtota.
15.augustā.
Ernests ar Eesalneeka sirgeem ari pee Bruhna ara papuvi. Es nogahju us muischu pee Scrodera prasit sehklu, maisi ka ari algu, jo nu tik dauds jaw ir nostrahdats. Schroders pateiz ka tagad nekā newar dabut lihds buhs iskults. Neko darit_jagaida. Wehl pahrwedam weenu wesumu ahboliņa.
16.augustā(sw)
Wezo eeradumu_smehķeschanu newar atmest. Tabaka naw un tas tagad pa kara laiku ir dargs. Kreewu tabaks tagad nemas wairs naw dabujams, zik sche eekschā bij tas jaw ispirkts un eewest Leepajā jeb kur zitur schim brihscham naw eespehjams; jo Pruhschi Kursemi zauri gahjuschi un tagad gribot wehl Rigu eenemt. Pruhschi kur jaw wiņi ilgaki apmetas, tur tahdas bodeles ar daschaham prezem; wiss wairak tikai paschi preeksch saweem saldateem; bet ja jaw atleek muhs zilweki ari dabū. Tadehļ sadserdejuschi ka pee Leegu Sihļa tahda bode ir _eesim raudsit. Eegahjam pee Talsu Tauriņa tur mums pateiza kad ta ir_lai tik eimam. Nogahjam pee Leegu Sihļa_ja saldati ir un beidsot to bodi ari atradam. Usbuhwets jauns namelis apaksch Leegu skolas-nama un ka saldati teiza, tad pirmo deenu sche nu sahks-tirhgotees. Tabaks bij un meksaja 35 feningi Wahzu naudā; tapat ari alus bij dabujams un maksaja 35 feningi budele

Transcription saved
laudis waj nu naw waļas - jeb negrib nahkt schoreis mums lihdset. Istikam jaw paschi diwi ween. Ta ka Bruhnam dauds nebij, tad eesahkam wehl Sihļa puhrus west.
1. augustā
Isgahja jaw wisa deena lihds Sihļa puhrus eewedam. Labi ir, kad wiss nu ir ehnā un tik dauds darba jaw nodarits. Prahts meerigaks; jo tas darbs jau mums ir eespehjams padarit; tikai tas posts ar sirgeem; to ir wiseem mas un kad Seims mums neislihdsetu un wisi kopigi nestrahdatu, tad buhtu deesgan slikti. Seimu neesam aismirsuschi un ari us preekschu neaismirsisim_wiņam atkal ar saweem spehkeem un amatu islihdset. Tas ir jauki kad radneeki ta sateek!
14. august.
Kluzim ari scho un to no mums wajaga; par to atkal speedam wiņu kahdu gabalu papuwes lihdset pee Bruhna usārt. Lihdsejam Seimam ausas pļaut un pehz tam sawedam wisas rudsu sagrahbas kuras bij pee Sihļa atlikuschas. Nu weenreis rudsu un puhru pļauja ir sawesta un nokārtota.
15.augustā.
Ernests ar Eesalneeka sirgeem ari pee Bruhna ara papuvi. Es nogahju us muischu pee Scrodera prasit sehklu, maisi ka ari algu, jo nu tik dauds jaw ir nostrahdats. Schroders pateiz ka tagad nekā newar dabut lihds buhs iskults. Neko darit_jagaida. Wehl pahrwedam weenu wesumu ahboliņa.
16.augustā(sw)
Wezo eeradumu_smehķeschanu newar atmest. Tabaka naw un tas tagad pa kara laiku ir dargs. Kreewu tabaks tagad nemas wairs naw dabujams, zik sche eekschā bij tas jaw ispirkts un eewest Leepajā jeb kur zitur schim brihscham naw eespehjams; jo Pruhschi Kursemi zauri gahjuschi un tagad gribot wehl Rigu eenemt. Pruhschi kur jaw wiņi ilgaki apmetas, tur tahdas bodeles ar daschaham prezem; wiss wairak tikai paschi preeksch saweem saldateem; bet ja jaw atleek muhs zilweki ari dabū. Tadehļ sadserdejuschi ka pee Leegu Sihļa tahda bode ir _eesim raudsit. Eegahjam pee Talsu Tauriņa tur mums pateiza kad ta ir_lai tik eimam. Nogahjam pee Leegu Sihļa_ja saldati ir un beidsot to bodi ari atradam. Usbuhwets jauns namelis apaksch Leegu skolas-nama un ka saldati teiza, tad pirmo deenu sche nu sahks-tirhgotees. Tabaks bij un meksaja 35 feningi Wahzu naudā; tapat ari alus bij dabujams un maksaja 35 feningi budele


Transcription history
 • November 9, 2016 08:53:28 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  laudis waj nu naw waļas - jeb negrib nahkt schoreis mums lihdset. Istikam jaw paschi diwi ween. Ta ka Bruhnam dauds nebij, tad eesahkam wehl Sihļa puhrus west.
  1. augustā
  Isgahja jaw wisa deena lihds Sihļa puhrus eewedam. Labi ir, kad wiss nu ir ehnā un tik dauds darba jaw nodarits. Prahts meerigaks; jo tas darbs jau mums ir eespehjams padarit; tikai tas posts ar sirgeem; to ir wiseem mas un kad Seims mums neislihdsetu un wisi kopigi nestrahdatu, tad buhtu deesgan slikti. Seimu neesam aismirsuschi un ari us preekschu neaismirsisim_wiņam atkal ar saweem spehkeem un amatu islihdset. Tas ir jauki kad radneeki ta sateek!
  14. august.
  Kluzim ari scho un to no mums wajaga; par to atkal speedam wiņu kahdu gabalu papuwes lihdset pee Bruhna usārt. Lihdsejam Seimam ausas pļaut un pehz tam sawedam wisas rudsu sagrahbas kuras bij pee Sihļa atlikuschas. Nu weenreis rudsu un puhru pļauja ir sawesta un nokārtota.
  15.augustā.
  Ernests ar Eesalneeka sirgeem ari pee Bruhna ara papuvi. Es nogahju us muischu pee Scrodera prasit sehklu, maisi ka ari algu, jo nu tik dauds jaw ir nostrahdats. Schroders pateiz ka tagad nekā newar dabut lihds buhs iskults. Neko darit_jagaida. Wehl pahrwedam weenu wesumu ahboliņa.
  16.augustā(sw)
  Wezo eeradumu_smehķeschanu newar atmest. Tabaka naw un tas tagad pa kara laiku ir dargs. Kreewu tabaks tagad nemas wairs naw dabujams, zik sche eekschā bij tas jaw ispirkts un eewest Leepajā jeb kur zitur schim brihscham naw eespehjams; jo Pruhschi Kursemi zauri gahjuschi un tagad gribot wehl Rigu eenemt. Pruhschi kur jaw wiņi ilgaki apmetas, tur tahdas bodeles ar daschaham prezem; wiss wairak tikai paschi preeksch saweem saldateem; bet ja jaw atleek muhs zilweki ari dabū. Tadehļ sadserdejuschi ka pee Leegu Sihļa tahda bode ir _eesim raudsit. Eegahjam pee Talsu Tauriņa tur mums pateiza kad ta ir_lai tik eimam. Nogahjam pee Leegu Sihļa_ja saldati ir un beidsot to bodi ari atradam. Usbuhwets jauns namelis apaksch Leegu skolas-nama un ka saldati teiza, tad pirmo deenu sche nu sahks-tirhgotees. Tabaks bij un meksaja 35 feningi Wahzu naudā; tapat ari alus bij dabujams un maksaja 35 feningi budele


 • November 8, 2016 22:05:41 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  laudis waj nu naw waļas - jeb negrib nahkt schoreis mums lihdset. Istikam jaw paschi diwi ween. Ta ka Bruhnam dauds nebij, tad eesahkam wehl Sihļa puhrus west.
  1. augustā
  Isgahja jaw wisa deena lihds Sihļa puhrus eewedam. Labi ir, kad wiss nu ir ehnā un tik dauds darba jaw nodarits. Prahts meerigaks; jo tas darbs jau mums ir eespehjams padarit; tikai tas posts ar sirgeem; to ir wiseem mas un kad Seims mums neislihdsetu un wisi kopigi nestrahdatu, tad buhtu deesgan slikti. Seimu neesam aismirsuschi un ari us preekschu neaismirsisim_wiņam atkal ar saweem spehkeem un amatu islihdset. Tas ir jauki kad radneeki ta sateek!
  14. august.
  Kluzim ari scho un to no mums wajaga; par to atkal speedam wiņu kahdu gabalu papuwes lihdset pee Bruhna usārt. Lihdsejam Seimam ausas pļaut un pehz tam sawedam wisas rudsu sagrahbas kuras bij pee Sihļa atlikuschas. Nu weenreis rudsu un puhru pļauja ir sawesta un nokārtota.
  15.augustā.
  Ernests ar Eesalneeka sirgeem ari pee Bruhna ara papuvi. Es nogahju us muischu pee Scrodra prasit sehklu, maisi ka ari algu, jo nu tik dauds jaw ir nostrahdats. Schroders pateiz ka tagad nekā newar dabut lihds buhs iskults. Neko darit_jagaida. Wehl pahrwedam weenu wesumu ahboliņa.
  16.augustā(sw)
  Wezo eeradumu_smehķeschanu newar atmest. Tabaka naw un tas tagad pa kara laiku ir dargs. Kreewu tabaks tagad nemas wairs naw dabujams, zik sche eekschā bij tas jaw ispirkts un eewest Leepajā keb kur zitur schim beihscham naw eespehjams; jo Pruhschi Kursemi zauri gahjuschi un tagad gribot wehl Rigu eenemt. Pruhschi kur jaw wiņi ilgaki apmetas, tur tahdas bodeles ar daschafam prezem; wiss wairak tikai paschi preeksch saweem saldateem; bet ja jaw atleek muhs zilweki ari dabū. Tadehļ sadseedejuschi ka pee Leegu Sihļa tahda bode ir _eesim raudsit. Eegahjam pee Talsu Tauriņa tur mums pateiza kad ta ir_lai tik eimam. Nogahjam pee Leegu Sihļa_ja saldati ir un beidsot to bodi ari atradam. Usbuhwets jauns namelis apaksch Leegu skolas-nama un ka saldati teiza, tad pirmo deenu sche nu sahks-tirhgotees. Tabaks bij un meksaja 35 feningi Wahzu naudā; tapat ari alus bij dabujams un maksaja 35 feningi budele


 • November 8, 2016 21:51:25 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  laudis waj nu naw waļas - jeb negrib nahkt schoreis mums lihdset. Istikam jaw paschi diwi ween. Ta ka Bruhnam dauds nebij, tad eesahkam wehl Sihļa puhrus west.
  1. augustā
  Isgahja jaw wisa deena lihds Sihļa puhrus eewedam. Labi ir, kad wiss nu ir ehnā un tik dauds darba jaw nodarits. Prahts meerigaks; jo tas darbs jau mums ir eespehjams padarit; tikai tas posts ar sirgeem; to ir wiseem mas un kad Seims mums neislihdsetu un wisi kopigi nestrahdatu, tad buhtu deesgan slikti. Seimu neesam aismirsuschi un ari us preekschu neaismirsisim_wiņam atkal ar saweem spehkeem un amatu islihdset. Tas ir jauki kad radneeki ta sateek!
  14. august.
  Kluzim ari scho un to no mums wajaga; par to atkal speedam wiņu kahdu gabalu papuwes lihdset pee Bruhna usārt. Lihdsejam Seimam ausas pļaut un pehz tam sawedam wisas rudsu sagrahbas kuras bij pee Sihļa atlikuschas. Nu weenreis rudsu un puhru pļauja ir sawesta un nokārtota.


Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240624
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note