Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 44

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

6.august
Sakartojam pee Sihļa rudsu pantus kārtigi ka wajaga. Pehzpusdeenas atkal wisi kopā un nopļahwam Seima puhrus; protams ar maschini. Nekahdi wareni puhri nebij.
7. augustā.
No pascha rihta wisi wihri nogahjam Bruhna puhru laukam atpļaut grahwmales, lai atkal war ar maschini talāk pļaut. Bruhna puhrus schodeen atkal nopļahwa, pawisam wahji auguschi. Wehl eesahkam Sihļa puhrus pļaut. Laiks schim brihscham peeturās jauks.
8.augustā.
Pabeidsam Sihļa puhrus nopļaut. Sihļam ir dauds mas labaki auguschi puhri. Tad wedam Seima puhrus, wisus gan wehl neeeweda. Tad brauzam pee Bruhna_seena kas bij atlizis eewest un beigās sawedam Bruhna rudsu sagrahbas.
9.august(sw)
Gribu atkal kur iseet, ka jaw par swehtdeenu. Daudsās weetās gribu aiseet, tadehļ taisiju leelu gahjeenu. Pirmam pee Stibas; tur jaw wehl ir ta pastahwiga mahjweeta, tad pee Tauriņa, Butscha, Waļena, Birana. No Birana ar Janku nogahjam us Spenga bodi tabaku meklet. Tur Wahzu saldati tagad eestahw un tur paschi sawam wajadsibam bodi; kahdreis sweschi ari dabu; bet mums nedewa jo nebij Wahzu nauda. Tad nogahju pee Sweeda un tad pee Zibula. Teiza ka tur esot siweni pahrdodami, bet nebij. Beidsot pahrnahzu atpakaļ pee Seima_nekā nedabujis.
10.augustā
Lihds pusdeenai pļahwam pee Bruhna ahboliņu. Pehzpusdeenas lihdseju Seimam kult. Ernests nogahja us Kapsehtas sudmalam raudsit malt; bet nebij dabujis.
11.august
Wehl lihdseju Seimam kult. Ernests pļahwa pee Bruhna ausas un wehlak gahja atkal us sudmalam raudsit_bet neka. Wisi kas labibu daudsmas eeweduschi steids eekult sehklu un maisi; kad tas padarits tad atkal esot janoeet pee Schrodera usdot zik eekults. Kas Schroderam par darischanu par kulschanu un kas wiņsch par eewehleto padomneeku_to mehs schim brihscham nesinam. Tiaki gaidam ar ilgoschanos sawu waldibu.
12.augustā
Pee Seima wehl kuhla. Eewedam Bruhna puhrus diwi ween. Seima


Transcription saved
6.august
Sakartojam pee Sihļa rudsu pantus kārtigi ka wajaga. Pehzpusdeenas atkal wisi kopā un nopļahwam Seima puhrus; protams ar maschini. Nekahdi wareni puhri nebij.
7. augustā.
No pascha rihta wisi wihri nogahjam Bruhna puhru laukam atpļaut grahwmales, lai atkal war ar maschini talāk pļaut. Bruhna puhrus schodeen atkal nopļahwa, pawisam wahji auguschi. Wehl eesahkam Sihļa puhrus pļaut. Laiks schim brihscham peeturās jauks.
8.augustā.
Pabeidsam Sihļa puhrus nopļaut. Sihļam ir dauds mas labaki auguschi puhri. Tad wedam Seima puhrus, wisus gan wehl neeeweda. Tad brauzam pee Bruhna_seena kas bij atlizis eewest un beigās sawedam Bruhna rudsu sagrahbas.
9.august(sw)
Gribu atkal kur iseet, ka jaw par swehtdeenu. Daudsās weetās gribu aiseet, tadehļ taisiju leelu gahjeenu. Pirmam pee Stibas; tur jaw wehl ir ta pastahwiga mahjweeta, tad pee Tauriņa, Butscha, Waļena, Birana. No Birana ar Janku nogahjam us Spenga bodi tabaku meklet. Tur Wahzu saldati tagad eestahw un tur paschi sawam wajadsibam bodi; kahdreis sweschi ari dabu; bet mums nedewa jo nebij Wahzu nauda. Tad nogahju pee Sweeda un tad pee Zibula. Teiza ka tur esot siweni pahrdodami, bet nebij. Beidsot pahrnahzu atpakaļ pee Seima_nekā nedabujis.
10.augustā
Lihds pusdeenai pļahwam pee Bruhna ahboliņu. Pehzpusdeenas lihdseju Seimam kult. Ernests nogahja us Kapsehtas sudmalam raudsit malt; bet nebij dabujis.
11.august
Wehl lihdseju Seimam kult. Ernests pļahwa pee Bruhna ausas un wehlak gahja atkal us sudmalam raudsit_bet neka. Wisi kas labibu daudsmas eeweduschi steids eekult sehklu un maisi; kad tas padarits tad atkal esot janoeet pee Schrodera usdot zik eekults. Kas Schroderam par darischanu par kulschanu un kas wiņsch par eewehleto padomneeku_to mehs schim brihscham nesinam. Tiaki gaidam ar ilgoschanos sawu waldibu.
12.augustā
Pee Seima wehl kuhla. Eewedam Bruhna puhrus diwi ween. SeimaTranscription history
 • November 9, 2016 08:50:43 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  6.august
  Sakartojam pee Sihļa rudsu pantus kārtigi ka wajaga. Pehzpusdeenas atkal wisi kopā un nopļahwam Seima puhrus; protams ar maschini. Nekahdi wareni puhri nebij.
  7. augustā.
  No pascha rihta wisi wihri nogahjam Bruhna puhru laukam atpļaut grahwmales, lai atkal war ar maschini talāk pļaut. Bruhna puhrus schodeen atkal nopļahwa, pawisam wahji auguschi. Wehl eesahkam Sihļa puhrus pļaut. Laiks schim brihscham peeturās jauks.
  8.augustā.
  Pabeidsam Sihļa puhrus nopļaut. Sihļam ir dauds mas labaki auguschi puhri. Tad wedam Seima puhrus, wisus gan wehl neeeweda. Tad brauzam pee Bruhna_seena kas bij atlizis eewest un beigās sawedam Bruhna rudsu sagrahbas.
  9.august(sw)
  Gribu atkal kur iseet, ka jaw par swehtdeenu. Daudsās weetās gribu aiseet, tadehļ taisiju leelu gahjeenu. Pirmam pee Stibas; tur jaw wehl ir ta pastahwiga mahjweeta, tad pee Tauriņa, Butscha, Waļena, Birana. No Birana ar Janku nogahjam us Spenga bodi tabaku meklet. Tur Wahzu saldati tagad eestahw un tur paschi sawam wajadsibam bodi; kahdreis sweschi ari dabu; bet mums nedewa jo nebij Wahzu nauda. Tad nogahju pee Sweeda un tad pee Zibula. Teiza ka tur esot siweni pahrdodami, bet nebij. Beidsot pahrnahzu atpakaļ pee Seima_nekā nedabujis.
  10.augustā
  Lihds pusdeenai pļahwam pee Bruhna ahboliņu. Pehzpusdeenas lihdseju Seimam kult. Ernests nogahja us Kapsehtas sudmalam raudsit malt; bet nebij dabujis.
  11.august
  Wehl lihdseju Seimam kult. Ernests pļahwa pee Bruhna ausas un wehlak gahja atkal us sudmalam raudsit_bet neka. Wisi kas labibu daudsmas eeweduschi steids eekult sehklu un maisi; kad tas padarits tad atkal esot janoeet pee Schrodera usdot zik eekults. Kas Schroderam par darischanu par kulschanu un kas wiņsch par eewehleto padomneeku_to mehs schim brihscham nesinam. Tiaki gaidam ar ilgoschanos sawu waldibu.
  12.augustā
  Pee Seima wehl kuhla. Eewedam Bruhna puhrus diwi ween. Seima • November 8, 2016 21:41:16 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  6.august
  Sakartojam pee Sihļa rudsu pantus kārtigi ka wajaga. Pehzpusdeenas atkal wisi kopā un nopļahwam Seima puhrus; protams ar maschini. Nekahdi wareni puhri nebij.
  7. augustā.
  No pascha rihta wisi wihri nogahjam Bruhna puhru laukam atpļaut grahwmales, lai atkal war ar maschini talāk pļaut. Bruhna puhrus schodeen atkal nopļahwa, pawisam wahji auguschi. Wehl eesahkam Sihļa puhrus pļaut. Laiks schim brihscham peeturās jauks.
  8.augustā.
  Pabeidsam Sihļa puhrus nopļaut. Sihļam ir dauds mas labaki auguschi puhri. Tad wedam Seima puhrus, wisus gan wehl neeeweda. Tad brauzam pee Bruhna_seena kas bij atlizis eewest un beigās sawedam Bruhna rudsu sagrahbas.
  9.august(sw)
  Gribu atkal kur iseet, ka jaw par swehtdeenu. Daudsās weetās gribu aiseet, tadehļ taisiju leelu gahjeenu. Pirmam pee Stibas; tur jaw wehl ir ta pastahwiga mahjweeta, tad pee Tauriņa, Butscha, Waļena, Birana. No Birana ar Janku nogahjam us Spenga bodi tabaku meklet. Tur Wahzu saldati tagad eestahw un tur paschi sawam wajadsibam bodi; kahdreis sweschi ari dabu; bet mums nedewa jo nebij Wahzu nauda. Tad nogahju pee Sweeda un tad pee Zibula. Teiza ka tur esot siweni pahrdodami, bet nebij. Beidsot pahrnahzu atpakaļ pee Seima_nekā nedabujis.
  10.augustā
  Lihds pusdeenai pļahwam pee Bruhna ahboliņu. Pehzpusdeenas lihdseju Seimam kult. Ernests nogahja us Kapsehtas sudmalam raudsit malt; bet nebij dabujis.
  11.august
  Wehl ligdseju Seimam kult. Ernests pļahwa pee Bruhna ausas un wehlak gahja atkal us sudmalam raudsit_bet neka. Wisi kas labibu daudsmas eeweduschi steids eekult sehklu un maisi; kad tas padarits tad atkal esot janoeet pee Schrodera usdot zik eekults. Kas Schroderam par darischanau par kulschanu un kas wiņsch par eewehleto padomneeku_to mehs schim brihscham nesinam. Tiaki gaidam ar ilgoschanos sawu waldibu.
  12.augustā
  Pee Seima wehl kuhla. Eewedam Bruhna puhrus diwi ween. SeimaDescription

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240623
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note