Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 43

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

ari kahadas reises kad naw klaht. Kad kaut kur Seima laukos strahdat nemas nereds kad aisbraukuschi. Un waj tad wiņeem war aisbegt,_kur tad eesi apsuhdset? Nekas galā neisnahks. Kad no schejeenes aisees talāk, tad jaw wairs nebrauks. Preedeenu wiņi ari zehrt un wed projam_kas to lai wiņeem leeds_ihpaschneeka naw mahjā. Samekle nu wehlak tahs transchejas kur tee koki isleetoti, tadehļ kara spehks war darit, kur nu ka wiņam wajadzigs. Ar ilgoschanos gaidam Kreewus,_ bet neka nesagaidam. Ka dsird Wahzeeschi jaw pahrstaiga wisu Kursemi. Behdigi! Bet mehs esam eeslehgti widū un nekur wairs newaram tapt. Zerejam un gaidisim us preekschu!
2.augustā(sw)
Nobrauzam wisi trihs Seims, Ernests un es us Grobiņu. Peegahjam ar Seimu willā wiņa ratus - peeprasit, kurus tas wirsneeks solijas apklauschinat. Bet_jau atkal beigts! Tas pulks preeksch pahru stundu aisbrauzis projam. Rati pagalam, tos wairs newar sadsiht. Kapehz nebrauza ahtraki, warbuht ka buhtu kas bijis. Grobiņā satikamees ar Frizi, mahsas dehlu un tad palikam un sameklejam brandawu un eedseram. Wehl gribejam dabut, bet wairs nebij. Ta bij Grobiņā_neatradam nekā.
3. augusts.
Nogahju ar sirgu pee Butscha pehz soliteem rateem. Tos pārwedu gan pawahji ir bet wehl wares pabraukt lihds buhs waļas weenu riteni ustaisit. Saprawijam un eewedam pehz pusdeenas Seima rudsus. Ernests aisbrauza agri us Grobiņu un pahrweda daschas no sawam mantam.
4.augustā
Kad jaw spehks tad jaw eet. Esam kopā 7 zilweki; 4 wihri un 3 seewas, tikai sirgi ir diwi. Seimam 2 brauz Pruhschu pastos, tadehl sirgu spehks mums mas. Schodeen nu ir 2 sweschi sirgi tadehl ar diwejeem rateem waram atkal eewest Bruhna rudsus. Ernests schodeen atkal Grobiņā pehz mantam, no ta dsihwokļa esaot jaiseet. Tagad jaw winsch stahwes pee Seima pa kara laiku: par ko tad tur nomu maksat.
5.august.
Dreijam par kehwes doschanu jasataisa ritens. Pehz pusdeenas eewedam atkal Sihļa rudsus. Nograhbt jaw war sebanu. Ta jaw tagad gan lebi eet. Ka rahdas, tad jaw wisus darbus itin paweegli guhsim. Darbs neeerasts gruhti gan eet, bet iszeetischu. Tad buhs man ar par peemiņu, ka par kara laiku tik zeeti esmu strahdajis lauka drbus. 
Transcription saved
ari kahadas reises kad naw klaht. Kad kaut kur Seima laukos strahdat nemas nereds kad aisbraukuschi. Un waj tad wiņeem war aisbegt,_kur tad eesi apsuhdset? Nekas galā neisnahks. Kad no schejeenes aisees talāk, tad jaw wairs nebrauks. Preedeenu wiņi ari zehrt un wed projam_kas to lai wiņeem leeds_ihpaschneeka naw mahjā. Samekle nu wehlak tahs transchejas kur tee koki isleetoti, tadehļ kara spehks war darit, kur nu ka wiņam wajadzigs. Ar ilgoschanos gaidam Kreewus,_ bet neka nesagaidam. Ka dsird Wahzeeschi jaw pahrstaiga wisu Kursemi. Behdigi! Bet mehs esam eeslehgti widū un nekur wairs newaram tapt. Zerejam un gaidisim us preekschu!
2.augustā(sw)
Nobrauzam wisi trihs Seims, Ernests un es us Grobiņu. Peegahjam ar Seimu willā wiņa ratus - peeprasit, kurus tas wirsneeks solijas apklauschinat. Bet_jau atkal beigts! Tas pulks preeksch pahru stundu aisbrauzis projam. Rati pagalam, tos wairs newar sadsiht. Kapehz nebrauza ahtraki, warbuht ka buhtu kas bijis. Grobiņā satikamees ar Frizi, mahsas dehlu un tad palikam un sameklejam brandawu un eedseram. Wehl gribejam dabut, bet wairs nebij. Ta bij Grobiņā_neatradam nekā.
3. augusts.
Nogahju ar sirgu pee Butscha pehz soliteem rateem. Tos pārwedu gan pawahji ir bet wehl wares pabraukt lihds buhs waļas weenu riteni ustaisit. Saprawijam un eewedam pehz pusdeenas Seima rudsus. Ernests aisbrauza agri us Grobiņu un pahrweda daschas no sawam mantam.
4.augustā
Kad jaw spehks tad jaw eet. Esam kopā 7 zilweki; 4 wihri un 3 seewas, tikai sirgi ir diwi. Seimam 2 brauz Pruhschu pastos, tadehl sirgu spehks mums mas. Schodeen nu ir 2 sweschi sirgi tadehl ar diwejeem rateem waram atkal eewest Bruhna rudsus. Ernests schodeen atkal Grobiņā pehz mantam, no ta dsihwokļa esaot jaiseet. Tagad jaw winsch stahwes pee Seima pa kara laiku: par ko tad tur nomu maksat.
5.august.
Dreijam par kehwes doschanu jasataisa ritens. Pehz pusdeenas eewedam atkal Sihļa rudsus. Nograhbt jaw war sebanu. Ta jaw tagad gan lebi eet. Ka rahdas, tad jaw wisus darbus itin paweegli guhsim. Darbs neeerasts gruhti gan eet, bet iszeetischu. Tad buhs man ar par peemiņu, ka par kara laiku tik zeeti esmu strahdajis lauka drbus. 

Transcription history
 • November 9, 2016 08:48:18 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  ari kahadas reises kad naw klaht. Kad kaut kur Seima laukos strahdat nemas nereds kad aisbraukuschi. Un waj tad wiņeem war aisbegt,_kur tad eesi apsuhdset? Nekas galā neisnahks. Kad no schejeenes aisees talāk, tad jaw wairs nebrauks. Preedeenu wiņi ari zehrt un wed projam_kas to lai wiņeem leeds_ihpaschneeka naw mahjā. Samekle nu wehlak tahs transchejas kur tee koki isleetoti, tadehļ kara spehks war darit, kur nu ka wiņam wajadzigs. Ar ilgoschanos gaidam Kreewus,_ bet neka nesagaidam. Ka dsird Wahzeeschi jaw pahrstaiga wisu Kursemi. Behdigi! Bet mehs esam eeslehgti widū un nekur wairs newaram tapt. Zerejam un gaidisim us preekschu!
  2.augustā(sw)
  Nobrauzam wisi trihs Seims, Ernests un es us Grobiņu. Peegahjam ar Seimu willā wiņa ratus - peeprasit, kurus tas wirsneeks solijas apklauschinat. Bet_jau atkal beigts! Tas pulks preeksch pahru stundu aisbrauzis projam. Rati pagalam, tos wairs newar sadsiht. Kapehz nebrauza ahtraki, warbuht ka buhtu kas bijis. Grobiņā satikamees ar Frizi, mahsas dehlu un tad palikam un sameklejam brandawu un eedseram. Wehl gribejam dabut, bet wairs nebij. Ta bij Grobiņā_neatradam nekā.
  3. augusts.
  Nogahju ar sirgu pee Butscha pehz soliteem rateem. Tos pārwedu gan pawahji ir bet wehl wares pabraukt lihds buhs waļas weenu riteni ustaisit. Saprawijam un eewedam pehz pusdeenas Seima rudsus. Ernests aisbrauza agri us Grobiņu un pahrweda daschas no sawam mantam.
  4.augustā
  Kad jaw spehks tad jaw eet. Esam kopā 7 zilweki; 4 wihri un 3 seewas, tikai sirgi ir diwi. Seimam 2 brauz Pruhschu pastos, tadehl sirgu spehks mums mas. Schodeen nu ir 2 sweschi sirgi tadehl ar diwejeem rateem waram atkal eewest Bruhna rudsus. Ernests schodeen atkal Grobiņā pehz mantam, no ta dsihwokļa esaot jaiseet. Tagad jaw winsch stahwes pee Seima pa kara laiku: par ko tad tur nomu maksat.
  5.august.
  Dreijam par kehwes doschanu jasataisa ritens. Pehz pusdeenas eewedam atkal Sihļa rudsus. Nograhbt jaw war sebanu. Ta jaw tagad gan lebi eet. Ka rahdas, tad jaw wisus darbus itin paweegli guhsim. Darbs neeerasts gruhti gan eet, bet iszeetischu. Tad buhs man ar par peemiņu, ka par kara laiku tik zeeti esmu strahdajis lauka drbus. 

 • November 8, 2016 21:20:02 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  ari kahadas reises kad naw klaht. Kad kaut kur Seima laukos strahdat nemas nereds kad aisbraukuschi. Un waj tad wiņeem war aisbegt,_kur tad eesi apsuhdset? Nekas galā neisnahks. Kad no schejeenes aisees talāk, tad jaw wairs nebrauks. Preedeenu wiņi ai zehrt un wed projam_kas to lai wiņeem leeds_ihpaschneeka naw mahjā. Samekle nu wehlak tahs transchejas kur tee koki isleetoti, tadehļ kara spehks war darit, kur nu ka wiņam wajadzigs. Ar ilgoschanos gaidam Kreewus,_ bet neka nesagaidam. Ka dsird Wahzeeschi jaw pahrstaiga wisu Kursemi. Behdigi! Bet mehs esam eeslehgti widū un nekur wairs newaram tapt. Zerejam un gaidisim us preekschu!
  2.augustā(sw)
  Nobrauzam wisi trihs Seims, Ernests un es us Grobiņu. Peegahjam ar Seimu willā wiņa ratus - peeprasit, kurus tas wirsneeks solijas apklauschinat. Bet_jau atkal beigts! Tas pulks preeksch pahru stundu aisbrauzis projam. Rati pagalam, tos wairs newar sadsiht. Kapehz nebrauza ahtraki, warbuht ka buhtu kas bijis. Grobiņā satikamees ar Frizi, mahsas dehlu un tad palikam un sameklejam brandawu un eedseram. Wehl gribejam dabut, bet wairs nebij. Ta bij Grobiņā_neatradam nekā.
  3. augusts.
  Nogahju ar sirgu pee Butscha pehz soliteem rateem. Tos pārwedu gan pawahji ir bet wehl wares pabraukt lihds buhs waļas weenu riteni ustaisit. Saprawijam un eewedam pehz pusdeenas Seima rudsus. Ernests aisbrauza agri us Grobiņu un pahrweda daschas no sawam mantam.
  4.augustā
  Kad jaw spehks tad jaw eet. Esam kopā 7 zilweki; 4 wihri un 3 seewas, tikai sirgi ir diwi. Seimam 2 brauz Pruhschu pastos, tadehl sirgu spehks mums mas. Schodeen nu ir 2 sweschi sirgi tadehl ar diwejeem rateem waram atkal eewest Bruhna rudsus. Ernests schodeen atkal Grobiņā pehz mantam, no ta dsihwokļa esaot jaiseet. Tagad jaw winsch stahwes pee Seima pa kara laiku: par ko tad tur nomu maksat.
  5.august.
  Dreijam par kehwes doschanu jasataisa ritens. Pehz pusdeenas eewedam atkal Sihļa rudsus. Nograhbt jaw war sebanu. Ta jaw tagad gan lebi eet. Ka rahdas, tad jaw wisus darbus itin paweegli guhsim. Darbs neeerasts gruhti gan eet, bet iszeetischu. Tad buhs man ar par peemiņu, ka par kara laiku tik zeeti esmu strahdajis lauka drbus. 

 • November 8, 2016 21:10:48 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  ari kahadas reises kad naw klaht. Kad kaut kur Seima laukos strahdat nemas nereds kad aisbraukuschi. Un waj tad wiņeem war aisbegt,_kur tad eesi apsuhdset? Nekas galā neisnahks. Kad no schejeenes aisees talāk, tad jaw wairs nebrauks. Preedeenu wiņi ai zehrt un wed projam_kas to lai wiņeem leeds_ihpaschneeka naw mahjā. Samekle nu wehlak tahs transchejas kur tee koki isleetoti, tadehļ kara spehks war darit, kur nu ka wiņam wajadzigs. Ar ilgoschanos gaidam Kreewus,_ bet neka nesagaidam. Ka dsird Wahzeeschi jaw pahrstaiga wisu Kursemi. Behdigi! Bet mehs esam eeslehgti widū un nekur wairs newaram tapt. Zerejam un gaidisim us preekschu!
  2.augustā(sw)
  Nobrauzam wisi trihs Seims, Ernests un es us Grobiņu. Peegahjam ar Seimu willā wiņa ratus - peeprasit, kurus tas wirsneeks solijas apklauschinat. Bet_jau atkal beigts! Tas pulks preeksch pahru stundu aisbrauzis projam. Rati pagalam, tos wairs newar sadsiht. Kapehz nebrauza ahtraki, warbuht ka buhtu kas bijis. Grobiņā satikamees ar Frizi, mahsas dehlu un tad palikam un sameklejam brandawu un eedseram. Wehl gribejam dabut, bet wairs nebij. Ta bij Grobiņā_neatradam nekā.
  3. augusts.
  Nogahju ar sirgu pee Butscha pehz soliteem rateem. Tos pārwedu gan pawahji ir bet wehl wares pabraukt lihds buhs waļas weenu riteni ustaisit. Saprawijam un eewedam pehz pusdeenas Seima rudsus. Ernests aisbrauza agri us Grobiņu un pahrweda daschas no sawam mantam.

 • November 8, 2016 21:03:19 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  ari kahadas reises kad naw klaht. Kad kaut kur Seima laukos strahdat nemas nereds kad aisbraukuschi. Un waj tad wiņeem war aisbegt,_kur tad eesi apsuhdset? Nekas galā neisnahks. Kad no schejeenes aisees talāk, tad jaw wairs nebrauks. Preedeenu wiņi ai zehrt un wed projam_kas to lai wiņeem leeds_ihpaschneeka naw mahjā. Samekle nu wehlak tahs transchejas kur tee koki isleetoti, tadehļ kara spehks war darit, kur nu ka wiņam wajadzigs. Ar ilgoschanos gaidam Kreewus,_ bet neka nesagaidam. Ka dsird Wahzeeschi jaw pahrstaiga wisu Kursemi. Behdigi! Bet mehs esam eeslehgti widū un nekur wairs newaram tapt. Zerejam un gaidisim us preekschu!
  2.augustā(sw)


Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240622
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note