Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 41

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

runas preekschā un tā tad sagahjam wisi. Schroders sawus pirmos noteikumus gan atsauz, bet jaw wisi grib lai mehs paturam un strahdajam. Klaht ir ari muischkungs. Gan gribam atstaht un palikt atkal brihwā_bet wisi nahk peerunat lai tik patur labi buhschot_pehz darbeem alga. Gan schķobamees, bet apdomajot_lai jaw eet. Tadehl atkal mahjā un pee darba. Eesahkam Bruhna rudsus pļaut. Seims mums jaw ispalihds.
24.juli.
Jalihds atkal Seimam rudsi nopļaut. Zitahdi tas tagad newar buht. Seims mums tagad dod kostu un wisadi ispalihds, jo ar saweem spehkeem ween mehs nekā newaram padarit. Rudsus schodeen nopļahwam.
25.juli.
Pabeidsam Bruhna rudsus un eesahkam Sihlim. Par wiseem darbeem tiks westa ihpascha grahmata. Laiks ļoti silts.
26.juli(sw)
Schi deena naw nekur peesihmeta. Weenalga, darits jaw kaut kas ir. Bet jaw apdomaju paskatitees kalenderi un israhdijas_ka ir swehtdeena. Lai nu ka garam laista wiņa naw, kaut kur jaw ir eets un darits. Ta nedrihkstetu wis pamukt deena bes sinaschanas.
27.juli.
Nu wairs naw staigaschanas-laiki, peeseets pee darba un bes atrauschanas. Newar wis atlikt us rihtu deenu, jo daba sche lielako lomu teiza un ar to semkopis stahw zihņā un - muhschigā zihņā, kurai pehz sawa prahta likt darbotees_naw eespehjams, lai gan pehz ilggadigeem pehtijumeem un nowehrojumeem dabas zeļsch gan dauds mas uspreekschu ir nosakams un kahdreis pat wehl bes kļuhdam, tad tomehr semkopim ar steigu jahrikojas-lai wasaras darbus nekahdā siņā nenokawetu. Seena laiks mums jaw ir nokawets, kas laikā naw padarits, jo mehs peeņehmam kad jaw japlauj tuhlit rudsi. Zik jaw nu wares tik sawahks. Schodeen leetus lihst. Pehz pussdeenas pļahwam seenu.
28.juli. 
Seima wihri mums lihdseja seenu pļaut. Pehz tam gahja pabeigt nopļaut Sihļa rudsus, kuri bij jaw eesahkti. Pasteidsamees eewest weenu wesumu ahboliņa, usnahza leetus. Nu, lai uslihst, noder ari! Wisu wasaru sauss ween ir bijis.
Transcription saved
runas preekschā un tā tad sagahjam wisi. Schroders sawus pirmos noteikumus gan atsauz, bet jaw wisi grib lai mehs paturam un strahdajam. Klaht ir ari muischkungs. Gan gribam atstaht un palikt atkal brihwā_bet wisi nahk peerunat lai tik patur labi buhschot_pehz darbeem alga. Gan schķobamees, bet apdomajot_lai jaw eet. Tadehl atkal mahjā un pee darba. Eesahkam Bruhna rudsus pļaut. Seims mums jaw ispalihds.
24.juli.
Jalihds atkal Seimam rudsi nopļaut. Zitahdi tas tagad newar buht. Seims mums tagad dod kostu un wisadi ispalihds, jo ar saweem spehkeem ween mehs nekā newaram padarit. Rudsus schodeen nopļahwam.
25.juli.
Pabeidsam Bruhna rudsus un eesahkam Sihlim. Par wiseem darbeem tiks westa ihpascha grahmata. Laiks ļoti silts.
26.juli(sw)
Schi deena naw nekur peesihmeta. Weenalga, darits jaw kaut kas ir. Bet jaw apdomaju paskatitees kalenderi un israhdijas_ka ir swehtdeena. Lai nu ka garam laista wiņa naw, kaut kur jaw ir eets un darits. Ta nedrihkstetu wis pamukt deena bes sinaschanas.
27.juli.
Nu wairs naw staigaschanas-laiki, peeseets pee darba un bes atrauschanas. Newar wis atlikt us rihtu deenu, jo daba sche lielako lomu teiza un ar to semkopis stahw zihņā un - muhschigā zihņā, kurai pehz sawa prahta likt darbotees_naw eespehjams, lai gan pehz ilggadigeem pehtijumeem un nowehrojumeem dabas zeļsch gan dauds mas uspreekschu ir nosakams un kahdreis pat wehl bes kļuhdam, tad tomehr semkopim ar steigu jahrikojas-lai wasaras darbus nekahdā siņā nenokawetu. Seena laiks mums jaw ir nokawets, kas laikā naw padarits, jo mehs peeņehmam kad jaw japlauj tuhlit rudsi. Zik jaw nu wares tik sawahks. Schodeen leetus lihst. Pehz pussdeenas pļahwam seenu.
28.juli. 
Seima wihri mums lihdseja seenu pļaut. Pehz tam gahja pabeigt nopļaut Sihļa rudsus, kuri bij jaw eesahkti. Pasteidsamees eewest weenu wesumu ahboliņa, usnahza leetus. Nu, lai uslihst, noder ari! Wisu wasaru sauss ween ir bijis.

Transcription history
 • November 9, 2016 08:42:37 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  runas preekschā un tā tad sagahjam wisi. Schroders sawus pirmos noteikumus gan atsauz, bet jaw wisi grib lai mehs paturam un strahdajam. Klaht ir ari muischkungs. Gan gribam atstaht un palikt atkal brihwā_bet wisi nahk peerunat lai tik patur labi buhschot_pehz darbeem alga. Gan schķobamees, bet apdomajot_lai jaw eet. Tadehl atkal mahjā un pee darba. Eesahkam Bruhna rudsus pļaut. Seims mums jaw ispalihds.
  24.juli.
  Jalihds atkal Seimam rudsi nopļaut. Zitahdi tas tagad newar buht. Seims mums tagad dod kostu un wisadi ispalihds, jo ar saweem spehkeem ween mehs nekā newaram padarit. Rudsus schodeen nopļahwam.
  25.juli.
  Pabeidsam Bruhna rudsus un eesahkam Sihlim. Par wiseem darbeem tiks westa ihpascha grahmata. Laiks ļoti silts.
  26.juli(sw)
  Schi deena naw nekur peesihmeta. Weenalga, darits jaw kaut kas ir. Bet jaw apdomaju paskatitees kalenderi un israhdijas_ka ir swehtdeena. Lai nu ka garam laista wiņa naw, kaut kur jaw ir eets un darits. Ta nedrihkstetu wis pamukt deena bes sinaschanas.
  27.juli.
  Nu wairs naw staigaschanas-laiki, peeseets pee darba un bes atrauschanas. Newar wis atlikt us rihtu deenu, jo daba sche lielako lomu teiza un ar to semkopis stahw zihņā un - muhschigā zihņā, kurai pehz sawa prahta likt darbotees_naw eespehjams, lai gan pehz ilggadigeem pehtijumeem un nowehrojumeem dabas zeļsch gan dauds mas uspreekschu ir nosakams un kahdreis pat wehl bes kļuhdam, tad tomehr semkopim ar steigu jahrikojas-lai wasaras darbus nekahdā siņā nenokawetu. Seena laiks mums jaw ir nokawets, kas laikā naw padarits, jo mehs peeņehmam kad jaw japlauj tuhlit rudsi. Zik jaw nu wares tik sawahks. Schodeen leetus lihst. Pehz pussdeenas pļahwam seenu.
  28.juli. 
  Seima wihri mums lihdseja seenu pļaut. Pehz tam gahja pabeigt nopļaut Sihļa rudsus, kuri bij jaw eesahkti. Pasteidsamees eewest weenu wesumu ahboliņa, usnahza leetus. Nu, lai uslihst, noder ari! Wisu wasaru sauss ween ir bijis.
 • November 8, 2016 20:25:57 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  runas preekschā un tā tad sagahjam wisi. Schroders sawus pirmos noteikumus gan atsauz, bet jaw wisi grib lai mehs paturam un strahdajam. Klaht ir ari muischkungs. Gan gribam atstaht un palikt atkal brihwā_bet wisi nahk peerunat lai tik patur labi buhschot_pehz darbeem alga. Gan schķobamees, bet apdomajot_lai jaw eet. Tadehl atkal mahjā un pee darba. Eesahkam Bruhna rudsus pļaut. Seims mums jaw ispalihds.
  24.juli.
  Jalihds atkal Seimam rudsi nopļaut. Zitahdi tas tagad newar buht. Seims mums tagad dod kostu un wisadi ispalihds, jo ar saweem spehkeem ween mehs nekā newaram padarit. Rudsus schodeen nopļahwam.
  25.juli.
  Pabeidsam Bruhna rudsus un eesahkam Sihlim. Par wiseem darbeem tiks westa ihpascha grahmata. Laiks ļoti silts.
  26.juli(sw)
  Schi deena naw nekur peesihmeta. Weenalga, darits jaw kaut kas ir. Bet jaw apdomaju paskatitees kalenderi un israhdijas_ka ir swehtdeena. Lai nu ka garam laista wiņa naw, kaut kur jaw ir eets un darits. Ta nedrihkstetu wis pamukt deena bes sinaschanas.
  27.juli.
  Nu wairs naw staigaschanas-laiki, peeseets pee darba un bes atrauschanas. Newar wis atlikt us rihtu deenu, jo daba sche lielako lomu teiza un ar to semkopis stahw zihņā un - muhschigā zihņā, kurai pehz sawa prahta likt darbotees_naw eespehjams, lai gan pehz ilggadigeem pehtijumeem un nowehrojumeem dabas zeļsch gan dauds mas uspreekschu ir nosakams un kahdreis pat wehl bes kļuhdam, tad tomehr semkopim ar steigu jahrikojas-lai wasaras darbus nekahdā siņā nenokawetu. Seena laiks mums jaw ir nokawts, kas laikā naw padarits, jo mehs peeņehmam kad jaw japlauj tuhlit rudsi. Zik jaw nu wares tik sawahks. Schodeen leetus lihst. Pehz pussdeenas pļahwam seenu.
  28.juli. 
  Seima wihri mums lihdseja seenu pļaut. Pehz tam gahja pabeigt nopļaut Sihļa rudsus, kuri bij jaw eesahkti. Psteidsamees eewest weenu wesumu ahboliņa, usnahza leetus. Nu, lai uslihst, noder ari! Wisu wasaru sauss ween ir bijis.
 • November 8, 2016 19:58:19 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  runas preekschā un tā tad sagahjam wisi. Schroders sawus pirmos noteikumus gan atsauz, bet jaw wisi grib lai mehs paturam un strahdajam. Klaht ir ari muischkungs. Gan gribam atstaht un palikt atkal brihwā_bet wisi nahk peerunat lai tik patur labi buhschot_pehz darbeem alga. Gan schķobamees, bet apdomajot_lai jaw eet. Tadehl atkal mahjā un pee darba. Eesahkam Bruhna rudsus pļaut. Seims mums jaw ispalihds.
  24.juli.
  Jalihds atkal Seimam rudsi nopļaut. Zitahdi tas tagad newar buht. Seims mums tagad dod kostu un wisadi ispalihds, jo ar saweem spehkeem ween mehs nekā newaram padarit. Rudsus schodeen nopļahwam.
  25.juli.
  Pabeidsam Bruhna rudsus un eesahkam Sihlim. Par wiseem darbeem tiks westa ihpascha grahmata. Laiks ļoti silts.
  26.juli(sw)
  Schi deena naw nekur peesihmeta. Weenalga, darits jaw kaut kas ir. Bet jaw apdomaju paskatitees kalenderi un israhdijas_ka ir swehtdeena. Lai nu ka garam laista wiņa naw, kaut kur jaw ir eets un darits. Ta nedrihkstetu wis pamukt deena bes sinaschanas.
  27.juli.
  Nu wairs naw staigaschanas-laiki, peeseets pee darba un bes atrauschanas. Newar wis atlikt us rihtu deenu, jo daba sche lielako lomu teiza un ar to semkopis stahw zihņā un - muhschigā zihņā, kurai pehz sawa prahta likt darbotees_naw eespehjams, lai gan pehz ilggadigeem pehtijumeem un nowehrojumeem dabas zeļsch gan dauds mas uspreekschu ir nosakams un kahdreis pat wehl bes kļuhdam, tad tomehr semkopim ar steigu jahrikojas-lai wasaras darbus nekahdā siņā nenokawetu.
 • November 8, 2016 19:51:45 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  runas preekschā un tā tad sagahjam wisi. Schroders sawus pirmos noteikumus gan atsauz, bet jaw wisi grib lai mehs paturam un strahdajam. Klaht ir ari muischkungs. Gan gribam atstaht un palikt atkal brihwā_bet wisi nahk peerunat lai tik patur labi buhschot_pehz darbeem alga. Gan schķobamees, bet apdomajot_lai jaw eet. Tadehl atkal mahjā un pee darba. Eesahkam Bruhna rudsus pļaut. Seims mums jaw ispalihds.
  24.juli.
  Jalihds atkal Seimam rudsi nopļaut. Zitahdi tas tagad newar buht. Seims mums tagad dod kostu un wisadi ispalihds, jo ar saweem spehkeem ween mehs nekā newaram padarit. Rudsus schodeen nopļahwam.
  25.juli.
  Pabeidsam Bruhna rudsus un eesahkam Sihlim. Par wiseem darbeem tiks westa ihpascha grahmata. Laiks ļoti silts.

Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240620
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note