Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 40

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Arween gribeju par scho laiku_kamehr Wahzeeschi Leepajā kahdreis aisbraukt. Nu bij isdewiba Seimam lihdsi braukt. Leepājā jaw tapat ir tikai Pruhschu gardowojus us eelam reds. Ta wisspahrigi Pruhschu saldati shur tur redsami. No Leepajas braukdami eebrauzam Grobiņā. Paņehmama daschus gabalus no Ernesta mantam. Peegahjam Ilgu wasarnihzās Seima ratu dehl. Wahzu saldati esot peleenejuschi un wairs neatwed. Ta kompanija sche nemas wairs neesot. Tahs kompanijas wirsneeks, kas tagad sche stahw paņehma to zedeli un solijas apklauschinat tos ratus waj naw kur dabujami. Pehz kahdas nedelas lika peeeet.
21.juli.
Ernests schoriht agri uszehlees, mani ari modina. Antulis bijis ar siņam un pasazijis waj newehlas kahdu no tukschām mahjam peeņemt. Tatschu Schroders esot iswehlets par pilnwarneeku. Ernests grib eet raudsit, tad jaw eesim abi diwi. Nogahjam Schroders mums wisus noteikumus issaka un ir ar meeru lai mehs peeņemama to apsehto raschu nowahkt par ko dabuschot samaksu pehz darba wehrtibas abas mahjas Bruhna ar Sihļa ta kā pee Bruhna tagad ispostits un schim brihscham newar eezdsihwot, tad stahwesim tagad pee Sihļa: tas ir tik ilgi lihds tee ihpaschneeki pahrnahks. Tagad abas mahjas apstrahdasim kopigi. Un ta wehl daschi noteikumi. Labs buhtu darbs ir, kaut tikai ta alga pehz tam nahktu. Schodeen janokārtojas_rihtu sahksim strahdat. Es nogahju us Talseneekeem tur bij jaeet maschine sataisit_pateikt ka nu wairs newaru eet.
22.juli.
Sahkam ar energiju strahdat. Sihlam deesgan labs ahboliņsch japlauj. Lihds palaunagam isplahwamees. Te atnahk Seims ar siņu, ka Mahķis atbrauzis_lai eimam aprunatees. Japeemin, ka Mahķis tagad no Wahzeescheem esot eewehlets par pagasta wezako. Ja, Schroders wiņu esot suhtijis apskatit, waj teem zilwekeem war ustizet to mahju wadischanu. Pret mums wiņam nekas preti nebuhtu, tikai waj mehs spehschot to iswest galā: wisus mehslus iswest un rudsus eeseht. Tas nu ir par dauds. Schroders tā nemas nesazija. Norunajām rihtu aiseesim pee Schrodera un atsazis. Darbu pahrtrauzam, tad jaw nelon talak strahdat.
23.juli.
Ka jaw minets, schodeen jaeet atkal pee Schrodera. Mahķis jaw

Transcription saved
Arween gribeju par scho laiku_kamehr Wahzeeschi Leepajā kahdreis aisbraukt. Nu bij isdewiba Seimam lihdsi braukt. Leepājā jaw tapat ir tikai Pruhschu gardowojus us eelam reds. Ta wisspahrigi Pruhschu saldati shur tur redsami. No Leepajas braukdami eebrauzam Grobiņā. Paņehmama daschus gabalus no Ernesta mantam. Peegahjam Ilgu wasarnihzās Seima ratu dehl. Wahzu saldati esot peleenejuschi un wairs neatwed. Ta kompanija sche nemas wairs neesot. Tahs kompanijas wirsneeks, kas tagad sche stahw paņehma to zedeli un solijas apklauschinat tos ratus waj naw kur dabujami. Pehz kahdas nedelas lika peeeet.
21.juli.
Ernests schoriht agri uszehlees, mani ari modina. Antulis bijis ar siņam un pasazijis waj newehlas kahdu no tukschām mahjam peeņemt. Tatschu Schroders esot iswehlets par pilnwarneeku. Ernests grib eet raudsit, tad jaw eesim abi diwi. Nogahjam Schroders mums wisus noteikumus issaka un ir ar meeru lai mehs peeņemama to apsehto raschu nowahkt par ko dabuschot samaksu pehz darba wehrtibas abas mahjas Bruhna ar Sihļa ta kā pee Bruhna tagad ispostits un schim brihscham newar eezdsihwot, tad stahwesim tagad pee Sihļa: tas ir tik ilgi lihds tee ihpaschneeki pahrnahks. Tagad abas mahjas apstrahdasim kopigi. Un ta wehl daschi noteikumi. Labs buhtu darbs ir, kaut tikai ta alga pehz tam nahktu. Schodeen janokārtojas_rihtu sahksim strahdat. Es nogahju us Talseneekeem tur bij jaeet maschine sataisit_pateikt ka nu wairs newaru eet.
22.juli.
Sahkam ar energiju strahdat. Sihlam deesgan labs ahboliņsch japlauj. Lihds palaunagam isplahwamees. Te atnahk Seims ar siņu, ka Mahķis atbrauzis_lai eimam aprunatees. Japeemin, ka Mahķis tagad no Wahzeescheem esot eewehlets par pagasta wezako. Ja, Schroders wiņu esot suhtijis apskatit, waj teem zilwekeem war ustizet to mahju wadischanu. Pret mums wiņam nekas preti nebuhtu, tikai waj mehs spehschot to iswest galā: wisus mehslus iswest un rudsus eeseht. Tas nu ir par dauds. Schroders tā nemas nesazija. Norunajām rihtu aiseesim pee Schrodera un atsazis. Darbu pahrtrauzam, tad jaw nelon talak strahdat.
23.juli.
Ka jaw minets, schodeen jaeet atkal pee Schrodera. Mahķis jaw


Transcription history
 • November 9, 2016 08:38:01 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  Arween gribeju par scho laiku_kamehr Wahzeeschi Leepajā kahdreis aisbraukt. Nu bij isdewiba Seimam lihdsi braukt. Leepājā jaw tapat ir tikai Pruhschu gardowojus us eelam reds. Ta wisspahrigi Pruhschu saldati shur tur redsami. No Leepajas braukdami eebrauzam Grobiņā. Paņehmama daschus gabalus no Ernesta mantam. Peegahjam Ilgu wasarnihzās Seima ratu dehl. Wahzu saldati esot peleenejuschi un wairs neatwed. Ta kompanija sche nemas wairs neesot. Tahs kompanijas wirsneeks, kas tagad sche stahw paņehma to zedeli un solijas apklauschinat tos ratus waj naw kur dabujami. Pehz kahdas nedelas lika peeeet.
  21.juli.
  Ernests schoriht agri uszehlees, mani ari modina. Antulis bijis ar siņam un pasazijis waj newehlas kahdu no tukschām mahjam peeņemt. Tatschu Schroders esot iswehlets par pilnwarneeku. Ernests grib eet raudsit, tad jaw eesim abi diwi. Nogahjam Schroders mums wisus noteikumus issaka un ir ar meeru lai mehs peeņemama to apsehto raschu nowahkt par ko dabuschot samaksu pehz darba wehrtibas abas mahjas Bruhna ar Sihļa ta kā pee Bruhna tagad ispostits un schim brihscham newar eezdsihwot, tad stahwesim tagad pee Sihļa: tas ir tik ilgi lihds tee ihpaschneeki pahrnahks. Tagad abas mahjas apstrahdasim kopigi. Un ta wehl daschi noteikumi. Labs buhtu darbs ir, kaut tikai ta alga pehz tam nahktu. Schodeen janokārtojas_rihtu sahksim strahdat. Es nogahju us Talseneekeem tur bij jaeet maschine sataisit_pateikt ka nu wairs newaru eet.
  22.juli.
  Sahkam ar energiju strahdat. Sihlam deesgan labs ahboliņsch japlauj. Lihds palaunagam isplahwamees. Te atnahk Seims ar siņu, ka Mahķis atbrauzis_lai eimam aprunatees. Japeemin, ka Mahķis tagad no Wahzeescheem esot eewehlets par pagasta wezako. Ja, Schroders wiņu esot suhtijis apskatit, waj teem zilwekeem war ustizet to mahju wadischanu. Pret mums wiņam nekas preti nebuhtu, tikai waj mehs spehschot to iswest galā: wisus mehslus iswest un rudsus eeseht. Tas nu ir par dauds. Schroders tā nemas nesazija. Norunajām rihtu aiseesim pee Schrodera un atsazis. Darbu pahrtrauzam, tad jaw nelon talak strahdat.
  23.juli.
  Ka jaw minets, schodeen jaeet atkal pee Schrodera. Mahķis jaw


 • November 8, 2016 19:43:31 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  Arween gribeju par scho laiku_kamehr Wahzeeschi Leepajā kahfreis aisbraukt. Nu bij isdewiba Seimam lihdsi braukt. Leepājā jaw tapat ir tikai Pruhschu gardowojus us eelam reds. Ta wisspahrigi Pruhschu saldati shur tur redsami. No Leepajas braukdami eebrauzam Grobiņā. Paņehmama daschus gabalus no Ernesta mantam. Peegahjam Ilgu wasarnihzās Seima ratu dehl. Wahzu saldati esot peleenejuschi un wairs neatwed. Ta kompanija sche nemas wairs neesot. Tahs kompanijas wirsneeks, kas tagad sche stahw paņehma to zedeli un solijas apklauschinat tos ratus waj naw kur dabujami. Pehz kahdas nedelas lika peeeet.
  21.juli.
  Ernests schoriht agri uszehlees, mani ari modina. Antulis bijis ar siņam un pasazijis waj newehlas kahdu no tukschām mahjam peeņemt. Tatschu Schroders esot iswehlets par pilnwarneeku. Ernests grib eet raudsit, tad jaw eesim abi diwi. Nogahjam Schroders mums wisus noteikumus issaka un ir ar meeru lai mehs peeņemama to apsehto raschu nowahkt par ko dabuschot samaksu pehz darba wehrtibas abas mahjas Bruhna ar Sihļa ta kā pee Bruhna tagad ispostits un schim brihscham newar eezdsihwot, tad stahwesim tagad pee Sihļa: tas ir tik ilgi lihds tee ihpaschneeki pahrnahks. Tagad abas mahjas apstrahdasim kopigi. Un ta wehl daschi noteikumi. Labs buhtu darbs u ir, kaut tikai ta alga pehz tam nahktu. Schodeen janokārtojas_rihtu sahksim strahdat. Es nogahju us Talseneekeem tur bij jaeet maschine sataisit_pateikt ka nu wairs newaru eet.
  22.juli.
  Sahkam ar energiju strahdat. Sihlam deesgan labs ahboliņsch japlauj. Lihds palaunagam isplahwamees. Te atnahk Seims ar siņu, ka Mahķis atbrauzis_lai eimam aprunatees. Japeemin, ka Mahķis tagad no Wahzeescheem esot eewehlets par pagasta wezako. Ja, Schroders wiņu esot suhtijis apskatit, waj teem zilwekeem war ustizet to mahju wadischanu. Pret mums wiņam nekas preti nebuhtu, tikai waj mehs spehschit ti iswest galā: wisus mehslus iswest un rudsus eeseht. Tas nu ir par dauds. Schroders tā nems nesazija. Norunajām rihtu aiseesim pee Schrodera un atsazis. Darbu pahrtrauzam, tad jaw nelon talak strahdat.
  23.juli.
  Ka jaw minets, schodeen jaeet atkal pee Schrodera. Mahķis jaw


 • November 8, 2016 19:36:00 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  Arween gribeju par scho laiku_kamehr Wahzeeschi Leepajā kahfreis aisbraukt. Nu bij isdewiba Seimam lihdsi braukt. Leepājā jaw tapat ir tikai Pruhschu gardowojus us eelam reds. Ta wisspahrigi Pruhschu saldati shur tur redsami. No Leepajas braukdami eebrauzam Grobiņā. Paņehmama daschus gabalus no Ernesta mantam. Peegahjam Ilgu wasarnihzās Seima ratu dehl. Wahzu saldati esot peleenejuschi un wairs neatwed. Ta kompanija sche nemas wairs neesot. Tahs kompanijas wirsneeks, kas tagad sche stahw paņehma to zedeli un solijas apklauschinat tos ratus waj naw kur dabujami. Pehz kahdas nedelas lika peeeet.
  21.juli.
  Ernests schoriht agri uszehlees, mani ari modina. Antulis bijis ar siņam un pasazijis waj newehlas kahdu no tukschām mahjam peeņemt. Tatschu Schroders esot iswehlets par pilnwarneeku. Ernests grib eet raudsit, tad jaw eesim abi diwi. Nogahjam Schroders mums wisus noteikumus issaka un ir ar meeru lai mehs peeņemama to apsehto raschu nowahkt par ko dabuschot samaksu pehz darba wehrtibas abas mahjas Bruhna ar Sihļa ta kā pee Bruhna tagad ispostits un schim brihscham newar eezdsihwot, tad stahwesim tagad pee Sihļa: tas ir tik ilgi lihds tee ihpaschneeki pahrnahks. Tagad abas mahjas apstrahdasim kopigi. Un ta wehl daschi noteikumi. Labs buhtu darbs u ir, kaut tikai ta alga pehz tam nahktu. Schodeen janokārtojas_rihtu sahksim strahdat. Es nogahju us Talseneekeem tur bij jaeet maschine sataisit_pateikt ka nu wairs newaru eet.


Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240619
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note