Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 39

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

eet. Man jaeet us Rawas bodi pehz tabaka_tadehl eeschu gar Daidseem par to pus upes. Sahk atkal liht un jaw ne ka wairs newar darit_tik jaeet. No bodes gahju par otru pusi. Eegahju pee M. Rungeem un no tureenes pee Andara par nakti palikt. Biju gandrihs zauri slapsch ismirzis. Laipna saimneeze jaw nakts mahjas ar preeku atwehl. Paldeews!
14.juli.
Nu jaeet atkal atpakaļ us Tahscheem. Netihk wairs zaur Bebi eet_ļoti tahlu. Eeschu atkal zaur Aisiņu. Isgahju atkal laimigi zauri. Tabaku pahrnesu; maksa 1r. 41 k. mahrziņa. Gahju zaur Aistarneekeem us Butschi; tad us Meiri; Ahpu, Stibu un Biranu. Pee Birana isguleju.
15.juli.
No Birana itin agri gahju us Sweedu. Tur ilgi tagad neesmu bijis. Ispauduschas jaw baumas ka es esot lihdis zaur drahschu schogu un tadehļ sawaņģots. Ta nebij; esmu gahjis par taisneem zeļeem. Lihds pusdeenu gaidiju; Sweeds nogahja Zibulam ar maschini ahboliņu pļaut. Pahrnahza_parunajam un tad nogahju un paliku pee Seima.
16.juli.
Weens otrs teiza, lai peenahk pahrskatitees kuļmaschines;_lai wiss buhtu kārtibā kad jasahk kult. Pee Ahpas eegahju_tur jaw tagad nebu, wairak darbā_wajag ķemriteņam eelikt daschus gabalus. Lai jaw tagad isteek; pehz kara tad islabos pamatigi. Nogahju pee Meira, tur pabiju un tad pe Butscha-teiza: ka namelneeks Janzis mani prasijis; wajagot kuļmaschini islabot. Labs ir! Rihtu peeeeschu. Schonakt guleschu sawā istabā pee Stibas.
Schodeen gan laikam Stiba bij pahrnahzis atpakaļ sawās mahjās. Zaur Wahzeeschu usnahkschanu daudsi isbehga.
17.juli.
Pahrnahzu atpakaļ pee Seima, bet tā kā leetus lihst, tad jaw schodeen nekur neeeschu. Maschini sataisit wehl jaw laika ir un jaw tagad nekur wairak darba naw.
18.juli.
Sestdeena. Kur tad nu tagad ees. Pastaigahju pa pasihstamam tukschām mahjam. Pee Sihļa un Kusihneem. Wiss us nebehdu ispostits un saplehsts. Behdigi usskatit!
19.juli.(sweht.)
Tepat isstaigam. Nekas gudraks tagad wehl naw. Tikai wisi ar ilgoschanos gaida meeru, bet ka rahdas tas tik ahtri nebuhs. It ne kā nesinam kas ahrpuss mums noteek. Pasts pahrtraukts. Awises un nekas jaw tagad newar peenahkt. Karsch!
Transcription saved
eet. Man jaeet us Rawas bodi pehz tabaka_tadehl eeschu gar Daidseem par to pus upes. Sahk atkal liht un jaw ne ka wairs newar darit_tik jaeet. No bodes gahju par otru pusi. Eegahju pee M. Rungeem un no tureenes pee Andara par nakti palikt. Biju gandrihs zauri slapsch ismirzis. Laipna saimneeze jaw nakts mahjas ar preeku atwehl. Paldeews!
14.juli.
Nu jaeet atkal atpakaļ us Tahscheem. Netihk wairs zaur Bebi eet_ļoti tahlu. Eeschu atkal zaur Aisiņu. Isgahju atkal laimigi zauri. Tabaku pahrnesu; maksa 1r. 41 k. mahrziņa. Gahju zaur Aistarneekeem us Butschi; tad us Meiri; Ahpu, Stibu un Biranu. Pee Birana isguleju.
15.juli.
No Birana itin agri gahju us Sweedu. Tur ilgi tagad neesmu bijis. Ispauduschas jaw baumas ka es esot lihdis zaur drahschu schogu un tadehļ sawaņģots. Ta nebij; esmu gahjis par taisneem zeļeem. Lihds pusdeenu gaidiju; Sweeds nogahja Zibulam ar maschini ahboliņu pļaut. Pahrnahza_parunajam un tad nogahju un paliku pee Seima.
16.juli.
Weens otrs teiza, lai peenahk pahrskatitees kuļmaschines;_lai wiss buhtu kārtibā kad jasahk kult. Pee Ahpas eegahju_tur jaw tagad nebu, wairak darbā_wajag ķemriteņam eelikt daschus gabalus. Lai jaw tagad isteek; pehz kara tad islabos pamatigi. Nogahju pee Meira, tur pabiju un tad pe Butscha-teiza: ka namelneeks Janzis mani prasijis; wajagot kuļmaschini islabot. Labs ir! Rihtu peeeeschu. Schonakt guleschu sawā istabā pee Stibas.
Schodeen gan laikam Stiba bij pahrnahzis atpakaļ sawās mahjās. Zaur Wahzeeschu usnahkschanu daudsi isbehga.
17.juli.
Pahrnahzu atpakaļ pee Seima, bet tā kā leetus lihst, tad jaw schodeen nekur neeeschu. Maschini sataisit wehl jaw laika ir un jaw tagad nekur wairak darba naw.
18.juli.
Sestdeena. Kur tad nu tagad ees. Pastaigahju pa pasihstamam tukschām mahjam. Pee Sihļa un Kusihneem. Wiss us nebehdu ispostits un saplehsts. Behdigi usskatit!
19.juli.(sweht.)
Tepat isstaigam. Nekas gudraks tagad wehl naw. Tikai wisi ar ilgoschanos gaida meeru, bet ka rahdas tas tik ahtri nebuhs. It ne kā nesinam kas ahrpuss mums noteek. Pasts pahrtraukts. Awises un nekas jaw tagad newar peenahkt. Karsch!

Transcription history
 • November 8, 2016 13:26:12 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  eet. Man jaeet us Rawas bodi pehz tabaka_tadehl eeschu gar Daidseem par to pus upes. Sahk atkal liht un jaw ne ka wairs newar darit_tik jaeet. No bodes gahju par otru pusi. Eegahju pee M. Rungeem un no tureenes pee Andara par nakti palikt. Biju gandrihs zauri slapsch ismirzis. Laipna saimneeze jaw nakts mahjas ar preeku atwehl. Paldeews!
  14.juli.
  Nu jaeet atkal atpakaļ us Tahscheem. Netihk wairs zaur Bebi eet_ļoti tahlu. Eeschu atkal zaur Aisiņu. Isgahju atkal laimigi zauri. Tabaku pahrnesu; maksa 1r. 41 k. mahrziņa. Gahju zaur Aistarneekeem us Butschi; tad us Meiri; Ahpu, Stibu un Biranu. Pee Birana isguleju.
  15.juli.
  No Birana itin agri gahju us Sweedu. Tur ilgi tagad neesmu bijis. Ispauduschas jaw baumas ka es esot lihdis zaur drahschu schogu un tadehļ sawaņģots. Ta nebij; esmu gahjis par taisneem zeļeem. Lihds pusdeenu gaidiju; Sweeds nogahja Zibulam ar maschini ahboliņu pļaut. Pahrnahza_parunajam un tad nogahju un paliku pee Seima.
  16.juli.
  Weens otrs teiza, lai peenahk pahrskatitees kuļmaschines;_lai wiss buhtu kārtibā kad jasahk kult. Pee Ahpas eegahju_tur jaw tagad nebu, wairak darbā_wajag ķemriteņam eelikt daschus gabalus. Lai jaw tagad isteek; pehz kara tad islabos pamatigi. Nogahju pee Meira, tur pabiju un tad pe Butscha-teiza: ka namelneeks Janzis mani prasijis; wajagot kuļmaschini islabot. Labs ir! Rihtu peeeeschu. Schonakt guleschu sawā istabā pee Stibas.
  Schodeen gan laikam Stiba bij pahrnahzis atpakaļ sawās mahjās. Zaur Wahzeeschu usnahkschanu daudsi isbehga.
  17.juli.
  Pahrnahzu atpakaļ pee Seima, bet tā kā leetus lihst, tad jaw schodeen nekur neeeschu. Maschini sataisit wehl jaw laika ir un jaw tagad nekur wairak darba naw.
  18.juli.
  Sestdeena. Kur tad nu tagad ees. Pastaigahju pa pasihstamam tukschām mahjam. Pee Sihļa un Kusihneem. Wiss us nebehdu ispostits un saplehsts. Behdigi usskatit!
  19.juli.(sweht.)
  Tepat isstaigam. Nekas gudraks tagad wehl naw. Tikai wisi ar ilgoschanos gaida meeru, bet ka rahdas tas tik ahtri nebuhs. It ne kā nesinam kas ahrpuss mums noteek. Pasts pahrtraukts. Awises un nekas jaw tagad newar peenahkt. Karsch!
 • November 8, 2016 13:19:03 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  eet. Man jaeet us Rawas bodi pehz tabaka_tadehl eeschu gar Daidseem par to pus upes. Sahk atkal liht un jaw ne ka wairs newar darit_tik jaeet. No bodes gahju par otru pusi. Eegahju pee M. Rungeem un no tureenes pee Andara par nakti palikt. Biju gandrihs zauri slapsch ismirzis. Laipna saimneeze jaw nakts mahjas ar preeku atwhl. Paldeews!
  14.juli.
  Nu jaeet atkal atpakaļ us Tahscheem. Netihk wairs zaur Bebi eet_ļoti tahlu. Eeschu atkal zaur Aisiņu. Isgahju atkal laimigi zauri. Tabku pahresu; maksa 1r. 41 k. mahrziņa. Gahju zaur Aistarneekeem us Butschi; tad us Meiri; Ahpu, Stibu un Biranu. Pee Birana isguleju.
  15.juli.
  No Birana itin agri gahju us Sweedu. Tur ilgi tagad neesmu bijis. Ispauduschas jaw baumas ka es esot lihdis zaur drahschu schogu un tadehļ sawaņģots. Ta nebij; esmu gahjis par taisneem zeļeem. Lihds pusdeenu gaidiju; Sweeds nogahja Zibulam ar machini ahboliņu pļaut. Pahrnehza_parunajam un tad nogahju un paliku pee Seima.
  16.juli.
  Weens otrs teiza, lai peenahk pahrskatitees kuļmaschines;_lai wiss buhtu kārtibā kad jasahk kult. Pee Ahpas eegahju_tur jaw tagad nebu, wairak darbā_wajag ķemriteņam eelikt daschus gabalus. Lai jaw tagad isteek; pehz kara tad islabos pamatigi. Nogahju pee Meira, tur pabiju un tad pe Butscha-teiza: ka namelneeks Janzis mani prasijis; wajagot kuļmaschini islabot. Labs ir! Rihtu peeeeschu. Schonakt huleschu sawā istabā pee Stibas.
  Schodeen gan laikam Stiba buj pahrnahzis atpakaļ sawās mahjās. Zaur Wahzeeschu usnahkschanu daudsi isbehga.
  17.juli.
  Pahrnahzu atpakaļ pee Seima, bet tā kā leetus lihst, tad jaw schodeen nekur neeeschu. Maschini sataisit wehl jaw laika ir un jaw tagad nekur wairak darba naw.
  18.juli.
  Sestdeena. Kur tad nu tagad ees. Pastaigahju pa pasihstamama tukschām mahjam. Pee Sihļa un Kusihneem. Wiss us nebehdu ispostits un saplehsts. Behdigi usskatit!
  19.juli.(sweht.)
  Tepat isstaigam. Nekas gudraks tagad wehl naw. Tikai wisi ar ilgoschanos gaida meeru, bet ka rahdas tas tik ahtri nebuhs. It ne kā nesinam kas ahrpuss mums noteek. Pasts pahtraukts. Awises un nekas jaw tagad newar peenahkt. Karsch!
 • November 8, 2016 13:04:55 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  eet. Man jaeet us Rawas bodi pehz tabaka_tadehl eeschu gar Daidseem par to pus upes. Sahk atkal liht un jaw ne ka wairs newar darit_tik jaeet. No bodes gahju par otru pusi. Eegahju pee M. Rungeem un no tureenes pee Andara par nakti palikt. Biju gandrihs zauri slapsch ismirzis. Laipna saimneeze jaw nakts mahjas ar preeku atwhl. Paldeews!
  14.juli.
  Nu jaeet atkal atpakaļ us Tahscheem. Netihk wairs zaur Bebi eet_ļoti tahlu. Eeschu atkal zaur Aisiņu. Isgahju atkal laimigi zauri. Tabku pahresu; maksa 1r. 41 k. mahrziņa. Gahju zaur Aistarneekeem us Butschi; tad us Meiri; Ahpu, Stibu un Biranu. Pee Birana isguleju.

Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240618
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note