Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 38

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

8.juli.
Schodeen Pruhschi etudarenei reķireja weenu gowi. Brihw turet 1 gowi, 3 aitas un 3 zuhkas. Tas pats liktens bij kaimiņeem. Pruhschi jaw issakas ka wiņi Jelgawu jaw ieeņemuschi un tagad tuwojotees Rīgai. Awises mums tagad newar peenahkt_mehs pateesibā neko nesinam.
9. juli.
Neesmu wairs pazeetigs; kaut waretu tikt ahrā. Mehginaschu kaut kur eet; waj newares kaut kur iskļuht. Eeschu us Rawas Esermaļeem_waj tur newar kaut kur par upi pahrtapt un tas iseet. Ja! tur brauzot pahr upi un warot zaur Aisiņu iseet. Eeerahda man to pahrejamo weetu un lai tik eet. Eeschu. Par upi jaw teeku laimigi pahri. Tad pa eebrauktam pehdam tālāk us Aisiņa mahjam. Tur aisschogojama warti bij waļā. Saldati turpat raka transchejas,_tee ne ka neprasija un ta tiku zauri. Pahrnahzu pa Aistaras meschu taisni us Birana. No tureenes pee Stibas un tad pahrgahju pee Seima. 3 nedeļas biju projam.
10.juli.
Gribu noeet us Grobiņu un no tureenes us Rolawa mahjas dehlu apmeklet. Grobiņā deesgan dauds Wahzeeschu. Us Rolawa nogahju. Frizim jaw tapat starp Pruhscheem jādsihwo_ka jaw wiseem. Pahrnahzu wehl atpakaļ us Grobiņu un tad wehl pahrgahju us Tahsheem pee Seima.
11. juli.
Eedomaju noeet us Mataram pee Wilkpova. Pahrnahzu atkal atpakaļ pee Seima. Pahrwedu no Sihļa ehwelbeņķi. Tahda maisischanās tagad eet,_kad pastahwiga darba naw.
12.juli.(sw)
Schodeen jaiseet pee Taseneekeem. No Seima pee Kluza; no Kluza pee Stibas. Tur apstahjos un sarakstiju nokaweto deenas grahmatu. Tad nogahju wehl pee Tauriņa un Butscha. Pa varihtu gribu eet us Dunalku wesinai pakaļ_tad sadod naudu lai no Rāwas bodes pahrnesu tabaku. Bebes zeļsch esot waļā. Skrubis bij atnahzis pee Tauriņa. Pahrnahzu atpakaļ pee Stibas isgulet. Eesahka drusku liht_bet jaw nezik nebij.
13.juli.
Us Dunalku jaeet wescha apmainit. Tadehļ itin agri uszeļos. Teiz ka pa Bebes zeļu nu laischot eet. Jaeet papreekschu pee Birana. Lihds no Birana gribu sahkt eet, sahk stipri leetus liht; dabuju greestees atpakaļ un pagaidit. Tad gahju taisni gar Bebi pa zeļu us Dunalku. Pee transchejam wairs saldati nebija. Eegahju pusdeenā pee Pahna. Ta ka atkal sahk leetus liht, tad gahju seenā pagulet. Wehlak wairs nelija wareja atkal


Transcription saved
8.juli.
Schodeen Pruhschi etudarenei reķireja weenu gowi. Brihw turet 1 gowi, 3 aitas un 3 zuhkas. Tas pats liktens bij kaimiņeem. Pruhschi jaw issakas ka wiņi Jelgawu jaw ieeņemuschi un tagad tuwojotees Rīgai. Awises mums tagad newar peenahkt_mehs pateesibā neko nesinam.
9. juli.
Neesmu wairs pazeetigs; kaut waretu tikt ahrā. Mehginaschu kaut kur eet; waj newares kaut kur iskļuht. Eeschu us Rawas Esermaļeem_waj tur newar kaut kur par upi pahrtapt un tas iseet. Ja! tur brauzot pahr upi un warot zaur Aisiņu iseet. Eeerahda man to pahrejamo weetu un lai tik eet. Eeschu. Par upi jaw teeku laimigi pahri. Tad pa eebrauktam pehdam tālāk us Aisiņa mahjam. Tur aisschogojama warti bij waļā. Saldati turpat raka transchejas,_tee ne ka neprasija un ta tiku zauri. Pahrnahzu pa Aistaras meschu taisni us Birana. No tureenes pee Stibas un tad pahrgahju pee Seima. 3 nedeļas biju projam.
10.juli.
Gribu noeet us Grobiņu un no tureenes us Rolawa mahjas dehlu apmeklet. Grobiņā deesgan dauds Wahzeeschu. Us Rolawa nogahju. Frizim jaw tapat starp Pruhscheem jādsihwo_ka jaw wiseem. Pahrnahzu wehl atpakaļ us Grobiņu un tad wehl pahrgahju us Tahsheem pee Seima.
11. juli.
Eedomaju noeet us Mataram pee Wilkpova. Pahrnahzu atkal atpakaļ pee Seima. Pahrwedu no Sihļa ehwelbeņķi. Tahda maisischanās tagad eet,_kad pastahwiga darba naw.
12.juli.(sw)
Schodeen jaiseet pee Taseneekeem. No Seima pee Kluza; no Kluza pee Stibas. Tur apstahjos un sarakstiju nokaweto deenas grahmatu. Tad nogahju wehl pee Tauriņa un Butscha. Pa varihtu gribu eet us Dunalku wesinai pakaļ_tad sadod naudu lai no Rāwas bodes pahrnesu tabaku. Bebes zeļsch esot waļā. Skrubis bij atnahzis pee Tauriņa. Pahrnahzu atpakaļ pee Stibas isgulet. Eesahka drusku liht_bet jaw nezik nebij.
13.juli.
Us Dunalku jaeet wescha apmainit. Tadehļ itin agri uszeļos. Teiz ka pa Bebes zeļu nu laischot eet. Jaeet papreekschu pee Birana. Lihds no Birana gribu sahkt eet, sahk stipri leetus liht; dabuju greestees atpakaļ un pagaidit. Tad gahju taisni gar Bebi pa zeļu us Dunalku. Pee transchejam wairs saldati nebija. Eegahju pusdeenā pee Pahna. Ta ka atkal sahk leetus liht, tad gahju seenā pagulet. Wehlak wairs nelija wareja atkalTranscription history
 • November 9, 2016 08:31:54 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  8.juli.
  Schodeen Pruhschi etudarenei reķireja weenu gowi. Brihw turet 1 gowi, 3 aitas un 3 zuhkas. Tas pats liktens bij kaimiņeem. Pruhschi jaw issakas ka wiņi Jelgawu jaw ieeņemuschi un tagad tuwojotees Rīgai. Awises mums tagad newar peenahkt_mehs pateesibā neko nesinam.
  9. juli.
  Neesmu wairs pazeetigs; kaut waretu tikt ahrā. Mehginaschu kaut kur eet; waj newares kaut kur iskļuht. Eeschu us Rawas Esermaļeem_waj tur newar kaut kur par upi pahrtapt un tas iseet. Ja! tur brauzot pahr upi un warot zaur Aisiņu iseet. Eeerahda man to pahrejamo weetu un lai tik eet. Eeschu. Par upi jaw teeku laimigi pahri. Tad pa eebrauktam pehdam tālāk us Aisiņa mahjam. Tur aisschogojama warti bij waļā. Saldati turpat raka transchejas,_tee ne ka neprasija un ta tiku zauri. Pahrnahzu pa Aistaras meschu taisni us Birana. No tureenes pee Stibas un tad pahrgahju pee Seima. 3 nedeļas biju projam.
  10.juli.
  Gribu noeet us Grobiņu un no tureenes us Rolawa mahjas dehlu apmeklet. Grobiņā deesgan dauds Wahzeeschu. Us Rolawa nogahju. Frizim jaw tapat starp Pruhscheem jādsihwo_ka jaw wiseem. Pahrnahzu wehl atpakaļ us Grobiņu un tad wehl pahrgahju us Tahsheem pee Seima.
  11. juli.
  Eedomaju noeet us Mataram pee Wilkpova. Pahrnahzu atkal atpakaļ pee Seima. Pahrwedu no Sihļa ehwelbeņķi. Tahda maisischanās tagad eet,_kad pastahwiga darba naw.
  12.juli.(sw)
  Schodeen jaiseet pee Taseneekeem. No Seima pee Kluza; no Kluza pee Stibas. Tur apstahjos un sarakstiju nokaweto deenas grahmatu. Tad nogahju wehl pee Tauriņa un Butscha. Pa varihtu gribu eet us Dunalku wesinai pakaļ_tad sadod naudu lai no Rāwas bodes pahrnesu tabaku. Bebes zeļsch esot waļā. Skrubis bij atnahzis pee Tauriņa. Pahrnahzu atpakaļ pee Stibas isgulet. Eesahka drusku liht_bet jaw nezik nebij.
  13.juli.
  Us Dunalku jaeet wescha apmainit. Tadehļ itin agri uszeļos. Teiz ka pa Bebes zeļu nu laischot eet. Jaeet papreekschu pee Birana. Lihds no Birana gribu sahkt eet, sahk stipri leetus liht; dabuju greestees atpakaļ un pagaidit. Tad gahju taisni gar Bebi pa zeļu us Dunalku. Pee transchejam wairs saldati nebija. Eegahju pusdeenā pee Pahna. Ta ka atkal sahk leetus liht, tad gahju seenā pagulet. Wehlak wairs nelija wareja atkal • November 8, 2016 12:57:22 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  8.juli.
  Schodeen Pruhschi etudarenei reķireja weenu gowi. Brihw ruet 1 gowi, 3 aitas un 3 zuhkas. Tas pats liktens bij kaimiņeem. Pruhschi jaw issakas ka wiņi Jelgawu jaw ieeņemuschi un tagad tuwojotees Rīgai. Awises mums tagad newar peenahkt_mehs pateesibā neko nesinam.
  9. juli.
  Neesmu wairs pazeetigs; kaut waretu tikt ahrā. Mehginaschu kaut kur eet; waj newares kaut kur iskļuht. Eeschu us Rawas Esermaļeem_waj tur newar kaut kur par ui pahrtapt un tas iseet. Ja! tur brauzot pahr upi un warot zaur Aisiņu iseet. Eeerahda man to pahrejamo weetu un lai tik eet. Eeschu. Par upi jaw teeku laimigi pahri. Tad pa eebrauktam pehdam tālāk us Aisiņa mahjam. Tur aisschogojama warti bij waļā. Saldati turpat raka transchejas,_tee ne ka neprasija un ta tiku zauri. Pahrnahzu pa Aistaras meschu taisni us Birana. No rureenes pee Stibas un tad pahrgahju pee Seima. 3 nedeļas biju projam.
  10.juli.
  Gribu noeet us Grobiņu un no tureenes us Rolawa mahjas dehlu apmeklet. Grobiņā deesgan dauds Wahzeeschu. Us Rolawa nogahju. Frizim jaw tapat starp Pruhscheem jādsihwo_ka jaw wiseem. Pahrnahzu wehl atpakaļ us Grobiņu un tad wehl pahrgahju us Tahsheem pee Seima.
  11. juli.
  Eedomaju noeet us Mataram pee Wilkpova. Pahrnahzu atkal atpakaļ pee Seima. Pahrwedu no Sihļa ehwelbeņķi. Tahda maisischanās tagad eet,_kad pastahwiga darba naw.
  12.juli.(sw)
  Schodeen jaiseet pee Taseneekeem. No Seima pee Kluza; no Kluza pee Stibas. Tur apstahjos un sarakstiju nokaweto deenas grahmatu. Tad nogahju wehl pee Tauriņa un Butscha. Pa varihtu gribu eet us Dunalku wesinai pakaļ_tad sadod naudu lai no Rāwas bodes pahresu tabaku. Bebes zeļsch esot waļā. Skrubis bij atnahzis pee Tauriņa. Pahrnahzu atpakaļ pee Stibas isgulet. Eesahka drusku liht_bet jaw nezik nebij.
  13.juli.
  Us Dunalku jaeet wescha apmainit. Tdehļ itin agri uszeļos. Teiz ka pa Bebes zeļu nu laischot eet. Jaeet papreekschu pee Birana. Lihds no Birana gribu sahkt eet, sahk stipri leetus liht; dabuju greestees atpakaļ un pagaidit. Tad gahju taisni gar Bebi pa zeļu us Dunalku. Pee transchejam wairs saldati nebija. Eegahju pusdeenā pee Pahna. Ta ka atkal sahk leetus liht, tad gahju seenā pagulet. Wehlak wairs nelija wareja atkal • November 8, 2016 12:48:50 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  8.juli.
  Schodeen Pruhschi etudarenei reķireja weenu gowi. Brihw ruet 1 gowi, 3 aitas un 3 zuhkas. Tas pats liktens bij kaimiņeem. Pruhschi jaw issakas ka wiņi Jelgawu jaw ieeņemuschi un tagad tuwojotees Rīgai. Awises mums tagad newar peenahkt_mehs pateesibā neko nesinam.
  9. juli.
  Neesmu wairs pazeetigs; kaut waretu tikt ahrā. Mehginaschu kaut kur eet; waj newares kaut kur iskļuht. Eeschu us Rawas Esermaļeem_waj tur newar kaut kur par ui pahrtapt un tas iseet. Ja! tur brauzot pahr upi un warot zaur Aisiņu iseet. Eeerahda man to pahrejamo weetu un lai tik eet. Eeschu. Par upi jaw teeku laimigi pahri. Tad pa eebrauktam pehdam tālāk us Aisiņa mahjam. Tur aisschogojama warti bij waļā. Saldati turpat raka transchejas,_tee ne ka neprasija un ta tiku zauri. Pahrnahzu pa Aistaras meschu taisni us Birana. No rureenes pee Stibas un tad pahrgahju pee Seima. 3 nedeļas biju projam.
  10.juli.
  Gribu noeet us Grobiņu un no tureenes us Rolawa mahjas dehlu apmeklet. Grobiņā deesgan dauds Wahzeeschu. Us Rolawa nogahju. Frizim jaw tapat starp Pruhscheem jādsihwo_ka jaw wiseem. Pahrnahzu wehl atpakaļ us Grobiņu un tad wehl pahrgahju us Tahsheem pee Seima.


Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240617
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note