Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 35

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Wezais Tschutschis wehl deesgan spirgts. Mahjas tagad walda snots. Teņa brahlis Grassmanis; ta seewa jeb Tschutscha meita tagad ir par pagasta wezmahti. Dehls Ernests eeprezejees Tunguscha mahjās par saimneeku. Meita Ilse wehl neprezejuses; tikai, ka jaw mehds notikt atgadijuses meitene. Ta pee Tschutscheem pehz wairakeem gadeem wiss ir pahrgrosijees; war sazit progesejis. Kad no nogahju, Tschutscha patlaban naw mahjā, esot nagoahjis pee Stuhra_pee Skrodera Kalnaraja. Laipna saimneeze mani tuliht pazeena ar Jahņu alu. Bet eeschu wehl talāk lihds Blusam; pehzak atnakschu atpakaļ. Blusa atkal wezs ihsts draugs. Tikai par noschehloschanu preeksch 3 1/2 gadeem nomiris. Kā tas wisadi nenoteek! Kas gan schos likteņus lemj? Waj usķersim pareiso atbildi? Ja gan! Tikai katrs pehz sawam domam sawadi, bet tomehr muhschibu neweens neatmines... Manam bijuscham draugam ir dehls ka mantneeks un ka wehl israhdas sapratigs sehns; tadehl saimneezibas wadischanā warbuht nes kahds robs naw manams. Blusas ir laipni zilweki_tiklab wezee ka jaunee. Ta ari tagad Blusene preeziga mani redsedama pehz tik ilgeem gadeem,_ kur tagad nebiju aisgahjis. Pazeena jaw ka jaw pa Jahņeem. Wezee Blusas wehl jaw dauds ne ko no iskata naw mainijuschees. Stipri zilweki. Ilgi jaw newaru us weetu nostahwet;_gribu atkal eet. Atwados us redseschanos un eimu atpakaļ pee Tschutscha. Tas wehl naw pahrnahzis. Saimneeze raida mani pee Stuhra pakaļ. Nogahju un pahrnāhzam abi diwi_tikai Kalnarajs solija wehlaku atnahkt. Tschutscham ir alutiņsch_tadehl draugu starpā tik weegli tas neees. Un pee tam wehl ar draugu Kalnaraju ilgi neesam tikuschees. Palizis ari wehl neprezejees. Kur muhsu jaunibas gadi kad bijām musikanti? Lai nu ka! bet jaukas atmiņas wehl naw suduschas. Weenmehr alutiņu eemetot galwā sahk reibt un tad jaw ari walodas netruhkst. Nesinu kas eegribejas noeet wehl pee Blusas. Aisgahjam_kahdu laiku tur pabijām un pahrnahzam atkal atpakaļ un wehl eedseram; tad ar Kalnaraju stipri eereibuschi gahjam us laidaru gulet. Ausa jaw rihts.
25.juni.
Naw jaw noleedsams_ka paģiras nebuhtu. Uszehlamees un ja eet jaw kaut kas meklet; rihkle sakaltusi. Enkuris wehl neesot tukschs. Tad jaw wehl labi; dabus usmest. Metam jaw atkal_lihds usnahza meegs. Nolikamees ar skroderi darsā gulet. Es atskatos_skroderis wairs naw. Wisi esot nogahjuschi us upi swejot. Ko es wairs gaidischu; atwadijos un gahju projam pee Andara. Kalna muischā satiku wezo draugu Sihli is nabaga nama; bij atnahzis kaut ko dabut. Gabalu gahjam reisē un tad atkal schķihramees.
Transcription saved
Wezais Tschutschis wehl deesgan spirgts. Mahjas tagad walda snots. Teņa brahlis Grassmanis; ta seewa jeb Tschutscha meita tagad ir par pagasta wezmahti. Dehls Ernests eeprezejees Tunguscha mahjās par saimneeku. Meita Ilse wehl neprezejuses; tikai, ka jaw mehds notikt atgadijuses meitene. Ta pee Tschutscheem pehz wairakeem gadeem wiss ir pahrgrosijees; war sazit progesejis. Kad no nogahju, Tschutscha patlaban naw mahjā, esot nagoahjis pee Stuhra_pee Skrodera Kalnaraja. Laipna saimneeze mani tuliht pazeena ar Jahņu alu. Bet eeschu wehl talāk lihds Blusam; pehzak atnakschu atpakaļ. Blusa atkal wezs ihsts draugs. Tikai par noschehloschanu preeksch 3 1/2 gadeem nomiris. Kā tas wisadi nenoteek! Kas gan schos likteņus lemj? Waj usķersim pareiso atbildi? Ja gan! Tikai katrs pehz sawam domam sawadi, bet tomehr muhschibu neweens neatmines... Manam bijuscham draugam ir dehls ka mantneeks un ka wehl israhdas sapratigs sehns; tadehl saimneezibas wadischanā warbuht nes kahds robs naw manams. Blusas ir laipni zilweki_tiklab wezee ka jaunee. Ta ari tagad Blusene preeziga mani redsedama pehz tik ilgeem gadeem,_ kur tagad nebiju aisgahjis. Pazeena jaw ka jaw pa Jahņeem. Wezee Blusas wehl jaw dauds ne ko no iskata naw mainijuschees. Stipri zilweki. Ilgi jaw newaru us weetu nostahwet;_gribu atkal eet. Atwados us redseschanos un eimu atpakaļ pee Tschutscha. Tas wehl naw pahrnahzis. Saimneeze raida mani pee Stuhra pakaļ. Nogahju un pahrnāhzam abi diwi_tikai Kalnarajs solija wehlaku atnahkt. Tschutscham ir alutiņsch_tadehl draugu starpā tik weegli tas neees. Un pee tam wehl ar draugu Kalnaraju ilgi neesam tikuschees. Palizis ari wehl neprezejees. Kur muhsu jaunibas gadi kad bijām musikanti? Lai nu ka! bet jaukas atmiņas wehl naw suduschas. Weenmehr alutiņu eemetot galwā sahk reibt un tad jaw ari walodas netruhkst. Nesinu kas eegribejas noeet wehl pee Blusas. Aisgahjam_kahdu laiku tur pabijām un pahrnahzam atkal atpakaļ un wehl eedseram; tad ar Kalnaraju stipri eereibuschi gahjam us laidaru gulet. Ausa jaw rihts.
25.juni.
Naw jaw noleedsams_ka paģiras nebuhtu. Uszehlamees un ja eet jaw kaut kas meklet; rihkle sakaltusi. Enkuris wehl neesot tukschs. Tad jaw wehl labi; dabus usmest. Metam jaw atkal_lihds usnahza meegs. Nolikamees ar skroderi darsā gulet. Es atskatos_skroderis wairs naw. Wisi esot nogahjuschi us upi swejot. Ko es wairs gaidischu; atwadijos un gahju projam pee Andara. Kalna muischā satiku wezo draugu Sihli is nabaga nama; bij atnahzis kaut ko dabut. Gabalu gahjam reisē un tad atkal schķihramees.

Transcription history
 • November 9, 2016 08:21:04 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  Wezais Tschutschis wehl deesgan spirgts. Mahjas tagad walda snots. Teņa brahlis Grassmanis; ta seewa jeb Tschutscha meita tagad ir par pagasta wezmahti. Dehls Ernests eeprezejees Tunguscha mahjās par saimneeku. Meita Ilse wehl neprezejuses; tikai, ka jaw mehds notikt atgadijuses meitene. Ta pee Tschutscheem pehz wairakeem gadeem wiss ir pahrgrosijees; war sazit progesejis. Kad no nogahju, Tschutscha patlaban naw mahjā, esot nagoahjis pee Stuhra_pee Skrodera Kalnaraja. Laipna saimneeze mani tuliht pazeena ar Jahņu alu. Bet eeschu wehl talāk lihds Blusam; pehzak atnakschu atpakaļ. Blusa atkal wezs ihsts draugs. Tikai par noschehloschanu preeksch 3 1/2 gadeem nomiris. Kā tas wisadi nenoteek! Kas gan schos likteņus lemj? Waj usķersim pareiso atbildi? Ja gan! Tikai katrs pehz sawam domam sawadi, bet tomehr muhschibu neweens neatmines... Manam bijuscham draugam ir dehls ka mantneeks un ka wehl israhdas sapratigs sehns; tadehl saimneezibas wadischanā warbuht nes kahds robs naw manams. Blusas ir laipni zilweki_tiklab wezee ka jaunee. Ta ari tagad Blusene preeziga mani redsedama pehz tik ilgeem gadeem,_ kur tagad nebiju aisgahjis. Pazeena jaw ka jaw pa Jahņeem. Wezee Blusas wehl jaw dauds ne ko no iskata naw mainijuschees. Stipri zilweki. Ilgi jaw newaru us weetu nostahwet;_gribu atkal eet. Atwados us redseschanos un eimu atpakaļ pee Tschutscha. Tas wehl naw pahrnahzis. Saimneeze raida mani pee Stuhra pakaļ. Nogahju un pahrnāhzam abi diwi_tikai Kalnarajs solija wehlaku atnahkt. Tschutscham ir alutiņsch_tadehl draugu starpā tik weegli tas neees. Un pee tam wehl ar draugu Kalnaraju ilgi neesam tikuschees. Palizis ari wehl neprezejees. Kur muhsu jaunibas gadi kad bijām musikanti? Lai nu ka! bet jaukas atmiņas wehl naw suduschas. Weenmehr alutiņu eemetot galwā sahk reibt un tad jaw ari walodas netruhkst. Nesinu kas eegribejas noeet wehl pee Blusas. Aisgahjam_kahdu laiku tur pabijām un pahrnahzam atkal atpakaļ un wehl eedseram; tad ar Kalnaraju stipri eereibuschi gahjam us laidaru gulet. Ausa jaw rihts.
  25.juni.
  Naw jaw noleedsams_ka paģiras nebuhtu. Uszehlamees un ja eet jaw kaut kas meklet; rihkle sakaltusi. Enkuris wehl neesot tukschs. Tad jaw wehl labi; dabus usmest. Metam jaw atkal_lihds usnahza meegs. Nolikamees ar skroderi darsā gulet. Es atskatos_skroderis wairs naw. Wisi esot nogahjuschi us upi swejot. Ko es wairs gaidischu; atwadijos un gahju projam pee Andara. Kalna muischā satiku wezo draugu Sihli is nabaga nama; bij atnahzis kaut ko dabut. Gabalu gahjam reisē un tad atkal schķihramees.
 • November 8, 2016 11:41:45 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  Wezais Tschutschis wehl deesgan spirgts. Mahjas tagad walda snots. Teņa brahlis Grassmanis; ta seewa jeb Tschutscha meita tagad ir par pagasta wezmahti. Dehls Ernests eeprezejees Tunguscha mahjās par saimneeku. Meita Ilse wehl neprezejuses; tikai, ka jaw mehds notikt atgadijuses meitene. Ta pee Tschutscheem pehz wairakeem gadeem wiss ir pahrgrosijees; war sazit progesejis. Kad no nogahju, Tschutscha patlaban naw mahjā, esot nagoahjis pee Stuhra_pee Skrodera Kalnaraja. Laipna saimneeze mani tuliht pazeena ar Jahņu alu. Bet eeschu wehl talāk lihds Blusam; pehzak atnakschu atpakaļ. Blusa atkal wezs ihsts draugs. Tikai par noschehloschanu preeksch 3 1/2 fadeem nomiris. Kā tas wisadi nenoteek! Kas gan schos likteņus lemj? Waj usķersim pareiso atbildi? Ja gan! Tikai katrs pehz sawam domam sawadi, bet tomehr muhschibu neweens neatmines... Manam bijuscham draugam ir dehls ka mantneeks un ka wehl israhdas sapratigs sehns; tadehl saimneesibas wadischanā warbuht nes kahds robs naw manams. Blusas ir laipni zilweki_tiklab wezee ka janee. Ta ari tagad Blusene preeziga mani redsedama pehz tik ilgeem gadeem,_ kur tagad nebiju aisgahjis. Pazeena jaw ka jaw pa Jahņeem. Wezee Blusas wehl jaw dauds ne ko no ishata naw mainijuschees. Stipri zilweki. Ilgi jaw newaru us weetu nostahwet;_gribu atkal eet. Atwados us redseschanos un eimu atpakaļ pee Tschutscha. Tas wehl naw pahrnahzis. Saimneeze raida mani pee Stuhra pakaļ. Nogahju un pahrnāhzam abi diwi_tikai Kalnarajs solija wehlaku atnahkt. Tschutscham ir alutiņsch_tadehl draugu starpā tik weegli tas neees. Un pee tam wehl ar draugu Kalnaraju ilgi neesam tikuschees. Palizis ari wehlneprezejees. Kur muhsu jaunibas gadi kad bijām musikanti? Lai nu ka! bet jaukas atmiņas wehl naw suduschas. Weenmehr alutiņu eemetot galwā sahk reibt un tad jaw ari walodas netruhkst. Nesinu kas eegribejas noeet wehl pee Blusas. Aisgahjam_kahdu laiku tur pabijām un pahrnahzam atkal atpakaļ un wehl eedseram; tad ar Kalnaraju stipri eereibuschi gahjam us laidaru gulet. Ausa jaw rihts.
  25.juni.
  Naw jaw noleedsams_ka paģiras nebuhtu. Uszehlamees un ja eet jaw kaut kas meklet; rihkle sakaltusi. Enkuris wehl neesot tukschs. Tad jaw wehl labi; dabus usmest. Metam jaw atkal_lihds usnahza meegs. Nolikamees ar skroderi darsā gulet. Es atskatos_skroderis wairs naw. Wisi esot nogahjuschi us upi swejot. Ko es wairs gaidischu; atwadijos un gahju projam pee Andara. Kalna muischā satiku wezo draugu Sihli is nabaga nama; bij atnahzis kaut ko dabut. Gabalu gahjam reesē un tad atkal schķihramees.
 • November 8, 2016 11:31:28 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  Wezais Tschutschis wehl deesgan spirgts. Mahjas tagad walda snots. Teņa brahlis Grassmanis; ta seewa jeb Tschutscha meita tagad ir par pagasta wezmahti. Dehls Ernests eeprezejees Tunguscha mahjās par saimneeku. Meita Ilse wehl neprezejuses; tikai, ka jaw mehds notikt atgadijuses meitene. Ta pee Tschutscheem pehz wairakeem gadeem wiss ir pahrgrosijees; war sazit progesejis. Kad no nogahju, Tschutscha patlaban naw mahjā, esot nagoahjis pee Stuhra_pee Skrodera Kalnaraja. Laipna saimneeze mani tuliht pazeena ar Jahņu alu. Bet eeschu wehl talāk lihds Blusam; pehzak atnakschu atpakaļ. Blusa atkal wezs ihsts draugs. Tikai par noschehloschanu preeksch 3 1/2 fadeem nomiris. Kā tas wisadi nenoteek! Kas gan schos likteņus lemj? Waj usķersim pareiso atbildi? Ja gan! Tikai katrs pehz sawam domam sawadi, bet tomehr muhschibu neweens neatmines... Manam bijuscham draugam ir dehls ka mantneeks un ka wehl israhdas sapratigs sehns; tadehl saimneesibas wadischanā warbuht nes kahds robs naw manams. Blusas ir laipni zilweki_tiklab wezee ka janee. Ta ari tagad Blusene preeziga mani redsedama pehz tik ilgeem gadeem,_ kur tagad nebiju aisgahjis. Pazeena jaw ka jaw pa Jahņeem. Wezee Blusas wehl jaw dauds ne ko no ishata naw mainijuschees. Stipri zilweki. Ilgi jaw newaru us weetu nostahwet;_gribu atkal eet. Atwados us redseschanos un eimu atpakaļ pee Tschutscha. Tas wehl naw pahrnahzis. Saimneeze raida mani pee Stuhra pakaļ. Nogahju un pahrnāhzam abi diwi_tikai Kalnarajs solija wehlaku atnahkt. Tschutscham ir alutiņsch_tadehl draugu starpā tik weegli tas neees. Un pee tam wehl ar draugu Kalnaraju ilgi neesam tikuschees. Palizis ari wehlneprezejees. Kur muhsu jaunibas gadi kad bijām musikanti? Lai nu ka! bet jaukas atmiņas wehl naw suduschas. Weenmehr alutiņu eemetot galwā sahk reibt un tad jaw ari walodas netruhkst. Nesinu kas eegribejas noeet wehl pee Blusas. Aisgahjam_kahdu laiku tur pabijām un pahrnahzam atkal atpakaļ un wehl eedseram; tad ar Kalnaraju stipri eereibuschi gahjam us laidaru gulet. Ausa jaw rihts.
  25.juni.
  Naw jaw noleedsams_ka paģiras nebuhtu. Uszehlamees un ja eet jaw kaut kas meklet; rihkle sakaltusi. Enkuris wehl neesot tukschs. Tad jaw wehl labi; dabus usmest. Metam jaw atkal_lihds usnahza meegs. Nolikamees ar skroderi darsā gulet. Es atskatos_skroderis wairs naw.
 • November 8, 2016 11:28:16 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  Wezais Tschutschis wehl deesgan spirgts. Mahjas tagad walda snots. Teņa brahlis Grassmanis; ta seewa jeb Tschutscha meita tagad ir par pagasta wezmahti. Dehls Ernests eeprezejees Tunguscha mahjās par saimneeku. Meita Ilse wehl neprezejuses; tikai, ka jaw mehds notikt atgadijuses meitene. Ta pee Tschutscheem pehz wairakeem gadeem wiss ir pahrgrosijees; war sazit progesejis. Kad no nogahju, Tschutscha patlaban naw mahjā, esot nagoahjis pee Stuhra_pee Skrodera Kalnaraja. Laipna saimneeze mani tuliht pazeena ar Jahņu alu. Bet eeschu wehl talāk lihds Blusam; pehzak atnakschu atpakaļ. Blusa atkal wezs ihsts draugs. Tikai par noschehloschanu preeksch 3 1/2 fadeem nomiris. Kā tas wisadi nenoteek! Kas gan schos likteņus lemj? Waj usķersim pareiso atbildi? Ja gan! Tikai katrs pehz sawam domam sawadi, bet tomehr muhschibu neweens neatmines... Manam bijuscham draugam ir dehls ka mantneeks un ka wehl israhdas sapratigs sehns; tadehl saimneesibas wadischanā warbuht nes kahds robs naw manams. Blusas ir laipni zilweki_tiklab wezee ka janee. Ta ari tagad Blusene preeziga mani redsedama pehz tik ilgeem gadeem,_ kur tagad nebiju aisgahjis. Pazeena jaw ka jaw pa Jahņeem. Wezee Blusas wehl jaw dauds ne ko no ishata naw mainijuschees. Stipri zilweki. Ilgi jaw newaru us weetu nostahwet;_gribu atkal eet. Atwados us redseschanos un eimu atpakaļ pee Tschutscha. Tas wehl naw pahrnahzis. Saimneeze raida mani pee Stuhra pakaļ. Nogahju un pahrnāhzam abi diwi_tikai Kalnarajs solija wehlaku atnahkt. Tschutscham ir alutiņsch_tadehl draugu starpā tik weegli tas neees. Un pee tam wehl ar draugu Kalnaraju ilgi neesam tikuschees. Palizis ari wehlneprezejees. Kur muhsu jaunibas gadi kad bijām musikanti? Lai nu ka! bet jaukas atmiņas wehl naw suduschas. Weenmehr alutiņu eemetot galwā sahk reibt un tad jaw ari walodas netruhkst. Nesinu kas eegribejas noeet wehl pee Blusas. Aisgahjam_kahdu laiku tur pabijām un pahrnahzam atkal atpakaļ un wehl eedseram; tad ar Kalnaraju stipri eereibuschi gahjam us laidaru gulet. Ausa jaw rihts.

Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240614
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note