Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 33

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

nelaime, kad jaw kaut kas galwā, tad domas par wisam sawadi strahda, par ko skaidrā prahtā war pasmeetees. Ta ari es biju nodomajis sihawakar eet us Talseneekeem jeb pee Stibas isgulet. Neka, eedomajos eeschu atpakaļ pee Seima isgulet. Labs ir, nogehrbjos un gulehschu; bet kur raduschas kur ne, atkal zitas domas, wajag zeltees augscham un eet. Nogahju gan pee Meira isgulet.
15.juni.
Tā kā masleet paģiras; tadehļ jaw japastahw us weetas. Meiris jaw laipns lai jaw stahw zik tihk. Pehz palaunaga atkal pee Birana.
16.juni.
Blankenburgs schodeen Leepajā, man japaleek un jasagaida Wahzeeschi. Schodeen bij gan, paņehma wezu ahboliņu, kuru Dorupes wihri aisweda us Dunalkas Ķeupiņu. Pehzak nogahju zedeli dabut kuru tee bij pahrweduschi. Wairak nekas nebij.
17. juni
Naw ko darit. Pee Birana tagad par welti stahwet. Sche tagad Birana schwageris Blankenbergis isnahzis no Leepajas un palihds strahdat. Tagad Biranam saimneeze ari ir un tadehl wiss labi. Ne mani tagad wajaga drauga pehz ne ari par tulku; jo Blankenbergs wahziski saprot. Tadehl domas ir ussakt par eeschanu. Schodeen nogahju wehl pee Sweeda, pahrgahju pee Stibas un tad pee Birana.
18. juni
Gribu mehginat eet us Dunalku, apmeklet ka teem eet. Kad nu zaur transchejam nelaisch, tad ne ko darit; bet jamehģina ir un bes zeļeem tagad nekur wairs newar iseet. Wiss apkārt schogs. Schaubidamees gahju, aisgahju lihds transchejam. Sargaja Wats mani raida lai eimu tur schkuni, tur buhs unterofizeeris, lai prasa tam. Luhdsu lai mani eelaisch Dunalkā, jo esmu amatneeks un man jaeet tur darbs pabeigt. Pehdigi atwehleja; bet lai talāk neeet pahri Dunalkai, tad tiks noschauts. Ta tad nu gahju gar scho mali us Daidzeem, tur mani pahrzehla par upi, (jo Pruhschi laipu ispostijuschi) un usgahju pee Andara. Tur schodeen nedomaju apstahtees, bet paeet talāk. Andarene ka laipna saimneeze peemin: kad jaw apstaiga lai pahrnahk atpakaļ. Nogahju tik lihds Pludumam, kur par nakti paliku.
19. juni.
Jaeet wehl talāk pasihstamee apmeklet. Pee weza drauga Dahrsneeka japeeeet. Deemschel tas naw mahjā_ar wisu gimeni aisbrauzis us neatgreeschanos_pa kara laiku. Mahjā ir tik kahds puisis un
Transcription saved
nelaime, kad jaw kaut kas galwā, tad domas par wisam sawadi strahda, par ko skaidrā prahtā war pasmeetees. Ta ari es biju nodomajis sihawakar eet us Talseneekeem jeb pee Stibas isgulet. Neka, eedomajos eeschu atpakaļ pee Seima isgulet. Labs ir, nogehrbjos un gulehschu; bet kur raduschas kur ne, atkal zitas domas, wajag zeltees augscham un eet. Nogahju gan pee Meira isgulet.
15.juni.
Tā kā masleet paģiras; tadehļ jaw japastahw us weetas. Meiris jaw laipns lai jaw stahw zik tihk. Pehz palaunaga atkal pee Birana.
16.juni.
Blankenburgs schodeen Leepajā, man japaleek un jasagaida Wahzeeschi. Schodeen bij gan, paņehma wezu ahboliņu, kuru Dorupes wihri aisweda us Dunalkas Ķeupiņu. Pehzak nogahju zedeli dabut kuru tee bij pahrweduschi. Wairak nekas nebij.
17. juni
Naw ko darit. Pee Birana tagad par welti stahwet. Sche tagad Birana schwageris Blankenbergis isnahzis no Leepajas un palihds strahdat. Tagad Biranam saimneeze ari ir un tadehl wiss labi. Ne mani tagad wajaga drauga pehz ne ari par tulku; jo Blankenbergs wahziski saprot. Tadehl domas ir ussakt par eeschanu. Schodeen nogahju wehl pee Sweeda, pahrgahju pee Stibas un tad pee Birana.
18. juni
Gribu mehginat eet us Dunalku, apmeklet ka teem eet. Kad nu zaur transchejam nelaisch, tad ne ko darit; bet jamehģina ir un bes zeļeem tagad nekur wairs newar iseet. Wiss apkārt schogs. Schaubidamees gahju, aisgahju lihds transchejam. Sargaja Wats mani raida lai eimu tur schkuni, tur buhs unterofizeeris, lai prasa tam. Luhdsu lai mani eelaisch Dunalkā, jo esmu amatneeks un man jaeet tur darbs pabeigt. Pehdigi atwehleja; bet lai talāk neeet pahri Dunalkai, tad tiks noschauts. Ta tad nu gahju gar scho mali us Daidzeem, tur mani pahrzehla par upi, (jo Pruhschi laipu ispostijuschi) un usgahju pee Andara. Tur schodeen nedomaju apstahtees, bet paeet talāk. Andarene ka laipna saimneeze peemin: kad jaw apstaiga lai pahrnahk atpakaļ. Nogahju tik lihds Pludumam, kur par nakti paliku.
19. juni.
Jaeet wehl talāk pasihstamee apmeklet. Pee weza drauga Dahrsneeka japeeeet. Deemschel tas naw mahjā_ar wisu gimeni aisbrauzis us neatgreeschanos_pa kara laiku. Mahjā ir tik kahds puisis un

Transcription history
 • November 9, 2016 08:13:08 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  nelaime, kad jaw kaut kas galwā, tad domas par wisam sawadi strahda, par ko skaidrā prahtā war pasmeetees. Ta ari es biju nodomajis sihawakar eet us Talseneekeem jeb pee Stibas isgulet. Neka, eedomajos eeschu atpakaļ pee Seima isgulet. Labs ir, nogehrbjos un gulehschu; bet kur raduschas kur ne, atkal zitas domas, wajag zeltees augscham un eet. Nogahju gan pee Meira isgulet.
  15.juni.
  Tā kā masleet paģiras; tadehļ jaw japastahw us weetas. Meiris jaw laipns lai jaw stahw zik tihk. Pehz palaunaga atkal pee Birana.
  16.juni.
  Blankenburgs schodeen Leepajā, man japaleek un jasagaida Wahzeeschi. Schodeen bij gan, paņehma wezu ahboliņu, kuru Dorupes wihri aisweda us Dunalkas Ķeupiņu. Pehzak nogahju zedeli dabut kuru tee bij pahrweduschi. Wairak nekas nebij.
  17. juni
  Naw ko darit. Pee Birana tagad par welti stahwet. Sche tagad Birana schwageris Blankenbergis isnahzis no Leepajas un palihds strahdat. Tagad Biranam saimneeze ari ir un tadehl wiss labi. Ne mani tagad wajaga drauga pehz ne ari par tulku; jo Blankenbergs wahziski saprot. Tadehl domas ir ussakt par eeschanu. Schodeen nogahju wehl pee Sweeda, pahrgahju pee Stibas un tad pee Birana.
  18. juni
  Gribu mehginat eet us Dunalku, apmeklet ka teem eet. Kad nu zaur transchejam nelaisch, tad ne ko darit; bet jamehģina ir un bes zeļeem tagad nekur wairs newar iseet. Wiss apkārt schogs. Schaubidamees gahju, aisgahju lihds transchejam. Sargaja Wats mani raida lai eimu tur schkuni, tur buhs unterofizeeris, lai prasa tam. Luhdsu lai mani eelaisch Dunalkā, jo esmu amatneeks un man jaeet tur darbs pabeigt. Pehdigi atwehleja; bet lai talāk neeet pahri Dunalkai, tad tiks noschauts. Ta tad nu gahju gar scho mali us Daidzeem, tur mani pahrzehla par upi, (jo Pruhschi laipu ispostijuschi) un usgahju pee Andara. Tur schodeen nedomaju apstahtees, bet paeet talāk. Andarene ka laipna saimneeze peemin: kad jaw apstaiga lai pahrnahk atpakaļ. Nogahju tik lihds Pludumam, kur par nakti paliku.
  19. juni.
  Jaeet wehl talāk pasihstamee apmeklet. Pee weza drauga Dahrsneeka japeeeet. Deemschel tas naw mahjā_ar wisu gimeni aisbrauzis us neatgreeschanos_pa kara laiku. Mahjā ir tik kahds puisis un
 • November 7, 2016 21:22:54 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  nelaime, kad jaw kaut kas galwā, tad domas par wisam sawadi strahda, par ko skaidrā prahtā war pasmeetees. Ta ari es biju nodomajis sihawakar eet us Talseneekeem jeb pee Stibas isgulet. Neka, eedomajos eeschu atpakaļ pee Seima isgulet. Labs ir, nogehrbjos un gulehschu; bet kur raduschas kur ne, atkal zitas domas, wajag zeltees augscham un eet. Nogahju gan pee Meira isgulet.
  15.juni.
  Tā kā masleet paģiras; tadehļ jaw japastahw us weetas. Meiris jaw laipns lai jaw stahw zik tihk. Pehz palaunaga atkal pee Birana.
  16.juni.
  Blankenburgs schodeen Leepajā, man japaleek un jasagaida Wahzeeschi. Schodeen bij gan, paņehma wezu ahboliņu, kuru Dorupes wihri aisweda us Dunalkas Ķeupiņu. Pehzak nugahju zedeli dabut kuru tee bij pahrweduschi. Wairak nekas nebij.
  17. juni
  Naw ko darit. Pee Birana tagad par welti stahwet. Sche tagad Birana schwageris Blankenbergis isnahzis no Leepajas un palihds strahdat. Tagad Biranam saimneeze ari ir un tadehl wiss labi. Ne mani tagad wajaga drauga pehz ne ari par tulku; jo Blankenbergs wahziski saprot. Tadehl domas ir ussakt par eeschanu. Schodeen nogahju whl pee Sweeda, pahrgahju pee Stibas un tad pee Birana.
  18. juni
  Gribu mehginat eet us Dunalku, apmeklet ka teem eet. Kad nu zaur transchejam nelaisch, tad ne ko darit; bet jamehģina ir un bes zeļeem tagad nekur wairs newar iseet. Wiss apkārt schogs. Schaubidamees gahju, aisgahju lihds transchejam. Sargaja Wats mani raida lai eimu tur schkuni, tur buhs unterofizeeris, lai prasa tam. Luhdsu lai mani eelaisch Dunalkā, jo esmu amatneeks un man jaeet tur darbs pabeigt. Pehdigi atwehleja; bet lai talāk neeet pahri Dunalkai, tad tiks noschauts. Ta tad nu gahju gar scho mali us Daidzeem, tru mani pahrzehla par upi, (jo Pruhschi laipu ispostijuschi) un usgahju pee Andara. Tur schodeen nedomaju apstahtees, bet paeet talāk. Andarene ka lapna saimneeze peemin: kad jaw apstaiga lai pahrnahk atpakaļ. Nogahju tik lihds Pludumam, kur par nakti paliku.
  19. juni.
  Jaee wehl talāk pasihstamee apmeklet. Pee weza drauga Dahrsneeka japeeeet. Deemschel tas naw mahjā_ar wisu gimeni aisbrauzis us neatgreeschanos_pa kara laiku. Mahjā ir tik kahds puisis un 
 • November 7, 2016 21:12:59 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  nelaime, kad jaw kaut kas galwā, tad domas par wisam sawadi strahda, par ko skaidrā prahtā war pasmeetees. Ta ari es biju nodomajis sihawakar eet us Talseneekeem jeb pee Stibas isgulet. Neka, eedomajos eeschu atpakaļ pee Seima isgulet. Labs ir, nogehrbjos un gulehschu; bet kur raduschas kur ne, atkal zitas domas, wajag zeltees augscham un eet. Nogahju gan pee Meira isgulet.
  15.juni.
  Tā kā masleet paģiras; tadehļ jaw japastahw us weetas. Meiris jaw laipns lai jaw stahw zik tihk. Pehz palaunaga atkal pee Birana.
  16.juni.
  Blankenburgs schodeen Leepajā, man japaleek un jasagaida Wahzeeschi. Schodeen bij gan, paņehma wezu ahboliņu, kuru Dorupes wihri aisweda us Dunalkas Ķeupiņu. Pehzak nugahju zedeli dabut kuru tee bij pahrweduschi. Wairak nekas nebij.
  17. juni
  Naw ko darit. Pee Birana tagad par welti stahwet. Sche tagad Birana schwageris Blankenbergis isnahzis no Leepajas un palihds strahdat. Tagad Biranam saimneeze ari ir un tadehl wiss labi. Ne mani tagad wajaga drauga pehz ne ari par tulku; jo Blankenbergs wahziski saprot. Tadehl domas ir ussakt par eeschanu. Schodeen nogahju whl pee Sweeda, pahrgahju pee Stibas un tad pee Birana.
  18. juni

Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240612
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note