Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 30

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

28.Maj.
Gribas jaw sinat, ka zitur eet. Pastaigaju par pasihstameem Talzeneekeem. Nekas jaw naw grosijees. Wahzeeschi tepat jaw apkārt dausas un rekwise weenu otru lopu.
29.maj.
Japaleek atkal pee Birana. Ihsa laika dehl poleereschanu tulkoju no kreewiski.
30.maj.
Biranam janoeet pee Sweeda. Marija buhs kaut ko pahrwedusi. Weenam jastahw mahja; trahpas ka eenahk Wahzeeschi un kad neweena naw, tad tee uslausch wisu ko.
31.maj.(sw.)
Schodeen nu mana reise iseet. Uszeļos itik agri un eimu pee Seima, jo gribu schodeen noeet us Rolawu mahjas dehlu apmeklet. Seims krita ka grib lihdz nahkt. Lihds tā runajam te reds ka Fritzis pee mums atnahzis, lihdz atwesdams gowi, jo to bij no Seima panjemis. Dehls ari lihds. Nu jaw wairs naw jaeet. Kamehr wini parunas, es gribu atkal noeet pee Mataru Wilkpova. Weza Meirene mani ar weenu luhdz, lai es staigadams kahdreis noeimu tos apmeklet, jo ta saimneeze ir wiņas meita. Tā tad ari nogahju. Fritzi pawadiju lihds zeļam un tad gahju taisni ar siņam pee Meira. Wilkporis ņem weenu gowi, jo tam neweenas naw mahjā. Un pee tam wiņam esot zedele, no Pruhschu komandanta, ka war gowi turet, kuru nost neņemschot. Meiris dos ari, tadehl rihtu ja aiswed.
Maja mehnesis atkal aisgahjis. Lolotas zeribas ka leetus buhs ne peepildas. Wisu maja mehnesi leetus naw bijis tadehļ semkopju isredze ir wahja. Pehrn ari bij sauss, bet tatschu kahdreiz uslijis, schogad nemas. Wisi baiļojas kā schi gada raschu Wahzeeschi aiswedis un ka wisi puhliņi par welti. Ja jaw neusnahk leetus, tad jaw gaidama wahja rascha, seena un ahboliņa daudzeem jaw nekahs ko pļaut. Bet tomēr jazer, bet preeksch kam? warbuht Wahzeescheem.
1. juni.
Ka jaw teikts: schodeen jawed Wilkporim ta gowe. Mani jaw peeruna ka jalihdz aiswest, jo wineem bail, ka nesateek Pruhschus un kad newar sarunat, tad jaw tik labi naw. Geerts nahk lihdz un itin agri wedam projam. Nesatikam neweena. Atpakaļ nahkot eegahjam pee Seima. Grib atkal lai es eimu pee Meira; tas brauz us Leepaju, un kad eenahk Wahzeeschi tad nevar sarunat. Nogahju jaw lihdz un stahweju, un 

Transcription saved
28.Maj.
Gribas jaw sinat, ka zitur eet. Pastaigaju par pasihstameem Talzeneekeem. Nekas jaw naw grosijees. Wahzeeschi tepat jaw apkārt dausas un rekwise weenu otru lopu.
29.maj.
Japaleek atkal pee Birana. Ihsa laika dehl poleereschanu tulkoju no kreewiski.
30.maj.
Biranam janoeet pee Sweeda. Marija buhs kaut ko pahrwedusi. Weenam jastahw mahja; trahpas ka eenahk Wahzeeschi un kad neweena naw, tad tee uslausch wisu ko.
31.maj.(sw.)
Schodeen nu mana reise iseet. Uszeļos itik agri un eimu pee Seima, jo gribu schodeen noeet us Rolawu mahjas dehlu apmeklet. Seims krita ka grib lihdz nahkt. Lihds tā runajam te reds ka Fritzis pee mums atnahzis, lihdz atwesdams gowi, jo to bij no Seima panjemis. Dehls ari lihds. Nu jaw wairs naw jaeet. Kamehr wini parunas, es gribu atkal noeet pee Mataru Wilkpova. Weza Meirene mani ar weenu luhdz, lai es staigadams kahdreis noeimu tos apmeklet, jo ta saimneeze ir wiņas meita. Tā tad ari nogahju. Fritzi pawadiju lihds zeļam un tad gahju taisni ar siņam pee Meira. Wilkporis ņem weenu gowi, jo tam neweenas naw mahjā. Un pee tam wiņam esot zedele, no Pruhschu komandanta, ka war gowi turet, kuru nost neņemschot. Meiris dos ari, tadehl rihtu ja aiswed.
Maja mehnesis atkal aisgahjis. Lolotas zeribas ka leetus buhs ne peepildas. Wisu maja mehnesi leetus naw bijis tadehļ semkopju isredze ir wahja. Pehrn ari bij sauss, bet tatschu kahdreiz uslijis, schogad nemas. Wisi baiļojas kā schi gada raschu Wahzeeschi aiswedis un ka wisi puhliņi par welti. Ja jaw neusnahk leetus, tad jaw gaidama wahja rascha, seena un ahboliņa daudzeem jaw nekahs ko pļaut. Bet tomēr jazer, bet preeksch kam? warbuht Wahzeescheem.
1. juni.
Ka jaw teikts: schodeen jawed Wilkporim ta gowe. Mani jaw peeruna ka jalihdz aiswest, jo wineem bail, ka nesateek Pruhschus un kad newar sarunat, tad jaw tik labi naw. Geerts nahk lihdz un itin agri wedam projam. Nesatikam neweena. Atpakaļ nahkot eegahjam pee Seima. Grib atkal lai es eimu pee Meira; tas brauz us Leepaju, un kad eenahk Wahzeeschi tad nevar sarunat. Nogahju jaw lihdz un stahweju, un 


Transcription history
 • November 8, 2016 23:18:09 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  28.Maj.
  Gribas jaw sinat, ka zitur eet. Pastaigaju par pasihstameem Talzeneekeem. Nekas jaw naw grosijees. Wahzeeschi tepat jaw apkārt dausas un rekwise weenu otru lopu.
  29.maj.
  Japaleek atkal pee Birana. Ihsa laika dehl poleereschanu tulkoju no kreewiski.
  30.maj.
  Biranam janoeet pee Sweeda. Marija buhs kaut ko pahrwedusi. Weenam jastahw mahja; trahpas ka eenahk Wahzeeschi un kad neweena naw, tad tee uslausch wisu ko.
  31.maj.(sw.)
  Schodeen nu mana reise iseet. Uszeļos itik agri un eimu pee Seima, jo gribu schodeen noeet us Rolawu mahjas dehlu apmeklet. Seims krita ka grib lihdz nahkt. Lihds tā runajam te reds ka Fritzis pee mums atnahzis, lihdz atwesdams gowi, jo to bij no Seima panjemis. Dehls ari lihds. Nu jaw wairs naw jaeet. Kamehr wini parunas, es gribu atkal noeet pee Mataru Wilkpova. Weza Meirene mani ar weenu luhdz, lai es staigadams kahdreis noeimu tos apmeklet, jo ta saimneeze ir wiņas meita. Tā tad ari nogahju. Fritzi pawadiju lihds zeļam un tad gahju taisni ar siņam pee Meira. Wilkporis ņem weenu gowi, jo tam neweenas naw mahjā. Un pee tam wiņam esot zedele, no Pruhschu komandanta, ka war gowi turet, kuru nost neņemschot. Meiris dos ari, tadehl rihtu ja aiswed.
  Maja mehnesis atkal aisgahjis. Lolotas zeribas ka leetus buhs ne peepildas. Wisu maja mehnesi leetus naw bijis tadehļ semkopju isredze ir wahja. Pehrn ari bij sauss, bet tatschu kahdreiz uslijis, schogad nemas. Wisi baiļojas kā schi gada raschu Wahzeeschi aiswedis un ka wisi puhliņi par welti. Ja jaw neusnahk leetus, tad jaw gaidama wahja rascha, seena un ahboliņa daudzeem jaw nekahs ko pļaut. Bet tomēr jazer, bet preeksch kam? warbuht Wahzeescheem.
  1. juni.
  Ka jaw teikts: schodeen jawed Wilkporim ta gowe. Mani jaw peeruna ka jalihdz aiswest, jo wineem bail, ka nesateek Pruhschus un kad newar sarunat, tad jaw tik labi naw. Geerts nahk lihdz un itin agri wedam projam. Nesatikam neweena. Atpakaļ nahkot eegahjam pee Seima. Grib atkal lai es eimu pee Meira; tas brauz us Leepaju, un kad eenahk Wahzeeschi tad nevar sarunat. Nogahju jaw lihdz un stahweju, un 


 • November 7, 2016 18:04:11 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  28.Maj.
  Gribas jaw sinat, ka zitur eet. Pastaigaju par pasihtameem Talzeneekeem. Nekas jaw naw grosijees. Wahzeeschi tepat jaw apkārt dausas un rekwise weenu otru lopu.
  29.maj.
  Japaleek atkal pee Birana. Ihsa laika dehl poleereschanu tulkoju no kreewiski.
  30.maj.
  Biranam janoeet pee Sweeda. Marija buhs kaut ko pahrwedusi. Weenam jastahw mahja; trahpas ka eenahk Wahzeeschi un kad neweena naw, tad tee uslausch wisu ko.
  31.maj.(sw.)
  Schodeen nu mana reise iseet. Uszeļos itik agri un eimu pee Seima, jo gribu schodeen noeet us Rolawu mahjas dehlu apmeklet. Seims krita ka grib lihdz nahkt. Lihdz tā runajam te redz ka Fritzis pee mums atnahzis, lihdz atwesdams gowi, jo to bij no Seima panejmis. Dehls ari lihdz. Nu jaw wairs naw jaeet. Kamehr wini parunas, es gribu atkal noeet pee Mataru Wilkpova. Weza Meirene mani ar weenu luhdz, lai es staigadams kahdreis noeimu tos apmeklet, jo ta saimneeze ir wiņas meita. Tā tad ari nogahju. Fritzi pawadiju lihdz zeļam un tad gahju taisni ar siņam pee Meira. Wilkporis ņem weenu gowi, jo tam neweenas naw mahjā. Un pee tam wiņam esot zedele, no Pruhschu komandanta, ka war gowi turet, kuru nost neņemschot. Meiris dos ari, tadehl rihtu ja aiswed.
  Maja mehnesis atkal aisgahjis. Lolotas zeribas ka leetus buhs ne pee pildas. Wisu maja mehnesi leetus naw bijis tadehļ semkopju isredze ir wahja. Pehrn ari bij sauss, bet tatschu kahdreiz uslijis, schogad nemas. Wisi baiļojas kā schi gada raschu Wahzeeschi aiswedis un ka wisi puhliņi par welti. Ja jaw neusnahk leetus, tad jaw gaidama wahja rascha, seena un ahboliņa daudzeem jaw nekahs ko pļaut. Bet tomēr jazer, bet preeksch kam? warbuht Wahzeescheem.
  1. juni.
  Ka jaw teikts: schodeen jawed Wilkporim ta gowe. Mani jaw peeruna ka jalihdz aiswest, jo wineem bail, ka nesateek Pruhschus un kad newar sarunat, tad jaw tik labi naw. Geerts nahk lihdz un itin agri wedam projam. Nesatikam neweena. Atpakaļ nahkot eegahjam pee Seima. Grib atkal lai es eimu pee Meira; tas brauz us Leepaju, un kad eenahk Wahzeeschi tad nevar sarunat. Nogahju jaw lihdz un stahweju, un 


 • November 7, 2016 17:59:29 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  28.Maj.
  Gribas jaw sinat, ka zitur eet. Pastaigaju par pasihtameem Talzeneekeem. Nekas jaw naw grosijees. Wahzeeschi tepat jaw apkārt dausas un rekwise weenu otru lopu.
  29.maj.
  Japaleek atkal pee Birana. Ihsa laika dehl poleereschanu tulkoju no kreewiski.
  30.maj.
  Biranam janoeet pee Sweeda. Marija buhs kaut ko pahrwedusi. Weenam jastahw mahja; trahpas ka eenahk Wahzeeschi un kad neweena naw, tad tee uslausch wisu ko.
  31.maj.(sw.)
  Schodeen nu mana reise iseet. Uszeļos itik agri un eimu pee Seima, jo gribu schodeen noeet us Rolawu mahjas dehlu apmeklet. Seims krita ka grib lihdz nahkt. Lihdz tā runajam te redz ka Fritzis pee mums atnahzis, lihdz atwesdams gowi, jo to bij no Seima panejmis. Dehls ari lihdz. Nu jaw wairs naw jaeet. Kamehr wini parunas, es gribu atkal noeet pee Mataru Wilkpova. Weza Meirene mani ar weenu luhdz, lai es staigadams kahdreis noeimu tos apmeklet, jo ta saimneeze ir wiņas meita. Tā tad ari nogahju. Fritzi pawadiju lihdz zeļam un tad gahju taisni ar siņam pee Meira. Wilkporis ņem weenu gowi, jo tam neweenas naw mahjā. Un pee tam wiņam esot zedele, no Pruhschu komandanta, ka war gowi turet, kuru nost neņemschot. Meiris dos ari, tadehl rihtu ja aiswed.
  Maja mehnesis atkal aisgahjis. Lolotas zeribas ka leetus buhs ne pee pildas. Wisu maja mehnesi leetus naw bijis tadehļ semkopju isredze ir wahja. Pehrn ari bij sauss, bet tatschu kahdreiz uslijis, schogad nemas. Wisi baiļojas kā schi gada raschu Wahzeeschi aiswedis un ka wisi puhliņi par welti. Ja jaw neusnahk leetus, tad jaw gaidama wahja rascha, seena un ahboliņa daudzeem jaw nekahs ko pļaut. Bet tomēr jazer, bet preeksch kam? warbuht Wahzeescheem.


 • November 7, 2016 17:51:11 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  28.Maj.
  Gribas jaw sinat, ka zitur eet. Pastaigaju par pasihtameem Talzeneekeem. Nekas jaw naw grosijees. Wahzeeschi tepat jaw apkārt dausas un rekwise weenu otru lopu.
  29.maj.
  Japaleek atkal pee Birana. Ihsa laika dehl poleereschanu tulkoju no kreewiski.
  30.maj.
  Biranam janoeet pee Sweeda. Marija buhs kaut ko pahrwedusi. Weenam jastahw mahja; trahpas ka eenahk Wahzeeschi un kad neweena naw, tad tee uslausch wisu ko.
  31.maj.(sw.)
  Schodeen nu mana reise iseet. Uszeļos itik agri un eimu pee Seima, jo gribu schodeen noeet us Rolawu mahjas dehlu apmeklet. Seims krita ka grib lihdz nahkt. Lihdz tā runajam te redz ka Fritzis pee mums atnahzis, lihdz atwesdams gowi, jo to bij no Seima panejmis. Dehls ari lihdz. Nu jaw wairs naw jaeet. Kamehr wini parunas, es gribu atkal noeet pee Mataru Wilkpova. Weza Meirene mani ar weenu luhdz, lai es staigadams kahdreis noeimu tos apmeklet, jo ta saimneeze ir wiņas meita. Tā tad ari nogahju. Fritzi pawadiju lihdz zeļam un tad gahju taisni ar siņam pee Meira. Wilkporis ņem weenu gowi, jo tam neweenas naw mahjā. Un pee tam wiņam esot zedele, no Pruhschu komandanta, ka war gowi turet, kuru nost neņemschot. Meiris dos ari, tadehl rihtu ja aiswed.
 • November 7, 2016 17:42:58 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  28.Maj.
  Gribas jaw sinat, ka zitur eet. Pastaigaju par pasihtameem Talzeneekeem. Nekas jaw naw grosijees. Wahzeeschi tepat jaw apkārt dausas un rekwise weenu otru lopu.
  29.maj.
  Japaleek atkal pee Birana. Ihsa laika dehl poleereschanu tulkoju no kreewiski.
  30.maj.
  Biranam janoeet pee Sweeda. Marija buhs kaut ko pahrwedusi. Weenam jastahw mahja; trahpas ka eenahk Wahzeeschi un kad neweena naw, tad tee uslausch wisu ko.
  31.maj.(sw.)
  Schodeen nu mana reise iseet. Uszeļos itik agri un eimu pee Seima, jo gribu 

Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240609
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note