Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 29

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

22.maj.
Apnihk jaw ari apkārt staigat, tadehļ japastahw kahdu deenu ari uz weetas. Isgulas un pastaiga pa birsi un ko wairak. Ja wehl ilgi tā eet, tad domaju, waj newaretu kaut ko rakstit jeb tulkot:buhtu ihsaks laiks.
23.maj
Atnahzu lihdz Stibu. Paņehmu papiri un grahmatu par poleereschanu. Ihsa laika dehļ mehginaschu ko pahrrakstit latwiski. Masā mehrā jaw eet. Preeksch drukas jaw nedoschu.
24.maj (sw.)
Nogahju pee Seima. Gahju pa zeļu gar Akmeņu krogu; wakts saldats neko neprasija; wareja eet. Pee Seima ilgi nebiju; nahzu atpakaļ, jo Birans weens pats un ja eenahk kahdi Wahzeeschi, tad nevar zarnnat. Atpakaļ gahju pa poku, jo gribeju wehl pee Sweeda peeeet. Netika tik tahlu eet, pahrgahju pee Birana _ eedams zaur Stibu, kur bij kaut kas wajadzigs paņemt.
25.maj. Schodeen ne-eeschu nekur. Seims bij tapis zauri us Dunalku. Usnahza pee manis, waj es parihtu Poriņa seewu newaretu iswest atpakaļ uz Dunalku. Mihle ari pahrbrauza lihdz, jo lihds schim wiņa stahweja pee Pluduma.
26.
Wajadzeja noeet pee Sweeda; tur esot kaut kas pahrwests. Nebij nekā. Marija rahjas, kapehz neimu pee wiņeem stahwet par tulku. Kur tad nu wisur war buht! Lai jau pagaida, warbūt pastahwes ar, ka rahdas karsch scheit tik ahtri nemas nebuhs.
27.maj.
Kā jaw soliju tā dariju. Nogahju pee Seima. Seewa japawada ko lai dara. Sataisijamees kahjam eet; bet tā kā wiņai gruhtes nastas ko nest, tad Seimene eeminejas lai pawed braukschus lihds Bekei. Ernests brauz lihds, tas to sirgu pahrbrauks atpakaļ, jo es palikschu atkal pee Birana. Pee Bekes Kalneja boms krustis zeļam preekschā un zauri braukt neļauj. Seewu gan islaida lai eet kahjam un tā kā es lihdseju gabalinu panest, tad man peeteiza drihs buht atpakaļ. Ernests tik ilgam us zeļu pagaidis. Pahrsteidsa drihs ween atpakaļ tikai zaur Grahwera majham iswadiju; jo teizam ka D. Grahweros mahjās. Saldati raka transchejas pee Kalna kroga. Ta tad atkal laimigi pahrbrauzam atpakaļ. Es usgahju pee Birana. Mehginos par poleereschanu tulkot.Transcription saved
22.maj.
Apnihk jaw ari apkārt staigat, tadehļ japastahw kahdu deenu ari uz weetas. Isgulas un pastaiga pa birsi un ko wairak. Ja wehl ilgi tā eet, tad domaju, waj newaretu kaut ko rakstit jeb tulkot:buhtu ihsaks laiks.
23.maj
Atnahzu lihdz Stibu. Paņehmu papiri un grahmatu par poleereschanu. Ihsa laika dehļ mehginaschu ko pahrrakstit latwiski. Masā mehrā jaw eet. Preeksch drukas jaw nedoschu.
24.maj (sw.)
Nogahju pee Seima. Gahju pa zeļu gar Akmeņu krogu; wakts saldats neko neprasija; wareja eet. Pee Seima ilgi nebiju; nahzu atpakaļ, jo Birans weens pats un ja eenahk kahdi Wahzeeschi, tad nevar zarnnat. Atpakaļ gahju pa poku, jo gribeju wehl pee Sweeda peeeet. Netika tik tahlu eet, pahrgahju pee Birana _ eedams zaur Stibu, kur bij kaut kas wajadzigs paņemt.
25.maj. Schodeen ne-eeschu nekur. Seims bij tapis zauri us Dunalku. Usnahza pee manis, waj es parihtu Poriņa seewu newaretu iswest atpakaļ uz Dunalku. Mihle ari pahrbrauza lihdz, jo lihds schim wiņa stahweja pee Pluduma.
26.
Wajadzeja noeet pee Sweeda; tur esot kaut kas pahrwests. Nebij nekā. Marija rahjas, kapehz neimu pee wiņeem stahwet par tulku. Kur tad nu wisur war buht! Lai jau pagaida, warbūt pastahwes ar, ka rahdas karsch scheit tik ahtri nemas nebuhs.
27.maj.
Kā jaw soliju tā dariju. Nogahju pee Seima. Seewa japawada ko lai dara. Sataisijamees kahjam eet; bet tā kā wiņai gruhtes nastas ko nest, tad Seimene eeminejas lai pawed braukschus lihds Bekei. Ernests brauz lihds, tas to sirgu pahrbrauks atpakaļ, jo es palikschu atkal pee Birana. Pee Bekes Kalneja boms krustis zeļam preekschā un zauri braukt neļauj. Seewu gan islaida lai eet kahjam un tā kā es lihdseju gabalinu panest, tad man peeteiza drihs buht atpakaļ. Ernests tik ilgam us zeļu pagaidis. Pahrsteidsa drihs ween atpakaļ tikai zaur Grahwera majham iswadiju; jo teizam ka D. Grahweros mahjās. Saldati raka transchejas pee Kalna kroga. Ta tad atkal laimigi pahrbrauzam atpakaļ. Es usgahju pee Birana. Mehginos par poleereschanu tulkot.
Transcription history
 • November 8, 2016 23:15:13 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  22.maj.
  Apnihk jaw ari apkārt staigat, tadehļ japastahw kahdu deenu ari uz weetas. Isgulas un pastaiga pa birsi un ko wairak. Ja wehl ilgi tā eet, tad domaju, waj newaretu kaut ko rakstit jeb tulkot:buhtu ihsaks laiks.
  23.maj
  Atnahzu lihdz Stibu. Paņehmu papiri un grahmatu par poleereschanu. Ihsa laika dehļ mehginaschu ko pahrrakstit latwiski. Masā mehrā jaw eet. Preeksch drukas jaw nedoschu.
  24.maj (sw.)
  Nogahju pee Seima. Gahju pa zeļu gar Akmeņu krogu; wakts saldats neko neprasija; wareja eet. Pee Seima ilgi nebiju; nahzu atpakaļ, jo Birans weens pats un ja eenahk kahdi Wahzeeschi, tad nevar zarnnat. Atpakaļ gahju pa poku, jo gribeju wehl pee Sweeda peeeet. Netika tik tahlu eet, pahrgahju pee Birana _ eedams zaur Stibu, kur bij kaut kas wajadzigs paņemt.
  25.maj. Schodeen ne-eeschu nekur. Seims bij tapis zauri us Dunalku. Usnahza pee manis, waj es parihtu Poriņa seewu newaretu iswest atpakaļ uz Dunalku. Mihle ari pahrbrauza lihdz, jo lihds schim wiņa stahweja pee Pluduma.
  26.
  Wajadzeja noeet pee Sweeda; tur esot kaut kas pahrwests. Nebij nekā. Marija rahjas, kapehz neimu pee wiņeem stahwet par tulku. Kur tad nu wisur war buht! Lai jau pagaida, warbūt pastahwes ar, ka rahdas karsch scheit tik ahtri nemas nebuhs.
  27.maj.
  Kā jaw soliju tā dariju. Nogahju pee Seima. Seewa japawada ko lai dara. Sataisijamees kahjam eet; bet tā kā wiņai gruhtes nastas ko nest, tad Seimene eeminejas lai pawed braukschus lihds Bekei. Ernests brauz lihds, tas to sirgu pahrbrauks atpakaļ, jo es palikschu atkal pee Birana. Pee Bekes Kalneja boms krustis zeļam preekschā un zauri braukt neļauj. Seewu gan islaida lai eet kahjam un tā kā es lihdseju gabalinu panest, tad man peeteiza drihs buht atpakaļ. Ernests tik ilgam us zeļu pagaidis. Pahrsteidsa drihs ween atpakaļ tikai zaur Grahwera majham iswadiju; jo teizam ka D. Grahweros mahjās. Saldati raka transchejas pee Kalna kroga. Ta tad atkal laimigi pahrbrauzam atpakaļ. Es usgahju pee Birana. Mehginos par poleereschanu tulkot.
 • November 7, 2016 17:37:26 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  22.maj.
  Apnihk jaw ari apkārt staigat, tadehļ japastahw kahdu deenu ari uz weetas. Isgulas un pastaiga pa birzi un ko wairak. Ja wehl ilgi tā eet, tad domaju, waj newaretu kaut ko rakstit jeb tulkot:buhtu ihsaks laiks.
  23.maj
  Atnahzu lihdz Stibu. Paņehmu papiri un grahmatu par poleereschanu. Ihsa laika dehļ mehginaschu ko pahrrakstit latwiski. Masā mehrā jaw eet. Preeksch drukas jaw nedoschu.
  24.maj (sw.)
  Nogahju pee Seima. Gahju pa zeļu gar Akmeņu krogu; wakts saldats neko neprasija; wareja eet. Pee Seima ilgi nebiju; nahzu atpakaļ, jo Birans weens pats un ja eenahk kahdi Wahzeeschi, tad nevar zarnnat. Atpakaļ gahju pa poku, jo gribeju wehl pee Sweeda peeeet. Netika tik tahlu eet, pahrgahju pee Birana _ eedams zaur Stibu, kur bij kaut kas wajadzigs paņemt.
  25.maj. Schodeen ne-eeschu nekur. Seims bij tapis zauri us Dunalku. Usnahza pee manis, waj es parihtu Poriņa seewu newaretu iswest atpakaļ uz Dunalku. Mihle ari pahrbrauza lihdz, jo lihdz schim wiņa stahweja pee Pluduma.
  26.
  Wajadzeja noeet pee Sweeda; tur esot kaut kas pahrwests. Nebij nekā. Marija rahjas, kapehz neimu pee wiņeem stahwet par tulku. Kur tad nu wisur war buht! Lai jau pagaida, warbūt pastahwes ar, ka rahdas karsch scheit tik ahtri nemaz nebuhs.
  27.maj.
  Kā jaw soliju tā dariju. Nogahju pee Seima. Seewa japawada ko lai dara. Sataisijamees kahjam eet; bet tā kā wiņai gruhtes nastas ko nest, tad Seimene eeminejas lai pawed braukschus lihdz Bekei. Ernests brauz lihdz, tas to sirgu pahrbrauks atpakaļ, jo es palikschu atkal pee Birana. Pee Bekes Kalneja boms krustis zeļam preekschā un zauri braukt neļauj. Seewu gan islaida lai eet kahjam un tā kā es lihdzeju gabalinu panest, tad man peeteiza drihs buht atpakaļ. Ernests tik ilgam uz zeļu pagaidis. Pahrsteidza drihs ween atpakaļ tikai zaur Grahwera majham iswadiju; jo teizam ka D. Grahweros mahjās. Saldati raka transchejas pee Kalna kroga. Ta tad atkal laimigi pahrbrauzam atpakaļ. Es usgahju pee Birana. Mehginos par poleereschanu tulkot.
 • November 7, 2016 17:29:24 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  22.maj.
  Apnihk jaw ari apkārt staigat, tadehļ japastahw kahdu deenu ari uz weetas. Izgulas un pastaiga pa birzi un ko wairak. Ja wehl ilgi tā eet, tad domaju, waj newaretu kaut ko rakstit jeb tulkot:buhtu ihsaks laiks.
  23.maj
  Atnahzu lihdz Stibu. Paņehmu papiri un grahmatu par poleereschanu. Ihsa laika dehļ mehginaschu ko pahrrakstit latwiski. Mazā mehrā jaw eet. Preeksch drukas jaw nedoschu.
  24.maj (sw.)
  Nogahju pee Seima. Gahju pa zeļu gar Akmeņu krogu; wakts saldats neko neprasija; wareja eet. Pee Seima ilgi nebiju; nahzu atpakaļ, jo Birans weens pats un ja eenahk kahdi Wahzeeschi, tad nevar zarnnat. Atpakaļ gahju pa poku, jo gribeju wehl pee Sweeda peeeet. Netika tik tahlu eet, pahrgahju pee Birana _ eedams zaur Stibu, kur bij kaut kas wajadzigs paņemt.
  25.maj. Schodeen ne-eeschu nekur. Seims bij tapis zauri uz Dunalku. Uznahza pee manis, waj es parihtu Poriņa seewu newaretu iswest atpakaļ uz Dunalku. Mihle ari pahrbrauza lihdz, jo lihdz schim wiņa stahweja pee Pluduma.
  26.
  Wajadzeja noeet pee Sweeda; tur esot kaut kas pahrwests. Nebij nekā. Marija rahjas, kapehz neimu pee wiņeem stahwet par talku. Kur tad nu wisur war buht! Lai jau pagaida, warbūt pastahwes ar, ka rahdas karsch scheit tik ahtri nemaz nebuhs.
  27.maj.
  Kā jaw soliju tā dariju. Nogahju pee Seima. Seewa japawada ko lai dara. Sataisijamees kahjam eet; bet tā kā wiņai gruhtes nastas ko nest, tad Seimene eeminejas lai pawed braukschus lihdz Bekei. Ernests brauz lihdz, tas to zirgupahrbrauks atpakaļ, jo es palikschu atkal pee Birana. Pee Bekes Kalneja boms krustis zeļam preekschā un zauri braukt neļauj. Seewu gan izlaida lai eet kahjam un tā kā es lihdzeju gabalinu panest, tad man peeteiza drihz buht atpakaļ. Ernests tik ilgam uz zeļu pagaidis. Pahrsteidza drihz ween atpakaļ tikai zaur Grahwera majham izwadiju; jo teizam ka D. Grahweros mahjās. Saldati raka transchejas pee Kalna kroga. Ta tad atkal laimigi pahrbrauzam atpakaļ. Es uzgahju pee Birana. Mehginos par poleereschanu tulkot.
 • November 7, 2016 17:20:51 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  22.maj.
  Apnihk jaw ari apkārt staigat, tadehļ japastahw kahdu deenu ari uz weetas. Izgulas un pastaiga pa birzi un ko wairak. Ja wehl ilgi tā eet, tad domaju, waj newaretu kaut ko rakstit jeb tulkot:buhtu ihsaks laiks.
  23.maj
  Atnahzu lihdz Stibu. Paņehmu papiri un grahmatu par poleereschanu. Ihsa laika dehļ mehginaschu ko pahrrakstit latwiski. Mazā mehrā jaw eet. Preeksch drukas jaw nedoschu.
  24.maj (sw.)
  Nogahju pee Seima. Gahju pa zeļu gar Akmeņu krogu; wakts saldats neko neprasija; wareja eet. Pee Seima ilgi nebiju; nahzu atpakaļ, jo Birans weens pats un ja eenahk kahdi Wahzeeschi, tad nevar zarnnat. Atpakaļ gahju pa poku, jo gribeju wehl pee Sweeda peeeet. Netika tik tahlu eet, pahrgahju pee Birana _ eedams zaur Stibu, kur bij kaut kas wajadzigs paņemt.
  25.maj. Schodeen ne-eeschu nekur. Seims bij tapis zauri uz Dunalku. Uznahza pee manis, waj es parihtu Poriņa seewu newaretu iswest atpakaļ uz Dunalku. Mihle ari pahrbrauza lihdz, jo lihdz schim wiņa stahweja pee Pluduma.
  26.
  Wajadzeja noeet pee Sweeda; tur esot kaut kas pahrwests. Nebij nekā. Marija rahjas, kapehz neimu pee wiņeem stahwet par talku. Kur tad nu wisur war buht! Lai jau pagaida, warbūt pastahwes ar, ka rahdas karsch scheit tik ahtri nemaz nebuhs.
  27.maj.
  Kā jaw soliju tā dariju. Nogahju pee Seima. Seewa japawada ko lai dara. Sataisijamees kahjam eet; bet tā kā wiņai gruhtes nastas ko nest, tad Seimene eeminejas lai pawed braukschus lihdz Bekei. Ernests brauz lihdz, tas to zirgupahrbrauks atpakaļ, jo es palikschu atkal pee Birana. Pee Bekes Kalneja boms krustis zeļam preekschā un zauri braukt neļauj. Seewu gan izlaida lai eet kahjam un tā kā es lihdzeju gabalinu panest, tad man peeteiza drihz buht atpakaļ. Ernests tik ilgam uz zeļu pagaidis. Pahrsteidza drihz ween atpakaļ tikai zaur grahwera kad
 • November 7, 2016 17:10:50 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  22.maj.
  Apnihk jaw ari apkārt staigat, tadehļ japastahw kahdu deenu ari uz weetas. Izgulas un pastaiga pa birzi un ko wairak. Ja wehl ilgi tā eet, tad domaju, waj newaretu kaut ko rakstit jeb tulkot:buhtu ihsaks laiks.
  23.maj
  Atnahzu lihdz Stibu. Paņehmu papiri un grahmatu par poleereschanu. Ihsa laika dehļ mehginaschu ko pahrrakstit latwiski. Mazā mehrā jaw eet. Preeksch drukas jaw nedoschu.
  24.maj (sw.)
  Nogahju pee Seima. Gahju pa zeļu gar Akmeņu krogu; wakts saldats neko neprasija; wareja eet. Pee Seima ilgi nebiju; nahzu atpakaļ, jo Birans weens pats un ja eenahk kahdi Wahzeeschi, tad nevar zarnnat. Atpakaļ gahju pa poku, jo gribeju wehl pee Sweeda peeeet. Netika tik tahlu eet, pahrgahju pee Birana _ eedams zaur Stibu, kur bij kaut kas wajadzigs paņemt.
  25.maj. Schodeen ne-eeschu nekur. Seims bij tapis zauri uz Dunalku. Uznahza pee manis, waj es parihtu Poriņa seewu newaretu iswest atpakaļ uz Dunalku. Mihle ari pahrbrauza lihdz, jo lihdz schim wiņa stahweja pee Pluduma.
  26.
  Wajadzeja noeet pee Sweeda; tur esot kaut kas pahrwests. Nebij nekā. Marija rahjas, kapehz neimu pee wiņeem stahwet par talku. Kur tad nu wisur war buht! Lai jau pagaida, warbūt pastahwes ar, ka rahdas karsch scheit tik ahtri nemaz nebuhs.

 • November 7, 2016 17:02:37 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  22.maj.
  Apnihk jaw ari apkārt staigat, tadehļ japastahw kahdu deenu ari uz weetas. Izgulas un pastaiga pa birzi un ko wairak. Ja wehl ilgi tā eet, tad domaju, waj newaretu kaut ko rakstit jeb tulkot:buhtu ihsaks laiks.
  23.maj
  Atnahzu lihdz Stibu. Paņehmu papiri un grahmatu par poleereschanu. Ihsa laika dehļ mehginaschu ko pahrrakstit latwiski. Mazā mehrā jaw eet. Preeksch drukas jaw nedoschu.
  24.maj (sw.)
  Nogahju pee Seima. Gahju pa zeļu gar Akmeņu krogu; wakts saldats neko neprasija; wareja eet. Pee Seima ilgi nebiju; nahzu atpakaļ, jo Birans weens pats un ja eenahk kahdi Wahzeeschi, tad nevar zarnnat. Atpakaļ gahju pa poku, jo gribeju wehl pee Sweeda peeeet. Netika tik tahlu eet, pahrgahju pee Birana _ eedams zaur Stibu, kur bij kaut kas wajadzigs paņemt.
  25.maj. Schodeen ne-eeschu nekur. Seims bij tapis zauri uz Dunalku. Uznahza pee manis, waj es parihtu Poriņa seewu newaretu iswest atpakaļ uz Dunalku. Mihle ari pahrbrauza lihdz, jo lihdz schim wiņa stahweja pee Pluduma.
  26.
 • November 7, 2016 16:56:48 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  22.maj.
  Apnihk jaw ari apkārt staigat, tadehļ japastahw kahdu deenu ari uz weetas. Izgulas un pastaiga pa birzi un ko wairak. Ja wehl ilgi tā eet, tad domaju, waj newaretu kaut ko rakstit jeb tulkot:buhtu ihsaks laiks.
  23.maj
  Atnahzu lihdz Stibu. Paņehmu papiri un grahmatu par poleereschanu. Ihsa laika dehļ mehginaschu ko pahrrakstit latwiski. Mazā mehrā jaw eet. Preeksch drukas jaw nedoschu.
  24.maj (sw.)
  Nogahju pee Leima. Gahju pa zeļu gar Akmeņu krogu; wakts saldats neko neprasija; wareja eet. Pee Leima ilgi nebiju; nahzu atpakaļ, jo Birans weens pats un ja eenahk kahdi Wahzeeschi, tad nevar zarnnat. Atpakaļ gahju pa poku, jo gribeju wehl pee Lweeda peeeet. Netika tik tahlu eet, pahrgahju pee Birana _ eedams zaur Stibu, kur bij kaut kas wajadzigs paņemt.


 • November 7, 2016 16:47:50 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  22.maj.
  Apnihk jaw ari apkārt staigat, tadehļ japastahw kahdu deenu ari uz weetas. Izgulas un pastaiga pa birzi un ko wairak. Ja wehl ilgi tā eet, tad domaju, waj newaretu kaut ko rakstit jeb tulkot:buhtu ihsaks laiks.
  23.maj
  Atnahzu lihdz Stibu. Paņehmu papiri un grahmatu par poleereschanu. Ihsa laika dehļ mehginaschu ko pahrrakstit latwiski. Mazā mehrā jaw eet. Preeksch drukas jaw nedoschu.
  24.maj (sw.)
  Nogahju pee Leima. Gahju pa zeļu gar Akmeņu krogu; wakts saldats neko neprasija; wareja eet. Pee Leima ilgi nebiju; nahzu atpakaļ, jo Birans weens pats un ja eenahk kahdi Wahzeeschi, tad nevar zarnnat. Atpakaļ gahju pa poku


 • November 7, 2016 16:33:59 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  22.maj.
  Apnihk jaw ari apkārt staigat, tadehļ japastahw kahdu deenu ari uz weetas. Izgulas un pastaiga pa birzi un ko waitak. Ja wehl ilgi tā eet, tad domaju, waj newaretu kaut ko rakstit jeb tulkot: buhtu ihsaks laiks.
  23.maj
  Atnahzu lihdz Stibu. Paņehmu papiri un grahmatu par poleereschanu. Ihsa laika dehļ mehginaschu ko pahrrakstiht latwiski. Mazā mehrā jaw eet. Preeksch drukas jaw nedoschu.
   
 • November 7, 2016 16:33:34 Anna Anita Cirule (LU-LV)
  22.maj.
  Apnihk jaw ari apkārt staigat, tadehļ japastahw kahdu deenu ari uz weetas. Izgulas un pastaiga pa birzi un ko waitak. Ja wehl ilgi tā eet, tad domaju, waj newaretu kaut ko rakstit jeb tulkot: buhtu ihsaks laiks.
  23.maj
  Atnahzu lihdz Stibu. Paņehmu papiri un grahmatu par poleereschanu. Ihsa laika dehļ mehginaschu ko pahrrakstiht latwiski. Mazā mehrā jaw eet. Preeksch drukas jaw nedoschu. 

Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240608
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note