Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 28

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Atpakaļ_ jo us Tahsheem wehl ir shaubigi mahjās nahkt;jo
neweens wehl newar sinat, kahds gala isnahkums buhs. Mums
nu ir ja eet: lai buhtu kas buhdams. Eimam jaw sinamus zeļus
bet tas bailigakais gar Wanaga kalnu tikt garam, jo tur stahw
Wahzeeshu sargi. Taisni ja eet par pļavwam itin tuwu tur garam.
Noshķiramees pa diweem: es ar Seimeni pa preekshu, wiņi diwi
nahk leelu gabalu pakaļ. Lihds esam gandrish pee Twereja kruhmeem
norihb shahweens. Mehs tuliht atpakaļ un kruhmos eekshā.
Shauj weehl: eemukam Twereja mahjā un brihdi nogaidijam. Mums
eeteiza, lai labak ejot pa zeļu: tad neshaushot. Kas ar muhs pakaļ
nahzejeem notika, nedrihstejam un nebij laika apskatitees. Us
zeļu ne weenu wakts nebij un tā pahrnahzam shoreiz sweiki
mahjā pee Seima. Tikai pee Birana eejot, _ tas luhds waj newaru
atnahkt pee wiņa stahwet, jo wiņsh weens pats mahjā. Janka
brauz Leepajā Wahzeesheem pastos. To wakaru ari nogahju.
                                                                                       18 un 19 maj
stahweju pee Birana; ne kur neisgahju. Wiņam ihsaks laiks
kad jaw diwi un ari droshaki. Palasu wezas kalenderes un tā
istikt war. strādat jaw neka naw. Biranam pasham kaut kahds
nopeetnaks darbs ne tihk eesahkt; jo skatas un gaida kas talak notiks.
                                                                                        20 maj.
Shodeen gribu iseet pa staigat. tagad tik bailigi nerahdas.
Wahzeeshi tik beeshi wairs nesiro. Janka ari ir shim brisham
pahrbrauzis. Eēshu pee Sweeda un tad pee Seima ka tur tagad
eet. Sweeda nebij mahjā. Marija nogahjusi pee Meshiņa. Tadehļ
ne ko neapstahjos un gahju pee Seima. Eēgahju ari pee
Meshiņa. Tad wehl nogahju pee Kluza un tad ar Kahrli nogahjam
pee Sihla. Lihds shim tur stahweja Wahzu saldati, bet
nu esot isgahjushi_ tadehļ nogahjam skatitees. Nebij wis wairs,
tikai atstahti salmi kur gulejushi. Ehkai naw nekas skahdets;
kad Sihlis sinattu waretu nu warbuht nahkt atpakaļ. Es wehl
zauri gahju zaur Sweedu un tad pahrgahju pee Bārana.
                                                                                        21. maj.
Gara laika dehļ pastaigaju pa Talseneekeem. Nekas prahtigs
naw: wisi tik pa garu laiku ween strāda un ari neweenam no
teesas netihk strahdat, jo jaw nesin kas beigās buhs. Talahk
ne nogahju ka lihds Meirim,_ pahrnahzu atkal atpakaļ pee
Birana. Tagad esam diwi ween. Janka brauz Leepajā.


Transcription saved
Atpakaļ_ jo us Tahsheem wehl ir shaubigi mahjās nahkt;jo
neweens wehl newar sinat, kahds gala isnahkums buhs. Mums
nu ir ja eet: lai buhtu kas buhdams. Eimam jaw sinamus zeļus
bet tas bailigakais gar Wanaga kalnu tikt garam, jo tur stahw
Wahzeeshu sargi. Taisni ja eet par pļavwam itin tuwu tur garam.
Noshķiramees pa diweem: es ar Seimeni pa preekshu, wiņi diwi
nahk leelu gabalu pakaļ. Lihds esam gandrish pee Twereja kruhmeem
norihb shahweens. Mehs tuliht atpakaļ un kruhmos eekshā.
Shauj weehl: eemukam Twereja mahjā un brihdi nogaidijam. Mums
eeteiza, lai labak ejot pa zeļu: tad neshaushot. Kas ar muhs pakaļ
nahzejeem notika, nedrihstejam un nebij laika apskatitees. Us
zeļu ne weenu wakts nebij un tā pahrnahzam shoreiz sweiki
mahjā pee Seima. Tikai pee Birana eejot, _ tas luhds waj newaru
atnahkt pee wiņa stahwet, jo wiņsh weens pats mahjā. Janka
brauz Leepajā Wahzeesheem pastos. To wakaru ari nogahju.
                                                                                       18 un 19 maj
stahweju pee Birana; ne kur neisgahju. Wiņam ihsaks laiks
kad jaw diwi un ari droshaki. Palasu wezas kalenderes un tā
istikt war. strādat jaw neka naw. Biranam pasham kaut kahds
nopeetnaks darbs ne tihk eesahkt; jo skatas un gaida kas talak notiks.
                                                                                        20 maj.
Shodeen gribu iseet pa staigat. tagad tik bailigi nerahdas.
Wahzeeshi tik beeshi wairs nesiro. Janka ari ir shim brisham
pahrbrauzis. Eēshu pee Sweeda un tad pee Seima ka tur tagad
eet. Sweeda nebij mahjā. Marija nogahjusi pee Meshiņa. Tadehļ
ne ko neapstahjos un gahju pee Seima. Eēgahju ari pee
Meshiņa. Tad wehl nogahju pee Kluza un tad ar Kahrli nogahjam
pee Sihla. Lihds shim tur stahweja Wahzu saldati, bet
nu esot isgahjushi_ tadehļ nogahjam skatitees. Nebij wis wairs,
tikai atstahti salmi kur gulejushi. Ehkai naw nekas skahdets;
kad Sihlis sinattu waretu nu warbuht nahkt atpakaļ. Es wehl
zauri gahju zaur Sweedu un tad pahrgahju pee Bārana.
                                                                                        21. maj.
Gara laika dehļ pastaigaju pa Talseneekeem. Nekas prahtigs
naw: wisi tik pa garu laiku ween strāda un ari neweenam no
teesas netihk strahdat, jo jaw nesin kas beigās buhs. Talahk
ne nogahju ka lihds Meirim,_ pahrnahzu atkal atpakaļ pee
Birana. Tagad esam diwi ween. Janka brauz Leepajā.Transcription history
 • November 9, 2016 05:58:44 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Atpakaļ_ jo us Tahsheem wehl ir shaubigi mahjās nahkt;jo
  neweens wehl newar sinat, kahds gala isnahkums buhs. Mums
  nu ir ja eet: lai buhtu kas buhdams. Eimam jaw sinamus zeļus
  bet tas bailigakais gar Wanaga kalnu tikt garam, jo tur stahw
  Wahzeeshu sargi. Taisni ja eet par pļavwam itin tuwu tur garam.
  Noshķiramees pa diweem: es ar Seimeni pa preekshu, wiņi diwi
  nahk leelu gabalu pakaļ. Lihds esam gandrish pee Twereja kruhmeem
  norihb shahweens. Mehs tuliht atpakaļ un kruhmos eekshā.
  Shauj weehl: eemukam Twereja mahjā un brihdi nogaidijam. Mums
  eeteiza, lai labak ejot pa zeļu: tad neshaushot. Kas ar muhs pakaļ
  nahzejeem notika, nedrihstejam un nebij laika apskatitees. Us
  zeļu ne weenu wakts nebij un tā pahrnahzam shoreiz sweiki
  mahjā pee Seima. Tikai pee Birana eejot, _ tas luhds waj newaru
  atnahkt pee wiņa stahwet, jo wiņsh weens pats mahjā. Janka
  brauz Leepajā Wahzeesheem pastos. To wakaru ari nogahju.
                                                                                         18 un 19 maj
  stahweju pee Birana; ne kur neisgahju. Wiņam ihsaks laiks
  kad jaw diwi un ari droshaki. Palasu wezas kalenderes un tā
  istikt war. strādat jaw neka naw. Biranam pasham kaut kahds
  nopeetnaks darbs ne tihk eesahkt; jo skatas un gaida kas talak notiks.
                                                                                          20 maj.
  Shodeen gribu iseet pa staigat. tagad tik bailigi nerahdas.
  Wahzeeshi tik beeshi wairs nesiro. Janka ari ir shim brisham
  pahrbrauzis. Eēshu pee Sweeda un tad pee Seima ka tur tagad
  eet. Sweeda nebij mahjā. Marija nogahjusi pee Meshiņa. Tadehļ
  ne ko neapstahjos un gahju pee Seima. Eēgahju ari pee
  Meshiņa. Tad wehl nogahju pee Kluza un tad ar Kahrli nogahjam
  pee Sihla. Lihds shim tur stahweja Wahzu saldati, bet
  nu esot isgahjushi_ tadehļ nogahjam skatitees. Nebij wis wairs,
  tikai atstahti salmi kur gulejushi. Ehkai naw nekas skahdets;
  kad Sihlis sinattu waretu nu warbuht nahkt atpakaļ. Es wehl
  zauri gahju zaur Sweedu un tad pahrgahju pee Bārana.
                                                                                          21. maj.
  Gara laika dehļ pastaigaju pa Talseneekeem. Nekas prahtigs
  naw: wisi tik pa garu laiku ween strāda un ari neweenam no
  teesas netihk strahdat, jo jaw nesin kas beigās buhs. Talahk
  ne nogahju ka lihds Meirim,_ pahrnahzu atkal atpakaļ pee
  Birana. Tagad esam diwi ween. Janka brauz Leepajā. • November 9, 2016 05:58:33 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Atpakaļ_ jo us Tahsheem wehl ir shaubigi mahjās nahkt;jo
  neweens wehl newar sinat, kahds gala isnahkums buhs. Mums
  nu ir ja eet: lai buhtu kas buhdams. Eimam jaw sinamus zeļus
  bet tas bailigakais gar Wanaga kalnu tikt garam, jo tur stahw
  Wahzeeshu sargi. Taisni ja eet par pļavwam itin tuwu tur garam.
  Noshķiramees pa diweem: es ar Seimeni pa preekshu, wiņi diwi
  nahk leelu gabalu pakaļ. Lihds esam gandrish pee Twereja kruhmeem
  norihb shahweens. Mehs tuliht atpakaļ un kruhmos eekshā.
  Shauj weehl: eemukam Twereja mahjā un brihdi nogaidijam. Mums
  eeteiza, lai labak ejot pa zeļu: tad neshaushot. Kas ar muhs pakaļ
  nahzejeem notika, nedrihstejam un nebij laika apskatitees. Us
  zeļu ne weenu wakts nebij un tā pahrnahzam shoreiz sweiki
  mahjā pee Seima. Tikai pee Birana eejot, _ tas luhds waj newaru
  atnahkt pee wiņa stahwet, jo wiņsh weens pats mahjā. Janka
  brauz Leepajā Wahzeesheem pastos. To wakaru ari nogahju.
                                                                                         18 un 19 maj
  stahweju pee Birana; ne kur neisgahju. Wiņam ihsaks laiks
  kad jaw diwi un ari droshaki. Palasu wezas kalenderes un tā
  istikt war. strādat jaw neka naw. Biranam pasham kaut kahds
  nopeetnaks darbs ne tihk eesahkt; jo skatas un gaida kas talak notiks.
                                                                                          20 maj.
  Shodeen gribu iseet pa staigat. tagad tik bailigi nerahdas.
  Wahzeeshi tik beeshi wairs nesiro. Janka ari ir shim brisham
  pahrbrauzis. Eēshu pee Sweeda un tad pee Seima ka tur tagad
  eet. Sweeda nebij mahjā. Marija nogahjusi pee Meshiņa. Tadehļ
  ne ko neapstahjos un gahju pee Seima. Eēgahju ari pee
  Meshiņa. Tad wehl nogahju pee Kluza un tad ar Kahrli nogahjam
  pee Sihla. Lihds shim tur stahweja Wahzu saldati, bet
  nu esot isgahjushi_ tadehļ nogahjam skatitees. Nebij wis wairs,
  tikai atstahti salmi kur gulejushi. Ehkai naw nekas skahdets;
  kad Sihlis sinattu waretu nu warbuht nahkt atpakaļ. Es wehl
  zauri gahju zaur Sweedu un tad pahrgahju pee Bārana.
                                                                                          21. maj.
  Gara laika dehļ pastaigaju pa Talseneekeem. Nekas prahtigs
  naw: wisi tik pa garu laiku ween strāda un ari neweenam no
  teesas netihk strahdat, jo jaw nesin kas beigās buhs. Talahk
  ne nogahju ka lihds Meirim,_ pahrnahzu atkal atpakaļ pee
  Birana. Tagad esam diwi ween. Janka brauz Leepajā.
 • November 9, 2016 05:52:47 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Atpakaļ_ jo us Tahsheem wehl ir shaubigi mahjās nahkt;jo
  neweens wehl newar sinat, kahds gala isnahkums buhs. Mums
  nu ir ja eet: lai buhtu kas buhdams. Eimam jaw sinamus zeļus
  bet tas bailigakais gar Wanaga kalnu tikt garam, jo tur stahw
  Wahzeeshu sargi. Taisni ja eet par pļavwam itin tuwu tur garam.
  Noshķiramees pa diweem: es ar Seimeni pa preekshu, wiņi diwi
  nahk leelu gabalu pakaļ. Lihds esam gandrish pee Twereja kruhmeem
  norihb shahweens. Mehs tuliht atpakaļ un kruhmos eekshā.
  Shauj weehl: eemukam Twereja mahjā un brihdi nogaidijam. Mums
  eeteiza, lai labak ejot pa zeļu: tad neshaushot. Kas ar muhs pakaļ
  nahzejeem notika, nedrihstejam un nebij laika apskatitees. Us
  zeļu ne weenu wakts nebij un tā pahrnahzam shoreiz sweiki
  mahjā pee Seima. Tikai pee Birana eejot, _ tas luhds waj newaru
  atnahkt pee wiņa stahwet, jo wiņsh weens pats mahjā. Janka
  brauz Leepajā Wahzeesheem pastos. To wakaru ari nogahju.
                                                                                         18 un 19 maj
  stahweju pee Birana; ne kur neisgahju. Wiņam ihsaks laiks
  kad jaw diwi un ari droshaki. Palasu wezas kalenderes un tā
  istikt war. strādat jaw neka naw. Biranam pasham kaut kahds
  nopeetnaks darbs ne tihk eesahkt; jo skatas un gaida kas talak notiks.
                                                                                          20 maj.
  Shodeen gribu iseet pa staigat. tagad tik bailigi nerahdas.
  Wahzeeshi tik beeshi wairs nesiro. Janka ari ir shim brisham
  pahrbrauzis. Eēshu pee Sweeda un tad pee Seima ka tur tagad
  eet. Sweeda nebij mahjā. Marija nogahjusi pee Meshiņa. Tadehļ
  ne ko neapstahjos un gahju pee Seima. Eēgahju ari pee
  Meshiņa. Tad wehl nogahju pee Kluza un tad ar Kahrli nogahjam
  pee Sihla. Lihds shim tur stahweja Wahzu saldati, bet
  nu esot isgahjushi_ tadehļ nogahjam skatitees. Nebij wis wairs,
 • November 9, 2016 05:52:41 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Atpakaļ_ jo us Tahsheem wehl ir shaubigi mahjās nahkt;jo
  neweens wehl newar sinat, kahds gala isnahkums buhs. Mums
  nu ir ja eet: lai buhtu kas buhdams. Eimam jaw sinamus zeļus
  bet tas bailigakais gar Wanaga kalnu tikt garam, jo tur stahw
  Wahzeeshu sargi. Taisni ja eet par pļavwam itin tuwu tur garam.
  Noshķiramees pa diweem: es ar Seimeni pa preekshu, wiņi diwi
  nahk leelu gabalu pakaļ. Lihds esam gandrish pee Twereja kruhmeem
  norihb shahweens. Mehs tuliht atpakaļ un kruhmos eekshā.
  Shauj weehl: eemukam Twereja mahjā un brihdi nogaidijam. Mums
  eeteiza, lai labak ejot pa zeļu: tad neshaushot. Kas ar muhs pakaļ
  nahzejeem notika, nedrihstejam un nebij laika apskatitees. Us
  zeļu ne weenu wakts nebij un tā pahrnahzam shoreiz sweiki
  mahjā pee Seima. Tikai pee Birana eejot, _ tas luhds waj newaru
  atnahkt pee wiņa stahwet, jo wiņsh weens pats mahjā. Janka
  brauz Leepajā Wahzeesheem pastos. To wakaru ari nogahju.
                                                                                         18 un 19 maj
  stahweju pee Birana; ne kur neisgahju. Wiņam ihsaks laiks
  kad jaw diwi un ari droshaki. Palasu wezas kalenderes un tā
  istikt war. strādat jaw neka naw. Biranam pasham kaut kahds
  nopeetnaks darbs ne tihk eesahkt; jo skatas un gaida kas talak notiks.
                                                                                          20 maj.
  Shodeen gribu iseet pa staigat. tagad tik bailigi nerahdas.
  Wahzeeshi tik beeshi wairs nesiro. Janka ari ir shim brisham
  pahrbrauzis. Eēshu pee Sweeda un tad pee Seima ka tur tagad
  eet. Sweeda nebij mahjā. Marija nogahjusi pee Meshiņa. Tadehļ
  ne ko neapstahjos un gahju pee Seima. Eēgahju ari pee
  Meshiņa. Tad wehl nogahju pee Kluza un tad ar Kahrli nogahjam
  pee Sihla. Lihds shim tur stahweja Wahzu saldati, bet
  nu esot isgahjushi_ tadehļ nogahjam skatitees. Nebij wis wairs,

 • November 9, 2016 05:46:31 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Atpakaļ_ jo us Tahsheem wehl ir shaubigi mahjās nahkt;jo
  neweens wehl newar sinat, kahds gala isnahkums buhs. Mums
  nu ir ja eet: lai buhtu kas buhdams. Eimam jaw sinamus zeļus
  bet tas bailigakais gar Wanaga kalnu tikt garam, jo tur stahw
  Wahzeeshu sargi. Taisni ja eet par pļavwam itin tuwu tur garam.
  Noshķiramees pa diweem: es ar Seimeni pa preekshu, wiņi diwi
  nahk leelu gabalu pakaļ. Lihds esam gandrish pee Twereja kruhmeem
  norihb shahweens. Mehs tuliht atpakaļ un kruhmos eekshā.
  Shauj weehl: eemukam Twereja mahjā un brihdi nogaidijam. Mums
  eeteiza, lai labak ejot pa zeļu: tad neshaushot. Kas ar muhs pakaļ
  nahzejeem notika, nedrihstejam un nebij laika apskatitees. Us
  zeļu ne weenu wakts nebij un tā pahrnahzam shoreiz sweiki
  mahjā pee Seima. Tikai pee Birana eejot, _ tas luhds waj newaru
  atnahkt pee wiņa stahwet, jo wiņsh weens pats mahjā. Janka
  brauz Leepajā Wahzeesheem pastos. To wakaru ari nogahju.
                                                                                         18 un 19 maj
  stahweju pee Birana; ne kur neisgahju. Wiņam ihsaks laiks
  kad jaw diwi un ari droshaki. Palasu wezas kalenderes un tā
  istikt war. strādat jaw neka naw. Biranam pasham kaut kahds
  nopeetnaks darbs ne tihk eesahkt; jo skatas un gaida kas talak notiks.
                                                                                          20 maj.

 • November 9, 2016 05:46:28 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Atpakaļ_ jo us Tahsheem wehl ir shaubigi mahjās nahkt;jo
  neweens wehl newar sinat, kahds gala isnahkums buhs. Mums
  nu ir ja eet: lai buhtu kas buhdams. Eimam jaw sinamus zeļus
  bet tas bailigakais gar Wanaga kalnu tikt garam, jo tur stahw
  Wahzeeshu sargi. Taisni ja eet par pļavwam itin tuwu tur garam.
  Noshķiramees pa diweem: es ar Seimeni pa preekshu, wiņi diwi
  nahk leelu gabalu pakaļ. Lihds esam gandrish pee Twereja kruhmeem
  norihb shahweens. Mehs tuliht atpakaļ un kruhmos eekshā.
  Shauj weehl: eemukam Twereja mahjā un brihdi nogaidijam. Mums
  eeteiza, lai labak ejot pa zeļu: tad neshaushot. Kas ar muhs pakaļ
  nahzejeem notika, nedrihstejam un nebij laika apskatitees. Us
  zeļu ne weenu wakts nebij un tā pahrnahzam shoreiz sweiki
  mahjā pee Seima. Tikai pee Birana eejot, _ tas luhds waj newaru
  atnahkt pee wiņa stahwet, jo wiņsh weens pats mahjā. Janka
  brauz Leepajā Wahzeesheem pastos. To wakaru ari nogahju.
                                                                                         18 un 19 maj
  stahweju pee Birana; ne kur neisgahju. Wiņam ihsaks laiks
  kad jaw diwi un ari droshaki. Palasu wezas kalenderes un tā
  istikt war. strādat jaw neka naw. Biranam pasham kaut kahds
  nopeetnaks darbs ne tihk eesahkt; jo skatas un gaida kas talak notiks.
                                                                                          20 maj.
 • November 9, 2016 05:43:02 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Atpakaļ_ jo us Tahsheem wehl ir shaubigi mahjās nahkt;jo
  neweens wehl newar sinat, kahds gala isnahkums buhs. Mums
  nu ir ja eet: lai buhtu kas buhdams. Eimam jaw sinamus zeļus
  bet tas bailigakais gar Wanaga kalnu tikt garam, jo tur stahw
  Wahzeeshu sargi. Taisni ja eet par pļavwam itin tuwu tur garam.
  Noshķiramees pa diweem: es ar Seimeni pa preekshu, wiņi diwi
  nahk leelu gabalu pakaļ. Lihds esam gandrish pee Twereja kruhmeem
  norihb shahweens. Mehs tuliht atpakaļ un kruhmos eekshā.
  Shauj weehl: eemukam Twereja mahjā un brihdi nogaidijam. Mums
  eeteiza, lai labak ejot pa zeļu: tad neshaushot. Kas ar muhs pakaļ
  nahzejeem notika, nedrihstejam un nebij laika apskatitees. Us
  zeļu ne weenu wakts nebij un tā pahrnahzam shoreiz sweiki
  mahjā pee Seima. Tikai pee Birana eejot, _ tas luhds waj newaru
  atnahkt pee wiņa stahwet, jo wiņsh weens pats mahjā. Janka
  brauz Leepajā Wahzeesheem pastos. To wakaru ari nogahju.
                                                                                         18 un 19 maj

 • November 9, 2016 05:42:39 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Atpakaļ_ jo us Tahsheem wehl ir shaubigi mahjās nahkt;jo
  neweens wehl newar sinat, kahds gala isnahkums buhs. Mums
  nu ir ja eet: lai buhtu kas buhdams. Eimam jaw sinamus zeļus
  bet tas bailigakais gar Wanaga kalnu tikt garam, jo tur stahw
  Wahzeeshu sargi. Taisni ja eet par pļavwam itin tuwu tur garam.
  Noshķiramees pa diweem: es ar Seimeni pa preekshu, wiņi diwi
  nahk leelu gabalu pakaļ. Lihds esam gandrish pee Twereja kruhmeem
  norihb shahweens. Mehs tuliht atpakaļ un kruhmos eekshā.
  Shauj weehl: eemukam Twereja mahjā un brihdi nogaidijam. Mums
  eeteiza, lai labak ejot pa zeļu: tad neshaushot. Kas ar muhs pakaļ
  nahzejeem notika, nedrihstejam un nebij laika apskatitees. Us
  zeļu ne weenu wakts nebij un tā pahrnahzam shoreiz sweiki
  mahjā pee Seima. Tikai pee Birana eejot, _ tas luhds waj newaru
  atnahkt pee wiņa stahwet, jo wiņsh weens pats mahjā. Janka
  brauz Leepajā Wahzeesheem pastos. To wakaru ari nogahju.
                                                                                         18 un 19 maj
 • November 9, 2016 05:34:50 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Atpakaļ_ jo us Tahsheem wehl ir shaubigi mahjās nahkt;jo
  neweens wehl newar sinat, kahds gala isnahkums buhs. Mums
  nu ir ja eet: lai buhtu kas buhdams. Eimam jaw sinamus zeļus
  bet tas bailigakais gar Wanaga kalnu tikt garam, jo tur stahw
  Wahzeeshu sargi. Taisni ja eet par pļavwam itin tuwu tur garam.
  Noshķiramees pa diweem: es ar Seimeni pa preekshu, wiņi diwi
  nahk leelu gabalu pakaļ. Lihds esam gandrish pee Twereja kruhmeem
  norihb shahweens. Mehs tuliht atpakaļ un kruhmos eekshā.
  Shauj weehl:
 • November 9, 2016 05:34:42 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Atpakaļ_ jo us Tahsheem wehl ir shaubigi mahjās nahkt;jo
  neweens wehl newar sinat, kahds gala isnahkums buhs. Mums
  nu ir ja eet: lai buhtu kas buhdams. Eimam jaw sinamus zeļus
  bet tas bailigakais gar Wanaga kalnu tikt garam, jo tur stahw
  Wahzeeshu sargi. Taisni ja eet par pļavwam itin tuwu tur garam.
  Noshķiramees pa diweem: es ar Seimeni pa preekshu, wiņi diwi
  nahk leelu gabalu pakaļ. Lihds esam gandrish pee Twereja kruhmeem
  norihb shahweens. Mehs tuliht atpakaļ un kruhmos eekshā.
  Shauj weehl: 
 • November 9, 2016 05:34:34 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Atpakaļ_ jo us Tahsheem wehl ir shaubigi mahjās nahkt;jo
  neweens wehl newar sinat, kahds gala isnahkums buhs. Mums
  nu ir ja eet: lai buhtu kas buhdams. Eimam jaw sinamus zeļus
  bet tas bailigakais gar Wanaga kalnu tikt garam, jo tur stahw
  Wahzeeshu sargi. Taisni ja eet par pļavwam itin tuwu tur garam.
  Noshķiramees pa diweem: es ar Seimeni pa preekshu, wiņi diwi
  nahk leelu gabalu pakaļ. Lihds esam gandrish pee Twereja kruhmeem
  norihb shahweens. Mehs tuliht atpakaļ un kruhmos eekshā.
  Shauj weehl
 • November 9, 2016 05:34:25 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Atpakaļ_ jo us Tahsheem wehl ir shaubigi mahjās nahkt;jo
  neweens wehl newar sinat, kahds gala isnahkums buhs. Mums
  nu ir ja eet: lai buhtu kas buhdams. Eimam jaw sinamus zeļus
  bet tas bailigakais gar Wanaga kalnu tikt garam, jo tur stahw
  Wahzeeshu sargi. Taisni ja eet par pļavwam itin tuwu tur garam.
  Noshķiramees pa diweem: es ar Seimeni pa preekshu, wiņi diwi
  nahk leelu gabalu pakaļ. Lihds esam gandrish pee Twereja kruhmeem
  norihb shahweens. Mehs tuliht atpakaļ un kruhmos eekshā.
  Shauj
 • November 9, 2016 05:34:14 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Atpakaļ_ jo us Tahsheem wehl ir shaubigi mahjās nahkt;jo
  neweens wehl newar sinat, kahds gala isnahkums buhs. Mums
  nu ir ja eet: lai buhtu kas buhdams. Eimam jaw sinamus zeļus
  bet tas bailigakais gar Wanaga kalnu tikt garam, jo tur stahw
  Wahzeeshu sargi. Taisni ja eet par pļavwam itin tuwu tur garam.
  Noshķiramees pa diweem: es ar Seimeni pa preekshu, wiņi diwi
  nahk leelu gabalu pakaļ. Lihds esam gandrish pee Twereja kruhmeem
  norihb shahweens. Mehs tuliht atpakaļ un kruhmos eekshā.


Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240607
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note