Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 27

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

                                                                                        14. majā.
Deesgan esmu staigajis; kahdu deenu jastahw meerā. Tā shodeen negāju
nekur. Swehtdeenas tagad jaw ikdeenas, no strahdashanas tagad naw
ko domāt, jo neweens newar galwot, ka she netiks warbūt wiss ispostits.
Ja ihpashi Tahshi jaw ir pash;as posizijās. tadehļ us darbu naw
nekahda preeka_tikai jagaida, lai drihs shihs Wahzu breesmas jo
drihsak beigtos.
                                                                                         15. maj.
Saunajam ar Seimu brauksim us Grobiņu; pastalas wajadsigas un
ari grib eet pee komandanta luhgt zedeli lai waretu aisbraukt
lihds Dunalku Mihli apmeklet. Bijam pee komandanta: zedeli lihds
dunalku nedod. Ne ko newar darit, japaleek meerā. Grobiņa ta kā
ismirusi; retu kahdu no muhs zilwekeem reds staigajam; tikai
Wahzu saldati eet un brauz wesdami mantas un redseju ari wedam 5
leelgabalus. Nopirkt ari wairs ne ka newar dabut; bodis dashas
zeeti; tots mantas wehl pahrdod kas ir; jaunas prezes klaht 
wairs newar dabut, jo wisa tirdsneeziba tagad apstahjuses, no
Leepajas ne ka neļaujot iswest un tur jaw ari wairs nenahk klaht
jo dselszelsh un juhra tagad atrodas Pruhshu rokās.
                                                                                        16. maj.
Kad nu atļauja naw us Dunalku braukt, tad Seimene ka mahte,
grib sawu meitu satikt. Man nu jaeet lihds. Mehginasim waj
newar kahjam kaut kur pa maseem zeļeem aistikt. Lai nu kā
un kur gahjam zauri tikam_ us Dunalku aisgahjam. Papreekshu
eegahjam pee Pahna un tad talāk laimigi notikam lihds Pludumam.
Shodeen wehl atpakaļ pahrnaht jaw par gruhti_paleekam
par nakti. Seimenei ar meitu ir tashu dauds kas pahrunajams.
tapat arī ar radeem jaisrunajas, jo Pludums jaw
ir Seimenes brahlis. Beeshaka apzeemoshana kad grib, tagad
ir pahrtraukta un pee tam wehl nesin waj wairs tiksees. Kara
breesmās weens otrs war krist eenaidneekam par upuri.
                                                                                         17. maj (sw)
Nogahjam gan; bet deesin ka buhs ar atpakaļ tikshanu.
atpakaļ jaeet; jo Seimene jaw grib mahjās tapt. Es nu wehl
waretu kur apkahrt blanditees; man tatshu jaeet lihds, jo
weena wiņa nedrihkst eet. Pee Pluduma kahds Pariņs ari
nahks lihds, jo gribot us Leepaju notapt. Pee Ehpeļa ari weens
nahk lihds, arī eeshot us Leepaju. Labi ir, ta tad nu esam 4.
Mihle un Poriņa seewa muhs pawada: nobrehzas un jaut

Transcription saved
                                                                                        14. majā.
Deesgan esmu staigajis; kahdu deenu jastahw meerā. Tā shodeen negāju
nekur. Swehtdeenas tagad jaw ikdeenas, no strahdashanas tagad naw
ko domāt, jo neweens newar galwot, ka she netiks warbūt wiss ispostits.
Ja ihpashi Tahshi jaw ir pash;as posizijās. tadehļ us darbu naw
nekahda preeka_tikai jagaida, lai drihs shihs Wahzu breesmas jo
drihsak beigtos.
                                                                                         15. maj.
Saunajam ar Seimu brauksim us Grobiņu; pastalas wajadsigas un
ari grib eet pee komandanta luhgt zedeli lai waretu aisbraukt
lihds Dunalku Mihli apmeklet. Bijam pee komandanta: zedeli lihds
dunalku nedod. Ne ko newar darit, japaleek meerā. Grobiņa ta kā
ismirusi; retu kahdu no muhs zilwekeem reds staigajam; tikai
Wahzu saldati eet un brauz wesdami mantas un redseju ari wedam 5
leelgabalus. Nopirkt ari wairs ne ka newar dabut; bodis dashas
zeeti; tots mantas wehl pahrdod kas ir; jaunas prezes klaht 
wairs newar dabut, jo wisa tirdsneeziba tagad apstahjuses, no
Leepajas ne ka neļaujot iswest un tur jaw ari wairs nenahk klaht
jo dselszelsh un juhra tagad atrodas Pruhshu rokās.
                                                                                        16. maj.
Kad nu atļauja naw us Dunalku braukt, tad Seimene ka mahte,
grib sawu meitu satikt. Man nu jaeet lihds. Mehginasim waj
newar kahjam kaut kur pa maseem zeļeem aistikt. Lai nu kā
un kur gahjam zauri tikam_ us Dunalku aisgahjam. Papreekshu
eegahjam pee Pahna un tad talāk laimigi notikam lihds Pludumam.
Shodeen wehl atpakaļ pahrnaht jaw par gruhti_paleekam
par nakti. Seimenei ar meitu ir tashu dauds kas pahrunajams.
tapat arī ar radeem jaisrunajas, jo Pludums jaw
ir Seimenes brahlis. Beeshaka apzeemoshana kad grib, tagad
ir pahrtraukta un pee tam wehl nesin waj wairs tiksees. Kara
breesmās weens otrs war krist eenaidneekam par upuri.
                                                                                         17. maj (sw)
Nogahjam gan; bet deesin ka buhs ar atpakaļ tikshanu.
atpakaļ jaeet; jo Seimene jaw grib mahjās tapt. Es nu wehl
waretu kur apkahrt blanditees; man tatshu jaeet lihds, jo
weena wiņa nedrihkst eet. Pee Pluduma kahds Pariņs ari
nahks lihds, jo gribot us Leepaju notapt. Pee Ehpeļa ari weens
nahk lihds, arī eeshot us Leepaju. Labi ir, ta tad nu esam 4.
Mihle un Poriņa seewa muhs pawada: nobrehzas un jaut


Transcription history
 • November 9, 2016 05:25:28 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                          14. majā.
  Deesgan esmu staigajis; kahdu deenu jastahw meerā. Tā shodeen negāju
  nekur. Swehtdeenas tagad jaw ikdeenas, no strahdashanas tagad naw
  ko domāt, jo neweens newar galwot, ka she netiks warbūt wiss ispostits.
  Ja ihpashi Tahshi jaw ir pash;as posizijās. tadehļ us darbu naw
  nekahda preeka_tikai jagaida, lai drihs shihs Wahzu breesmas jo
  drihsak beigtos.
                                                                                           15. maj.
  Saunajam ar Seimu brauksim us Grobiņu; pastalas wajadsigas un
  ari grib eet pee komandanta luhgt zedeli lai waretu aisbraukt
  lihds Dunalku Mihli apmeklet. Bijam pee komandanta: zedeli lihds
  dunalku nedod. Ne ko newar darit, japaleek meerā. Grobiņa ta kā
  ismirusi; retu kahdu no muhs zilwekeem reds staigajam; tikai
  Wahzu saldati eet un brauz wesdami mantas un redseju ari wedam 5
  leelgabalus. Nopirkt ari wairs ne ka newar dabut; bodis dashas
  zeeti; tots mantas wehl pahrdod kas ir; jaunas prezes klaht 
  wairs newar dabut, jo wisa tirdsneeziba tagad apstahjuses, no
  Leepajas ne ka neļaujot iswest un tur jaw ari wairs nenahk klaht
  jo dselszelsh un juhra tagad atrodas Pruhshu rokās.
                                                                                          16. maj.
  Kad nu atļauja naw us Dunalku braukt, tad Seimene ka mahte,
  grib sawu meitu satikt. Man nu jaeet lihds. Mehginasim waj
  newar kahjam kaut kur pa maseem zeļeem aistikt. Lai nu kā
  un kur gahjam zauri tikam_ us Dunalku aisgahjam. Papreekshu
  eegahjam pee Pahna un tad talāk laimigi notikam lihds Pludumam.
  Shodeen wehl atpakaļ pahrnaht jaw par gruhti_paleekam
  par nakti. Seimenei ar meitu ir tashu dauds kas pahrunajams.
  tapat arī ar radeem jaisrunajas, jo Pludums jaw
  ir Seimenes brahlis. Beeshaka apzeemoshana kad grib, tagad
  ir pahrtraukta un pee tam wehl nesin waj wairs tiksees. Kara
  breesmās weens otrs war krist eenaidneekam par upuri.
                                                                                           17. maj (sw)
  Nogahjam gan; bet deesin ka buhs ar atpakaļ tikshanu.
  atpakaļ jaeet; jo Seimene jaw grib mahjās tapt. Es nu wehl
  waretu kur apkahrt blanditees; man tatshu jaeet lihds, jo
  weena wiņa nedrihkst eet. Pee Pluduma kahds Pariņs ari
  nahks lihds, jo gribot us Leepaju notapt. Pee Ehpeļa ari weens
  nahk lihds, arī eeshot us Leepaju. Labi ir, ta tad nu esam 4.
  Mihle un Poriņa seewa muhs pawada: nobrehzas un jaut


 • November 9, 2016 05:25:20 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                          14. majā.
  Deesgan esmu staigajis; kahdu deenu jastahw meerā. Tā shodeen negāju
  nekur. Swehtdeenas tagad jaw ikdeenas, no strahdashanas tagad naw
  ko domāt, jo neweens newar galwot, ka she netiks warbūt wiss ispostits.
  Ja ihpashi Tahshi jaw ir pash;as posizijās. tadehļ us darbu naw
  nekahda preeka_tikai jagaida, lai drihs shihs Wahzu breesmas jo
  drihsak beigtos.
                                                                                           15. maj.
  Saunajam ar Seimu brauksim us Grobiņu; pastalas wajadsigas un
  ari grib eet pee komandanta luhgt zedeli lai waretu aisbraukt
  lihds Dunalku Mihli apmeklet. Bijam pee komandanta: zedeli lihds
  dunalku nedod. Ne ko newar darit, japaleek meerā. Grobiņa ta kā
  ismirusi; retu kahdu no muhs zilwekeem reds staigajam; tikai
  Wahzu saldati eet un brauz wesdami mantas un redseju ari wedam 5
  leelgabalus. Nopirkt ari wairs ne ka newar dabut; bodis dashas
  zeeti; tots mantas wehl pahrdod kas ir; jaunas prezes klaht 
  wairs newar dabut, jo wisa tirdsneeziba tagad apstahjuses, no
  Leepajas ne ka neļaujot iswest un tur jaw ari wairs nenahk klaht
  jo dselszelsh un juhra tagad atrodas Pruhshu rokās.
                                                                                          16. maj.
  Kad nu atļauja naw us Dunalku braukt, tad Seimene ka mahte,
  grib sawu meitu satikt. Man nu jaeet lihds. Mehginasim waj
  newar kahjam kaut kur pa maseem zeļeem aistikt. Lai nu kā
  un kur gahjam zauri tikam_ us Dunalku aisgahjam. Papreekshu
  eegahjam pee Pahna un tad talāk laimigi notikam lihds Pludumam.
  Shodeen wehl atpakaļ pahrnaht jaw par gruhti_paleekam
  par nakti. Seimenei ar meitu ir tashu dauds kas pahrunajams.
  tapat arī ar radeem jaisrunajas, jo Pludums jaw
  ir Seimenes brahlis. Beeshaka apzeemoshana kad grib, tagad
  ir pahrtraukta un pee tam wehl nesin waj wairs tiksees. Kara
  breesmās weens otrs war krist eenaidneekam par upuri.
                                                                                           17. maj (sw)
  Nogahjam gan; bet deesin ka buhs ar atpakaļ tikshanu.
  atpakaļ jaeet; jo Seimene jaw grib mahjās tapt. Es nu wehl
  waretu kur apkahrt blanditees; man tatshu jaeet lihds, jo
  weena wiņa nedrihkst eet. Pee Pluduma kahds Pariņs ari
  nahks lihds, jo gribot us Leepaju notapt. Pee Ehpeļa ari weens
  nahk lihds, arī eeshot us Leepaju. Labi ir, ta tad nu esam 4.
  Mihle un Poriņa seewa muhs pawada: nobrehzas un jaut • November 9, 2016 05:17:46 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                          14. majā.
  Deesgan esmu staigajis; kahdu deenu jastahw meerā. Tā shodeen negāju
  nekur. Swehtdeenas tagad jaw ikdeenas, no strahdashanas tagad naw
  ko domāt, jo neweens newar galwot, ka she netiks warbūt wiss ispostits.
  Ja ihpashi Tahshi jaw ir pash;as posizijās. tadehļ us darbu naw
  nekahda preeka_tikai jagaida, lai drihs shihs Wahzu breesmas jo
  drihsak beigtos.
                                                                                           15. maj.
  Saunajam ar Seimu brauksim us Grobiņu; pastalas wajadsigas un
  ari grib eet pee komandanta luhgt zedeli lai waretu aisbraukt
  lihds Dunalku Mihli apmeklet. Bijam pee komandanta: zedeli lihds
  dunalku nedod. Ne ko newar darit, japaleek meerā. Grobiņa ta kā
  ismirusi; retu kahdu no muhs zilwekeem reds staigajam; tikai
  Wahzu saldati eet un brauz wesdami mantas un redseju ari wedam 5
  leelgabalus. Nopirkt ari wairs ne ka newar dabut; bodis dashas
  zeeti; tots mantas wehl pahrdod kas ir; jaunas prezes klaht 
  wairs newar dabut, jo wisa tirdsneeziba tagad apstahjuses, no
  Leepajas ne ka neļaujot iswest un tur jaw ari wairs nenahk klaht
  jo dselszelsh un juhra tagad atrodas Pruhshu rokās.
                                                                                          16. maj.
  Kad nu atļauja naw us Dunalku braukt, tad Seimene ka mahte,
  grib sawu meitu satikt. Man nu jaeet lihds. Mehginasim waj
  newar kahjam kaut kur pa maseem zeļeem aistikt. Lai nu kā
  un kur gahjam zauri tikam_ us Dunalku aisgahjam. Papreekshu
  eegahjam pee Pahna un tad talāk laimigi notikam lihds Pludumam.
  Shodeen wehl atpakaļ pahrnaht jaw par gruhti_paleekam
  par nakti. Seimenei ar meitu ir tashu dauds kas pahrunajams.
  tapat arī ar radeem jaisrunajas, jo Pludums jaw
  ir Seimenes brahlis. Beeshaka apzeemoshana kad grib, tagad
  ir pahrtraukta un pee tam wehl nesin waj wairs tiksees. Kara
  breesmās weens otrs war krist eenaidneekam par upuri.
                                                                                           17. maj (sw)

 • November 9, 2016 05:17:40 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                          14. majā.
  Deesgan esmu staigajis; kahdu deenu jastahw meerā. Tā shodeen negāju
  nekur. Swehtdeenas tagad jaw ikdeenas, no strahdashanas tagad naw
  ko domāt, jo neweens newar galwot, ka she netiks warbūt wiss ispostits.
  Ja ihpashi Tahshi jaw ir pash;as posizijās. tadehļ us darbu naw
  nekahda preeka_tikai jagaida, lai drihs shihs Wahzu breesmas jo
  drihsak beigtos.
                                                                                           15. maj.
  Saunajam ar Seimu brauksim us Grobiņu; pastalas wajadsigas un
  ari grib eet pee komandanta luhgt zedeli lai waretu aisbraukt
  lihds Dunalku Mihli apmeklet. Bijam pee komandanta: zedeli lihds
  dunalku nedod. Ne ko newar darit, japaleek meerā. Grobiņa ta kā
  ismirusi; retu kahdu no muhs zilwekeem reds staigajam; tikai
  Wahzu saldati eet un brauz wesdami mantas un redseju ari wedam 5
  leelgabalus. Nopirkt ari wairs ne ka newar dabut; bodis dashas
  zeeti; tots mantas wehl pahrdod kas ir; jaunas prezes klaht 
  wairs newar dabut, jo wisa tirdsneeziba tagad apstahjuses, no
  Leepajas ne ka neļaujot iswest un tur jaw ari wairs nenahk klaht
  jo dselszelsh un juhra tagad atrodas Pruhshu rokās.
                                                                                          16. maj.
  Kad nu atļauja naw us Dunalku braukt, tad Seimene ka mahte,
  grib sawu meitu satikt. Man nu jaeet lihds. Mehginasim waj
  newar kahjam kaut kur pa maseem zeļeem aistikt. Lai nu kā
  un kur gahjam zauri tikam_ us Dunalku aisgahjam. Papreekshu
  eegahjam pee Pahna un tad talāk laimigi notikam lihds Pludumam.
  Shodeen wehl atpakaļ pahrnaht jaw par gruhti_paleekam
  par nakti. Seimenei ar meitu ir tashu dauds kas pahrunajams.
  tapat arī ar radeem jaisrunajas, jo Pludums jaw
  ir Seimenes brahlis. Beeshaka apzeemoshana kad grib, tagad
  ir pahrtraukta un pee tam wehl nesin waj wairs tiksees. Kara
  breesmās weens otrs war krist eenaidneekam par upuri.
                                                                                           17. maj (sw)


 • November 9, 2016 05:08:52 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                          14. majā.
  Deesgan esmu staigajis; kahdu deenu jastahw meerā. Tā shodeen negāju
  nekur. Swehtdeenas tagad jaw ikdeenas, no strahdashanas tagad naw
  ko domāt, jo neweens newar galwot, ka she netiks warbūt wiss ispostits.
  Ja ihpashi Tahshi jaw ir pash;as posizijās. tadehļ us darbu naw
  nekahda preeka_tikai jagaida, lai drihs shihs Wahzu breesmas jo
  drihsak beigtos.
                                                                                           15. maj.
  Saunajam ar Seimu brauksim us Grobiņu; pastalas wajadsigas un
  ari grib eet pee komandanta luhgt zedeli lai waretu aisbraukt
  lihds Dunalku Mihli apmeklet. Bijam pee komandanta: zedeli lihds
  dunalku nedod. Ne ko newar darit, japaleek meerā. Grobiņa ta kā
  ismirusi; retu kahdu no muhs zilwekeem reds staigajam; tikai
  Wahzu saldati eet un brauz wesdami mantas un redseju ari wedam 5
  leelgabalus. Nopirkt ari wairs ne ka newar dabut; bodis dashas
  zeeti; tots mantas wehl pahrdod kas ir; jaunas prezes klaht 
  wairs newar dabut, jo wisa tirdsneeziba tagad apstahjuses, no
  Leepajas ne ka neļaujot iswest un tur jaw ari wairs nenahk klaht
  jo dselszelsh un juhra tagad atrodas Pruhshu rokās.
                                                                                          16. maj.

 • November 9, 2016 05:08:44 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                          14. majā.
  Deesgan esmu staigajis; kahdu deenu jastahw meerā. Tā shodeen negāju
  nekur. Swehtdeenas tagad jaw ikdeenas, no strahdashanas tagad naw
  ko domāt, jo neweens newar galwot, ka she netiks warbūt wiss ispostits.
  Ja ihpashi Tahshi jaw ir pash;as posizijās. tadehļ us darbu naw
  nekahda preeka_tikai jagaida, lai drihs shihs Wahzu breesmas jo
  drihsak beigtos.
                                                                                           15. maj.
  Saunajam ar Seimu brauksim us Grobiņu; pastalas wajadsigas un
  ari grib eet pee komandanta luhgt zedeli lai waretu aisbraukt
  lihds Dunalku Mihli apmeklet. Bijam pee komandanta: zedeli lihds
  dunalku nedod. Ne ko newar darit, japaleek meerā. Grobiņa ta kā
  ismirusi; retu kahdu no muhs zilwekeem reds staigajam; tikai
  Wahzu saldati eet un brauz wesdami mantas un redseju ari wedam 5
  leelgabalus. Nopirkt ari wairs ne ka newar dabut; bodis dashas
  zeeti; tots mantas wehl pahrdod kas ir; jaunas prezes klaht 
  wairs newar dabut, jo wisa tirdsneeziba tagad apstahjuses, no
  Leepajas ne ka neļaujot iswest un tur jaw ari wairs nenahk klaht
  jo dselszelsh un juhra tagad atrodas Pruhshu rokās.
                                                                                          16. maj.


 • November 9, 2016 04:56:58 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                          14. majā.
  Deesgan esmu staigajis; kahdu deenu jastahw meerā. Tā shodeen negāju
  nekur. Swehtdeenas tagad jaw ikdeenas, no strahdashanas tagad naw
  ko domāt, jo neweens newar galwot, ka she netiks warbūt wiss ispostits.
  Ja ihpashi Tahshi jaw ir pash;as posizijās. tadehļ us darbu naw
  nekahda preeka_tikai jagaida, lai drihs shihs Wahzu breesmas jo
  drihsak beigtos.
                                                                                           15. maj.

 • November 9, 2016 04:56:51 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                          14. majā.
  Deesgan esmu staigajis; kahdu deenu jastahw meerā. Tā shodeen negāju
  nekur. Swehtdeenas tagad jaw ikdeenas, no strahdashanas tagad naw
  ko domāt, jo neweens newar galwot, ka she netiks warbūt wiss ispostits.
  Ja ihpashi Tahshi jaw ir pash;as posizijās. tadehļ us darbu naw
  nekahda preeka_tikai jagaida, lai drihs shihs Wahzu breesmas jo
  drihsak beigtos.
                                                                                           15. maj.


Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240606
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note