Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 26

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

pahr nahzu atpakaļ pee Seima; jo tur jaw tagad ta galwena apstahshanas
weeta ir. Sweeds ari gib, lai paliktu pee wiņa kahdu
laiku, kad eenahk Wahzeeshi tad es waru sarunat.  Bet jau netihk
us weetu stahwet, grib wisur paeet redset un dsirdet.
                                                                                        10. maj . (wasar sw )
Buhtu brauzis shodeen us Grobiņu; bet Seims negrib dot sirgus _
bail ka Wahzeeshi neatņem. Ka nu nedod, nedod. _ warjau
istikt ari. Bēseksis aiseet kahjam us Grobiņu. Mehs ar Ernestu
nogahjam pee Kluza us pusdeenu un pehz tam nozeerojam pee
Meira. Tur isplahpajushees, parnahzam atpakal pee
Seima. Ta shi deena pagahja.
                                                                                         11. maj.
Seims shodeen grib braukt us Dunalku pee Pluduma Mihli
apmeklet. Es lihds krogam pabraukshu lihds. Warbuht ka
trapas us zeļu Pruhshu waktis. Ka tad, wakar nebij shodeen
ir atkal. Isluhoju lai lauj aisbraukt meitu apmeklet,_wiņi
aisbrauz, es pahrnahzu atpakal. Atminejos ka weza Meirene
man luhdsa lai aiseimu lihds Mataru Wilkporim, kur wiņas
meita par saimneezi, paredset waj wiņi ar kur aisbraukushi
jeb ir mahjā. Nebij nekur aisbraukushi; tikai lopi
aisdsihti us Waltaiķeem. Paskatijos Kushku mahjas; tur wiss
saplosits un uslausts. Behdigi! Wehl nogahju Pee Tauriņa
Butsha un meira_ kur isguleju par nakti. wisur tik par
karu ween runā. kad nahktu muhs kara spehks atpestit no
Wahzeesheem;_ tā ir wisu wehleshanas!
                                                                              12. maj.
Ja eet atkal. Us weetu netihk stahwet. Eegahju kasihstamās
mahjās un atkal pahrnahzu pee seima. Ej kur gribi_weens
un tas pats; wisi ustraukti_masko strahda, tikai gaida
un skatas kas us preekshu notiks.
                                                                                        13. majā.
Revina Anna gribetu noeet pee Meira_mahsu apmeklet; bet
weena nedrihst eet, jo bail satikt Wahzu saldatus. Man
jawed. Mums jaw naw wajadsigs gar krogu eet, kur stahw wakte;
eesim teesham par poru us Masnusi un tad pa zeļu pahri us
Talseem. Ta ari aisgahjam. Wakarā mahjas nahkdami gahjam gar krogu;
saldats gan prasija kur eet, kad jaw war turpat mahjas parahdit, 
tad lai eet. Es wehl eegahju pee kluza_tur nekas sewishks
un jauns nebij, palrgahju ari pee Seima.Transcription saved
pahr nahzu atpakaļ pee Seima; jo tur jaw tagad ta galwena apstahshanas
weeta ir. Sweeds ari gib, lai paliktu pee wiņa kahdu
laiku, kad eenahk Wahzeeshi tad es waru sarunat.  Bet jau netihk
us weetu stahwet, grib wisur paeet redset un dsirdet.
                                                                                        10. maj . (wasar sw )
Buhtu brauzis shodeen us Grobiņu; bet Seims negrib dot sirgus _
bail ka Wahzeeshi neatņem. Ka nu nedod, nedod. _ warjau
istikt ari. Bēseksis aiseet kahjam us Grobiņu. Mehs ar Ernestu
nogahjam pee Kluza us pusdeenu un pehz tam nozeerojam pee
Meira. Tur isplahpajushees, parnahzam atpakal pee
Seima. Ta shi deena pagahja.
                                                                                         11. maj.
Seims shodeen grib braukt us Dunalku pee Pluduma Mihli
apmeklet. Es lihds krogam pabraukshu lihds. Warbuht ka
trapas us zeļu Pruhshu waktis. Ka tad, wakar nebij shodeen
ir atkal. Isluhoju lai lauj aisbraukt meitu apmeklet,_wiņi
aisbrauz, es pahrnahzu atpakal. Atminejos ka weza Meirene
man luhdsa lai aiseimu lihds Mataru Wilkporim, kur wiņas
meita par saimneezi, paredset waj wiņi ar kur aisbraukushi
jeb ir mahjā. Nebij nekur aisbraukushi; tikai lopi
aisdsihti us Waltaiķeem. Paskatijos Kushku mahjas; tur wiss
saplosits un uslausts. Behdigi! Wehl nogahju Pee Tauriņa
Butsha un meira_ kur isguleju par nakti. wisur tik par
karu ween runā. kad nahktu muhs kara spehks atpestit no
Wahzeesheem;_ tā ir wisu wehleshanas!
                                                                              12. maj.
Ja eet atkal. Us weetu netihk stahwet. Eegahju kasihstamās
mahjās un atkal pahrnahzu pee seima. Ej kur gribi_weens
un tas pats; wisi ustraukti_masko strahda, tikai gaida
un skatas kas us preekshu notiks.
                                                                                        13. majā.
Revina Anna gribetu noeet pee Meira_mahsu apmeklet; bet
weena nedrihst eet, jo bail satikt Wahzu saldatus. Man
jawed. Mums jaw naw wajadsigs gar krogu eet, kur stahw wakte;
eesim teesham par poru us Masnusi un tad pa zeļu pahri us
Talseem. Ta ari aisgahjam. Wakarā mahjas nahkdami gahjam gar krogu;
saldats gan prasija kur eet, kad jaw war turpat mahjas parahdit, 
tad lai eet. Es wehl eegahju pee kluza_tur nekas sewishks
un jauns nebij, palrgahju ari pee Seima.
Transcription history
 • November 9, 2016 04:48:34 Vineta Blitsone (LU-LV)
  pahr nahzu atpakaļ pee Seima; jo tur jaw tagad ta galwena apstahshanas
  weeta ir. Sweeds ari gib, lai paliktu pee wiņa kahdu
  laiku, kad eenahk Wahzeeshi tad es waru sarunat.  Bet jau netihk
  us weetu stahwet, grib wisur paeet redset un dsirdet.
                                                                                          10. maj . (wasar sw )
  Buhtu brauzis shodeen us Grobiņu; bet Seims negrib dot sirgus _
  bail ka Wahzeeshi neatņem. Ka nu nedod, nedod. _ warjau
  istikt ari. Bēseksis aiseet kahjam us Grobiņu. Mehs ar Ernestu
  nogahjam pee Kluza us pusdeenu un pehz tam nozeerojam pee
  Meira. Tur isplahpajushees, parnahzam atpakal pee
  Seima. Ta shi deena pagahja.
                                                                                           11. maj.
  Seims shodeen grib braukt us Dunalku pee Pluduma Mihli
  apmeklet. Es lihds krogam pabraukshu lihds. Warbuht ka
  trapas us zeļu Pruhshu waktis. Ka tad, wakar nebij shodeen
  ir atkal. Isluhoju lai lauj aisbraukt meitu apmeklet,_wiņi
  aisbrauz, es pahrnahzu atpakal. Atminejos ka weza Meirene
  man luhdsa lai aiseimu lihds Mataru Wilkporim, kur wiņas
  meita par saimneezi, paredset waj wiņi ar kur aisbraukushi
  jeb ir mahjā. Nebij nekur aisbraukushi; tikai lopi
  aisdsihti us Waltaiķeem. Paskatijos Kushku mahjas; tur wiss
  saplosits un uslausts. Behdigi! Wehl nogahju Pee Tauriņa
  Butsha un meira_ kur isguleju par nakti. wisur tik par
  karu ween runā. kad nahktu muhs kara spehks atpestit no
  Wahzeesheem;_ tā ir wisu wehleshanas!
                                                                                12. maj.
  Ja eet atkal. Us weetu netihk stahwet. Eegahju kasihstamās
  mahjās un atkal pahrnahzu pee seima. Ej kur gribi_weens
  un tas pats; wisi ustraukti_masko strahda, tikai gaida
  un skatas kas us preekshu notiks.
                                                                                          13. majā.
  Revina Anna gribetu noeet pee Meira_mahsu apmeklet; bet
  weena nedrihst eet, jo bail satikt Wahzu saldatus. Man
  jawed. Mums jaw naw wajadsigs gar krogu eet, kur stahw wakte;
  eesim teesham par poru us Masnusi un tad pa zeļu pahri us
  Talseem. Ta ari aisgahjam. Wakarā mahjas nahkdami gahjam gar krogu;
  saldats gan prasija kur eet, kad jaw war turpat mahjas parahdit, 
  tad lai eet. Es wehl eegahju pee kluza_tur nekas sewishks
  un jauns nebij, palrgahju ari pee Seima.
 • November 9, 2016 04:48:23 Vineta Blitsone (LU-LV)
  pahr nahzu atpakaļ pee Seima; jo tur jaw tagad ta galwena apstahshanas
  weeta ir. Sweeds ari gib, lai paliktu pee wiņa kahdu
  laiku, kad eenahk Wahzeeshi tad es waru sarunat.  Bet jau netihk
  us weetu stahwet, grib wisur paeet redset un dsirdet.
                                                                                          10. maj . (wasar sw )
  Buhtu brauzis shodeen us Grobiņu; bet Seims negrib dot sirgus _
  bail ka Wahzeeshi neatņem. Ka nu nedod, nedod. _ warjau
  istikt ari. Bēseksis aiseet kahjam us Grobiņu. Mehs ar Ernestu
  nogahjam pee Kluza us pusdeenu un pehz tam nozeerojam pee
  Meira. Tur isplahpajushees, parnahzam atpakal pee
  Seima. Ta shi deena pagahja.
                                                                                           11. maj.
  Seims shodeen grib braukt us Dunalku pee Pluduma Mihli
  apmeklet. Es lihds krogam pabraukshu lihds. Warbuht ka
  trapas us zeļu Pruhshu waktis. Ka tad, wakar nebij shodeen
  ir atkal. Isluhoju lai lauj aisbraukt meitu apmeklet,_wiņi
  aisbrauz, es pahrnahzu atpakal. Atminejos ka weza Meirene
  man luhdsa lai aiseimu lihds Mataru Wilkporim, kur wiņas
  meita par saimneezi, paredset waj wiņi ar kur aisbraukushi
  jeb ir mahjā. Nebij nekur aisbraukushi; tikai lopi
  aisdsihti us Waltaiķeem. Paskatijos Kushku mahjas; tur wiss
  saplosits un uslausts. Behdigi! Wehl nogahju Pee Tauriņa
  Butsha un meira_ kur isguleju par nakti. wisur tik par
  karu ween runā. kad nahktu muhs kara spehks atpestit no
  Wahzeesheem;_ tā ir wisu wehleshanas!
                                                                                12. maj.
  Ja eet atkal. Us weetu netihk stahwet. Eegahju kasihstamās
  mahjās un atkal pahrnahzu pee seima. Ej kur gribi_weens
  un tas pats; wisi ustraukti_masko strahda, tikai gaida
  un skatas kas us preekshu notiks.
                                                                                          13. majā.
  Revina Anna gribetu noeet pee Meira_mahsu apmeklet; bet
  weena nedrihst eet, jo bail satikt Wahzu saldatus. Man
  jawed. Mums jaw naw wajadsigs gar krogu eet, kur stahw wakte;
  eesim teesham par poru us Masnusi un tad pa zeļu pahri us
  Talseem. Ta ari aisgahjam. Wakarā mahjas nahkdami gahjam gar krogu;
  saldats gan prasija kur eet, kad jaw war turpat mahjas parahdit, 
  tad lai eet. Es wehl eegahju pee kluza_tur nekas sewishks
  un jauns nebij, palrgahju ari pee Seima. • November 9, 2016 04:43:08 Vineta Blitsone (LU-LV)
  pahr nahzu atpakaļ pee Seima; jo tur jaw tagad ta galwena apstahshanas
  weeta ir. Sweeds ari gib, lai paliktu pee wiņa kahdu
  laiku, kad eenahk Wahzeeshi tad es waru sarunat.  Bet jau netihk
  us weetu stahwet, grib wisur paeet redset un dsirdet.
                                                                                          10. maj . (wasar sw )
  Buhtu brauzis shodeen us Grobiņu; bet Seims negrib dot sirgus _
  bail ka Wahzeeshi neatņem. Ka nu nedod, nedod. _ warjau
  istikt ari. Bēseksis aiseet kahjam us Grobiņu. Mehs ar Ernestu
  nogahjam pee Kluza us pusdeenu un pehz tam nozeerojam pee
  Meira. Tur isplahpajushees, parnahzam atpakal pee
  Seima. Ta shi deena pagahja.
                                                                                           11. maj.
  Seims shodeen grib braukt us Dunalku pee Pluduma Mihli
  apmeklet. Es lihds krogam pabraukshu lihds. Warbuht ka
  trapas us zeļu Pruhshu waktis. Ka tad, wakar nebij shodeen
  ir atkal. Isluhoju lai lauj aisbraukt meitu apmeklet,_wiņi
  aisbrauz, es pahrnahzu atpakal. Atminejos ka weza Meirene
  man luhdsa lai aiseimu lihds Mataru Wilkporim, kur wiņas
  meita par saimneezi, paredset waj wiņi ar kur aisbraukushi
  jeb ir mahjā. Nebij nekur aisbraukushi; tikai lopi
  aisdsihti us Waltaiķeem. Paskatijos Kushku mahjas; tur wiss
  saplosits un uslausts. Behdigi! Wehl nogahju Pee Tauriņa
  Butsha un meira_ kur isguleju par nakti. wisur tik par
  karu ween runā. kad nahktu muhs kara spehks atpestit no
  Wahzeesheem;_ tā ir wisu wehleshanas!
                                                                                12. maj.
  Ja eet atkal. Us weetu netihk stahwet. Eegahju kasihstamās
  mahjās un atkal pahrnahzu pee seima. Ej kur gribi_weens
  un tas pats; wisi ustraukti_masko strahda, tikai gaida
  un skatas kas us preekshu notiks.
                                                                                          13. majā.

 • November 9, 2016 04:43:00 Vineta Blitsone (LU-LV)
  pahr nahzu atpakaļ pee Seima; jo tur jaw tagad ta galwena apstahshanas
  weeta ir. Sweeds ari gib, lai paliktu pee wiņa kahdu
  laiku, kad eenahk Wahzeeshi tad es waru sarunat.  Bet jau netihk
  us weetu stahwet, grib wisur paeet redset un dsirdet.
                                                                                          10. maj . (wasar sw )
  Buhtu brauzis shodeen us Grobiņu; bet Seims negrib dot sirgus _
  bail ka Wahzeeshi neatņem. Ka nu nedod, nedod. _ warjau
  istikt ari. Bēseksis aiseet kahjam us Grobiņu. Mehs ar Ernestu
  nogahjam pee Kluza us pusdeenu un pehz tam nozeerojam pee
  Meira. Tur isplahpajushees, parnahzam atpakal pee
  Seima. Ta shi deena pagahja.
                                                                                           11. maj.
  Seims shodeen grib braukt us Dunalku pee Pluduma Mihli
  apmeklet. Es lihds krogam pabraukshu lihds. Warbuht ka
  trapas us zeļu Pruhshu waktis. Ka tad, wakar nebij shodeen
  ir atkal. Isluhoju lai lauj aisbraukt meitu apmeklet,_wiņi
  aisbrauz, es pahrnahzu atpakal. Atminejos ka weza Meirene
  man luhdsa lai aiseimu lihds Mataru Wilkporim, kur wiņas
  meita par saimneezi, paredset waj wiņi ar kur aisbraukushi
  jeb ir mahjā. Nebij nekur aisbraukushi; tikai lopi
  aisdsihti us Waltaiķeem. Paskatijos Kushku mahjas; tur wiss
  saplosits un uslausts. Behdigi! Wehl nogahju Pee Tauriņa
  Butsha un meira_ kur isguleju par nakti. wisur tik par
  karu ween runā. kad nahktu muhs kara spehks atpestit no
  Wahzeesheem;_ tā ir wisu wehleshanas!
                                                                                12. maj.
  Ja eet atkal. Us weetu netihk stahwet. Eegahju kasihstamās
  mahjās un atkal pahrnahzu pee seima. Ej kur gribi_weens
  un tas pats; wisi ustraukti_masko strahda, tikai gaida
  un skatas kas us preekshu notiks.
                                                                                          13. majā.


 • November 9, 2016 04:39:44 Vineta Blitsone (LU-LV)
  pahr nahzu atpakaļ pee Seima; jo tur jaw tagad ta galwena apstahshanas
  weeta ir. Sweeds ari gib, lai paliktu pee wiņa kahdu
  laiku, kad eenahk Wahzeeshi tad es waru sarunat.  Bet jau netihk
  us weetu stahwet, grib wisur paeet redset un dsirdet.
                                                                                          10. maj . (wasar sw )
  Buhtu brauzis shodeen us Grobiņu; bet Seims negrib dot sirgus _
  bail ka Wahzeeshi neatņem. Ka nu nedod, nedod. _ warjau
  istikt ari. Bēseksis aiseet kahjam us Grobiņu. Mehs ar Ernestu
  nogahjam pee Kluza us pusdeenu un pehz tam nozeerojam pee
  Meira. Tur isplahpajushees, parnahzam atpakal pee
  Seima. Ta shi deena pagahja.
                                                                                           11. maj.
  Seims shodeen grib braukt us Dunalku pee Pluduma Mihli
  apmeklet. Es lihds krogam pabraukshu lihds. Warbuht ka
  trapas us zeļu Pruhshu waktis. Ka tad, wakar nebij shodeen
  ir atkal. Isluhoju lai lauj aisbraukt meitu apmeklet,_wiņi
  aisbrauz, es pahrnahzu atpakal. Atminejos ka weza Meirene
  man luhdsa lai aiseimu lihds Mataru Wilkporim, kur wiņas
  meita par saimneezi, paredset waj wiņi ar kur aisbraukushi
  jeb ir mahjā. Nebij nekur aisbraukushi; tikai lopi
  aisdsihti us Waltaiķeem. Paskatijos Kushku mahjas; tur wiss
  saplosits un uslausts. Behdigi! Wehl nogahju Pee Tauriņa
  Butsha un meira_ kur isguleju par nakti. wisur tik par
  karu ween runā. kad nahktu muhs kara spehks atpestit no
  Wahzeesheem;_ tā ir wisu wehleshanas!
                                                                                12. maj.

 • November 9, 2016 04:39:39 Vineta Blitsone (LU-LV)
  pahr nahzu atpakaļ pee Seima; jo tur jaw tagad ta galwena apstahshanas
  weeta ir. Sweeds ari gib, lai paliktu pee wiņa kahdu
  laiku, kad eenahk Wahzeeshi tad es waru sarunat.  Bet jau netihk
  us weetu stahwet, grib wisur paeet redset un dsirdet.
                                                                                          10. maj . (wasar sw )
  Buhtu brauzis shodeen us Grobiņu; bet Seims negrib dot sirgus _
  bail ka Wahzeeshi neatņem. Ka nu nedod, nedod. _ warjau
  istikt ari. Bēseksis aiseet kahjam us Grobiņu. Mehs ar Ernestu
  nogahjam pee Kluza us pusdeenu un pehz tam nozeerojam pee
  Meira. Tur isplahpajushees, parnahzam atpakal pee
  Seima. Ta shi deena pagahja.
                                                                                           11. maj.
  Seims shodeen grib braukt us Dunalku pee Pluduma Mihli
  apmeklet. Es lihds krogam pabraukshu lihds. Warbuht ka
  trapas us zeļu Pruhshu waktis. Ka tad, wakar nebij shodeen
  ir atkal. Isluhoju lai lauj aisbraukt meitu apmeklet,_wiņi
  aisbrauz, es pahrnahzu atpakal. Atminejos ka weza Meirene
  man luhdsa lai aiseimu lihds Mataru Wilkporim, kur wiņas
  meita par saimneezi, paredset waj wiņi ar kur aisbraukushi
  jeb ir mahjā. Nebij nekur aisbraukushi; tikai lopi
  aisdsihti us Waltaiķeem. Paskatijos Kushku mahjas; tur wiss
  saplosits un uslausts. Behdigi! Wehl nogahju Pee Tauriņa
  Butsha un meira_ kur isguleju par nakti. wisur tik par
  karu ween runā. kad nahktu muhs kara spehks atpestit no
  Wahzeesheem;_ tā ir wisu wehleshanas!
                                                                                12. maj.


 • November 9, 2016 04:39:21 Vineta Blitsone (LU-LV)
  pahr nahzu atpakaļ pee Seima; jo tur jaw tagad ta galwena apstahshanas
  weeta ir. Sweeds ari gib, lai paliktu pee wiņa kahdu
  laiku, kad eenahk Wahzeeshi tad es waru sarunat.  Bet jau netihk
  us weetu stahwet, grib wisur paeet redset un dsirdet.
                                                                                          10. maj . (wasar sw )
  Buhtu brauzis shodeen us Grobiņu; bet Seims negrib dot sirgus _
  bail ka Wahzeeshi neatņem. Ka nu nedod, nedod. _ warjau
  istikt ari. Bēseksis aiseet kahjam us Grobiņu. Mehs ar Ernestu
  nogahjam pee Kluza us pusdeenu un pehz tam nozeerojam pee
  Meira. Tur isplahpajushees, parnahzam atpakal pee
  Seima. Ta shi deena pagahja.
                                                                                           11. maj.
  Seims shodeen grib braukt us Dunalku pee Pluduma Mihli
  apmeklet. Es lihds krogam pabraukshu lihds. Warbuht ka
  trapas us zeļu Pruhshu waktis. Ka tad, wakar nebij shodeen
  ir atkal. Isluhoju lai lauj aisbraukt meitu apmeklet,_wiņi
  aisbrauz, es pahrnahzu atpakal. Atminejos ka weza Meirene
  man luhdsa lai aiseimu lihds Mataru Wilkporim, kur wiņas
  meita par saimneezi, paredset waj wiņi ar kur aisbraukushi
  jeb ir mahjā. Nebij nekur aisbraukushi; tikai lopi
  aisdsihti us Waltaiķeem. Paskatijos Kushku mahjas; tur wiss
  saplosits un uslausts. Behdigi! Wehl nogahju Pee Tauriņa
  Butsha un meira_ kur isguleju par nakti. wisur tik par
  karu ween runā. kad nahktu muhs kara spehks atpestit no
  Wahzeesheem;_ tā ir wisu wehleshanas!
 • November 9, 2016 04:13:21 Vineta Blitsone (LU-LV)
  pahr nahzu atpakaļ pee Seima; jo tur jaw tagad ta galwena apstahshanas
  weeta ir. Sweeds ari gib, lai paliktu pee wiņa kahdu
  laiku, kad eenahk Wahzeeshi tad es waru sarunat.  Bet jau netihk
  us weetu stahwet, grib wisur paeet redset un dsirdet.
                                                                                          10. maj . (wasar sw )
  Buhtu brauzis shodeen us Grobiņu; bet Seims negrib dot sirgus _
  bail ka Wahzeeshi neatņem. Ka nu nedod, nedod. _ warjau
  istikt ari. Bēseksis aiseet kahjam us Grobiņu. Mehs ar Ernestu
  nogahjam pee Kluza us pusdeenu un pehz tam nozeerojam pee
  Meira. Tur isplahpajushees, parnahzam atpakal pee
  Seima. Ta shi deena pagahja.
                                                                                           11. maj.
  Seims shodeen grib braukt us Dunalku pee Pluduma Mihli
  apmeklet. Es lihds krogam pabraukshu lihds. Warbuht ka
  trapas us zeļu Pruhshu waktis. Ka tad, wakar nebij shodeen
  ir atkal. Isluhoju lai lauj aisbraukt meitu apmeklet,_wiņi
  aisbrauz, es pahrnahzu atpakal. Atminejos ka weza Meirene
  man luhdsa lai aiseimu lihds Mataru Wilkporim, kur wiņas
  meita par saimneezi, paredset waj wiņi ar kur aisbraukushi
  jeb ir mahjā. Nebij nekur aisbraukushi; tikai lopi
  aisdsihti us Waltaiķeem. Paskatijos Kushku mahjas; tur wiss


 • November 9, 2016 04:13:16 Vineta Blitsone (LU-LV)
  pahr nahzu atpakaļ pee Seima; jo tur jaw tagad ta galwena apstahshanas
  weeta ir. Sweeds ari gib, lai paliktu pee wiņa kahdu
  laiku, kad eenahk Wahzeeshi tad es waru sarunat.  Bet jau netihk
  us weetu stahwet, grib wisur paeet redset un dsirdet.
                                                                                          10. maj . (wasar sw )
  Buhtu brauzis shodeen us Grobiņu; bet Seims negrib dot sirgus _
  bail ka Wahzeeshi neatņem. Ka nu nedod, nedod. _ warjau
  istikt ari. Bēseksis aiseet kahjam us Grobiņu. Mehs ar Ernestu
  nogahjam pee Kluza us pusdeenu un pehz tam nozeerojam pee
  Meira. Tur isplahpajushees, parnahzam atpakal pee
  Seima. Ta shi deena pagahja.
                                                                                           11. maj.
  Seims shodeen grib braukt us Dunalku pee Pluduma Mihli
  apmeklet. Es lihds krogam pabraukshu lihds. Warbuht ka
  trapas us zeļu Pruhshu waktis. Ka tad, wakar nebij shodeen
  ir atkal. Isluhoju lai lauj aisbraukt meitu apmeklet,_wiņi
  aisbrauz, es pahrnahzu atpakal. Atminejos ka weza Meirene
  man luhdsa lai aiseimu lihds Mataru Wilkporim, kur wiņas
  meita par saimneezi, paredset waj wiņi ar kur aisbraukushi
  jeb ir mahjā. Nebij nekur aisbraukushi; tikai lopi
  aisdsihti us Waltaiķeem. Paskatijos Kushku mahjas; tur wiss
 • November 9, 2016 04:12:23 Vineta Blitsone (LU-LV)
  pahr nahzu atpakaļ pee Seima; jo tur jaw tagad ta galwena apstahshanas
  weeta ir. Sweeds ari gib, lai paliktu pee wiņa kahdu
  laiku, kad eenahk Wahzeeshi tad es waru sarunat.  Bet jau netihk
  us weetu stahwet, grib wisur paeet redset un dsirdet.
                                                                                          10. maj . (wasar sw )
  Buhtu brauzis shodeen us Grobiņu; bet Seims negrib dot sirgus _
  bail ka Wahzeeshi neatņem. Ka nu nedod, nedod. _ warjau
  istikt ari. Bēseksis aiseet kahjam us Grobiņu. Mehs ar Ernestu
  nogahjam pee Kluza us pusdeenu un pehz tam nozeerojam pee
  Meira. Tur isplahpajushees, parnahzam atpakal pee
  Seima. Ta shi deena pagahja.
                                                                                           11. maj.
  Seims shodeen grib braukt us Dunalku pee Pluduma Mihli
  apmeklet. Es lihds krogam pabraukshu lihds. Warbuht ka
  trapas us zeļu Pruhshu waktis. Ka tad, wakar nebij shodeen
  ir atkal. Isluhoju lai lauj aisbraukt meitu apmeklet,_wiņi
  aisbrauz, es pahrnahzu atpakal. Atminejos ka weza Meirene
  man luhdsa lai aiseimu lihds Mataru Wilkporim, kur wiņas
  meita par saimneezi, paredset waj wiņi ar kur aisbraukushi
  jeb ir mahjā. Nebij nekur aisbraukushi; tikai lopi
  aisdsihti us Waltaiķeem. Paskatijos 
 • November 9, 2016 04:12:06 Vineta Blitsone (LU-LV)
  pahr nahzu atpakaļ pee Seima; jo tur jaw tagad ta galwena apstahshanas
  weeta ir. Sweeds ari gib, lai paliktu pee wiņa kahdu
  laiku, kad eenahk Wahzeeshi tad es waru sarunat.  Bet jau netihk
  us weetu stahwet, grib wisur paeet redset un dsirdet.
                                                                                          10. maj . (wasar sw )
  Buhtu brauzis shodeen us Grobiņu; bet Seims negrib dot sirgus _
  bail ka Wahzeeshi neatņem. Ka nu nedod, nedod. _ warjau
  istikt ari. Bēseksis aiseet kahjam us Grobiņu. Mehs ar Ernestu
  nogahjam pee Kluza us pusdeenu un pehz tam nozeerojam pee
  Meira. Tur isplahpajushees, parnahzam atpakal pee
  Seima. Ta shi deena pagahja.
                                                                                           11. maj.
  Seims shodeen grib braukt us Dunalku pee Pluduma Mihli
  apmeklet. Es lihds krogam pabraukshu lihds. Warbuht ka
  trapas us zeļu Pruhshu waktis. Ka tad, wakar nebij shodeen
  ir atkal. Isluhoju lai lauj aisbraukt meitu apmeklet,_wiņi
  aisbrauz, es pahrnahzu atpakal. Atminejos ka weza Meirene
  man luhdsa lai aiseimu lihds Mataru Wilkporim, kur wiņas
  meita par saimneezi, paredset waj wiņi ar kur aisbraukushi
  jeb ir mahjā. Nebij nekur aisbraukushi; tikai lopi
  aisdsihti us Waltaiķeem. 
 • November 9, 2016 04:11:48 Vineta Blitsone (LU-LV)
  pahr nahzu atpakaļ pee Seima; jo tur jaw tagad ta galwena apstahshanas
  weeta ir. Sweeds ari gib, lai paliktu pee wiņa kahdu
  laiku, kad eenahk Wahzeeshi tad es waru sarunat.  Bet jau netihk
  us weetu stahwet, grib wisur paeet redset un dsirdet.
                                                                                          10. maj . (wasar sw )
  Buhtu brauzis shodeen us Grobiņu; bet Seims negrib dot sirgus _
  bail ka Wahzeeshi neatņem. Ka nu nedod, nedod. _ warjau
  istikt ari. Bēseksis aiseet kahjam us Grobiņu. Mehs ar Ernestu
  nogahjam pee Kluza us pusdeenu un pehz tam nozeerojam pee
  Meira. Tur isplahpajushees, parnahzam atpakal pee
  Seima. Ta shi deena pagahja.
                                                                                           11. maj.
  Seims shodeen grib braukt us Dunalku pee Pluduma Mihli
  apmeklet. Es lihds krogam pabraukshu lihds. Warbuht ka
  trapas us zeļu Pruhshu waktis. Ka tad, wakar nebij shodeen
  ir atkal. Isluhoju lai lauj aisbraukt meitu apmeklet,_wiņi
  aisbrauz, es pahrnahzu atpakal. Atminejos ka weza Meirene
  man luhdsa lai aiseimu lihds Mataru Wilkporim, kur wiņas
  meita par saimneezi, paredset waj wiņi ar kur aisbraukushi
  jeb ir mahjā. Nebij nekur aisbraukushi; tikai lopi
  aisdsiti us Waltaiķeem. 

Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240605
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note