Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 25

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

ilgi tagad nebiju bijis. Mekleju saw meistara Rugewiza namu
kur mahzijos amatu, jo aispute tadehļ man sihki patihshama.
Namiņsh tagad pahrbuhwets zitads, ka ne pasiht newar un wiss
pahri kamēr delszeļsh, aispute usplaukusi. Sabuhweti staltaki
nami un pat liels kartonashu fabriķis kas nodarbinot wairak
simtu zilweku. Isstaigaju wisas eelas un kad attaisija bodis, tad
ko wajadseja nopirku un dewos atkal mahjā us Aprikeem. to zeļu
zaur Paduri wehl nekad nebiju gahjis un tadehl jaw patika wisu
ko nowehrot. Pahrnahzu it peekusis, jo nemas tik tuwu nebija
kā teiza. Wehl shonakt she pat palikshu.
                                                                                        7. maj.
Gribu nu atkal atpakaļ zeļot us Tahsheem. Tikpat Apriķu
maishā ari Wahzeeshi stahw. ziti no Kushķa ļaudim shodeen zeļoshot
talāk us Kuldigu un wehl talāk kahdu darbu meklet. Slikti
ir, ko lai dara, apehdis to kas ir, ko tad daris; klat ne kas nenahk.
Lai jau eet laimigi; es lihdsa newaru eet, jo nekahda
kapitala naw un darbu atrast tagad Kursemē buhs gruhti. Man
wehl janahk tik atpakaļ. Satiku wezo Bruhneni us lauka gowis
ganot. Ta pasaka ka wiņi no shihs weetas zelsees talāk; Sewalds
jau kraujot wezumā mantu. Wiņi wehl esot pehz nosazitas robeshas
kara linijā, tadehļ zelshotees pahri. solos, ja wehl kahdres
she atnahkshu wiņus usmeklet. Nahku us Zirawu un talak
lihds Dunalkas Pluduma mahjam. She Seima Mihle jaw grib
sinat ka pa Tahsheem eet un waj newar nahkt atpakaļ. Pa sham
deenam ne ko newaru pateikt, jo nebiju mahjās. Lai wehl nogaida
_ warbuht ka Pruhshi no Tahsheem aisees. Pee Pluduma
paliku par nakti; jo esmu pee kusis un kur tad steigsees.
                                                                                        8. maj.
No Pluduma nahzu teesham us Stibu. Sahbaki kahjas nobehrsushi,
nemas wairs newaru paeet: japahrmaina us kamasham.
No Stibas gahju gar krogu us kluzi un tad pee Seima. Tee
jau ilgojas sinat ka pee Pluduma ir, waj ir ari aisbraukushi.
Tagad esmu peekusis un deesgan tahlu staigajis, ja apstahjas
meerā. Us zeļu shoreis neweena Wahzeesha nestahweja.
                                                                                         9. maj.
Jahj atkal Wahzeeshi un mekle zirgus. Seimam wehl gan neņem.
Pehz pusdeenas nogahju pee sweeda. Tam otrdeen puisis
isbaruzis pastos un wehl naw mahjā. Ilgi pee Sweeda nepaliku


Transcription saved
ilgi tagad nebiju bijis. Mekleju saw meistara Rugewiza namu
kur mahzijos amatu, jo aispute tadehļ man sihki patihshama.
Namiņsh tagad pahrbuhwets zitads, ka ne pasiht newar un wiss
pahri kamēr delszeļsh, aispute usplaukusi. Sabuhweti staltaki
nami un pat liels kartonashu fabriķis kas nodarbinot wairak
simtu zilweku. Isstaigaju wisas eelas un kad attaisija bodis, tad
ko wajadseja nopirku un dewos atkal mahjā us Aprikeem. to zeļu
zaur Paduri wehl nekad nebiju gahjis un tadehl jaw patika wisu
ko nowehrot. Pahrnahzu it peekusis, jo nemas tik tuwu nebija
kā teiza. Wehl shonakt she pat palikshu.
                                                                                        7. maj.
Gribu nu atkal atpakaļ zeļot us Tahsheem. Tikpat Apriķu
maishā ari Wahzeeshi stahw. ziti no Kushķa ļaudim shodeen zeļoshot
talāk us Kuldigu un wehl talāk kahdu darbu meklet. Slikti
ir, ko lai dara, apehdis to kas ir, ko tad daris; klat ne kas nenahk.
Lai jau eet laimigi; es lihdsa newaru eet, jo nekahda
kapitala naw un darbu atrast tagad Kursemē buhs gruhti. Man
wehl janahk tik atpakaļ. Satiku wezo Bruhneni us lauka gowis
ganot. Ta pasaka ka wiņi no shihs weetas zelsees talāk; Sewalds
jau kraujot wezumā mantu. Wiņi wehl esot pehz nosazitas robeshas
kara linijā, tadehļ zelshotees pahri. solos, ja wehl kahdres
she atnahkshu wiņus usmeklet. Nahku us Zirawu un talak
lihds Dunalkas Pluduma mahjam. She Seima Mihle jaw grib
sinat ka pa Tahsheem eet un waj newar nahkt atpakaļ. Pa sham
deenam ne ko newaru pateikt, jo nebiju mahjās. Lai wehl nogaida
_ warbuht ka Pruhshi no Tahsheem aisees. Pee Pluduma
paliku par nakti; jo esmu pee kusis un kur tad steigsees.
                                                                                        8. maj.
No Pluduma nahzu teesham us Stibu. Sahbaki kahjas nobehrsushi,
nemas wairs newaru paeet: japahrmaina us kamasham.
No Stibas gahju gar krogu us kluzi un tad pee Seima. Tee
jau ilgojas sinat ka pee Pluduma ir, waj ir ari aisbraukushi.
Tagad esmu peekusis un deesgan tahlu staigajis, ja apstahjas
meerā. Us zeļu shoreis neweena Wahzeesha nestahweja.
                                                                                         9. maj.
Jahj atkal Wahzeeshi un mekle zirgus. Seimam wehl gan neņem.
Pehz pusdeenas nogahju pee sweeda. Tam otrdeen puisis
isbaruzis pastos un wehl naw mahjā. Ilgi pee Sweeda nepalikuTranscription history
 • November 9, 2016 03:40:24 Vineta Blitsone (LU-LV)
  ilgi tagad nebiju bijis. Mekleju saw meistara Rugewiza namu
  kur mahzijos amatu, jo aispute tadehļ man sihki patihshama.
  Namiņsh tagad pahrbuhwets zitads, ka ne pasiht newar un wiss
  pahri kamēr delszeļsh, aispute usplaukusi. Sabuhweti staltaki
  nami un pat liels kartonashu fabriķis kas nodarbinot wairak
  simtu zilweku. Isstaigaju wisas eelas un kad attaisija bodis, tad
  ko wajadseja nopirku un dewos atkal mahjā us Aprikeem. to zeļu
  zaur Paduri wehl nekad nebiju gahjis un tadehl jaw patika wisu
  ko nowehrot. Pahrnahzu it peekusis, jo nemas tik tuwu nebija
  kā teiza. Wehl shonakt she pat palikshu.
                                                                                          7. maj.
  Gribu nu atkal atpakaļ zeļot us Tahsheem. Tikpat Apriķu
  maishā ari Wahzeeshi stahw. ziti no Kushķa ļaudim shodeen zeļoshot
  talāk us Kuldigu un wehl talāk kahdu darbu meklet. Slikti
  ir, ko lai dara, apehdis to kas ir, ko tad daris; klat ne kas nenahk.
  Lai jau eet laimigi; es lihdsa newaru eet, jo nekahda
  kapitala naw un darbu atrast tagad Kursemē buhs gruhti. Man
  wehl janahk tik atpakaļ. Satiku wezo Bruhneni us lauka gowis
  ganot. Ta pasaka ka wiņi no shihs weetas zelsees talāk; Sewalds
  jau kraujot wezumā mantu. Wiņi wehl esot pehz nosazitas robeshas
  kara linijā, tadehļ zelshotees pahri. solos, ja wehl kahdres
  she atnahkshu wiņus usmeklet. Nahku us Zirawu un talak
  lihds Dunalkas Pluduma mahjam. She Seima Mihle jaw grib
  sinat ka pa Tahsheem eet un waj newar nahkt atpakaļ. Pa sham
  deenam ne ko newaru pateikt, jo nebiju mahjās. Lai wehl nogaida
  _ warbuht ka Pruhshi no Tahsheem aisees. Pee Pluduma
  paliku par nakti; jo esmu pee kusis un kur tad steigsees.
                                                                                          8. maj.
  No Pluduma nahzu teesham us Stibu. Sahbaki kahjas nobehrsushi,
  nemas wairs newaru paeet: japahrmaina us kamasham.
  No Stibas gahju gar krogu us kluzi un tad pee Seima. Tee
  jau ilgojas sinat ka pee Pluduma ir, waj ir ari aisbraukushi.
  Tagad esmu peekusis un deesgan tahlu staigajis, ja apstahjas
  meerā. Us zeļu shoreis neweena Wahzeesha nestahweja.
                                                                                           9. maj.
  Jahj atkal Wahzeeshi un mekle zirgus. Seimam wehl gan neņem.
  Pehz pusdeenas nogahju pee sweeda. Tam otrdeen puisis
  isbaruzis pastos un wehl naw mahjā. Ilgi pee Sweeda nepaliku • November 9, 2016 03:40:12 Vineta Blitsone (LU-LV)
  ilgi tagad nebiju bijis. Mekleju saw meistara Rugewiza namu
  kur mahzijos amatu, jo aispute tadehļ man sihki patihshama.
  Namiņsh tagad pahrbuhwets zitads, ka ne pasiht newar un wiss
  pahri kamēr delszeļsh, aispute usplaukusi. Sabuhweti staltaki
  nami un pat liels kartonashu fabriķis kas nodarbinot wairak
  simtu zilweku. Isstaigaju wisas eelas un kad attaisija bodis, tad
  ko wajadseja nopirku un dewos atkal mahjā us Aprikeem. to zeļu
  zaur Paduri wehl nekad nebiju gahjis un tadehl jaw patika wisu
  ko nowehrot. Pahrnahzu it peekusis, jo nemas tik tuwu nebija
  kā teiza. Wehl shonakt she pat palikshu.
                                                                                          7. maj.
  Gribu nu atkal atpakaļ zeļot us Tahsheem. Tikpat Apriķu
  maishā ari Wahzeeshi stahw. ziti no Kushķa ļaudim shodeen zeļoshot
  talāk us Kuldigu un wehl talāk kahdu darbu meklet. Slikti
  ir, ko lai dara, apehdis to kas ir, ko tad daris; klat ne kas nenahk.
  Lai jau eet laimigi; es lihdsa newaru eet, jo nekahda
  kapitala naw un darbu atrast tagad Kursemē buhs gruhti. Man
  wehl janahk tik atpakaļ. Satiku wezo Bruhneni us lauka gowis
  ganot. Ta pasaka ka wiņi no shihs weetas zelsees talāk; Sewalds
  jau kraujot wezumā mantu. Wiņi wehl esot pehz nosazitas robeshas
  kara linijā, tadehļ zelshotees pahri. solos, ja wehl kahdres
  she atnahkshu wiņus usmeklet. Nahku us Zirawu un talak
  lihds Dunalkas Pluduma mahjam. She Seima Mihle jaw grib
  sinat ka pa Tahsheem eet un waj newar nahkt atpakaļ. Pa sham
  deenam ne ko newaru pateikt, jo nebiju mahjās. Lai wehl nogaida
  _ warbuht ka Pruhshi no Tahsheem aisees. Pee Pluduma
  paliku par nakti; jo esmu pee kusis un kur tad steigsees.
                                                                                          8. maj.
  No Pluduma nahzu teesham us Stibu. Sahbaki kahjas nobehrsushi,
  nemas wairs newaru paeet: japahrmaina us kamasham.
  No Stibas gahju gar krogu us kluzi un tad pee Seima. Tee
  jau ilgojas sinat ka pee Pluduma ir, waj ir ari aisbraukushi.
  Tagad esmu peekusis un deesgan tahlu staigajis, ja apstahjas
  meerā. Us zeļu shoreis neweena Wahzeesha nestahweja.
                                                                                           9. maj.
  Jahj atkal Wahzeeshi un mekle zirgus. Seimam wehl gan neņem.
  Pehz pusdeenas nogahju pee sweeda. Tam otrdeen puisis
  isbaruzis pastos un wehl naw mahjā. Ilgi pee Sweeda nepaliku


 • November 9, 2016 03:30:12 Vineta Blitsone (LU-LV)
  ilgi tagad nebiju bijis. Mekleju saw meistara Rugewiza namu
  kur mahzijos amatu, jo aispute tadehļ man sihki patihshama.
  Namiņsh tagad pahrbuhwets zitads, ka ne pasiht newar un wiss
  pahri kamēr delszeļsh, aispute usplaukusi. Sabuhweti staltaki
  nami un pat liels kartonashu fabriķis kas nodarbinot wairak
  simtu zilweku. Isstaigaju wisas eelas un kad attaisija bodis, tad
  ko wajadseja nopirku un dewos atkal mahjā us Aprikeem. to zeļu
  zaur Paduri wehl nekad nebiju gahjis un tadehl jaw patika wisu
  ko nowehrot. Pahrnahzu it peekusis, jo nemas tik tuwu nebija
  kā teiza. Wehl shonakt she pat palikshu.
                                                                                          7. maj.
  Gribu nu atkal atpakaļ zeļot us Tahsheem. Tikpat Apriķu
  maishā ari Wahzeeshi stahw. ziti no Kushķa ļaudim shodeen zeļoshot
  talāk us Kuldigu un wehl talāk kahdu darbu meklet. Slikti
  ir, ko lai dara, apehdis to kas ir, ko tad daris; klat ne kas nenahk.
  Lai jau eet laimigi; es lihdsa newaru eet, jo nekahda
  kapitala naw un darbu atrast tagad Kursemē buhs gruhti. Man
  wehl janahk tik atpakaļ. Satiku wezo Bruhneni us lauka gowis
  ganot. Ta pasaka ka wiņi no shihs weetas zelsees talāk; Sewalds
  jau kraujot wezumā mantu. Wiņi wehl esot pehz nosazitas robeshas
  kara linijā, tadehļ zelshotees pahri. solos, ja wehl kahdres
  she atnahkshu wiņus usmeklet. Nahku us Zirawu un talak
  lihds Dunalkas Pluduma mahjam. She Seima Mihle jaw grib
  sinat ka pa Tahsheem eet un waj newar nahkt atpakaļ. Pa sham
  deenam ne ko newaru pateikt, jo nebiju mahjās. Lai wehl nogaida
  _ warbuht ka Pruhshi no Tahsheem aisees. Pee Pluduma
  paliku par nakti; jo esmu pee kusis un kur tad steigsees.
                                                                                          8. maj.
  No Pluduma nahzu


 • November 9, 2016 03:30:00 Vineta Blitsone (LU-LV)
  ilgi tagad nebiju bijis. Mekleju saw meistara Rugewiza namu
  kur mahzijos amatu, jo aispute tadehļ man sihki patihshama.
  Namiņsh tagad pahrbuhwets zitads, ka ne pasiht newar un wiss
  pahri kamēr delszeļsh, aispute usplaukusi. Sabuhweti staltaki
  nami un pat liels kartonashu fabriķis kas nodarbinot wairak
  simtu zilweku. Isstaigaju wisas eelas un kad attaisija bodis, tad
  ko wajadseja nopirku un dewos atkal mahjā us Aprikeem. to zeļu
  zaur Paduri wehl nekad nebiju gahjis un tadehl jaw patika wisu
  ko nowehrot. Pahrnahzu it peekusis, jo nemas tik tuwu nebija
  kā teiza. Wehl shonakt she pat palikshu.
                                                                                          7. maj.
  Gribu nu atkal atpakaļ zeļot us Tahsheem. Tikpat Apriķu
  maishā ari Wahzeeshi stahw. ziti no Kushķa ļaudim shodeen zeļoshot
  talāk us Kuldigu un wehl talāk kahdu darbu meklet. Slikti
  ir, ko lai dara, apehdis to kas ir, ko tad daris; klat ne kas nenahk.
  Lai jau eet laimigi; es lihdsa newaru eet, jo nekahda
  kapitala naw un darbu atrast tagad Kursemē buhs gruhti. Man
  wehl janahk tik atpakaļ. Satiku wezo Bruhneni us lauka gowis
  ganot. Ta pasaka ka wiņi no shihs weetas zelsees talāk; Sewalds
  jau kraujot wezumā mantu. Wiņi wehl esot pehz nosazitas robeshas
  kara linijā, tadehļ zelshotees pahri. solos, ja wehl kahdres
  she atnahkshu wiņus usmeklet. Nahku us Zirawu un talak
  lihds Dunalkas Pluduma mahjam. She Seima Mihle jaw grib
  sinat ka pa Tahsheem eet un waj newar nahkt atpakaļ. Pa sham
  deenam ne ko newaru pateikt, jo nebiju mahjās. Lai wehl nogaida
  _ warbuht ka Pruhshi no Tahsheem aisees. Pee Pluduma
  paliku par nakti; jo esmu pee kusis un kur tad steigsees.
                                                                                          8. maj.
  No Pluduma 


 • November 9, 2016 03:29:53 Vineta Blitsone (LU-LV)
  ilgi tagad nebiju bijis. Mekleju saw meistara Rugewiza namu
  kur mahzijos amatu, jo aispute tadehļ man sihki patihshama.
  Namiņsh tagad pahrbuhwets zitads, ka ne pasiht newar un wiss
  pahri kamēr delszeļsh, aispute usplaukusi. Sabuhweti staltaki
  nami un pat liels kartonashu fabriķis kas nodarbinot wairak
  simtu zilweku. Isstaigaju wisas eelas un kad attaisija bodis, tad
  ko wajadseja nopirku un dewos atkal mahjā us Aprikeem. to zeļu
  zaur Paduri wehl nekad nebiju gahjis un tadehl jaw patika wisu
  ko nowehrot. Pahrnahzu it peekusis, jo nemas tik tuwu nebija
  kā teiza. Wehl shonakt she pat palikshu.
                                                                                          7. maj.
  Gribu nu atkal atpakaļ zeļot us Tahsheem. Tikpat Apriķu
  maishā ari Wahzeeshi stahw. ziti no Kushķa ļaudim shodeen zeļoshot
  talāk us Kuldigu un wehl talāk kahdu darbu meklet. Slikti
  ir, ko lai dara, apehdis to kas ir, ko tad daris; klat ne kas nenahk.
  Lai jau eet laimigi; es lihdsa newaru eet, jo nekahda
  kapitala naw un darbu atrast tagad Kursemē buhs gruhti. Man
  wehl janahk tik atpakaļ. Satiku wezo Bruhneni us lauka gowis
  ganot. Ta pasaka ka wiņi no shihs weetas zelsees talāk; Sewalds
  jau kraujot wezumā mantu. Wiņi wehl esot pehz nosazitas robeshas
  kara linijā, tadehļ zelshotees pahri. solos, ja wehl kahdres
  she atnahkshu wiņus usmeklet. Nahku us Zirawu un talak
  lihds Dunalkas Pluduma mahjam. She Seima Mihle jaw grib
  sinat ka pa Tahsheem eet un waj newar nahkt atpakaļ. Pa sham
  deenam ne ko newaru pateikt, jo nebiju mahjās. Lai wehl nogaida
  _ warbuht ka Pruhshi no Tahsheem aisees. Pee Pluduma
  paliku par nakti; jo esmu pee kusis un kur tad steigsees.
                                                                                          8. maj.
  No Pluduma


 • November 9, 2016 03:29:42 Vineta Blitsone (LU-LV)
  ilgi tagad nebiju bijis. Mekleju saw meistara Rugewiza namu
  kur mahzijos amatu, jo aispute tadehļ man sihki patihshama.
  Namiņsh tagad pahrbuhwets zitads, ka ne pasiht newar un wiss
  pahri kamēr delszeļsh, aispute usplaukusi. Sabuhweti staltaki
  nami un pat liels kartonashu fabriķis kas nodarbinot wairak
  simtu zilweku. Isstaigaju wisas eelas un kad attaisija bodis, tad
  ko wajadseja nopirku un dewos atkal mahjā us Aprikeem. to zeļu
  zaur Paduri wehl nekad nebiju gahjis un tadehl jaw patika wisu
  ko nowehrot. Pahrnahzu it peekusis, jo nemas tik tuwu nebija
  kā teiza. Wehl shonakt she pat palikshu.
                                                                                          7. maj.
  Gribu nu atkal atpakaļ zeļot us Tahsheem. Tikpat Apriķu
  maishā ari Wahzeeshi stahw. ziti no Kushķa ļaudim shodeen zeļoshot
  talāk us Kuldigu un wehl talāk kahdu darbu meklet. Slikti
  ir, ko lai dara, apehdis to kas ir, ko tad daris; klat ne kas nenahk.
  Lai jau eet laimigi; es lihdsa newaru eet, jo nekahda
  kapitala naw un darbu atrast tagad Kursemē buhs gruhti. Man
  wehl janahk tik atpakaļ. Satiku wezo Bruhneni us lauka gowis
  ganot. Ta pasaka ka wiņi no shihs weetas zelsees talāk; Sewalds
  jau kraujot wezumā mantu. Wiņi wehl esot pehz nosazitas robeshas
  kara linijā, tadehļ zelshotees pahri. solos, ja wehl kahdres
  she atnahkshu wiņus usmeklet. Nahku us Zirawu un talak
  lihds Dunalkas Pluduma mahjam. She Seima Mihle jaw grib
  sinat ka pa Tahsheem eet un waj newar nahkt atpakaļ. Pa sham
  deenam ne ko newaru pateikt, jo nebiju mahjās. Lai wehl nogaida
  _ warbuht ka Pruhshi no Tahsheem aisees. Pee Pluduma
  paliku par nakti; jo esmu pee kusis un kur tad steigsees.
                                                                                          8. maj.
  No


 • November 9, 2016 03:29:29 Vineta Blitsone (LU-LV)
  ilgi tagad nebiju bijis. Mekleju saw meistara Rugewiza namu
  kur mahzijos amatu, jo aispute tadehļ man sihki patihshama.
  Namiņsh tagad pahrbuhwets zitads, ka ne pasiht newar un wiss
  pahri kamēr delszeļsh, aispute usplaukusi. Sabuhweti staltaki
  nami un pat liels kartonashu fabriķis kas nodarbinot wairak
  simtu zilweku. Isstaigaju wisas eelas un kad attaisija bodis, tad
  ko wajadseja nopirku un dewos atkal mahjā us Aprikeem. to zeļu
  zaur Paduri wehl nekad nebiju gahjis un tadehl jaw patika wisu
  ko nowehrot. Pahrnahzu it peekusis, jo nemas tik tuwu nebija
  kā teiza. Wehl shonakt she pat palikshu.
                                                                                          7. maj.
  Gribu nu atkal atpakaļ zeļot us Tahsheem. Tikpat Apriķu
  maishā ari Wahzeeshi stahw. ziti no Kushķa ļaudim shodeen zeļoshot
  talāk us Kuldigu un wehl talāk kahdu darbu meklet. Slikti
  ir, ko lai dara, apehdis to kas ir, ko tad daris; klat ne kas nenahk.
  Lai jau eet laimigi; es lihdsa newaru eet, jo nekahda
  kapitala naw un darbu atrast tagad Kursemē buhs gruhti. Man
  wehl janahk tik atpakaļ. Satiku wezo Bruhneni us lauka gowis
  ganot. Ta pasaka ka wiņi no shihs weetas zelsees talāk; Sewalds
  jau kraujot wezumā mantu. Wiņi wehl esot pehz nosazitas robeshas
  kara linijā, tadehļ zelshotees pahri. solos, ja wehl kahdres
  she atnahkshu wiņus usmeklet. Nahku us Zirawu un talak
  lihds Dunalkas Pluduma mahjam. She Seima Mihle jaw grib
  sinat ka pa Tahsheem eet un waj newar nahkt atpakaļ. Pa sham
  deenam ne ko newaru pateikt, jo nebiju mahjās. Lai wehl nogaida
  _ warbuht ka Pruhshi no Tahsheem aisees. Pee Pluduma
  paliku par nakti; jo esmu pee kusis un kur tad steigsees.
                                                                                          8. maj.Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240604
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note