Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 24

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Kā tas kahdreis neatgadas. Liktenis lehmis; ka wezam Bruhnam
she wajadseja nomirt. Es atkal ka sinadams, turp aisbrauzu. Wakar
esot nomiris. wisi ustraukti un bailigi, jo wakar eejahjushi
saldati un skatijushees ruhmi, jo she nahkshot stahwet ar  411 
sirgiem. Sewalds jaw krauj mantu ka war talāk braukt. Bet
ka shodeen no Pruhsheem ne ka nemana, tad krauj atkal ahrā.
Mahte naw meeriga ka wezais jawed us kaseem; jo ja isnahk
talāk eeshana, ka tad lai ar wezo isdara. Ta tad wedisim shodeen
aprakt. Dabonam wehl diwi wihrus un wedam us kapeem.
Zeļā sateek wahzeeshi un prasa: kas tai sahrkā eekshā. atbildu
ka wezs tehws, ko wedam us kapsehtu apglabat. Tee esot Gibota
kapi. Pee kapa pasaziju kahdus ihsus Deeva wahrdus un _ lai
nelaiķis duss saldi. Es wiņam  biju draugs un mani newareja
isslawet ween, ka esmu tam ustaisijis labu kuļmashini.
Kā bij wehlejees lai es wiņu us beidsamo dusu pawadu un tā
ari nesinot isnahza. Pahrbrauzam no kapeem, es gribeju aiseet
pee Kushkeem; no tureenes ne tahlu Shķirās. nogahju
un atradu wisus kopā. Tee mani apber ar jautajumeem ko
tik ahtri nemas newau isteikt; jo grib sinat ka te eet pa
sho pusi. Snoti un meitas un dehls aisbraukushi Widsemē 
Zehsis stahwet. Te ir ari saradushees Kushka kalpi un meitas_
leels pulks ļaushu. Shonakt palikshu ar pee wiņeem; jo
shķuhni salmos jaw war isgulet.
                                                                                         6. majā.
Man teiz, ka no shejeenes tahlu naw aizpute; tad jaw waru
noeet isskatitees ka par Aisputi eet;_ waļas jaw ir, jo tagad ikdeenas
ir swehtdeena , ko strahdat naw un kad ari buhtu, tad jaw
tagad nekā nedrihkst eesahkt; jo Wahzeeshu saldati muhs ir
apsehdushi un ja noteek kauja, tad jaw wiss war tapt isnihzinat.
Tagad tik jabļandas un janogaida; ka zerams kreewi jaw muhs
atswabinas. Bet apnihk jaw wiseem tā brihw stahwet, bet jaw
wehl jazeesh. _ Eēstahsta man to zeļu us Aisputi un sahku eet.
wehlak pee beedrojas man diwi seeweetes ari us aisputi eedamas.
Tahs zeļu sinaja un ta aisgahjam kopigi. Shodeen muhsu Keisara
dsimashanas deena, tadehl bodis zeeti. Karogus nedrihkst
usvilkt, jo Pruhshi Aisputē. Klejoju un apskatiju Aisputi, jo 

Transcription saved
Kā tas kahdreis neatgadas. Liktenis lehmis; ka wezam Bruhnam
she wajadseja nomirt. Es atkal ka sinadams, turp aisbrauzu. Wakar
esot nomiris. wisi ustraukti un bailigi, jo wakar eejahjushi
saldati un skatijushees ruhmi, jo she nahkshot stahwet ar  411 
sirgiem. Sewalds jaw krauj mantu ka war talāk braukt. Bet
ka shodeen no Pruhsheem ne ka nemana, tad krauj atkal ahrā.
Mahte naw meeriga ka wezais jawed us kaseem; jo ja isnahk
talāk eeshana, ka tad lai ar wezo isdara. Ta tad wedisim shodeen
aprakt. Dabonam wehl diwi wihrus un wedam us kapeem.
Zeļā sateek wahzeeshi un prasa: kas tai sahrkā eekshā. atbildu
ka wezs tehws, ko wedam us kapsehtu apglabat. Tee esot Gibota
kapi. Pee kapa pasaziju kahdus ihsus Deeva wahrdus un _ lai
nelaiķis duss saldi. Es wiņam  biju draugs un mani newareja
isslawet ween, ka esmu tam ustaisijis labu kuļmashini.
Kā bij wehlejees lai es wiņu us beidsamo dusu pawadu un tā
ari nesinot isnahza. Pahrbrauzam no kapeem, es gribeju aiseet
pee Kushkeem; no tureenes ne tahlu Shķirās. nogahju
un atradu wisus kopā. Tee mani apber ar jautajumeem ko
tik ahtri nemas newau isteikt; jo grib sinat ka te eet pa
sho pusi. Snoti un meitas un dehls aisbraukushi Widsemē 
Zehsis stahwet. Te ir ari saradushees Kushka kalpi un meitas_
leels pulks ļaushu. Shonakt palikshu ar pee wiņeem; jo
shķuhni salmos jaw war isgulet.
                                                                                         6. majā.
Man teiz, ka no shejeenes tahlu naw aizpute; tad jaw waru
noeet isskatitees ka par Aisputi eet;_ waļas jaw ir, jo tagad ikdeenas
ir swehtdeena , ko strahdat naw un kad ari buhtu, tad jaw
tagad nekā nedrihkst eesahkt; jo Wahzeeshu saldati muhs ir
apsehdushi un ja noteek kauja, tad jaw wiss war tapt isnihzinat.
Tagad tik jabļandas un janogaida; ka zerams kreewi jaw muhs
atswabinas. Bet apnihk jaw wiseem tā brihw stahwet, bet jaw
wehl jazeesh. _ Eēstahsta man to zeļu us Aisputi un sahku eet.
wehlak pee beedrojas man diwi seeweetes ari us aisputi eedamas.
Tahs zeļu sinaja un ta aisgahjam kopigi. Shodeen muhsu Keisara
dsimashanas deena, tadehl bodis zeeti. Karogus nedrihkst
usvilkt, jo Pruhshi Aisputē. Klejoju un apskatiju Aisputi, jo 


Transcription history
 • November 9, 2016 02:58:00 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Kā tas kahdreis neatgadas. Liktenis lehmis; ka wezam Bruhnam
  she wajadseja nomirt. Es atkal ka sinadams, turp aisbrauzu. Wakar
  esot nomiris. wisi ustraukti un bailigi, jo wakar eejahjushi
  saldati un skatijushees ruhmi, jo she nahkshot stahwet ar  411 
  sirgiem. Sewalds jaw krauj mantu ka war talāk braukt. Bet
  ka shodeen no Pruhsheem ne ka nemana, tad krauj atkal ahrā.
  Mahte naw meeriga ka wezais jawed us kaseem; jo ja isnahk
  talāk eeshana, ka tad lai ar wezo isdara. Ta tad wedisim shodeen
  aprakt. Dabonam wehl diwi wihrus un wedam us kapeem.
  Zeļā sateek wahzeeshi un prasa: kas tai sahrkā eekshā. atbildu
  ka wezs tehws, ko wedam us kapsehtu apglabat. Tee esot Gibota
  kapi. Pee kapa pasaziju kahdus ihsus Deeva wahrdus un _ lai
  nelaiķis duss saldi. Es wiņam  biju draugs un mani newareja
  isslawet ween, ka esmu tam ustaisijis labu kuļmashini.
  Kā bij wehlejees lai es wiņu us beidsamo dusu pawadu un tā
  ari nesinot isnahza. Pahrbrauzam no kapeem, es gribeju aiseet
  pee Kushkeem; no tureenes ne tahlu Shķirās. nogahju
  un atradu wisus kopā. Tee mani apber ar jautajumeem ko
  tik ahtri nemas newau isteikt; jo grib sinat ka te eet pa
  sho pusi. Snoti un meitas un dehls aisbraukushi Widsemē 
  Zehsis stahwet. Te ir ari saradushees Kushka kalpi un meitas_
  leels pulks ļaushu. Shonakt palikshu ar pee wiņeem; jo
  shķuhni salmos jaw war isgulet.
                                                                                           6. majā.
  Man teiz, ka no shejeenes tahlu naw aizpute; tad jaw waru
  noeet isskatitees ka par Aisputi eet;_ waļas jaw ir, jo tagad ikdeenas
  ir swehtdeena , ko strahdat naw un kad ari buhtu, tad jaw
  tagad nekā nedrihkst eesahkt; jo Wahzeeshu saldati muhs ir
  apsehdushi un ja noteek kauja, tad jaw wiss war tapt isnihzinat.
  Tagad tik jabļandas un janogaida; ka zerams kreewi jaw muhs
  atswabinas. Bet apnihk jaw wiseem tā brihw stahwet, bet jaw
  wehl jazeesh. _ Eēstahsta man to zeļu us Aisputi un sahku eet.
  wehlak pee beedrojas man diwi seeweetes ari us aisputi eedamas.
  Tahs zeļu sinaja un ta aisgahjam kopigi. Shodeen muhsu Keisara
  dsimashanas deena, tadehl bodis zeeti. Karogus nedrihkst
  usvilkt, jo Pruhshi Aisputē. Klejoju un apskatiju Aisputi, jo 


 • November 9, 2016 02:57:54 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Kā tas kahdreis neatgadas. Liktenis lehmis; ka wezam Bruhnam
  she wajadseja nomirt. Es atkal ka sinadams, turp aisbrauzu. Wakar
  esot nomiris. wisi ustraukti un bailigi, jo wakar eejahjushi
  saldati un skatijushees ruhmi, jo she nahkshot stahwet ar  411 
  sirgiem. Sewalds jaw krauj mantu ka war talāk braukt. Bet
  ka shodeen no Pruhsheem ne ka nemana, tad krauj atkal ahrā.
  Mahte naw meeriga ka wezais jawed us kaseem; jo ja isnahk
  talāk eeshana, ka tad lai ar wezo isdara. Ta tad wedisim shodeen
  aprakt. Dabonam wehl diwi wihrus un wedam us kapeem.
  Zeļā sateek wahzeeshi un prasa: kas tai sahrkā eekshā. atbildu
  ka wezs tehws, ko wedam us kapsehtu apglabat. Tee esot Gibota
  kapi. Pee kapa pasaziju kahdus ihsus Deeva wahrdus un _ lai
  nelaiķis duss saldi. Es wiņam  biju draugs un mani newareja
  isslawet ween, ka esmu tam ustaisijis labu kuļmashini.
  Kā bij wehlejees lai es wiņu us beidsamo dusu pawadu un tā
  ari nesinot isnahza. Pahrbrauzam no kapeem, es gribeju aiseet
  pee Kushkeem; no tureenes ne tahlu Shķirās. nogahju
  un atradu wisus kopā. Tee mani apber ar jautajumeem ko
  tik ahtri nemas newau isteikt; jo grib sinat ka te eet pa
  sho pusi. Snoti un meitas un dehls aisbraukushi Widsemē 
  Zehsis stahwet. Te ir ari saradushees Kushka kalpi un meitas_
  leels pulks ļaushu. Shonakt palikshu ar pee wiņeem; jo
  shķuhni salmos jaw war isgulet.
                                                                                           6. majā.
  Man teiz, ka no shejeenes tahlu naw aizpute; tad jaw waru
  noeet isskatitees ka par Aisputi eet;_ waļas jaw ir, jo tagad ikdeenas
  ir swehtdeena , ko strahdat naw un kad ari buhtu, tad jaw
  tagad nekā nedrihkst eesahkt; jo Wahzeeshu saldati muhs ir
  apsehdushi un ja noteek kauja, tad jaw wiss war tapt isnihzinat.
  Tagad tik jabļandas un janogaida; ka zerams kreewi jaw muhs
  atswabinas. Bet apnihk jaw wiseem tā brihw stahwet, bet jaw
  wehl jazeesh. _ Eēstahsta man to zeļu us Aisputi un sahku eet.
  wehlak pee beedrojas man diwi seeweetes ari us aisputi eedamas.
  Tahs zeļu sinaja un ta aisgahjam kopigi. Shodeen muhsu Keisara
  dsimashanas deena, tadehl bodis zeeti. Karogus nedrihkst
  usvilkt, jo Pruhshi Aisputē. Klejoju un apskatiju Aisputi, jo  • November 9, 2016 02:57:46 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Kā tas kahdreis neatgadas. Liktenis lehmis; ka wezam Bruhnam
  she wajadseja nomirt. Es atkal ka sinadams, turp aisbrauzu. Wakar
  esot nomiris. wisi ustraukti un bailigi, jo wakar eejahjushi
  saldati un skatijushees ruhmi, jo she nahkshot stahwet ar  411 
  sirgiem. Sewalds jaw krauj mantu ka war talāk braukt. Bet
  ka shodeen no Pruhsheem ne ka nemana, tad krauj atkal ahrā.
  Mahte naw meeriga ka wezais jawed us kaseem; jo ja isnahk
  talāk eeshana, ka tad lai ar wezo isdara. Ta tad wedisim shodeen
  aprakt. Dabonam wehl diwi wihrus un wedam us kapeem.
  Zeļā sateek wahzeeshi un prasa: kas tai sahrkā eekshā. atbildu
  ka wezs tehws, ko wedam us kapsehtu apglabat. Tee esot Gibota
  kapi. Pee kapa pasaziju kahdus ihsus Deeva wahrdus un _ lai
  nelaiķis duss saldi. Es wiņam  biju draugs un mani newareja
  isslawet ween, ka esmu tam ustaisijis labu kuļmashini.
  Kā bij wehlejees lai es wiņu us beidsamo dusu pawadu un tā
  ari nesinot isnahza. Pahrbrauzam no kapeem, es gribeju aiseet
  pee Kushkeem; no tureenes ne tahlu Shķirās. nogahju
  un atradu wisus kopā. Tee mani apber ar jautajumeem ko
  tik ahtri nemas newau isteikt; jo grib sinat ka te eet pa
  sho pusi. Snoti un meitas un dehls aisbraukushi Widsemē 
  Zehsis stahwet. Te ir ari saradushees Kushka kalpi un meitas_
  leels pulks ļaushu. Shonakt palikshu ar pee wiņeem; jo
  shķuhni salmos jaw war isgulet.
                                                                                           6. majā.
  Man teiz, ka no shejeenes tahlu naw aizpute; tad jaw waru
  noeet isskatitees ka par Aisputi eet;_ waļas jaw ir, jo tagad ikdeenas
  ir swehtdeena , ko strahdat naw un kad ari buhtu, tad jaw
  tagad nekā nedrihkst eesahkt; jo Wahzeeshu saldati muhs ir
  apsehdushi un ja noteek kauja, tad jaw wiss war tapt isnihzinat.
  Tagad tik jabļandas un janogaida; ka zerams kreewi jaw muhs
  atswabinas. Bet apnihk jaw wiseem tā brihw stahwet, bet jaw
  wehl jazeesh. _ Eēstahsta man to zeļu us Aisputi un sahku eet.
  wehlak pee beedrojas man diwi seeweetes ari us aisputi eedamas.
  Tahs zeļu sinaja un ta aisgahjam kopigi. Shodeen muhsu Keisara
  dsimashanas deena, tadehl bodis zeeti. Karogus nedrihkst
  usvilkt, jo Pruhshi Aisputē. Klejoju un apskatiju Aisputi, jo • November 9, 2016 02:44:10 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Kā tas kahdreis neatgadas. Liktenis lehmis; ka wezam Bruhnam
  she wajadseja nomirt. Es atkal ka sinadams, turp aisbrauzu. Wakar
  esot nomiris. wisi ustraukti un bailigi, jo wakar eejahjushi
  saldati un skatijushees ruhmi, jo she nahkshot stahwet ar  411 
  sirgiem. Sewalds jaw krauj mantu ka war talāk braukt. Bet
  ka shodeen no Pruhsheem ne ka nemana, tad krauj atkal ahrā.
  Mahte naw meeriga ka wezais jawed us kaseem; jo ja isnahk
  talāk eeshana, ka tad lai ar wezo isdara. Ta tad wedisim shodeen
  aprakt. Dabonam wehl diwi wihrus un wedam us kapeem.
  Zeļā sateek wahzeeshi un prasa: kas tai sahrkā eekshā. atbildu
  ka wezs tehws, ko wedam us kapsehtu apglabat. Tee esot Gibota
  kapi. Pee kapa pasaziju kahdus ihsus Deeva wahrdus un _ lai
  nelaiķis duss saldi. Es wiņam  biju draugs un mani newareja
  isslawet ween, ka esmu tam ustaisijis labu kuļmashini.
  Kā bij wehlejees lai es wiņu us beidsamo dusu pawadu un tā
  ari nesinot isnahza. Pahrbrauzam no kapeem, es gribeju aiseet
  pee Kushkeem; no tureenes ne tahlu Shķirās. nogahju
  un atradu wisus kopā. Tee mani apber ar jautajumeem ko
  tik ahtri nemas newau isteikt; jo grib sinat ka te eet pa
  sho pusi. Snoti un meitas un dehls aisbraukushi Widsemē 
  Zehsis stahwet. Te ir ari saradushees Kushka kalpi un meitas_
  leels pulks ļaushu. Shonakt palikshu ar pee wiņeem; jo
  shķuhni salmos jaw war isgulet.
                                                                                           6. majā.
  Man teiz, ka n
 • November 9, 2016 02:44:04 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Kā tas kahdreis neatgadas. Liktenis lehmis; ka wezam Bruhnam
  she wajadseja nomirt. Es atkal ka sinadams, turp aisbrauzu. Wakar
  esot nomiris. wisi ustraukti un bailigi, jo wakar eejahjushi
  saldati un skatijushees ruhmi, jo she nahkshot stahwet ar  411 
  sirgiem. Sewalds jaw krauj mantu ka war talāk braukt. Bet
  ka shodeen no Pruhsheem ne ka nemana, tad krauj atkal ahrā.
  Mahte naw meeriga ka wezais jawed us kaseem; jo ja isnahk
  talāk eeshana, ka tad lai ar wezo isdara. Ta tad wedisim shodeen
  aprakt. Dabonam wehl diwi wihrus un wedam us kapeem.
  Zeļā sateek wahzeeshi un prasa: kas tai sahrkā eekshā. atbildu
  ka wezs tehws, ko wedam us kapsehtu apglabat. Tee esot Gibota
  kapi. Pee kapa pasaziju kahdus ihsus Deeva wahrdus un _ lai
  nelaiķis duss saldi. Es wiņam  biju draugs un mani newareja
  isslawet ween, ka esmu tam ustaisijis labu kuļmashini.
  Kā bij wehlejees lai es wiņu us beidsamo dusu pawadu un tā
  ari nesinot isnahza. Pahrbrauzam no kapeem, es gribeju aiseet
  pee Kushkeem; no tureenes ne tahlu Shķirās. nogahju
  un atradu wisus kopā. Tee mani apber ar jautajumeem ko
  tik ahtri nemas newau isteikt; jo grib sinat ka te eet pa
  sho pusi. Snoti un meitas un dehls aisbraukushi Widsemē 
  Zehsis stahwet. Te ir ari saradushees Kushka kalpi un meitas_
  leels pulks ļaushu. Shonakt palikshu ar pee wiņeem; jo
  shķuhni salmos jaw war isgulet.
                                                                                           6. majā.
  Man teiz, ka no
 • November 9, 2016 02:43:54 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Kā tas kahdreis neatgadas. Liktenis lehmis; ka wezam Bruhnam
  she wajadseja nomirt. Es atkal ka sinadams, turp aisbrauzu. Wakar
  esot nomiris. wisi ustraukti un bailigi, jo wakar eejahjushi
  saldati un skatijushees ruhmi, jo she nahkshot stahwet ar  411 
  sirgiem. Sewalds jaw krauj mantu ka war talāk braukt. Bet
  ka shodeen no Pruhsheem ne ka nemana, tad krauj atkal ahrā.
  Mahte naw meeriga ka wezais jawed us kaseem; jo ja isnahk
  talāk eeshana, ka tad lai ar wezo isdara. Ta tad wedisim shodeen
  aprakt. Dabonam wehl diwi wihrus un wedam us kapeem.
  Zeļā sateek wahzeeshi un prasa: kas tai sahrkā eekshā. atbildu
  ka wezs tehws, ko wedam us kapsehtu apglabat. Tee esot Gibota
  kapi. Pee kapa pasaziju kahdus ihsus Deeva wahrdus un _ lai
  nelaiķis duss saldi. Es wiņam  biju draugs un mani newareja
  isslawet ween, ka esmu tam ustaisijis labu kuļmashini.
  Kā bij wehlejees lai es wiņu us beidsamo dusu pawadu un tā
  ari nesinot isnahza. Pahrbrauzam no kapeem, es gribeju aiseet
  pee Kushkeem; no tureenes ne tahlu Shķirās. nogahju
  un atradu wisus kopā. Tee mani apber ar jautajumeem ko
  tik ahtri nemas newau isteikt; jo grib sinat ka te eet pa
  sho pusi. Snoti un meitas un dehls aisbraukushi Widsemē 
  Zehsis stahwet. Te ir ari saradushees Kushka kalpi un meitas_
  leels pulks ļaushu. Shonakt palikshu ar pee wiņeem; jo
  shķuhni salmos jaw war isgulet.
                                                                                           6. majā.
  Man teiz
 • November 9, 2016 02:43:42 Vineta Blitsone (LU-LV)
  Kā tas kahdreis neatgadas. Liktenis lehmis; ka wezam Bruhnam
  she wajadseja nomirt. Es atkal ka sinadams, turp aisbrauzu. Wakar
  esot nomiris. wisi ustraukti un bailigi, jo wakar eejahjushi
  saldati un skatijushees ruhmi, jo she nahkshot stahwet ar  411 
  sirgiem. Sewalds jaw krauj mantu ka war talāk braukt. Bet
  ka shodeen no Pruhsheem ne ka nemana, tad krauj atkal ahrā.
  Mahte naw meeriga ka wezais jawed us kaseem; jo ja isnahk
  talāk eeshana, ka tad lai ar wezo isdara. Ta tad wedisim shodeen
  aprakt. Dabonam wehl diwi wihrus un wedam us kapeem.
  Zeļā sateek wahzeeshi un prasa: kas tai sahrkā eekshā. atbildu
  ka wezs tehws, ko wedam us kapsehtu apglabat. Tee esot Gibota
  kapi. Pee kapa pasaziju kahdus ihsus Deeva wahrdus un _ lai
  nelaiķis duss saldi. Es wiņam  biju draugs un mani newareja
  isslawet ween, ka esmu tam ustaisijis labu kuļmashini.
  Kā bij wehlejees lai es wiņu us beidsamo dusu pawadu un tā
  ari nesinot isnahza. Pahrbrauzam no kapeem, es gribeju aiseet
  pee Kushkeem; no tureenes ne tahlu Shķirās. nogahju
  un atradu wisus kopā. Tee mani apber ar jautajumeem ko
  tik ahtri nemas newau isteikt; jo grib sinat ka te eet pa
  sho pusi. Snoti un meitas un dehls aisbraukushi Widsemē 
  Zehsis stahwet. Te ir ari saradushees Kushka kalpi un meitas_
  leels pulks ļaushu. Shonakt palikshu ar pee wiņeem; jo
  shķuhni salmos jaw war isgulet.
                                                                                           6. majā.


Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240603
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note