Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 23

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

                                                                                         2. maj.
Shodeen  ir auksts. Leels wehjsh un leetus. No Sweeda eimu atkal pee
Seima. Nekas wairak naw; tikai saldati ņem Seima sklandas un
turpat sasahge un tehsh meetus. wehlak atkal atbrauz ar rateem
un aiswed kur wajadsigs. Netihk us weetu stahwet; gahju zaur Kluzi
pee Stibas. Krogā ir saldati, bet neweens preekshā nenahza. Saimneeze
bij pahrbraukusi. Tihrais posts, kad ta jaisklihdinās.
                                                                                       3. maj. (sw)
Shodeen domaju nekur neeet. Pawisam garlaizigi jaw naw.
ir ko palasit un ari rakstit. saimneze grib lai es eima pee
komandanta sihmi dabut, lai lopeem waretu ehdamo aiswest.
Bet man eekritis guhshā ka knapi tik waru kustet. Tadehl
usrakstu to pashu luhgumu us zedeli lai Eēwalds aiseet. Nekā
atlauju naw devis. Saimneeze pikta ka es pats personigi
neesmu  gahjis; _ka eeshu kad newaru. Nogahju gan lihds
Tauriņam un Butsham, pahrnahzu atpakaļ un gulet.
                                                                                         4. maj
Kur tad tagad lai eesahk eet, _ jaeet atkal pee Seima. No Seima
ar ernestu nogahjam pee Kluza lugu eeglasot, ka Wahzeeshi esot
issitushi. Apskatijam ari Kalniņa nameli; tas zauri iswandits;
leetas ismehtatas par plhnu, wisas durwis atstahtas waļā,
ka jaw kad saimneeka naw mahjā. Kalniņsh ari ir aisbehdsis.
Redsam ka weena seewa brauz pee Kluza eekshā. Gaidam kas ta
buhs. Kalnene ar Sewaldu atbraukushi no aprikeem, kur 
nomukushi , seenu dabut aiswest. Sehwalds nogahjis us muishu
pehz zeveles, lai war zauri tikt; jo us zeļeem stahw Wahzeeshu
waktis un neļauj kahdreis braukt. Es eedomajos braukt
lihds Kushkus apzeemot; tee ari tur Aprikos ir nometushees.
Pahrnahk no muishas Sewalds bes zedeles, nebij dabujis.
Ka nu zauri tikt, us tiltu diwi tee jaw nelaidis.
Sarunajam pahr brauks par purwu taisni un tad waktes
neaisņems. Isdewas, tikam atkal us leelzeļu. Pee Bēbes
atkal stahwot wakte, ka tur lai isteek? Padomajam braukt
us Dumalkas muishu un tad us Zirawu. Pee Dorupes Kambuts
pateiza ka pee Trenkuļa un Kaleja pilns no Pruhsheem,
ka mehs tur ne tik netiksim. Brauksim par zeļu, kas ir, lai ir.
Pee Bēbes gan aisnahza preekshā, bet zauri jaw tikam, jo es
jau waru sarunat. Talak nekas preekshā nebij un pahrbrauzam
Apriķu etnusha kalpu mahjās; jo tur wiņi peemiht.
Transcription saved
                                                                                         2. maj.
Shodeen  ir auksts. Leels wehjsh un leetus. No Sweeda eimu atkal pee
Seima. Nekas wairak naw; tikai saldati ņem Seima sklandas un
turpat sasahge un tehsh meetus. wehlak atkal atbrauz ar rateem
un aiswed kur wajadsigs. Netihk us weetu stahwet; gahju zaur Kluzi
pee Stibas. Krogā ir saldati, bet neweens preekshā nenahza. Saimneeze
bij pahrbraukusi. Tihrais posts, kad ta jaisklihdinās.
                                                                                       3. maj. (sw)
Shodeen domaju nekur neeet. Pawisam garlaizigi jaw naw.
ir ko palasit un ari rakstit. saimneze grib lai es eima pee
komandanta sihmi dabut, lai lopeem waretu ehdamo aiswest.
Bet man eekritis guhshā ka knapi tik waru kustet. Tadehl
usrakstu to pashu luhgumu us zedeli lai Eēwalds aiseet. Nekā
atlauju naw devis. Saimneeze pikta ka es pats personigi
neesmu  gahjis; _ka eeshu kad newaru. Nogahju gan lihds
Tauriņam un Butsham, pahrnahzu atpakaļ un gulet.
                                                                                         4. maj
Kur tad tagad lai eesahk eet, _ jaeet atkal pee Seima. No Seima
ar ernestu nogahjam pee Kluza lugu eeglasot, ka Wahzeeshi esot
issitushi. Apskatijam ari Kalniņa nameli; tas zauri iswandits;
leetas ismehtatas par plhnu, wisas durwis atstahtas waļā,
ka jaw kad saimneeka naw mahjā. Kalniņsh ari ir aisbehdsis.
Redsam ka weena seewa brauz pee Kluza eekshā. Gaidam kas ta
buhs. Kalnene ar Sewaldu atbraukushi no aprikeem, kur 
nomukushi , seenu dabut aiswest. Sehwalds nogahjis us muishu
pehz zeveles, lai war zauri tikt; jo us zeļeem stahw Wahzeeshu
waktis un neļauj kahdreis braukt. Es eedomajos braukt
lihds Kushkus apzeemot; tee ari tur Aprikos ir nometushees.
Pahrnahk no muishas Sewalds bes zedeles, nebij dabujis.
Ka nu zauri tikt, us tiltu diwi tee jaw nelaidis.
Sarunajam pahr brauks par purwu taisni un tad waktes
neaisņems. Isdewas, tikam atkal us leelzeļu. Pee Bēbes
atkal stahwot wakte, ka tur lai isteek? Padomajam braukt
us Dumalkas muishu un tad us Zirawu. Pee Dorupes Kambuts
pateiza ka pee Trenkuļa un Kaleja pilns no Pruhsheem,
ka mehs tur ne tik netiksim. Brauksim par zeļu, kas ir, lai ir.
Pee Bēbes gan aisnahza preekshā, bet zauri jaw tikam, jo es
jau waru sarunat. Talak nekas preekshā nebij un pahrbrauzam
Apriķu etnusha kalpu mahjās; jo tur wiņi peemiht.

Transcription history
 • November 9, 2016 02:10:40 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                           2. maj.
  Shodeen  ir auksts. Leels wehjsh un leetus. No Sweeda eimu atkal pee
  Seima. Nekas wairak naw; tikai saldati ņem Seima sklandas un
  turpat sasahge un tehsh meetus. wehlak atkal atbrauz ar rateem
  un aiswed kur wajadsigs. Netihk us weetu stahwet; gahju zaur Kluzi
  pee Stibas. Krogā ir saldati, bet neweens preekshā nenahza. Saimneeze
  bij pahrbraukusi. Tihrais posts, kad ta jaisklihdinās.
                                                                                         3. maj. (sw)
  Shodeen domaju nekur neeet. Pawisam garlaizigi jaw naw.
  ir ko palasit un ari rakstit. saimneze grib lai es eima pee
  komandanta sihmi dabut, lai lopeem waretu ehdamo aiswest.
  Bet man eekritis guhshā ka knapi tik waru kustet. Tadehl
  usrakstu to pashu luhgumu us zedeli lai Eēwalds aiseet. Nekā
  atlauju naw devis. Saimneeze pikta ka es pats personigi
  neesmu  gahjis; _ka eeshu kad newaru. Nogahju gan lihds
  Tauriņam un Butsham, pahrnahzu atpakaļ un gulet.
                                                                                           4. maj
  Kur tad tagad lai eesahk eet, _ jaeet atkal pee Seima. No Seima
  ar ernestu nogahjam pee Kluza lugu eeglasot, ka Wahzeeshi esot
  issitushi. Apskatijam ari Kalniņa nameli; tas zauri iswandits;
  leetas ismehtatas par plhnu, wisas durwis atstahtas waļā,
  ka jaw kad saimneeka naw mahjā. Kalniņsh ari ir aisbehdsis.
  Redsam ka weena seewa brauz pee Kluza eekshā. Gaidam kas ta
  buhs. Kalnene ar Sewaldu atbraukushi no aprikeem, kur 
  nomukushi , seenu dabut aiswest. Sehwalds nogahjis us muishu
  pehz zeveles, lai war zauri tikt; jo us zeļeem stahw Wahzeeshu
  waktis un neļauj kahdreis braukt. Es eedomajos braukt
  lihds Kushkus apzeemot; tee ari tur Aprikos ir nometushees.
  Pahrnahk no muishas Sewalds bes zedeles, nebij dabujis.
  Ka nu zauri tikt, us tiltu diwi tee jaw nelaidis.
  Sarunajam pahr brauks par purwu taisni un tad waktes
  neaisņems. Isdewas, tikam atkal us leelzeļu. Pee Bēbes
  atkal stahwot wakte, ka tur lai isteek? Padomajam braukt
  us Dumalkas muishu un tad us Zirawu. Pee Dorupes Kambuts
  pateiza ka pee Trenkuļa un Kaleja pilns no Pruhsheem,
  ka mehs tur ne tik netiksim. Brauksim par zeļu, kas ir, lai ir.
  Pee Bēbes gan aisnahza preekshā, bet zauri jaw tikam, jo es
  jau waru sarunat. Talak nekas preekshā nebij un pahrbrauzam
  Apriķu etnusha kalpu mahjās; jo tur wiņi peemiht.

 • November 9, 2016 02:10:34 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                           2. maj.
  Shodeen  ir auksts. Leels wehjsh un leetus. No Sweeda eimu atkal pee
  Seima. Nekas wairak naw; tikai saldati ņem Seima sklandas un
  turpat sasahge un tehsh meetus. wehlak atkal atbrauz ar rateem
  un aiswed kur wajadsigs. Netihk us weetu stahwet; gahju zaur Kluzi
  pee Stibas. Krogā ir saldati, bet neweens preekshā nenahza. Saimneeze
  bij pahrbraukusi. Tihrais posts, kad ta jaisklihdinās.
                                                                                         3. maj. (sw)
  Shodeen domaju nekur neeet. Pawisam garlaizigi jaw naw.
  ir ko palasit un ari rakstit. saimneze grib lai es eima pee
  komandanta sihmi dabut, lai lopeem waretu ehdamo aiswest.
  Bet man eekritis guhshā ka knapi tik waru kustet. Tadehl
  usrakstu to pashu luhgumu us zedeli lai Eēwalds aiseet. Nekā
  atlauju naw devis. Saimneeze pikta ka es pats personigi
  neesmu  gahjis; _ka eeshu kad newaru. Nogahju gan lihds
  Tauriņam un Butsham, pahrnahzu atpakaļ un gulet.
                                                                                           4. maj
  Kur tad tagad lai eesahk eet, _ jaeet atkal pee Seima. No Seima
  ar ernestu nogahjam pee Kluza lugu eeglasot, ka Wahzeeshi esot
  issitushi. Apskatijam ari Kalniņa nameli; tas zauri iswandits;
  leetas ismehtatas par plhnu, wisas durwis atstahtas waļā,
  ka jaw kad saimneeka naw mahjā. Kalniņsh ari ir aisbehdsis.
  Redsam ka weena seewa brauz pee Kluza eekshā. Gaidam kas ta
  buhs. Kalnene ar Sewaldu atbraukushi no aprikeem, kur 
  nomukushi , seenu dabut aiswest. Sehwalds nogahjis us muishu
  pehz zeveles, lai war zauri tikt; jo us zeļeem stahw Wahzeeshu
  waktis un neļauj kahdreis braukt. Es eedomajos braukt
  lihds Kushkus apzeemot; tee ari tur Aprikos ir nometushees.
  Pahrnahk no muishas Sewalds bes zedeles, nebij dabujis.
  Ka nu zauri tikt, us tiltu diwi tee jaw nelaidis.
  Sarunajam pahr brauks par purwu taisni un tad waktes
  neaisņems. Isdewas, tikam atkal us leelzeļu. Pee Bēbes
  atkal stahwot wakte, ka tur lai isteek? Padomajam braukt
  us Dumalkas muishu un tad us Zirawu. Pee Dorupes Kambuts
  pateiza ka pee Trenkuļa un Kaleja pilns no Pruhsheem,
  ka mehs tur ne tik netiksim. Brauksim par zeļu, kas ir, lai ir.
  Pee Bēbes gan aisnahza preekshā, bet zauri jaw tikam, jo es
  jau waru sarunat. Talak nekas preekshā nebij un pahrbrauzam
  Apriķu etnusha kalpu mahjās; jo tur wiņi peemiht.
 • November 9, 2016 01:56:34 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                           2. maj.
  Shodeen  ir auksts. Leels wehjsh un leetus. No Sweeda eimu atkal pee
  Seima. Nekas wairak naw; tikai saldati ņem Seima sklandas un
  turpat sasahge un tehsh meetus. wehlak atkal atbrauz ar rateem
  un aiswed kur wajadsigs. Netihk us weetu stahwet; gahju zaur Kluzi
  pee Stibas. Krogā ir saldati, bet neweens preekshā nenahza. Saimneeze
  bij pahrbraukusi. Tihrais posts, kad ta jaisklihdinās.
                                                                                         3. maj. (sw)
  Shodeen domaju nekur neeet. Pawisam garlaizigi jaw naw.
  ir ko palasit un ari rakstit. saimneze grib lai es eima pee
  komandanta sihmi dabut, lai lopeem waretu ehdamo aiswest.
  Bet man eekritis guhshā ka knapi tik waru kustet. Tadehl
  usrakstu to pashu luhgumu us zedeli lai Eēwalds aiseet. Nekā
  atlauju naw devis. Saimneeze pikta ka es pats personigi
  neesmu  gahjis; _ka eeshu kad newaru. Nogahju gan lihds
  Tauriņam un Butsham, pahrnahzu atpakaļ un gulet.
                                                                                           4. maj
  Kur tad tagad lai eesahk eet, _ jaeet atkal pee Seima. No Seima
  ar ernestu nogahjam pee Kluza lugu eeglasot, ka Wahzeeshi esot
  issitushi. Apskatijam ari Kalniņa nameli; tas zauri iswandits;
  leetas ismehtatas par plhnu, wisas durwis atstahtas waļā,
  ka jaw kad saimneeka naw mahjā. Kalniņsh ari ir aisbehdsis.
  Redsam ka weena seewa brauz pee Kluza eekshā. Gaidam kas ta
  buhs. Kalnene ar Sewaldu atbraukushi no aprikeem, kur 
  n • November 9, 2016 01:56:30 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                           2. maj.
  Shodeen  ir auksts. Leels wehjsh un leetus. No Sweeda eimu atkal pee
  Seima. Nekas wairak naw; tikai saldati ņem Seima sklandas un
  turpat sasahge un tehsh meetus. wehlak atkal atbrauz ar rateem
  un aiswed kur wajadsigs. Netihk us weetu stahwet; gahju zaur Kluzi
  pee Stibas. Krogā ir saldati, bet neweens preekshā nenahza. Saimneeze
  bij pahrbraukusi. Tihrais posts, kad ta jaisklihdinās.
                                                                                         3. maj. (sw)
  Shodeen domaju nekur neeet. Pawisam garlaizigi jaw naw.
  ir ko palasit un ari rakstit. saimneze grib lai es eima pee
  komandanta sihmi dabut, lai lopeem waretu ehdamo aiswest.
  Bet man eekritis guhshā ka knapi tik waru kustet. Tadehl
  usrakstu to pashu luhgumu us zedeli lai Eēwalds aiseet. Nekā
  atlauju naw devis. Saimneeze pikta ka es pats personigi
  neesmu  gahjis; _ka eeshu kad newaru. Nogahju gan lihds
  Tauriņam un Butsham, pahrnahzu atpakaļ un gulet.
                                                                                           4. maj
  Kur tad tagad lai eesahk eet, _ jaeet atkal pee Seima. No Seima
  ar ernestu nogahjam pee Kluza lugu eeglasot, ka Wahzeeshi esot
  issitushi. Apskatijam ari Kalniņa nameli; tas zauri iswandits;
  leetas ismehtatas par plhnu, wisas durwis atstahtas waļā,
  ka jaw kad saimneeka naw mahjā. Kalniņsh ari ir aisbehdsis.
  Redsam ka weena seewa brauz pee Kluza eekshā. Gaidam kas ta
  buhs. Kalnene ar Sewaldu atbraukushi no aprikeem, kur 
  no • November 9, 2016 01:56:21 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                           2. maj.
  Shodeen  ir auksts. Leels wehjsh un leetus. No Sweeda eimu atkal pee
  Seima. Nekas wairak naw; tikai saldati ņem Seima sklandas un
  turpat sasahge un tehsh meetus. wehlak atkal atbrauz ar rateem
  un aiswed kur wajadsigs. Netihk us weetu stahwet; gahju zaur Kluzi
  pee Stibas. Krogā ir saldati, bet neweens preekshā nenahza. Saimneeze
  bij pahrbraukusi. Tihrais posts, kad ta jaisklihdinās.
                                                                                         3. maj. (sw)
  Shodeen domaju nekur neeet. Pawisam garlaizigi jaw naw.
  ir ko palasit un ari rakstit. saimneze grib lai es eima pee
  komandanta sihmi dabut, lai lopeem waretu ehdamo aiswest.
  Bet man eekritis guhshā ka knapi tik waru kustet. Tadehl
  usrakstu to pashu luhgumu us zedeli lai Eēwalds aiseet. Nekā
  atlauju naw devis. Saimneeze pikta ka es pats personigi
  neesmu  gahjis; _ka eeshu kad newaru. Nogahju gan lihds
  Tauriņam un Butsham, pahrnahzu atpakaļ un gulet.
                                                                                           4. maj
  Kur tad tagad lai eesahk eet, _ jaeet atkal pee Seima. No Seima
  ar ernestu nogahjam pee Kluza lugu eeglasot, ka Wahzeeshi esot
  issitushi. Apskatijam ari Kalniņa nameli; tas zauri iswandits;
  leetas ismehtatas par plhnu, wisas durwis atstahtas waļā,
  ka jaw kad saimneeka naw mahjā. Kalniņsh ari ir aisbehdsis.
  Redsam ka weena seewa brauz pee Kluza eekshā. Gaidam kas ta
  buhs. Kalnene ar Sewaldu atbraukushi no aprikeem, kur 
 • November 9, 2016 01:40:29 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                           2. maj.
  Shodeen  ir auksts. Leels wehjsh un leetus. No Sweeda eimu atkal pee
  Seima. Nekas wairak naw; tikai saldati ņem Seima sklandas un
  turpat sasahge un tehsh meetus. wehlak atkal atbrauz ar rateem
  un aiswed kur wajadsigs. Netihk us weetu stahwet; gahju zaur Kluzi
  pee Stibas. Krogā ir saldati, bet neweens preekshā nenahza. Saimneeze
  bij pahrbraukusi. Tihrais posts, kad ta jaisklihdinās.
                                                                                         3. maj. (sw)
  Shodeen domaju nekur neeet


 • November 9, 2016 01:40:25 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                           2. maj.
  Shodeen  ir auksts. Leels wehjsh un leetus. No Sweeda eimu atkal pee
  Seima. Nekas wairak naw; tikai saldati ņem Seima sklandas un
  turpat sasahge un tehsh meetus. wehlak atkal atbrauz ar rateem
  un aiswed kur wajadsigs. Netihk us weetu stahwet; gahju zaur Kluzi
  pee Stibas. Krogā ir saldati, bet neweens preekshā nenahza. Saimneeze
  bij pahrbraukusi. Tihrais posts, kad ta jaisklihdinās.
                                                                                         3. maj. (sw)
  Shodeen domaju nekur neeet.


 • November 9, 2016 01:40:05 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                           2. maj.
  Shodeen  ir auksts. Leels wehjsh un leetus. No Sweeda eimu atkal pee
  Seima. Nekas wairak naw; tikai saldati ņem Seima sklandas un
  turpat sasahge un tehsh meetus. wehlak atkal atbrauz ar rateem
  un aiswed kur wajadsigs. Netihk us weetu stahwet; gahju zaur Kluzi
  pee Stibas. Krogā ir saldati, bet neweens preekshā nenahza. Saimneeze
  bij pahrbraukusi. Tihrais posts, kad ta jaisklihdinās.
                                                                                         3. maj. (sw)
  Shodeen 


 • November 9, 2016 01:39:47 Vineta Blitsone (LU-LV)
                                                                                           2. maj.
  Shodeen  ir auksts. Leels wehjsh un leetus. No Sweeda eimu atkal pee
  Seima. Nekas wairak naw; tikai saldati ņem Seima sklandas un
  turpat sasahge un tehsh meetus. wehlak atkal atbrauz ar rateem
  un aiswed kur wajadsigs. Netihk us weetu stahwet; gahju zaur Kluzi
  pee Stibas. Krogā ir saldati, bet neweens preekshā nenahza. Saimneeze
  bij pahrbraukusi. Tihrais posts, kad ta jaisklihdinās.
                                                                                         3. maj. (sw)Description

Save description
 • 56.5046678||21.010806000000002||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme
Login and add location


ID
21034 / 240602
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note